Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Uzavření manželství

.
UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
 
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
 
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 
Uzavřít manželství mohou snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouvy jimiž je Česká republika vázána jinak a úředně přeloženy do českého jazyka, podrobnosti sdělí matriční úřad.
 
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před – starostou  nebo pověřeným členem zastupitelstva  města Nového Strašecí. Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
 
Pro výběr termínu a místa k uzavření manželství je nutné se obrátit na matriční úřad. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.
 
Doklady potřebné k uzavření manželství (snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR):
– platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
– rodný list,
– doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem),
– údaje o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem),
– úmrtní list zemřelého manžela,
– pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice právně účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku, bližší informace obdržíte na matričním úřadu,
– jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, rozhodnutí soudu o přivolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci,
– fyzická osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci.
Snoubenec, který je cizincem předkládá:
- rodný list
doklad o státním občanství
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
- potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
- doklad, kterým je možné prokázat totožnost
- potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka, kterého zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 
V případě uzavření manželství před orgánem církve si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají příslušný matriční úřad o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství před orgánem církve. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou.
 
V odůvodněných případech může být manželství uzavřeno zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v zákoně o rodině, bližší informace sdělí matriční úřad. Pokud žádá o povolení uzavřít manželství zástupcem cizinec, musí mimo plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.
 
Jsou-li k uzavření manželství předkládány doklady vydané orgány cizích států, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné rozhodnutí orgánu cizího státu o rozvodu manželství v případě, že jedním z účastníků řízení je státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak, bližší informace sdělí matriční úřad.
 
Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na matričním úřadu, kde Vám rovněž poskytnou veškeré informace.
 
Správní poplatky:
Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci, kteří
– nemají trvalý pobyt na území České republiky...................................3.000,-Kč
– z nich pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky..........2.000,-Kč
– vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovenou
dobu nebo úředně stanovenou místnost..................................................1.000,-Kč
 

Místem pro uzavírání manželství je určen Slavnostní sál v budově městského úřadu (Komenského nám. 201) a dobou pro uzavírání manželství jsou stanoveny dny každá první a třetí sobota v měsíci od 8.00 do 16.00 hod., a pátek od 12.00 do 15.00 hod. Znamená to, že v sobotu lze zahájit poslední obřad v 16.00 hod a v pátek v 15.00 hod.. Matriční úřad může povolit uzavření manželství na kterémkoliv jiném vhodném místě ve správním obvodu úřadu a mimo takto stanovenou dobu. Povolení podléhá správnímu poplatku.

 
 
 
– vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.............500,-Kč
 
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
 
Matriční úřad
MěÚ Nové Strašecí – matrika (přízemí budovy)
Komenskéh nám. 201, Nové Strašecí
 
313 572 511-2
 

26. 1. 2011 Zobrazit méně

Stránka