Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Žádost o přidělení grantů města v roce 2010

Žádost o přidělení grantů města v roce 2010Žádost o přidělení grantů v roce 2010 ke stažení ve wordu.

12. 1. 2010 Zobrazit více

Zásady pro poskytování grantových příspěvků v roce 2009

.

 

Zásady pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí    v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví                 pro rok 2009  
 
 
Všeobecná ustanovení
 
  1. Zásady pro poskytování grantových příspěvků na kulturu, sport, sociální věci a zdravotnictví z rozpočtu města Nové Strašecí schvaluje svým usnesením rada města (dále RM).
  2. Celkový objem grantových prostředků schvaluje zastupitelstvo města (dále ZM) v rámci schvalování rozpočtu nebo rozpočtových opatření.
  3. O poskytnutí grantových příspěvků pro daný kalendářní rok a  jeho tematickém zadání rozhoduje svým usnesením RM.
  4. Za realizaci rozhodnutí RM učiněných dle těchto zásad je odpovědný Městský úřad Nové Strašecí.
 
                      
Obecná závazná pravidla
 
1.      Grantový příspěvek se poskytuje na jednorázové akce a na činnost v oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví.
a)      lokálního charakteru, které se realizují na území města a které výrazně přispějí k obohacení kulturního, společenského a sportovního života
      a ke zkvalitnění sociální úrovně jeho občanů
b)      které realizuje subjekt se sídlem na území města Nové Strašecí.
2.      O poskytnutí grantového příspěvku se může ucházet libovolná právnická i fyzická osoba, která nemá nevypořádané závazky vůči státu a městu, se sídlem na území města Nové Strašecí.
3.      Grantový příspěvek se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených projektů (písemný materiál o konkrétní akci nebo činnosti). Žadatel na něj nemá právní nárok.
4.      Proces výběru jednorázových akcí a činností se pro daný rok uskutečňuje  v  termínu vyhlášeném RM . O výsledcích výběru rozhoduje RM v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
5.      Grantový příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využit v rámci daného kalendářního roku a pouze na účel, na který byl přidělen.
6.      Grantový příspěvek se poskytuje na základě písemné dohody.
7.      Grantový příspěvek je určen pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti, v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.
8.      Z grantového příspěvku nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu nebo předmětem činnosti.
9.      Příjemce grantového příspěvku je povinen předložit zprávu o realizaci projektu
      či uskutečněných činností včetně vyúčtování poskytnutého příspěvku do konce
      února následujícího roku.
 
Zahájení procesu o poskytnutí finančního příspěvku
 
-          RM zahajuje proces poskytnutí grantového příspěvku pro daný rok jeho vyhlášením.
-          RM ve svém usnesení stanoví také tématické zadání.
-          Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce, na internetových stránkách města a v tisku.
-          Formuláře žádosti o přidělení grantového příspěvku jsou k dispozici v podatelně
      Městského úřadu a na internetových stránkách města (www.novestraseci.cz)
 
 
 
Žádost
 
-          Žadatel o poskytnutí grantového příspěvku zašle doporučeně žádost na adresu Městského úřadu Nové Strašecí, nebo jí osobně předá do podatelny Městského úřadu Nové Strašecí. Žádost, zpracovanou výhradně na předepsaném formuláři, spolu se všemi přílohami podá v zalepené obálce, kterou označí textem „Příspěvek“ a dle aktivity vyznačí „kultura“, „sport“, „sociální věci“ nebo „zdravotnictví“.
-          Obálky na projekty budou otevírány po termínu odevzdání přihlášek. O úplnosti došlých žádostí bude pořízen zápis při otevírání obálek.
-          Pro další posouzení žádosti je rozhodující datum razítka podatelny. Nedodržení
      termínu, formálních náležitostí a absence povinných příloh žádosti je důvodem
      vyloučení žadatele z  procesu výběru.
-          Všechny došlé žádosti a všechny jejich náležitosti jsou veřejným dokumentem, který
      se archivuje.
       -    Předkladatelům se tyto dokumenty nevracejí.
 
 
   Vlastní výběrové řízení
 
-          Komise pro přípravu podkladů (jmenovaná RM) prověří všechny došlé žádosti
      a rozhodne, zda splňují předepsané náležitosti, včetně doložení všech požadovaných
      příloh.
-          Komise pro přípravu podkladů posoudí žádost a zformuluje k ní své stanovisko.
-          Návrh komise projedná RM (výběrová komise) v rozsahu pravomocí daných zákonem
      o obcích.
-          Rozhodnutí orgánů města o poskytnutých grantových příspěvcích bude zveřejněno,
      všichni účastníci budou písemně vyrozuměni o výsledku řízení.
-          MěÚ vyzve příjemce grantového příspěvku k  uzavření písemné dohody.
-          Po uzavření dohody obdrží příjemce grantového příspěvku přiznanou částku
      bezhotovostním převodem na svůj účet, nebo v hotovosti pokladnou MěÚ.
-          Proces o poskytování grantových příspěvků pro daný rok je uzavřen projednáním souhrnné analytické zprávy o jeho průběhu a výsledcích v RM případně v zastupitelstvu města (ZM) viz. zákon 128/2000 Sb., § 85, odst. c.
 
 
Závěrečná zpráva a vyúčtování
 
1.   O využití poskytnutého grantového příspěvku je příjemce povinen nejpozději do
       konce února následujícího roku předložit závěrečnou zprávu včetně vyúčtování.
2.       Závěrečná zpráva o využití poskytnutého grantového příspěvku musí obsahovat  
       vyčerpávající popis realizace a zhodnocení projektu nebo činnosti včetně dopadu
       na veřejnost (kopie novinových článků, fotodokumentace, zápisy z návštěvních knih aj.). 
3.   Vyúčtování čerpání grantového příspěvku musí obsahovat :
a)            přehled celkových skutečně vynaložených nákladů
b)            přehled celkových skutečných zdrojů financování
c)            rozpis jednotlivých nákladových položek hrazených z poskytnutého příspěvku.
4.   K vyúčtování příjemce doloží kopie prvotních účetních dokladů (nájemních, kupních,
      pracovních smluv, objednávek a dalších dokladů), které se vztahují k čerpání 
      poskytnutého grantového příspěvku. Pokud nebude z dokladu patrné, že částka na něm
      byla zaplacena, je třeba tuto skutečnost prokázat dalším dokladem.
  1. Nevyčerpané grantové prostředky jeho příjemce poukáže zpět na běžný účet města nejpozději do konce února následujícího roku.
  2. V případě, že příjemce grantového příspěvku nepředloží v termínu do konce února následujícího roku příslušné vyúčtování a neodvede nevyčerpané prostředky, posoudí MěÚ důvody, pro které se tak stalo a může rozhodnout o prodloužení vyúčtování, nejdéle však
      o 15 dnů. Pokud tak příjemce grantového příspěvku neučiní ani ve stanoveném náhradním
      termínu, bude město vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného
      ustanovení uzavřené dohody.
 
 
 
 
Kontrola využití grantového příspěvku
 
1.      Příjemce grantového příspěvku odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem poskytnutého příspěvku a za jeho řádné a oddělené sledování v účetnictví.
2.      MěÚ je oprávněn kontrolovat použití grantového příspěvku. V této souvislosti je příjemce příspěvku povinen umožnit pověřeným pracovníkům městského úřadu přístup do prostorů, kde se projekt nebo činnost realizuje, a nahlížet do příslušných účetních a ostatních dokladů.
3.      Zjistí-li tato kontrola neplnění podmínek dohody, navrhne MěÚ postup směřující k nápravě.
 
 
 
Závazné termíny
 
-          Pro podání žádostí je lhůta stanovená RM.
-          Dohoda o poskytnutí grantového příspěvku je uzavřena s příjemcem do 30 dnů od data schválení dotace ZM či RM.
-          Peněžní prostředky jsou převáděny bezhotovostně na účet příjemce nebo v hotovosti pokladnou.
-          Čerpání grantového příspěvku na rok v plné výši je možné od 1. června příslušného roku, do tohoto termínu je možné čerpat grantový příspěvek maximálně do úrovně 50 %.
-          Závěrečnou zprávu a vyúčtování předkládá příjemce grantového příspěvku do konce února následujícího roku.
-          MěÚ do konce března následujícího roku zpracuje materiál, který analyticky vyhodnotí tyto závěrečné zprávy. Materiál projedná RM.
 
 
 
Závěrečné ustanovení.
 
Tyto zásady schválila dne 19. 1. 2009 svým usnesením č. 695 RM Nové Strašecí.
Tímto dnem nabývají zásady platnosti. Jakékoli změny v zásadách jsou
vyhrazeny pouze RM Nové Strašecí.
 
 
 
 
Za správnost:  PhDr.J.Hlína,CSc., místostarosta města

21. 1. 2009 Zobrazit méně

Stránka