Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Pravidla vydávání Novostrašeckého měsíčníku

Typ: ostatní
Vydavatelem Novostrašeckého měsíčníku je město Nové Strašecí.Vydávání měsíčníku řídí redakční rada. Tisk zajišťuje odpovědný redaktor, distribuci zajišťuje MěÚ Nové Strašecí. Měsíčník vychází jednou měsíčně ve fo

Pravidla vydávání Novostrašeckého měsíčníku

 

I.  Základní informace o vydávání Novostrašeckého měsíčníku

 
Název: Novostrašecký měsíčník
Jednotlivá čísla jsou číslována vždy od začátku kalendářního roku číslem měsíce a rokem, ve kterém číslo právě vychází (např. 1/2011, 2/2011 …)
 
Periodicita: měsíčník
 
Vydavatel: Město Nové Strašecí
                    Komenského náměstí 201
                    271 01 Nové Strašecí
                    IČ: 00240155
 
Evidenční číslo: MK ČR E 10804
 
 

II. Základní ustanovení

 
1. Vydavatelem Novostrašeckého měsíčníku je město Nové Strašecí.
2. Vydávání měsíčníku řídí redakční rada.
3. Tisk zajišťuje odpovědný redaktor, distribuci zajišťuje MěÚ Nové Strašecí.
4. Měsíčník vychází jedenáckrát ročně ve formátu A4.
 

III. Tématické zaměření a obsah Novostrašeckého měsíčníku 

 
Cílem vydávání Novostrašeckého měsíčníku (dále také jen NM) je nezkreslené informování veřejnosti o záměrech, činnosti, rozvoji, plánování a hospodaření města. Měsíčník dále přináší tyto základní údaje:
 • obecné dění ve městě
 • seznamování občanů s důležitými rozhodnutími rady a zastupitelstva města Nového Strašecí
 • informace z oblasti legislativy
 • zajímavosti ze současnosti i historie
 • informace o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě
 • inzerce, poděkování, blahopřání a další informace občanům
 
Počet stan Novostrašeckého měsíčníku byl stanoven v rozmezí 24 - 32 stran (ve výjimečném případě 36 stran)
 

IV. Distribuce a prodejní podmínky

 
1. Novostrašecký měsíčník je občanům distribuován v tištěné a elektronické verzi.
a. Tištěná verze
Tištěná podoba je distribuována prostřednictvím obchodní sítě. Prodej měsíčníku se uskutečňuje na základě smluv mezi vydavatelem a prodejcem. Cena je pro všechny prodejce stejná.
b. Elektronická verze
Elektronická podoba Novostrašeckého měsíčníku je přístupná na webových stránkách města (www.novestraseci.cz) bezúplatně.
 
 

V. Příspěvky do Novostrašeckého měsíčníku a jejich podávání

 
Příspěvky do Novostrašeckého měsíčníku mohou fyzické i právnické osoby podávat pouze písemně prostřednictvím redakce, která má sídlo na adrese: Informační centrum, Okružní 934, 271 01 Nové Strašecí. Respondent předá příspěvek (textové dokumenty – formáty doc., RTF, TXT, HTML, XLS) vč. případné fotodokumentace (rozlišení min. 300 dpi/A4, formát JPG, TIFF, PNG, GIF, EPS) 1x v písemné podobě a dle dohody s vydavatelem 1x na el. médiu (CD, flash disc) nebo elektronickou poštou, kde uvede název firmy, instituce apod., jméno, adresu a telefonický kontakt. V případě, že příspěvek bude podán pouze elektronickou formou, je třeba uvést stejné náležitosti jako u písemného podání. 
 
 
Práce s příspěvkem a jeho zveřejnění:
 •  V případě, že článek nebude redakčně upravován bude u něj uvedeno jméno a příjmení poskytovatele příspěvku. V případě firmy, instituce apod. pak název a jméno zpracovatele příspěvku.
 • Pokud bude do příspěvku jakkoli redakčně zasahováno a přispívatel požaduje zveřejnění svého jména, bude mu upravený text zaslán ke konečnému odsouhlasení. Souhlas projeví přispívatel připojením textu: „S takto upraveným textem souhlasím“ a připojí datum a svůj podpis. V případě, že v termínu určeném vydavatelem se k úpravě textu nevyjádří, text nebude otištěn.
 • Pokud bude do příspěvku jakkoli redakčně zasahováno a přispívatel nebude požadovat zveřejnění svého jména, bude na konci textu uvedeno „redakčně upravený text“. Za tento text pak zodpovídá vydavatel.
 
Termíny uzávěrek jsou vždy k patnáctému dni předcházejícího měsíci vydání.
Rozsah příspěvku je pevně daný jednou stranou formátu A4.
 
O zařazení příspěvku a jeho úpravě rozhoduje redakční rada.
Příspěvky, fotografie ani jiné přílohy dodané pro otištění v Novostrašeckém měsíčníku se nevracejí a zůstávají majetkem vydavatele.
 

VI. Inzerce

 
Prostřednictvím Novostrašeckého měsíčníku je možno za úplatu inzerovat nabídky:
 • služeb, práce, řemesel, výrobků apod.
 • volných pracovních míst
 • prodeje a pronájmy movitého i nemovitého majetku
 • poděkování, blahopřání
 
 
Podávání – příjem inzerce

a. Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictví písemné objednávky.

b. Objednávka musí obsahovat:

 • název firmy, úplnou adresu, IČ, jméno a podpis osoby
 • oprávněné objednávku učinit, bankovní spojení
 • v případě fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, bydliště a podpis
 • formu úhrady (hotově – faktura)
 • termín zveřejnění (požadované číslo měsíčníku označit na tiskopise objednávky)
 • velikost inzerátu vycházející z nabídky pro inzerci, která je uveřejněna na webových stránkách města
 • datum
 
 
Dodání podkladů
a. Objednatel je zodpovědný za včasné dodání podkladů pro inzerci. V případě, že vydavatel upozorní objednatele na zjevné nedostatky v podkladech, dodá objednatel náhradu za chybné podklady v řádném termínu pro dodání podkladů. V jiném případě může vydavatel od objednávky odstoupit.
b. Objednatel ručí za bezchybný obsah podkladů pro inzerci a za to, že tyto podklady jsou v souladu s veškerými zákony a právními předpisy.
c. Objednatel se zavazuje, že podklady budou dodány v potřebné kvalitě (viz odst. V. – Příspěvky do Novostrašeckého měsíčníku).
 
 
Realizace objednávky – inzerce
a. O umístění inzerce v NM rozhoduje vydavatel.
b. Inzerce v Novostrašeckém měsíčníku je zveřejňována v černobílém provedení. Písmo může být použito rovněž v barvě černé, bílé a odstínech šedé.
c. V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem. V případě, že objednatel požaduje korektury na takto zpracovaný inzerát uvede to výslovně v poznámce na objednávce.
 
 
 
Způsob platby za inzerci
Platbu za inzerci lze uskutečnit dvojím způsobem, a to:
1. Přímo do pokladny Městského úřadu Nové Strašecí, Komenského náměstí 201. 
2. Na základě vystavené faktury, která je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury vydavatelem.
 
Vydavatel zašle jeden výtisk Novostrašeckého měsíčníku obsahující za placenou inzerci. 
 

VII. Redakční rada

 
a. Redakční radu v případě potřeby svolává místostarostka města (předsedkyně redakční rady).
b. Při hlasování musí alespoň nadpoloviční většina  všech členů redakční rady vyslovit souhlas, aby rozhodnutí mohlo být přijato.
c. Redakční radu navenek zastupuje místostarostka města.
d. Redakční rada rozhoduje o obsahové i věcné stránce měsíčníku.
e. Navrhuje tématický obsah a grafickou úpravu NM
f. Projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy
g. Navrhuje ceník inzerce
h. Navrhuje pravidla Novostrašeckého měsíčníku
 
Redakční rada se schází dle potřeby. Zasedání rady svolává předsedkyně redakční rady z vlastního podnětu nebo na základě požadavků jednotlivých členů redakční rady. Odpovědný redaktor se může z důvodu operativnosti obrátit na redakční radu i prostřednictví e-mailu či telefonicky. 
 

VIII. Odpovědný redaktor

 
a. Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec města zařazený do organizační struktury městského úřadu.
b. Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů, zejména:
 •  odpovídá za odborné a bezchybné zpracování,
 •  odpovídá za včasné předání předlohy měsíčníku do tisku,
 •  odpovídá za konečnou podobu měsíčníku,
 •  zpracovává příspěvky do konečné podoby pro sazbu,
 •  zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti města a městského úřadu,
 •  zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,
 •  provádí veškeré textové korektury,
 •  účastní se zasedání redakční rady
 
 

IX. Sazba a tisk 

 
a. Sazbu provádí grafik podle dodaných materiálů
b. Tisk probíhá ve smluvní tiskárně. Barevná obálka a obsahová část se odevzdává do tisku nejpozději tři dny, spíše pět dnů, před plánovaným vyzvednutím měsíčníku v tiskárně.
 

X. Všeobecná ustanovení

 
1. V Novostrašeckém měsíčníku nebudou otištěny, a to ani za úplatu, příspěvky a inzeráty, které jsou v rozporu s dobrými mravy, zejména obsahují-li jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadají-li náboženské nebo národnostní cítění, ohrožují-li obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižují-li lidskou důstojnost, obsahují-li prvky pornografie nebo násilí.
2. Na webových stránkách města bude vždy umístěno aktuální číslo zpravodaje a archiv z předchozího kalendářního roku.
3. Reklamace se vyřizují pouze písemnou formou na adresu Městského úřadu, Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí. Posuzuje je redakční rada.
4. Připomínky, náměty a podněty je možno podávat prostřednictvím městských kulturních zařízení nebo přímo emailem na adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz.

 


Vytvořeno: 9. 3. 2010
Poslední aktualizace: 5. 10. 2020 12:35
Autor: