Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Žádost o vyjádření města Nové Strašecí k povolení zvláštního užívání silnic

Žádost o vyjádření města Nové Strašecí k povolení zvláštního užívání silnic

16. 10. 2009 Zobrazit více

Formuláře stavebního odboru MěÚ Nové Strašecí

NOVÉ FORMULÁŘE, KTERÉ SE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJÍ

10. 1. 2007 Zobrazit více

Podmínky pro užívání veřejného prostranství

Podmínky pro užívání veřejného prostranství

15. 12. 2006 Zobrazit více

Volby do obecních zastupitelstev

Kandidátní listiny, prohlášení kandidáta, ...

2. 8. 2006 Zobrazit více

Oznámení shromáždění

.
 
M ě s t s k ý   ú ř a d   N o v é S t r a š e c í
odbor kancelář tajemníka
Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel.: 313 572 511-2, fax: 313 572 420
 
 
OZNÁMENÍ SHROMÁŽDĚNÍ
 
v územním obvodu Městského úřadu Nové Strašecí podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Účel shromáždění
 
Den a místo shromáždění
(upřesnit ulici, náměstí apod.)
 
 
Doba zahájení shromáždění
 
Doba ukončení shromáždění
 
Předpokládaný počet účastníků shromáždění
 
Počet pořadatelů starších 18 let,
způsob jejich označení
 
 
Jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele
( u právnické osoby její název a sídlo
a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je
 zmocněn v této věci jednat jejím jménem)
 
 
 
 
Jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo
 je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
 
 
 
 
 
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
 
Svolavatel je povinen oznámení doručit MěÚ Nové Strašecí alespoň 5 dnů předem.
 
 
V ………………………… dne ……………………..
                                                                                  
 
                                                                                  Podpis ( případně i razítko)
                                                                                            svolavatele   
 
 
 
 
 
 

24. 4. 2006 Zobrazit méně

Stránka