Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 22. zastupitelstva města ze dne 7.11.2013

.

Z Á P I S

 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 7. 11. 2013 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

 

Přítomno:    18 členů zastupitelstva města 

                      3 občané města 

 

 

 

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Kontrola usnesení

3.         Rozpočtová opatření za období X./2013

4.         Granty – dopočet pro HBC Nové Strašecí

5.         Revitalizace Strašeckého potoka – majetkoprávní vypořádání

            pozemků trvale dotčených stavbou

6.         Různé

7.         Diskuse

8.         Závěr

 

 

 

1) Zahájení

 

Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip.  Přivítal přítomné

na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Videmannovou.

 

Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Omluveni z jednání jsou Mgr. et MgA. Iva Vachková, Bc. Pavel Novák a Ing. David Ryss.

 

Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování  - aklamací.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta jako předsedu,

p. Jiřího Drvotu a p. Jiřího Vernera jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se: Jiří Verner)

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města Ing. Jana Bechyně

a Ing. Pavla Vaice.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 21. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Jiřím Toužimským a p. Štefanem Podhorcem bez připomínek.

 

 

2)  Kontrola usnesení

22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010

Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel

ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu

o bezúplatném převodu pozemků.  Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy (od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad). V 12/2012 převedeny do vlastnictví města p.č. 875

a 2145/5. V současné době je zpracováván geometrický plán k oddělení zastavitelné části

p.č. 366/48 dle ÚP, který může být předmětem převodu. Žádost o převod všech zbývajících pozemků byla sdělením SPÚ z 24. 6. 2013 zamítnuta, neboť pozemky splňují podmínky zákona č. 428/2012 Sb. (církevní majetek) a stát s nimi nemůže zatím nakládat.

11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012

Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.

            15. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2012

Usnesení č. 156 – Změna usnesení o prodeji pozemku z vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku označeného jako st.p. 2605 o výměře 4m2 odděleného GP č. 5236-59/2011 z parc.č. 2093/1 v k.ú. Nové Strašecí pí Jakoubkové

a pí Picmausové a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat. Geometrický plán vyhotoven. Kupní smlouva bude vyhotovena po vydání rozhodnutí  tavebního úřadu o existenci stavby – obě listiny musí být v katastru nemovitostí zapsány současně.

            16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2012

Usnesení č. 169 – Pecínov kanalizace - trvá

Zastupitelstvo města schválilo záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013 a uložilo radě města učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013. Veřejná zakázka na dodavatele stavby byla ukončena podpisem smlouvy dne 6. 9. 2013.  Proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a na koordinátora bezpečnosti práce, spol. Provod zajišťuje projektování kanalizačních přípojek.

Dne 12. 9. bylo předáno staveniště, stavební práce zahájeny.

            19. zastupitelstvo města ze dne 20.6.2013

Usnesení č. 196 – Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 od převodce ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Převod ¼ pozemku od ÚZSVM dokončen vkladem smlouvy do KN k 12. 8. 2013. Převod ¼ p.č. 2282/3 trvá – Státní pozemkový úřad zatím nevyhotovil smlouvu.

            20. zastupitelstvo města ze dne 26. 9. 2013

Usnesení č. 202 – Městské granty 2013 – druhé kolo - splněno

Zastupitelstvo města schválilo grantový příspěvek druhého kola pro rok 2013 pro TJ Sokol Nové Strašecí  a zálohu pro HBC Nové Strašecí. Starosta města obě smlouvy podepsal.

            20. zastupitelstvo města ze dne 26. 9. 2013

Usnesení č. 205 – Investiční úvěr – splněno

Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o přijetí úvěru ve výši 15.000.000,-Kč. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu.

            20. zastupitelstvo města ze dne 26. 9. 2013

Usnesení č. 208 – Prodej pozemku pod trafostanicí

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 643 v k.ú. Nové Strašecí pod trafostanicí spol. ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat kupní smlouvu. Kupující byl vyrozuměn o projednání v ZM a vyzván k přípravě smlouvy.

Do rozpravy se zapojil:

Starosta města doplnil usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. – připravuje se dohoda o společném postupu k narovnání vztahů

ve vodohospodářské infrastruktuře mezi VKM, SVASem, městem a TSNS.

Poté zastupitelstvo města přijalo 

U s n e s e n í   č.   211

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města

 

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

3) Rozpočtová opatření za období X./2013

Rozpočtové opatření je nutné přijmout s ohledem na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov MŠ v Novém Strašecí“ (přiznaná dotace z OPŽP, celkové náklady 11.403.593,- Kč, spoluúčast města 4.226.128,- Kč), kdy lze v letošním roce očekávat plnění spočívající ve zhotovení nových oken do budov mateřských škol (kromě MŠ Rákosníček, kde výměna oken již proběhla dříve). Navrhovaná rozpočtová změna vychází z ceny dle jednotlivých projektových dokumentací. Rada města svými usneseními č. 980 a 981 ze dne 30. 9. 2013, č. 984 ze dne

8. 10. 2013 a č. 1017 ze dne 29. 10. 2013 schválila na základě výběrových řízení nabídky zhotovitelů na zateplení čtyř budov mateřských škol. Výběrová řízení se vedla samostatně

pro každý objekt zvlášť. Vzhledem k ročnímu období již nelze předpokládat zahájení vlastních staveb, kromě plnění spočívající ve zhotovení nových oken.    

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í   č.  212

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za období X./2013 takto:

VÝDAJE

a) navýšení rozpočtovaných výdajů                                                           v tis.

   

§ 3113 Základní školy

pol. 6121 Budovy, haly a stavby                                                                   1.050  Kč

       Výdaje na spoluúčast města v rámci projektu „Snížení

       energetické náročnosti budov mateřských škol v Novém Strašecí“

       očekávané do konce roku 2013  (zhotovení nových platových oken)

       Projednáno v radě města dne 30.9.2013, usn. č. 980 a 981,

       8.10.2013, usn.č. 984 a 29.10.2013, usn.č. 1017     

       Poznámka: bude pokryto ze základního účtu 

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

 

4)  Městské granty 2013

Do druhého kola městských grantů 2013 oddíl HBC Nové Strašecí zaslal svoji žádost

o příspěvek pro podporu účasti mládeže v soutěžích pozdě. Zastupitelstvo města na svém jednání 26. 9. 2013 schválilo pro oddíl HBC Nové Strašecí zálohu na příspěvek pro podporu účasti mládeže v soutěžích ve výši 25.000,-Kč. Příspěvek byl následně vypočítán podle schválené jednotné metodiky a výsledná částka činí 47.416,-Kč. Doplatek tedy činí 22.416,-Kč.  Zůstatek na § 6409 po vyplacení všech dosud schválených příspěvků bude 27.347,-Kč, lze tedy doplatek 22.416,-Kč poskytnout.                                                                          

Rada města projednala tento návrh na svém jednání 29. 10. 2013 a doporučuje zastupitelstvu města tento doplatek schválit.

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č. 213

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

Doplatek grantového příspěvku druhého kola na rok 2013 pro oddíl HBC Nové Strašecí pro podporu účasti mládeže v soutěžích ve výši 22.416,-Kč.

Čerpání doplatku v plné výši od 11. 11. 2013.

II.  u k l á d á

místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ připravit smlouvy na čerpání grantového příspěvku a ve spolupráci s vedoucím FO MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků a kontrolu jejich správného čerpání do 31. 1. 2014

Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc,

Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,

Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal )

 

 

 

5) Revitalizace Strašeckého potoka – majetkoprávní vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou

Dne 18. 10. 2012 byla na MěÚ doručena žádost Státního podniku Povodí Vltavy ve věci majetkoprávního vypořádání částí pozemků ve vlastnictví města, které byly trvale dotčeny stavbou „Revitalizace Strašeckého potoka“.  Povodí Vltavy, s.p. převzal do své správy Strašecký potok a stavbu jeho revitalizace k 1. 1. 2011 po transformaci zemědělské vodohospodářské správy,   která původně  správu toku a stavbu zajišťovala. Dokončená stavba byla zaměřena geometrickým plánem, ze kterého vyplynul rozsah trvalého záboru pozemků ve vlastnictví města.

Plochy trvale dotčené novým korytem potoka a vybudovanými tůněmi chce správce toku majetkoprávně vypořádat a nabízí jejich odkoupení. V případě pozemků ve vlastnictví města  se jedná  o  pozemky  o celkové ploše 1602 m2  pod tůněmi - parc.č. 817/24(83 m2), parc.č. 817/50 (694 m2), parc.č. 817/54 (689 m2) a parc.č. 817/66 (136 m2). Uvedené pozemky nabízí odkoupit za cenu  určenou znaleckým posudkem. V roce 2013 činí tato cena  celkem 101.020,- Kč.  

Na základě usnesení rady města č. 677  ze  dne 5. 11. 2012  a podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „ o obcích“  byl  záměr prodeje pozemků pod  tokem a tůněmi na Strašeckém potoce  zveřejněn od  12. 11. 2012  na úřední desce a www stránkách města. Po dobu zveřejnění nebyla k záměru prodeje pozemků  vznesena žádná připomínka, námitka, či jiná nabídka.

Rada města  svým usnesením č. 991  ze dne  14. 10. 2013 doporučila zastupitelstvu města  prodej pozemků schválit.

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 214

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

prodej   pozemků  parc.č.  817/24 (83 m2), parc.č. 817/50 (694 m2), parc.č. 817/54 ( 689 m2)

a parc.č. 817/66 (136 m2)  vše v k.ú. Nové Strašecí  z majetku  města do vlastnictví ČR -  Povodí Vltavy, s.p. se sídlem  Holečkova 8, Praha 5,  IČ 70889953,   za cenu  celkem 101.020,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.

 

Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á

starostovi města smlouvu kupní podepsat

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

6) Různé

 

a)  Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.

Z podaných žádostí:

30. 8. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekt řešící snížení energetické náročnosti budovy polikliniky. Celkové náklady projektu jsou 5.852.044,- Kč včetně DPH. Spoluúčast města  1.987.103,- Kč (34 %). Zatím nerozhodnuto.

30. 9. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“ – rekonstrukce stávající a výstavba protilehlé. Celkové náklady projektu jsou 1.617.425,- Kč včetně DPH, podíl města 323.486,- Kč (80 %).

Z připravovaných žádostí:

„Rekonstrukce ulic Mšecká a Sportovní“ – podání žádosti do 29. 11. 2013 – ROP Střední Čechy

„Regenerace městské zeleně“ – podání žádosti do 29. 11. 2013 – Operační program životní prostředí

„Bezpečnostní opatření a oprava chodníků v ulici Karlovarská“ – podání žádosti do 7. 1. 2014 – SFDI

„Změna systému vytápění v budovách ZŠ a gymnázia“ – podání žádosti do 29. 11. 2013

Příprava žádostí do fondů Středočeského kraje – podání žádosti do 21. 12. 2013.

 

Do rozpravy se zapojili:

MUDr. Zdeňka Stehlíková – jaký způsob vytápění se plánuje ve školách?

Tajemník MěÚ – máme zatím tepelný audit a návrh od společnosti, která se tímto zabývá.

Je zvažováno několik variant. Bude-li dotace, je to výhodné, nebude-li dotace, projekt je nevýhodný, neboť návratnost této investice je 36 let a více. Navrhován je plyn.

p. Štefan Podhorec – v tuto chvíli máme podané žádosti se spoluúčastí zhruba 2,5mil. Kč

a připravujeme další žádosti, které budou řádově za několik milionů možná i desítek. Z čeho to bude financované?

Starosta města – všechny žádosti o dotace nevyjdou.  Připravuje se rozpočet na příští rok, ve kterém s tímto financováním bude počítáno.

p. Štefan Podhorec – nedávno si město bralo 15mil úvěr, budeme si brát další?

Starosta města – to je špatná cesta, proč by si město bralo další úvěr? Může dojít k tomu, že se povede nějaký dotační titul na kanalizaci, která se dělá v Pecínově.

Ing. Jan Bureš – u úvěru je splatnost 5 let, jistě by nebyl problém dojít k nějakému refinancování na případné další období, pakliže by to bylo nutné. Fond kanalizací by měl velkou část těchto peněz pokrýt, v současné chvíli mohu naznačit, že pakliže budeme mít stejnou výši stočného, tak při dohodách, které nyní vyjednáváme, by se do města mělo dostat zhruba 2,3mil.Kč na financování kanalizací. Rozpočtové určení daní též přineslo peníze, navíc výnos z rozpočtového určení daní je vyšší, než byl koncipován rozpočet.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – rada města připravuje ve spolupráci s odborem financí rozpočet pro příští rok, který bude investiční. Je správná doba investovat, úroky jsou nízko, dá se vysoutěžit levná cena prací.

Ing. Věra Matějovičová – zaslechla jsem o tom, že u benzinky by měl být kruhový objezd, v rámci toho by se měla opravovat stará Karlovarka. Nebylo by lepší počkat s autobusovými zastávkami v Karlovarské ulici po ukončení výstavby kruhového objezdu?

p. Pavel Friebert – projekt autobusových zastávek byl dělán v koordinaci s projektem na  okružní křižovatku. My končíme těsně tam, kde začne výstavba okružní křižovatky. Tyto dva projekty na sobě nejsou v zásadě nijak závislé. Obě věci se dají postavit zcela samostatně.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 215

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

7) Diskuse 

 

Do diskuse se zapojili:

 

Z řad zastupitelů města:

  • p. Jiří Toužimský – do Pecínova na občanské sdružení přišel dopis o zahájení stavby rekonstrukce vodovodu v Pecínově. Proč tento dopis dostalo občanské sdružení a nedostali ho občané Pecínova? Občanské sdružení to má roznést po Pecínově?

Ing. Marie Králová – tak to není myšleno. Je to na straně zhotovitele, až se vyjasní termín uzavírky, aby to dal vědět občanům.

 

  • p. Jiří Drvota – počítá se s prodloužením veřejného osvětlení v ulici U Stadionu až po ulici U Libeně?

p. Pavel Friebert – ano, ve spolupráci s TSNS je zpracována projektová dokumentace, která zahrnuje  8-9 míst ve městě, kde by mělo být doplněno, případně rekonstruováno veřejné osvětlení, tento úsek je její součástí.

p. Jiří Drvota – doba realizace?

p. Pavel Friebert – doba je odvislá od stavebního povolení a financování.

 

  • p. Jiří Drvota – je v plánu vybudování chodníku podél hřbitovní zdi?

Starosta města – v plánu na příští rok to není. Návrh na vybudování tohoto chodníku jsem nezaznamenal.

Ing. Jan Bechyně – každá stavba vyžaduje náklady. Tento chodník není urgentní věc, protože chodník je 15 m souběžně vedle. Jsou tu lokality, které chodník potřebují daleko víc.

Ing. Jan Bureš – v rámci rozpočtu budou navrženy nějaké chodníky k opravě, je možné se domluvit o prioritách.

 

  • p. Jiří Drvota – mluví se o tom, že na školách se bude učit dopravní výchova, počítá se s dopravním hřištěm pro školu v souvislosti s úpravou parku u Kaple sv. Isidora?

Starosta města- škola má svůj rámcový vzdělávací plán, vedení školy rozhoduje o tom, jaký předmět bude učit.

 

  • p. Jiří Toužimský – starší děti, kteří již nechtějí trávit čas s rodiči, si nemají kde hrát. Na hřiště Na Kocourku, pokud jim není 18 let, na tartan nemohou, nebo mohou jen s doprovodem, s doprovodem se již platí poplatek za vstup. Je zde nějaká možnost řešení? Na velké fotbalové hřiště mohou chodit děti bez dozoru?

Starosta města – děti na fotbalové hřiště – na umělku – si chodí hrát běžně, mají zákaz vstupu na fotbalové hřiště s trávou, protože se tam hrají mistrovské zápasy. Horní Kocourek je problém, je tam např. sektor pro skok vysoký, který je pořízen z dotace, když tam jdou děti, není kontrola nad tím, co se tam děje. Druhý den jsou např. vyházené matrace, plachta je odkrytá, atd.

p. Jiří Toužimský – v momentě, kdy se tam pustí parta dětí, musí si po nich někdo to hřiště převzít.

 

Z řad občanů města:

 

  • p. Zdeněk Štěpánek – byla redakční rada Novostrašeckého měsíčníku seznámena s dodatkem tiskového zákona? Tento dodatek nařizuje, aby periodika zařazovala do svých tiskovin též nesouhlasná stanoviska občanů.

Místostarostka města – tento dodatek jsme zaznamenali. V měsíčníku se již dříve zveřejňovaly i nechvalné příspěvky. Za poslední rok jsem žádný takový nezaznamenala.

 

  • p. Zdeněk Štěpánek – připravuje se územní plán, skoro všechna média upozorňují na to, že je katastrofální situace úbytku orné půdy. I u nás toto každý vidí, když jde směrem ke Konopasu, kde ho šokuje stavba s doprovodným pouličním osvětlením.

Dále pak situace s nádražím – chtělo by navázat přímý kontakt s Českými drahami a případně se obrátit i na Evropskou unii. Nádraží dělá ostudu Novému Strašecí.

Nebylo by možné alespoň přes zimu začínat zastupitelstva města od 17hod.?

Starosta města – dřívější hodina pro konání zastupitelstev města je problém, někteří občané, kteří pracují déle, by nestihli dojet včas na začátek zastupitelstva města. Ohledně nádraží – další jednání určitě budou.

 

 

8) Závěr

 

Starosta města ukončil jednání v 19:00 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Jan Bechyně v.r. (11.11.2013)

 

Ing. Pavel Vaic v.r. (12.11.2013)

 

 

RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                      Mgr. Karel Filip v.r.

   místostarostka města                                             starosta města

 

 

Zapsala : Eva Videmannová, DiS.,  8.11.2013


13. 11. 2013 Zobrazit méně

Stránka