Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Organizační řád Městského úřadu v Novém Strašecí ke stažení ZDE

Schema organizační struktury ZDE

 

Starosta města

Karel Filip
Mgr. Karel Filip
 
Starosta stojí v čele úřadu a město zastupuje navenek.
Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanovuje jeho plat.
Starosta plní úkoly zaměstnavatele vůči místostarostovi, tajemníkovi městského úřadu a zaměstnanců zařazených v organizačních složkách města a městské policie.
Starosta dále:
-   svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města,
-   společně s místostarostou podepisuje právní předpisy města
-   odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
-   projednává členství města v dobrovolných svazcích obcí a zajišťuje jejich realizaci,
-   rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
-   projednává udělování čestného občanství, městských vyznamenání a zabezpečuje jejich realizaci,
-   je velitelem městské policie, řídí její činnost,
-   řídí jednotku dobrovolných hasičů
-   plní další úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy.
 
1. místostarosta

mstIng. Jan Bureš
                                    (bures@novestraseci.cz)
 
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona.
Místostarosta dále plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo města, a to kordinace činností na úseku: životního prostředí, kultury, pozemků města, odpadového hospodářství, Novostrašeckého měsíčníku a investic města.
Místostarosta není pro svoji funkci uvolněn.
 
2. místostarosta
2. mst
Michal Bűnter
(bunter@novestraseci.cz)
          

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nezastupuje-li ho 1. místostarosta.

Místostarosta dále plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo města, a to koordinace činností na úseku: sportu a sportovních zařízení, školství a investic města.

Místostarosta není pro svoji funkci uvolněn.  

 

Tajemník městského úřadu
Tajemník
JUDr. Jiří Tláskal
 
Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi.
Tajemník městského úřadu:
-   zajišťuje prostřednictvím odborů městského úřadu výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
-   je bezprostředním nadřízeným vedoucích odborů a zaměstnanců zařazených do sekretariátu,
- řídí Odbor kancelář tajemníka
-   koordinuje činnost jednotlivých odborů městského úřadu,
-   plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
-   stanoví v souladu s tímto organizačním řádem pracovní náplně zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, ve kterých vymezí práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců,
-   zajišťuje vybavení pracovišť a  zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, sleduje   odbornou úroveň podřízených pracovníků a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace,
-   zajišťuje organizačně výběrová řízení na funkci vedoucích odborů schválená radou města,
-   vyhlašuje a zajišťuje výběrová řízení na obsazení ostatních pracovních míst v městském úřadě a na základě tohoto řízení přijímá zaměstnance,
-   stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
-   vydává spisový řád, skartační řád a  pracovní řád městského úřadu a další vnitřní předpisy městského úřadu, především formou směrnic,
-   zajišťuje sestavení zápisů ze zasedání zastupitelstva města a rady města,
-   odpovídá za naplňování zákona o  svobodném přístupu k informacím,
-   sleduje změny zákonů a dalších právních předpisů týkajících se činnosti městského úřadu,
-   navrhuje radě města změny a doplnění tohoto organizačního řádu a systemizaci pracovních míst.
 

Odbor kancelář tajemníka

- zajišťuje činnost sekretariátu městského úřadu
- vykonává sekretářské práce pro starostu, místostarostu a tajemníka městského úřadu
- eviduje petice a stížnosti
- organizuje přípravné práce pro zasedání rady města a zastupitelstva města
- vede dokumentaci přestupkové komise a připravuje její zasedání
- zajišťuje provoz internetových stránek včetně zveřejňování dokumentů,
- obsluhuje úřední desku a informační tabule,
- vede personální a mzdovou agendu
- zajišťuje veškeré činnosti týkající opatrovnictví,
-¨poskytuje sociální služby a poradenskou činnost v této oblasti potřebným občanům,
- navrhuje umisťování občanů do domu s pečovatelskou službou,
- spolupracuje s lékaři, školami, cizineckou policií a dalšími osobami při řešení sociálních záležitostí,
- plní úkoly matriky podle příslušných předpisů,
- vede agendu ztrát občanských průkazů,
- vydává výpisy z veřejných registrů a zajišťuje službu datových schránek pro veřejnost,
- plní úkoly podatelny a elektronické podatelny městského úřadu,
- vede evidenci obyvatel, zajišťuje změny trvalého pobytu,
- ověřuje písemnosti a podpisy,
- organizačně a technicky zajišťuje průběh voleb,
- vede agendu pohřebnictví
- vede agendu rybářských lístků.

 
JUDr. Jiří Tláskal
tajemník MěÚ
 

Zlatuše Dušková
(asistentka tajemníka, přestupky) duskova@novestraseci.cz

Eva Videmannová, DiS.
(asistentka starosty, místostarostů, přestupky) videmannova@novestraseci.cz
Daniela Kučerová
(sekretářka OV, OF) kucerova@novestraseci.cz
Jitka Čížková
(sociální práce, evidence obyvatel, podatelna) cizkova@novestraseci.cz 
Hana Papežová
(matrika, ověřování, správa hřbitova, sociální práce) papezova@novestraseci.cz
Helena Soukupová
(výpisy, podatelna, ověřování, archiv) soukupova@novestraseci.cz
 

Finanční odbor

-   vede účetnictví města,
-   zajišťuje veškeré finanční operace,
-   připravuje návrh rozpočtu a závěrečný účet,
-   kontroluje plnění rozpočtu a vykonává zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým   organizacím a organizačním složkám,
-   zajišťuje správu a evidenci majetku města,
-   zajišťuje daňové povinnosti města,
-   zajišťuje evidenci a výběr místních poplatků,
-   poskytuje pokladní služby,
-   spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva.
-   vede agendu plateb neinvestičních nákladů za žáky s trvalým pobytem v jiné obci
 
 
Olga ŠtefanováVedoucí odboru
Olga Štefanová
 

 
 
 
 
Olga Šlégrová - (fakturace, majetek)   slegrova@novestraseci.cz
Iva Brožková - (účetnictví)   brozkova@novestraseci.cz
Anna Fišerová - (majetek, fakturace) fiserova@novestraseci.cz
Petra Cingrová - (pokladna, hrací automaty) cingrova@novestraseci.cz
Iveta Tetourová - (pokladna, místní poplatky) tetourova@novestraseci.cz
Bc. Natálie Drexlerová - (pohledávky, účetnictví) n.stefanova@novestraseci.cz
 
 
 
 
 

Odbor výstavby a životního prostředí

-   plní   úlohu obecného stavebního úřadu,
-   vykonává agendu silničního správního orgánu,
-   vakonává sgendu orgánu ochrany přírody a krajiny

Podrobný přehled o práci a kompetencích odboru naleznete ZDE
 

 
Vedoucí odboru
Stavební odbor
Ing. Marie Králová
 
 
 
 
 
 
Irena Černá (stavební řízení – Lány)  i.cerna@novestraseci.cz
Pavlína Heroldová (stavební řízení – Nové Strašecí, studny) heroldova@novestraseci.cz 
Ing. Renáta Vurbsová (ochrana ZPF, kácení dřevin, dělení pozemků, zvláštní užívání komunikací, uzavírky komunikací, ZTP parkování) vurbsova@novestraseci.cz
Petr Král (stavební řízení - Ruda, Řevničov, Kroučová, Krušovice, Třeboc, Třtice, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy,  RUIAN) kral@novestraseci.cz

Ing.arch. Milan Dvořák (stavební řízení - Bdín, Kalivody, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Rynholec, Srbeč, RUIAN) dvorak@novestraseci.cz

 

 

Odbor investic

-   připravuje návrhy investičních akcí včetně předpokládaných nákladů,
-   zajišťuje přípravu a realizaci stavební činnosti pro město,
-   připravuje výběrová řízení na zakázky zadávané městem,
-   plní úkoly pořizovatele územního plánu podle pokynů rady města,
-   vydává výkopová povolení a povolení k záboru pozemků,
-   vede evidenci majetku podle zákona o vodovodech a  kanalizacích ve spolupráci s provozovatelem, a evidenci nemovitého majetku města,
-   spravuje nemovitý majetek města,
-   ve spolupráci se sociálním a právním odborem připravuje kupní a nájemní smlouvy týkající se nemovitostí, bytových a nebytových prostor,
-   vede agendu digitální mapy,
-   vede agendu dotací městu, 
-   plní úkoly města vyplývající z předpisů o  ochraně zemědělského půdního fondu,
-   zajišťuje styk s katastrálním úřadem.
-   vede evidenci veřejné zeleně na území města
-   plní úkoly města vyplývající ze zákona o odpadech a rozhoduje ve věcech deliktů podle tohoto zákona
 
Vedoucí odboru
Investiční odbor

Pavel Friebert
 
 
 
 
 
 
Zdeňka Kratinová (opravy, byty, nájmy)  kratinova@novestraseci.cz
Jitka Brhelová (nemovitosti, správa majetku) brhelova@novestraseci.cz
Ing. Jan Vitner (dotace, krajinná zeleň, lesy, ekologie) vitner@novestraseci.cz
Vladimír Kozel (odpady, doprava, byty, nájmy) kozel@novestraseci.cz
Kateřina Taiblová (věcná břemena,doprava, vyjádření ke stavbám) mateřská dovolená
 
 
Odbor kultury, sportu a rodinné politiky
 

- zajišťuje kompletní služby kulturně společenského vyžití občanů města
- zajišťuje úkoly na úseku rozvoje organizovaného i neorganizovaného sportu a dětských
hřišť v majetku města
- koordinuje rozvoj a propagaci kulturně společenského dění ve městě
- zajišťuje činnosti informačního centra města
- vytváří podmínky pro zájmovou činnost občanů, zejména dětí a mládeže
- spravuje  a provozuje Novostrašecké  kulturní centrum (NKC) včetně jeho účelného
využívání
- spravuje a provozuje sportovní zařízení  v majetku města včetně jejich účelného využívání
- zajišťuje rozvoj  turistického ruchu a propagaci města
- zajišťuje redakci Novostrašeckého měsíčníku
- koordinuje rodinnou politiku města
- vede projektová řízení na úseku rodinné politiky, sociálních věcí a pod.

Vedoucí odboru

.Lenka Pelcová pelcova@novestraseci.cz

 

Naděžda Samcová (NKC, infocentrum) samcova@novestraseci.cz

Tereza Charvátová (NKC)   charvatova@novestraseci.cz

Ing. Ivana Rezková(měsíčník, infocentrum, propagace) rezkova@novestraseci.cz

Jiří Bareš (správce fotbalového hřiště)