Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

3/2004 Požární řád města

Typ: ostatní
.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2004
 
Požární řád města
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 1.7.2004 usneslo vydat v souladu s s ustanovením § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1 
Úvodní ustanovení
 
Požární řád města Nové Strašecí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb..
 
Čl. 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
 
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá město Nové Strašecí (dále jen obec), která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
·        pro 1.stupeň poplachu 
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice HZS Stochov
 
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů – JSDH Lány
·        pro další stupně poplachu: viz požární poplachový plán obce, (příloha č.1)
 
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) zastupitelstvo města:
 
a) projednává stav požární ochrany ve městě minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,
 
b) pro zabezpečení preventivně výchovné činnosti města jmenuje usnesením referenta preventivně výchovné činnosti (preventistu PO). Konkrétní určení a rozsah působnosti bude součástí dokumentace PO města.
 
 
 
 
 
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
 
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob (více než 200 osob nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu); požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být zabezpečena podle samostatné obecně závazné vyhlášky města Nové Strašecí o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Za dobu a místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 
a) období mimořádného sucha - bude vyhlášeno nařízením rady města Nové Strašecí včetně nutných opatření k zajištění požární bezpečnosti.
b) topné období – je ohraničeno snížením mikroklimatických podmínek a nutností pravidelně
    vytápět užívané prostory. Podmínky požární bezpečnosti jsou uvedeny v příloze požárního
    řádu č.: 3 - Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických
    osob na úseku požární ochrany v obci.
c) Novostrašecké kulturní centrum (NKC), Okružní 934, Nové Strašecí – místo proshromažďování většího počtu osob (NKC má vlastní požární řád). 
 
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2 a Čl. 5.
 
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
 
(1) Obec ustanovila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (viz příloha č. 2). Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.
 
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.
 
Adresa hasičské zbrojnice: Palackého ul. 189, Nové Strašecí
 
 
 
 
 
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:
·           1. hydrantovou síť na vodovodním řadu v majetku VKM, a.s.
·           Fortenský rybník
·           Rybník Nový I.,II
(2) Zdroje požární vody, které musí svým umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
 
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
 
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
 
(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou “Ohlašovna požárů”
Městský úřad Nové Strašecí, Komenského nám. 201:
telefon: dosažitelnost: MěÚ 313 572 511-2 Po 7,30 – 17,00 Út 7,30 – 16,00
                                                                      St 7,30 – 18,00
                                                             Čt: 7,30 – 15,00 Pá: 7,30 - 14,00
 
tajemník MěÚ 602 432 257 po pracovní době
starosta            602 432 256 po pracovní době
místostarosta   724 171 704 po pracovní době
 
 (2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”:
 
služebna Městské policie 313 572 510
      SOU zemědělské Nové Strašecí 313 572 811
      ČLUZ a.s. 313 572 211
      Veřejný telefonní automat u budovy pošty
 
Činnost ohlašovny požáru a místa pro hlášení požáru se řídí Řádem ohlašovny požáru obce.
 
 
 
 
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
 
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 
b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH” vyhlašovaným obecním rozhlasem ( gramofonová deska 1049 1171) a následné ústní vyhlášení požárního poplachu.
 
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje ústně určenou spojkou.
 
Čl. 9
Poplachový řád Středočeského kraje
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1.
 
 
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
 
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Požární řád města Nové Strašecí ze dne 1.10.1991.
Kontrola požárního řádu se provádí nejméně 1x ročně nebo po každém požáru nebo        změně, která má vliv na jeho obsah.
 
Čl. 11
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.srpna 2004.
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.                                                    Jakub Kleindienst
místostarosta                                                                     starosta města
 
 
 
 
Přílohy požárního řádu obce:
Příloha č. 1: Výpis z požárního poplachového plánu Středočeského kraje
Příloha č. 2: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Příloha č. 3: Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku požární ochrany v obci
 
                                                                                                            příloha č. 2 k vyhlášce č…/2004
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Nové Strašecí, kategorie, početní stav a vybavení:
 
 
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů (min. počet
členů v JPO)
Minimální počet členů v pohotovosti
Nové Strašecí
JPO II
30 (24)
10
 
Funkce:
Počet
Velitel JPO
1
Velitel družstva
2
Strojník
5
Hasič
22
 
 
Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
Cisternová automobilová stříkačka (dále jen CAS)
2
Dopravní automobil
1
Plovoucí čerpadlo
1
Motorová stříkačka
1
Kalové čerpadlo
1
Vozidlová radiostanice požární ochrany
2
Přenosná radiostanice požární ochrany
2
Motorová pila
1
Legenda:
JPO ..................... jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO ... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů ........ skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Minimální počet členů
v pohotovosti .... počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).
 
 
 
příloha č. 3 k vyhlášce č…/2004
 
Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku požární ochrany v obci
 
I. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:
Právnické a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají ke své činnosti. Za plnění povinností stanovených předpisů zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich zástupce.
II. Povinnosti fyzických osob:
1. fyzická osoba je povinna:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům PO za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu /uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání/,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkoly při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje každý vzniklý požár při činnostech, které vykonává, nebo v prostoru, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
j) umožnit výkon státního požárního dozoru a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,
k) ten, kdo je povinen vykonávat dohled na osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
2. Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo povést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na ohlašovnu požáru městského úřadu Nové Strašecí zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky PO,
e) každý je povinen na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky PO poskytnou věcnou pomoc – dopravní prostředek, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.
Fyzická osoba není povinna poskytnou osobní nebo věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
3. Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat používání hasicích přístrojů
      nebo jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO,
f) provádět vypalování porostů.
 
4. Další podmínky požární bezpečnosti dodržované fyzickými osobami:
a) při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k 
dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu atd.) se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,
b) v případech uvedených v odstavci a) nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsanou technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků,
c) při používání tepelných spotřebičů se žhavý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob,
d) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnosti při provozu připojených spotřebičů,
e) čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem ,
f) v případě skladování hořlavých látek v půdním prostoru se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdáleností nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,
g) pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek,
h) při skladování látek mající sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení,
i) ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené,
j) hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny,
k) hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 l v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,
l) v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 l pohonných hmot pro osobní automobily a 80 l pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 l olejů na jedno stání,
m) v hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,
n) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech,
o) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.
 

Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
Autor: