Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Místní poplatky

.

 

     Místní poplatky jsou vybírány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek Města Nové Strašecí, které byly vydány k jednotlivým poplatkům.

Obecně závazné vyhlášky Města Nové Strašecí jsou umístěny na internetových stránkách města.

 

Správu níže uvedených místních poplatků zajišťuje finanční odbor MěÚ v Novém Strašecí.

 

Jedná se o tyto vyhlášky:

 

 • místní poplatek ze psů
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Tyto vyhlášky upravují ohlašovací povinnost poplatníka, sazby poplatku, splatnost poplatku, osvobození a úlevy.

 

 

Místní poplatek ze psů

 • poplatek platí držitel psa
 • poplatek se platí za psa  staršího tří měsíců
 • poplatek za psa v obytných domech činí Kč  780,-
 • poplatek za psa chovaného v ostatní zástavbě činí Kč 492,-
 • poplatek za psa jehož držitelem je poživatel důchodu /který je jeho jediným zdrojem příjmu/ činí Kč 150,-
 • za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% z horní hranice sazby stanovené zákonem o místních poplatcích, tj. o 750,- Kč, v případě poživatele důchodu o 100,- Kč.

 

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • poplatek se platí  od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
 • sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství na Komenského náměstí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

  -za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  –  40,- Kč

  -za provádění výkopových prací  -  5,- Kč

  -za umístění stavebních zařízení  -  5,- Kč

  -za umístění reklamních zařízení  -  5,- Kč.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Poplatek platí:

 

 • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 • sazba poplatku činí Kč 600,-/za osobu či rekreační objekt za rok/
 • poplatek je splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách a to vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku
 • poplatek může být uhrazen i jednorázově, v tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku.

 

 

Uvedené poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ v Novém Strašecí a to v pondělí od 8.00 do 17.00 hod., ve středu od 8.00 do 18.00 hod a v pátek od 10.00 do 14.00 hod.

Všechny uvedené poplatky lze též uhradit bezhotovostním převodem na účet Města Nové Strašecí. Číslo účtu je  19-0542043339/0800, v.s. je v případě platby za svoz komunálního odpadu rodné číslo poplatníka /bez posledního čísla, tedy pouze prvních devět čísel/. V případě  platby poplatku za psa je variabilní symbol číslo evidenční známky psa.

 

 

 


25. 3. 2014 Zobrazit méně

Stránka