Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Nahlížení do matričních knih

Typ: ostatní
.
Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady ( rodný, oddací a úmrtní list ), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
 
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav ).
 
O nahlédnutí do matriční knihy a vydání matričního dokladu může požádat :
 • fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny ( manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci ), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků - pro úřední  potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.prosince 1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 
Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
 
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.
 
Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriku, do níž chce nahlédnout.
 
Žadatel musí předložit při nahlížení do matričních knih :
 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými prokáže, že se zápis týká jeho členů rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost se platí 20,-Kč
 
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
 
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Vytvořeno: 26. 1. 2011
Poslední aktualizace: 26. 1. 2011 00:00
Autor: