Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 23. zastupitelstva města ze dne 19.12.2013

.

Z Á P I S

 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 19. 12. 2013 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

 

Přítomno:    19 členů zastupitelstva města

                      14 občanů města

 

 

 

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Kontrola usnesení

3.         Rozpočtová opatření za období XII./2013

4.         Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2016

5.         Majetkoprávní vypořádání pozemků v ul. U Libeně mezi městem a xxxxxx

6.         Výzva k zakoupení jedné ½ pozemku parc.č. 1104/259

7.         Kandidatura přísedící Okresního soudu v Rakovníku

8.         Plán rozvoje rodinné politiky v Novém Strašecí

9.         Různé

10.       Diskuse

11.       Závěr

 

 

 

 

1) Zahájení

 

Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné a požádal je o uctění památky zemřelého dlouholetého bývalého zastupitele p. Možkovského minutou ticha. Poté starosta města konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Hanu Papežovou.

 

Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Omluveni z jednání jsou MUDr. Zdeňka Stehlíková a p. Miloslav Kinkal.

 

Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

 

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,

Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,

Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta jako předsedu,

 p. Jiřího Drvotu a Bc. Pavla Nováka jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,

Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města pí Naděždu Jurgovskou

a Jiřího Toužimského.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl

 Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poznámka: v 18:10 přišel zastupitel města p. Jiří Verner (19)

 

Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 22. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Ing. Janem Bechyně a Ing. Pavlem Vaicem bez připomínek.

 

 

2)  Kontrola usnesení

 

          22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010

Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel

ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu

o bezúplatném převodu pozemků.  Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy (od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad). V 12/2012 převedeny do vlastnictví města p.č. 875

a 2145/5. V současné době je zpracováván geometrický plán k oddělení zastavitelné části

p.č. 366/48 dle ÚP, který může být předmětem převodu. Žádost o převod všech zbývajících pozemků byla sdělením SPÚ z 24. 6. 2013 zamítnuta, neboť pozemky splňují podmínky zákona č. 428/2012 Sb. (církevní majetek) a stát s nimi nemůže zatím nakládat.

           11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012

Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.

            15. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 11. 2012

Usnesení č. 156 – Změna usnesení o prodeji pozemku z vlastnictví města - splněno

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku označeného jako st.p. 2605 o výměře 4m2 odděleného GP č. 5236-59/2011 z parc.č. 2093/1 v k.ú. Nové Strašecí pí xxxxxx

a pí xxxxxxx a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat. Geometrický plán vyhotoven. Kupní smlouva uzavřena a zapsána v KN.

            16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2012

Usnesení č. 169 – Pecínov kanalizace - trvá

Zastupitelstvo města schválilo záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013

a uložilo radě města učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013. Veřejná zakázka na dodavatele stavby byla ukončena podpisem smlouvy dne 6. 9. 2013.  Proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a na koordinátora bezpečnosti práce, spol. Provod zajišťuje projektování kanalizačních přípojek.

Dne 12. 9. bylo předáno staveniště, stavební práce zahájeny – budování řadů A a B.

            19. zastupitelstvo města ze dne 20. 6. 2013

Usnesení č. 196 – Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 od převodce ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Převod ¼ pozemku od ÚZSVM dokončen vkladem smlouvy do KN k 12. 8. 2013. Převod ¼

p.č. 2282/3 trvá – Státní pozemkový úřad zatím nevyhotovil smlouvu.

            20. zastupitelstvo města ze dne 26. 9. 2013

Usnesení č. 208 – Prodej pozemku pod trafostanicí - trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 643 v k.ú. Nové Strašecí pod trafostanicí spol. ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat kupní smlouvu. Kupující byl vyrozuměn o projednání v ZM a vyzván k přípravě smlouvy.

 

           21. zastupitelstvo města ze dne 7. 11. 2013

Usnesení č. 213 – Městské granty 2013 – doplatek.- splněno

Zastupitelstvo města schválilo doplatek grantového příspěvku druhého kola na rok 2013 pro HBC Nové Strašecí ve výši 22.416,- Kč. Smlouva byla podepsána.

 

21. zastupitelstvo města ze dne 7. 11. 2013

Usnesení č. 214 – Revitalizace Strašeckého potoka – majetkoprávní vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou - splněno

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 817/24, 817/50, 817/54, 817/66 z majetku města do vlastnictví ČR - Povodí Vltavy a uložilo starostovi města podepsat kupní smlouvu. Starosta města podepsal kupní smlouvu. 4. 12. 2013 byl podán návrh na vklad do KN.

Do rozpravy se zapojili:

Starosta města – doplnil usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a informoval o průběhu jednání mezi společností VKM, SVAS a městem. Byla utvořena komise z ředitele VKM, ředitele SVASu a zástupců města, která měla řešit problematické body. Komise po půl roce dospěla k závěru, se kterým všichni z komise souhlasili, bylo projednáno i na RM, když však došlo ke schvalování ve VKM, jeho představenstvo bylo proti, takže jsou opět na bodě nula.

Ing. Jan Bureš – pracovní komise došla ke kompromisu problematických sporů, stanovili základní pravidlo - tzv. oddělit věci provozní od věcí majetkových. Od původního záměru řešit  případnou žalobu a provozní záležitosti až po směně, tedy té majetkové části, bylo město nuceno odstoupit na nátlak ministerstva zemědělství, které tlačilo, aby se jako vlastníci dohodli na provozních věcech. VKM vzneslo dodatečnou podmínku, že se touto problematikou bude zabývat až po odsouhlasení věcného břemene pro vodovod pivovaru Heineken. Město se věcným břemenem bude zabývat až po vyřešení směny. Město zažádalo u ministerstva zemědělství

o zahájení správního řízení – poslední informace je, že správní řízení bylo zahájeno.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  216

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

3)  Rozpočtová opatření za období XII./2013

Rada města svým usnesením č. 962 ze dne 16. 9. 2013 rozhodla o rozdělení zisku vytvořeného Technickými službami Nové Strašecí s.r.o. v roce 2012 kromě jiného tak, že částka jeden milión korun se převádí na účet města. V té souvislosti rada města předkládá zastupitelstvu města návrh na přijetí rozpočtové změny spočívající v navýšení příjmů města o citovanou částku (usn. č. 1059 z 9. 12. 2013).

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo                                                                              

U s n e s e n í   č.  217

Zastupitelstvo města

 s c h v a l u j e

rozpočtové opatření za období XII./2013 takto:

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ XII./2013

I. PŘÍJMY

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací                                                    1.000.000,-

Položka 2142 – příjmy z podílu na zisku

Pozn.: Rozdělení zisku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. přijaté radou města usnesením č. 962 ze dne 16. 9. 2013.

 

II. FINANCOVÁNÍ

Položka 8115 – Změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Navýšení příjmů na BÚ o 1.000.000,- Kč.             

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

4)  Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2016

Důvodová zpráva se odkazuje na komentář k návrhu rozpočtu. Návrh byl projednán radou města dne 25. 11. 2013, která svým usnesením č. 1040 doporučila zastupitelstvu města návrh rozpočtu schválit. Návrh rozpočtu by též projednán finančním výborem zastupitelstva, který jej doporučil zastupitelstvu ke schválení s výhradami. Rada města doporučením finančního výboru vyhověla

a usnesením č. 1077 ze dne 9. 12. 2013 rozšířila své usnesení č. 1040 o úpravě návrhu rozpočtu, který nyní předkládá zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh rozpočtu města byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce od 3. 12. 2013. Včera došla připomínka ing. Rysse (návrh na rok 2014 neobsahuje rekonstrukci hokejbalového hřiště, jeho technický stav je kritický, žádost HBC Nové Strašecí o zařazení částky 1 nebo 2 mil Kč, záleží na povrchu hřiště, do návrhu rozpočtu na rok 2014).

Do rozpravy se zapojili:

Starosta města – k připomínce mohu říct – město plánuje investiční akce ( kanalizace v Pecínově, zateplování mateřských škol, oprava komunikací Kocourek, Školní a Poděbradova) v ceně přes 40 mil. Kč, plánují se další akce. Pokud tedy chtějí zastupitelé zahrnout návrh Ing. Rysse do rozpočtu, tak ať řeknou, kterou z plánovacích akcí by město nemělo dělat. Dále vyzval Ing. Rysse, aby podal informaci o žádosti o dotaci (podané 9/2012) na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště na ministerstvo školství, město do dnešního dne nemá k dispozici žádnou informaci o průběhu vyřizování a o výsledku žádosti o dotaci.

Ing. David Ryss – vzhledem k politické situaci v Parlamentu ČR; na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2013 se tato žádost vůbec nevyřizovala, předpokládají, že jsou vyškrtnuti, že nedostanou ani korunu, tudíž tuto žádost sami odpískali. Oni žádají o investici do majetku města Nové Strašecí, nikoliv na holejbal, ve výhledu rozpočtu na rok 2015–2016 se neuvažuje o opravě hřiště.

Bc. Pavel Novák – sympatizuje s tímto požadavkem, ale je potřeba brát ohled na priority (v části města není kanalizace, školní jídelna je ve špatném stavu, NKC, opravy chodníků, silnice atd.),   je potřeba zvládnout, aby se na hřišti dalo hrát, např. menšími opravami povrchu

p. Miloslav Pelc – záležitost s Kocourkem je závažná a musí se řešit, našemu oddílu nebyla udělena licence na užívání hřiště – jedná se o existenci areálu Kocourek, město musí situaci řešit, i kdyby si mělo vzít úvěr

ing. Jan Bechyně – posílal jim podmínky dotací a dotační nabídky, město spolupracovalo při podání žádosti o dotaci a ani nedostali informaci, jak řízení probíhá. Pozastavil se nad tím, že teprve těsně před konáním zastupitelstva dostali na stůl tento materiál. Jako člen rady města neví, že není udělena licence, že je výjimka – tyto informace se k nim nedostávají, nekomunikují. Když vezme jejich vizi, když žádali o pronájem hokejbalového hřiště – pronájem restaurace, pronájem bytu, multifunkční centrum – toto není vůbec plněno.

Ing. David Ryss – co se týče dotace, dodnes nemají jasnou zprávu, jak dotace dopadla. Co se týká jejich nekomunikace – o tom, že nemají licenci informovali p. Buška, tudíž  komunikace vázne mezi p. Buškem a městem. Co se týče pronájmu bytu a restaurace – je pronajmuto p. Horáčkovi ml. Dopis, který napsal na zasedání ZM, dodal v zákonné lhůtě.

Dr. Ing Jan Kleindienst – zaráží ho, že tyto věci byly podány teprve včera – podáno na poslední chvíli. Vznesl otázky, na jak dlouho je hokejbalovému hřišti udělena výjimka a jaký je příjem z pronájmu bytu a restaurace?

Ing. David Ryss – výjimka je udělena na sezonu 2013 –2014, další kontrola hřiště bude v 8/2014, co se týče příjmů není dosud uzavřen hospodářský rok, uzávěrka bude za měsíc.

Ing. Jan Bechyně – v žádosti chybí ekonomický rozbor, navrhuje, aby se vznesl dotaz na ministerstvo, jak to vypadá se žádostí, zda nebudou vzhledem k předčasným volbám termíny posunuty nebo vypsány znovu, musí se znát stav žádosti.

Ing. David Ryss – žádost o dotaci podána 10/2012, na ministerstvu se poptávali každé dva měsíce

a z odpovědí vyplynulo, že nic nebude. Výjimku dostali na předminulou sezonu, vzhledem k dobrým vztahům dostali výjimku na další období, hřiště je majetkem města a ve výhledu rozpočtu do r. 2016 není s hřištěm počítáno

p. Štefan Podhorec – připomínka hokejbalového oddílu by se měla přijmout, navrhuje dát do výhledu rozpočtu např. částku 1 mil. Kč, aby při vyjednávání licence měl hokejbalový oddíl výhodnější pozici

Poznámka: v 19:10 starosta města vyhlásil 5 min. přestávku

 

Po přestávce bylo hlasováno o připomínce Ing. Davida Rysse

U s n e s e n í   č.  218

Zastupitelstvo města

 

 I.  n e p ř i j í m á

připomínku Ing. Davida Rysse týkající se navýšení výdaje rozpočtu města 2014 na rekonstrukci volejbalového hřiště.

II.  p o v ě ř u j e

radu města, aby se situací hokejbalového hřiště v průběhu roku 2014 zabývala a do konce května 2014 navrhla zastupitelstvu města řešení.

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva, 2 členové se zdrželi hlasování

 (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák,

Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Jiří Drvota, Ing. David Ryss)

 

Dále bylo pokračováno v rozpravě o rozpočtu, do které se zapojili:

Ing. Pavel Vaic – za klub ODS rozpočet podpoří.

Ing. Jan Bureš – po dohodě s jednatelem TSNS Ing. Čermákem dospěli k názoru, že půjčku, kterou město poskytlo TSNS, a která se měla doplatit do 9/2014, by doplatili dříve v 4/2014.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – rozpočet podpoří, pochválil kolegy z opozice za konstruktivní přístup

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  219

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

a) rozpočet na rok 2014 jako rozpočet schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji

    (-12.847.000,- Kč) bude pokryt čerpáním úvěru (15.000.000,- Kč) a zapojením finančních

    prostředků z běžného účtu (309.000,- Kč).

b) rozpočtový výhled na období 2015 a 2016.

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ zajistit, ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby, a to nejpozději do 31.12.2013.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se: Ing. David Ryss)

 

5)  Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a p. xxxxxxxxx

 

Z důvodu nesouhlasného stanoviska rady města (usn. č. 831 z 13. 5. 2013) a následně zastupitelstva města (usn. č. 191 ze dne 20. 6. 2013) nedošlo ke směně zemědělských pozemků ve vlastnictví  města Nové Strašecí a pozemků pod částí místní komunikace, ul. U Libeně ve vlastnictví pana  xxxxxx, jejímž záměrem bylo vzájemné vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, které  smluvní strany skutečně užívají nebo mají zájem užívat.

Provedení opravy místní komunikace ul. U Libeně, která je v havarijním stavu, brání nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům pod komunikací. Rada města proto projednala nový návrh na  řešení majetkoprávního vypořádání, a to směnou pozemků, z níž byly vyňaty pozemky ležící v oboře Libeň u Soudného rybníka v místě, kde se nachází stará studna. Rada města tento návrh projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2013 a svým usnesením č. 1013 jej uložila projednat

s  p. xxxxxx. Vzhledem k rozdílné výměře pozemků (do vlastnictví města 1254 m2, z vlastnictví města 800 m2) bylo uvažováno o směně s finančním doplatkem.

Po seznámení se s výše uvedeným návrhem zaslal p. xxxxxx dne 4. 11. 2013 návrh na doplnění směňovaných pozemků ve vlastnictví města o parc.č. 1364/2 (orná, 441 m2), čímž by došlo k vyrovnání výměr směňovaných pozemků. Pozemky ve vlastnictví města navrhované ke směně  navazují na pozemky ve vlastnictví p. xxxx, příp. na pozemek o jehož koupi jedná.

V případě rozšíření okruhu pozemků ve vlastnictví města pro směnu by jejich výměra byla celkem 1241 m2, do vlastnictví města by pak přešly pozemky o celkové výměře 1254 m2.  Vzhledem k téměř shodné výměře by byla realizována prostá směna pozemků. Rada města tento návrh na rozšíření okruhu pozemků pro směnu projednala dne 11. 11. 2013 a svým usnesením

č. 1024 uložila záměr směny zveřejnit podle § 39 zákona „o obcích“.

V souladu se shora uvedenými usneseními RM byl záměr směny pozemků zveřejněn od

14. 11. 2013. K dnešnímu dni nebyla k záměru směny pozemků vznesena žádná připomínka, námitka, ani jiná nabídka.

Následně rada města svým usnesením č. 1066 ze dne 9. 12. 2013 doporučila zastupitelstvu města směnu pozemků schválit.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  220

Zastupitelstvo města

I.  s c h v a l u j e

směnu pozemků zapsaných v katastru nemovitostí ve vlastnictví města Nové Strašecí a ve vlastnictví pana xxxx, bytem xxxx takto:

  1. z vlastnictví p. xxx do vlastnictví města Nové Strašecí:

pozemky v k.ú. Mšecké Žehrovice o celkové výměře 1254 m2, a to

  •  
  •  

č. 495-12/2013 označené jako parc.č. 647/2, 650/3 a 650/4), které jsou součástí stávající

místní komunikace – ul. U Libeně, příp. jsou pro její zřízení určeny

 

  1. z vlastnictví města Nové Strašecí  do vlastnictví p. xxxx

pozemky o celkové výměře 1241m2, a to

- parc.č. 646 (563 m2) v k.ú. Mšecké Žehrovice ležící v oboře „Libeň“

- pozemky v  k.ú. Nové Strašecí parc.č. 1363/2 (22 m2 - součást příjezdové cesty do

obory)

- parc.č. 1361/2 (162 m2 - orná), parc.č. 1361/3 (53 m2 - orná) a parc.č. 1364/2

  1.  

za podmínek:

  • směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání
  • smluvní strany ponesou stejným dílem veškeré náklady a platby spojené s vyhotovením směnné smlouvy (zejm. náklady za geodetické práce), vkladem vlastnického práva do KN a platbou daně z převodu nemovitostí.

II.  u k l á d á

starostovi města smlouvu směnnou, která bude vyhotovena v souladu s tímto usnesením a podle  právních předpisů platných od 1.1.2014, podepsat.

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner,  Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se: Jiří Toužimský)

 

6)  Výzva k zakoupení jedné ½ pozemku č. 1104/259

Dopisem doručeným na MěÚ dne 17. 7. 2013 bylo město vyzváno panem xxxx, bytem xxxxxxxx, k uzavření kupní smlouvy na zakoupení jedné ½ pozemku

č. 1104/259 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 20. 10. 2005. Jedná se

o pozemek pod místní komunikací v ul. Průmyslová. V roce 2005 bylo pro získání stavebního povolení nutné předložit stavebnímu úřadu písemný souhlas vlastníka pozemku. Pro uložení sítí pak uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene. Spolumajitelka pozemku z jedné ½ paní xxxxxx svůj souhlas udělila, ale druhý spolumajitel pan xxxx souhlas podmínil uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě, podle které se město zavázalo

 ½ pozemku odkoupit za cenu 400,- Kč/m2 (tehdy za 61.200,- Kč) po vybudování obslužné komunikace na uvedeném pozemku. Dnes po digitalizaci je vykázána výměra celého pozemku 331 m2, takže kupní cena by činila 66.200,- Kč. Teprve pak jmenovaný udělil svůj souhlas

a podepsal smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení sítí. Nyní se domáhá uzavření kupní smlouvy. Do července letošního roku byl celý předmětný pozemek zatížen omezením vlastnického práva – nařízenou exekucí.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě je pro město závazná pouze potud, pokud by ji schválilo zastupitelstvo města (čl. II smlouvy). V případě, že by nebyla zastupitelstvem schválena, závazek města zaniká. Kupní cena ve výši 400,- Kč/m2 neodpovídá ceně obvyklé v místě a čase. Ta se pohybuje (pozemek pod komunikací) v cenové relaci 100–150,- Kč za 1 m2.

U ostatních pozemků, kde byl dán souhlas vlastníků a byly podepsány smlouvy o zřízení věcných břemen, podobný požadavek na odkoupení není.

Rada města na svém jednání dne 16. 9. 2013 svým usnesením č. 958 vzala na vědomí výzvu xxxxx  na uzavření kupní smlouvy a uložila tajemníkovi MěÚ nabídnout prodávajícímu nižší kupní cenu. Na nabídku jmenovaný reagoval písemně 23. 10. 2013 tak, že trvá na původně stanovené ceně, tzn. 400,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že předmětem případné kupní smlouvy by byl jenom poloviční spoluvlastnický podíl, byla podobná nabídka zaslána i druhému spoluvlastníku paní xxxxxx. Dopis nebyl vyzvednut ani v úložní lhůtě, z čehož se lze domnívat, že jmenovaná se nachází v zahraničí, jako tomu bylo i dříve při pokusech ji kontaktovat.

Rada města záležitost výzvy na odkoupení předmětného pozemku znovu projednala dne

9. 12. 2013 a doporučila svým usnesením č. 1067 zastupitelstvu, aby se zakoupením pozemku za cenu 400,- Kč/m2 nesouhlasilo.

Do rozpravy se zapojili:

p. Štefan Podhorec – nesouhlasí s doporučením, že zastupitelstvo nebude souhlasit s odkoupením pozemku. Od toho člověka jsme potřebovali souhlas, abychom tam mohli tu komunikaci vybudovat, bez jeho souhlasu by tam komunikace nikdy nevznikla. Město se zavázalo k něčemu, proto je pro dokončení směny pozemků. Ptá se, zda město přistupuje k cenám 100–150,- Kč za m2 pod komunikací vždy, ve všech případech nebo má město rozdílné ceny.

Tajemník MěÚ – ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě jasně vyplývá, že se bude prodávat pozemek, na kterém bude komunikace, p. xxxx byl informován, že prodej pozemku bude podmíněn rozhodnutím ZM.

Ing. Jan Bureš – p. xxx prodal své sousední pozemky za navýšenou cenu díky tomu, že mu tam město postavilo silnici a jeho to nic nestálo, zhodnotily se mu pozemky, pro budoucí kupce mohl navýšit tržní cenu za prodej, nyní požaduje cenu ve městě zcela výjimečnou.

p. Pavel Friebert – ke stanovování cen pozemků ve městě – pokud město prodává nebo kupuje pozemek, tak se dělá znalecký posudek, který stanovuje tzv. úřední cenu, na ceny pozemků není sazebník, je to podle nabídek realitních kanceláří.

Tajemník MěÚ – přijetí tohoto usnesení neznamená, že se s p. xxx nebude dál jednat.

p. Miloslav Pelc – myslí si, že kýženého výsledku bylo dosaženo lstí a město by si takové jednání nemělo dovolit

Z řad občanů města:

p. Miroslav Vachek – v důvodové zprávě je psáno, že pokud by ZM toto neschválilo, tak závazek města by zanikl – podle něj to nemůže ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplynout.

Tajemník MěÚ – ve smlouvě je jasně psáno, že až nastanou některé skutečnosti, tak se město zavazuje k tomu, že to předloží k projednání zastupitelstvu – to je jedna podmínka, druhá podmínka je obecná, jestliže se od podpisu takovéto smlouvy podstatně změní podmínky, kdy není možné spravedlivě na takové smlouvě trvat, myslí si, že podmínky na straně města se změnily. Čili jsou dva právní důvody, které by nastaly, pokud zastupitelstvo projedná

a neschválí, tak smlouva dál nezavazuje.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  221

Zastupitelstvo města

  n e s o u h l a s í

se zakoupením jedné ideální poloviny pozemku č. 1104/259 – ostatní komunikace o výměře 331m2 v k.ú. Nové Strašecí za cenu 400,- Kč/m2 od xxxxx, bytem xxxxxxxxx

Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 7 členů se zdrželo hlasování

(Pro: Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, Mgr. et MgA. Iva Vachková, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Naděžda Jurgovská, Štefan Podhorec,  Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner)

 

7)  Kandidatura přísedící okresního soudu

Dnem 27. 1.2014 končí funkční období přísedící Okresního soudu v Rakovníku, a to xxxxxx. Dle sdělení ředitelky správy soudu ze dne 7. 11. 2013 (doručena na MěÚ 8. 11. 2013) souhlasí s kandidaturou na další funkční období pí. xxxxx.

Rada města svým usnesením č. 1008 ze dne 29. října 2013 vyslovila souhlas s kandidaturou jmenované a na základě něho byl doručen písemný souhlas předsedy soudu s jejím zvolením.

V souladu s ust. § 64 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny zákonné podmínky a lze zastupitelstvu města kandidátku navrhnout na zvolení přísedící Okresního soudu v Rakovníku na období let 2014–2018.

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  222

Zastupitelstvo města

v o l í

xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx na přísedící Okresního soudu v Rakovníku na období 2014 – 2018.

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner,  Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

8)  Plán rozvoje rodinné politiky

Rada města schválila usnesením č. 879 zpracování a podání přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině 2013 a uložila komisi pro informovanost, školské komisi, aby zpracovaly návrh koncepce rodinné politiky jako součást přihlášky pro tuto soutěž .

Komise pro školství nyní předkládá zastupitelstvu Plán rozvoje rodinné politiky v Novém Strašecí. Plán je výsledkem podrobné statistické analýzy dat získaných v dotazníkovém průzkumu ve městě na jaře 2013 a podnětů získaných při diskusích se zástupci organizací představujících různé zájmové skupiny ve městě. Do předloženého plánu jsou zapracovány připomínky tajemníka města,

ředitele základní školy i radních.

Řada navržených opatření se již realizuje, jde tedy o jejich udržení či mírnou revizi v souladu s potřebami rodin. Jiná opatření jsou převzata ze Strategického plánu 2008–2016, aktualizovaného v letošním roce, anebo souvisejí s nedávno získanými dotacemi. V Plánu se objevila i některá nová opatření. Pro naprostou většinu z nich se počítá s dotací ze soutěže Obec přátelská rodině. Pokud Nové Strašecí v soutěži neuspěje, lze tato opatření realizovat postupně, případně v omezeném rozsahu, aby byla zaručena jejich udržitelnost. Je třeba také zdůraznit, že úspěšnost a udržitelnost těchto opatření je úzce spojená s osobou, která bude tato opatření ve městě plánovat a koordinovat, konkrétně s jejími znalostmi problematiky a schopností vyjednat s jednotlivými aktéry rodinné politiky ve městě funkční a efektivní řešení.

V posledních letech muselo město Nové Strašecí řešit naléhavé otázky související s provozem kanalizací či stavem městských chodníků. Stále se vynořují další oblasti, kam je třeba investovat. Přesto je dobré mít a aktivně sledovat koncepci rozvoje rodinné politiky a prorodinných opatření, aby se zajistilo, že ve městě budou zůstávat mladí lidé a nebude sloužit pouze jako noclehárna lidem, kteří jinak žijí a pracují v Praze či jinde.

Rada města na svém zasedání dne 9. prosince 2013 doporučila zastupitelstvu města Plán rozvoje rodinné politiky v Novém Strašecí ke schválení.

Do rozpravy se zapojili:

Mgr. et MgA. Iva Vachková – chtěla by plán podpořit, tento materiál řeší situaci komplexněji, mapuje jaká je aktuální situace, jaké jsou potřeby, upozorňuje nás na existenci skupiny mládeže ve věku 10–16 let, která dlouhodobě nebyla ve městě řešena, mluví se o problémech, které je možné řešit např. zřízením klubu, který by fungoval jako centrum setkávání, startuje snahu a aktivitu tuto situaci řešit do budoucna.

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  223

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Plán rozvoje rodinné politiky v Novém Strašecí, který je přílohou k tomuto usnesení.

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner,  Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,RNDr. Libuše Vosátková

Zdržel se: Jiří Drvota)

 

 

9) Různé

 

a)  Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.

Z podaných žádostí:

30. 8. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekt řešící snížení energetické náročnosti budovy polikliniky. Zatím nerozhodnuto.

30. 9. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“ – rekonstrukce stávající a výstavba protilehlé. Zatím nerozhodnuto

29. 11. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulic Mšecká a Sportovní“ – rekonstrukce povrchu vozovky, části chodníků a vybudování parkovacích stání v ulicích Sportovní a Mšecká dle projektu Ing. Hrbka. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 11.066.696,69 Kč včetně DPH, podíl města 4.627.856,13 Kč (41,8 %). Zatím nerozhodnuto

29. 11. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Regenerace městské zeleně“ – výsadba 126 ks, kácení 9 ks a ošetření 366 ks stromů ve vybraných částech města. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 3.356.159,- Kč včetně DPH, podíl města 839.040,- Kč (25 %). Zatím nerozhodnuto

Připravují se k podání další žádosti. Dnes dala RM souhlas s dalšími žádostmi o dotace:

„Bezpečnostní opatření a oprava chodníků v ulici Karlovarská“ – podání žádosti do 7. 1. 2014

 – SFDI

Další žádostí z fondů Středočeského kraje – podání žádosti do 20. 12. 2013 – tyto jsou drobnější, z těch větších částek je to žádost o dotaci na opravu kaple sv. Isidora, konkrétně na opravu oltáře.

Do rozpravy se zapojili:

p. Jiří Toužimský – kaple je absolutně prázdné místo, kam nikdo nepřijde, proto mu oprava oltáře přijde zbytečná, pokud jednou v kapli něco bude, např. výstava, tak má smysl o dotaci žádat, pokud je tam spoluúčast města vysoká, tak se mu zdá, že částka 180.000,- Kč by se dala použít jinam.

Ing. Jan Bureš – tato částka je odhad, myslí si, pokud je dotační titul na opravu památek, tak je záhodno žádost podat, než bude oltář zničen.

starosta města – rozumí připomínce p. Toužimského, jde o to, aby pak kaple byla využívána.

Mgr. et MgA Iva Vachková – využití kaple zajímá ve městě více lidí, existuje kruh lidí, kteří mají  plány na její otevření a využití, uvažuje se, že od příštího roku by se s kaplí už dalo něco dělat, vše ale také souvisí s tím, jak vypadá park u kaple, ale vše je ve fázi zrodu a představ

Poznámka: v 19:55 hod. odešel zastupitel Ing. David Ryss (18)

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  224

Zastupitelstvo města

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů.

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poznámka: v 19:57 hod. přišel zastupitel Ing. David Ryss (19)

 

 

b)  Návrh na zrušení výboru pro školství, kulturu a sport zastupitelstva města

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 6 z 20. 12. 2010 zřídilo výbor pro školství, kulturu

a sport. V rámci schváleného plánu práce se výbor v roce 2011 zabýval tématy jako územní plán z hlediska školství, vztahy město – církev, zmapování kulturních památek a přípravou grantového systému. V praxi se ukázalo, že činnost výboru zastupitelstva dubluje činnost komisí rady města  a proto již na léta 2012 a 2013 nebyl plán práce výboru stanoven. Předseda výboru proto navrhuje zastupitelstvu výbor pro školství, kulturu a sport zrušit.

Do rozpravy se zapojili:

p. Jiří Drvota – nesouhlasí s rušením, mluvil někdo s předsedy komisí

Starosta města – ujasnil, že se neruší komise, ale ruší se výbor

Mgr. et. MgA. Iva Vachková – ze začátku výbor pracoval aktivně, postupně byla koordinace složitá, výbor sám požádal o zrušení

 

Z řad občanů města:

Miroslav Vachek – záměr byl původně jiný, že se nebudou zřizovat jednotlivé poradní komise, že se sportovci, lidé ze školství a kultury sejdou v jednom výboru a tam se bude rozhodovat

o směřování grantů, předsedové komisí se stali členy výboru

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  225

Zastupitelstvo města

r u š í

výbor zastupitelstva města pro školství, kulturu a sport

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner,  Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Proti: Jiří Drvota)

 

 

c)  Zrušení organizační složky města Městská sportovní zařízení

Jak vyplynulo z diskuze na několika posledních jednání rady města, je předkládán zastupitelstvu města návrh organizačního opatření v souvislosti s možností zrušení organizační složky města – Městská sportovní zařízení

Městská sportovní zařízení (MSZ) byla zřízena usnesením zastupitelstva č. 192 ze dne

22. 4.2002 s účinností od 1. 5. 2002. Citované zastupitelstvo se odvolalo na předběžné hlasování a rozpravu, které proběhly na pracovním zasedání zastupitelstva dne 4. 4. 2002.

MSZ představují dva zaměstnanci – vedoucí a správce (fotbalové hřiště) a 3 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti (hala BIOS). Účelem činnosti MSZ by mělo být zabezpečení úkolů na úseku rozvoje organizovaného i neorganizovaného sportu a dětských hřišť. Pokud jde o správu majetku města (NKC, sportovní zařízení) úloha složek spočívá převážně v zjištění potřeb a jejich objednání. Další realizace je většinou úkolem odboru investic MěÚ. Organizační složka nemá právní subjektivitu, je napojena na rozpočet města a účetnictví je vedeno OF MěÚ.

Případné zrušení této organizační složky se nejeví nikterak organizačně složité a po ekonomické stránce je výhodné. Obdobně jako v jiných městech by bylo možné oblast sportu podřídit přímému řízení pod funkci uvolněného místostarosty/starostky v podobném postavení jako mají odbory MěÚ. V personálním zajištěné lze uvažovat o funkci správce sportovních zařízení a zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti. Oproti stávajícímu stavu by to představovalo roční úsporu mzdových prostředků minimálně 450 tisíc korun. Pro rok 2014 by se úspora dala vyčíslit částkou cca 250 tisíc korun s ohledem na skutečnost, že systemizace pracovních míst by proběhla v průběhu první poloviny roku 2014. Zrušení složky by představovalo převod správy majetku přímo pod OI MěÚ, úpravu rozpočtu města, kde položky paragrafu 3412 by se z většiny podřídily pod paragraf 6171 – Činnost místní správy a pod paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené. V pracovně právních záležitostech by to znamenalo odvolání stávajícího vedoucího organizační složky (čímž nezaniká pracovní poměr) a v souladu se schválenou systemizací pracovních míst provést organizační opatření spočívající ve snížení počtu zaměstnanců. Zrušení organizační složky je v kompetenci zastupitelstva města, ostatní s tím spojená organizační opatření jsou v kompetenci rady města.

 

Poznámka: ve 20:05 vyhlásil starosta města 15 min. přestávku

 

Do rozpravy se zapojili:

 

Starosta města – tento návrh nepředkládá rada města, neboť v radě nebyla na tento návrh shoda,  líbil se mu původní návrh, který se týkal i MěKZ. Případné zrušení těchto dvou složek by se nejevilo organizačně nijak složité a po ekonomické stránce by bylo výhodné, obdobně jako v jiných městech by bylo možné obě oblasti kultura a sport podřídit přímému řízení pod funkci místostarostky, podobně jako to mají odbory MěÚ. Personálním zajištěním by šlo uvažovat o funkci referenta, který by měl na starosti jak kulturu, tak i sport, ten by zároveň kontroloval majetek sportovní a zároveň by pracoval i na vymýšlení sportovních akcí a zřejmě tak by tomu bylo i v kultuře. Proti stávajícímu stavu by to představovalo úsporu mzdových prostředků min. 500 tis. Kč, zrušení složek by představovalo převod správy majetku přímo pod odbor investic MěÚ

p. Miloslav Pelc – v čem spočívá úspora mzdových prostředků 450 tis. Kč ročně – to znamená, že by se ti lidé propustili, jak by to bylo se zaměstnanci? Co by dělal vedoucí, když by mu nezanikl pracovní poměr, jaké by byly jeho mzdové náklady?

Ing. Jan Bureš – nebyla by funkce vedoucího MSZ, roční úspora 450 tis. Kč včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, vedoucímu nezaniká pracovní poměr, pouze mu nebude vyplácen příplatek za vedoucího, v systemizaci pracovních míst by bylo organizačně o 1 pracovní místo méně a na základě této systemizace by pak došlo k ukončení pracovního poměru vedoucího.

p. Jiří Drvota – rekapituloval situaci, jak byla dříve, ptal se, kdo bude organizovat sportovní akce, např. silvestrovský běh, se zrušením nesouhlasí, dříve MSZ fungovaly rok bez vedoucího

a počítal, že když přijde nový vedoucí, tak přinese nové nápady, rozšíření, zkvalitnění. Kdo tedy bude řídit činnost?

Ing. David Ryss – dotazoval se na nové uspořádání paragrafů ohledně MSZ.

Tajemník MěÚ – paragrafy mají svoje složky, takže by se určitě utvořila složka zvlášť pro kulturu, zvlášť pro sport.

Starosta města – podal pozměňovací návrh: Zastupitelstvo města ruší dnem 31. 12. 2013 organizační složky MSZ i MěKZ. Domnívá se, že problémy jsou v obou a takto by se to řešilo.

p. Štefan Podhorec – předkládá se závažné rozhodnut, jak v oblasti sportu, tak v oblasti kultury, které je dle jeho pohledu dnes nehlasovatelné, je potřeba širší diskuse.

Mgr. Richard Spiegl – rada města nenašla shodu v tomto bodě, rozcházejí se v koncepci řízení obou těchto středisek, za sebe považuje toto řešení za nekoncepční a polovičaté, mělo by se řešit jako celek, nikde není uvedeno, jak bude fungovat od 1. 1. 2014.

Ing. Jan Bechyně – na radě jednali 9. 12. 2013, rozpor je v tom, že někdo říká zrušme oboje, někdo zrušme pouze MSZ.

Ing. Věra Matějovičová – návrhy jsou neuvážené, starosta naznačil, že v obou složkách jsou problémy. Otázkou je, zda je zrušení vyřeší, rozumnější by bylo stáhnout oba dva návrhy a uložit radě, aby se tím hlouběji zabývala a zastupitele informovala na příštím zasedání.

Ing.  Pavel Vaic – návrh je neuvážený, není žádná rozvaha.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – v radě se debatuje, zda zrušit obě vedoucí složky nebo jenom jednu, na jedné je shoda, jedná se o té druhé, kdy ten krok udělat. Ekonomicky je to dobře podložené, nebál by se o to, kdo bude jakou činnost kontrolovat, od toho jsou na úřadě referenti, kdo bude zadávat práci. Většina sportovních areálů je stejně pronajatá. Z města zaznívají velmi silné hlasy, že situace v MSZ není dobrá a ví to i zastupitelé, nechce se mu čekat do února, než se tím bude zase zabývat zastupitelstvo, proto tento návrh podpoří, jde mu o to, aby se tento problém zase neodkládal.

Bc. Pavel Novák – domnívá se, že to skutečně není úplně normální stav, kdy máme organizační složky s vlastními složitými strukturami, kde jsou dva lidé a jeden z nich je vedoucí, nevidí problém v tom jednat a potom řešit koncepční záležitosti.

p. Jaroslav Beránek – proč si neříct na rovinu – odvolejme ředitele městských sportovišť a tím je vše vyřešené. Všichni víme, kde ty problémy jsou, tam je hlavně manažerské selhání, nekomunikuje se.

Ing. Jan Bechyně – nemyslí si, že by tam bylo manažerské selhání. Před 8-11 lety byla vize, že ředitel bude třeba oslovovat sponzory, kteří zde budou umisťovat reklamy a další věci, ukazuje se, že hokejbalovému a fotbalovému oddílu spíše vyhovuje, když sponzoři spíše než městu přispějí přímo oddílu. Spodní sportoviště je pronajato – není to prostě místo na plný úvazek

a ještě na manažerskou funkci. Dovede si představit, že to bude pozice sportovního referenta, zaměstnance MěÚ (třeba na ½ úvazku, který bude pověřen řízením hlavně Biosky a bude mít k sobě 2–3 lidi třeba na dohod).

 

Z řad občanů města:

Miroslav Vachek – na jednom zasedání schválí zastupitelstvo rozpočet a v dalším bodě ho chce změnit.

Ing. Jan Bechyně – rozpočet byl předložený radou města, toto je návrh, který předkládá konkrétní zastupitel, nedá se předjímat, že tento bod bude schválen a že rozpočet dozná změn.

p. David Satranský – pro město je dobře, když najde úspory, ušetřené peníze se mohou použít na realizaci nějakých investičních akcí, např. povrch hokejbalového hřiště                       

 

Poté zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu starosty města

U s n e s e n í   č.

Zastupitelstvo města

s o u h l a s í

se zrušením obou organizačních složek města Městská sportovní zařízení a Městská kulturní zařízení dnem 31. 12. 2013.

Pro toto usnesení hlasovali 3 zastupitelé města, 6 členů hlasovalo proti, 10 členů se zdrželo hlasování

Návrh nebyl přijat.

(Pro: Mgr. Karel Filip, Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss

Proti: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,

Mgr. et MgA. Iva Vachková

Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner,

Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,  Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poté bylo hlasováno o původním návrhu na usnesení

U s n e s e n í   č.

Zastupitelstvo města

s o u h l a s í

se zrušením organizační složky města Městská sportovní zařízení dnem 31. 12. 2013

Pro toto usnesení hlasovalo 8 členů zastupitelstva města, 11 členů se zdrželo hlasování

Návrh nebyl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Dr. Ing. Jan Kleindienst,  Bc. Pavel Novák,

Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková,

Zdržel se: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská,

Ing. Karel Kestner, Ing. Věra Matějovičová, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, Ing. Pavel Vaic) 

 

d)  Změna jednacího řádu zastupitelstva města

 

Návrh předložil p. Jiří Toužimský - všichni, kdo spolupracují se zastupiteli, tak mají za sebou spoustu lidí, kteří jim pomáhají a pomohla by malá změna v jednacím řádu, což je vyvěšení všech materiálů zastupitelstva 7 dní před zastupitelstvem. Pokud by materiály byly zaslány mailem nebo vyvěšeny na webu města, tak jsou schopni mezi sebou lépe spolupracovat a i občané města by si mohli týden dopředu prohlédnout materiály a připravit se na konkrétní věc, která je zajímá. V jednacím řádu se jedná o článek 4, odst. 4, ten rozvinout nebo přidat odst. č. 5.

 

Do rozpravy se zapojil:

Bc. Pavel Novák – souhlasí, ale problém vidí s osobními údaji a také s přílohami - některé je obtížné naskenovat, musí se postupovat sofistikovaně.

Tajemník MěÚ – musely by být dvojí materiály, také otázka techniky, musí být ochrana osobních údajů.

p. Jiří Toužimský – návrh nemusí být přijat dnes, ale může se na něm zapracovat a předložit na dalším zasedání zastupitelstva, mohl by to řešit tajemník MěÚ.

 

 

10) Diskuse 

 

Do diskuse se zapojili:

Z řad zastupitelů města:

 

p. Jiří Toužimský – popřál hezké svátky, poděkoval všem za spoustu práce, kterou dělají, vyzval k domlouvání na prioritách, které je potřeba ve výhledu 5–7 let řešit, důležité je mít jasný cíl

 

Z řad občanů města:

 

p. Zdeněk Štěpánek – oslavy Silvestra – zastupitelé by měli zvážit, zda ohňostroje mají cenu, trpí tím ptactvo, zvířata, příroda, ušetřené peníze se dají použít jinak, mládež ze školy hází dělobuchy, nikdo ze školy se tím nezabývá.

 – Územní plán – berou zastupitelé na vědomí, jak rychle, každým rokem roste úbytek orné půdy.

 

 

11) Závěr

Starosta města ukončil jednání v 21:10 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy. Popřál zastupitelům i občanům klidné pohodové Vánoce, všem hlavně zdraví do nového roku.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Naděžda Jurgovská v.r. (9.1.2013)

 

Jiří Toužimský v.r. (8.1.2014)

 

RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                             Mgr. Karel Filip v.r.

   místostarostka města                                                         starosta města

 

 

Zapsala: Hana Papežová, 2. 1. 2014


10. 1. 2014 Zobrazit méně

Stránka