Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1/2003 O vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace - změna č. 1 územního plánu města Nové Strašecí

Typ: ostatní
.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
 
Kterou se vyhlašuje změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru
 Nové Strašecí
 
 
                                    Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 13.3.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písmena i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
 
Článek 1 
Účel vyhlášky
Vyhláška ustanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území města, které omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb. Tyto regulativy jsou závazné pro územní a stavební řízení, jakož i pro všechna další jednání, řízení a rozhodnutí, jejichž náplní je využití území a činnosti na plochách, které byly předmětem Územního plánu města a jeho Změny č.1, upravené v souladu se současně platnými zákony.
 
Článek 2 
Územní rozsah platnosti Územního plánu města
Tato vyhláška platí pro celé území města Nové Strašecí, zahrnující katastrální území města Nové Strašecí a přidruženého sídla Pecínov.
 
Článek 3 
Lhůty aktualizace Územního plánu města
Tato vyhláška platí pro návrhové období Územního plánu města, tj. do r.2020. Pokud vzniknou nové požadavky na využití území, které neodporují Stavebnímu zákonu ani jiným právním předpisům, budou prověřeny a případně zapracovány do nové změny územního plánu města. Obecně se doporučuje ověřit územní plán jednou za čtyři roky.
 
Článek 4 
Závazné části Změny č.1 Územního plánu
Textová část:
                                   a)            využití ploch a jejich uspořádání
                                   b)            vymezení zastavitelného území
                                   c) vymezení změn v užívání staveb
d) zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
e) vymezení Územního systému ekologické stability
f) limity využití území
g) plochy přípustné pro těžbu nerostů
                                   h)            vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
                                    i)            návrh asanací a asanačních úprav
                                    j)            návrh řešení civilní ochrany.
 
Grafická část:
-          hlavní výkres - „Komplexní urbanistické řešení s využitím funkčním ploch a s jejich regulativy“ - v měřítku 1 : 5 000
            -                      výkres „Dopravní řešení“ - v měřítku 1 : 10 000
-    výkres „Technická vybavenost“ (jednotlivé výkresy) - v měřítku 1 : 5 000
-   výkres „Veřejně prospěšné stavby“ v měřítku 1 : 5 000
-   výkres „Limity využití území““ v měřítku 1 : 10 000
-   výkres „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ v měřítku 1 : 5 000
 
Článek 5
Veřejně prospěšné stavby
A) Veřejně prospěšné stavby tvoří takové objekty a zařízení, které jsou pro město nezbytné. Mohou jimi být jak stávající stavby, tak především stavby navržené. Na tyto stavby, respektive na pozemky, kde by měly být tyto stavby realizovány, se vztahuje omezení vlastnických práv. V případě nové výstavby je možné provést při přípravě výstavby veřejně prospěšných staveb i vyvlastnění příslušných pozemků.
Ve smyslu § 3 novely Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. (úplné znění Zákon č.109/2001 Sb.), a v souladu s § 18 vyhlášky č. 135/2001 Sb, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, se vymezují na území města Nové Strašecí tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze stavby, pozemky a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit:
 
A. Veřejně prospěšné stavby vyplývající z původního územního plánu města
1) veškeré navržené komunikace
2) parkoviště
3) autobusová stanice včetně navazující občanské vybavenosti
4) nové navržené trafostanice
5) nové rozvody elektřiny
6) rozvody vody
7) vodojem
8) kanalizace
 9) čistírna odpadních vod
10) rozvody plynu
11) regulační stanice plynu
12) televizní kabelové rozvody a spojové kabely
13) sportovní stadion
14) hřiště
15) ochranná izolační zeleň
16) rybník
17) hřbitov
 
B. Veřejně prospěšné stavby vyplývající ze Změny č.1 územního plánu města
VPS 1 – sportovní stadion
VPS 2 – komunikace k benzinové čerpací stanici
VPS 3 - komunikace k benzinové čerpací stanici
VPS 4 – ochranná izolační zeleň
VPS 5 – místní komunikace
VPS 6 – místní komunikace
VPS 7 – polní komunikace
VPS 8 – rybník
VPS 9 – hřiště
VPS 10 – polní komunikace
VPS 11 – silice II/606
 
Tyto stavby jsou uvedeny ve výkresu „Veřejně prospěšné stavby“.
 
C) Plochy veřejného zájmu:
1) Územní systém ekologické stability (uvedený ve výkresu „Limity využití území“).

 
Článek 6
Nemovité kulturní památky
- areál kostela Narození Panny Marie včetně dvou soch sv. Jana Nepomuckého, křížů jihovýchodně a jihozápadně od kostela a náhrobní desky ve zdi u děkanství (č.2688/1-6)
- kaple sv. Isidora (č.2689)
- areál fary (č.10208)
- hrnčířská dílna, č.p. 386 (č.3113)
- kaplička Nejsvětější Trojice Na Mackově hoře
 
 
ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
 
Článek 7
Vymezení pojmů
1.                     Urbanizované území obsahuje současně zastavěné plochy a plochy určené územním
                                   plánem k budoucí zástavbě - tvoří je:
a) čistě obytná území
b) smíšená obytná území
c) všeobecně smíšená obytná území                        
d) tradiční zástavba v jádrovém území města
e) historicky a architektonicky cenné objekty
f) rekreační zástavba
g) plochy pro občanskou vybavenost
h) plochy pro volný čas, sport a příměstskou rekreaci
i) areály zemědělských staveb
j) areály výroby, skladů a služeb
k) plochy pro komunikace a technickou vybavenost
 
2. Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny
 k výstavbě (pole, louky a pastviny, zahrady a sady, lesy, krajinotvorná zeleň, vodní
 plochy a toky, neplodná půda).

 
Článek 8
Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání budoucích urbanizovaných území
 
a) Čistě obytná území
                                                           Území zahrnují plochy určené výhradně pro bydlení, nenarušované žádnou výrobní činností s cílem zajistit na těchto plochách trvalý vysoký standard klidného bydlení v převážně individuálních rodinných domech a ve vícepodlažních bytových domech městského charakteru.
                                                           Na těchto plochách jsou přípustnépouze takové podnikatelské aktivity, které lze realizovat v jednotlivých domech (např. ordinace, ateliéry, krejčovství, kadeřnictví, pedikúra, oprava elektroniky, malá prodejna, občerstvení, hospůdka a pod.). U případných staveb pro podnikání a u doplňkových staveb je nutné postupovat individuálně v souladu se zákonnými předpisy.
                                                           Na těchto plochách je nepřípustné umísťovat výrobní objekty, které by narušovaly životní prostředí (například stavby pro průmyslovou výrobu, servisní opravnu aut, pro chov drobného hospodářského zvířectva a pro ustájení hospodářských zvířat a pod.).
 
b) Smíšená obytná území
                                                           Tato území zahrnují plochy určené pro bydlení kombinované s drobnými podnikatelskými aktivitami.
                                                           Na těchto plochách jsou kromě obytného objektu přípustné pouze stavby určené pro drobné podnikání s příslušným manipulačním prostorem a parkovištěm.
                                                           Na těchto plochách je nepřípustná výroba ohrožující životní prostředí nebo neúměrně zatěžující dopravní obsluhu území a narušující architektonicko-urbanistickou úroveň území. Stavby určené pro podnikatelské aktivity nesmějí svou výškou převyšovat úroveň okolní zástavby.
 
c) Všeobecná smíšená obytná území (areály komerční a bytové zástavby)
                                                           Tato území zahrnují plochy určené pro bydlení kombinované s většími komerčními aktivitami.
                                                           Na těchto plochách je kromě obytného objektu přípustná výstavba středně velkých podniků (servisní opravny a prodejny aut, rozsáhlejší řemeslné dílny, specializované výrobní provozy, sklady, garáže, manipulační plochy, parkoviště apod.).
                                                           Na těchto plochách je nepřípustná výroba a sklady ohrožující životní prostředí nebo neúměrně zatěžující dopravní obsluhu území a narušující architektonicko-urbanistickou úroveň území. Stavby určené pro podnikatelské aktivity nesmějí svou výškou převyšovat úroveň okolní zástavby.
 
d) Tradiční zástavba v jádrovém území města
                                                           Tato území zahrnují plochy určené pro kompaktní nízkopodlažní zástavbu.
                                                           Na těchto plochách je přípustnézvyšování objektů o jedno podlaží s cílem sjednotit tuto zástavbu na dvě podlaží, s tím, že v mnoha případech se bude jednat i o podlaží v podkroví. Dále jsou přípustné pouze takové podnikatelské aktivity, které lze realizovat v jednotlivých domech (např. ordinace, ateliéry, krejčovství, kadeřnictví, pedikúra, oprava elektroniky, malá prodejna, občerstvení, hospůdka a pod.).
                                                           Na těchto plochách je nepřípustné povolovat stavby, které by svým výtvarným řešením narušily stávající architektonicko-urbanistický výraz tohoto cenného obytného území města. Dále je nepřípustná výstavba převyšující průměrnou výškovou hladinu okolní zástavby.
 
e) Historicky a architektonicky cenné objekty
                                                           Tato území zahrnují plochy určené pro historicky nejcennější objekty města.
                                                           Na těchto plochách je nepřípustné, aby v jejich okolí vznikaly nové stavby, nebo byly prováděny úpravy, které by jejich hodnotu, event. dominantu narušily.
 
f) Rekreační zástavba
                                                           Tato území zahrnují plochy určené pro rekreaci, které tvoří převážně zahrádkářské osady.
                                                           Na těchto plochách jsou podmíněně přípustnépouze dílčí dostavby stávajících rekreačních ploch jednotlivými rekreačními objekty, dále hřiště, parkoviště, manipulační plochy apod.
                                                           Na těchto plochách je nepřípustné povolovat stavby, které by svým architektonickým řešením narušily výtvarný ráz okolní krajiny.
g) Plochy pro občanskou vybavenost
                                                           Plochy jsou určené pro zařízení občanské vybavenosti a pro specifické komerčně zaměřené služby.
                                                           Na těchto plochách je přípustná výstavba školských a zdravotnických zařízení, dále víceúčelových administrativních objektů, kulturně společenských objektů a prodejních, restauračních a ubytovacích zařízení apod.
                                                           Na těchto plochách je nepřípustné budovat jednotlivá zařízení občanské vybavenosti bez odpovídajících parkovacích ploch.
 
h) Plochy pro volný čas, sport a příměstskou rekreaci
                                                           Plochy jsou určené pro odpočinek, sport a rekreaci s cílem umožnit regeneraci pracovních sil a aktivní trávení volného času.
                                                           Na těchto plochách je přípustná výstavba hřišť, včetně dětských, tenisových kurtů a parkovacích ploch, event. nezbytných doprovodných staveb, dále cyklostezek, turistických cest, účelových cest pro projížďky na koních apod.
                                                           Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv činnost či výstavba, která by narušila nebo omezila jejich rekreační funkci.
 
i) Areály zemědělských staveb
                                                           Tato území zahrnují plochy určené pouze pro zemědělskou výrobu, přičemž jednotlivé stavby, event. areály by měly být oploceny a doplněny vnitřní a obvodovou izolační zelení.
                                                           V rámci zemědělského areálu je přípustné pouze budování staveb pro chov skotu a chov prasat v rámci hygienicky stanovených ochranných pásem a pro další přidružené stavby (sklady, dílny, garáže, seníky, zpracovatelské kapacity zemědělských produktů a podobně). V nutných případech mohou být tyto areály doplněny služebními byty.
                                                           V zemědělských areálech je nepřípustné rozšiřovat chov skotu a prasat nad rámec stanovených ochranných pásem a zavést velkochov drůbeže.
 
 
 
 
j) Areály výroby, skladů a služeb (komerční plochy)
                                                           Plochy jsou určené pro výrobní zařízení průmyslové výroby a skladového hospodářství, které ve svém souhrnu zastavění nepřevýší 60 % vymezeného území (ostatních 40 % území je vyhrazeno pro zeleň).
                                                           Na těchto plochách jsou přípustné výrobní a skladové objekty a manipulační a odstavné plochy a odpovídající kapacitní parkoviště. V nutných případech mohou být tyto areály doplněny služebními byty.
                                                           Na těchto plochách jsou nepřípustné provozy negativně ovlivňující životní prostředí.
 
k) Plochy pro komunikace a technickou vybavenost
                                                           Plochy jsou určené pro komunikace a ostatní dopravní zařízení (autobusové zastávky, parkoviště apod.), kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod a pro výstavbu rozvodů elektrické energie, rozvodů vody, rozvodů plynu a telekomunikačních rozvodů v nových lokalitách určených pro budoucí výstavbu.
                                                           Na těchto plochách a v jejich ochranných pásmech je nepřípustná jakákoliv investiční činnost, která by omezovala výstavbu a funkci těchto dopravních staveb a technických zařízení.
 
Článek 9
Regulativy pro neurbanizovaná území
            -                      Tato území zahrnují plochy určené pro zemědělskou a lesní výrobu realizovanou dle 
                                   zásad optimálního využití zemědělské a lesní půdy s ohledem na jejich ekologickou
                                   stabilitu, biologický potenciál a vodohospodářské funkce
-    v těchto územích je přípustné zřizování účelových komunikací, speciálních zařízení pro lesní a zemědělské hospodaření, dále cyklistických a pěších turistických
tras apod.
            -                      v těchto územích je nepřípustné zřizování skládek odpadů, popř. jakákoliv jiná
                                   činnost nebo výstavba, která by byť i dočasně omezovala jejich využívání nebo jejich
                                    krajinotvorné funkce; výjimky (například v případě výstavby plynovodů, vodovodů,
                                    elektrovodů nebo geologických průzkumů a pod.) mohou povolit pouze příslušné
                                   orgány státní správy
-    v těchto územích je nutno zároveň chránit veškeré plochy určené pro Územní systém ekologické stability, aby jejich budoucí realizace nebyla narušena jinými zájmy. Zároveň je nutno dodržet šestimetrová ochranná pásma podél vodních toků, která budou sloužit pro údržbu koryta toků a jejich břehů a 50m ochranná pásma po obvodu lesa. Rovněž je nutno chránit objekty drobné krajinné architektury (boží muka, turistická značení a další objekty).
 
Článek 10
Regulativy pro plochy Územního systému ekologické stability (ÚSES)
Na plochách ÚSES není přípustné umísťovat jakékoliv stavby (včetně oplocování pozemků) a je nepřípustná změna jejich kultury směrem k intenzivnějšímu způsobu využívání (z louky na role nebo zahradu apod.). Při nevyhnutelném křížení liniových staveb s lokálními biokoridory je nezbytné vést toto křížení v nejkratším možném směru.
 
Článek 11
Regulativy pro stávající obytná území města
Tyto regulativy je nutné uplatňovat zejména na plochách určených pro bydlení aobčanskou vybavenost.
V těchto územích je přípustné využitístávajícího osídlení, které ve městě tvoří převážně plochy pro bydlení. Zde je přípustná modernizace stávajících objektů, avšak pouze za předpokladu, že nebudou do stávající zástavby inplantovány nové architektonické prvky, které by její charakter negativně ovlivňovaly. V případě nové výstavby lze stavět obytné domy a doplňkové stavby pouze v prolukách, nebo ve větších zahradách, přičemž musí být respektována ochranná pásma, zeleň a vzájemné odstupy staveb. V případě bývalých hospodářských budov (stájí, stodol, kůlen apod.) je při jejich obnově přípustná přestavba na obytný objekt, který bude hmotově i architektonicky přizpůsoben původní stavbě.
Na těchto plochách je nepřípustná výstavba nových výrobních objektů, které by zhoršovaly životní prostředí ve stávající zástavbě.
 
Článek 12
Regulativy pro stávající výrobní území města
Plochy jsou určené pro stávající výrobu, sklady a služby, kde je přípustná jejich modernizace a stavební úpravy jednotlivých objektů (včetně jejich doplnění) a dále úprava manipulačních ploch.
Na plochách určených územním plánem k jinému následnému funkčnímu využití je nepřípustná výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících staveb, která by nadměrně prodlužovala jejich životnost.
 
 
ČÁST TŘETÍ
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Článek 13
Uložení Změny č.1 Územního plánu
                                    Změna č.1 Územního plánu města Nové Strašecí je uložena :
                                               a)         na Městském úřadě Nové Strašecí
                                               b)         na Městském úřadě Nové Strašecí – stavebním odboru a životním prostředí
c) na Městském úřadě Nové Strašecí – odboru investic, územního plánování a místního hospodářství
                                               d)         na Krajském úřadě Středočeského kraje Praha
 
Článek 14
Příloha
                                   Územní plán města Nové Strašecí - textová a grafická část Změny č.1, v rámci které byla provedena i aktualizace řešeného území k 1.1.2002 a komplexní digitalizace celé územně plánovací dokumentace.
 
Článek 15
Účinnost
                                    Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.3.2003.
 
Jakub Kleindienst                                                                    Petr Kotyk
   starosta města                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    místostarosta
 

 

 

Vyvěšeno dne: 14.3. 2003


Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 00:00
Autor: