Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

4/1995 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Nového Strašecí

Typ: ostatní
.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/1995
 
„O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Města Nové Strašecí“
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí dne 25. října 1995 schválilo podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Článek I.
Účel vyhlášky
 
 Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí, schváleného městským zastupitelstvem dne 25. 10. 1995.
 
 
Článek II.
Rozsah platnosti
 
Tato vyhláška platí pro katastrální území města Nové Strašecí do roku 2020.
 
 
Článek III.
Vymezení pojmů
 
1.      Závazné regulativy jsou:
a)   zásady pro uspořádání území
b)      limity využití území.
 
2.      Urbanizované území tvoří dále uvedené plochy zastavěné a určené k zastavění:
a)      území pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost (čistě obytné území a smíšené obytné území),
b)      území pro výstavbu určenou pro výrobu, sklady komerční služby,
c)      území pro odpočinek, sport a rekreaci,
d)      plochy pro dopravu,
e)      plochy pro stavby technické vybavenosti.
 
3.      Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění.
 
 
 
 
 
Článek IV.
Funkční a prostorové uspořádání
 
Územní plán sídelního útvaru města vymezuje zóny pro bytovou výstavbu v rámci čistě obytných území a plochy pro smíšené obytné území v návaznosti na stávající zastavěné území města, plochy pro výrobu a sklady v okrajových územích města, rozmisťuje plochy pro odpočinek, sport a rekreaci rovnoměrně a v rámci stávajících i nových obytných území, plochy pro zařízení technického vybavení a dopravu v celém urbanistickém území, řeší ochranu území před negativními vlivy prostřednictvím ochranné zeleně a územního systému okologické stability.
 
 
Článek V.
 
Nedílnou součástí této vyhlášky je usnesení o schválení územního plánu sídelního útvaru města, kde jsou jednotlivé závazné regulativy dále podrobněji specifikovány.
 
 
Článek VI.
Plochy pro veřejně prospěšné stavby
 
1.      Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou uvedeny jmenovitě v článku 4 usnesení o schválení územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí.
 
2.   Seznam nově navrhovaných veřejně prospěšných staveb:
-         navržené inženýrské sítě (plynovod, elektrovody, kanalizace, rozvody vody, televizní kabelové rozvody, spojové kabely),
-         nová ČOV
-         nová komunikace vč. procházkových cest v lesoparcích,
-         autobusová stanice včetně navazující občanské vybavenosti,
-         parkoviště,
-         nová hřiště,
-         lesoparky,
-         izolační zeleň,
-         nový rybník,
-         dostavba areálu školy.
 
 
Článek 7
 
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb dle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
 
 
 
 
 
 
 
Článek VIII.
Závěrečné ustavení
 
Dokumentace územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí je uložena na Městském úřadě v Novém Strašecí a Okresním úřadě v Rakovníku.
 
Článek IX.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 1995.
 
 
 
 
Příloha: usnesení o schválení územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí
 
 
 
 
 
 
 Ing. Vilém Žák                                                                             Miloslav Pelc
  zástupce starosty starosta města                                                   starosta města 
 
 
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 1.9. 1995 / Datum sejmutí: 30.11. 1995

Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 00:00
Autor: