Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 20. zastupitelstva města ze dne 26.9.2013

.

Z Á P I S

 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 26. 9. 2013 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

Přítomno:    17 členů zastupitelstva města 

                      10 občanů města 

 

 

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Kontrola usnesení

3.         Rozpočtová opatření za období VII.-IX./2013

4.         Schválení účetní závěrky

5.         Granty 2013 – II.kolo

6.         Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“

7.         Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí

8.         Investiční úvěr

9.         Nabídka nádražní budovy městu

10.       Nabídka daru pozemků parc.č. 220/4, parc.č.220/8 a části

            parc.č.  220/18 městu

11.       Nabídka odkoupení pozemku pod stavbou trafostanice     

12.       Různé

13.       Diskuse

14.       Závěr

 

 

1) Zahájení

 

Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip.  Přivítal přítomné

na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Videmannovou.

 

Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Omluveni z jednání jsou pí Naděžda Jurgovská, Ing. Věra Matějovičová, p. Štefan Podhorec a za pozdější příchod je omluven p. Jaroslav Beránek, Mgr. et MgA. Iva Vachková a p. Jiří Verner.

 

Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování  - aklamací.

Pro tento návrh hlasovalo 15 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss,

Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poznámka: v 18:05 hod. přišel zastupitel města p. Jiří Verner (16)

 

Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Ing. Pavel Vaic navrhl za klub ODS, aby byl prohozen 6. bod programu (Investiční úvěr) s 8.

bodem programu (Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací

v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“).

p. Miloslav Pelc toto prohození odůvodnil tím, že úvěr se schvaluje i mimo jiné na rekonstrukci

ulic, které se projednávají právě v 8. bodě a proto bude vhodné nejprve projednat toto a poté

úvěr).

Bylo hlasováno o tomto návrhu programu jednání (prohození 6. bodu programu - Investiční úvěr

-  s 8. bodem programu - Smlouva o poskytnutí dotace na projekt

„Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova,

Nové Strašecí“)

Pro tento návrh hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner,

Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se: Miloslav Kinkal)

 

Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta  jako předsedu,

p. Miloslava Pelce a MUDr. Zdeňku Stehlíkovou jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss,

Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Miloslava Kinkala

a Mgr. Richarda Spiegla.

Pro tento návrh hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner,

Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss,

Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se: Miloslav Kinkal)

 

Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Bc. Pavlem Novákem a Ing. Davidem Ryssem bez připomínek.

Poznámka : v 18:10 přišel zastupitel města p. Jaroslav Beránek (17)

 

 

2)  Kontrola usnesení

20. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. 4. 2010

Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – splněno, viz.usnesení 194/2013

V souladu s usnesením ZM č. 194 z 20. 6. 2013, kterým bylo změněno a doplněno usnesení ZM č. 219/2010, byla s vlastníky řadových rodinných domů v ul. Jungmannova, kteří je odkoupili od spol. Edesa, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní (č. 135/2013/OI  z 15. 7. 2013). Prodej pozemků tvořících funkční celek s řadovými RD bude dokončen v 12/2013.

22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010

Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel

ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.  Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy (od 1. 1. 2013  Státní pozemkový úřad). V 12/2012 převedeny do vlastnictví města p.č. 875 a 2145/5. V současné době je zpracováván geometrický plán k oddělení zastavitelné části p.č. 366/48 dle ÚP, který může být předmětem převodu. Žádost o převod všech zbývajících pozemků byla sdělením SPÚ z 24. 6. 2013 zamítnuta, neboť pozemky splňují podmínky zákona č. 428/2012 Sb. (církevní majetek) a stát s nimi nemůže zatím nakládat.

11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012

Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.

            15. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2012

Usnesení č. 156 – Změna usnesení o prodeji pozemku z vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku označeného jako st.p. 2605 o výměře 4m2 odděleného GP č. 5236-59/2011 z parc.č. 2093/1 v k.ú. Nové Strašecí pí xxxx a pí xxxxx a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat. Geometrický plán vyhotoven. Kupní smlouva bude vyhotovena po vydání rozhodnutí  stavebního úřadu o existenci stavby – obě listiny musí být v katastru nemovitostí zapsány současně.

            16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2012

Usnesení č. 169 – Pecínov kanalizace - trvá

Zastupitelstvo města schválilo záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013 a uložilo radě města učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013. Veřejná zakázka na dodavatele stavby byla ukončena podpisem smlouvy dne 6. 9. 2013.  Proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a na koordinátora bezpečnosti práce, spol. Provod zajišťuje projektování kanalizačních přípojek.

Dne 12. 9. Bylo předáno staveniště, předpoklad zahájení stavebních prací je na počátku října.

            19. zastupitelstvo města ze dne 20.6.2013

Usnesení č. 190 – Plánovací smlouva na lokalitu „Zástavba 8 RD Nové Strašecí – Hliniště“ - splněno

(xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Hliniště“ a uložilo starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva byla podepsána.

            19. zastupitelstvo města ze dne 20.6.2013

Usnesení č. 194 - Změna usnesení o prodeji pozemků z vlastnictví města – splněno

Zastupitelstvo města změnilo a doplnilo usnesení ZM č. 219 z 21.4.2010  tak, že předmětem prodeje jsou pozemky parc.č. 183/2 ( 167 m2) a parc.č. 181/4  (85 m2)v k.ú. Nové Strašecí oddělený z parc.č. 181/3 geometrickým plánem č. 2688-16/2013  do spoluvlastnictví  xxxxxx,  nar. xxxxxx,  trvalé bydliště  xxxxxxxx,   xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx,  trvalé bydliště xxxxxx,   xxxxxx, nar. xxxxxxxx,   trvalé bydliště xxxxxxx,   xxxxxxxx ,nar. xxxxxxx,  trvalé bydliště  xxxxxxx  a   xxxxxxxx, nar. xxxxx,   trvalé bydliště  xxxxxxxxx, všem po jedné ideální pětině a uložilo starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následnou smlouvu kupní. Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena (viz. usnesení č. 219/2010)

            19. zastupitelstvo města ze dne 20.6.2013

Usnesení č. 195 – Nabídka daru pozemků městu – splněno

Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru spoluvlastnického podílu (3/4) k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 od pí xxxxxxxx a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.

Smlouva byla uzavřena 24. 6. 2013. K 4. 7. 2013 proveden vklad vlastnického práva do KN.

            19. zastupitelstvo města ze dne 20.6.2013

Usnesení č. 196 – Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 od převodce ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Převod ¼ pozemku od ÚZSVM dokončen vkladem smlouvy do KN k 12. 8. 2013. Převod ¼ p.č. 2282/3 trvá – Státní pozemkový úřad zatím nevyhotovil smlouvu.

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Pavel Vaic se dotázal na usnesení č. 112 – jaké jsou nové informace z jednání

Starosta města – Středočeské vodárny mají nového ředitele, již jsme měli dvě jednání, vytvořila se pracovní skupina, která bude pracovat na všech sporných bodech, které tady jsou. Až budou nějaké nové informace, sdělíme je.

Ing. Jan Bureš – dnes zasedalo představenstvo VKM, výsledky zatím nevíme.

Poté zastupitelstvo města přijalo 

U s n e s e n í   č.   199

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

3)  Rozpočtová opatření za období VII. - IX./2013

 

Rozpočtová opatření je nutné přijmout s ohledem na:

 

a) přijetí neinvestiční dotace z programu EFEKT – veřejné osvětlení – výměna svítidel“,

b) pokrytí výdajů souvisejících se spoluúčastí města na citované výměně svítidel,

c) pokrytí výdajů na zpracování energetického auditu a energetického štítku a zpracování

    a podání projektové žádosti o dotaci  na zateplení budovy polikliniky

d) pokrytí zvýšených výdajů za topení v NKC

e) pokrytí výdajů na odstranění havarijního stavu v kotelně Žižkovo nám.

Přijetí rozpočtových opatření doporučila zastupitelstvu rada města svými usneseními č. 911 ze dne 6. 8. 2013, 954 a 963 ze dne 16. 9. 2013.

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Pavel Vaic – nemáme nic proti 275 tis. na veřejné osvětlení, ale v důvodové zprávě jsme se nedozvěděli, které části města se to týká, za jaká světla se světla budou měnit.  K položce 910tis. na výměnu technologie v kotelně Žižkovo náměstí, prostudoval jsem si smlouvu, právo na to je, protože město je vlastníkem těchto zařízení, jen chci připomenout, že fi Enes veškeré náklady hradila sama – byly to její náklady, ne města. Za klub ODS návrh nepodpoříme.

p. Pavel Friebert – veřejné osvětlení se netýká celého města, seznam ulic Vám zašlu mailem, osvětlení se bude měnit za svítidla Philips, dle auditu veřejného osvětlení. S těmito světly máme dobrou zkušenost.

Starosta města – víte určitě lépe než já, kolik fi Enes platila městu nájem ročně. TSNS k měsíci září tohoto roku zaplatily na nájemném městu 1.222.439,-Kč.

Ing. Jan Bureš – co se týká obnovy majetku, jsou zde dvě varianty. Jedna je, že majetek města je obnovován na straně provozovatele, druhá varianta je, že je obnovován na straně vlastníka. My jsme zvolili druhou variantu. TSNS platí městu nájem z kotelen, nájem je zhruba 10 % z ceny tepla. Pokud se podíváme do veřejné kalkulace předchozího provozovatele, zjistíme, že tam bylo něco kolem 600tis. určeno na obnovu investičního majetku. Do konce roku budou TSNS  na částce 1.6-1,7 mil. Kč. Do kotelen se nepochybně bude investovat více peněz. Kotelna byla nutná udělat, byla ve špatném stavu, kotel byl starý přes 30 let, předimenzován. My jsme se rozhodli pro kondenzační kotle v kaskádě – systém je záložní.

Ing. Jan Bechyně – k navýšení za teplo v NKC – náklady za teplo v předchozích letech klesaly

i díky TSNS (tím, že převzaly teplo, jsou nižší ceny). Položka byla narozpočtována skutečně nízko. Zaznívají zde výdaje do výměny kotle, nikdo už neřekne, že díky TSNS má město místo 300tis.Kč/rok za nájem od fi Enes,  2.600tis. díky tomu, že TSNS převzaly kotelny.

Ing. Pavel Vaic –fi Enes toto financovala sama, říkám pouze ten princip. Chci vědět stav účtu k současné chvíli.

Tajemník MěÚ – 13 mil. Kč

Starosta – fi Enes investovala – teplo se zdražovalo, protože investice rozpočítávala do ceny tepla.

p. Jaroslav Beránek – město nebylo schopno zaplatit ani za rozúčtování, poslal jsem na město přefakturaci a bylo mi odepsáno, že si to město neobjednalo. Přitom si to město objednalo od Itesu a den před odečty tuto objednávku zrušilo. Nájemníci jednoho baráku tedy zaplatili

o 7 tis. Kč víc.

Ing. Jan Bureš – od správy bytového fondu TSNS dostaly stejnou informaci jako nájemníci, že je nutné realizovat odpočty. Tuto informaci jsme si ověřovali i u jiných provozovatelů a ti nám poskytly i paragrafovou informaci, že to nutné není. Proto jsme objednávku na odečty zrušili. Nemohu za chybu někoho jiného, někdo Vás špatně informoval.

Bc. Pavel Novák – nahradí se starý kotel za nový, občanům se nezvýší cena za teplo, město získá nový majetek. Je to vyloženě pozitivní věc.

Ing. Jan Bureš – je to vše financováno ze zisku. Mezi městem a spol. Enes probíhá jisté vyrovnání, takže nám to blokuje 1mil. Kč, bude to ještě příští rok 1 mil. a přespříští rok 900tis., samozřejmě že poté se otevírá možnost investovat v rámci celé položky, tzn. 1.7 mil.Kč. Pokud by vyúčtování s Enes nebylo do 3 let, ale rozložilo by se např. do 15 let, tak bychom ani nepotřebovali zapojovat ten zisk.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 200

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za období VII. - IX./2013 takto:

I. PŘÍJMY                                                                                              v tis. Kč 

Přijaté dotace

pol. 4116 – Neinvestiční dotace od MMR ČR                                          80

       Neinvestiční dotace z programu EFEKT – veřejné osvětlení –

       výměna svítidel

II. VÝDAJE

a) výdaje spojené s přijetím dotace

§ 3631 Veřejné osvětlení

pol. 5171 Opravy a udržování                                                                   80

       Výdaje na výměnu svítidel v rámci projektu  EFEKT - veřejné 

       osvětlení – výměna svítidel

b) navýšení rozpočtovaných výdajů

§ 3631 Veřejné osvětlení

pol. 5171 Opravy a udržování                                                                   275

       Výdaje na spoluúčast města v rámci projektu EFEKT-veřejné

       osvětlení – výměna svítidel

       Projednáno v radě města dne 6. 8. 2013, usn. č. 903   

       Poznámka: bude pokryto ze základního účtu 

§ 3639 Komunální hospodářství

pol. 6121 Budovy, haly a stavby                                                               110

       Výdaje na zpracování energetického auditu a energetického

       štítku a zpracování a podání projektové žádosti na zateplení

       budovy polikliniky

       Projednáno v radě města dne 8. 7. 2013, usn. č. 885

       Poznámka: bude pokryto ze základního účtu 

§ 3319 Městská kulturní zařízení

pol. 5152 Teplo                                                                                           200

       Zvýšený výdaj ze teplo v souvislosti s rekonstrukcí pokojů

       v NKC

       Projednáno v radě města dne 6 .8. 2013, usn. č. 911

       Poznámka: bude pokryto ze základního účtu 

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

pol. 6121 Budovy, haly a stavby                                                                   910

       Výdaje za částečnou výměnu technologie v kotelně Žižkovo nám.

       Projednáno v radě města dne 16. 9. 2013, usn. č. 963

       Poznámka: bude pokryto ze základního účtu 

Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 5 členů se zdrželo hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková,

Ing. Pavel Vaic)

 

 

4)  Schválení účetní závěrky za rok 2012

Dne 30. 7. 2013 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Ačkoliv tato vyhláška je účinná od 1. 8. 2013 vztahuje se zpětně na účetní rok 2012, přičemž lhůtu ke schválení účetní závěrky se prodlužuje do konce září 2013. Vedle povinnosti schválit závěrečný účet města a jeho hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vzniká nově povinnost současně schvalovat i účetní závěrku.

Rada města (usnesení č. 955 ze dne 16. 9. 2013) proto předkládá návrh zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok 2012 s tím, že zastupitelé obdrželi již k projednání hospodaření města veškeré podklady shodné s podklady pro účetní závěrku včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města. Materiály byly též vyvěšeny na úřední desce ve dnech 8. 4. – 25. 4. 2013.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č. 201

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2012

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

 

5)  Městské granty 2013 – druhé kolo

Do druhého kola městských grantů 2013 byly zaslány dvě přihlášky oddílů pracujících s mládeží. Oddíly předložily v souladu se Zásadami pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí rozpisy podzimní části soutěží, kterých se účastní.

Zaslané požadavky subjektů na grantové příspěvky činily : kopaná 49.479,- Kč , florbal 92.500,-  Kč. Výpočet příspěvku byl proveden podle stejné metodiky  jako v prvním kole a požadované částky navrhuje místostarostka upravit takto : kopaná 41.940,- Kč , florbal  52.380,- Kč. V součtu je to 94.320,- Kč. Ze schválené rozpočtované částky pro granty 2013 (§ 6409) zbývala na tomto paragrafu k 30. 8. 2013 částka 163.317,-Kč. Podle rozhodnutí rady ze dne 26. 8. 2013 je třeba odečíst ještě 10.000,-Kč na schválený příspěvek o.s. FITrodina, zbývá tedy 153.317,-Kč. Budou-li příspěvky vyplaceny v navrhované výši bude zůstatek činit 58.997,- Kč. Rada města projednala tento návrh na svém jednání 16. 9. 2013 a doporučuje zastupitelstvu města tyto grantové příspěvky schválit.

Do rozpravy se zapojili:

Bc. Pavel Novák – byl jsem osloven oddílem hokejbalu, který nestihl včas a řádně podat přihlášku. Domnívám se, že hokejbal dělá s mládeží stejně jako TJ Sokol, přimlouvám se tedy

o včlenění jejich žádosti do grantů.

Místostarostka města – nepředpokládáme, že hokejbalistům nedáme nic. Jejich žádost by však měla projít radou města, žádost by měla být přepočítána stejnou metodikou jako u ostatních oddílů. V pondělí to projedná rada města, na program zastupitelstva se jejich grant dostane příště.

p. Miloslav Pelc – přimlouvám se, aby žádosti bylo vyhověno, mělo by se projednat dříve, aby pozdější termín nezpůsobil hokejbalistům potíže.

Ing. Pavel Vaic-  hokejbalisty určitě podpořit, mělo by jim být vyhověno, ale souhlasím s tím, že by měly být dodrženy nějaké normy.

Bc. Pavel Novák – vnímám argumenty místostarostky města, sezona již jede, udělejme tedy kompromis a přiznejme jim zatím polovinu toho, co žádají a na příštím zastupitelstvu města již můžeme schválit jen zbývající dopočet.

Poznámka : v 18:55 hod. starosta města vyhlásil 5 min. přestávku

Po přestávce návrhová komise zformulovala protinávrh, kterým by se původní usnesení rozšířilo u I. schvaluje o bod 2) zálohu HBC Nové Strašecí na účast mládeže v podzimní soutěži ve výši 25.000,-Kč

Do rozpravy k protinávrhu se zapojili:

p. Jiří Verner – poukázal na nesrovnalosti v částkách u usnesení a důvodové zprávy – nesrovnalosti byly opraveny.

Ing. Pavel Vaic – navrhuji zálohu ve výši 40.000,-Kč

Místostarostka města – předběžné propočty dle rozpisu utkání říkají, že částka pro HBC nebude tak vysoká, předběžně mluvme o částce 26.000,-Kč.

Ing. David Ryss- chci poděkovat ke vstřícnému postoji, byli jsme nuceni dodatečně přihlásit soutěž mladších žáků, která v žádosti není. My jsme finančně schopní se zálohou 25 tis. vyjít do příštího zastupitelstva města. S paní místostarostkou se sejdeme a dopracujeme žádost o mladší žáky a přepočetli bychom to stejnou metodikou jako u ostatních oddílů.

Ing. Pavel Vaic – na základě této diskuse stahuji svůj návrh na zálohu 40tis. pro HBC.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č. 202

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1) Grantový příspěvek druhého kola na rok 2013 pro TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 94.320,-Kč. Příspěvek je účelově přidělený sportovním oddílům:  kopané 41.940,-Kč na činnost mládeže, florbalu  52.380,-Kč  na činnost mládeže.

2) zálohu HBC Nové Strašecí na účast mládeže v podzimní soutěži ve výši 25.000,-Kč

3) Čerpání grantového příspěvku na rok 2013 v plné výši od 1. 10. 2013.

 II. u k l á d á

místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ připravit smlouvy na čerpání grantového příspěvku a ve spolupráci s vedoucím FO MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků

a kontrolu jejich správného čerpání do 31. 1. 2014

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

Poznámka: v 18:10 hod. přišla zastupitelka města Mgr. et MgA. Iva Vachková (18)

 

6)  Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“

Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy č. 68 Regionálního operačního programu Střední Čechy v oblasti podpory – 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (výstavba, rekonstrukce

a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potencionálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí, v obcích nad 500 obyvatel), na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“ cena dle zpracovaného rozpočtu je 13.658.656,47 Kč, maximální výše dotace poskytnutá na základě návrhu smlouvy je 6.958.917,55 Kč. Spolufinancování projektu z rozpočtu města je předpokládáno ve výši 6.699.738,92 Kč. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy poskytne městu dotaci na základě smlouvy o poskytnutí dotace, která musí být schválena zastupitelstvem města. Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í      č.  203

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, IČO: 75082314

o poskytnutí dotace ve výši 6.958.917,55 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 6.699.738,92 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01589

Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss,

Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Miloslav Pelc, Ing. Pavel Vaic)

 

 

7)  Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí

Do rozpravy se zapojili:

Starosta města: Předseda finančního výboru Ing. Hubáček skončil, bylo potřeba hledat nového předsedu finančního výboru. Oslovil jsem Ing. Rysse a Ing. Vaice, kteří tuto nabídku odmítli. Poté jsem oslovil Ing. Bechyně, pan Ing. Bechyně vzhledem ke stavu nouze tuto nabídku přijal.

Ing. Pavel Vaic – je pravdou, že jsem nabídku nepřijal. Jednali jsme v klubu ODS a dávám protinávrh, aby se předsedou finančního výboru stal p. Štefan Podhorec.

Poznámka: v 19:10 hod. vyhlásil starosta města 5 min. přestávku na naformulování usnesení k tomuto bodu

Poznámka: v 19:15 hod. odešel zastupitel města Ing. David Ryss (17)

Po přestávce bylo pokračováno v rozpravě, do které se zapojili:

Ing. Jan Bechyně – byl jsem přemlouván delší dobu, abych se stal předsedou finančního výboru, moc mi mrzí, že ODS svůj návrh neposlala několik dní předem, netrvám na tom být předsedou finančního výboru.

Ing. Pavel Vaic -  já nenašel k tomuto bodu v materiálech žádné podklady

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 204

 Zastupitelstvo města

I.  v o l í

předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí :  Štefana Podhorce (ODS)

člena Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí: RNDr. Petera Kodyše, CSc. (Město pro rodinu – rodina pro město)

II. b e r e  n a   v ě d o m í

odstoupení členky Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí pí Jitky Možkovské (ODS)

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,

Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

8)  Investiční úvěr

Pro financování investiční akce – „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“, která bude zahájena již příští měsíc a jejíž náklady se pohybují v úrovni cca 15 miliónů korun (včetně DPH a opce na vybudování přípojek), výstavbu místních komunikací a zateplení objektů mateřských škol (přiznané dotace, kde lze předpokládat spoluúčast  města ve výši cca 10 miliónů korun – přesná částka bude známa po soutěži zhotovitelů) byly MěÚ poptány tři banky k poskytnutí investičního úvěru. Při předpokládané úrokové sazbě 1,10 vychází celkový úrok (zaokrouhleně) 650 tisíc korun. Ve smyslu ust. § 15 odst. 2, písm. b) zákona o veřejných zakázkách je celková výše úroku tzv. hodnotou veřejné zakázky za služby. Jestliže hodnota zakázky na služby nedosahuje jeden milión korun, jedná se o zakázku malého rozsahu a kromě zásad transparentnosti se ve smyslu ust. § 18 odst. 5 citovaného zákona nemusí zadávat veřejná soutěž. Poptávka zněla na poskytnutí investičního úvěru na dobu 5 let s možností splacení úvěru před konečnou dobou splatnosti bez sankce, výše úvěru 15 miliónů korun, čerpání od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, rovnoměrné měsíční splátky od ledna 2015 do konce roku 2019. Pro zajištění úvěru město udává příjmy z daňové výtěžnosti garantované zákonem o rozpočtovém určení daní. Na MěÚ byly doručeny tři nabídky: od České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka České spořitelny, která vyhověla požadavkům poptávky a nabídla  úrokovou sazbu 0,54% p.a., což představuje cca 300 tisíc korun. ČSOB a Komerční banka nabídla úrokovou sazbu vyšší.  Zjednodušený přehled o způsobu financování rozhodujících investičních akcí nezařazených v rozpočtu města, je přiložen.

Na základě výše uvedeného rada města navrhuje zastupitelstvu města (usn. 918 z 26. 8. 2013)  schválit přijetí citovaného úvěru (uzavření smlouvy o přijetí úvěru). 

Do rozpravy se zapojili:

Tajemník MěÚ – návrhová komise dostala upřesněný návrh na usnesení, aktuálně se mění údaj u priboru z 0,24 na 0,27. Banka požadovala zpřesnění jednotlivých investičních akcí, dle úvěrové smlouvy, kterou máte k dispozici.

Ing. Jan Bechyně – již v úvěru na Duo byl od banky požadavek, aby veškeré investice nad milion korun byly odsouhlaseny bankou, v této smlouvě to máme též. Spíše je to apel na MěÚ,        abychom investiční akce nad 1mil.Kč měli odsouhlaseny bankou.

Tajemník MěÚ – víme o tom, v této smlouvě je zlepšení, protože to není kumulativně, ale je to na individuální akce.

Ing. Pavel Vaic -  předpokládám, že vše je prověřené. A kdyby nebyla návratnost, tak že banka by se kategoricky postavila proti. Já ovšem nemůžu nepřipomenout to, že jsme  mohli  mít celé město odkanalizované bez jakékoli náhrady, víme od koho.

Když jsme my končili a předávali náš účet, tak jsme Vám nechávali na účtu 12 mil..

Vím, že jste prodali Arboreu, byt, pak jste prodali Roubíčkům v zástavbové zóně parcelu, takže tam bylo někde 19.300tis., teď si bereme 15mil, tak to už je 34mil. Tok financí je významný a nevím, jestli by to nešlo eventuálně řešit jinou cestou.

Starosta města – když jste předávali město, nebylo na účtu 12mil. Kč, já vím o 5mil.Kč

Ing. Pavel Vaic – já říkám, že jsme město předávali s 12mil.Kč.

Bc. Pavel Novák – úvěr si bereme na věci, které nám budou šetřit peníze, např. zateplení škol, kanalizace, velká část peněz se vygeneruje zpět. Za sebe v úvěru nevidím problém.

Ing. Jan Bechyně –  úvěr na zateplení školy bude splacen příští rok, není obava z toho, že nebudeme moci splácet.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 205

Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy s Českou spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 o přijetí úvěru ve výši 15.000.000,- Kč při úrokové sazbě: 1M PRIBOR + 0,27% p.a.. Úvěr lze čerpat od 1.9.2013 do 31.8.2014. Splatnost úvěru je stanovena na 60 pravidelných měsíčních splátek počínaje 31. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Úvěr bude použit na financování investičních akcí nezařazených do rozpočtu města, jako je „Výstavba kanalizačních řadů v lokalitě Pecínov“, „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova“ a „Zateplení budov mateřských škol /Rákosníček, Zahradní, U Lesíka, Na Kocourku“,  a se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy města.

Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

II. u k l á d á

starostovi města smlouvu o přijetí úvěru podepsat.

Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková,

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic)

 

9)  Nádraží v Novém Strašecí – nabídka budovy městu

České dráhy, a. s., Regionální správa majetku pro Prahu a Středočeský kraj, byly dopisem ze dne 11. 6. 2013 písemně upozorněny na neutěšený stav nádražní budovy v Novém Strašecí.

Dne 17. 7. 2013 byla na MěÚ doručena odpověď osloveného subjektu, která v závěru obsahuje nabídku pro město, zda by nemělo o nádražní budovu zájem. Tato nabídka se předkládá Zastupitelstvu města k projednání.

Na základě telefonického dotazu u navrhovatele by prodej byl prováděn za cenu určenou znaleckým posudkem.

Jedná se o nádražní budovu čp. 373 na pozemku parc. č. st. 467 v kat. území Nové Strašecí, o zastavěné ploše 537 m2. Číslo LV 3394.

Odbor investic upozorňuje zastupitelstvo města na následující skutečnosti:

 • Stav budovy je skutečně neutěšený – viz přiložené fotografie. Po případném majetkovém získání by na sebe město vzalo povinnost rekonstrukce budovy. Nedá se předpokládat, že by jí před majetkovým převodem provedly České dráhy, a. s. Vzhledem k velikosti budovy a jejímu současnému stavu lze náklady na případnou rekonstrukci odhadovat „na velmi vysoké“.
 • Pro bezprostřední blízkost kolejiště z jedné strany budovy, existenci stávající komunikace na straně druhé, a pozemkovou a terénní situaci, lze předpokládat velmi omezené možnosti využití budovy.
 • Vzhledem k umístění stavby nádražní budovy u kolejiště a tedy v ochranném pásmu dráhy (60 m od krajních kolejnic na obě strany) je nutné počítat s komplikovaným a časově velmi náročným povolovacím procesem při jakékoliv stavební činnosti na objektu a jeho bezprostředním okolí.

Z výše uvedených důvodů OI MěÚ navrhuje orgánům města nereflektovat na nabídku majetkového získání nádražní budovy městu.

Rada města projednala tento bod  na svém zasedání dne 26. 8. 2013 a svým usnesením č. 921 doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s nabídkou Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Praha.

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Pavel Vaic – vše se pohybuje v obecné rovině, materiál pro rozhodování nic nevypovídá. Nevíme ani cenu budovy.

p. Pavel Friebert – cena by byla dle znaleckého posudku, ten jsme neobjednávali. Pokud se rozhodnete pro objednání znaleckého posudku, tak ho objednáme. Investice do budovy by byly obrovské, i symbolická cena za 1,-Kč by byla cenou vysokou.

Starosta města  - první popud šel z města, budova je v hrozném stavu. Nechal jsem se inspirovat Rakovníkem, tam budou do nádraží České dráhy investovat, proto jsme říkali, že zkusíme možnost, aby investovali i do nádraží v Novém Strašecí. Místo jednání přišel rovnou dopis od Českých drah s tím, aby si budovu nádraží převzalo město.

p. Miloslav Pelc – budova je pro České dráhy přítěží, může být ale dohoda s drahami, že by nám budovu nechali zadarmo. Mohli bychom pokračovat v jednáních s drahami.

Starosta města- bylo by dobré, kdyby město mělo budovu nádraží, ale město má spoustu budov ve špatném stavu – NKC, bývalý Okresák. Město na financování oprav nádraží nemá finance.

Ing. Jan Bechyně – vyzývali jsme dráhy k opravě budovy - dráhy reagovaly jinak, chtějí se budovy zbavit. Jediná cesta je dál jednat s drahami, aby havarijní stav budovy řešily.

Bc. Pavel Novák – na radě města jsem se při hlasování zdržel, byl jsem se na nádraží podívat, v současné situaci bez nějaké dotace je nereálné budovu zrekonstruovat. Nyní ale nemáme ani kapacitu ani peníze na renovace budovy.

p. Zdeněk Štěpánek – udivuje mi, jak se dráhy mohou zbavit nádraží, zrušilo by se tedy nádraží v Novém Strašecí?

Ing. Jan Bureš – řešily by to nejspíše nějakým věcným břemenem při prodeji, kdy by tam České dráhy zůstaly v nájmu.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 206

Zastupitelstvo města

n e s o u h l a s í

s nabídkou Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Praha, na majetkové získání budovy nádraží v Novém Strašecí.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 4 členové se zdrželi hlasování.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,

Mgr. et MgA. Iva Vachková, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

Proti: Ing. Pavel Vaic,

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková)

 

 

 

10)  Nabídka  daru  pozemků městu

Dne 24. 7. 2013 obdrželo město  písemnou nabídku pana xxxxx, bytem xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxx  na bezúplatný převod (dar)  pozemků městu.  Předmětem nabídky jsou  pozemky  parc.č. 220/4 (363 m2 –ostatní plocha- ostatní komunikace), parc.č. 220/18 (292 m2-v KN zapsán jako ov. sad)  a část parc.č. 220/18  (cca 117 m2 z celkové výměry 143 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nové Strašecí , zapsané  v katastru nemovitostí   na LV č. 622 pro k.ú. Nové Strašecí ve spoluvlastnictví  navrhovatelů  (po ½). Pozemky, které jsou předmětem nabídky,  jsou volně přístupné a  jsou dlouhodobě využívány  jako  veřejná cesta spojující  horní cestu kolem Šibeňáku s Rudskou cestou a zároveň jako   přístupové cesty k několika zahradám a chatám v této části lokality.   Část parc.č. 220/18  (cca 26 m2)  si chtějí navrhovatelé ponechat, neboť tvoří přístup k  pozemku  parc.č. 220/17, který mají ve spoluvlastnictví.

Cesty  v šíři cca 3 m tvoří  nezpevněné,  převážně zatravněné pozemky. V horní části  parc.č. 220/4  (od křížení s parc.č. 220/18) je cesta zpevněna  dvěma  pásy zatravňovacích tvárnic

(příjezd k parc.č. 220/13 se stavbou chaty ev.č. 080-zřízeno majitelem této nemovitosti), jízdní pruhy od Rudské cesty jsou vysypány drobným štěrkem. V parc.č. 220/4 (od Rudské cesty)  podél parc.č. 220/3 je  položeno   el. vedení ČEZ  -ošetřeno věcným břemenem zapsaným v KN. Ve všech  cestách jsou položeny rozvody elekřiny pro jednotlivé pozemky, které byly  vybudovány  před  cca 30 lety – vedení  není předmětem VB. Ke zdolání značného převýšení v horní části parc.č. 220/8  byly uživateli cesty  zřízeny stupně. Stav cest je zřejmý z přiložené fotodokumentace.

Navrhovatelé nabízejí  bezúplatné převedení pozemků do vlastnictví města s tím, že obdarovaná strana uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví a  od dárců nebude požadována náhrada za případné  uložení sítí k pozemkům parc.č. 220/1, 220/19 a 220/17 (ve vlastnictví dárců, nebo jejich  rodiny) v pozemcích převedených městu.

Rada města se touto nabídkou zabývala na svém jednání dne 16. 9. 2013 a svým usnesením

č. 943 doporučila zastupitelstvu města přijetí daru neschválit.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 207

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

přijetí daru  pozemků  parc.č. 220/4 (363 m2),  parc.č.220/8 (143 m2) a části parc.č. 220/18

(tj. celková výměra 292 m2 zmenšená o cca 26 m2 tvořící přístup k pozemku 220/17) v k.ú. Nové Strašecí  od  pana xxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx (1/2 celku)

a  paní xxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx (1/2 celku) 

Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 5 členů se zdrželo hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková,

Mgr. et MgA. Iva Vachková, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Miloslav Pelc, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic)

 

 

11)  Prodej pozemku pod trafostanicí

Město obdrželo nabídku  spol. Energon, Dobříš zastupující  spol. ČEZ Distribuce ve věci dořešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem,  a to pokud se týká pozemku zastavěného stavbou kioskové trafostanice, která byla postavena na pozemku parc.č. 643 při cestě ke Stochovské kapličce jako součást nového el. vedení kolaudovaného  v roce  2009. 

Umístění  zařízení elektrizační soustavy (kabely VN, NN a TS), které bylo nově vybudováno  v rámci této stavby,    bylo v souladu s usnesením RM ošetřeno smlouvou o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí.

Rada města na svém jednání dne 22. 7. 2013 schválila záměr prodeje pozemku pod stavbou trafostanice a jeho podmínky svým usnesením 893.   Záměr prodeje  pozemku  byl  zveřejněn

od 26. 7. 2013  na úřední desce a www stránkách města. Po dobu vyvěšení nebyla k záměru prodeje pozemku  vznesena žádná připomínka, námitka, či jiná nabídka.

RM svým usnesením č. 944 ze dne  16.9.2013 doporučila zastupitelstvu města  prodej pozemku schválit.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 208

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

prodej části  pozemku parc.č. 643 v k.ú. Nové Strašecí   pod   trafostanicí   společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jako vlastníku stavby ,  za podmínek:

 • výměra pozemku cca 6 m2 (označení a výměra bude  upřesněna geom. plánem)
 • kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví  pozemku  tj. s vyhotovením geometrického plánu a přípravou a realizací kupní smlouvy
 • cena pozemku  1.500,- Kč/m2

II.  u k l á d á

starostovi města smlouvu kupní, kterou v souladu s tímto usnesením ZM připraví strana kupující, podepsat

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,

Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

12)  Různé

 

a)  Svazek dopravní obslužnosti - informace 

Starosta města:

Město Nové Strašecí je členem citovaného svazku obcí spolu s převážnou většinou (76) obcí a měst okresu Rakovník (členem není 7 obcí, např. Křivoklát). Úlohou svazku je zajištění jednotného a koordinovaného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti v okrese Rakovník včetně financování ostatní obslužnosti. Ve skutečnosti to znamená, že členové svazku hradí dopravcům působícím na území okresu příspěvek na ztrátové autobusové linky. Příspěvek je stanoven svazkem ve výši 100,- Kč/obyvatel/rok. Podnětem k vystoupení byla informace, že tento příspěvek by se mohl příští léta zvýšit.

Rada města na svém jednání dne 11. 9. 2012 konstatovala, že svazek má své opodstatnění, ale úloha našeho města ve svazku je spíše solidární, neboť dopravní obslužnost obyvatel města je zajištěna i bez nutnosti příspěvku na ztrátové linky. Solidárnost však není úplná, neboť ve svazku některé obce nejsou. V rámci Středočeského kraje není dopravní obslužnost, resp. financování nebo spolufinancování ztrátových linek řešeno jednotně. Některé okresy podobný svazek nemají, jinde je příspěvek obcí ještě vyšší. Řadu otázek vyvolalo i množství ztrátových linek a stanovy svazku. Na zastupitelstvu města se k tomuto bodu rozvinula poměrně dlouhá diskuze, která nakonec vyústila v setrvání města ve svazku. Během roku by potom měla ve svazku probíhat jednání o dalších sporných otázkách.

Nyní dovolte, abych citoval pana  Loskota, co prohlásil v této místnosti před rokem: „Říkal jsem na představenstvu, že plánuji valnou hromadu hned na listopad letošního roku, kde vůbec nebudeme hlasovat o příspěvku, to budeme hlasovat až na jaře roku 2013, ale chci tam slyšet jasnou představu, jak dál abychom případně mohli jednat s dopravci a upravit jízdní řády už případně od prosince 2012.“

„Takže toto je další věc k diskusi, pro případnou valnou hromadu, případně pro příští rok a využít to jako nástroj pro to, že vám tady chci garantovat, že určitě nebude vyšší příspěvek než 100,-Kč, jsem o tom naprosto přesvědčen, že ani ty malý obce, že do toho, aby daly návrh na valné hromadě, nepůjdou, že budou pragmaticky vyjednávat, takže tady je i prostor pro to, abychom se podívali tady na ty linky, jestli tam doopravdy jsou nutné, nebo ne.“

Upozorňuji na posledním zasedání valné hromady, která se konala dne 18. dubna 2013. Zde byl schválen v odstavci 6 Rozpočtový výhled na rok 2014-2015. Ve výhledu na rok 2014 se praví:“ Pokud Krajský úřad Středočeského kraje nepomůže s financováním dopravní obslužnosti na Rakovnicku, členský příspěvek se navýší na 130,- Kč na občana. Výdaje nebudou kryty zůstatkem na bankovním účtu. Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti se budou muset vejít do částky 6.970.000,- Kč. Je možné, že dojde k úpravě jízdních řádů tak, aby se chybějící finanční prostředky ušetřily. V roce 2015 se předpokládá výše členského příspěvku na Kč 130,- na občana. Od 25. dubna se Svazek dopravní obslužnosti nesešel nebo o tom nevím.

Toto berte jako informaci, protože se může příští rok stát, že budeme platit 130,- Kč na občana. Při počtu obyvatel 5308 je to částka 690.040,-Kč. Navýšení zde bude o 159.240,- Kč.

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Jan Bureš – informace, že se nebude navyšovat příspěvek, zde před rokem na ZM zazněly, nyní zde máme materiál, který uvažuje o navýšení. Myslím si, že bychom ze svazku měli vystoupit, budu zde předkládat návrh na usnesení:

Usnesení

I. vypovídá

své členství v dobrovolném svazku obcí Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti se sídlem v Rakovníku, Husovo nám. 27, IČ: 470 205 504

II. ukládá

starostovi města podepsat písemné vyhotovení výpovědi a zajistit její doručení svazku do 30. 10. 2013

III. ukládá

radě města

a)      Vstoupit v jednání se starosty a dopravci autobusových linek k zajištění  dopravní obslužnosti v rámci mikroregionu Novostrašecko

b)      Vyčlenit v návrhu rozpočtu města  na 2014 částku do 300.000,- na podporu dopravní obslužnosti v rámci mikroregionu Novostrašecko

c)      o uspořené finanční prostředky ve výši cca 220 posílit kapitolu §2219 – Pozemní komunikace a to na rekonstrukci chodníků u Novostrašeckého kulturního centra.

p. Jiří Verner – nemám s tímto bodem žádný problém, jen mi mrzí, že o tomto bodě nebyla žádná zmínka v materiálech do zastupitelstva města.

Ing. Jan Bechyně -  ze zákona je dopravní obslužnost povinností kraje, Svazek pro dopravní obslužnost je určitým přežitkem toho, že kraj není schopen ze zákona převzít ty povinnosti, které má. Rozpočet na rok 2012 byl se započtením rezervy 474tis., nyní, když jsme se sháněli po zápisu z valné hromady svazku, tak ten ani není na webových stránkách svazku, ačkoli jiné zápisy tam jsou. Svazek hospodařil v roce 2012 se ztrátou 1.254tis.. Loni nám zde bylo deklarováno, že příspěvky od obcí plus rezerva pokryje rok 2012, nyní vidíme, že je tam schodek přes 1.200tis.. Znovu říkám, toto je povinnost kraje. Částka 700tis./rok z rozpočtu města je významně nad možnosti města. Pojďme podporovat lokální dopravní obslužnost.

Starosta města – materiál nešel s materiály do zastupitelstva, já dávám pouze informaci o svazku.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – v bodě různé má každý zastupitel právo dát návrh na usnesení, tedy toto usnesení předkládáme my za sdružení Město pro rodinu – rodina pro město. Mnohem lepší princip vidím v tom, že vystoupíme ze svazku a peníze dáme do dopravy v našem mikroregionu, z ostatních peněz zlepšíme okolí NKC.

p. Jiří Verner – s tímto souhlasím, pokud v usnesení bude řečené, kam peníze půjdou.

p. Miroslav Vachek – bylo zde řečeno, že poslední zápis ze svazku je z dubna letošního roku, již od dubna víte, že se bude platit 130,-Kč/občan/rok.

Ing. Jan Bechyně – zápis nevisí na webových stránkách – nebyl dostupně veřejný, zápis jsme získali 14 dní zpět.

p. Miroslav Vachek – předpokládám, že někdo se zúčastnil jednání valné hromady a někdo tedy věděl o zvýšení.

Starosta města – ano, valné hromady jsem se účastnil já, kde se o zvýšení příspěvku hlasovalo, já jsem pro tento návrh nehlasoval.

p. Miroslav Vachek – informace je již z dubna, návrh na vystoupení ze svazku přichází až nyní v bodě různém, chybí mi dostatečná kalkulace nákladů, svolejte mimořádné zastupitelstvo města a tam to řádně projednejte i s ekonomickým dopadem.

Ing. Jan Bureš – v materiálu je napsané, že se má jednat s krajem o nějaké kompenzaci dotování tak, aby se stále platila 100,-Kč/obyvatel jak bylo deklarováno. Nepřipadalo nám vhodné o tomto v červnu jednat a smlouvu vypovídat, bylo dostatek času, aby informace, které byly v materiálu z valné hromady svazku, byly upřesněny. Bohužel do dnešního dne nemáme informace o tom, že by kraj dofinancoval tu požadovanou částku.

p. Miroslav Vachek – zpracujte tento bod v důvodové zprávě, vyčíslete to a svolejte mimořádné zastupitelstvo města.

Dr. Ing. Jan Kleindienst  - jakou ekonomickou rozvahu bychom měli předložit? Říkáme, že nechceme investovat do svazku, neinvestované peníze můžeme použít část na dofinancování obslužnosti našeho regionu, část peněz použijeme na investiční projekty ve městě.

p. Miloslav Pelc – jaký je postoj města Rakovník

starosta města – starosta Rakovníka chtěl, aby příspěvek zůstal 100,-Kč, poté co mu bylo připomenuto, že svazek částečně hradí i městskou dopravu v Rakovníku, souhlasil se zvýšením.

 

Poté bylo hlasováno o návrhu na usnesení

Usnesení

I. vypovídá

své členství v dobrovolném svazku obcí Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti se sídlem v Rakovníku, Husovo nám. 27, IČ: 470 205 504

II. ukládá

starostovi města podepsat písemné vyhotovení výpovědi a zajistit její doručení svazku do 30. 10. 2013

III. ukládá

radě města

a)      Vstoupit v jednání se starosty a dopravci autobusových linek k zajištění  dopravní obslužnosti v rámci mikroregionu Novostrašecko

b)      Vyčlenit v návrhu rozpočtu města  na 2014 částku do 300.000,- na podporu dopravní obslužnosti v rámci mikroregionu Novostrašecko

c)      o uspořené finanční prostředky ve výši cca 220 posílit kapitolu §2219 – Pozemní komunikace a to na rekonstrukci chodníků u Novostrašeckého kulturního centra.

Pro tento návrh hlasovalo 6 členů zastupitelstva města, 11 členů se zdrželo hlasování.

Návrh nebyl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal,

Dr. Ing. Jan Kleindienst, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner)

 

 

 

b)  Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.

Z podaných žádostí:

4. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na stavbu  „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova za účelem zlepšení napojení na krajské komunikace II. a III. třídy“. Schváleno, probíhá výběrové řízení na dodavatele.

27. 2. 2013 byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Nové Strašecí“ – výměna svítidel. Celkové náklady projektu jsou 325.980,- Kč včetně DPH, podíl města 218.218,- Kč (66,9 %).

Schválena, v realizaci.

7. 3. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekty řešící snížení energetické náročnosti objektů mateřských škol (Rákosníček, Zahradní, U Lesíka, Na Kocourku) Celkové náklady projektů jsou 11.403.593,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města  4.226.128,- Kč (10 %). Schváleno, probíhá výběrové řízení na dodavatele.

12. 4. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí“. Celkové náklady projektu jsou 2.513.170,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města  251.317,- Kč (37 %). Schváleno, probíhá výběrové řízení na dodavatele.

30. 8. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekt řešící snížení energetické náročnosti budovy polikliniky. Celkové náklady projektu jsou 5.852.044,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města  1.987.103,- Kč (34 %).

Z připravovaných žádostí:

„Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“ – rekonstrukce stávající a výstavba protilehlé – podání žádosti do 30. 9. 2013 – ROP Střední Čechy

„Rekonstrukce ulic Mšecká a Sportovní“ – podání žádosti do 29. 11. 2013 – ROP Střední Čechy

„Regenerace městské zeleně“ – podání žádosti do 29. 11. 2013 – Operační program životní prostředí

„Bezpečnostní opatření a oprava chodníků v ulici Karlovarská“ – podání žádosti do 7. 1. 2014 – SFDI

Do rozpravy se zapojil:

Ing. Jan Bechyně - mám radost z toho, že v důvodové zprávě je skoro u všech akcí schváleno, mělo by zde zaznít,  že je to i díky městskému úřadu, který navrhuje projekty, zřejmě zpracování a všechny věci jsou v pořádku a hlavně ta úspěšnost tam je.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 209

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,

Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

13) Diskuse 

 

Do diskuse se zapojili:

Z řad zastupitelů města:

 

 • Ing. Pavel Vaic – ohledně regenerace zeleně, je to opět přes fi Safe Trees. My jsme měli na celé město projekt, kde bylo dofinancování pouze 300tis.. Chci to jenom připomenout.

Chci se zeptat, kolik stála oprava chodníků proti tabáku a budovou gymnázia? Další dotaz je na odbor výstavby- v ulici Příkrá je stále parcela, která není udržovaná, tak jestli je v tomto nějaký posun.

Ing. Marie Králová – pozemek je ve vlastnictví manželů Železných, vyzývali jsme je k odstranění plevelů a náletových stromů – reagovali tím, že na daném pozemku se nacházejí nějaké zbytky asfaltů, betonu a nějaké suti, které tam zřejmě zůstaly po budování dopravní a technické infrastruktury. Toto jsme předali odboru investic. Manželé Železných v současné době pozemek prodávají.

Ing. Pavel Vaic – další dotaz je ohledně zápachu kanalizace v ulici Čelechovická, je něco nového?

Starosta města-  o tomto nic nevím, odpovím písemně. K firmě Safe Trees – 272 stromů tam bylo k pokácení, to byl důvod, proč jsme se tenkrát rozhodli proti. Cenu oprav chodníků před budovou gymnázia dáme vědět písemně.

Ing. Jan Bureš – kolik TSNS fakturovaly za tuto opravu nevím, ale na webu města naleznete všechny faktury, které jsou městem propláceny.

Ing. Pavel Vaic – další dotaz je ohledně opravy hřbitovní zdi.

p. Pavel Friebert – projekt je zpracovaný, nedaří se nám majetkové projednání.

Ing. Pavel Vaic – hokejbalistů si vážím. V srpnu organizovali dva dny soutěž, v sobotu poté byla produkce, kterou jste schválili do půlnoci, to dodržené nebylo a občané se na mě obraceli se stížnostmi na tento typ produkce v centru města. Prosím, příště by tyto produkce měly být na periferii města, nikoliv v centru. Produkce byla velmi hlasitá, máme zateplený barák, plastová okna, ale televize se poslouchat nedala.

Starosta města – příště se obracejte na městskou policii.

 

 • P. Jaroslav Beránek – platí v Křivoklátském sídlišti zóna jako taková? Značky tam jsou, ale městská policie zřejmě nekoná. Parkuje tam kdekdo všude.

Mgr. et MgA. Iva Vachková  - městská policie koná, stěhovali jsme věci z Křivoklátského sídliště, vozem jsem zaparkovali v zóně, abychom si odstěhovali větší kusy nábytku a do 10min. tam policie byla a platili jsme pokutu.

p. Jaroslav Beránek – pokud znáte zákon, tak byste pokutu platit neměli.

p. Jaroslav Beránek – nyní se v Křivoklátském sídlišti dělají nová stání na kontejnery. Chtěl bych vědět, z čeho je to investované a kdo vymyslel celou koncepci kontejnerových stání.

Ing. Jan Bureš – investované je to z dotace, dokonce na to zastupitelstvo města přijímalo usnesení. Koncepcí kontejnerových stání se zabývala komise pro problematiku sídlišť.

 

Z řad občanů města:

 

 • p. Zdeněk Štěpánek – vracím se k nabídnuté budově nádraží. Jednal někdo s Českými drahami? Někdo z investičního odboru mohl udělat odhad investic. Jsem přesvědčen o tom, že Strašecí nemůže být bez nádraží.

Starosta města- na vše jsem již odpovídal. Nejdříve od nás šel dopis, na základě dopisu nám přišla již tato nabídka.

 

 • p. Satranský – nejprve děkuji za tu transparentnost při zveřejňování smluv na internetu, a dále bych se chtěl vrátit k bodu dopravní obslužnosti – návrh na vystoupení ze svazku mi přijde velmi dobrý, přimlouvám se k návrhu, který tady padl, neodkládejme to na další rok a projednejte to řádně, jak se má v říjnu. Dnes mi přišlo, že návrh na vystoupení nebyl přijat z formálních důvodů. Jedná se o hodně peněz, padl zde kvalitní návrh, neslyšel jsem proti němu obsahovou připomínku, spíše formální.

Ing. Jan Bureš – určitě by se to projednat ještě jednou stihlo, sám jste slyšel, že v rámci diskuse se nijak nevytříbily myšlenky, aby bylo zřetelné, zda má smysl vůbec zastupitelstvo svolávat. Někteří zastupitelé dokonce nejprve byli pro vystoupení, ale nakonec zde na zastupitelstvu hlasovali proti, aniž by své stanovisko nějakým způsobem zdůvodnili.

Ing. Jan Bechyně – jako člen svazku máme pouze 1 hlas, ačkoli tam poměrově přispíváme zhruba 10%. Za rok 2012 byla ve svazku ztráta 1.254tis., nevíme, jak se vyvíjí rok 2013, protože se nezvyšovalo, může tam být opět ztráta, jsme za ni jako členové svazku poměrově zodpovědní.

p. Jiří Toužimský – jsem pro vystoupení, neměl jsem s tím problém ani před rokem. Pokud neprošel návrh na vystoupení, to znamená, že pokračujeme další rok? Je ochoten pan starosta svolat nové zastupitelstvo města?

Starosta města -  nemám další informace ze svazku, poslední informace mám, když jsem byl na valné hromadě v dubnu letošního roku.

Tajemník MěÚ – pakliže dá 1/3 zastupitelů návrh starostovi města, aby svolal zastupitelstvo, starosta ho musí do 21 dnů svolat.

Ing. Jan Bechyně – navrhuji, aby pan starosta zítra poslal mail, všichni zastupitelé by naformulovali své otázky, pan starosta by požádal pana Loskota, aby obratem na otázky zodpověděl. Všichni ty odpovědi můžeme dostat a můžeme nějakým způsobem se pobavit o tom, zda má smysl svolat zastupitelstvo města.

 

Poznámka: ve 20:45 hod. vyhlásil starosta města  10 min. přestávku

 

Po přestávce bylo pokračováno v diskusi:

 

 • starosta města – Vaše dotazy přepošlu panu Loskotovi – předsedovi svazku, o odpovědích Vás budu informovat.

p. Jiří Verner -  je zde 6 lidí, co hlasovali pro vystoupení, já jsem také pro, takže zastupitelů pro svolání mimořádného zastupitelstva města je dostatek.

p. Miloslav Pelc – položme panu Loskotovi otázky a budeme v obraze.

Mgr. Richard Spiegl – mohli bychom pana Loskota pozvat na pondělní radu města.

p. Neumann- v případě svolání mimořádného zastupitelstva města by pak Loskot mohl přijet a zodpovědět dotazy přímo na zastupitelstvu, pokud má zájem na tom, aby Strašecí setrvalo ve svazku.

Ing. Jan Bechyně – do neděle bychom mohli zaslat starostovi města dotazy, na které by v pondělí pan Loskot odpovídal.

 

14) Závěr

Starosta města ukončil jednání v 21:00 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

Ověřovatelé zápisu: 

Miloslav Kinkal v.r. (8.10.2013)

 

Mgr. Richard Spiegl v.r. (8.10.2013)

 

RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                   Mgr. Karel Filip v.r.

   místostarostka města                                                starosta města

 

Zapsala : Eva Videmannová, 2. 10. 2013


8. 10. 2013 Zobrazit méně

Stránka