Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

NM 5/2005 O stavební uzávěře

Ve znění nařízení města č. 1/2013
Ve znění nařízení města č. 1/2019

30. 1. 2008 Zobrazit více

6/2003 O zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinské činnosti a pořádání veřejných produkcí

.
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č.6 /2003
 
"O zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Nové Strašecí"
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém jednání dne 27.11.2003 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. b) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Základní ustanovení
1/ Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje závazné podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku na území města Nové Strašecí a stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
2/ Zajišťování veřejného pořádku v obecné rovině včetně ochrany zdraví proti hluku řeší samostatně obecně závazná vyhláška města o pořádku a čistotě ve městě Nové Strašecí.
3/ Práva podnikajících fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti nejsou dotčena.
 
Čl. 2
Vymezení pojmů
1/ Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku ve smyslu čl. 1, odst. 1, se pro účely této vyhlášky rozumí provozování hostinské činnosti.
2/ Mezi veřejné sportovní a kulturní podniky, kterými je nebo může být narušován veřejný pořádek, patří zejména pořádání veřejných sportovních a hudebních produkcí a to v budovách, vnějších prostorech či na veřejných prostranstvích 1/, zejména pokud jsou spojeny s konzumací alkoholu.
Veřejná hudební produkce je hudba živá i reprodukovaná (například při tanečních zábavách, plesech, koncertech, technoparty, z rádia, televizoru, Juke-boxu, CD přehrávače, magnetofonu, zvukových aparatur, strojů či jiných reprodučních systémů).
3/ Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí, nejen ve dne, ale i v době nočního klidu.
4/ Nočním klidem se pro účely této vyhlášky a pro účely kontroly dodržování povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí časový úsek mezi 22.00 a 6.00 hodinou.
5/ Neúměrným obtěžováním občanů hlukem se rozumí taková jednání, která obtěžují občany v denní i noční době, zejména hlučným užíváním hudebních nástrojů, hudebních aparatur, magnetofonu, rozhlasových a televizních přijímačů a hlukem návštěvníků různých zařízení.
 
Čl. 3 Stanovení místa pro provozování hostinské činnosti
 
Hostinskou činnost lze na území města Nové Strašecí poskytovat v provozovnách k tomu určených, tj. uvnitř staveb či budov k tomu účelu zkolaudovaných a to tak, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku, a to především v době nočního klidu.
Za tím účelem jsou fyzické či právnické osoby (dále jen provozovatelé) provozující tuto činnost povinny zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem 2/.
 
 
Čl.4
Závazné podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
1/ Sportovní a kulturní podniky lze na území města Nové Strašecí pořádat jen takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku, a to především v době nočního klidu. Za tím účelem jsou fyzické či právnické osoby pořádající tyto činnosti (dále jen pořadatelé) povinny zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem. V případě koncentrace většího množství osob pořadatel odpovídá za dostatečně početně zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu, která zabezpečí veřejný pořádek.
2/ Je zakázáno pořádání veřejně přístupné hudební produkce v nebytových a bytových prostorech, které k tomuto účelu nejsou rozhodnutím stavebního úřadu zkolaudovány.
3/ Každý je povinen se chovat tak, aby v noční době uvedené v ČL. 2 odstavec 4 této vyhlášky nerušil noční klid nad míru stanovenou zvláštními předpisy.
5/ Pořadatel veřejné produkce i provozovatel příslušného zařízení (např. restaurace, kluby, herny, diskotéky, stadionu apod.) odpovídá za to, že hluk ve venkovním i vnitřním prostoru nepřesáhne povolené hodnoty hluku a vibrací stanovené zvláštními předpisy.
6/ Odpovědnost pořadatele veřejné produkce a provozovatel příslušného hostinského, kulturního či sportovního zařízení za dodržování právních předpisů chránících občany před alkoholismem a jinými toxikomániemi není ustanoveními této obecně závazné vyhlášky nijak dotčena.
 
Čl. 5
Kontrola a sankce
 
1/ Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí strážníci Městské policie Nové Strašecí, příslušníci Policie České republiky a pracovníci Městského úřadu Nové Strašecí pověření Radou města Nové Strašecí.
2/ Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek 3/,
nepůjde-li o jiný správní delikt 4/ nebo trestný čin.
3/ Zákon o správním řízení se použije při aplikaci této vyhlášky pro rozhodování rady města o správních deliktech5/ a dále komise k projednávání přestupků 6/.
4/ Právnické a fyzické osobě – podnikateli, který při výkonu své podnikatelské činnosti poruší tuto obecně závaznou vyhlášku, může obec v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.
 
Čl. 6
Účinnost vyhlášky
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004
 
 
 
Petr Kotyk                                                                         Jakub Kleindienst
místostarosta města                                                                 starosta města
 
 
 
 
 
 
1/ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2/ nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
3/ § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
4/ § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
5/ § 147 odst. 1 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
6/ § 51 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 
 
 


Vyvěšeno dne: 28.11. 2003 / Datum sejmutí: 15.12. 2003

30. 1. 2008 Zobrazit méně

Stránka