Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zásady pro poskytování grantů pro rok 2012

Typ: ostatní
Zásady pro poskytování grantů pro rok 2012 Zásady pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí 2012.

Témata:

a) Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání  a volnočasových aktivitách

b) Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města

c) Sociální a zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a zájmová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením

d) příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu a kultuře

 

Všeobecná ustanovení

Celkový objem grantových prostředků schvaluje zastupitelstvo města
(dále ZM) v rámci rozpočtu města nebo rozpočtových opatření.

Zásady pro poskytování grantových příspěvků z rozpočtu města Nové Strašecí schvaluje svým usnesením rada města (dále RM).

O poskytnutí grantových příspěvků pro daný kalendářní rok rozhoduje svým
usnesením RM a ZM v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Za realizaci rozhodnutí RM a ZM učiněných dle těchto zásad je odpovědný Městský úřad Nové Strašecí.

 

Charakteristika grantového systému

1) Grantový systém města Nového Strašecí má tyto cíle:
- podpora tělovýchovných aktivit a sportu
- podpora kultury a vzdělávání
- podpora a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

2) Zaměření grantového systému je podpora města Nového Strašecí především aktivitám a akcím, které:
- přispívají k realizaci cílů schválených zastupitelstvem města a radou města
- zahrnují spolupráci více subjektů
- jednorázovým
- průběžně a systematicky organizovaným

3) Předkladatelem žádostí může být libovolná právnická či fyzická osoba, která
nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči státu a městu a má sídlo
na území města Nové Strašecí.

4) Příspěvek nelze poskytnout na:
- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity,
- mzdy, daně a odvody,
- investice
- pohoštění a dary s výjimkou věcných cen v soutěžích

5) Grantový příspěvek se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených
projektů (písemný materiál o konkrétní akci nebo činnosti).

Žadatel na něj nemá právní nárok.

Grantový příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využit v rámci daného kalendářního roku a pouze na účel, na který byl přidělen.
Grantový příspěvek se poskytuje na základě písemné dohody.

Grantový příspěvek je určen pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti, v rozpočtu projektu a činnosti nesmí být kalkulován zisk.


Postup v grantovém systému

1) Vyhlášení

RM zahajuje proces poskytnutí grantového příspěvku pro daný rok jeho vyhlášením a ve svém usnesení stanoví také témata pro příslušný kalendářní rok. Pro podání žádostí musí být ponechána lhůta nejméně 30 dnů ode dne vyhlášení.
Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce, na internetových stránkách města
a v tisku.

Formuláře žádosti o přidělení grantového příspěvku jsou k dispozici v podatelně Městského úřadu, v informačním centru a na internetových stránkách města. (www.novestraseci.cz).

2) Žádost

Žadatel o poskytnutí grantového příspěvku zašle řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, na adresu Městského úřadu Nové Strašecí nebo ho osobně předá do podatelny Městského úřadu Nové Strašecí. Žádost zpracovanou výhradně na předepsaném formuláři, spolu se všemi přílohami podá v zalepené obálce, kterou označí textem „Granty“. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti.

Součástí takto doručené žádosti/projektu musí být souhlas žadatele
se zveřejněním žádosti v registru veřejné podpory města Nového Strašecí.
Pro další posouzení žádosti je rozhodující datum razítka podatelny. Nedodržení termínu, formálních náležitostí a absence povinných příloh žádosti je důvodem
k vyloučení žadatele z procesu výběru.

Všechny došlé žádosti a všechny jejich náležitosti jsou veřejným dokumentem,
který se archivuje a zveřejňuje na stránkách města. Předkladatelům se tyto dokumenty nevracejí.

3) Posouzení žádostí

Obálky budou otevírány po stanoveném termínu pro odevzdání žádostí komisí pro otevírání obálek. O úplnosti došlých žádostí bude pořízen zápis při otevírání obálek.

Výběrová komise prověří všechny došlé žádosti a rozhodne, zda splňují
předepsané náležitosti, včetně doložení všech požadovaných příloh, posoudí žádost a zformuluje k ní své stanovisko a navrhne výši finanční podpory.
Pro témata a), b), c) bude komise postupovat na základě vypracovaného bodového systému.

Bodový systém pro vyhodnocení grantů

Hodnocení předložených žádosti má dvě roviny:
1) splnění kvalifikačních kritérií, tj. ke všem daným otázkám musí být vždy
kladná odpověď, jinak se žádost vyřazuje a podpora jí nebude přiznána
2) bodová úroveň hodnotících kritérií slouží k vyhodnocení žádosti a její
úspěšnosti.

1) Kvalifikační kritéria

Záměr žádosti o grant odpovídá vypsanému tématu.
Předkladatel žádosti je subjektem podle grantového systému
Žádná část grantu nebude použita na výdaje vyloučené grantovým systémem
Žádost o grant byla doručena v určeném termínu.
Město nemá za žadatelem žádné pohledávky.
Pokud žadatel obdržel jakoukoliv finanční podporu od města, vyúčtoval ji v termínu pro to určeném.
Souhlas žadatele se zveřejněním žádosti v registru veřejné podpory města Nového Strašecí.

2) Hodnotící kritéria

- Obsahové hledisko – 50 %
- Efektivita a přiměřenost rozpočtu – 40 %
- Zkušenosti s žadatelem – jeho historie při čerpání grantů – 10 %
V každém kritériu se hodnotí 100 body nejlepší žádost v dané oblasti (není vyloučeno i 100 bodů u vícero žádostí). Další žádosti jsou hodnoceny poměrně k té nejlepší. Každé kritérium je pak vynásobeno procentem své váhy.

Téma d) je určeno pro oddíly mládeže, které hrají registrovanou soutěž, nebo reprezentují město i v jiné než sportovní oblasti. Příspěvek bude určen pouze na náklady na dopravu (venkovní zápasy) a rozhodčí (domácí zápasy).

Žadatelé o grant ve své žádosti doloží rozpis konkrétní soutěže, ze kterého jsou patrné ujeté kilometry na venkovní utkání. Tyto kilometry budou násobeny průměrnou cenou za ujetý km hromadného dopravce, který v této činnosti podniká a je využíván sportovními oddíly . Příspěvek na rozhodčí bude pro všechny oddíly stejný.

Finanční prostředky budou rozděleny na dvě části, z důvodu sezónnosti soutěží.
Část bude poskytnuta na dohrání již rozehraného soutěžního ročníku a bude respektovat již známé rozlosování, část bude sloužit na začátek následující sezony, která startuje v září daného kalendářního roku. Termín podání žádostí pro druhou část je od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012.


4) Přidělení příspěvku


Návrh komise projedná RM, ZM v rozsahu pravomocí daných zákonem o obcích

Rozhodnutí orgánů města o poskytnutých grantových příspěvcích bude zveřejněno, všichni účastníci budou písemně vyrozuměni o výsledku řízení. MěÚ vyzve příjemce grantového příspěvku k uzavření písemné dohody. Pokud návrh smlouvy ze strany města žadatel neakceptuje do 30 dní od jeho odeslání, není finanční podpora poskytnuta.

Po uzavření dohody obdrží příjemce grantového příspěvku přiznanou částku bezhotovostním převodem na svůj účet, nebo v hotovosti pokladnou MěÚ.
Proces o poskytování grantových příspěvků pro daný rok je uzavřen projednáním souhrnné analytické zprávy o jeho průběhu a výsledcích v RM, případně ZM
(viz. zákon č. 128/2000 Sb., § 85, odst. c.)


5) Závěrečná zpráva a vyúčtování

O využití poskytnutého grantového příspěvku je příjemce povinen nejpozději do konce ledna následujícího roku předložit závěrečnou zprávu včetně vyúčtování. Závěrečnou zprávu předloží příjemce na předepsaném formuláři.

Závěrečná zpráva o využití poskytnutého grantového příspěvku musí obsahovat vyčerpávající popis realizace a zhodnocení projektu nebo činnosti, včetně dopadu na  veřejnost (kopie novinových článků, fotodokumentace, zápisy z návštěvních knih aj.).

Vyúčtování čerpání grantového příspěvku musí obsahovat přehled celkových skutečně vynaložených nákladů, přehled celkových skutečných zdrojů financování, rozpis jednotlivých nákladových položek hrazených z poskytnutého příspěvku. K vyúčtování doloží příjemce kopie prvotních účetních dokladů (nájemních, kupních, objednávek a dalších dokladů), které se vztahují k čerpání poskytnutého grantového příspěvku. Pokud nebude z dokladu patrné, že částka na něm uvedená byla zaplacena, je třeba tuto skutečnost prokázat dalším dokladem.

Nevyčerpané grantové prostředky poukáže příjemce zpět na běžný účet města nejpozději do konce ledna následujícího roku.

V případě, že příjemce grantového příspěvku nepředloží v daném termínu příslušné vyúčtování a neodvede nevyčerpané prostředky, posoudí MěÚ důvody, pro které se tak stalo a může rozhodnout o prodloužení vyúčtování, nejdéle však o 15 dnů. Pokud tak příjemce grantového příspěvku neučiní ani
ve stanoveném náhradním termínu, bude město vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení uzavřené dohody.


6) Kontrola využití grantového příspěvku

Příjemce grantového příspěvku odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem poskytnutého příspěvku a za jeho řádné a oddělené sledování v účetnictví.

MěÚ je oprávněn kontrolovat použití grantového příspěvku. V této souvislosti je příjemce příspěvku povinen umožnit pověřeným pracovníkům MěÚ přístup do prostorů, kde se projekt nebo činnost realizuje a nahlížet do příslušných účetních a ostatních dokladů.

Zjistí-li tato kontrola neplnění podmínek dohody, navrhne MěÚ postup směřující
k nápravě.

Závěrečnou kontrolu použití grantu a jeho vyúčtování provádí místostarostka města a finanční odbor MěÚ. V případě shledání nenaplnění cílů žádosti/projektu BUDE žadatel vyzván k vrácení částí či úplné výše přiděleného grantu.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady schválila RM Nové Strašecí 12. 3. 2012 usnesením č. 465
Tímto dnem nabývají zásady platnosti. Jakékoli změny v zásadách jsou vyhrazeny pouze RM Nové Strašecí.


Za správnost: RNDr. Vosátková Libuše, místostarostka města


Vytvořeno: 14. 3. 2012
Poslední aktualizace: 14. 3. 2012 0:00
Autor: Správce Webu