Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění OZV č. 4/2015

OZV č. 2/2012 ve znění OZV č. 4/2015 - úplné znění

 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne 28.11.2012 usnesením č. 215 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)       Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)       Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Nové Strašecí (dále jen „správce poplatku“).[1]
Čl. 2
Poplatník
(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a)     fyzická osoba,
1.   která má v obci trvalý pobyt,
2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů[3] ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)       Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b)      z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 (2)    Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách a to vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8.  příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen i jednorázově. V tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)       Od poplatku se osvobozují poplatníci:
a)      Po dobu trvání vazby s výkonem trestu odnětí svobody.
b)      Po dobu hospitalizace ve zdravotním zařízení, trvá-li tato hospitalizace nepřetržitě 120 dní.
c)      Po dobu pobytu mimo území České republiky, trvá-li tento pobyt nepřetržitě déle než 120 dní.
d)      Jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny evidence obyvatel městského úřadu („úřední adresa“), pokud nejsou vlastníky nebo nájemci nemovitostí určených k bydlení.
e)      Osoby prokazatelně pobývající mimo trvalé bydliště, trvá-li tento pobyt déle než 120 dní.
f)       Třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhnou věku 15-ti let.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]
(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)       Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)       Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 24.2.2011 a obecně závazná vyhláška č. 7/2011 kterou se mění vyhláška města č. 4/2011 ze dne 21.12.2011.
(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
            Tato vyhláška nabývá v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1.1.2013.
 
                                                                                                                    
 RNDr. Libuše Vosátková v.r.                 Mgr. Karel Filip v.r.
 místostarostka města                            starosta města
 
 
 
 
[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3]Pozn. : Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu 15 dnů.
[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vytvořeno: 19. 12. 2012
Poslední aktualizace: 19. 12. 2012 00:00
Autor: Správce Webu