Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nařízení města č. 2/2009

Typ: ostatní
Nařízení města č. 2/2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 

Nařízení města č. 2/2009
O sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

 
Rada Města Nové Strašecí se usnesla dne 30. listopadu 2009 vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v planém znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, toto nařízení:
 
 
Článek I.
Preambule
 
Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
 
 
Článek II.
Základní pojmy
 
(1) Místní komunikací se rozumí veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.
 
(2) Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší, cesta v podobě schodů, pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde  chodník není  zřízen. Chodníkem jsou rovněž nadchody, podchody, podloubí, veřejná parkoviště a zařízení pro zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce. Chodníkem se rozumí rovněž veřejná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná.
 
(3) Sjízdnost komunikace se rozumí i stav, kdy je umožněn bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
 
(4) Schůdností komunikace nebo chodníku se rozumí stav, kdy je umožněn bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace či chodníku a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
 
(5) Závadou ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace se rozumí změna ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace nebo chodníku, kterou nemůže řidič vozidla či chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace nebo chodníku a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Osobou odpovědnou za sjízdnost a schůdnost místní komunikace včetně chodníků mimo zastavené území obce se rozumí vlastník místní komunikace nebo správce či uživatel místní komunikace, je-li k tomu smlouvou s vlastníkem vázán.
 
(6) Odpovědnou osobou za  sjízdnost a schůdnost chodníku v zastavěném území obce se rozumí  vlastník komunikace.
 
(7) Zimním obdobím se rozumí období od 1.listopadu. do 31.března kalendářního roku.
 
(8) Technologická přestávka je stanovena  od 22.00 hod. -do 04.00 hod. ranní. Vlastní výkon zimní údržby bude prováděn od 4. hodiny ranní do 22. hodiny noční. Technologická přestávka je vyhlášena z kapacitních a finančních důvodů správce komunikací. Výjimku tvoří pouze kalamitní situace, kdy mohou být na základě rozhodnutí štábu zimní údržby nařízeny nepřetržité výkony zimní údržby.
 
(9) Kalamitní situace - neobvyklý spad sněhu zpravidla doprovázený silným větrem nebo souvislým náledím. Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města na návrh odpovědného pracovníka Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. (dále jen TS). Po vyhlášení kalamitní situace neplatí plán zimní údržby, postup prací stanovuje vedoucí štábu zimní údržby.
 
 
Článek III.
Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období
 
A.                Zajištění sjízdnosti místních komunikací.
(1) Místní komunikace zařazené do I. pořadí budou udržovány pluhováním, na udržení bezpečné sjízdnosti nebezpečných úseků ( kopce, nebezpečné zatáčky, dojezdy do křižovatek)bude použito chemického posypu, případně směsí inertního a chemického materiálu.
(2) Komunikace zařazené do II. stupně naléhavosti budou především pluhovány a posyp bude prováděn jen na udržení bezpečné sjízdnosti nebezpečných úseků ( kopce, nebezpečné zatáčky, dojezdy do křižovatek) směsí inertního a v případě nutnosti chemického materiálu.
(3) Na komunikacích v III. pořadí bude prováděno pluhování. Vedoucí pracovníci TS rozhodnou o případném jiném ošetření komunikací.
B.                Zajištění schůdnosti chodníků a místních komunikací učených pro pěší.
(1) Schůdnost chodníků a místních komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem zdrsňovacími materiály a výška sněhu nesmí přestoupit 5 cm.
(2) Na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší bude používána posypová sůl. V případě mrznoucího deště, při tvorbě ledovky nebo námrazy bude i k posypu ostatních chodníků a místních komunikací použita posypová sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
(3) Odstraněný sníh, sněhová břečka a zmrazky se ponechají v hromadách na okraji chodníku při vozovce.
(4) Je zakázáno:
a) shrnování do vozovky a na poklopy tvořící přístup k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku
b) přihrnování ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení
c) zatarasení přechodů pro chodce přes vozovku a příchodů a vjezdů do objektů
 
(5) V místech, kde je instalováno zábradlí pro podporu bezpečné chůze chodců, se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech zábradlí.
 
(6) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a k přechodům pro chodce.
 
 
Článek IV.
Rozsah a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období
 
(1) Specifikace pořadí důležitosti při údržbě místních komunikací a chodníků:
 
I.       pořadí důležitosti – frekventované místní komunikace a chodníky, (stezky, schodiště, přechody pro chodce apod.) širšího významu, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám a další komunikace důležité pro příjezd a přístup k zdravotnickým zařízením, veřejný budovám a veřejným objektům. (školky, školy, úřady, obchody)
II.    pořadí důležitosti – spojovací a přístupové komunikace a chodníky, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí.
III.pořadí důležitosti – málo frekventované místní komunikace chodníky, které lze nahradit jinou souběžnou trasou.
IV.místní komunikace a chodníky neudržované, kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí pro jejich malý dopravní význam.
 
(2) Seznam neudržovaných chodníků a komunikací pro pěší 
ul.Pecínovská ( od viaduktu k rest. Na Růžku)
ul.Lidická,
ul.Družstevní
ul. Tovární, (od Žižkova nám. k rybníku Forna)
ul.Okružní ( část od ul.Jungmannova k ZZNZ)
ul. Rabasova (II chodník s VO)
ul. Vilová
ul. Vrchlického
ul. Nerudova
ul.Lesní
ul. Polní
ul. Erbenova
ul.Máchova
ul.Mšecká ( od Křižovatky s Karlovarskou ul. levá strana k ul. Polní)
 
(3) Doba zjištění závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.
 
(4) Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, zmírňují se závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
 
(5) Vlastními výkony musí být zajištěna schůdnost v zimním období v těchto časových lhůtách od výjezdu mechanizmů:
- na místních komunikacích a chodnících zařazených do:
      I. pořadí důležitosti                    do 4 hodin
      II. pořadí důležitosti                    do 12 hodin
      III. pořadí důležitosti                  do 48 hodin
 
Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid prováděn průběžně.
Tyto lhůty
neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.
 
 
(6) Technické služby Nové Strašecí s.r.o. vypracují vždy nejpozději do 31.10. příslušného roku „Operační plán údržby místních komunikací“, který kromě jiného stanoví stupně pracovní pohotovosti svých pracovníků, lokality určené k odvozu sněhu a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti dle jednotlivých stupňů důležitosti komunikace.
 
(7) Za vypracování operačního plánu a jeho předložení Radě města odpovídá ředitel TS. 
 
 
Čl. V
Zrušovací ustanovení
 
Zrušuje se Nařízení města Nového Strašecí 1/2004 schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
           
Čl. VI.
Účinnost
 
Toto nařízení města nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. prosince 2009.
 
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                        Ing. Pavel Vaic v.r.
místostarosta města                                                                         starosta města

Vytvořeno: 1. 12. 2009
Poslední aktualizace: 1. 12. 2009 00:00
Autor: