Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zásady poskytování grantových příspěvků na rok 2011

Typ: ostatní
Zásady pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí 2011

 

Zásady pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí 2011 zaměřené na :   
a) Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství a volnočasových
     aktivitách      
b) Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města
c) Sociální s zdravotní oblast
 
Všeobecná ustanovení
 
-          Celkový objem grantových prostředků schvaluje zastupitelstvo města (dále ZM)
            v rámci rozpočtu města nebo rozpočtových opatření
-          Zásady pro poskytování grantových příspěvků z rozpočtu města Nové Strašecí schvaluje svým usnesením rada města (dále RM).
-          O poskytnutí grantových příspěvků pro daný kalendářní rok rozhoduje svým
usnesením RM a ZM v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
-          Za realizaci rozhodnutí RM a ZM učiněných dle těchto zásad je odpovědný Městský
úřad Nové Strašecí.
 
Obecně závazná pravidla
 
-          Grantový příspěvek se poskytuje na jednorázové akce a na činnost pro mládež
            v oblastech kultury, sportu, školství a volnočasových aktivit, které realizuje subjekt
            se sídlem na území města Nové Strašecí.
-          O poskytnutí grantového příspěvku se může ucházet libovolná právnická či fyzická
osoba, která má vypořádané závazky vůči státu a městu, se sídlem na území města Nové Strašecí.
-          Grantový příspěvek se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených projektů
      (písemný materiál o konkrétní akci nebo činnosti). Žadatel na něj nemá právní nárok.
-          Proces výběru jednorázových akcí a činností se pro daný rok uskutečňuje v termínu
      vyhlášeném  RM. O výsledcích výběru rozhoduje RM nebo ZM v rozsahu pravomocí
      daných zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
-          Grantový příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využit
      v rámci daného kalendářního roku a pouze na účel, na který byl přidělen.
-          Grantový příspěvek se poskytuje na základě písemné dohody.
-          Grantový příspěvek je určen pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti, v rozpočtu projektu a činnosti nesmí být kalkulován zisk.
-          Z grantového příspěvku nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu nebo předmětem činnosti.
-          Příjemce grantového příspěvku je povinen předložit zprávu o realizaci projektu či uskutečněných činností včetně vyúčtování poskytnutého příspěvku do konce února následujícího roku.
 
Zahájení procesu o poskytnutí finančního příspěvku
 
-          RM zahajuje proces poskytnutí grantového příspěvku pro daný rok jeho vyhlášením
      a ve svém usnesení stanoví také témata pro příslušný kalendářní rok.
-          Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce, na internetových stránkách města a v tisku.
-          Formuláře žádosti o přidělení grantového příspěvku jsou k dispozici v podatelně Městského úřadu a na internetových stránkách města (www.novestraseci.cz).
 
Žádost
 
-          Žadatel o poskytnutí grantového příspěvku zašle doporučeně žádost na adresu Městského úřadu Nové Strašecí, nebo jí osobně předá do podatelny Městského úřadu Nové Strašecí. Žádost zpracovanou výhradně na předepsaném formuláři, spolu se všemi přílohami podá v zalepené obálce, kterou označí textem „Příspěvek-granty“.
-          Obálky na projekty budou otevírány po stanoveném termínu pro odevzdání přihlášek. O úplnosti došlých žádostí bude pořízen zápis při otevírání obálek.
-          Pro další posouzení žádosti je rozhodující datum razítka podatelny. Nedodržení termínu, formálních náležitostí a absence povinných příloh žádosti je důvodem
      k vyloučení žadatele z procesu výběru.
-          Všechny došlé žádosti a všechny jejich náležitosti jsou veřejným dokumentem,
      který se archivuje.
-          Předkladatelům se tyto dokumenty nevracejí.
 
 
Vlastní výběrové řízení
 
-          Výběrová komise prověří všechny došlé žádosti a rozhodne, zda splňují předepsané
náležitosti, včetně doložení všech požadovaných příloh, posoudí žádost a zformuluje k ní své stanovisko .
-          Návrh komise projedná RM , ZM v rozsahu pravomocí daných zákonem o obcích
-          Rozhodnutí orgánů města o poskytnutých grantových příspěvcích bude zveřejněno, všichni účastníci budou písemně vyrozuměni o výsledku řízení.
-          MěÚ vyzve příjemce grantového příspěvku k uzavření písemné dohody.
-          Po uzavření dohody obdrží příjemce grantového příspěvku přiznanou částku - bezhotovostním převodem na svůj účet, nebo v hotovosti pokladnou MěÚ.
-          Proces o poskytování grantových příspěvků pro daný rok je uzavřen projednáním souhrnné analytické zprávy o jeho průběhu a výsledcích v RM, případně ZM
(viz. zákon č. 128/2000 Sb., § 85, odst. c.)
 
 
Závěrečná zpráva a vyúčtování
 
-          O využití poskytnutého grantového příspěvku je příjemce povinen nejpozději do konce
února následujícího roku předložit závěrečnou zprávu včetně vyúčtování.
-          Závěrečná zpráva o využití poskytnutého grantového příspěvku musí obsahovat
      vyčerpávající popis realizace a zhodnocení projektu nebo činnosti, včetně dopadu na 
      veřejnost (kopie novinových článků, fotodokumentace, zápisy z návštěvních knih aj.).
-          Vyúčtování čerpání grantového příspěvku musí obsahovat :
a)      přehled celkových skutečně vynaložených nákladů
b)      přehled celkových skutečných zdrojů financování
c)      rozpis jednotlivých nákladových položek hrazených z poskytnutého příspěvku.
-          K vyúčtování doloží příjemce kopie prvotních účetních dokladů (nájemních, kupních,
      pracovních smluv, objednávek a dalších dokladů), které se vztahují k čerpání
      poskytnutého grantového příspěvku. Pokud nebude z dokladu patrné, že částka na něm
      uvedená byla zaplacena, je třeba tuto skutečnost prokázat dalším dokladem.
-          Nevyčerpané grantové prostředky poukáže příjemce zpět na běžný účet města
nejpozději do konce února následujícího roku.
 
-          V případě, že příjemce grantového příspěvku nepředloží v termínu do konce února
      následujícího roku příslušné vyúčtování a neodvede nevyčerpané prostředky, posoudí
      MěÚ důvody, pro které se tak stalo a může rozhodnout o prodloužení vyúčtování,
      nejdéle však o 15 dnů. Pokud tak příjemce grantového příspěvku neučiní ani ve 
      stanoveném náhradním termínu, bude město vymáhat zpět celou výši přidělených
      prostředků ve smyslu příslušného ustanovení uzavřené dohody.
 
 
Kontrola využití grantového příspěvku
 
 
-          Příjemce grantového příspěvku odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem poskytnutého příspěvku a za jeho řádné a oddělené sledování v účetnictví.
-          MěÚ je oprávněn kontrolovat použití grantového příspěvku. V této souvislosti je   příjemce příspěvku povinen umožnit pověřeným pracovníkům MěÚ přístup
do prostorů, kde se projekt nebo činnost realizuje a nahlížet do příslušných účetních
a ostatních dokladů.
-          Zjistí-li tato kontrola neplnění podmínek dohody, navrhne MěÚ postup směřující k nápravě.
 
 
Závazné termíny
 
-          Pro podání žádostí je lhůta stanovená RM.
-          Dohoda o poskytnutí grantového příspěvku je uzavřena s příjemcem do 30 dnů od data schválení dotace ZM či RM.
-          Peněžní prostředky jsou převáděny bezhotovostně na účet příjemce nebo vydány v hotovosti pokladnou MěÚ.
-          Závěrečnou zprávu a vyúčtování předkládá příjemce grantového příspěvku do konce února následujícího roku.
-          MěÚ do konce března následujícího roku zpracuje materiál, který analyticky a ekonomicky vyhodnotí tyto závěrečné zprávy. Materiál projedná RM.
 
 
 
Závěrečná ustanovení
 
-          Tyto zásady schválila RM Nové Strašecí dne 24. ledna 2011 usnesením č. 70         
-          Tímto dnem nabývají zásady platnosti. Jakékoli změny v zásadách jsou vyhrazeny  
 pouze RM Nové Strašecí.
 
 
 
 
Za správnost: RNDr. Vosátková Libuše, místostarostka města
    
 

Vytvořeno: 25. 1. 2011
Poslední aktualizace: 25. 1. 2011 00:00
Autor: