Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

OBČANSKÉ PRŮKAZY - vydání, výměna, ztráta

.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
ZMĚNY V PODÁNÍ ŽÁDOSTI O OBČANSKÝ PRŮKAZ
V souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a vydávání nových typů průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude možné od 1.1.2012 podat žádost o vydání nového občanského průkazu pouze na Městském úřadě v Rakovníku.
MěÚ Nové Strašecí bude přijímat žádosti na vydání občanského průkazu (OP) pouze do 30. listopadu 2011. V době od 1.12. do 15.12.2011 bude žádosti v tzv. zkráceném řízení o vydání OP přijímat MěÚ Rakovník. V mezidobí od 16.12 do 31.12.2011 žádosti o vydání OP podat nelze.  
MěÚ nové Strašecí bude nadále i po 1.1.2012 zajišťovat tyto činnosti na úseku občanských průkazů:
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
b) zadržení neplatného občanského průkazu
c) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR nebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, nebo občanský průkaz pozbyl platnosti
d) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům
e) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého
f) vydání potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
Občanské průkazy
Občanský průkaz (OP) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Předložením žádosti a dokladů může
pověřit svého zástupce, tzn. o vydání OP může požádat jiná osoba, převzít OP je však občan povinen osobně. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15let, nejpozději v den dosažení 15 let).
Žádost o vydání občanského průkazu se podává na kterémkoli úřadě osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.
 
Žádosti přijímá sociální a právní odbor MěÚ. Formulář žádosti a možnost jeho vyplnění je k dispozici na MěÚ v přízemí v podatelně. Zde se též žádost podává a vydává i vyhotovený občanský průkaz. 
 
Na úřadě předložte:
-vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
-dosavadní občanský průkaz
-jednu fotografii (35 x 45 mm), je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
-doklady stanovené zákonem,
-popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují
údaje na žádost občana.
Doklady musí být v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Po přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny.
 
►K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný
zástupce předložit:
-jednu fotografii
-rodný list,
-doklad o státním občanství (platný cestovní doklad nebo osvědčení)
 (osvědčení vydává matrika dle trvalého pobytu)
 
►K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí
státního občanství ČR předložte:
- jednu fotografii
-rodný list (u nabytí státního občanství vydaný matrikou Brno)
-doklad o rodném čísle, není-li rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
-doklad o státním občanství,
-doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 
►K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo při změně údajů předložte:
-jednu fotografii
-dosavadní občanský průkaz
-rodný list
-doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
-popř. doklady osvědčující další skutečnosti, z nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana (rozsudek soudu při zbavení nebo omezení způsobilosti, diplom, rozhodnutí o změně jména a příjmení, atd.)
 
 
 
 
►K vyhotovení občanského průkazu při ztrátě nebo odcizení předložte:
-jednu fotografii
-rodný list nebo rodný a křestní list,
-doklad o rodném čísle, není-li rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
-doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
-potvrzení o ztrátě nebo odcizení, který vydává kterýkoli městský úřad nebo Policie ČR
( toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty,odcizení nebo zničení)
Vyhotovený občanský průkaz je nutné si vyzvednout na úřadě s rozšířenou působnosti dle trvalého pobytu ( MěÚ Rakovník).
 
 
►Z důvodu poškozeného nebo zničeného občanského průkazu:
-je nutné podat žádost na úřadě s rozšířenou působností( MěÚ Rakovník)
 
 
►K vydání občanského průkazu pro občana omezeného nebo zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá opatrovník a předloží:
-jednu fotografii
-dosavadní občanský průkaz
-rodný list nebo rodný a křestní list občana,
-doklad o rodném čísle, není-li rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
-doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
-rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
- doklad o ustanovení opatrovníkem
(při zbavení způsobilosti k právním úkonům občan není povinen mít občanský průkaz)  
 
►Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům předloží:
-jednu fotografii
-dosavadní občanský průkaz, (pokud byl při zbavení způsobilosti vyhotoven)
-doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
-rodný list nebo rodný a křestní list,
--doklad o rodném čísle, není-li rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
-doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 
 
 
 
 Poplatky dle zák. 634/2004
Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený se vybírá správní poplatek 100,-Kč.
 
Za vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů se správní poplatek nevybírá.
 
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se správní
poplatek nevybírá.
 
 
 
Platnost a výměna občanských průkazů
Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993 (typ knížka), v nichž není vyznačeno státní občanství České republiky, jsou neplatné ( platnost skončila k 31. 12. 2001).
 
Vzhledem k tomu, že nejpozději k 31. 12. 2008 skončila platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů ( tj. typ knížka, růžová identifikační karta), nemohou být již předloženy občanské průkazy bez strojově čitelných údajů.
 
 
Z obecného pravidla existují výjimky
občan, který se narodil před 01. 01. 1936 a v občanském průkazu má vyznačenou dobu platnosti ,,bez omezení“, nebo v občanských průkazech typu knížka tímto prodlouženou dobu platnosti ,,platnost prodloužena bez omezení“.
 
občan, který má v držení platný občanský průkaz typu růžová identifikační karta s dobou platnosti vymezenou datem vydání a datem skončení platnosti v délce 1 měsíc ( odcizení, ztráta) nebo 1 rok (při volbách). K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit dvě fotografie ( vydává úřad s rozšířenou působností).
 
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji (vícemístný číselný kód umístěný na spodním okraji občanského průkazu). Tyto
občanské průkazy nepodléhají výměně.

21. 2. 2011 Zobrazit méně

Stránka