Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí konaného dne 20.2.2014

.

Z Á P I S

 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 20. 2. 2014 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

Přítomno:    19 členů zastupitelstva města 

                      11 občanů města 

 

 

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Kontrola usnesení

3.         Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko na území města

            Nové Strašecí

4.         Různé

5.         Diskuse

6.         Závěr

 

 

 

1) Zahájení

 

Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné

na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Hanu Papežovou.

 

Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Omluveni z jednání jsou Ing. David Ryss a Mgr. Richard Spiegl.

 

Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.

Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poznámka: v 18:03 přišel zastupitel města Jiří Verner (19)

 

Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Jana Bechyně jako předsedu, Jiřího Toužimského a Bc. Pavla Nováka jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města Ing. Věru Matějovičovou

a p. Jaroslava Beránka.

Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města

Návrh byl přijat.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 24. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Miloslavem Pelcem a Ing. Karlem Kestnerem bez připomínek.

 

 

 

2) Kontrola usnesení

 

22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010

Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel

ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu

o bezúplatném převodu pozemků. Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy (od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad). V 12/2012 převedeny do vlastnictví města p.č. 875

a 2145/5. V současné době je zpracováván geometrický plán k oddělení zastavitelné části p.č. 366/48 dle ÚP, který může být předmětem převodu. Žádost o převod všech zbývajících pozemků byla sdělením SPÚ z 24. 6. 2013 zamítnuta, neboť pozemky splňují podmínky zákona

č. 428/2012 Sb. (církevní majetek) a stát s nimi nemůže zatím nakládat.

 

 

 

 

 

11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012

Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

trvá

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.

 

            16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2012

Usnesení č. 169 – Pecínov kanalizace - trvá

Zastupitelstvo města schválilo záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013

a uložilo radě města učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013. Veřejná zakázka na dodavatele stavby byla ukončena podpisem smlouvy dne 6. 9. 2013.  Proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a na koordinátora bezpečnosti práce, spol. Provod zajišťuje projektování kanalizačních přípojek.

Dne 12. 9. bylo předáno staveniště, stavební práce zahájeny – probíhá realizace stavby.

 

            19. zastupitelstvo města ze dne 20. 6. 2013

Usnesení č. 196 – Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 od převodce ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Převod ¼ pozemku od ÚZSVM dokončen vkladem smlouvy do KN k 12. 8. 2013. Převod ¼ p.č. 2282/3 trvá – Státní pozemkový úřad zatím nevyhotovil smlouvu.

 

            20. zastupitelstvo města ze dne 26. 9. 2013

Usnesení č. 208 – Prodej pozemku pod trafostanicí - trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 643 v k.ú. Nové Strašecí pod trafostanicí spol. ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat kupní smlouvu. Kupující byl vyrozuměn o projednání v ZM a vyzván k přípravě smlouvy.

 

23. zastupitelstvo města ze dne 19. 12. 2013

Usnesení č. 218 – Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2016 - trvá

Zastupitelstvo města pověřilo radu města, aby se zabývala situací hokejbalového hřiště v průběhu roku 2014 a do konce května 2014 navrhla zastupitelstvu města řešení.

 

23. zastupitelstvo města ze dne 19. 12. 2013

Usnesení č. 219 – Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2016 - splněno

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014 a rozpočtový výhled na období 2015

a 2016 a tajemníkovi MěÚ uložilo zajistit, ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby.

 

23. zastupitelstvo města ze dne 19. 12. 2013

Usnesení č. 220 – Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a p.xxxxxxx - trvá

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků mezi městem a p. xxxxxxx a uložilo

starostovi města podepsat směnnou smlouvu. Připravuje se směnná smlouva podle NOZ.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č.  229

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.

 

Pro toto usensení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

 

3) Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko na území města Nové Strašecí

 

V prosinci loňského roku byl na MěÚ doručen dopis ředitele společnosti Rakovnicko o.p.s.,

ve kterém navrhuje, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení, kterým by schválilo působnost Místní akční skupiny Rakovnicko (MAS Rakovnicko) v územním obvodu města v období

2014–2020. V případě udělení tohoto souhlasu vzniká možnost získat pro město v rámci dotačních programů MAS Rakovnicko prostředky na projekty občanské vybavenosti, úprav veřejného prostranství a další aktivity. Podmínka udělení předmětného souhlasu zastupitelstva byla místním akčním skupinám stanovena ministerstvem zemědělství.

Město Nové Strašecí sice v minulých letech nebylo se svými žádostmi úspěšné, ale udělení souhlasu nikterak město neomezuje a možnost získání dotace to nevylučuje, právě naopak. Vznik, fungování a orgány MAS Rakovnicko jsou vysvětleny v následném dopise z 13. 1. 2014.

Záležitostí MAS Rakovnicko se zabývala rada města, která nepřijala k tomuto bodu usnesení, ale pověřila starostu města k paralelnímu jednání o případném založení vlastní místní akční skupiny. Založení nové místní akční skupiny, což by představovalo smluvně zavázat obce a města s minimálním celkovým počtem obyvatel 10 tisíc a získání finančních prostředků pro takto nově vzniklý region, není však minimálně pro rok 2014 reálné. Proto starosta města navrhuje pro nebližší období ponechat si možnost žádat o dotace MAS Rakovnicko.

Jednání zastupitelstva města k tomuto bodu programu se zúčastnil i p. Radomír Dvořák, ředitel Rakovnicko o. p. s., který podal další informace o působnosti a činnosti MAS a odpovídal v rámci rozpravy na dotazy z řad zastupitelů i občanů města.

 

Do rozpravy se zapojili:

 

 Ing. Jan Bureš – pokud město bude uvažovat o větším zapojení do struktur MAS, jakým způsobem může nominovat svého zástupce do řídících struktur MAS, má právo nominovat svého zástupce do představenstva MAS, do výběrové komise?

p. Radomír Dvořák – MAS je platformou, jejíž součástí je veřejný sektor představovaný městy, obcemi, svazky obcí a také příspěvkovými organizacemi obcí, krajů nebo státu, pak je zastoupen soukromý sektor – ten je tvořen podnikateli a neziskovými organizacemi. Tito zástupci, pokud chtějí, se stávají členy MAS a na základě členství nominují své zástupce do jednotlivých orgánů MAS – povinně musí mít rozhodovací orgán, ten schvaluje výběr projektů, v případě MAS je to tzv. programový výbor, v současné době je 9 členný. V rozhodovacím orgánu nesmí mít veřejný sektor většinu, muže mít maxim. 49%, převažuje neziskový sektor a podnikatelé. Dále povinným orgánem je výběrová komise – ta se zabývá výběrem a hodnocením projektů, nerozhoduje o projektech, ale doporučuje je k financování. Ve výběrové komisi nemusí být jen členové MAS,

ale i zástupci nečlenů, ale v rámci územní působnosti, kteří mají určitou odbornost a jsou schopni transparentně a objektivně posuzovat žádosti o dotace. Pokud se obec rozhodne stát členem MAS, potom má i právo nominovat své zástupce do programového výboru

a výběrové komise. Posledním orgánem, který je povinný, ale není rozhodovací, je monitorovací komise, která se zabývá kontrolou realizovaných nebo ukončených projektů. V současné době jsou podmínky nastaveny tak, že obce do 500 obyvatel se podílejí příspěvkem 5.000,- Kč ročně, obce větší nad 500 obyvatel 10.000,- Kč ročně, podnikatelé 5.000,- Kč a neziskové organizace 2.000,- Kč, ale čeká se na nové podmínky, nové standardy, jaké má být organizační schéma, jaké pravomoci mají mít orgány a podle toho bude vytvořen nový model MAS pro období

2014–2020. V současné době režijní náklady MAS jsou dotovány plně 100%, ale předpoklad je takový, že v novém období se bude muset MAS postarat o spoluúčast ve výši kolem 15%, tzn.,

že bude muset pokrýt část režijních nákladů a to buď svojí nějakou výdělečnou činností, nebo

se na nákladech budou podílet i členové formou příspěvku.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – dotazoval se na náklady, roční režii, výhody MAS. Je větší šance získat dotaci přes MAS, nebo když si obec podá stejnou žádost sama?

p. Radomír Dvořák – nastaveno tak, že náklady na režii mohou činit maximálně 20% z celkové alokace. MAS si rozhoduje sama. V roce 2013 byl čerpán asi 1 mil. Kč. Výhodou je to, že MAS poskytuje žadatelům bezplatný kompletní servis.

Mgr. et MgA. Iva Vachková – v minulém období město prostřednictví MAS podalo 4 projekty, všechny neúspěšné – bude to v příštím období lepší?  

p. Radomír Dvořák – záleží na žadateli, jak byly nastaveny parametry projektových opatření, dříve výhodnější pro malé obce, výhodu měly projekty, kde bylo více aktivit.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – příspěvek města by byl cca 10.000,- Kč ročně?

p. Radomír Dvořák – čím více bude členů, tím bude příspěvek nižší, předpokládá, že by na režii stačily 2.000.000,- Kč, MAS jejich velikosti by povinně měla mít minimálně 27 partnerů, nyní 22, musí hledat povinně další partnery.

p. Miloslav Pelc – MAS je výhodná pro střední obce, pro malé podnikatele; otázka je, zda je MAS vhodný pro nás? Není MAS zbytečný prvek mezi městem a poskytovatelem dotace?

p. Radomír Dvořák – nesouhlasí, pokud město neschválí územní působnost, tak odepře možnost žádat o dotace subjektům, které se k přímým dotacím dostanou velmi obtížně, přes MAS mají vždy větší šanci peníze získat.

Ing. Jan Bechyně – v tisku se objevila informace ohledně čerpání peněz z EU, dosavadní ROP nahradí IROP a očekává se, že až třetina peněz z IROP by mohla jít právě přes MAS.

Mgr. et MgA. Iva Vachková – využili z Nového Strašecí někteří podnikatelé nebo neziskovky MAS, jsou členy? Znamená to tedy, že pokud zastupitelstvo neschválí působnost, potom naši podnikatelé a místní neziskovky nemají možnost prostřednictvím MAS žádat? Oslovuje MAS podnikatele a neziskovky a nabízí jim servis, pomoc?

p. Radomír Dvořák – z Nového Strašecí není nikdo členem MAS, ani nikdo prostřednictvím  MAS o dotaci nežádal. Informace šíří MAS prostřednictvím obcí, inzeruje v tisku.

 

 

 

 

 

Z řad občanů města:

 

Ing. Burešová – kdo bude vybrán za město, aby mohl v akční skupině působit?

Starosta města – nyní schvalujeme pouze územní působnost MAS Rakovnicko, pak lze teprve jednat o členství.

p. Radomír Dvořák – pokud město bude členem, tak si deleguje svého zástupce, ten bude členem pléna, které volí členy programové komise a výběrové komise.

Starosta města – seznámil zastupitele města s podmínkami, kdyby chtělo město založit novou MAS.

p. Miloslav Pelc – město by se mělo stát členem, proto dává protinávrh „schvaluje působnost

a členství v MAS“.

Dr. Ing. Jan Kleindienst – ještě nejsou jasné podmínky.

Tajemník MěÚ – členství vzniká na základě smlouvy, dnes se může maximálně schválit, že

se podá žádost o členství.

Ing. Jan Bureš – souhlasí, pak budeme vědět, kolik to bude město přesně stát a budeme již vědět

i osobu, která by byla schopna tuto činnost dělat.

p. Miloslav Pelc – stáhl svůj protinávrh

 

 Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č.  230

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

působnost Místní akční skupiny Rakovnicko v územním obvodu města Nové Strašecí v období let 2014 až 2020.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti, 4 členové

se zdrželi

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, MUDr. Zdeňka Stehlíková,

Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Proti: Miloslav Kinkal

Zdrželi se: Jiří Drvota, Naděžda Jurgovská, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák)

 

 

 

4) Různé

a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.

Z podaných žádostí:

30. 8. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekt řešící snížení energetické náročnosti budovy polikliniky. Žádost byla posouzena kladně po formální stránce a je zařazena k dalšímu posouzení.

30. 9. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“ – rekonstrukce stávající a výstavba protilehlé. Dotace byla přidělena, probíhá výběr dodavatele.

29. 11. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulic Mšecká a Sportovní“ – rekonstrukce povrchu vozovky, části chodníků a vybudování parkovacích stání v ulicích Sportovní a Mšecká. Zatím nerozhodnuto

29. 11. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Regenerace městské zeleně“ – výsadba 126 ks, kácení 9 ks a ošetření 366 ks stromů ve vybraných částech města. Zatím nerozhodnuto

20. 12. 2014 byly podány tyto žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje na tyto projekty:

„Obnova značení naučné stezky Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova“ z Fondu cestovního ruchu. Výstupem projektu je obnova a doplnění značení v celé délce trasy – cca 12 km. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 12.798,- Kč, podíl města 640,- Kč (5 %). Zatím nerozhodnuto

„Aktivní odpočinek nejen pro seniory“ z Humanitárního fondu. Výstupem projektu je pořízení

a instalace cvičebního prvku pro seniory v areálu sportovní haly BIOS. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 50.034,- Kč, podíl města 2.502,- Kč (5 %). Zatím nerozhodnuto

„Oprava zásahových automobilu Tatra a Volvo“ z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Výstupem projektu je oprava zásahových automobilů JSDH Nové Strašecí. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 199.100,- Kč, podíl města 9.955,- Kč (5 %). Zatím nerozhodnuto

„Nové Strašecí – kaple sv. Izidora – obnova oltáře“ z Fondu kultury a obnovy památek. Výstupem projektu je obnova hlavního oltáře v kapli sv. Izidora. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 687.500,- Kč, podíl města 187.500,- Kč (27 %). Zatím nerozhodnuto

„Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“ z Fondu životního prostředí a zemědělství. Výstupem projektu je výstavba kanalizace v Pecínově. Předmětem žádosti bude pouze část, která bude prostavěna v roce 2014. Celkové vysoutěžené náklady projektu jsou 11.712.433,- Kč, podíl města 6.712.433,- Kč (57,3 %). Zatím nerozhodnuto

„Vybavení fotbalového hřiště – Nové Strašecí“ z Fondu vzdělávání, sportu, volného času

a primární prevence. Výstupem projektu je pořízení dvou přenosných tréninkových hliníkových branek, sítí do branek a rekonstrukce plotu za bránou směrem k tenisovým kurtům. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 60.000,- Kč, podíl města 3.000,- Kč (5 %). Zatím nerozhodnuto

„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Nové Strašecí“ z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence. Výstupem projektu bude rekonstruovaná podlaha v tělocvičně ZŠ – v budově bývalé speciální školy. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 848.531,- Kč, podíl města 42.427,-  Kč (27 %). Zatím nerozhodnuto

7. 1. 2014 byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na projekt „Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, Nové Strašecí“ – výměna zámkové dlažby

a obrub, bezbariérová úprava komunikací, vybudování dvou přechodů pro chodce a dvou míst

pro přecházení. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 3.954.835,- Kč včetně DPH, podíl města 1.651.542,40 Kč (42 %). Zatím nerozhodnuto

 

 

 

Připravuje se podání žádostí na projekty:

„Víceúčelové hřiště v Křivoklátském sídlišti“ – podání žádosti do 25. 3. 2014 – ROP SČ

„Napojení průmyslové zóny severovýchod na silnici II/606“ – podání žádosti do 11. 4. 2014

 – ROP SČ

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í  č.  231

Zastupitelstvo města

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP

a ostatních fondů.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města

 (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip,

Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec,

MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)

 

 

 

b) Finanční výbor – plán činnosti na rok 2014

 

Předseda finančního výboru pan Štefan Podhorec předal zastupitelům města plán činnosti finančního výboru (FV) pro rok 2014 a seznámil je s jednotlivými body jeho činnosti.

Starosta města se dotazoval, proč zastupitelé nedostali tento plán dříve – nyní mají hlasovat

a neměli možnost se s plánem seznámit. Předseda FÚ sdělil, že se výbor sešel minulý týden

ve středu. Plán FV se většinou schvaloval v bodu různé, takže využil toho, aby mohl být plán schválen a výbor podle něj mohl pracovat.

 

Do rozpravy se zapojili:

Ing. Jan Bureš – bude hlasovat proti tomuto plánu a to z toho důvodů, že FV je výbor zřízený zastupitelstvem, aby kontroloval pravidla a ne, aby je porušoval tím, že nedodal v dostatečném předstihu materiál – neměl tak možnost na něj reagovat. Druhá věc, proč pro něj nebude hlasovat je, že v jedné záležitosti vidí střed zájmů, proto navrhl radě města aktualizaci kontrolního řádu FV. Třetí věc je, že na TSNS příspěvková organizace a zároveň s.r.o. byla podána žaloba na vyklizení valu vedle fotbalového hřiště. Bude navrhovat, aby se finanční výbor k této záležitosti vyjádřil. Jedná se o to, že žalující strana uvádí, že údajně TSNS udělily souhlas k navezení valu.

p. Štefan Podhorec – myslí si, že zastupitelstvo má právo kdykoliv úkolovat  FV jakoukoliv činností. Tento plán může zastupitelstvo města změnit.

p. Jiří Toužimský – v plánu činnosti nejsou uvedeny jména, ale protože ví, kdo by měl stát

v kontrole třeba TS, tak s tím úplně nemůže souhlasit – nelíbí se mu to z toho důvodu právě ohledně možného střetu zájmů. Pokud by FV navrhl kohokoliv jiného ze svých členů na kontrolu TS, bez problémů zvedne ruku, ale v tuto chvíli nemůže, protože se domnívá, že p. Podhorec by neměl kontrolovat.

p. Miloslav Pelc – pan Podhorec byl zvolen předsedou FV a jako takový má svou zodpovědnost

a může přidělit kontrolu kterémukoliv pracovníku svého výboru, zastupitelstvo při zvolení tohoto člověka do čela výboru si musela být vědomo, že FV bude kontrolovat podle svého plánu činnosti. Plán činnosti FV není uzavřená věc.

Bc. Pavel Novák – je dobře, když finanční výbor a opozice kontroluje, ale tady je problém ten, že p. Podhorec je zaměstnancem společnosti, která podniká ve stejném oboru a dokonce v minulosti zajišťovala stejné služby jako TS, takže je problém, aby konkrétně p. Podhorec kontroloval kalkulace, i když jako zastupitel má právo vědět údaje o všech městských a s městem souvisejících finančních tocích.

p. Štefan Podhorec – v bodě 4 se nekontrolují TS s .r.o., ale finanční toky mezi městem a touto společností.

 

Poté zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu tohoto usnesení

 

U s n e s e n í  č.

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí na rok 2014.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 10 členů zastupitelstva města, proti hlasovali 2 členové, 7 členů se zdrželo

Návrh nebyl přijat

(Pro: Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Naděžda Jurgovská  Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic,

Jiří Verner

Proti: Miloslav Kinkal, Ing. Jan Bureš

Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst,

Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, RNDr. Libuše Vosátková)

 

Poznámka: 19:15–19:25 hod. starosta města vyhlásil 10 min. přestávku na dohadovací řízení

 

Poté člen návrhové komise seznámil členy zastupitelstva města se změnami v plánu činnosti finančního výboru pro rok 2014 – konkrétně s úpravou bodu č. 4, ostatní body zůstávají beze změny.

 

U s n e s e n í  č.  232

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí na rok 2014:

 1. Projednání hospodaření města 2013, závěrečný účet – březen/duben

 2. Projednání rozpočtových opatření včetně RO schválených radou města – průběžně

      na všech jednáních, ideálně před jednáním zastupitelstva

 1. Kontrola vedlejšího hospodaření města – duben/květen

 2. Kontrola finančních toků mezi „Město Nové Strašecí“ a „Technické služby

      Nové Strašecí s.r.o.“ – duben/červen na MěÚ

 1. Dodržování plnění rozpočtu

 2. Dodržování smluvních ujednání

 3. Kontrola fakturace dle ceníku TSNS s.r.o.

 4. Kontrola pokladen MěÚ – 2x ročně – červen, podzim

 5. Namátková kontrola vybraných realizovaných veřejných zakázek (zadání x skutečná realizace z pohledu dodržování objemu finančních částek, z pohledu dodržování termínů uplatňovánísankcí apod.) – v průběhu roku

 6. Kontrola vybrané organizační složky MěÚ (předběžně MKZ) – srpen/září

 7. „ZŠ a MŠ“ – Seznámení s výsledky finanční kontroly provedené FO MěÚ – září

 8. Spolupráce na přípravě rozpočtu – říjen

  1. Priority investičních akcí

  2. Celková struktura a bilance rozpočtu

 9. Projednání připraveného rozpočtu – listopad/prosinec

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.

(Pro: Ing. Jan Bechyně, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská,

Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,

Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,

Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková

Zdrželi se: Ing. Jan Bureš, Mgr. et MgA. Iva Vachková)

 

 

 

5) Diskuse 

 

Do diskuse se zapojili:

 

Z řad zastupitelů města:

 

p. Miloslav Kinkal – ke kontrole usnesení 88. zasedání rady města č. 878 – týká se obecních studní, kdy rada města uložila tajemníkovi ve spolupráci s OI zpracovat revizi

o technickém stavu studní a na základě výsledků navrhnout jejich revitalizaci. Ptá se, co

to obsahuje, jak je to daleko a zda je tam zahrnuta i studna v Pecínově na návsi.

p. Pavel Friebert – OI na úkolu pracuje, věc je rozpracovaná, proběhlo jednání na odboru životního prostředí v Rakovníku, zpracovává se ekonomická kalkulace, předpokládá, že to bude k projednání na příští radě města, zpráva bude posuzovat všechny studny, které nejsou funkční nebo nemají povolení.

 

p. Jiří Drvota – probíhaly zápisy do MŠ a ZŠ, jaké byly počty dětí a mají školky dostatečnou kapacitu, aby uspokojily všechny žádosti, které přišly a kolik je dětí

v 1. třídě ZŠ?

Starosta města – ještě 2 děti nebyly u zápisu, u zápisu do 1. tříd bylo 107 dětí, počítá se s tím, že budou čtyři 1. třídy. U MŠ nebyli uspokojeni všichni zájemci, ale ti zájemci, kteří nebyli uspokojeni, tak byli z jiných obcí – Mšecké Žehrovice, Třtice a dále nebyly uspokojeny ty žádosti, kdy je matka těhotná a má doma dítě a pak žádosti, které se týkaly dvouletých dětí.

 

p. Jiří Toužimský – když se dostavovala silnice R6 u Nového Strašecí, hodně se mluvilo

o protihlukové stěně. Teď probíhají jednání o možném pokračování R6. Byl by rád, kdyby se zastupitelé zamysleli nad návrhem vystavit protihlukovou stěnu tam, kde už vlastně R6 stojí, požádat, aby se obnovilo jednání o tuto výstavbu. Na další pokračování směrem na Karlovy Vary je počítáno skoro 16 km těchto protihlukových stěn a u Nového Strašecí by nestála. Nyní se zvýší provoz.

Starosta města – silnice R6 zahrnuta do programového prohlášení této vlády, stavba Nové Strašecí – Řevničov plánované zahájení je v 2016. Co se týká protihlukové stěny, napsal jsem na Ředitelství silnic a dálnic dopis a obdržel jsem odpověď, že s výstavbou R6 se dělala hluková studie v r. 2003. Směr na Prahu již hluková studie řešit nebude, jelikož v tomto směru je již silnice R6 v provozu.

Ing. Jan Bureš – nám dálnice projíždí městem, měli bychom být přísnější a zaujmout jasné stanovisko, že je to naše priorita, i do tohoto úseku by měly být protihlukové stěny zahrnuty.

Starosta města – na jednáních, kterých se zúčastnil, se o protihlukových stěnách moc nemluvilo, tam se spíše mluvilo o výkupu pozemků. V souvislosti s hlukovými stěnami

se pouze hovořilo o tom, že Ředitelství silnic a dálnic od hlukových stěn ustupuje a dnes

je spíše trend přidávat gumu do asfaltu, tím se tlumí hlučnost.

p. Jiří Toužimský – na dubnovém jednání zastupitelstva města předloží návrh na postavení hlukové stěny.

 

Z řad občanů města:

 

p. Zdeněk Štěpánek – má připomínku k územnímu plánu, když se dělají změny, tak by bylo dobře, dát k tomu zjednodušený plánek (třeba velikosti A4), aby se občané lépe orientovali.

Připomněl, že 10. 3. je Den Tibetu – je tradice, že města vyvěšují tibetské vlajky, minulý rok ji naše město nevyvěsilo.

Tajemník MěÚ – tibetská vlajka v loňském roce visela.

Starosta města – co se týká zjednodušeného ÚP, tak se obává, že bychom mohli být obviněni, že tam něco chybí.

p. Pavel Friebert – pořizování ÚP je řešeno stavebním zákonem, zadání bude obsahovat grafickou přílohu, ale určitě nebude mít formát A4, je nemožné zpracovat přehled na takovém rozměru, je potřeba ještě trochu trpělivosti, byly odeslány materiály projektantovi a architektovi.

 

Ing. Burešová – vítá, že budou otevřeny 4 třídy prvňáků, dětí bude ve třídách méně a tím bude zajištěna kvalita výuky, ale má strach – tím jak každý rok nabíhají 4 nové třídy, zda to škola kapacitně zvládne, zda se děti fyzicky do školy vejdou, nerady by, aby se řešilo, že se budou slučovat vyšší ročníky.

Starosta města – kapacita školy je 900 dětí, v současné době je 650 žáků.

p. Miroslav Vachek – jde o to zachovat kvalitu vzdělávání tím, že ve třídě bude méně žáků.

 

p. Radek Volf – dnes úřady fungují dobře, také zde na úřadě jsou úředníci vstřícní, ale jsou zde jednotlivci, kteří nefungují tak, jak by měli v zákonných lhůtách. Nestálo by za to, nějak ošetřit zákonné lhůty jako třeba na KN, kde může přes internet člověk sledovat své podání, zda by něco takového nešlo na úřadě. 

doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. – jako předseda komise pro informatiku a komunikaci rady by si tento podnět vzal a může to být téma, kterým se komise bude zabývat, podívat se, jak to chodí na jiných úřadech.

 

 

 

 6) Závěr

 

Starosta města ukončil jednání v 19:50 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

.

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Věra Matějovičová v.r. (6. 3. 2014)

 

 

p. Jaroslav Beránek v.r. (3. 3. 2014)

 

 

 

 

 

RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                            Mgr. Karel Filip v.r.

   místostarostka města                                                       starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Papežová, 28. 2. 2014


7. 3. 2014 Zobrazit méně

Stránka