Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Nahlížení do matričních knih

Nahlížení do matričních knih.
Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady ( rodný, oddací a úmrtní list ), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
 
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav ).
 
O nahlédnutí do matriční knihy a vydání matričního dokladu může požádat :
 • fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny ( manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci ), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků - pro úřední  potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.prosince 1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 
Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
 
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.
 
Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriku, do níž chce nahlédnout.
 
Žadatel musí předložit při nahlížení do matričních knih :
 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými prokáže, že se zápis týká jeho členů rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost se platí 20,-Kč
 
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
 
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

26. 1. 2011 Zobrazit méně

Stránka