Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 19. zastupitelstva města ze dne 20.6.2013

.

Z Á P I S

 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 20. 6. 2013 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

 

Přítomno:    20 členů zastupitelstva města 

                      9 občanů města 

 

 

 

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Volba mandátové komise

3.         Zpráva mandátové komise

4.         Složení slibu nového člena zastupitelstva města

5.         Kontrola usnesení

6.         Rozpočtová opatření za období V.-VI./2013

7.         Provádění rozpočtových změn (opatření) z pohledu výkladu MF ČR

8.         Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí

            Volba člena a předsedy finančního výboru

9.         Plánovací smlouva na lokalitu „Zástavba 8RD Nové Strašecí – Hliniště“

10.       Záměr směny pozemků mezi městem a xxxxxxxxx

11.       Návrh na koupi areálu bývalého Hamira

12.       Žádost o odprodej objektu čp. 57 z vlastnictví města

13.       Změna usnesení o prodeji pozemků z vlastnictví města – usnesení ZM č. 219

z 21. 4. 2010

14.       Přijetí daru spoluvlastnického podílu (3/4) k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9

15.       Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu (1/4) k pozemkům parc.č. 2282/3

a 2470/9

16.       Různé

17.       Diskuse

18.       Závěr

 

 

 

 

1) Zahájení

 

Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip.  Přivítal přítomné

na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Zlatuši Duškovou.

 

Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města,

což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Omluvena z jednání je Naděžda Jurgovská, p. Jiří Verner se omluvil za pozdější příchod.

 

Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování  - aklamací.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro:Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,  RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poznámka: v 18:05 přišla zastupitelka města Ing. Věra Matějovičová (19)

 

Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání, s tím, že navrhl

vypustit bod - Volba člena a předsedy finančního výboru.

 

Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

Návrh byl přijat

(Pro:Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

Za členy návrhové komise navrhl starosta města Mgr. Richarda Spiegla jako předsedu,

p. Jaroslava Beránka a p. Jiřího Drvotu jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat.

(Pro:Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš,  Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,, RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se:  Jaroslav Beránek)

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města Ing. Davida Rysse

a p. Bc. Pavla Nováka.

Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

 Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, , Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,  RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Miloslav Kinkal, Bc. Pavel Novák,  Ing. David Ryss)

 

Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva města byl ověřen MUDr. Zdeňkou Stehlíkovou a Ing. Karlem Kestnerem bez připomínek.

 

 

2) Volba mandátové komise

Za členy mandátové komise navrhl starosta města jako předsedu Ing. Jana Bureše,

p. Štefana Podhorce  a Ing. Věru Matějovičovou jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc,  Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,  RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se:  Štefan Podhorec))

 

Po volbě mandátové komise následovala 7 minutová přestávka, kdy mandátová komise provedla ověření platnosti mandátu nového člena zastupitelstva města.

 

 

3 )  Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise Ing. Jan Bureš přednesl zprávu komise, která ověřila platnost mandátu členky zastupitelstva města Mgr. et MgA. Ivy Vachkové.

 

Zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č.   184

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu mandátové komise, která ověřila platnost mandátu členky zastupitelstva města Mgr. et MgA. Ivy Vachkové, dříve Dvořákové,  tak, jak vyplývá z výsledku voleb, které proběhly ve dnech 15. a 16. 10. 2010, vzhledem k tomu, že Ing. Vladimír Hubáček dne 31. 5. 2013 rezignoval na svůj mandát.

Kontrolou totožnosti a oddacího listu ve srovnání s osvědčením o zvolení členkou zastupitelstva vydaným registračním úřadem, kterým je ve smyslu ustanovení § 12 zák. č. 491/2001 Sb. Městský úřad Nové Strašecí a zápisem o výsledku voleb vypracovaným Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že přítomná Mgr. et MgA. Iva Vachková se stala dnem 1. 6. 2013  členkou zastupitelstva města Nové Strašecí.

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 členka se zdržela.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, ,  Ing. Pavel Vaic,  RNDr. Libuše Vosátková

Zdržela se: Mgr. et MgA. Iva Vachková )

 

 

4 ) Složení slibu nového člena  zastupitelstva města

Předsedávající Mgr. Karel Filip konstatoval, že podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000Sb.

o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, skládá nově zvolená zastupitelka města

Mgr. et MgA. Iva Vachková slib.

Starosta města proto požádal tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala, aby přednesl slib zastupitele města. Současně požádal přítomné, jelikož se jedná o slavnostní akt, aby povstali.

Po přednesení slibu předstoupila Mgr. et MgA. Iva Vachková  ke starostovi města a potvrdila slib podáním ruky a pronesením slova „slibuji“ a dále podepsala slib zastupitele.

 

Poté předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení

U s n e s e n í   č. 185

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

že podle § 69, odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů složila slib Mgr. et MgA. Iva Vachková.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

( Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

5)  Kontrola usnesení

20. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. 4. 2010

Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá

Se spol. EDESA, s.r.o. nebyla uzavřena žádná smlouva z důvodu její nečinnosti, obstrukcím a změnám postojů a stanovisek k podmínkám kupních a nájemních smluv. V 11/2012 prodala spol. Edesa poslední z rozestavěných RD a všichni noví vlastníci se obrátili na město s žádostí o dořešení vlastnických vztahů k pozemkům okolo RD v  souladu s usn. ZM č. 219 z 21. 4. 2010, kterým byl schválen rozsah a podmínky prodeje. V současné době je dokončován geometrický plán, následně bude možno uzavřít kupní smlouvu. Změna tohoto usnesení je na programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010

Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel

ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.  Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy (od 1. 1. 2013  Státní pozemkový úřad). V 12/2012 převedeny do vlastnictví města p.č. 875 a 2145/5. Převod p.č. 366/48 (z PK 354) je podmíněn vyhotovením GP. Případný převod ostatních pozemků je podmíněn jejich nevydáním podle zák. č. 428/2012 Sb. (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi). Stav k 6/2013 trvá.

11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012

Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.

            15. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2012

Usnesení č. 156 – Změna usnesení o prodeji pozemku z vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku označeného jako st.p. 2605 o výměře 4m2 odděleného GP č. 5236-59/2011 z parc.č. 2093/1 v k.ú. Nové Strašecí pí xxxxxxxxxx a pí xxxxxxxx a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat. Geometrický plán vyhotoven. Kupní smlouva bude vyhotovena po vydání rozhodnutí  stavebního úřadu o existenci stavby – obě listiny musí být v katastru nemovitostí zapsány současně.

            16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2012

Usnesení č. 169 – Pecínov kanalizace - trvá

Zastupitelstvo města schválilo záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013 a uložilo radě města učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013. Na portálu veřejných zakázek bylo dne 31. 1. 2013 zveřejněno tzv. předběžné oznámení veřejné zakázky „Nové Strašecí – kanalizace - Pecínov“ na dodavatele stavby. U firmy Provod, s.r.o. byla zajištěna nezbytná prováděcí dokumentace stavby, návrh zadávací dokumentace a byla uzavřena smlouva o zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Veřejná zakázka na dodavatele stavby byla oznámena s lhůtou pro podání nabídek uchazečů do 29. 5. 2013. Proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, spol. Provod zahájila práce na projektování kanalizačních přípojek.

Dne 29. 5. 2013 od 9.00 hod. provedla hodnotící komise otevírání obálek s nabídkami. Ve lhůtě pro bylo doručeno 16 nabídek uchazečů. Na návrh hodnotící komise rada města svým rozhodnutím ze dne 12. 6. 2013 vyloučila z účasti v zadávacím řízení nabídku spol.ESTA, s. r. o.. V současné době probíhá kontrola jednotlivých nabídek a hodnotící komise se sešla k dalšímu jednání 19.6.2013 a další jednání bude 28.6.2013.

            18. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.4.2013

Usnesení č. 181 – Městské granty 2013 – splněno

Zastupitelstvo města schválilo grantové příspěvky pro TJ Sokol Nové Strašecí, HBC Nové Strašecí a DDM. Starosta města podepsal příslušné smlouvy, FO MěÚ zajistil proplacení finančních prostředků.

Do rozpravy se nikdo nezapojil.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo 

U s n e s e n í   č. 186

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

 

zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

( Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,  RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

6) Rozpočtová opatření za období V. – VI./2013

 

Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:                                                 

a) Přijetí neinvestiční dotace z programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

b) Pokrytí výdajů souvisejících se zpracováním energetického auditu a projektových

    dokumentací na zateplení školních budov.

c) Pokrytí navýšení  výdajů na „Projekt rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů –

    - sběrného dvora města Nového Strašecí“ (dohled nad projektem, administrace projektu

      a závěrečné vyhodnocení projektu).

d) Pokrytí výdajů na opravy zídky na Komenského náměstí (před Gymnáziem).

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Pavel Vaic – dotaz na p. Frieberta, zda ceny, které technické služby nastavují jsou objektivní, za opravu zídky 170.000,- Kč na Komenského nám. se jim zdá částka neadekvátní

Štefan Podhorec -  v důvodové zprávě o odstranění zídky na Komenského nám. 170.000,- Kč se zdá neadekvátní cena

Starosta – byly předloženy 3 varianty řešení

Pavel Friebert – musí se odvézt hodně materiálu, náklady budou velké, cena se odboru investic zdá přiměřená

Ing. Jan Bureš – v radě byl podrobný rozpis prací, jde o opravu obrubníků od potravin až do průchodu, doasfaltování, pokládka dlažby, odtěžení materiálu, na radě byl rozpočet, stačilo se dotázat, informace by byly podány

Štefan Podhorec - v přiloženém materiálu je pouze, že bude odstraněna zídka

Jiří Toužimský – byl zpracován energetický audit pro školky a vracelo se 80.000,- Kč z dotace – nebudeme dělat znovu stejnou věc?

Pavel Friebert – není to stejné. Energetické audity jsou již zpracovány a odeslány na ministerstvo životního prostředí

Jiří Toužimský  - firma Dektprojet  vyprojektuje jakým způsobem se budou školky zateplovat, když budu zateplovat soukromý dům a nebudu čerpat dotaci tak ušetřím

Pavel Friebert – když se zatepluje rodinný dům jsou jiné podmínky než u veřejné budovy např. mateřské školky

Miloslav Pelc – ještě k opravě zídky na Komenského náměstí – pokud jsou v té částce zahrnuty více práce není o tom třeba dále diskutovat

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č.  187

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e   

 rozpočtová opatření za období V.-VI./2013

 

ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ   V.-VI./2013

 

 

I. PŘÍJMY                                                                                                     v  tis. Kč

 

       Přijaté dotace

         pol. 4122 – Neinvestiční transfer od kraje                                                             1.435,52939

               Neinvestiční dotace z programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II.  VÝDAJE

 

     a) výdaje spojené s přijetím dotací

            § 3113 Základní škola      

            pol. 5336 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci                      1.435,52939

                    (pozn.: Žadatelem dotace je přímo základní škola).

 

      b) navýšení rozpočtovaných výdajů

 

         § 3113 Základní škola                                                                                                                   

               pol. 5169 Ostatní služby                                                                                                52

                      Výdaje na zpracování energetického auditu na budovy škol.

                      Projednáno v RM dne 27.5.2013 – viz příloha č. 1.

                      Poznámka: Bude pokryto ze základního účtu.

                    pol. 6121 Budovy, stavby                                                                                            427

                      Investiční výdaje na zpracování projektových dokumentací na zateplení 

                      školních budov.

                      Projednáno v RM dne 5.3.2013 a 12.6.2013 – viz příloha č. 2.

                      Poznámka: Bude pokryto ze základního běžného účtu.

 

           § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                        

              pol. 5169 Ostatní služby                                                                                                60

                    „Projekt rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů –

                      - sběrného dvora města Nové Strašecí“.

                     Dohled nad projektem, administrace projektu a závěrečné vyhodnocení dle

                     cenové nabídky firmy ISES s.r.o. (59.290,- Kč).

                     Projednáno v RM dne 12.6.2013 – viz příloha č. 3.

                     Poznámka: Bude pokryto ze základního běžného účtu.

 

           § 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                                                   170

               pol. 5171 Opravy a udržování

                      Oprava zídek na Komenského nám. před Gymnáziem (169.265,- Kč)

                      projednáno v RM dne 29.4.2013 – viz příloha č. 4.

                      Poznámka: Bude pokryto ze základního běžného účtu.

 

třída 8 Financování

 

   pol.: 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech                                                     709                                              

            Poznámka: 

            Pokrytí výdajů na § 3113 Základní škola  479 tis. Kč, na § 3722 Sběr a svoz

            komunálních odpadů   60 tis. Kč a na § 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou

            zeleň  170  tis. Kč.     

Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

( Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák,  Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, , Jiří Toužimský,  RNDr. Libuše Vosátková

Proti: Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Milosla Pelc,  MUDr. Zdeňka Stehlíková, Mgr. et MgA. Iva Vachková)

 

 

7)  Provádění rozpočtových změn (opatření) z pohledu výkladu MF ČR

Při projednávání zprávy o přezkumu hospodaření  za rok 2012, byli zástupci města a MěÚ upozorněni pracovnicemi Odboru finanční kontroly krajského úřadu na výklad MF ČR k problematice schvalování rozpočtových opatření s tím, že již v roce 2013 bude krajský úřad podle níže uvedeného výkladu MF ČR postupovat. 

Výklad MF ČR : „Schvalování rozpočtových opatření“ č.j.: MF-32 609/2012/12-124-ref.Ing.R.Kotrba

Změny schváleného rozpočtu se podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce nebo rada obce, pokud zastupitelstvo vymezilo rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřilo radě (ustanovení § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vždy musí výdaji finančních prostředků předcházet schválení rozpočtového opatření. V opačném případě se jedná o správní delikt podle ustanovení § 22a odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Správní delikt v prvním stupni projednává v přenesené působnosti  krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází (§ 22b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.). Za správní delikt lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (§ 22a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.).

Lze připustit pouze tři případy, kdy je možné uskutečnit výdaj prostředků a následně provést rozpočtové opatření – při řízení o správním deliktu se tyto skutečnosti vezmou v úvahu:

- v případě,  kdy obec obdrží finanční prostředky koncem roku, je nutné je vyčerpat do konce roku a  zastupitelstvo (popř. radu) už z časových důvodů nelze svolat. Potom se rozpočtové opatření schválí následně začátkem roku;

- případě, že došlo k živelní pohromě a je nutné okamžitě odstraňovat škody;

- pokud na základě pravomocného rozsudku soudu je nutné uskutečnit platbu a z časových důvodů nelze svolat zastupitelstvo (popř. radu).

 

V praxi bude tento výklad narážet na mnohé situace, kdy nebude objektivně možné projednat rozpočtovou změnu napřed v zastupitelstvu města. Nebudou to případy, které jsou ve výkladu uvedeny taxativně.  Pomineme-li  fakt, že výklad zákona přísluší pouze soudu, a že jistě dojde k soudním sporům u správního soudu a následná judikatura výklad sjednotí, neupraví-li si město pravidla pro přijímání rozpočtových změn, nelze vyloučit, že nedojde  v průběhu roku k porušení výše uvedeného výkladu MF a následně k udělení pokuty. Lze tomu předejít pouze tím, že zastupitelstvo stanoví rozsah,  v jakém bude moci rozpočtová opatření provádět rada města. Jedná se například o situaci, kdy je uzavřena smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí dotace. Dotační prostředky obdrží město v takovém termínu, který by mohl ohrozit splatnost faktur vystavených na základě smlouvy o dílo. Čekat s uvolněním peněz až na jednání zastupitelstva, znamená vystavit se úroku z prodlení. Druhý příklad: město obdrží dotační prostředky pro ZŠ a má je dle zákona o daňovém určení bezodkladně převést adresátovi. Dle výkladu MF by to muselo nejprve schválit zastupitelstvo.

Z přehledu všech rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem v roce 2012 se jeví jako operativní, aby rada města přijímala také ostatní  rozpočtová opatření do výše 200 tisíc korun pro jednotlivé případy.  Tato praxe je běžná v jiných městech a je i doporučena  finanční kontrolou krajského úřadu. 

Rada města se tímto bodem zabývala na svém 68. zasedání dne 27. května 2013  a usnesením č.  846 doporučuje ZM níže uvedené usnesení schválit.

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Pavel Vaic – navrhujeme, aby z usnesení byl vypuštěn bod č. 2)

Miroslav Vachek – u dotací mi přijde toto usnesení zbytečné, protože předpokládám, že příjem je plánován, pokud si žádáte o dotaci a pak jste překvapeni, že přijde tak je to asi problematické,

v rozpočtu se mohou vytvořit takové rezervy, že pokud dotace vyjde je to v pořádku, pokud ne, tak se dotace vrátí

Václav Horáček – žádáme o dotace a nikdy nevíme v jaké přesné výši bude, jen dopředu upozorňuji, že toto budou kontrolovat auditorky z kraje a pokud toto zastupitelstvo neschválí, tak to bude správní delikt, je potřeba aby si rada a zastupitelstvo navzájem věřilo

Štefan Podhorec – nemám nic proti schvalování povinných rozpočtových opatření, ale nechceme radě vystavit bianco šek na 200.000,- Kč, nejsem si jistý, zda se rada zabývala cenami technických služeb, pak by se do zastupitelstva nedostaly předražené zídky a chodníčky

Mgr. et MgA. Iva Vachková – problém je možná ve formulaci, protože jde o věc, která není vyzkoušená, zda by nebylo vhodné omezit časově toto řešení nebo maximální částkou mezi dvěma zastupitelstvy, jestli by nešlo zformulovat bod 2) usnesení, aby byl přijatelný  

Václav Horáček – domnívám se, že časové omezení není nutné

Dr. Ing. Pavel Kotyk – pokud jde o operativu plus 30 mínus  30, tam nula od nuly pojde a je to věcí rady, ale navýšení položek generuje deficit rozpočtu

Dr. Ing. Jan Kleindeinst – nejsem radní, ale já to chápu čistě technicky, když to dnes neschválíme, tak abychom se vyhnuli správnímu deliktu, tak to znamená, že jako zastupitelé se budeme muset scházet ad hoc, abychom nějaké položky schválili, jestli Vám to za to stojí, chápu obavu z lavic opozice, že rada může vypráskat celý rozpočet, což mi přijde jako fantaskní představa, ale chápu ji, pokud to pomůže, líbí se mi časové omezení, pokud to pomůže uděláme dohadovací řízení, pokud to věci pomůže, věřím tomu, že to rada zneužívat nebude, jako prví co rada udělala, když nastoupila schválila si limit 50.000,- Kč,

Ing. Jan Bureš – rozpočet jsme koncipovali v přebytku 5.000.000,- Kč, rozpočet byl sestaven tak, že to, co víme tak dáme do položek, pak zbývá 5.000.000,- Kč., které se rozpouštějí právě opatřeními do věcí, které  v tu dobu, kdy se sestavoval rozpočet nebyly známy, můžeme rozpočet sestavit na nulu, každou kapitolu nafouknout o 300, 500 , 600 tisíc navíc a rozpočtovými opatřeními se nebudeme vůbec zabývat, to jsou dvě koncepce jak rozpočet řešit; dále bych se chtěl ohradit k výtkám pana Podhorce ohledně cen technických služeb jako jednatel – technické služby mohou ze zákona účtovat běžné ceny a pokud máte nějaký poznatek, že to tak není, tak můžete konat, pokud máte pocit, že není něco v pořádku, dejte to do kontrolního výboru

Štefan Podhorec – nevím proč by to nemělo padat na půdě zastupitelstva, na půdě zastupitelstva je to veřejná debata, některé věci jsou udivující, rada schválí, že technickým přidá 100 metrů obrubníků v Rabasové ulici za 150.000,- Kč, tak mi vychází  1.500,- Kč/m běžná cena se pohybuje 600-700,- za metr Kč, buď je tam něco navíc, pokud je tam ještě něco jiného, tak to dávejte do pokladů k jednání

Miloslav Pelc – jenom technická poznámka - pan Podhorec nemůže jako člen zastupitelstva dávat podnět kontrolnímu výboru, podnět kontrolnímu výboru může dát pouze zastupitelstvo

Ing. Jan Bechyně – musím uznat, že před čtyřmi lety bych asi také bojoval proti rozpočtu, ale nyní jsem v radě města a bohužel v podkladech pro zastupitelstvo nebyly materiály, které má k dispozici rada města, na radě jsem vznesl tentýž dotaz na cenu obrubníků a protože rada obdržela detailní rozpočet prací, uznávám, že podrobný materiál měl být přílohou k rozpočtu

Z řad občanů se rozpravy zapojili:

Jan Neumann – poznámky z pozice člena finančního výboru, problém je v nedostatečně připravené důvodové zprávě, nedostatečně zdůvodněné položky, pokud je to tak, není divu, že opozice hořekuje

Ing. Pavel Vaic – všechny kritiky jsou podle našeho názoru oprávněné a možná také proto jaké dostáváme podklady, žádáme o řádné podklady

Miloslav Kinkal – já si myslím, že usnesení má svoji logiku, měla by být důvěra v radu

Miloslav Pelc – já si myslím, že pan Horáček věc vysvětlil a pokud by něčemu došlo tak to zastupitelstvo zatrhne, takže obava by neměla být

Poznámka: v 19:00 hod. vyhlásil starosta města přestávku na formulaci protinávrhu usnesení

 

Poznámka: 19:10 ukončena přestávka

Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení Ing. Pavla Vaice ve znění:

 

Zastupitelstvo města 

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  radě města schvalování rozpočtových opatření takto:

1) rada města schvaluje rozpočtová opatření, která se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve  finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotací).

 

Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva města, 13 zastupitelů města se zdrželo hlasování..

Návrh nebyl přijat

( Pro:, Jaroslav Beránek,  Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan, Podhorec, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic

Zdrželi se:   Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,  Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková, RNDr. Libuše Vosátková )

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s n í    č.   188

Zastupitelstvo města

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  radě města schvalování rozpočtových opatření takto:

1) rada města schvaluje rozpočtová opatření, která se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve  finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotací).

2) rada města schvaluje rozpočtová opatření  do výše  200 tis. Kč (vždy pro jednotlivý případ).

Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města,  5 členů  hlasovalo  proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

( Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, , Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,  RNDr. Libuše Vosátková

Proti: Štefan Podhorec,Ing. Pavel Vaic, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Miloslav Pelc, Jaroslav Beránek,

Zdrželi se: Jiří Drvota,  Ing. Věra Matějovičová, Mgr. et MgA. Iva Vachková )

 

 

8)  Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 110 z 6.8.2008 schválilo Strategický plán rozvoje města Nové Strašecí na léta 2008 – 2016 a současně uložilo radě města, aby v průběhu platnosti strategického plánu  tento plán operativně aktualizovala.

Po připomínkovém řízení komisí rady města, odborů MěÚ, dotazníkové anketě a dalších připomínek a podnětů občanů města  rada města schválila svým usnesením č. 830 ze dne 13. 5.2013 následující změny a doplnění strategického plánu. Některé body plánu již byly v od roku 2008 naplněny, některé pozbyly na významu a  naopak některé jsou dnes nové a  aktuální.

Aktuální změny a doplnění Strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí na léta 2008 – 2016:

       1) Úvodní část – zůstává beze změn

       2) Analytická část :

Vnější vztahy a okolí města Nové Strašecí v oblasti ekonomika – vložena věta: Z hlediska vývoje obyvatelstva se Nové Strašecí řadí k sídelním městům s velkým podílem lidí, kteří pracují mimo město a dojíždějí za prací. Nabídka práce v místě je omezená a nepokrývá všechny profese.

  Rozvojové podmínky regionu a regionální politika  - přidána věta:  Zóna severovýchod se zaplňuje paradoxně rychleji než dopravně vhodnější zóna severozápad.

Výhled populační velikosti – vypuštěna věta: Nárůst obyvatel Rakovnicka by měl výhledově vzrůst o přibližně 2000 obyvatel a bytová výstavba by měla dosáhnout až 4000 bytů.

Rozvojové předpoklady z hlediska územně plánovací dokumentace byl upraven následovně: Město v současné době pracuje na novém územním plánu. Nové Strašecí leží na významné trase R6, procházející severním okrajem sídla. Je sídlem pověřeného obecního úřadu. Díky dopravní poloze má město předpoklady stát se významným městem pro bydlení, podnikání v rámci dvou velkých komerčních zón, do kterých je řešen přístup prostřednictvím nového sběrného dopravního okruhu.

Vybavenost – stávající občanská vybavenost, sportovní vybavenost, sportovní stadion. Návrh ÚP řeší doplnění občanské i sportovní vybavenosti.

            Ekonomické aktivity – zejména těžba lupků jižně od města.

Navržený rozvoj – jedno z nejperspektivnějších sídel území Rakovnicka a západní části Středočeského kraje.

Plochy pro bydlení – 210 rodinných domů, 75 bytových jednotek v bytových domech (východní a jihozápadní část města).

           Ekonomické aktivity – 96 ha ploch pro výrobu, dopravu, sklady a komerční služby.

           Místní akční skupina Rakovnicko – došlo k vypuštění obojího.

           Vnitřní vztahy – Historie města, samospráva a státní správa zůstává beze změn.

Obyvatelstvo a lidské zdroje – došlo k aktualizaci tabulek  Demografický vývoj, Věková struktura obyvatel, Počet narozených dětí, Počet zemřelých, Ekonomická aktivita, Vývoj nezaměstnanosti, Údaje o bytovém fondu, Výhled populačního a bytového vývoje.

            Infrastruktura – Silniční síť, dopravní zatížení silniční sítě, železniční síť zůstávají.

Cyklistická doprava - Využití pro dopravní obslužnost – budování cyklopruhů ve městě a na navazující sídla (zejména Nové Strašecí – Stochov). Cyklostrasa Nové Strašecí – Stochov byla vyprojektována, ale zatím nebylo zajištěno financování této akce. V ul. Al. Jiráska byl vyprojektován cyklopruh v rámci rekonstrukce této ulice, ale nebylo realizováno.

Vodovod -  doplněna věta: Uvažuje se o vybudování vodovodu pro pivovar v obci Krušovice s tím, že se na vodovod mohou napojit i okolní obce.

Dále následuje úprava  textu:  Městská část Pecínov je v současné době zásobena z vodojemu Pecínov o objemu 150 m3.  Zdrojem pro vodovod je také voda ze systému KSKM (Mělnická Vrutice, Klíčava, Želivka, Liběchovka).

Kanalizace - byla aktualizována následovně: Ve městě se nachází kanalizace jak ve správě vodárenské společnosti VKM, tak ve správě města. Kanalizace ve vlastnictví města je provozována městskou společností Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o. Město k roku 2012 není zcela dokanalizováno. Chybí části: Pecínov, část ul. Nádražní, ul. Nad Větrákem, pod Větrákem, Ke Trati, Obětí okupace, Spojovací, Rabasova, ul. Rudská, část. Ul. Čsl. armády, část. ul. Na Spravedlnosti, část. ul. Křivoklátská, lokalita Rudská. Město má zpracovánu projektovou dokumentaci včetně vydaných stavebních povolení. Záměrem města je budování kanalizace v režii města s možností čerpání příslušných dotačních titulů. Celkem 11,1 km kanalizační sítě je ve vlastnictví města, 5,8 km je ve vlastnictví VKM a cca 1 km kanalizační sítě je zatím ve vlastnictví cizích subjektů, kteří mají s městem uzavřenu plánovací smlouvu a majetek kanalizace pak přejde na město. Nemovitosti, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, mohou čistit odpadní vody návozem fekálními vozy v městské čistírně odpadních vod. Ve městě se nachází kombinace smíšené a oddílné kanalizační sítě. Nově budované kanalizace jsou plně oddílné bez možnosti nátoku dešťových vod. Záměrem města je přijímání takových opatření, které povedou ke snižování odvádění dešťových vod kanalizací města, protože dochází ke znečišťování Novostrašeckého potoka. V současné době se na kanalizačním řadu nacházejí celkem tři přečerpávací stanice. Při dokanalizovávání dalších částí města se jejich počet zvýší.

Čistírna odpadních vod - text upraven následovně: Z technologického hlediska se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu pro 5 500 ekvivalentních obyvatel (EO) s aerobní stabilizací kalu, určenou pro společné čištění městských a průmyslových vod. Zabezpečuje účinné odstraňování organického znečištění, odstraňování sloučenin dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací a odstraňování sloučenin fosforu simultánním srážením železitými solemi.

Skladba technologie je následující: 1 linka mechanického předčištění – lapač štěrku, strojní česle, lapač písku s podélnou štěrbinou, 2 linky biologického čištění, z toho každá anoxický reaktor, biologický reaktor, oxický postaerační reaktor a dosazovací nádrž (společná).

Z čistírny odtéká voda následující kvality: BSK5 4,5 mgl-l, NL 8,8 mg l-l, CHSK 34,2 mg l-l. Čištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Strašecký potok (Q355 = 0,004 m3/s). Zahuštěný kal se lisuje a odváží k likvidaci na místní skládku Ekologie, s.r.o. nebo slouží jako vstupní surovina pro kompostování. V letech 2001-2002 proběhla kompletní rekonstrukce a rozšíření kapacity ČOV, což umožnilo postupné doplňování kanalizační sítě. Záměrem města je vzhledem ke komplikovaným provozním vztahům mezi dvěma provozovateli řešit vodárenskou situací tak, že vodovodní řady budou ve správě společnosti VKM a kanalizace včetně ČOV ve správě města. Město má zpracován plán obnovy a financování vodohospodářského majetku.

            Došlo k aktualizaci tabulky: Dojížďka a vyjížďka za prací v roce 2011

Investiční zóny – text byl upraven následovně: Nové Strašecí severozápad a severovýchod – 960 000 m2. V současné době se pracuje na novém ÚP, který s investiční zónou severozápad v celém rozsahu již nepočítá (pro průmyslové využití). Jde o rozvojové území pro výrobu, dopravu, sklady a komerční služby. Území je velmi výhodně lokalizováno mezi silnicí I/6 a obytnou zástavbou města. Je rozděleno do dvou částí – severozápad a severovýchod. Výstavba a obsazování ploch se postupně připravují. 

           Tabulky Zemědělství, Lesnictví (struktura pozemků byly aktualizovány.)

Došlo k aktualizaci odpadového hospodářství – (množství odpadů v letech 2010, 2011, úhrada města, zpětný odběr.)

                  Občanská vybavenost – byla provedena aktualizace škol, informačního centra, městské knihovny.

            Městská sportovní zařízení – rozšířena o dětská hřiště.

            Zájmová sdružení a spolky – proběhla aktualizace dle skutečného stavu.

Ochrana přírody – zůstává beze změny, doplněna část významné krajinné prvky o Lipovou alej v Nádražní ulici.

            Kulturní dědictví - zůstává beze změny.

            Cestovní ruch – turistické trasy, cyklotrasy, Naučné stezky zůstávají beze změny. 

 

     3) Strategická vize rozvoje města, prioritní oblast rozvoje, swot – analýza města

         zůstávají.

 

             Swot analýzy prioritní oblasti – byly aktualizovány dle skutečného stavu.

             Prioritní oblasti – Urbanismus bydlení – zůstávají bez změn.

             Město prosperující, dobře řízené – zůstává beze změn.

             Čisté a zdravé město – byla provedena aktualizace dle skutečného stavu.

             Město otevřené a dostupné – zůstává beze změn.

             Město pro občany, město pro vás – zůstává beze změn.

             Město podnikatelských příležitostí – zůstává beze změn.

             Aktivní a zajímavé město – aktualizováno dle skutečného stavu.

             Charakteristika aktivit strategického plánu - byla aktualizována dle skutečného 

             stavu.

 

Vzhledem k tomu, že zmíněným usnesením byla rada města zastupitelstvem pověřena plán průběžně aktualizovat, předkládá rada města tuto obsáhlou aktualizaci zastupitelstvu města na vědomí.

 

Do rozpravy ze zastupitelů se nikdo nezapojil.

Do rozpravy ze strany občanů se zapojili:

Miroslav Vachek – je tam spousta zbytečných věcí, není tam žádná strategie, možná by stálo zato zpracovat plán znovu s nějakým zadáním, a říci si co od něj čekáme, v dřívějším plánu nebyly zařazeny granty

Starosta  - nad plánem by se mohlo diskutovat, otázkou je zda aktualizovat nebo nový jsme se zabývali, nový by stál více než 150.000,- Kč proto jsme se rozhodli pro aktualizaci

Miroslav Vachek – zda tam byly zapracovány granty

Starosta – ne

Eliška Kodyšová – komise dostaly podklady a vyjadřovaly se k oblastem, které zasahují i do oblastí grantů

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 189

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí na léta 2008 – 2016  učiněnou radou města v květnu  2013

 

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 členka se zdržela hlasování.

( Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Ing. Pavel Vaic,  RNDr. Libuše Vosátková

Zdržela se: Mgr. et MgA. Iva Vachková )

 

9)  Plánovací smlouva na lokalitu „Zástavba 8 RD Nové Strašecí – Hliniště“

Stavebníci xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, v zastoupení pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, požádali dne 19. 11. 2012 o uzavření plánovací smlouvy na vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Hliniště“. Předmětem záměru stavebníků je vybudování dopravní a technické infrastruktury pro zástavbu 8 RD.

Po projednání na OI MěÚ a po předložení požadovaných dokladů byl zpracován návrh plánovací smlouvy, podle kterého stavebníci za stanovených podmínek vybudují na pozemcích v jejich vlastnictví:

 • parc. č. 421 vedená v KN pro obec a kat. území Nové Strašecí, č. LV: 453, plocha 873 m2, zahrada,
 • parc. č. 422/1 vedená v KN pro obec a kat. území Nové Strašecí, č. LV: 453, plocha 3424 m2, orná půda,
 • parc. č. 422/2 vedená v KN pro obec a kat. území Nové Strašecí, č. LV: 453, plocha 3548 m2, orná půda,

a na pozemcích ve vlastnictví města:

 • parc. č. 2113 (v KN pro obec a kat. území Nové Strašecí, č.LV: 10001, plocha 370 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace),
 • části pozemku parc. č. 2133/1 (v KN pro obec a kat. území Nové Strašecí, č.LV: 10001, plocha 4684 m2 – pouze část vymezená v PD, ostatní plocha – ostatní komunikace),

dopravní a technickou infrastrukturu:

a) splaškovou a dešťovou kanalizaci (1/místo napojení na pozemku parc. č. 2133/1 – ulice Do Hlinišť, 2/ vedení na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113, 2133/1 v kat. území Nové Strašecí),

b) vodovod (1/místo napojení na pozemku parc. č. 2133/1 – ulice Do Hlinišť, 2/ vedení na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113, 2133/1 v kat. území Nové Strašecí),

c) kabelové vedení NN (1/místo napojení z volné sady pojistek ze stávající skříně R1376, 2/ vedení na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113, 2133/1 v kat. území Nové Strašecí), kabelové vedení bude ukončeno na stávajícím betonovém sloupu před č.p. 151 v ulici na Hrázi ve skříni SV,

d) veřejné osvětlení (1/místo napojení na pozemcích parc. č. 2133/1 – ulice Do Hlinišť, 2/ vedení na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113, 2133/1 v kat. území Nové Strašecí),

e) obslužnou komunikaci (1/místo napojení na pozemku parc. č. 2133/1 – ulice Do Hlinišť, 2/ vedení na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113, 2133/1 v kat. území Nové Strašecí),

f) plynovod (1/místo napojení na pozemku parc. č. 2133/1 – ulice Do Hlinišť, 2/ vedení na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113, 2133/1 v kat. území Nové Strašecí),

a darují městu ve lhůtách dle návrhu plánovací smlouvy:

 • obslužnou komunikaci včetně jednostranných chodníků, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci gravitační a splaškovou kanalizaci gravitační i tlakovou;

a odprodají městu ve lhůtě a za podmínek dle návrhu plánovací smlouvy (za cenu 41.000 Kč + DPH v aktuální sazbě):

 • distribuční rozvod vody.

Distribuční rozvody plynu a NN elektro budou předmětem provozního a majetkoprávního vypořádání s RWE GASNET, s. r. o., a ČEZ Distribuce, a. s. Zeleň v lokalitě, navržená v projektové dokumentaci, zůstane vzhledem ke svému rozsahu v majetku, údržbě a správě stavebníků.

Návrh obslužné komunikace respektuje platný územní plán města. Lokalita je dle územního plánu města určena k zástavbě rodinnými domy.

Technické řešení obslužné komunikace, distribučních rozvodů vody a kanalizace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, bylo stavebníky kladně projednáno s TSNS. Rozvody plynu a NN byly projednány s RWE GASNET, s. r. o., a ČEZ Distribuce, a. s. Dešťové vody z komunikací jsou likvidovány zásakem pomocí vsakovacích galerií.

Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné další finanční nároky vyjma odkupu distribučního rozvodu vodovodu po jeho dokončení za výše uvedenou cenu 41.000 Kč + DPH v aktuální sazbě, na budování dopravní a technické infrastruktury se nebude jinak finančně podílet. Naopak splněním smluvního závazku získá do vlastnictví nemovitý majetek. Po darování dopravní a technické infrastruktury vzniknou Městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, zvýšení počtu svítících bodů VO s dopadem na provozovatelskou smlouvu; provozování kanalizace a vodovodu).

Plánovací smlouva obsahuje v čl. IV. Financování odstavec 4. o příspěvku stavebníků ve výši 30.000 Kč na každý rodinný dům v předmětné lokalitě, na budoucí navýšení kapacity ČOV a obnovu stávající technické infrastruktury města. Stavebníci navrhují úhradu do 15 dnů ode dne uzavření smluvního vztahu o připojení každého budoucího rodinného domu na novou technickou infrastrukturu kanalizace, jejíž vybudování je předmětem plánovací smlouvy, nebo při prodeji a převedení vlastnických práv k předmětným pozemkům k zástavbě rodinnými domy na jinou osobu. Záleží, která skutečnost nastane dříve.

Plánovací smlouvu schvaluje Zastupitelstvo města.

Rada města projednala předmětnou plánovací smlouvu na svém zasedání dne 27. 5. 2013 a svým usnesením č. 856 doporučila Zastupitelstvu plánovací smlouvu schválit.

Poznámka: v 19:20 přišel zastupitel města Jiří Verner (20)

 

Do rozpravy se  nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 190

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

plánovací smlouvu mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné, a stavebníky xxxxxxxxx bytem xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, na straně druhé, stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Hliniště“ (zástavba 8 RD – místní komunikace včetně jednostranného chodníku a zeleného pásu, veřejné osvětlení a rozvody vody, splaškové kanalizace gravitační i tlakové, dešťové kanalizace, elektřiny a plynu), na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113 a 2133/1 v kat. území Nové Strašecí, jak je vymezena dokumentací pro územní řízení „Zástavba 8 RD Nové Strašecí – Hliniště“, vypracovanou společností K – projekt, projekční kancelář, sdružení Ing. Lubomír Křižák – Ing. Zdeňka Křižáková, Tyršova 158, Rakovník, 269 01, IČ: 11262036, pod č. zakázky 2730/12.

Text Plánovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

II.  u k l á d á

starostovi města příslušnou Plánovací smlouvu podepsat

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města, 1 členka se zdržela hlasování.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

Zdržela se: RNDr. Libuše Vosátková )

 

 

10)  Návrh  směny pozemků  (Město Nové Strašecí  -  xxxxxxxxxx)

Pan xxxxxxxxxx,  bytem xxxxxxxx, vlastník obory Libeň a  dalších  zemědělských pozemků na oboru navazujících,   zaslal městu  Nové Strašecí   návrh na směnu pozemků , kterou by byly vzájemně  upraveny vlastnické  vztahy k pozemkům v k.ú. Mšecké Žehrovice a  k.ú. Nové Strašecí  ve vlastnictví navrhovatele a města Nové  Strašecí takto:

a)      pan xxxxxxx nabízí městu pozemky, které jsou  součástí stávající místní komunikace – ul. U Libeně a  cesty  do Mšeckých Žehrovic  (za  tenisovými kurty) o celkové výměře  1256 m2.

b)         náhradou za zemědělské pozemky ve vlastnictví města o celkové výměře 5.015 m2, které leží v oplocené části obory, příp. navazují na pozemky navrhovatele ležící mimo oplocenou část obory  – u  příjezdu k hájovně v oboře  od  silnice II/237 na Mšec

Pozemky  uvedené pod bodem a), zapsané na LV č. 676 pro k.ú. Mšecké Žehrovice  ve výlučném vlastnictví p. xxxxxxx  jsou:

 • parc.č. 648 (390 m2) , v KN  ost.ploch, manipulační plocha  - část cesty za tenisovými kurty
 • části  parc.č. 647, 650/2 a 650/1 o výměře celkem 866 m2 oddělené geometrickým plánem č. 495-12/2013  a označené jako parc.č. 647/2(367 m2) , parc.č. 650/4 (19 m2) a 650/3 (480 m2)

        Parcely jsou součástí zpevněné komunikace – ul. U Libeně   a  nezpevněné cesty a plochy  za  tenisovými kurty navazující na cestu do Mšeckých . Žehrovic  (podél obory Libeň).  Hranici pozemků tvoří  stávající  nové oplocení obory Libeň, které bylo provedeno tak, aby byla umožněna rekonstrukce ul. U Libeně a její rozšíření.

Pozemky ve vlastnictví města uvedené pod bodem  b) jsou 

 • pozemky v k.ú. Mšecké Žehrovice ( v KN zapsané na LV č. 547 pro k.ú. Mšecké Žehrovice) - parc.č. 575/10 (3587 m2), 586/5  (38 m2) a 631/12 (146 m2) (v KN zapsány jako trvalý travní porost (TTP) o výměře (celkem 3771 m2  a  parc.č. 632/5 (444 m2), který je součástí koryta vod. toku. a  parc.č. 646 (563 m2), v KN zapsán v kultuře zahrada, skutečnost lesní pozemek –součást obory. Pozemky nejsou přístupné přímo z veřejné cesty, ale pouze  přes okolní pozemky,  a  které p. xxxxxxxxxx vlastní, nebo užívá. Pozemky parc.č. 575/10 až parc.č. 632/5 ,jsou  součástí přírodní rezervace „Louky v oboře Libeň“

Všechny výše uvedené pozemky  užívá p. xxxxxxx  na základě nájemní smlouvy č. 149/2009/OI ze dne 27.5.2009.

 • pozemky v k,ú. Nové Strašecí zapsané m.j. na LV č. 10001 pro k.ú. Nové Strašecí  (mezi silnicí II/237 na Mšec a oborou Libeň) , a to  parc.č. 1361/2 (22 m2-ost. komun ikace- část  příjezdové cesty k oboře),  parc.č. 1361/3 (53 m2-orná) a 1361/2 (162 m2-orná) navazují na zemědělské pozemky ve vlastnictví p. xxxxxx . V současné době  jsou pozemky užívány zemědělsky.  Podle  v současné době platného územního plánu  města je plocha mezi silnicí II/237 a oborou Libeň navržena k výstavbě. Pan xxxxxx však v rámci zpracování nového územního plánu města  uplatnil požadavek na zrušení této lokality pro výstavbu  a jeho  ponechání pouze pro zemědělské využití.

Ke zjištění ceny (hodnoty)  pozemků navržených ke směně byl  podle platných cenových předpisů  k  3.4.2013  zpracován  znalcem  Ing. Bohumírem Jankovským    znalecký posudek   č. 34-1552-2013 .

Podle tohoho  znaleckého posudku   je cena pozemků  

1.ve vlastnictví města Nové Strašecí

   a)          dle cenové vyhlášky , tj. úřední cena  celkem :  45.068,- Kč ( z toho 29.543,- Kč  tvoří cena pozemků v k.ú. Mšecké Žehrovice (LV 547)  a 15.525,- Kč cena pozemků v k.ú. Nové Strašecí, LV 10001),

    b) tržní cena  pozemků  - celkem  179.200,- Kč( z toho 95.500,- Kč pozemky v k.ú. Mšecké  Žehrovice  (LV 547) a 83.700,- Kč  pozemky v k.ú. Nové Strašecí ( LV 10001)

2. ve vlastnictví p. xxxxxxx – vše v k.ú. Mšecké Žehrocice, LV č. 676)

    a) dle cenové vyhlášky   8.580,- Kč

    b) tržní cena :  212.900,- Kč

Směnou  pozemků  by  obě smluvní strany  získaly do svého vlastnic tví  pozemky, které skutečně užívají, příp. mají zájem  užívat – město pozemky pod komunikacemi a p. xxxxxxxxpozemky, které jsou součástí obory Libeň, a zemědělské pozemky pro potřeby chovu zvěře v oboře. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod  místní komunikací , ul. U Libeně je podmínkou její   připravované rekonstrukce a rozšíření.

Rada města projednala  návrh na  směnu pozemků  na svém zasedání dne 13.5.2013 a svým usnesením  č. 831 doporučila  zastupitelstvu města se směnou  nesouhlasit.

Do rozpravy se nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijala

U s n e s e n í  č. 191

Zastupitelstvo města

n e s o u h l a s í

se směnou pozemků   mezi městem Nové Strašecí a panem xxxxxxxxxxxx  takto :

a) do vlastnictví města Nové Strašecí pozemky v k.ú. Mšecké Žehrovice  -  parc.č. 648 (390 m2)  a částí parc.č. 650/1, 650/2 a  647  o výměře celkem  866 m2 ( dle  GP č. 495-12/2013 označených  jako parc.č. 647/2, 650/3 a 650/4) které jsou součástí stávající místní komunikace, příp. jsou pro její zřízení určeny

b) z vlastnictví města  Nové Strašecí  pozemky

 - v k.ú.  Mšecké Žehrovice:  parc.č. 585/10, 586/5, 631/12, 632/5  a   646  o výměře celkem    

    4778 m2

- v k.ú. Nové Strašecí parc.č. 1363/2, parc.č. 1361/2 a 1361/3 o výměře celkem 237 m2

Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti,  8 členů se zdrželo hlasování.

( Pro:Ing. Jan Bechyně, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, , Mgr. Richard Spiegl, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Proti: Ing. Jan Bureš

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Miloslav Kinkal, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,  Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková,   Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic)

 

 

11)  Návrh na koupi areálu bývalého Hamira

Dne 2.4.2013 byl v zalepené obálce doručen na jednání rady města návrh xxxxxxxxx na koupi areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí. Rada města se touto žádostí na svém jednání v uvedený den nezabývala, neboť takovýto bod nebyl na programu.

P. xxxxxxxxx nabízí kupní cenu za část areálu (staré budovy) 500 tisíc Kč. Dále uvádí, že po likvidaci „staré kotelny“ věnuje městu sponzorský dar ve výši 500 tisíc Kč pro vybudování  budoucího parku  v zelené zóně v souladu s územním plánem města. Zbývající část areálu (nové haly) požaduje do pronájmu za nájemné ve výši 30 tisíc Kč měsíčně a od roku 2014 ve výši 45 tisíc Kč měsíčně za podmínky obsazenosti (nejspíš podnájemníky) všech hal.

Celý areál bývalého Hamira v majetku města je dnes městem pronajat Technickým službám Nové Strašecí s.r.o. (TS NS). V připravované změně územního plánu města dojde  s největší pravděpodobností ke změně určení využití tohoto území (dnes veřejná zeleň – lesopark). V té souvislosti je uvažována i možnost přemístění TS NS do této lokality. Prodejem, byť části areálu a novým pronájmem zbývající části, by byl tento proces zablokován.

Rada města se touto žádostí zabývala na svém 68. zasedání dne 27. května 2013 a svým usnesením č. 848 navrhla zastupitelstvu města, aby s žádostí xxxxxxxxx o koupi části areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí (staré budovy) z majetku města nesouhlasilo.

Do rozpravy se  nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 192

Zastupitelstvo města

 n e s o u h l a s í

s žádostí xxxxxxxxx o koupi části areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí (staré budovy) z majetku města

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.

(Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

12)  Žádost o odprodej objektu  čp. 57 z vlastnictví města

Na MěÚ byla dne 2.5.2013 doručena žádost  pana xxxxxxx, jednatele  společnosti ToMi-STAV stavební a zemní práce, s.r.o.  se sídlem v Novém Strašecí , Palackého čp. 56 o projednání možnosti odkoupení  domu čp. 57  s pozemkem st.p. 70/1 (212 m2), který je ve vlastnictví města. Důvodem žádosti je  plánované rozšíření společnosti, pro kterou  jsou stávající prostory  nedostatečné.

 Podle zápisu v KN, LV č. 3891 je žadatel (jako fyzická osoba)  vlastníkem sousedního objektu  čp. 56 ( dříve služebna STE)  s pozemky  st.p. 69 a 70/2  (celkem 636 m2).

 

Ojekt čp. 57,  resp. nebytové prostory v něm ( 123 m2)  jsou  od r. 2003 pronajaty  k poskytování kadeřnických a holičských služeb. Na základě předchozího projednání a souhlasu města nájemci na své náklady  provedli stavební úpravy vnitřních prostor pro  potřeby jejich podnikání (kolaudováno v 06/2003). V posledních letech byla  provedena oprava fasády a výměna oken a vstupních dveří.  Celkový stav objektu je dobrý a odpovídá jeho stáří.

Roční nájemné činilo v r. 2012  74.713,- Kč  ( r. 2013 po  navýšení o inflaci 77.179,-Kč). V současné době užívá prostory společně 5 nájemců  ( tj.  5 pracovních míst  ). V nájemní smlouvě je sjednána výpovědní lhůta 12 měsíců. Ze strany nájemců nebylo avizováno ukončení smlouvy.

Podle  platného  územního plánu  města je čp. 57 součástí čistě obytného území a jeho současné využití  je v souladu  s ÚP, tj.   negativně neovlivňuje okolní prostor.

Uvažovaným   rozšířením  stavební firmy  v centru města  by došlo – v rozporu s regulativy pro stávající obytná území města ( OZV č. 1/2003,  čl. 11)  ke zhoršení životního prostředí ve stávající zástavbě,  které by bylo  ze strany města obtížně řešitelné ( viz prodejna stavebnin v ul. Poděbradova). 

Rada města projednala žádost o odkoupení objektu  na svém zasedání dne 27.5. 2013 a svým usnesením č. 849  doporučila zastupitelstvu  města s prodejem objektu   společnosti ToMi-STAV nesouhlasit.

Do rozpravy se nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 193

Zastupitelstvo města

n  e s o u h l a s í

s prodejem  domu  čp. 57, Palackého ul. se st.p. 70/1 z majetku města, o jehož prodej požádal pan xxxxxxx, jednatel  společnosti ToMi -STAV, s.r.o., se sídlem v Novém Strašecí 56 z důvodu plánovaného rozšíření společnosti

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování..

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, ,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Štefan Podhorec, Jiří Toužimský )

 

13)  Změna  usnesení o prodeji  pozemků z vlastnictví města

Zastupitelstvo  města  schválilo svým usnesením č. 219 ze dne 21.4.2010 prodej  pozemků parc.č. 183/2 (společné parkoviště)  a části p.č. 181/3  (přístup k domům)  v celkové výměře cca 300 m2 z vlastnictví města a  podmínky tohoto prodeje, tj.  cenu 600,-Kč za m2 parkoviště a 300,- Kč/m2  za  přístupový prostor k domům, s tím, že veškeré  náklady  spojené  s převodem vlastnictví uhradí kupující. Jedná se o pozemky, které tvoří funkční celek s rozestavěnými pěti řadovými rodinnými domy v ul. Jungmannova. Dále ZM schválilo možnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní do  doby uzavření  příslušné kupní smlouvy s vkladem do katastru nemovitostí.   

Kupujícím měl být tehdejší vlastník všech rozestavěných staveb, společnost Edesa, s.r.o.  s tím, že  po jedné ideální pětině těchto  pozemků převede následně  budoucím vlastníkům jednotlivých domů. K realizaci prodeje -  přes několik urgencí a výzev ze strany MěÚ -  z důvodu nečinnosti a nekomunikaci spol.Edesa s městem  nedošlo.   Od r. 2010  byly  řadové rodinné domy postupně prodávány spol. Edesa   do vlastnictví soukromých osob, poslední převod byl dokončen v listopadu 2012. Protože spol. Edesa nesplnila svůj závazek následného převodu pozemku na vlastníky řadových rodinných domů a dále s nimi nekomunikuje, požádali  tito společně v prosinci 2012 o prodej pozemků do jejich spoluvlastnictví za dříve schválených podmínek. Letos v dubnu pak podali novou žádost o umožnění splátek kupní ceny, neboť  v současné době není v možnostech některých kupujících uhradit cenu svého spoluvlastnického podílu. Po projednání této žádosti na OI byla kupujícím navržena možnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

Podmínky převodu  pozemků  tak, jak je uvedeno přiloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí byly projednány a odsouhlaseny všemi kupujícími. 

Rada  města projednala a  doporučila svým usnesením č.  835 ze dne 13.5.2013  zastupitelstvu města schválit  změnu a doplnění  usnesení ZM č. 219 ze dne 21.4.2010, kterým se upřesní označení  a výměra jednoho  z prodávaných pozemků (části p.č. 181/3) podle vyhotoveného geometrického plánu   a  strany kupující  tj. současní vlastníci řadových rodinných domů.

Do rozpravy se nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 194

Zastupitelstvo města

I.  m ě n í   a  d o p l ň u j e 

usnesení ZM  č. 219  z 21. 4. 2010

tak, že předmětem prodeje jsou pozemky parc.č. 183/2 ( 167 m2) a parc.č. 181/4  (85 m2)v k.ú. Nové Strašecí oddělený z parc.č. 181/3 geometrickým plánem č. 2688-16/2013  do spoluvlastnictví  xxxxxxx,  nar. xxxxxx,  trvalé bydliště  xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx,  trvalé bydliště xxxxxxxxx,   xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx,   trvalé bydliště xxxxxxxxx,   xxxxxx ,nar. xxxxxx,  trvalé bydliště  xxxxxxxx a   xxxxxxx, nar. xxxxxxx,   trvalé bydliště  xxxxxxxxx, všem po jedné ideální pětině.

Text smlouvy o smlouvě budoucí je přílohou tohoto usnesení.

II. u k l á d á

starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následnou smlouvu  kupní  podepsat.

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.

(Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

 

 

14)  Nabídka daru  pozemků městu

Město obdrželo  písemnou nabídku paní xxxxxxx,  bytem xxxxxx na bezúplatný převod (dar)  jejího spoluvlastnického podílu ve výši ¾ k pozemkům parc.č.2282/3 a parc.č.2470/9  v k.ú. Nové Strašecí.  Jedná se o pozemky, které jsou součástí místní komunikace, ul. Pecínovská.  Pozemek parc.č. 2282/3  je v katastru nemovitostí  zapsán na LV  č. 3352 jako ostatní plocha,ostatní komunikace  o výměře  celkem 104 m2. Vlastníkem zbývající  čtvrtiny pozemku  je  ČR –Státní pozemkový úřad.  Pozemek parc.č. 2470/9 je v katastru nemovitostí  zapsán na LV  č. 1618  jako ostatní plocha,ostatní komunikace  o výměře celkem  46 m2. Vlastníkem zbývající ¼ pozemku je v majetku  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rada města nabídku projednala na svém zasedání dne  13.5.2013  a svým usnesením č. 832  ji doporučuje přijmout.

Do rozpravy se nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 195

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

přijetí daru spoluvlastnického podílu ( ¾)  k pozemkům  parc.č.2282/3 a 2470/9   zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 3352 a 1618  pro k.ú. Nové Strašecí  od paní xxxxxxx nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.

Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á

starostovi města smlouvu darovací podepsat

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.

(Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

15)  Bezúplatný převod  pozemků  do vlastnictví města

V návaznosti na  projednávanou nabídku paní xxxxxxxxx na přijetí daru jejího  spoluvlastnického podílu ve výši ¾ k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 , je nutno dořešit  vlastnictví ke zbývající  jedné čtvrtině pozemků, která je v KN zapsána v majetku ČR. Pozemky jsou součástí místní komunikace, ul. Pecínovská.

Podle aktuálního zápisu v katastru nemovitostí

a) na LV č. 3352  je  s jednou čtvrtinou ( ¼ ) pozemku parc.č. 2282/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře celkem 104 m2)  příslušný hospodařit  Státní pozemkový úřad .  Bezúplatný převod  tohoto spoluvlastnického podílu  na město je možný podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012  Sb.

b) na LV č. 1618  je  s jednou čtvrtinou ( ¼ ) pozemku parc.č. 2470/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře celkem 46 m2)  příslušný hospodařit  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  Bezúplatný převod  tohoto spoluvlastnického podílu  na město je možný podle §  22 zák. č. 219/2000  Sb.

Rada města  projednala možnost bezúplatného převodu pozemků  na svém zasedání dne  13.5.2013  a svým usnesením č. 833  doporučila ZM bezúplatný převod pozemků schválit.

Do rozpravy se nikdo  nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 196

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

bezúplatný převod  spoluvlastnického podílu ve výši ¼  k pozemkům  parc.č. 2282/3 a 2470/9  v k.ú. Nové Strašecí  do vlastnictví města Nové Strašecí  ( převodce : ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad).

II.  u k l á d á

starostovi města smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitostí, které na základě žádosti města připraví převodce,  podepsat

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.

(Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

16)  Různé

a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12.12.2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.

Z podaných žádostí:

4. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na stavbu  „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova za účelem zlepšení napojení na krajské komunikace II. a III. třídy“. Zařazeni do zásobníku projektů.

27. 2. 2013 byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Nové Strašecí“ – výměna svítidel. Celkové náklady projektu jsou 325.980,- Kč včetně DPH, podíl města 218.218,- Kč (66,9 %).

Dosud nerozhodnuto.

7. 3. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekty řešící snížení energetické náročnosti objektů mateřských škol (Rákosníček, Zahradní, U Lesíka, Na Kocourku) Celkové náklady projektů jsou 11.403.593,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města  4.226.128,- Kč (10 %). Pravděpodobně přiděleno, ale ještě nepřišly registrační listy.

12. 4. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí“. Celkové náklady projektu jsou 2.513.170,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města  251.317,- Kč (37 %). Dosud nerozhodnuto.

30. 4. 2013 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, prioritní osa IV, fische č. 1 – Zlepšení venkovského prostředí na Rakovnicku na realizaci projektu „Regenerace parku u kaple sv. Izidora v Novém Strašecí“. Celkové náklady projektu jsou  2.424.763,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města 704.908,- Kč (29 %). Nepřiděleno

Z připravovaných žádostí zůstává:

 „Bezpečnostní opatření a oprava chodníků v ulici Karlovarská“ – SFDI

Akce je ve fázi rozpracovanosti, podrobnosti budou předloženy zastupitelstvu následně.

Do rozpravy se nikdo nezapojil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 197

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.

(Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

b) Poděkování ing. Hubáčkovi

Miloslav Pelc vyjádřil poděkování Ing. Vladimíru Hubáčkovi za práci v zastupitelstvu města i finančním výboru zastupitelstva.

 

c) Zakázky bez výběrového řízení

Štefan podhorec navrhuje, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení týkající se zadávání zakázek bez výběrového řízení.

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Jan Bureš – u odpadů kalkulace cen nebyla, převzali jsme od firmy s nejlepší cenou

Bc. Pavel Novák – navrhuje, že pokud rada zadá zakázku např. nad 5000,- Kč předá následně zastupitelstvu materiály na základě kterých rozhodovala

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 198

Zastupitelstvo města

u k l á d á 

radě města při zadání jakékoliv zakázky bez výběrového řízení doložit zastupitelstvu města podklady, na základě kterých rada města rozhodla o přidělení této zakázky, jako přílohu k zápisu z jednání rady města

 

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.

(Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,  Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

17) Diskuse 

Do diskuse se zapojili:

Z řad zastupitelů města:

Štefan Podhorec – zaráží mě, že technickým službám byla přidělena zakázka na svoz komunálního opadu bez cenové kalkulace, jen na základě toho, že to byla nejnižší cena, svoz komunálního odpadu podléhá věcně usměrňovaným cenám, kalkulace by měla být velmi podrobná, pokud technické služby věcně usměrňovanou cenu nemají a kalkulaci  použili někoho jiného, tak to se mi zdá trošku divné; dále byla zakázka rozhodnuta 27. května 2013 v radě města v 18. – 18:20 hod. a 27. května stál v technických službách nový svozový vůz, zajímá mě jestli události trošku nepředbíhaly rozhodnutí rady

Ing. Jan Bureš – nevím, že by na svoz komunálního odpadu byla věcně usměrňovaná cena, možná to doložíte jakým způsobem; kalkulace na svoz komunálního odpadu po nás nebyla požadována jen cena za svoz daných nádob

Bc. Pavel Novák – nesouhlasím s tím, že by se technické služby musely zúčastňovat soutěží, ale v tomto případě byla cena technických služeb nejlepší

Jiří Toužimský – mě se líbí, že se ve městě buduje něco, co tu nebylo, lidem se dává práce, přibývají lidé do místní firmy a tím se zvyšuje zaměstnanost, určitě jsou v tam chyby např. v trávě, město vzkvétá, co se týče chodníků je to vidět, je vidět pohyb technických služeb, jen ty trávy to trošku kazí, chodník na Rynholec byl velmi rychle hotov a velice dobře, chtěl bych tímto technickým službám poděkovat

Štefan Podhorec – je pravdou, že se udělalo hodně chodníků, ale většina byla financována z ČEZU, tak bych se tím moc nechlubil, je to hlavně zásluha ČEZU, že pustil investice

Jiří Toužimský – to je pravda, že ČEZ to financoval, ale technické služby vysoutěžily nejlepší cenu na chodníky

Ing. Bechyně – ČEZ kdysi v Palackého ulici dával kabely do země, jen záplatoval,  chodník je ve špatném stavu. Nové chodníky jsou díky našemu nařízení. Technické služby jsou schopny ČEZU nabídnout takovou cenu, že si je ČEZ vybere, to si myslím, že ceny jsou opravdu obvyklé

Štefan Podhorec – ještě jsem nedostal odpověď na otázku, jak to, že auto na svoz bylo na dvoře dříve než byla přidělena zakázka

Starosta – čekalo se na rozhodnutí úřadu pro hospodářskou soutěž, každý měsíc se prodlužovalo, došlo k tomu že dále jsme již prodlužovat nemohli, dostali bychom se do průšvihu, další prodlužování nebylo možné, abychom vypisovali novou soutěž z časových důvodů také nešlo, takže jsme nějakým způsobem vybrali technické služby

Štefan Podhorec – nezpochybňuji to, že se věc přidělila technickým službám, ale to, že se to přidělilo a rozhodnuto bylo již dávno předtím, rozhodnutí padlo 27. května, technické již v tuto dobu měly nakoupené kontejnery a auto, to znamená, že rozhodnuto bylo dříve, ale v radě se to objevilo až 27. května to zpochybňuji, také by mě zajímalo z čeho to budou technické financovat, jsou to nákupy v řádech milionů, pak je otázka zda je vše zakalkulováno v cenách, jestli za chvíli nebudeme muset technické dotovat anebo je poslat do konkurzu

Starosta – technické služby nabídly, že to budou dělat za cenu, která byla původně vysoutěžená a bylo to nejlepší cena, takže to budou dělat za nejlepší cenu, takže nám technické ušetřily peníze

Štefan Podhorec – ta firma, která Vám nabídla nejlepší cenu, je zavedená svozová firma, která disponuje několika desítkami aut, nemusí techniku nakupovat, odpisy, leasingy nemusí do ceny kalkulovat, dá tam menší částku, technický nakoupily vozidla, musí je do ceny zakalkulovat a ta cena může být jiná a technické najednou zjistí že se do ceny nevejdou, co potom budete dělat

Ing. Jan Bureš – máme to zkalkulované a vejdeme se tam, trh s odpady je velice lukrativní záležitost, my jsme si to zkalkulovali a vychází nám to, máme pětiletý finanční leasing, auto bylo soutěženo, máme plány nabídnout služby dalším obcím za tyto ceny, takže uvidíme, zda to obce zaujme, technické budou nabízet služby více externím subjektům a budou do města přinášet peníze

Dr. Ing. Pavel  Kotyk  - kolik činila jednorázová investice na svoz odpadu a kolik  nových pracovních míst přinesl svoz odpadu

Ing. Jan Bureš – auto stálo 3000000,- Kč, kontejnery necelý milion korun, je na to finanční leasing zhruba na 5 let, 3 pracovní místa

Dr. Ing. Pavel Kotyk – záložní auto máte

Ing. Jan Bureš – záložní auto nemáme, ale máme to řešeno externí variantou, do 24 hodin není problém zajistit jakékoli vozidlo

Štefan Podhorec – Ing. Bureš před chvílí uvedl, že technické kalkulaci na svoz na radě nepředložily, že rada se rozhodla na základě nejnižší ceny, před chvílí řekl, že kalkulaci mají hotovu

Ing. Jan Bureš – je to naše interní kalkulace, kdy jsme si počítali, zda vyjdeme nebo ne

Dr. Ing. Pavel Kotyk – musím se přidat k p. Podhorcovi, jestliže máte kalkulaci, tak tím, že jste v místě, nejsou náklady na dopravu, cena by měla být výhodnější, prosím o objasnění věcně usměrňované ceny

Dr. Ing. Jan Kleindienst – pro mě jako zastupitele je důležité, že město vysoutěžilo o 500.000,- Kč levnější svoz odpadu oproti firmě MPS, kdy u p. Podhorce jde o konflikt zájmů, kdy nevím, zda mluví jako zastupitel nebo jako zaměstnanec MPS, nevím jakou má p. Podhorec v MPS pozici, je zaměstnancem firmy, která přichází ve městě o kšeft, výběrové řízení vyhrála původně firma KOMVAG, pochybnosti zda to technické jsou schopné vykalkulovat a zda to ekonomicky zvládnou jsou správné, rada města technickým důvěřuje, kalkulace viděli, jsou schopný to zvládnout, nejdou do velkého rizika, přineslo to zaměstnanost, přineslo to i možnost 500.000,- Kč využít na novou službu, která se chystá, což jsou bioodpady, pro mě jako zastupitele je vše bezvadné, chápu obavy z nějakých technikálií, nechci aby to vše zastřelo původní ideu ušetřit městu náklady, zajistit kvalitnější služby pro město

Mgr. Richard Spiegl – poděkoval Dr. Kleindienstovi za jeho názory, že jako občan rovněž chválí technické služby, že to na sebe vzaly za výhodnou cenu a zároveň zhodnocují majetek města

Štefan Podhorec – musím reagovat, protože se tu uvádí věci, které se hodí, cena není o 500.000,- výhodnější, protože v zápisu z rady z 12.6. je uvedeno, že nájem kontejnerů bude činit 211.000,- Kč ročně, takže jsme již na 300.000,- Kč, nemaťme lidi, dále chci reagovat na to, že zde vystupuji jako zastupitel města, v MPS pracuji jako provozní ředitel mám na starosti údržbu zeleně

Ing. Jan Bureš – jen dodává, že vysoutěžená cena byla – 500.000,- Kč, navyšujeme tříděné odpady, protože se čekalo na rozhodnutí, navýšení separace nebylo uskutečněno, město platí technickým službám za pronájem nádob, vychází o něco méně než u původní společnosti, ale nádoby jsou nové, pokud jde o zvony na tříděné sklo dochází ke zlepšení služby, nájemné vychází na 200.000 ročně, po pěti letech budou nádoby majetkem technických služeb, městu se navyšuje majetek skrze společnost

Dr. Ing. Pavel Kotyk – srovnáváte nesrovnatelné, srovnáváte  nabídku privátní společnosti, u které neřešíte zda se kuka vůz porouchal, jedete nezálohovanou službu s jedním vozem, který když se vysype tak nejezdíte, minimálně ten den nejezdíte, kdo přijede, když se ten vůz vysype, přijede MPS?

Ing. Jan Bureš – v současné době máme výběrové řízení na kontejnerovu nástavbu,  tato nástavba tady bude během jednoho dvou měsíců, do 24 hod. jsme schopni zajistit jakýkoli automobil, který bude svážet odpady, není úplně pravda, že to není zálohováno

 

19) Závěr

 

Starosta města ukončil jednání v 20:15 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. David Ryss v.r. (2.7.2013)

Bc. Pavel Novák v.r. (2.7.2013)

 

RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                              Mgr. Karel Filip v.r.

   místostarostka města                                                            starosta města

 

Zapsala : Zlatuše Dušková 25.6.2013


2. 7. 2013 Zobrazit méně

Stránka