Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města dne 24.4.2014

.

Z Á P I S

 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 24. 4. 2014 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

Přítomno:    18 členů zastupitelstva města 

                       3 občanů města 

 

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozpočtové opatření
 4. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací   v ulicích Mšecká a Sportovní
 5. Městské granty 2014
 6. Žádost o změnu majetkového vypořádání se společnostíENES spol. s r.o.
 7. Stanovení počtu členů zastupitelstva města
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr 

   

  1) Zahájení

   

  Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

  Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Hanu Papežovou.

  Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno16 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

  Omluveni z jednání jsou p. Štefan Podhorec, ing. David Ryss a Mgr. Richard Spiegl.

  Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.

  Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města

  Návrh byl přijat.

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

  Poznámka: v 18:05 hod. přišel zastupitel města Ing. Karel Kestner (17)

   

  Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

  Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

  Návrh byl přijat.

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

   

  Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta jako předsedu, MUDr. Zdeňku Stehlíkovou a Ing. Věru Matějovičovou jako členy.

  Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

  Návrh byl přijat.

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

   

  Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Miloslava Pelce a Ing. Karla Kestnera.

  Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel

  Návrh byl přijat.

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková

  Zdržel se: Ing. Karel Kestner)

   

  Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 25. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Ing. Věrou Matějovičovou a p. Jaroslavem Beránkem bez připomínek.

   

  2) Kontrola usnesení

   

  22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010

  Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá

  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.  Žádost vyřizuje PFČR, Krajské pracoviště pro Střední Čechy (od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad). V 12/2012 převedeny do vlastnictví města p.č. 875

  a 2145/5. V současné době je zpracováván geometrický plán k oddělení zastavitelné části p.č. 366/48 dle ÚP, který může být předmětem převodu. Žádost o převod všech zbývajících pozemků byla sdělením SPÚ z 24. 6. 2013 zamítnuta, neboť pozemky splňují podmínky zákona č. 428/2012 Sb. (církevní majetek) a stát s nimi nemůže zatím nakládat.

   

  11. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012

  Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá

  Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.

   

              16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2012

  Usnesení č. 169 – Pecínov kanalizace - trvá

  Zastupitelstvo města schválilo záměr vybudování „Kanalizace I – Pecínova“ v roce 2013 a uložilo radě města učinit kroky vedoucí k vybudování kanalizace v lokalitě Pecínov v roce 2013. Veřejná zakázka na dodavatele stavby byla ukončena podpisem smlouvy dne 6. 9. 2013.  Proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a na koordinátora bezpečnosti práce, spol. Provod zajišťuje projektování kanalizačních přípojek. Dne 12. 9. bylo předáno staveniště, stavební práce zahájeny – probíhá realizace stavby.

   

              19. zastupitelstvo města ze dne 20. 6. 2013

  Usnesení č. 196 – Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města - trvá

  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ k pozemkům parc.č. 2282/3 a 2470/9 od převodce ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Převod ¼ pozemku od ÚZSVM dokončen vkladem smlouvy do KN k 12. 8. 2013. Převod ¼ p.č. 2282/3 trvá – Státní pozemkový úřad zatím nevyhotovil smlouvu.

   

              20. zastupitelstvo města ze dne 26. 9. 2013

  Usnesení č. 208 – Prodej pozemku pod trafostanicí - trvá

  Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 643 v k.ú. Nové Strašecí pod trafostanicí spol. ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat kupní smlouvu. Kupující byl vyrozuměn o projednání v ZM a vyzván k přípravě smlouvy.

   

  23. zastupitelstvo města ze dne 19. 12. 2013

  Usnesení č. 218 – Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2016 - trvá

  Zastupitelstvo města pověřilo radu města, aby se zabývala situací hokejbalového hřiště v průběhu roku 2014 a do konce května 2014 navrhla zastupitelstvu města řešení. Dne 25. 3. 2014 podal hokejbalový oddílu u ROP Středočeského kraje žádost o dotaci na nový povrch hokejbalového hřiště.

   

  23. zastupitelstvo města ze dne 19.12. 2013

  Usnesení č. 220 – Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a p. xxxxxxx - trvá

  Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků mezi městem a p. xxxxxxx a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu. Návrh směnné smlouvy dle NOZ byl zaslán p. xxxxxxx k vyjádření, čeká se na jeho stanovisko.

   

  Do rozpravy se zapojil:

   

  Starosta města – doplnil usnesení č. 112 Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a informoval, že ministerstvo zemědělství zaslalo své rozhodnutí, které město obdrželo před dvěma dny, nyní mají oba účastníci řízení čas na to, aby podali námitky nebo odvolání.

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

  U s n e s e n í  č.  233

  Zastupitelstvo města

   

  s c h v a l u j e

   

  zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.

   

  Pro toto usensení hlasovalo17 členů zastupitelstva města.

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

   

  3) Návrh na využití úspory nákladů za zimní údržbu 2013–2014 – rozpočtové opatření č. 4/2014

   

  Ve srovnání s náklady na zimní údržbu v období 2012–2013 a 2013–2014 při stejné výši rozpočtovaných výdajů na § 2212 došlo v letošním roce k úspoře ve výši 763.440,- Kč. Úspora za celkové čištění komunikací města (zimní údržba + čištění města) za stejné období činí 576.302,- Kč. Využití prostředků z této úspory projednala rada města na svém jednání dne 14. 4. 2014 (usnesení č. 1204) a navrhla o uspořené náklady posílit výdaje na rekonstrukce chodníků tak, aby bylo umožněno realizovat i rekonstrukci diagonálního chodníku v parku u kaple sv. Isidora. Rozpočet města počítá na rekonstrukce chodníků s částkou 700.000,- Kč.

   

  Do rozpravy se zapojili:

  Ing. Pavel Vaic – dotaz k přiložené tabulce – zimní údržba březen/duben, bylo by možné k tomu něco říct?

  Starosta města – bude zaslán rozpis prací.

  p. Jiří Drvota – proč se za uspořené peníze má vybudovat diagonála v parku u kaple sv. Isidora, proč se nedodělají některé práce – chodníky na Palackého, opěrná zeď před ZŠ? TS mají několik rozdělávek – budou na všechny tyto práce stačit?

  Tajemník MěÚ – peníze na tyto akce jsou rozpočtovány, peníze o kterých se nyní jedná, jsou navíc oproti rozpočtu a rada města se je rozhodla použít tímto způsobem. Nyní TS dělají zastávky

  v Karlovarské ulici, pak bude zřejmě dokončen chodník v ulici Palackého.

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

   

  U s n e s e n í  č.  234

  Zastupitelstvo města

   

   s c h v a l u j e

   

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2014

  PŘEVOD MEZI §§

   

  § 2219 – Pozemní komunikace

  Položka 6121 – Budovy, haly, stavby                                                                       550.000,-

  Pozn.: Posílení výdajů pro rekonstrukce chodníků zapojením úspory

  nákladů na zimní údržbu 2013–14

   

  § 2212 – Silnice

  Položka 5169 – Nákup ostatních služeb                                                                         - 550.000,-

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková,Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

   

   

  4) Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní“

   

  Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy č. 74 Regionálního operačního programu Střední Čechy v oblasti podpory – 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní“. Celkové plánované výdaje projektu dle zpracovaného rozpočtu jsou 11.066.696,01 Kč, maximální výše dotace poskytnutá na základě návrhu smlouvy je 6.429.854,30 Kč. Spolufinancování projektu z rozpočtu města je předpokládáno ve výši 4.636.841,71 Kč. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy poskytne městu dotaci na základě smlouvy o poskytnutí dotace, která musí být schválena zastupitelstvem města. Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.

   

  Do rozpravy se zapojili: 

   

  Ing. Pavel Vaic – reálnost těchto nákladů – je to zkalkulováno?

  Ing. Jan Bureš – je třeba počkat, jak dopadne výběrové řízení. Toto jsou rozpočtované náklady, ale vysoutěžená cena bývá nižší a samozřejmě je i možnost dotaci odmítnout a akce zastavit.

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

  U s n e s e n í  č.  235

  Zastupitelstvo města

   

  s c h v a l u j e

   

  v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, IČO: 75082314, o poskytnutí dotace ve výši 6.429.854,30 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 4.636.841,71 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01734.

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

   

   

  5) Městské granty 2014 

   

  Do městských grantů 2014 bylo zasláno celkem 40 žádostí do všech vyhlášených témat. Žádosti hodnotila komise podle schválených zásad, tj. posoudila splnění kvalifikačních kritérií a bodově ohodnotila obsah, efektivitu a přiměřenost rozpočtu a zkušenosti se žadatelem. Podle počtu bodů stanovila příspěvek takto:

  nad 80 bodů …. 90% podpora, 69–79 bodů…. 70% podpora, 50–68 bodů…. 50% podpora, méně než 50 bodů…. nepodpořit. Příspěvek pro soutěže mládežnických sportovních oddílů byl řešen takto: podle předloženého rozpisu soutěží byla určena kilometrová vzdálenost do míst utkání podle internetu a vynásobena jednotnou částkou 18,- Kč, dále byla přidána částka na čekání autobusu 100,- Kč na hodinu. Na počet domácích utkání byla přidána částka na rozhodčí. Schválená rozpočtovaná částka pro příspěvky a granty 2014 (§ 6409) je 700.000,- Kč. Zaslané požadavky subjektů na grantové příspěvky jsou 836.301,- Kč. Grantová komise na svém jednání doporučila k rozdělení 443.433,- Kč. Po projednání na základě doporučení grantové komise rada města schválila ve své kompetenci grantové příspěvky žádajícím subjektům ve výši 199.905 Kč.

  Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit grantové příspěvky pro TJ Sokol Nové Strašecí v celkové výši 112.214,- Kč pro podporu účasti mládeže v soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města, dále grantové příspěvky HBC Nové Strašecí ve výši 88.814,- Kč pro podporu účasti mládeže v soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města a grantové příspěvky pro DDM ve výši 62.500,- Kč na podporu činnosti zájmových kroužků a dětský den.

  Část prostředků navrhuje rada města ponechat na druhé kolo žádostí pro podzimní soutěž mládežnických sportovních oddílů. Termín podání žádostí pro druhou část je od 1. 8. 2014 do 8. 9. 2014.

   

  Do rozpravy se nikdo nezapojil.

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

  U s n e s e n í  č.  236

  Zastupitelstvo města

   

  I. s c h v a l u j e

   

  1)  Grantový příspěvek na rok 2014 TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 112.214,- Kč. Příspěvek je účelově přidělený sportovním oddílům takto: kopané 44.534,- Kč na činnost mládeže  a 16 200,- Kč na sportovní den, florbalu 51.480,- Kč na činnost mládeže.

  2)  Grantový příspěvek na rok 2014 HBC Nové Strašecí ve výši 88.814,- Kč. Příspěvek je účelově přidělený takto: 60.314,- Kč na činnost mládeže, 20.000,- Kč na turnaj „O pohár města“, 8.500,- Kč na turnaj minipřípravek.

  3)  Grantový příspěvek na rok 2014 DDM ve výši 62.500,- Kč. Příspěvek je účelově přidělený takto: 49.000,- Kč na podporu činnosti zájmových kroužků   a 13.500,- Kč na dětský den.

  4)  Čerpání grantového příspěvku na rok 2014 v plné výši od 2. 5. 2014. Podmínkou čerpání je řádné vyúčtování grantových příspěvků z roku 2013     a doložení všech povinných příloh.

   

  II. u k l á d á

   

  místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ připravit smlouvy na čerpání grantového příspěvku a ve spolupráci s vedoucím FO MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků a kontrolu jejich správného čerpání do 31. 1. 2015.

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková

  Zdrželi se: Bc. Pavel Novák, Mgr. et MgA. Iva Vachková)

   

   

  5) Žádost o změnu majetkového vypořádání se společností ENES spol. s r.o.

   

  Na MěÚ byla dne 6. 3. 2014 doručena žádost právního zástupce společnosti ENES spol. s r.o. o dřívější úhradu poslední splátky majetkového vypořádání, a to 900.000,- Kč, místo do 15. 1. 2015 do 31. 3. 2014. Žadatel byl dopisem tajemníka MěÚ ze dne 12. 3.2014  informován, že vyřízení této záležitosti je v kompetenci zastupitelstva města, jehož nejbližší jednání je plánováno na 24. 4. 2014. V souladu s usnesením rady města č. 724 ze 17. 12. 2012 byla mezi městem a společností ENES spol. s r.o. uzavřena dne 27. 12. 2012 dohoda o narovnání, jejíž součástí je též závazek města zaplatit společnosti celkem 2.900.000,- Kč ve třech splátkách. Do 15. 1. 2013 a do 15. 1. 2014 vždy jeden milión korun a do 15. 1. 2015 částku 900.000,- Kč. Dvě splátky již byly uhrazeny v souladu s výdaji schválenými v rozpočtu města. Uhrazení poslední splátky ještě v roce 2014 by znamenalo výrazný zásah do rozpočtu města, konkrétně do § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, položka 6121 – Budovy, haly, stavby, kde je rozpočtován výdaj 1.700.000,- Kč (z toho 1.000.000,- Kč splátka ENES). Teprve po případném kladném rozhodnutí zastupitelstva o změně rozpočtu, by mohla rada města rozhodnout o změně citované dohody o narovnání, případně o dřívější úhradě poslední splátky.

  S ohledem na nárůst investičních akci města v roce 2014 (např. nově přiznané dotace na rekonstrukce komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní a zateplení polikliniky) rada města, která věc projednala dne 14. 4. 2014, usnesením č. 1188 doporučuje, aby zastupitelstvo města rozpočtové opatření spočívajícím v navýšení výdajů o 900.000,- Kč nepřijalo.

  Do rozpravy se zapojili:

   

  p. Miloslav Pelc – je si vědom skutečnosti, co firma ENES dobrého pro město a pro zlepšování životních podmínek občanů udělala, proto navrhuje, aby město zachovalo vstřícný postoj a dává protinávrh „ zastupitelstvo města schvaluje………“

  Tajemník MěÚ – pokud by zastupitelstvo přijalo tento návrh, mělo by říci, odkud se tyto peníze vezmou.

  p. Miloslav Pelc – situace se zlepšila – zimní úspora. Zlepšuje se i, co se týče možnosti příjmů z dalších aktivit města i rozpočtové určení daní se pro město vyvíjí příznivěji – je přesvědčen, že 900 tisíc by se našlo, firma si to zaslouží.

  Ing. Jan Bechyně – nezpochybňuje zásluhy ENES, ale pokud by zastupitelé měli toto odhlasovat a s plným vědomím toho, že nejprve město bude platit a potom budou doposlány dotace (a i podle žádosti ENES, pokud by zastupitelstvo souhlasilo, tak by splátku chtěli pravděpodobně doplatit v dubnu). Město ale teprve čeká vlna hlavních výdajů a pak teprve příjem dotace. Obává se, že město na toto v rozpočtu opravdu nemá prostředky, proto nemůže hlasovat pro protinávrh.

  p. Miloslav Pelc – navrhuje kompromisní řešení – zastupitelstvo by se mohlo bavit o datu a o částce (300.000 –400.000,- Kč), mělo by se jednat se zástupcem ENES.

  Dr. Ing. Jan Kleindienst – tento rok je investičně hodně napjatý, žádost přišla relativně pozdě, bude hlasovat proti.

  Poté zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu

   

  U s n e s e n í  č.

  Zastupitelstvo města

   s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, které spočívá v navýšení výdajů v § 3639 Komunální služby, položka 6121 Budovy, haly, stavby o 450.000,- Kč za účelem možnosti uhradit část poslední splátky majetkového vypořádání společnosti ENES spol. s r.o. v roce 2014 namísto 15. 1. 2015.

   

  Pro tento návrh hlasovali 3 členové zastupitelstva města, 10 členů hlasovalo proti, 4 členové se zdrželi

  Návrh nebyl přijat

  (Pro: Jaroslav Beránek, Miloslav Pelc, Ing. Pavel Vaic

  Proti: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Mgr. et MgA. Iva Vachková,, RNDr. Libuše Vosátková

  Zdrželi se: Jiří Drvota, Naděžda Jurgovská, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský)

   

  Poté bylo hlasováno o původním návrhu tohoto usnesení

   

  U s n e s e n í  č.  237

  Zastupitelstvo města

   

    n e s c h v a l u j e

   

  rozpočtové opatření, které spočívá v navýšení výdajů v § 3639 Komunální služby, položka 6121 Budovy, haly, stavby o 900.000,- Kč za účelem možnosti uhradit poslední splátku majetkového vypořádání společnosti ENES spol. s r.o. v roce 2014 namísto 15. 1. 2015.

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 3 členové hlasovali proti, 3 členové se zdrželi

  Návrh byl přijat

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Mgr. et MgA. Iva Vachková, , RNDr. Libuše Vosátková

  Proti: Jaroslav Beránek, Miloslav Pelc, Ing. Pavel Vaic

  Zdrželi se: Naděžda Jurgovská, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský)

   

  7) Různé

   

  a) Stanovení počtu členů zastupitelstva

   

  V souladu s ust. § 67 a 68 zákona o obcích stanoví nejpozději 85 dnů před konáním komunálních voleb zastupitelstvo města počet členů zastupitelstva pro nové volební období, přičemž vychází z počtu obyvatel k 1. 1. 2014. Nové Strašecí mělo 1. 1. 2014 evidováno 5.318 obyvatel, tedy ve smyslu ust. § 68 odst. 1 „nad 3 000 do 10 000 obyvatel – 11 až 25 členů zastupitelstva“. Vzhledem k tomu, že komunální volby se musí konat v termínech od 19. 9. do 11. 10. 2014, je vhodné, aby o počtu členů zastupitelstva rozhodlo zastupitelstvo města konané v dubnu, nejpozději v červnu t.r.  Pokud by tak zastupitelstvo neučinilo, volil by se počet jejich členů stejný, jako má zastupitelstvo v současné době. 

  Rada města projednala tuto záležitost dne 14. 4. 2014 a usnesením č. 1185 doporučuje zastupitelstvu města ponechat stávající počet členů zastupitelstva i v dalším volebním období 2014 – 2018.

   

  Do rozpravy se nikdo nezapojil

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

   

  U s n e s e n í  č.  238

  Zastupitelstvo města

   

  I.  s t a n o v u j e

   

  pro volební období 2014–2018 počet členů zastupitelstva města, a to 21.

   

  II.  u k l á d á

   

  tajemníkovi MěÚ do dvou dnů oznámit na úřední desce MěÚ takto stanovený počet členů zastupitelstva města.

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková

  Zdržel se: Jiří Drvota)

   

   

  b) Pověření zástupce města na jednání valné hromady VKM, a.s.

   

  S ohledem na předpoklad, že v průběhu měsíce května 2014 bude svolána valná hromada společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., jeví se jako praktické již na tomto zasedání zastupitelstva projednat pověření zástupce města na jejím jednání.

  Ve smyslu ust. § 84 odst. 1 písm. f) zákona o obcích je v kompetenci zastupitelstva města delegovat svého zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast. Zastupitelstvu města se předkládá návrh na delegování starosty města Mgr. Karla Filipa.

   

  Do rozpravy se nikdo nepřihlásil

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

   

  U s n e s e n í  č.  239

  Zastupitelstvo města

   

                                                    d e l e g u j e

   

  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Karla Filipa, starostu města Nové Strašecí, bytem Nové Strašecí, Jungmannova 392, jako zástupce města Nové Strašecí na valné hromadě akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., IČ: 463 56 991, která se koná 27. 5. 2014. Zástupce je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město jako akcionář, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu s jednacím a hlasovacím řádem, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková

  Zdržel se: Mgr. Karel Filip)

   

  c) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů

   

  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12.2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.

  Z podaných žádostí:

  30. 8. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekt řešící snížení energetické náročnosti budovy polikliniky. Dotace byla přidělena, příprava smlouvy o poskytnutí dotace.

  29. 11. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulic Mšecká a Sportovní“ – rekonstrukce povrchu vozovky, části chodníků a vybudování parkovacích stání v ulicích Sportovní a Mšecká. Dotace byla přidělena, probíhá výběr dodavatele, smlouva o poskytnutí dotace je v programu tohoto zastupitelstva.

  29. 11. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Regenerace městské zeleně“ – výsadba 126 ks, kácení 9 ks a ošetření 366 ks stromů ve vybraných částech města. Zatím nerozhodnuto.

  20. 12. 2014 bylo podáno 7 žádostí o dotaci z fondů Středočeského kraje na projekty:

  „Obnova značení naučné stezky Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova“

  „Aktivní odpočinek nejen pro seniory“

  „Oprava zásahových automobilu Tatra a Volvo“

  „Nové Strašecí – kaple sv. Izidora – obnova oltáře“

   „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“

  „Vybavení fotbalového hřiště – Nové Strašecí“

   „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Nové Strašecí“

  Ani u jednoho projektu zatím nebylo rozhodnuto.

  7. 1. 2014 byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na projekt „Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, Nové Strašecí“ Zatím nerozhodnuto.

   

  Nové žádostí:

  25. 3. 2014 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Křivoklátském sídlišti“ – kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště u oploceného parkoviště na hřiště s umělým povrchem s vybavením a vyznačením hřišť pro tenis, volejbal, streetbal, nohejbal a malou kopanou. Nově bude instalována lanová pyramida, vyměněn stávající betonový stůl pro stolní tenis, vybudován přístupový chodník, zasakovací jímka pro odvod dešťových vod z hřiště a bezpečnostní oplocení. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 3.004.621 Kč včetně DPH, podíl města 450.694,- Kč (15 %). Zatím nerozhodnuto.

  MěÚ zajistil administraci žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce hokejbalového hřiště“, kterou podává občanské sdružení HBC Nové Strašecí. Žádost byla podána 25. 3. 2014. Předmětem projektu je rekonstrukce povrchu hřiště na umělý povrch a oprava mantinelů. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 2.212.266,- Kč včetně DPH, podíl žadatele 331.840,- Kč (15 %). Zatím nerozhodnuto.

  Rada města na svém jednání dne 14. 4. 2014 odsouhlasila přípravu žádosti o dotaci z SFŽP

   – prioritní osa 3, 60. výzva na zateplení sportovní haly BIOS. Odhad investičních nákladů je 9 miliónů korun, spoluúčast města cca 3 milióny. Realizace dotace je možná do listopadu 2015. 

   

  Do rozpravy se zapojili:

   

  Ing. Věra Matějovičová – dělaly se MŠ – bylo tam hodně práce navíc. Uvažuje se o tom, že by to tak mohlo být i na poliklinice? Ta se bude zateplovat, ale uvažuje se o tom, že by se zkulturnilo vnitřní prostředí polikliniky – vstup, chodby, hygienické zařízení?

  Starosta města – vícenáklady se vyskytnout mohou, ale i pokud by vznikly, práce by začaly na podzim/zimu, šly by do dalšího roku. Co se týká interiéru polikliniky – je dohodnuto s ředitelem nemocnice Rakovník, že se dokoupí židle.

   

  Poté zastupitelstvo města přijalo

  U s n e s e n í  č.  240

  Zastupitelstvo města

   

  b e r e   n a   v ě d o m í

   

  zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů.

   

  Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.

  (Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jaroslav Beránek, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)

   

   

  d) Měření hluku R6

   

  Starosta města – na minulém jednání zastupitelstva města se otevřel bod měření hlučnosti na R6

  a jak již informoval zastupitele, obdržel ve věci případné protihlukové stěny u R6 v našem městě dopis z ŘSD, ve kterém se mj. píše, že pokud by hluková studie, tedy měření hluku prokázalo, že vlivem provozu na silnici R6 jsou překračovány hygienické normy hladiny hluku v zástavbě, požádá příslušný provozní úsek ŘSD o přidělení finančních prostředků na projekt a realizaci protihlukové stěny. Případné měření hluku by mohl provést Zdravotní ústav v Kladně, jak bylo městu doporučeno Hygienickou stanicí. Toto měření je prováděno u nejbližší bytové zástavby

  od místa šíření hluku. Měření se provádí cca 2 metry od bytové zástavby směrem k místu vzniku hluku a pro potřeby ŘSD je doporučeno provést měření hluku uvnitř bytové zástavby. Měření probíhá 24 hodin a podmínkou jsou vhodné klimatické podmínky. Pro měření by bylo nutné zajistit možnost instalování měřících přístrojů na pozemku vybrané bytové zástavby – v této lokalitě to bude rodinný dům, instalování měřících přístrojů uvnitř rodinného domu a možnost napojení na elektrickou soustavu pro měřící přístroje. Cena tohoto měření s vypracovanými výstupy se pohybuje minimálně ve výši 50.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že MěÚ neeviduje žádnou stížnost či podnět od občanů bydlících ve sledované lokalitě na hluk R6, dává starosta města na zváženou, zda by objednávce měření hluku neměl předcházet průzkum mezi občany v zástavbě nejblíže R6.

   

  Poznámka: v 18:47 hod. přišel zastupitel města p. Jiří Verner (18)

   

  Do rozpravy se zapojili:

   

  p. Jiří Toužimský – vychází z toho, že až v budoucnu tu budou jezdit auta rychlostí 130km/hod, hlučnost se zvedne, jedná se o to, aby se nezapomnělo, aby zastupitelé o tom přemýšleli.

  Starosta města – zúčastňuje se jednání okolo R6. Tento podnět je uveden v zápise.

  pí Naděžda Jurgovská – největší hlučnost je v noci, kdy jezdí kamiony a lidé se tam nevyspí, mělo by se to změřit.

  Starosta města – myslí si, že podnět musí přijít od občanů.

  p. Miloslav Pelc – podnět musí přijít od občanů, ale myslí si, by se tím mělo zabývat především ŘSD – že by se částka měla automaticky začlenit na výzkum hlučnosti při výstavbě dálnice a nečekat na stížnosti občanů.

  Starosta města – již na to upozornil,  v zápise je, že se mohou objevit stížnosti občanů a pokud se budou provádět měření, aby byla provedena v našem městě.

   

  5) Diskuse 

   

  Do diskuse se zapojili:

   

  Z řad zastupitelů města:

   

  p. Jaroslav Beránek – se dotázal na nedokončení opravy budovy kotelny (zadní stěna) , kde je umístěna kogenerační jednotka.  Dále měl připomínku, že jednatel TSNS Ing. Čermák rozesílá tabulky s údaji o úhradách zaplacených městu, přičemž mu chybí údaje o investicích. Dále se podivil nad informací o tom, že by se nemělo zdražovat  za teplo. Elektřina šla dolů, plyn šel dolů, naopak by se mělo zlevňovat, včetně zlevnění za  kogenerační jednotku. Starosta města slíbil písemnou odpověď. Ing. Bureš připomněl, že informace o investicích je vždy obsažena v zápisech z rady města.

  Ing.  Bechyně uvedl, že  proti předchozí společnosti, která provozovala tepelné hospodářství a měla výrazně vyšší cenu za gigajoul a platila i výrazně menší nájemné městu, mají TSNS nižší cenu.

  Ing.  Bureš – informoval o tom, že TSNS se pohybují na burze plynu a mají vysoutěženou cenu již na rok 2015. Ta cena se pohybuje s DPH v podobné výši jako ta loňská, a to i v situaci, kdy ČNB výrazně hnula s kurzem koruny vůči ostatním měnám, takže i přes výkyvy se podařilo cenu plynu zajistit, tak aby se příští roku nemuselo zvyšovat.

  Dr. Ing. Jan Kleindienst  – požádal kolegy, aby  technické dotazy formulovali dříve a doručili je zastupitelstvu včas, pak bude možné je kvalifikovaně zodpovědět.

   

  p. Jiří Toužimský – upozornil na nevyhovující možnosti parkování před hřbitovem.

  Ing. Jan Bechyně – uvedl, že problém již RM projednávala, ale pozemky jsou v soukromém vlastnictví.

   

  Z řad občanů města:

   

  p. Miroslav Vachek – se dotázal, zda je splněna u všech příjemců grantů podmínka, že  včas odevzdali vyúčtování dotace za rok 2013.

  RNDr. Libuše Vosátková – odpověděla, že si vyžádala  všechny složky a provedla předběžnou kontrolu, zda všechny organizace vyúčtování odevzdaly a může říct, že ano.

  p. Zdeněk Štěpánek – se dotázal  v souvislosti s článkem v Raportu, že   město vystoupilo ze svazku obcí pro dopravu, nyní jedná s ČSAD Slaný, pokud se vrátí k nějaké úpravě, že by to bylo jen pro dálkové autobusy.  Myslí si, že by bylo dobré kontakt nějakým způsobem obnovit, protože se to týká každodenního užívání autobusů –týká se to školáků, těch, kdo jezdí do práce a z okolních vesnic do polikliniky.

  Starosta města vysvětlil, že noviny napsaly dálkové autobusy, ale probíhají jednání na KÚ, kraj si nechá spočítat všechny 3 možnosti, které přicházejí v úvahu – financování podle počtu obyvatel, podle počtu vesnic nebo podle teritoria a proběhnou další jednání.

  Tajemník MěÚ doplnil, že článek v novinách je nepovedený, poté, co město vystoupilo ze svazku pro zajištění dopravní obslužnosti, tak se vlastně zjistilo, které linky procházejí městem, z města vyjíždějí nebo sem přijíždějí, jsou ztrátové a ani jedna z nich se netýká školáků.

  p. Zdeněk Štěpánek dále upozornil, s ohledem na nový územní plán města, nyní vzrostla cena orné půdy a stavebních parcel, majitelé půdy budou spekulovat, aby na prodeji vydělali.

   

   

   6) Závěr

   

  Starosta města ukončil jednání v 19:20 hod.

  Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

   

  .

  Ověřovatelé zápisu: 

   

                                                            

  Miloslav Pelc v.r. (7.5.2014)

   

                                                            

   

  Ing. Karel Kestner v.r. (6.5.2014)

   

   

   

   

   

  RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                       Mgr. Karel Filip v.r.

       místostarostka města                                                   starosta města

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zapsala: Hana Papežová, 24. 4. 2014


7. 5. 2014 Zobrazit méně

Stránka