Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí

.

Z Á P I S

 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 30. 1. 2014 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

Přítomno:    20 členů zastupitelstva města 

                       8 občanů města 

 

 

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města

3.         Schválení zadání Územního plánu Nové Strašecí, souhlas s návrhem

vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí

4.         Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové zastávky v ulici

            Karlovarská – Nové Strašecí“

5.         Různé

6.         Diskuse

7.         Závěr

 

 

 

 

 

1) Zahájení

 

Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné

na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Hanu Papežovou.

 

Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Omluven z jednání je Ing. David Ryss.

 

Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.

Pro tento návrh hlasovalo18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

RNDr. Libuše Vosátková)

Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za členy návrhové komise navrhl starosta města Mgr. Richarda Spiegla jako předsedu,

Ing. Pavla Vaice a p. Miloslava Kinkala jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková,  Ing. Pavel Vaic,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Miloslava Pelce

a Ing. Karla Kestnera.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková,

 Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 23. zasedání zastupitelstva města byl ověřen pí Naděždou Jurgovskou a p. Jiřím Toužimským bez připomínek.

 

Poznámka: v 18:05 hod. přišel zastupitel města Ing. Jan Bechyně (19)

 

2) Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města

 

Z diskuze na minulém zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2013 vzešel úkol pro tajemníka MěÚ, jehož podstatou je úprava jednacího řádu ZM spočívající v povinnosti zveřejňovat materiály k projednání na ZM na webových stránkách města. Tajemník MěÚ předložil radě města k projednání návrh úpravy jednacího řádu, a to konkrétně čl. 4, kde by došlo k rozšíření povinnosti předkladatele materiálu (návrhu na projednání) o poskytnutí materiálu též v elektronické podobě a dále o doplnění o nový odstavec: „Nejpozději 6 dnů před zasedáním zastupitelstva města budou materiály určené pro jednání zastupitelstva zveřejněny na webových stránkách města, a to po dobu do ukončení jednání zastupitelstva. Zveřejní se ty materiály,

u kterých to bude technicky možné. Zveřejnění materiálů musí respektovat ochranu osobních údajů“.

Tajemník MěÚ navrhuje prodloužit lhůtu na zveřejnění materiálů na webových stránkách tak, aby byl dán časový prostor pro úpravu materiálů (odstranění osobních údajů), případně naskenování apod., tedy zveřejnění nejpozději 6 dní před jednáním zastupitelstva. Současně je nutné upravit, že takto zveřejněné materiály (návrhy) je nutné bezprostředně po ukončení jednání zastupitelstva z webových stránek odstranit, aby nebyl nikdo uveden v omyl, že zveřejněné návrhy byly takto zastupitelstvem i schváleny. Tyto lhůty by měly být pro informovanost občanů o projednávaných věcech dostatečné.

Při této příležitosti současně tajemník MěÚ navrhuje upravit jednací řád ještě v čl. 14 vypuštěním v odst. 8 věty o předávání zápisů z jednání zastupitelstva po 5 letech do okresního archivu. Toto se neděje a na MěÚ jsou uloženy zápisy ze zastupitelstev (dříve např. plénum MěNV) od roku 1955. Odevzdání zápisů do archivu je nepraktické a po dohodě se státním archivem to není nutné. Archiv pravidelně kontroluje při výkonu státní správy na úseku archivnictví uložení zápisů v prostorách MěÚ.

Rada města tento bod projednala na svém jednání dne 20. ledna 2014 a svým usnesením č. 1107 ho doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

Poznámka: v 18:07 přišel zastupitel města Jiří Verner (20)

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

 

Po projednání zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í  č.  226

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

tyto změny jednacího řádu zastupitelstva města:

1.

Čl. 4 Příprava jednání zastupitelstva

a) odst. 4 se doplňuje o tento text:

„Současně poskytne ve stejné lhůtě sekretariátu MěÚ předkládaný materiál v elektronické podobě.“

b) článek doplnit o nový odstavec č. 10) tohoto znění:

„10) Nejpozději 6 dnů před zasedáním zastupitelstva města budou materiály určené pro jednání zastupitelstva zveřejněny na webových stránkách města, a to po dobu do ukončení jednání zastupitelstva. Zveřejní se ty materiály, u kterých to bude technicky možné. Zveřejnění materiálů musí respektovat ochranu osobních údajů. „

2.

Čl. 14 Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

V odst. 8) vypustit druhou větu:

„Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.“

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,  Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

 

3) Schválení zadání Územního plánu Nové Strašecí, souhlas s návrhem vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí

 

Pořizovatel nového územního plánu města Nové Strašecí Ing. Filipa Turazová dokončila projednávání zadání Územního plánu Nové Strašecí s dotčenými orgány, krajským úřadem

a veřejností a ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Pavlem Novákem, také vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí.

Dne 20. 9. 2013 určený zastupitel města pro územní plán Bc. Pavel Novák souhlasil se zněním předloženého pracovního návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí ve smyslu § 47 odst. stavebního zákona.

Zadání územního plánu Nové Strašecí bylo dotčeným orgánům a krajskému úřadu zasláno dne

1. 10. 2013, téhož dne byla vyvěšena veřejná vyhláška o možnosti veřejnosti seznámit se

s návrhem zadání územního plánu. Pro veřejnost byl návrh zadání Územního plánu Nové Strašecí k nahlédnutí na odboru investic MěÚ Nové Strašecí od 9. 10. 2013 do 8. 11. 2013. Další postup dle příslušných ustanovení stavebního zákona je:

 • Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

 • V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona

  o ochraně přírody a krajiny.

 • Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 • Do 15 dnů ode dne doručení zadání (veřejnou vyhláškou) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

 • K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

  Po doručení stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí pořizovatel územního plánu Ing. Filipa Turazová zpracovala návrh vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí, se kterým dne 9. 12. 2013 vyjádřil souhlas určený zastupitel města pro územní plán

  Bc. Pavel Novák.

  V procesu schválení zadání Územního plánu Nové Strašecí není rozhodováno o žádném podnětu. Veškeré došlé podněty byly do zadání Územního plánu Nové Strašecí zapracovány k posouzení při zpracovávání návrhu Územního plánu Nové Strašecí a budou tedy vyhodnocovány a bude

  o nich rozhodováno v dalších fázích pořizování nového Územního plánu Nové Strašecí – zpracovávání, projednávání a schvalování návrhu Územního plánu Nové Strašecí.

  Zadání Územního plánu Nové Strašecí schvaluje zastupitelstvo města, které musí také souhlasit s návrhem vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí. Rada města tento bod projednala na svém jednání dne 20. ledna 2014, usnesením č. 1109 a doporučila zastupitelstva města schválit navržené usnesení.

   

  Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

   

  U s n e s e n í  č.  227

  Zastupitelstvo města

   

  I.  s c h v a l u j e

   

v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání Územního plánu Nové Strašecí.

Zadání Územního plánu Nové Strašecí je přílohou tohoto usnesení.

 

II.  s o u h l a s í

 

s návrhem vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí.

Vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření a připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Nové Strašecí je přílohou tohoto usnesení.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

4) Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové zastávky v ulici

Karlovarská – Nové Strašecí“

 

Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy č. 71 Regionálního operačního programu Střední Čechy v oblasti podpory – 1.2. Udržitelné formy veřejné dopravy (zastávky veřejné dopravy)

na projekt „Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí“ cena dle zpracovaného rozpočtu je 1.617.425,- Kč, maximální výše dotace poskytnutá na základě návrhu smlouvy je 1.293.940,- Kč. Spolufinancování projektu z rozpočtu města je předpokládáno ve výši

323.485,- Kč. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy poskytne městu dotaci na základě smlouvy o poskytnutí dotace, která musí být schválena zastupitelstvem města. Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace znamená úsporu v rozpočtu cca 1.290.000,- Kč.

Rada města se tímto bodem zabývala na svém jednání dne 20. ledna 2014 a svým usnesením

č. 1108 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy a dále vyčlenění peněžní částky na spolufinancování projektu.

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Pavel Vaic – bylo by vhodné, kdyby byla k tomu stručná kalkulace

p. Pavel Friebert – byl zvolen standartní postup, na odboru investic je k dispozici položkový rozpočet, je možné do něj nahlédnout a jednotlivé položky zkonzultovat

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č.  228

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy,

IČO: 75082314 o poskytnutí dotace ve výši 1.293.940,- Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 323.485,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí“, reg.č.: CZ.1.15/1.2.00/71.01662.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

5) Různé

 

Odstoupení ředitele ZŠ

 

Mgr. et MgA. Iva Vachková se zabývala odstoupením současného ředitele ZŠ a následnou volbou nového ředitele ZŠ a MŠ Nové Strašecí.

Vzhledem k odstoupení ředitele základní školy čeká město Nové Strašecí vyhlášení konkurzu

na nového ředitele, protože je jejím zřizovatelem. Funkční období ředitele školy je 6 let

a ZŠ je jednou z největších institucí ve městě, proto by tomuto konkurzu měla být věnována maximální pozornost. Z tohoto důvodu navrhuje, aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení: „Zastupitelstvo obce ukládá radě před vyhlášením konkurzu na ředitele základní školy a MŠ

J. A. Komenského Nové Strašecí se sídlem Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí, předložit zastupitelstvu ke schválení návrhy na jmenování členů konkurzní komise a návrhy

na obsahové náležitosti přihlášky a návrh termínu jejich podání.“

Volbu ředitele vidí jako klíčovou záležitost a je důležité, aby konkurzu byla věnována pozornost

i zastupitelstvem. Jde o složení konkurzní komise – zastupitelstvo by ho mělo vědět a mělo by ho také schválit. Sice je to v kompetenci rady města, ale myslí si, že v zákoně je opora, aby

i zastupitelstvo toto mohlo požadovat.

 

 

 

Do rozpravy se zapojili:

 

Dr. Ing. Jan Kleindienst – podstatou návrhu tedy je, že by konkurzní komisi neschvalovala rada města, ale zastupitelstvo města.

p. Miloslav Kinkal – schvalování má legislativní rámec, požádal o vysvětlení tajemníka MěÚ.

Tajemník MěÚ – je přesvědčen, že pokud tyto pravomoci na sebe vezme ZM, bude usnesení neplatné. Bylo by to porušení zákona o obcích, který přesně definuje kompetence RM

a kompetence ZM a pak také hovoří o tom, že ve všech ostatních případech, které nejsou v zákoně upraveny, tak rozhoduje rada města, případně v těchto záležitostech tuto pravomoc může na sebe převzít ZM – ale ZM na sebe nemůže vzít pravomoci RM, které jsou stanoveny přesně v zákoně. Stanovení konkurzní komise a schvalování ředitele je v zákoně o obcích vyhrazeno radě města podle §102 odst. 2 písm. b), proto nemůže ZM vzít na sebe tuto pravomoc.

Ing. Jan Bureš – neví, kdo všechno jmenuje zástupce, ale pokud někdo např. ze Středočeského kraje nebo ze školské inspekce nominuje člověka, tak nemáme možnost ho odmítnout.

Mgr. et MgA. Iva Vachková – složení komise je dáno ze zákona. ZM by mělo vědět navrhované členy konkurzní komise proto, aby nedošlo ke shodě v tom, že členy konkurzní komise budou také např. i lidé, kteří potom budou vybírat ty, kteří u komise uspějí. Měli bychom se bavit jakou chceme školu, jakého chceme ředitele ve škole.

Mgr. Richard Spiegl – RM o odstoupení ředitele ZŠ nejednala. Legislativa přesně upravuje, jak konkurz proběhne, myslí si, že proběhne v souladu s legislativou, objektivně. Konkurzní komise je složena podle vyhlášky, své zástupce si nominují rodiče, česká školní inspekce, rada školy. Stejně tak zřizovatel si jmenuje své zástupce – je to jeho plná kompetence.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – technicky – pokud by ZM hlasovalo, tak je to stejně neplatné.

Tajemník MěÚ – ZM by překročilo své pravomoci a usnesení by bylo neplatné – i jmenovaní

komise.

p. Miloslav Pelc – věc bychom měli uzavřít – buď se paní magistra spokojí s vysvětlením, pokud ne, tak se dá do zápisu a odpověď bude taková, že tento návrh není v souladu se zákonem.

Bc. Pavel Novák – jedna varianta by byla, že ZM doporučuje RM, aby dříve než vybere ředitele školy, tak aby s tím seznámila zastupitele.

Mgr. et MgA. Iva Vachková – dostala uspokojivou odpověď.

 

 

6) Diskuse 

 

Do diskuse se zapojili:

 

Z řad zastupitelů města:

 

p. Jiří Drvota – dotazoval se ohledně výstavby autobusových zastávek, zda k možným technickým překážkám realizace, bude dodržen časový předpoklad k 27. 11. 2014.

p. Pavel Friebert – termíny nastaveny pro město velmi přísně, do 19. 3. musí být dokončen výběr dodavatele stavby, nejpozději 19. 4. musí být stavba zahájena, termín výstavby se počítá

2–3 měsíce, rozsah stavby není takový, aby měl trvat déle.

 

 

 

 

 

Z řad občanů města:

 

p. Miroslav Vachek – k výběru ředitele školy – k jakému datu končí jeho funkce. Navrhuje usnesení: „ZM žádá RM, aby ho seznámila se svými návrhy na jmenování komise“. Jednání RM jsou neveřejná, rodiče by se možná také rádi zúčastnili diskuse.

starosta města – ředitel školy končí k 31. 8. 2014. Jednání rady města jsou neveřejná, ale zápisy jsou veřejné.

Mgr. Richard Spiegl – rodiče, zástupce odborné veřejnosti – všichni ti, kdo jsou ze zákona členy konkurzní komise budou o vhodnosti kandidátů diskutovat, budou hlasovat. Budou rozhodovat v prvním kole hlasováni, zda jsou kandidáti vhodní nebo nevhodní, případně rozhodnou, když bude víc vhodných kandidátů o jejich pořadí. Rozhodnutí nebo doporučení komise není závazné pro zřizovatele.

p. Miroslav Vachek – rodiče ale nemusí být v radě zastoupeni.

Mgr. Richard Spigl – to je věcí školské rady, koho si tam zvolí, zda to bude rodič nebo předseda té rady nebo zástupce zřizovatele, pokud si nezvolí zástupce rodičů, tak tam samozřejmě nebude.

 

Z řad zastupitelů města:

 

Mgr. et MgA. Iva Vachková – městské muzeum je zřízeno krajem, je pobočkou okresního muzea v T.G.M. Rakovníku a letos slaví 120. výročí svého vzniku. Muzeum chystá akce pro veřejnost, které by toto výročí připomněly. Chtěla by se zeptat, zda by byla možná cesta podpory mimořádným darem RM na tuto událost cca 20.000,- Kč, které by muzeum dostalo jako dar na oslavy. Pobočka muzea obohacuje život ve městě.

Starosta města – muzeum si plánuje své akce rok dva dopředu, pokud dojde nějaká žádost, tak

se jí bude RM zabývat.

Mgr. et MgA. Iva Vachková – nemůže to být obráceně, že by obec nabídla pomoc muzeu?

Ing. Jan Bureš – doporučuje Mgr. et MgA. Vachkové zpracovat toto jako bod do jednání ZM, tzn. důvodovou zprávu a návrh na usnesení.

Ing. Jan Bechyně – ať bylo výročí nebo nebylo, pokud muzeum pořádalo nějakou významnou akci, město ho podpořilo, pokud zase přijdou s nějakou akcí, tak se jejich požadavkem vždy zabýváme.

p. Jiří Drvota – jakým způsobem se bude platit vodné a stočné, jakým způsobe dostaneme informace od TS, dostaneme vyúčtování, přijde faktura nebo musíme platit osobně v TS?

Starosta města – vodné určuje VKM, stočné je rozděleno na dvě částí, to znamená kanalizace, kde provozuje město a kanalizace, kde provozuje VKM.

Ing. Jan Bureš – v 90% jsou odečty realizovány ze začátku roku leden– duben, po odečtu vodoměrů je vystavena faktura vodné Středočeskými vodárnami a ty na základě smlouvy s TS tyto informace předají a do měsíce je vyúčtováno stočné odběratelům. Vyúčtování je podle toho,

kdo má nebo nemá zálohy, kdo platí bankovním převodem, někdo platí v hotovosti, inkaso, SIPO – takže pokud už byl odečet např. v lednu, tak v lednu nebo únoru by měla přijít faktura na stočné.

 

Z řad občanů města:

 

p. Zdeněk Štěpánek – dotaz ohledně územního plánu – zda šlo o jeho definitivní schválení podle doplnitelných návrhů od občanů, mělo by se přihlížet i k tomu, aby byla zachována orná půda.

starosta města – ne.

p. Zdeněk Štěpánek – existuje tiskový zákon pro komunální publikace jako je Novostrašecký měsíčník, kde jsou redaktoři povinni uveřejňovat i informace ze stran opozice. V prosinci ani v lednu se nevyskytla žádná poznámka o tom, že by se vedla nějaká diskuse o nesouhlasném návrhu, v lednovém výtisku je zpráva ze zasedaní ZM, ale není tam zmínka o tom, že by někdo s něčím nesouhlasil.

 

 

 7) Závěr

 

Starosta města ukončil jednání v 18.45 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Miloslav Pelc v.r. (7. 2. 2014)

 

Ing. Karel Kestner v.r. (7. 2. 2014)

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                                                                 Mgr. Karel Filip v.r.

   místostarostka města                                                                                  starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Papežová, 4. 2. 2014


7. 2. 2014 Zobrazit méně

Stránka