Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 16. zastupitelstva města ze dne 20.12.2012

.
Z Á P I S
 
z 16. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 20. 12. 2012 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:    16 členů zastupitelstva města 
                      7 občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.         Zahájení
2.         Volba mandátové komise
3.         Zpráva mandátové komise
4.         Složení slibu nového člena zastupitelstva města
5.         Kontrola usnesení
6.         Rozpočtová opatření za období XII./2012
7.         Návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtový výhled do roku 2015
8.         Čerpání prostředků z Fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu
a udržování vodohospodářského majetku
9.         Nabídka daru pozemků parc.č. 2978, 30/5 a části parc.č. 30/4
10.       Nabídka daru pozemku parc.č. 1341/12
11.       Stanovení výše stočného
12.       Návrh na označení nové ulice
13.       Různé
14.       Diskuse
15.       Závěr
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Zlatuši Duškovou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 16 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou Naděžda Jurgovská, Miloslav Kinkal, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města
Návrh byl přijat.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání, který navrhl rozšířit o bod 2,3,4 (volba mandátové komise, zpráva mandátové komise a složení slibu nového člena zastupitelstva města) v souvislosti s rezignací na mandát člena zastupitelstva ing. Jiřího Zelenky ze dne 17.12.2012.
Pro tento návrh hlasovalo 16  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta jako předsedu,
Jiřího Toužimského a Ing. Věru Matějovičovou jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města Ing. Karla Kestnera a Bc. Pavla Nováka.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování
Návrh byl přijat.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,  Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,  Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
Zdrželi se: Ing. Karel Kestner, Bc. Pavel Novák)
 
Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva města byl ověřen MUDr. Zdeňkou Stehlíkovou a p. Miloslavem Kinkalem bez připomínek.
 
 
2) Volba mandátové komise
Za členy mandátové komise navrhl starosta města jako předsedu  Ing. Jana Bureše, RNDr. Libuši Vosátkovou   a Štefana Podhorce jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
Po volbě mandátové komise následovala 5 minutová přestávka, kdy mandátová komise provedla ověření platnosti mandátu nového člena zastupitelstva města.
 
3 ) Zpráva mandátové komise
 
Předseda mandátové komise Ing. Jan Bureš přednesl zprávu komise, která ověřila platnost mandátu člena zastupitelstva města p. Jaroslava Beránka.
 
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 158
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu mandátové komise, která ověřila platnost mandátu člena zastupitelstva města Jaroslava Beránka tak, jak vyplývá z výsledku voleb, které proběhly ve dnech 15. a 16. 10. 2010, vzhledem k tomu, že Ing. Jiří Zelenka dne 17. 12. 2012 rezignoval na svůj mandát.
 
Kontrolou totožnosti ve srovnání s osvědčením o zvolení člena zastupitelstva vydaným registračním úřadem, kterým je ve smyslu ustanovení § 12 zák. č. 491/2001 Sb. Městský úřad Nové Strašecí a zápisem o výsledku voleb vypracovaným Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že přítomný p. Jaroslav Beránek se stal dnem 18. 12. 2012 členem zastupitelstva města Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek , Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
4 ) Složení slibu nového člena zastupitelstva města
 
Předsedající Mgr. Karel Filip konstatoval, že podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000Sb.
o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, skládá nově zvolený zastupitel města
p. Jaroslav Beránek slib.
Starosta města proto požádal tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala, aby přednesl slib zastupitele města. Současně požádal přítomné, jelikož se jedná o slavnostní akt, aby povstali.
Po přednesení slibu předstoupil p. Jaroslav Beránek ke starostovi města a potvrdil slib podáním ruky a pronesením slova „slibuji“ a dále podepsal slib zastupitele.
 
Poté předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení
 
 
 
U s n e s e n í   č. 159
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
že podle § 69, odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů složil slib p. Jaroslav Beránek..
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
 (Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
5) Kontrola usnesení
 
20. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. 4. 2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3
v kat. území Nové Strašecí spol. Edesa, s.r.o., která následně prodala tři z pěti řadových domů a požádala o změnu kupní smlouvy. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován. V 11/2012 byl podán prodán poslední řadový RD. 14.11. proběhlo jednání na OI se všemi vlastníky řadových domů, na kterém byl projednán další postup a majitelům domů poskytnuta součinnost k vypracování jejich žádosti.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010
Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel
ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu
o bezúplatném převodu pozemků. Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy. V 12/2012 byla starostou města podepsána smlouva o bezúplatném převodu parc.č. 875 a 2145/5 a zaslána PFČR k podání vkladu do KN. Převod p.č. 366/48 (z PK 354) je podmíněn vyhotovením GP. Případný převod ostatních pozemků je podmíněn jejich nevydáním podle zák. č. 428/2012 Sb. (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi).
 
                        4. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2011
Usnesení č. 50 – Prodej pozemku z vlastnictví města – splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2605 p. xxxxxxxxx a uložilo starostovi města smlouvu podepsat. Vzhledem k úmrtí žadatele nebylo možno prodej pozemku dokončit. Změna kupujících na dědice usnesením č. 156.
 
            10. zasedání zastupitelstva města ze dne 26. 4. 2012
Usnesení č. 103 – Zpráva o závěrečném účtu za rok 2011 - trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením města za rok 2011 bez výhrad a uložilo tajemníkovi MěÚ prostřednictvím vedoucích odborů OI, OV a OF nadále pokračovat v pracích na vydefinování majetku vedeného na podrozvahovém účtu 903 a případně zajistit potřebné úkony, které vedou k začlenění tohoto majetku do majetkové evidence města.
 
           
11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012
Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá
Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.
 
            14. zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 11. 2012
Usnesení č. 146 – Směna pozemků - splněno
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků mezi městem paní xxxxxxx takto:
a) z vlastnictví města do vlastnictví p. xxxxxxxxx bude převeden pozemek parc.č. 863/6
v k.ú. Nové Strašecí (zahrada, 808 m2)
b) z vlastnictví p. xxxxxxxxxdo vlastnictví města budou převedeny pozemky parc.č 1814/3 (orná, 792 m2), parc.č. 1805/3 (508 m2,TTP) a parc.č. 1792/75 (orná, 28 m2), vše v k.ú. Nové       Strašecí. Starosta města směnnou smlouvu podepsal.
 
15. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2012
Usnesení č. 155 – Náklady na uvedení ČOV do náležitého stavu - splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s úhradou nákladů na opravy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města - čistírny odpadních vod v celkové výši 558.682,-Kč bez DPH s DPH pak 670.419,- Kč. Dále souhlasilo s  poskytnutím zálohy ve výši 60.000,-Kč bez DPH s DPH 72.000,-Kč na opravu kanalizačního řadu „B“ vedoucího podél severozápadní strany bytového domu.
 
            15. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2012
Usnesení č. 156 – Změna usnesení o prodeji pozemku z vlastnictví města - trvá
Zastupitelstvo města schváliloprodej pozemku označeného jako st.p. 2605 o výměře 4m2 odděleného GP č. 5236-59/2011 z parc.č. 2093/1 v k.ú. Nové Strašecí pí Jakoubkové a pí Picmausové a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo 
 
U s n e s e n í č.  160
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
 
6) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období XII./2012
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
 
   a) Přijetí neinvestiční dotace od kraje.
 
   b) Pokrytí navýšení rozpočtových výdajům na paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních
       vod.
 
   c) Převody mezi §§ z důvodu zpracování studie „Postupná obnova zeleně v Křivoklátském 
       sídlišti“.
            
Rozpočtová opatření XII./2012 byla projednána na zasedání RM s tím, že je RM doporučuje
ZM ke schválení.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Zastupitelstvo města po projednání přijalo
 
U s n e s e n í    č. 161
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období XII./2012.
 
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XII./2012
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                                    v tis. Kč
 
   Přijaté dotace
 
       pol. 4122 – Neinvestiční transfer od kraje                                                                    16,819
        - neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku hasičů.
II. VÝDAJE  
 
 a) výdaje spojené s přijetím dotací
 
       § 5512 Hasiči                                                                                                                 16,819
          pol: 5139, 5156, 5167 - dotace na věcné výdaje, PHM a odbornou přípravu.
 
b) navýšení rozpočtovaných výdajů
 
 § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod                                                                                                                             
     pol. 5171 opravy a udržování                                                                                         968,249
         - úhrada výdajů souvisejících s řešením havarijního stavu přečerpávací stanice
           a čistírny odpadních vod                                                                                  225,830
         - úhrada výdajů souvisejících s odstraněním nevyhovujícího technického stavu
           čistírny odpadních vod                                                                                    670,419
         - úhrada výdajů (záloha) na opravu kanalizačního řadu v Rakovnickém
           sídlišti                                                                                                                  72
    Výše uvedené výdaje budou pokryty z Fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu a
    udržování vodohospodářského majetku.
    Projednáno a odsouhlaseno na ZM dne 28.11.2012.
          
III. PŘEVODY MEZI §§
 
        § 6171 Činnost místní správy
           pol. 6121 Stavby – projektová dokumentace a studie                                                     - 12
           Výdaje na zpracování studie „Postupná obnova zeleně v Křivoklátském sídlišti“.
             
        § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
           pol. 5169 Ostatní služby – zpracování studie                                                                     12
           Zpracování projektové dokumentace - úpravy VO v lokalitě náměstí 5. května.
 
       
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi  hlasování.
 (Pro: Ing. Jan Bechyně, , Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic)
 
 
7) Návrh rozpočtu na rok 2013 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2015
 
Do rozpravy zapojili:
Ing. Pavel Vaic – není dobře, že  rozpočet nebyl projednán ve finančním výboru, dotaz na tř. 5 běžné výdaje, platby za osvětlení měly klesat, veřejná zeleň – náklady jsou zvýšené, proč byla navýšena položka 2212 , rozpočet nepodpořím
Ing. Jan Bechyně – v loňském roce byla částka na silnice jen o 100.000,- Kč mění, zima byla slabá, úspora se využila na opravu komunikace
Ing. Jan Bureš – technické služby mají smlouvu na údržbu veřejného osvětlení, kde je stanovena měsíční částka, za kterou se provádí obnova osvětlení, akce , které nejsou ve smlouvě jsou placeny zvlášť
Štefan Podhorec – příjmy z hracích automatů by měly jít dle zákona na sport, kulturu – kde jsou tyto prostředky
Václav Horáček – město již tyto prostředky na tyto akce vynaložilo, není pravda, že je tato povinnost daná zákonem, šetří se v běžných výdajích, peníze se vynakládají na investice
Ing. Jan Bechyně – v letošním roce byl příspěvek na granty 550.000,- Kč, příští rok bude 700.000,- Kč
Dr.Ing. Jan Kleindienst – máme 5.000.000,- Kč jako rezervu, rozpočet je sestaven dobře
Ing. Jan Bechyně – ať se ing. Vaic vyjádří proč rozpočet nepodpoří
Ing. Vaic – již jsem se vyjádřil
Václav Horáček – náklady na osvětlení rostou, přibývají nová světla a roste cena energie
Ing. Pavel Vaic – na budově kulturní centra je fasáda ve špatném stavu
Starosta – nyní nebude možnost opravy řešit
Do rozpravy z řad občanů se zapojili:
Ing. Jiří Zelenka – město je plátcem DPH, zvýši se náklady
Václav Horáček – DPH je jiné u obcí a jiné u podnikatelských subjektů, ke zvýšení nákladů nedojde
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 162
Zastupitelstvo města 
 
I.    s c h v a l u j e
 
a) Rozpočet na rok 2013 jako rozpočet přebytkový s tím, že část rozdílu mezi příjmy a výdaji
    (2,458.000,- Kč) bude použita na splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech.
b) Rozpočtový výhled na období 2014 a 2015.
 
II. u k l á d á 
 
Tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31.12.2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, , Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, , Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic)
 
 
8) Čerpání prostředků z Fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu
a udržování vodohospodářského majetku
 
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. dne 1.11.2011 převzala provozování kanalizačních stok a ČOV v majetku města.
Po převzetí a seznámení s provozem ČOV vyvstal požadavek na dobudování kalové koncovky. Zařízením – zpravidla sítopásovým lisem nebo denaktační odstředivkou se zajistí oddělením vody z kalové suspenze, která má obsah kalů 2% -3% a „konečným“ produktem jsou dekantované kaly, které mají obsah kalů cca 20%. Jedná se již o „pevný“ odpad, který se odváží zpravidla kontejnerem na kompostárnu nebo skládku odpadu. Pokud není ČOV vybavena tímto zařízením, je nutné odvážet kaly fekálními vozy na ČOV, které jsou potřebným zařízením vybavené. Odvoz kalu v této formě je ale velice finančně nákladný.
Jednatelé TSNS připravili projekt na dobudování kalové koncovky a podali žádost o dotaci v rámci dotačního programu ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura v roce 2012. Žádost o dotaci byla pro TSNS úspěšná. Dotace je ve výši 3 083 000,- Kč bez DPH se spoluúčastí 5% tj. ve výši 154 150,- Kč bez DPH.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v budoucnu uvažuje o přemístění ČOV, byla zvolena varianta mobilní dekantační jednotky. Odstředivka, spolu s potřebnou  kompletní technologií, je umístěna v kontejneru, který lze převážet i na jiné ČOV a nebo k jinému zákazníkovi, u něhož je tato technologie dekantování vhodná.
Vítěznou firmou na dodávku mobilní dekantační jednotky je společnost První Brněnská strojírna, a.s. Zařízení je v provozu od 16.11.2012 a její cena je 1.775.000,- Kč bez DPH. Přínos z provozování odstředivky budou mít hlavně občané Nového Strašecí, ale i ostatní instituce města, právnické a fyzické osoby, protože se sníží náklady na likvidaci kalové suspenze u jiných provozovatelů řádově o sta tisíce korun českých ročně. Instalace odstředivky umožnila provozovateli – TSNS - snížit cenu „jímkařům“ za čištění odpadních vod na 26,-Kč/m3 včetně DPH ( rok 2013 ).
Součástí akce – projektu, nikoli však dotace, je i základová deska pod dekantační odstředivku. Základová deska, na kterou se umístil kontejner s odstředivkou je betonový armovaný monoblok cca 5m x 3m x 0,8 m, přívod proplachové vody s čerpadlem umístěným v přilehlé studni, odvod dekantovaných vod potrubím do nátoku ČOV, elektrická přípojka.
S hledem na skutečnost, že je to stavba pevně spojená se zemí, stane se i součástí ČOV jako takové. TSNS tuto stavbu vybudovaly za rozpočtové náklady ve výši 141 116,- Kč bez DPH, s DPH pak 169 339,-Kč.
Kromě dekantační odstředivky byl v rámci žádosti o dotaci i fekální automobilová cisterna. Vítěznou firmou se stala společnost SIMED, s.r.o. s cenou 1.700.000,- Kč bez DPH
Projekt odsouhlasený zastupitelstvem středočeského krajem pro TSNS tj. Dekantační odstředivka a Fekální automobilová cisterna stála (skutečně vynaložené náklady) TSNS 3 475 000,- Kč bez DPH. Dotace je ve výši 3 083 000,- Kč bez DPH Rozdíl mezi dotací a celkovými náklady na akci projektu je  392 000,-Kč bez DPH.
Jednatelé TSNS navrhují, aby náklady, konkrétně částka Kč 392 000,- tis byla uhrazena z fondu pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, do kterého bude předem odvedeno nájemné na základě dodatku k nájemní smlouvě mezi městem a TSNS částka Kč 720.000,- za 7- 12/2012 (usnesení č. 715 ze dne 4.12.2012) .Částka je včetně DPH
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 146 ze dne 8. 11. 2012 souhlasilo se směno pozemků mezi městěm a pí Janou Falcovou za účelem přemístění plánované přečerpávací stanice v lokalitě Rudská. Po odsouhlasení zastupitelstvem města byla poptána nabídka na dopracování této změny do projektové dokumentace od společnosti Provod, s.r.o., která realizovala projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV Nové Strašecí. Nabídka je přílohou k usnesení. Dle Odboru investic je možné některé činnosti zajistit svépomocí - zajištění vydání územního souhlasu a zajištění vydání stavebního povolení. Náklady by tak byly poníženy o 66 000 včetně DPH. Náklady na projektovou dokumentaci by tak byly 223 200, - Kč včetně DPH.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Vladimír Hubáček – nesouhlasím s bodem 3., proč se dělá projektová dokumentace na Rudskou a Nádražní
Ing. Jan Bureš – kanalizace tu není dokončena a nelze žádat dotaci, čekáme na vypsání dotací, projekt je nutný
Ing. Jan Bechyně – ministerstvo zemědělství zatím dotaci nevypsalo
Ing. Jan Bureš – mělo by to být rychlé
Štefan Podhorec – technické služby snížily ceny odpadní vyčištěné vody, je to zisk pro TS NS? částka nesedí, dekantační jednotka měla rozdíly odstranit
Ing. Jan Bureš – není to zisk TS NS, odpadní vody od jímkařů jsou v jiné struktuře, je třeba více energie na zpracování, proto jsou vyšší náklady, částky jsou oprávněné
Dr. Ing. Jan Kleindienst – dekantační jednotka je na konci, neovlivní náklady na počátku  
Ing. Vladimír Hubáček – bod č. 2 základová deska, kdo to soutěžil, kdo zhotovil
Ing. Jan Bureš – deska soutěžena nebyla, zhotovily technické služby na základě rozpočtu
Ing. Vladimír Hubáček – odbor investic o tom věděl
tajemník – odbor investic po dokončení kontroloval a souhlasí s cenou
Do rozpravy z řad občanů se zapojili:
Ing. Jiří Zelenka – projektová dokumentace je již přiložena, proč je přilepena k základové desce, moje kaly jsou stejné jako jiné, proč je předpoklad, že všichni mají husté kaly, já vyvážím to co stočím
Miroslav Vachek – kdo vlastní ČOV, technické služby žádají o dotaci na majetek, kde je majitelem více subjektů, na co technické služby získaly dotaci když nic nevlastní
Ing. Jan Bureš – technické služby žádaly jako provozovatel, dekantační jednotka bude v majetku technických služeb a po pěti letech, dříve nelze, bude převedena na město, dekantační jednotka srazí náklady
Starosta – o dotaci mohly žádat školy, spolky apod.
Miroslav Vachek – majetek by měl být města
Bc. Pavel Novák – žádaly technické služby, protože město žádalo na vodovod na Rudské
Ing. Jan Bechyně – debata o ceně 26,- Kč nebo 25,70 Kč, SVAS nedal ani korunu, my sehnali peníze, vše je levnější a nikdo to neocení
Ing. Vladimír Hubáček – žádost o dotaci na automobil, tyto dotace jsou rizikové
Štefan Podhorec – cisterna z dotace – budou náklady nižší?
Ing. Jan Bureš – odpovím v bodě diskuse
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 163
zastupitelstvo města
 
s o u h l a s í
 
1.                  s darovací smlouvou mezi městem Nové Strašecí a společností Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, IČ: 27236846 ve výši Kč 392 000,- určenou v souvislosti se spolufinancováním dotace poskytnutou společnosti Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o. od Středočeského kraje na akci dobudování kalového hospodářství ČOV Nové Strašecí
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
2. s uhrazením nákladů na základovou desku včetně technologického vybavení související s napojením mobilní dekantační odstředivky ve výši Kč 141 116,- bez DPH, s DPH
Kč 169 339,-
 
3. souhlasí s realizací projektové dokumentace „ČOV a kanalizace IV etapa, lokalita Nádražní a Rudská“ a objednání činností : Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, zpracování geodetického zaměření a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení od společnosti Provod, s.r.o., IČO: 250 23 829, v částce 223 200,- Kč včetně DPH dle přiložené nabídky.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování, 3 členové hlasovali proti.
 (Pro: Ing. Jan Bechyně, , Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, , Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Jiří Verner,
Proti: Jaroslav Beránek, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic
Zdrželi se: RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Vladimír Hubáček)
 
 
9) Nabídka daru pozemků městu
 
Město obdrželo písemnou nabídku na bezúplatný převod (dar) pozemků, které jsou součástí místních komunikací – chodníků v ul. U Školy a Ke Stadionu,   do vlastnictví města.
Předmětem nabídky jsou parcely zapsané na LV č. 1024 pro k.ú. Nové Strašecí ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, a to parc.č. 2978 (169 m2), parc.č. 30/5 (56 m2) a části parc.č. 30/4 oddělené v KN dosud nerealizovaným geometrickým plánem č. 2654-2012531/2012 označené jako parc.č. 30/6 (43 m2) a parc.č. 30/7 (4 m2).
Podle zápisu v KN je u parc.č. 30/4 zapsáno zástavní právo smluvní. Podle doloženého prohlášení zástavního věřitele ze dne 27.11.2012 se k  pozemkům parc.č. 30/6 a 30/7, které jsou   předmětem nabídky , zástavního práva vzdal. Pozemky parc.č. 30/5 a 2978 jsou zatíženy běžným věcným břemenem ( uložení podzemních inž. sítí –telekomunikační vedení).
Rada města nabídku projednala na svém zasedání dne 4.12.2012 a svým usnesením č. 704 ji doporučuje přijmout.
 
Do rozpravy se zapojili:
Jiří Drvota – v přiložených materiálech k projednávaným bodům není na pláncích označení ulic ani popis, špatně se v nich orientuje
Starosta – bude zapracováno
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 164
Zastupitelstvo města
 
I.                   s c h v a l u j e
přijetí daru  pozemků parc.č. 2978 (169 m2), parc.č. 30/5 (56 m2) a částí parc.č. 30/4 oddělených v KN dosud nerealizovaným geometrickým plánem č. 2654-2012531/2012 a označených jako parc.č. 30/6 (43 m2) a parc.č. 30/7 (4 m2) od manželů xxxxxxx, bytem xxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování..
 
 (Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, , Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdržel se: Ing. Jan Bureš)
 
 
 
10) Nabídka daru pozemku městu
 
Město obdrželo písemnou nabídku paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx na bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 1341/12 (32 m2) do vlastnictví města.
Pozemek je součástí místní komunikace – chodníku ve Karlovarské ulici před domem čp. 567.
Rada města nabídku projednala na svém zasedání dne 4.12. 2012 a svým usnesením č. 705 ji doporučuje přijmout.
 
Do rozpravy se nikdo  nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í  č. 165
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
přijetí daru  pozemku parc.č. 1341/12 (32 m2)   zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 724 pro k.ú. Nové Strašecí od paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
11) Stanovení výše stočného
 
Provozovatel kanalizační sítě ve vlastnictví města – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. předkládá návrh kalkulace pro stanovení ceny stočného pro rok 2013 dle přiložené kalkulace.
5% nárůst oproti rokům 2011 a 2012, kdy byla cena ve výši Kč 29,7 /m3 bez DPH zohledňuje především pokles vyfakturovaného množství odpadní vody.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Vladimír Hubáček – kdo zpracoval kalkulaci
Ing. Jan Bureš – podklady zpracoval finanční aparát technických služeb a já jsem to dodělal
Ing. Vladimír Hubáček – jednotlivé položky jsou nižší, proč?
Ing. Jan Bureš – kalkulujeme podle znalosti součastnou, už o tom víme více než vloni
Ing. Vladimír Hubáček – opravy infrastruktury – proč je tam pokles? Správní režie ČOV 465.000,- Kč – za co je to? chtěl by vědět dílčí položky
Ing. Jan Bureš – je v tom zahrnuta fakturace, odečty, vyjádření provozovatele, odborné činnosti, výkaznictví, roční hlášení
Ing. Pavel Vaic – žádá o rozklad položek 4.5 a 7
Ing. Vladimír Hubáček – jak je to s kalkulací odváděné vody
Ing. Jan Bureš – vysvětlil jak fakturují
Jiří Toužimský – všichni dostali materiály, proč se sporné body nepředjednaly, proč se to řeší teď, proč se technické služby napadají, měly by se chválit
Bc. Pavel Novák – nemá problém se správní režií, příště je možnost si vyžádat konkrétní rozbor, má problém se ziskem 4%
Ing. Pavel Vaic – vychází se ze střediskových nákladů – dotaz na Ing. Čermáka
Ing. Čermák - ano
Ing. Jan Bureš – když přijde kontrola musíme mít vše v pořádku
Ing. Pavel Vaic – seznámíte nás s náklady, výnosy, výsledkem
Ing. Miroslav Čermák – technické služby jsou rozděleny na střediska, podklady máme
Jiří Drvota – stočné – některé domy dostaly požadavek na konečný stav vody – kde seženu počáteční stav?
Starosta – na vyúčtování byl stav vodoměru
Ing. Miroslav Čermák – počáteční  stav vodoměrů máme, dostali jsme od vodáren
Do rozpravy se z řad občanů zapojili:
Ing. Jiří Zelenka – na příští zastupitelstvo požadujeme doložit – doplnit náklady na ČOV, a jímky a náklady na kanalizaci, v radě bylo nebylo řečeno, že se začne s kanalizací v Pecínově
Starosta – upozornil Ing. Zelenku, že již není zastupitelem, záměrem na budování kanalizace v Pecínově se rada zabývala v pondělí 17.12.2012
Ing. Jan Bureš – cenu stanovuje provozovatel a je na stránkách technických služeb
Ing. Jan Bechyně – jediný Pecínov je připraven
 
Poté  bylo hlasováno o
výši stočného od 1.1. 2013 dle kalkulace předloženou provozovatelem kanalizační sítě ve vlastnictví města Nové Strašecí Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. ve výši  Kč 31,20 bez DPH/m3.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 10 členů zastupitelstva města, 3 členové hlasovali proti, 3 členové se zdrželi hlasování..
Návrh nebyl přijat.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, , Ing. Jan Bureš, , Mgr. Karel Filip, , Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, , Bc. Pavel Novák, , Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský , ,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Jiří Drvota, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Věra Matějovičová
Proti: Jaroslav Beránek, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic )
Poznámka: starosta města v 19:55 hod. vyhlásil 5 min. přestávku.
 
Poznámka: starosta města v 20:03 hod. vyhlásil 5 min. přestávku na dohadovací řízení
 
Po skončení přestávky ve 20:08 bylo přistoupeno ke hlasování
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 166
 
Zastupitelstvo města
 
 s c h v a l u j e
 
výši stočného od 1.1. 2013 dle kalkulace předloženou provozovatelem kanalizační sítě ve vlastnictví města Nové Strašecí Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. ve výši  Kč 31,20 bez DPH/m3.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování, 3 členové hlasovali proti.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, , Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, , Bc. Pavel Novák,  Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,   Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Proti: Jaroslav Beránek, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic
Zdrželi se: Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Věra Matějovičová)
 
 
12) Návrh označení nové ulice
 
Po předchozí výstavbě dopravní a technické infrastruktury se v současné době začíná realizovat výstavba rodinných domů mezi Rudskou cestou a Nádražní ulicí. Z tohoto důvodu je nutno projednat název nové ulice, která v této   části lokality vznikne.
Po konzultaci s PhDr. Janem Černým, který zpracoval návrhy na pojmenování ulic i v jiných částech města, bylo navrženo několik možných názvů ulic vycházejících z místní situace, příp. osob majících k místu , nebo blízkému okolí nějaký vztah.
Vzhledem ke vžitému a v současnosti již často užívanému názvu lokality bylo doporučeno nově vzniklou ulici v lokalitě rodinných domů ( v KN na   pozemcích parc.č. 1792/25 a 1792/33 v k.ú. Nové Strašecí) pojmenovat Na Pískách.   Název vychází z pomístního názvu lokality , který je uváděn již v mapách původního pozemkového katastru.
Rada města svým usnesením č. 706 ze dne 4.12.2012 doporučila název ulice Na Pískách.
Podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona „ o obcích“ č. 128/2000 Sb. v platném znění je rozhodnutí o názvech m.j. ulic vyhrazeno zastupitelstvu města.
 
Do rozpravy se zapojili:
Jiří Verner – kdo vybral název ulice
Starosta – Dr. Černý vybral název, rada města navrhuje zastupitelstvu města ke schválení
Jiří Drvota – dotaz zda město nemá český plán
Tajemník – vychází se z historické mapy i názvu
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 167
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
označení nové ulice v lokalitě rodinných domů   na pozemcích parc.č. 1792/25 a 1792/33   v k.ú. Nové Strašecí   názvem „Na Pískách“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
13) Různé
 
a)                 Plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí na rok 2013
 
1/ Kontrola rozpočtových opatření (průběžně)
2/ Kontrola stavu závazků a pohledávek města, průkaznost vymáhání všech pohledávek po lhůtě splatnosti
    (květen)
3/ Kontrola pokladní hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost jednotlivých 
    výdajových položek (červen, prosinec)
4/ Kontrola  vedlejší hospodářské činnosti a hospodaření vybraných organizačních složek města – kontrola k 31.8.2013
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.   
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 168
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
b)                  Pecínov
 
Dlouhodobým problémem města je nedokončená výstavba kanalizace. Změnou legislativy se v letošním roce dále zkomplikovala situace majitelů domů, kteří nejsou připojení k veřejné kanalizace a jsou vystaveni vysokým nákladům nebo vysokým pokutám.
Poslední dva roky současná koalice usilovně pokračovala v různých řešeních a jednáních, která by dobudování kanalizace ve městě posunula ke konečnému řešení. Probíhala jednání ohledně směny vodárenského a kanalizačního majetku mezi městem a VKM, a.s., aktuálně je schválena směna pozemků pro přesun čerpací stanice na stoce Rudská, která bude kvůli nižším investičním i provozním nákladům sloužit i pro stoku Nádražní. Probíhá úprava projektové dokumentace stoky Rudská a Nádražní a jsou sledovány vhodné dotační tituly.
Díky novému rozpočtovému určení daní a přebytkově navrženému rozpočtu města na rok 2013 i roky další je vhodné začít s budováním kanalizace již v roce 2013. Ve třídě 8, financování, zbývají z úvěru na zateplení základní školy již jen splátka cca 1,4 mil. V roce 2013 a cca 2 mil. v roce 2014. Tyto skutečnosti umožňují využít k financování této významné investiční akce úvěrové zdroje, přebytek rozpočtu a také prostředky získané z nájemného z provozu vodohospodářské infrastruktury.
Projektově i majetkově je zcela dořešena pro budování kanalizace v roce 2013 lokalita Pecínov. Drtivá většina obyvatel této lokality také předběžně vyjádřila svůj záměr se na veřejnou kanalizace připojit. Na základě výkazů výměr jsou náklady na vybudování kanalizace v tétolakotě odhadnuty na 17 milionů Kč. Návrh způsobu financování předloží rada zastupitelstvu v prvním čtvrtletí roku 2013 v návaznosti na výběrové řízení, na základě něhož bude známa přesná částka za realizace této stavby.
V návaznosti na realizaci tohoto“pilotního projektu“ a případné dotační tituly budou realizovány ať již v roce 2013 nebo letech dalších i další lokality.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně – již při stanovení rozpočtu bylo deklarováno využít prostředky z vyšší daňové výtěžnosti na vybudování kanalizace, záměr není v tom, že se vše připraví a jako hotová věc předloží zastupitelstvu ke schválení, jde o to, rozhodnout, kde začít, cílem rady města je dobudovat kanalizaci v celém Strašecí   
Ing. Vladimír Hubáček – jsem rád, že někdo naznačil, kudy se bude město ubírat, stanovil priority a zároveň uvedl, co to bude město stát
Jiří Drvota – chtěl by vědět kudy kanalizace povede, nebyly předloženy žádné plánky
Starosta – plánky nejsou, protože se jedná o záměr
Jiří Toužimský – projektová dokumentace řeší celý Pecínov
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 169
Zastupitelstvo města
I.                    s c h v a l u j e
 
záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013
 
II.                 u k l á d á   r a d ě   m ě s t a
učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek , Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský ,Ing. Pavel Vaic,  Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
14) Diskuse 
 
Do diskuse se zapojili:
Ing. Pavel Vaic – vyjádřil pochvalu práce odstupujícího zastupitele ing. Jiřího Zelenky
Starosta – již Ing. Zelenkovi děkoval
Ing. Jan Bureš – odpovídá na dotaz Ing. Vaice - cena za svoz fekálním autem je 450,- Kč bez DPH ve městě, cena s DPH plný vůz 5m3  je 670,- Kč, u externích dle ujetých kilometrů
Miroslav Vachek – proč se řeší úhrada z fondu obnovy darovací smlouvou, bude tam daň, je to nehospodárné, zdroje lze poskytnout i tak, aniž se z toho odváděla daň. proč se to řeší takto, proč se navýšil kapitál
Jiří Verner – jak dopadlo výběrové řízení na jednatele technických služeb
Starosta – přihlásilo se 9 uchazečů, rada města vybrala 2 uchazeče Ing. Čermáka a Ing. Hubku, který 17. 12. 2012 oznámil, že z výběrového řízení odstupuje, rada dne 17. 12. 2012 schválila do funkce jednatele stávajícího jednatele ing. Miroslava Čermáka
Dr. Pavel Kotyk – lez zařadit do plánu zimní údržby úklid chodníku ke kostelu?
Starosta – není to problém
Vachek – jak dopadlo výběrové řízení na svoz komunálního odpadu
Starosta – jedna firma podala 3 námitky na ÚHOS, jedna námitka již byla zamítnuta, na vyřešení ostatních čekáme, zatím jsme uzavřeli dohodu s MPS Kladno na pokračování svozu do konce března
 
15) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 20:40 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Karel Kestner v.r. (2.1.2013)
 
Bc. Pavel Novák v.r. (3.1.2013)
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                            Mgr. Karel Filip v.r.
   místostarostka města                                     starosta města
 
 
 
 
 
Zapsala : Zlatuše Dušková,  28. 12. 2012

4. 1. 2013 Zobrazit méně

Stránka