Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

2/1995 O fondu rozvoje bydlení města Nového Strašecí

Typ: ostatní
.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/1995
 
„O fondu rozvoje bydlení města“
 Městské zastupitelstvo v Novém Strašecí schválilo na svém zasedání dne 9.8.1995 podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1, písm. f), zákona č. 367/90 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
1. Město Nové Strašecí v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a celkového vzhledu města vytváří “Fond rozvoje bydlení Města Nové Strašecí” (dále jen “fond”).
 
2. Fond se zakládá na základě návratné finanční výpomoci od Ministerstva financí ČR a Město Nové Strašecí je při jeho použití vázáno Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu stanovenými MF ČR.
 
Článek 2
Příjmy fondu
 
Příjmy fondu jsou:
a) Návratná finanční výpomoc poskytnutá MF ČR.
b) Splátky půjček poskytnuté městem vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich.
c) Částka z rozpočtu obce, odpovídající minimálně podílu celkově vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti finanční výpomoci - takto vypočtená částka bude zvýšena o 3 %.
d) Dotace a případné výpomoce k tomuto účelu.
e) Jiné příjmy související s prostředky fondu a částky určené rozpočtem města.
 
Článek 3
Výdaje fondu
 
1. Prostředky fondu lze použít v souladu se stavebními předpisy:
a) K úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví města a to za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu.
b) Na poskytnutí účelových půjček k úhradě nákladů na opravu a modernizaci bytového fondu vlastníkům obytným budov a to za níže stanovených podmínek, určujících dobu splatnosti, výši úroku a dalších pravidel uvedených v čl. 5 této vyhlášky.
c) Na úhradu nákladů souvisejících s vedením účtu u peněžního ústavu.
 
 
2. Poskytování účelových půjček dle čl. 3, odst. 1, písm. b) je možné za těchto podmínek:
 
účel      lhůta    úrok  horní hranice
      splatnosti  půjčky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Obnova střechy (krytina 4 roky 6 %  do 30 tis. Kč
a konstrukce starší 10-ti let)   na 1 b.j.
 
Obnova fasády domu včetně 4 roky 6 % do 30 tis. Kč
oplechování (u domu staršího 10 let)   na 1 b.j.
 
Půdní nástavba bytů rušící 7 let 6 % do 250 tis. Kč
ploché střechy   na 1 b.j.
 
Vestavba bytu do půdního 7 let 6 % do 100 tis. Kč
prostoru   na 1 b.j.
 
Jednotlivé typy půjček lze kumulovat.
 
Článek 4
Výběrové řízení
 
1. Půjčka z fondu bude vlastníkům obytných budov poskytnuta na základě výběrového řízení, které bude organizovat odbor výstavby Městského úřadu v Novém Strašecí.
 
2. Termín a podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu v Novém Strašecí.
 
3. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
a) jméno a příjmení fyzické nebo název právnické osoby a jméno a příjmení jejího pověřeného statutárního zástupce,
b) adresu trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby,
c) přesné označení obytné budovy či stavby, tj.:
- adresa, kat. území a číslo popisné, není-li vydáno, pak číslo parcely, příp. označení stavebního povolení,
- doklad o vlastnictví k obytné budově nebo ke stavbě,
- stavební povolení nebo zpracovanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení zamýšlené stavby,
- kopii technické dokumentace stavby, ze které je patrné zamýšlené provedení stavby,
d) předběžnou dohodu s dodavatelem stavebních prací s orientační cenou dodávky a při svépomoci odhad nákladů, který při realizaci bude dodatečně doložen fakturami a jinými doklady,
e) popis účelu, na který je půjčka požadována a přihlašuje-li se více účelů, pak popis každého z nich jednotlivě,
f) předpokládaný termín dokončení stavební akce a určení doby, ve které by půjčka byla čerpána,
g) požadovaná výše půjčky s respektováním její horní hranice dle vyhlášky,
h) prohlášení o celkovém finančním zajištění zamýšlené stavební akce,
ch) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 100 % předpokládané
půjčky (ručení nemovitostí, cennými papíry, třetí osobou).
 
Přihlášky do výběrového řízení, které nebudou obsahovat všechny požadované údaje, mohou být z výběrového řízení vyřazeny.
 
4. K provedení výběrového řízení ustavuje městská rada komisi, která městskému zastupitelstvu navrhne poskytnutí půjček.
 
5. O výsledku výběrového řízení budou po schválení městským zastupitelstvem všichni přihlášení účastníci písemně informováni s tím, že právo uzavřít smlouvu o půjčce zanikne, pokud se vybraný účastník nedostaví do 30 dnů od vyrozumění k sepsání smlouvy o půjčce.
 
Článek 5
Smlouva o půjčce
 
1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře Město Nové Strašecí smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů.
 
2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:
- smluvní strany,
- identifikace typu půjčky podle čl. 3,
- lhůta splatnosti půjčky,
- režim čerpání půjčky,
- režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v měsíci,
- způsob splácení (příkazem, složenkou apod.),
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu,
- smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení +30 %),
- záruka za půjčku,
- dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu,
- souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a jeho závazek předkládat peněž. ústavu účetní doklady o čerpání z účtu,
- podmínka dodržení stavebních předpisů (vrácení půjčky při jejich porušení),
- závazek uživatele pojistit nemovitost.
 
3. Město Nové Strašecí může v dohodě s peněžním ústavem a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
 
4. Město Nové Strašecí neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj.
 
 
Článek 6
Režim čerpání prostředků fondu
 
Režim čerpání prostředků fondu bude upraven ve smlouvě uzavřené mezi Městem Nové Strašecí a peněžním ústavem.
 
Článek 7
Ustanovení závěrečná
 
1. Obytnou budovou se pro účely této vyhlášky rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 – Obytné budovy.
 
2. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole Města Nové Strašecí, peněžního ústavu a Ministerstvu financí ČR.
 
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.1995.
 
 
Miloslav Pelc                                                                        Ing. Vilém Žák
     starosta města                                                                     zástupce starosty města
  
 


Vyvěšeno dne: 1.8. 1995 / Datum sejmutí: 31. 8. 1995

Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 00:00
Autor: