Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

7/2005 O vyhlášení změny č. 2 územního plánu

Typ: ostatní
.
MĚSTO   NOVÉ    STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2005
kterou se vyhlašuje změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
 
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém dne 27.10.2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
 
Část první - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
Článek 1 
Účel vyhlášky
1. Obecně závazná vyhláška vymezuje závazné části Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí schváleného dne 27.10.2005 (dále jen Změna č. 2).
2. Vyhláška ustanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území    řešeného Změnou č. 2 a regulativy, které omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb. Tyto regulativy jsou závazné pro územní a stavební řízení, jakož i pro všechna další jednání, řízení a rozhodnutí, jejichž náplní je využití území a činnosti v území, zejména prostřednictvím realizace výstavby.
Článek 2 
Územní rozsah platnosti Změny č.2
Tato vyhláška platí pro řešené území Změnou č.2 . 
Změna č.2 řeší lokalizaci jedné nové plochy pro bytovou výstavbu (plocha b), dále zahrnutí jedné menší plochy na jihovýchodě Nového Strašecí do současně zastavěného území (plocha a), úpravu komunikace na budoucím sběrném dopravním okruhu (plocha c) a realizaci nové komunikace na pozemku v PK č.kat.1103 v rozvojové ekonomické zóně F v severovýchodním sektoru města (plocha d).
Článek 3
Lhůty aktualizace Změny č.2
 
Na rozdíl od schváleného územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí nejsou plochy ve Změně č.2 členěny na plochy návrhové a výhledové ani není pro ně vymezen horizont návrhového období. Vzhledem k tomu se na ně vztahuje aktualizace územně plánovací dokumentace (ÚPD) po cca 4 letech a jejich platnost trvá až do doby další změny nebo do doby zpracování nového územního plánu.
ČÁST DRUHÁ
 
Článek 4
Závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území
 
a) Urbanistická koncepce
Další rozvoj města bude přípustný jednak prostřednictvím obnovy, modernizace a dostavby stávajícího zastavěného území, zejména historicky cenného centra města, a dále formou výstavby na nových plochách, které bezprostředně navazují na současně zastavěné území města. V rámci města je nepřípustná výstavba nových obytných souborů, které by byly vzdálené od současně zastavěného území a netvořily by organickou součást sídla, v jehož okolí se nachází hodnotná zemědělská půda. Proto nová výstavba musí být v následné územně plánovací dokumentaci zajištěna tak, aby byly postupně a plynule zastavovány plochy ve směru od stávající zástavby do volné krajiny, bez vynechávání zbytečných proluk, které neumožňují intenzivní obhospodařování zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany přírodních hodnot území je nutné respektovat jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability, a z hlediska ochrany kulturních hodnot je nutné respektovat historicky cennou zástavbu v sídle.
 
b) Využití ploch a jejich uspořádání
Pro naplnění uvedené urbanistické koncepce dalšího rozvoje města Nového Strašecí je nezbytná regulace využití stávajících i nových funkčních ploch. Regulativy jsou nezbytným předpokladem pro uspořádání současného zastavěného i zastavitelného území na zřetelně vymezené obytné prostředí a na ostatní funkční plochy.
Regulativy využití jednotlivých ploch jsou podrobně rozvedeny ve schváleném Územním plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí. V rámci Změny č.2 jsou stanoveny regulativy pro čistě obytné území s bytovými domy, pro dopravní stavby a pro technickou vybavenost.
 
Čistě obytné území
Slouží pro zajištění bytové výstavby na ploše v rámci Změny č.2.
V tomto území jsou:
přípustné– bytové domy , podnikatelské aktivity mohou být zřizovány pouze v rámci jednotlivých obytných objektů,
podmíněně přípustné– je umístění individuálních a řadových rodinných domů a staveb pro drobné podnikání, za podmínky, že svým umístěním, vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí v bezprostředním okolí,
nepřípustné – vše ostatní.
 
Plochy pro technickou vybavenost
 
Slouží pro umísťování inženýrských sítí v rámci technické infrastruktury sídla. Na těchto plochách jsou v rámci Změny č.2:
přípustné – inženýrské sítě pro potřebu obytné plochy b,
podmíněně přípustná - jsou dočasná stavební zařízení po dobu realizace plánovaných investic,
nepřípustné – vše ostatní.
 
Dopravní plochy
Slouží pro dopravní obsluhu území a pro zpřístupnění jednotlivých  bytových a účelových staveb a zemědělských ploch. Na těchto plochách jsou v rámci Změny č.2:
přípustné – úprava komunikace sběrného dopravního okruhu a místní komunikace,
podmíněně přípustné – jsou úpravy směrových a šířkových poměrů v rámci běžných oprav komunikací.
nepřípustné – vše ostatní.
Společným regulativem pro veškerou novou investiční výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.
 
c) Vymezení zastavitelného území
Zastavitelné území města Nové Strašecí je Změnou č.2 vymezeno prostřednictvím následujících ploch:
1) Plochy pro výstavbu bytových domů v rámci čistě obytného území: Plocha b
2) Dopravní plochy: plocha c – úprava komunikace sběrného dopravního okruhu,
                                místní komunikace
Bližší specifikace zastavitelného území města Nové Strašecí je zřejmá z grafické části dokumentace. Z té je patrná přesná lokalizace zastavitelných ploch vymezených Změnou č.2.
 
d) Omezení změn v užívání staveb
 
Změna č.2 nepředpokládá žádné omezení změn v užívání staveb.
 
e) Limity využití území
 
Limity využití území omezují, vylučují a podmiňují umísťování staveb a využití území.
Na základě Změny č.2 vyplývají tyto nové tzv. „výstupní“ limity využití území:
ochranné pásmo sběrného komunikačního
okruhu (15m) a místní komunikace
         ochranné pásmo vodovodního potrubí (1,5   m)
 
f) Plochy přípustné pro těžbu nerostů
 
Do ploch vymezených Změnou č.2 nezasahují žádná ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory.
 
g) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
 a pro provedení asanací nebo asanačních úprav
 
Na území města Nové Strašecí jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby :
- úprava komunikace sběrného dopravního okruhu
- místní komunikace
 
Na území obce nejsou Změnou č.2 stanoveny žádné rozsáhlé asanační plochy ani úpravy.
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÁST TŘETÍ
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 5
                                                   Uložení Změny č. 2
 
Změna č.2 je uložena :
a) na Městském úřadě Nové Strašecí
b) na Městském úřadě Nové Strašecí – odboru výstavby a životního prostředí
c) na Městském úřadě Nové Strašecí – odboru investic
d) na Krajském úřadě Středočeského kraje - odboru územního a stavebního řízení
 
Článek 6
                                                                        Příloha
 
Územní plán sídelního útvaru Nové Strašecí - textová a grafická část Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí.
 
 Článek 7
                                                                      Účinnost
                       
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28.11.2005
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína. CSc.                                                                Jakub Kleindienst
   místostarosta města                                                                         starosta města
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.12. 2005
 

Vytvořeno: 30. 1. 2008
Poslední aktualizace: 30. 1. 2008 00:00
Autor: