Navigace

Obsah

MK Nové Strašecí - vybavení nového oddělení regionální literatury

Číslo projektu: KUL/PZK/044972/2021

Cílem projektu je rozšíření nabídky městské knihovny, kulturních pořadů ve městě a zajištění potřebného zázemí pro jejich pořádání.

Stručný popis projektu:

V průběhu omezení provozu z důvodu koronavirové pandemie jsme v knihovně připravili nové oddělení regionální literatury. V souvislosti s jeho otevřením plánujeme pravidelné pořádání besed s promítáním pro děti, dospělé i seniory. Besedy budou určeny pro širokou veřejnost, nejen pro registrované čtenáře knihovny a také pro žáky místní základní školy, se kterou spolupracujeme. Tematicky se bude jednat především o cestopisné a místopisné přednášky a besedy s autory, které budou doplněny promítáním fotografií a krátkých videí. Za tímto účelem budou pořízeny konferenční stohovatelné židle, notebook, projektor, stolek pod projektor a rolovací promítací plátno.

Spolufinancování: Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje

https://www.mestokralupy.cz/templates/kralupy/stredocesky-kraj.png

 

Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Okružní 934

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010405

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu předmětného objektu, což bude mít za následek snížení provozních výdajů majitele nemovitosti. Realizací projektu dojde zároveň i k významnému ekologickému přínosu a to snížení emise CO2 a dalších znečišťujících látek.

Stručný popis projektu:

Stavba řeší výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, plochých střech, podlah lodžií a stěn přilehlých k zemině a výměnu zdroje. Výrazně se nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu, pouze o tloušťku tepelné izolace.

Spolufinancování: Operační program životní prostředí

logo

Městská galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

Číslo projektu: 117D721000077

Cílem projektu je umožnění rozvoje městské galerie, jako základní infrastruktury cestovního ruchu, za účelem rozšíření programu kulturně společenských akcí ve městě i blízkém regionu.

Stručný popis projektu:

Realizací projektu došlo k rozšíření prostor městské galerie o 120 m2 a vzniku stálé expozice malíře Viktora Olivy, místního rodáka. Stálá expozice byla vybavena mobilními výstavními panely, vzduchotechnikou, osvětlovací a zabezpečovací technikou.

Spolufinancování: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009207

Cílem projektu je zajistit dostupné sociální bydlení včetně podpůrné sociální práce cílovým skupinám sociálně znevýhodněných či vyloučených
osob v bytové nouzi.

Stručný popis projektu:

V rámci projektu vznikne v objektu bývalého "okresního domu" č.p. 550, ul. Dukelská v Novém Strašecí 9 bytových jednotek pro sociální bydlení. 7 jednotek 1+KK a 2 jednotky 2+KK. Budova bývalého okresního domu byla vystavěna v roce 1928 se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. V padesátých letech 20. století byla na stavbu nastavěna další dvě podlaží. Do roku 1960 zde sídlil okresní národní výbor. V současnosti horní dvě podlaží využívá městská a státní policie ČR. Rekonstrukce se týká pouze prvních dvou pater hlavní půlkruhové středové částí objektu. Prostory, kterých se navrhované stavební úpravy týkají, jsou nebytové, dříve využívané jako kanceláře.

Spolufinancování: Integrovaný regionální operační program EU

 

Nové Strašecí -  dostavba kanalizace a ČOV

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001298

Cílem projektu je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Stručný popis projektu:

Stavba řeší odvedení splaškových vod z částí, které dosud nejsou odkanalizovány a stavbu nové čistírny odpadních vod , která bude ležet na východním okraji města. Areál nově navržené ČOV se nachází 1km východně od stávající ČOV, která leží na východním okraji města. Jedná se o místo, které není zastavěno. ČOV je navržena na kapacitu 7000 ekvivalentních obyvatel (EO). Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kalovým hospodářstvím.

Spolufinancování: Operační program životní prostředí EU, Středočeský kraj

https://www.mestokralupy.cz/templates/kralupy/stredocesky-kraj.png

 

Rekonstrukce chodníku v ulici Čsl. armády, Nové Strašecí

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000957

Cílem projektu je komplexní rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Čsl. armády podél silnice II/606 v úseku od Žižkova náměstí po křižovatku s ulicí Zahradní tak, aby vznikla bezbarierová trasa podél silnice II/606 z východní části města do centra. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti chodců na řešeném chodníku a zastávce veřejné hromadné dopravy. Jejich zpřístupnění a schůdnost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Čsl. armády a to v úseku od vjezdu na Žižkovo náměstí po ulici Zahradní. Jedná se o úpravu stávajících ploch mezi silnicí II.třídy a uliční zástavbou. Projekt řeší dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí, vymezení parkovacích stání, rekonstrukci chodníku pro pěší, rekonstrukci autobusové zastávky, odvodnění zpevněných ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a návrh doprovodné zeleně.

Spolufinancování: Integrovaný regionální operační program EU

 

Městské sady, Nové Strašecí

Číslo projektu:  1190900207

Cílem projektu je zřízení městských sadů na vybraných pozemcích města. Jako nejvhodnější se nabízejí pozemky v lokalitě „U Konopasu“, kde se historicky sady nacházely a na některých pozemcích jsou jejich pozůstatky dodnes. Konkrétně se jedná o pozemky parc. č. 884 o rozloze 8786 m2 a části pozemků č. 1043/17, 901/4 v k.ú. Nové Strašecí o rozloze cca 2000 -2200 m2. Tyto pozemky mají vhodnou orientaci v jižním svahu.

Stručný popis projektu:

Pro pozemek č. 884 byla vybrána směs starých odrůd ovocných stromů. Bude vysázeno 84 stromů v řadách po 12ti metrech, řady 8 m od sebe, 5 m od kraje pozemku s opěrným kůlem a chráničkou proti poškození okusem a proti vytloukání srnci.
Navržené odrůdy:
hrušně (Hardyho máslovka, Klapova máslovka, Konference, Boskova lahvice, Kaštánka)
jabloně (Matčino, Čistecké, Zvonkové, Jonagold, Jadernička moravská)
švestky (Stanley, Malvazinka, Valievka, Domácí)
třešně (Vanda, Karešova, Donissenova, Kaštánka, Thurntaxis)
Na částech pozemků č. 1043/17 a 901/4 bude vysázeno 24 ks ořešáků (Jupiter, Seifersdorfský a Sychrov).

Spolufinancování: Státní fond životního prostředí ČR

 

 

Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000957

Cílem projektu je navýšení kapacity pro přijetí nových silnějších ročníků dětí, zlepšení provozních nedostatků a doplnění chybějících provozů.

Stručný popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci stávajících dvou budov (A, B a C) základní školy a zároveň přístavbu nových učeben a tělocvičny ve dvoře základní školy a na budově C. Historická budova (A) je úpravami dotčena převážně z dvorní části. Další stavební úpravy jsou vyvolané novým požárně bezpečnostním řešení stavby. Uliční fasády do ulice U školy jsou upravovány minimálně. V úrovni 1. p. p. bude do ulice U školy vyměněna vstupní stěna, stávající bílý plast bude nahrazen dřevěnou výplní v barvě oken. Materiálové i barevné řešení stavby zůstane zachováno. Novodobá budova základní školy (B) bude vybavena vestavěným výtahem, který bude zajišťovat i přístup do horních podlaží historické budovy. Tyto provozní úpravy vyvolaly potřebu propojení stávajících schodišť i v úrovni 4. nadzemního podlaží. Do této úrovně je přistavěna stanice výtahu a mezi schodiště je doplněna chodba a napojení na podkroví historické budovy. Další stavební úpravy jsou prodloužení stávajícího schodiště z 1. n. p. do 1. p. p. s propojením na novou tělocvičnu, nástavba propojovacího krčku na objekt C v úrovni 3. n. p. a úpravy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením. Materiálové i barevné řešení stavby zůstane zachováno. Budova družin a tělocvičen (C) Tento objekt je upravován ve větším rozsahu. Do stávající proluky z ulice Čsl. armády je navrženo rozšíření provozů s novým únikovým schodištěm, výtahem, novým vstupem a zázemím pro tělocvičny. Do 2. a 3. n. p. jsou navrženy dvě nové učebny s kabinety. Střecha stávajícího objektu je ponechána pouze nad tělocvičnou, nad celou plochou zbývajícího půdorysu je navržena nástavba pro 4 kmenové a dvě střední učebny se zázemím kabinetů a sanitárních provozů. Upravené jsou provozy ve 2. n. p. Kromě pěti oddělení družin a velké herny jsou do tohoto podlaží doplněny další 2 kmenové učebny a zázemí kabinetů a sanitárních provozů. Do dvora je navržena nová tělocvična pro míčové hry s nástavbou dvou kmenových učeben. Materiálově i barevností budou tyto stavební úpravy navazovat na stávající budovu. Stavební úpravy ve dvoře se vzhledem k okolní zástavbě nijak výrazně neprojeví. Pohledově se výrazněji projeví uliční fasády v jihozápadním nároží areálu. Příjezd na Komenského náměstí třídou Čsl. armády je právě podél těchto upravovaných fasád. Pro nejvyšší podlaží je navrženo rozčlenění na dílčí „bloky“ zastřešené sedlovou nebo pultovou střechou. Velikost těchto „bloků“ je určena velikostí kmenových učeben, nad kterými jsou tyto střechy navrženy. Nad ostatními provozy jsou navrženy snížené ploché střechy. Tímto členěním je dosaženo drobnějšího měřítka použitých hmot stavby, které se více blíží menším objemům okolní historické zástavby. Materiálově i barevností je objekt přizpůsoben stávajícím budovám, změněný je pouze svislé pásy nad vstupy do objektu „C“ který je proveden ze skleněných obkladů a oken v pravidelném členění a tím ještě podpoří optické rozdělení hmoty budovy. Provedení pultových a sedlových střech včetně bočních štítů je navrženo z ocelových poplastovaných šablon, nebo z cementovláknité krytiny v barvě šedé nebo cihlově červené. Klempířské prvky budou provedeny ve stejném barevném odstínu jako krytina. Výplně otvorů plastové v barvě bílé, vstupní dveře budou provedeny z hliníkových systémových profilů v barvě bílé.

Spolufinancování: Ministerstvo financí ČR, Středočeský kraj

data/multipage/editor/editor-4-13-cs_5.png

https://www.mestokralupy.cz/templates/kralupy/stredocesky-kraj.png