Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANTSVÍ

.
Zábory veřejného prostranství   (Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“)
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
 
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.
 
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku nejpozději v den započetí zábor veřejného prostranství formou vyplněného formuláře, který je možno vyzvednou na odboru investic, v podatelně MěÚ a nebo na webových stránkách www.novestraseci.cz/radnice/mestsky-urad/formulare/.
 
Poplatek se hradí po skončení záboru veřejného prostranství. Skončení záboru se oznámí MěÚ, odboru investic. Poté bude vyměřen poplatek, podle skutečného užívání.
 
Sazba poplatku
 
(1) Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství na Komenského náměstí
 
za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
 
služeb .................................................................................................... 10,-Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje............... 100,- Kč
c) prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů …….. 100,- Kč
d) za provádění výkopových prací ......................................................... 5,-Kč
e) za umístění stavebních zařízení .................................................................... 5,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení ......................................................... 5,-Kč
g) za umístění skládek ........................................................................... 5,-Kč
h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ………............... 10,-Kč
 
(2) Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství mimo Komenského náměstí
 
za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
 
služeb .................................................................................................... 5,-Kč
b) za umístění zařízení slouţžcích pro poskytování prodeje............... 50,- Kč
c) prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů ……… 50,- Kč
d) za provádění výkopových prací ...................................................................... 5,-Kč
e) za umístění stavebních zařízení ..................................................................... 5,-Kč
f) za umístění reklamních zařízení ......................................... 5,-Kč
g) za umístění skládek ........................................................................................ 5,-Kč
h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí …..... 10,-Kč
 
(3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) prodejní zařízení – stabilní stánky
 
stánky potravinářského charakteru ………………………………3.000,-Kč/rok
stánky s ostatním sortimentem ………………………………….4.000,- Kč/rok
 
 

7. 3. 2011 Zobrazit méně

Stránka