Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

6. zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2007

.
Z Á P I S
 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 12. 12. 2007 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
Přítomno:   20 členů zastupitelstva města 
                       17 občanů města 
 
 
Program:
     1)    Zahájení
     2)    Volba komisí – mandátové, volební
     3)    Zpráva mandátové komise
     4)    Složení slibu nových zastupitelů města
     5)    Volba člena rady města
     6)    Rozpočtová opatření X. – XI./2007
     7)    Návrh rozpočtu na rok 2008
     8)    Zpracování strategického plánu
     9)    Příprava realizace projektů ROP, OPŽP
     10) Organizační změna – MSZ, MKZ
     11) Přemístění městské knihovny
     12) Převod pozemku do vlastnictví města
     13) Darování pozemku do vlastnictví města
     14) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
     15) Zpráva o činnosti a plán práce Finančního výboru
     16) Různé
     17) Diskuse
     18) Závěr
1) Zahájení
 Jednání zahájil v 17:08 hod. a řídil starosta města PhDr. Miroslav Roček. Přivítal přítomné konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 19 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Řádně omluvena z jednání byla pí Lenka Stránská.
Starosta města předložil zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací. Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva. Návrh byl přijat.  
Poté starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání. 
Ing. Jiří Zelenka podal protinávrh, aby se vypustil z programu bod Prodej pozemku
parc. č. 1327/6 z vlastnictví města, vzhledem k tomu, že lidé, kterých se tento bod týká nejsou z rodinných důvodů přítomni.
Pro tento protinávrh hlasovalo 19 zastupitelů města. Protinávrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku jako předsedu, Štefana Podhorce a Ing. Jana Bureše jako členy.
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva města, tedy 19 zastupiteli. Tento návrh byl přijat.   
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města RNDr. Libuši Vosátkovou a   Zdeňka Šandu.
Tento návrh byl schválen 18 členy zastupitelstva města, 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
Závěrem úvodní části starosta města PhDr. Miroslav Roček konstatoval, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Jiřím Drvotou a pí Jitkou Možkovskou bez připomínek.
 
2 ) Volba komisí – mandátové, volební
 
Za členy mandátové komise navrhl starosta města jako předsedu Ing. Jiřího Zelenku, Martina Hrbka a Ing. Věru Matějovičovou jako členy.
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva města, tedy 19 hlasy. Návrh byl přijat.  
Za členy volební komise navrhl starosta města jako předsedu PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc. a Dr. Ing. Pavla Kotyka  a MVDr. Zdeňka Beneše jako členy.
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva města, tedy 19 hlasy. Návrh byl přijat.
 
Po volbě mandátové a volební komise následovala 10 minutová přestávka, kdy mandátová komise provedla ověření platnosti mandátů nových členů zastupitelstva města.
 
Poznámka : v 17:24 přišla paní Naděžda Jurgovská (20)
 
3 ) Zpráva mandátové komise
Zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. 57
Zastupitelstvo města
 
b e r e n a v ě d o m í 
zprávu mandátové komise, která ověřila platnost mandátu členů zastupitelstva města Ing. Luboše Dvořáka a Ing. Pavla Vaice tak, jak vyplývá z výsledku voleb, které proběhly ve dnech
20. a 21. 10. 2006, vzhledem k tomu, že pan Ing. Vladimír Sochor dne 18. 10. 2007 a pan Petr Dolejšek dne 8. 11. 2007 rezignovali na svůj mandát.
Kontrolou totožností ve srovnání s osvědčeními o zvolení členy zastupitelstva vydanými registračním úřadem, kterým je ve smyslu ustanovení § 12 zák. č. 491/2001 Sb. Městský úřad Nové Strašecí a zápisem o výsledku voleb vypracovaným Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že přítomní pánové se stali členy zastupitelstva města Nové Strašecí. Ing. Luboš Dvořák se stal zastupitelem dne 19. 10. 2007 a Ing. Pavel Vaic dnem 9. 11. 2007.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
 
4 ) Složení slibu nových  zastupitelů města 
Předsedající PhDr. Miroslav Roček konstatoval, že podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000Sb. o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, skládají nově zvolení zastupitelé městě Ing. Luboš Dvořák a Ing. Pavel Vaic slib.
Starosta města proto požádal tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala, aby přednesl slib zastupitele města. Současně požádal přítomné, jelikož se jedná o slavnostní akt, aby povstali.
Po přednesení slibu předstoupil Ing. Luboš Dvořák a Ing. Pavel Vaic ke starostovi města a potvrdili slib podáním ruky a pronesením slova „slibuji“ a dále podepsali slib zastupitele.
Poté vyzval starosta města návrhovou komisi, aby přednesla návrh na usnesení:
U s n e s e n í   č. 58
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í
že podle § 69, odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů složili slib pan Ing. Luboš Dvořák a pan Ing. Pavel Vaic.
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
 
5 ) Volba člena rady města
Starosta města PhDr. Miroslav Roček vyzval předsedu volební komise, aby se ujal volby člena rady města.
Předseda volební komise PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. konstatoval, že komise obdržela jeden návrh na volbu člena rady města pana Ing. Pavla Vaice.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen byl proti a 2 členové zastupitelstva města se zdrželi hlasování.
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 59
Zastupitelstvo města 
v o l í 
podle ust. § 84, odst. 2, písm. n, zák. č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů pana Ing. Pavla Vaice členem rady města.
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
6 ) Rozpočtová opatření X. - XI./2007
V návaznosti na  přijetí dotací od Ministerstva financí ČR, od Krajského úřadu, od Úřadu práce a v souvislosti s úpravou dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti sociálních dávek, předkládá finanční odbor zastupitelstvu města k projednání rozpočtová opatření za období říjen až listopad 2007. 
Uvedená rozpočtová opatření byla již předmětem jednání finančního výboru dne 14.11.2007, který je doporučil bez připomínek k dalšímu projednání. Následně pak byla daná problematika projednána na úrovni rady města, která je rovněž doporučuje ke schválení svým usnesením č. 248.
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č.   60 
Zastupitelstvo města  
 s c h v a l u j e  
rozpočtová opatření za období říjen až listopad 2007. 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  ZA OBDOBÍ     X. – XI. /2007
 
I. PŘÍJMY
 
1. Dotace                                                                                                      v   tis. Kč
   
    a) Ministerstvo financí ČR - pol. 4211
        (dotace na výměnu oken v základní škola)                                                             500,000
   
    b) Ministerstvo práce a soc. věcí ČR - pol. 4116                                                   -3 904,504 
        (snížení původní schválené dotace na sociální dávky ze 7,104.504,- na 3,200.000,-
         z důvodů zákonných změn v systému výplat sociálních dávek)
 
    c) Krajský úřad - pol. 4122                                                                                        31,835
        (dotace na nákup přenosných radiostanic pro hasiče – vybudování jednotného systému)
 
    d) Úřad práce Rakovník - pol. 4116                                                                             48,330 
         (dotace na absolventské místo v základní škole)                                          
                                                      
 2. Vlastní příjmy
                                           
      a) Daň z příjmu právnický osob - pol. 1121 osob                                                         3,000
 
PŘÍJMY CELKEM   (snížení příjmů )                                                                    - 3 321,339  
 
II. VÝDAJE
 
Výdaje z dotací
 
   a) Základní škola - výměna oken § 3113, pol.6121                                                  503,000
         
     b) Sociální dávky - celková úprava rozpočtované dotace                                  - 3 904,504  
               - příspěvek na živobytí § 4171, pol. 5410              - 2,000.000,- Kč
               - doplatek na bydlení § 4172, pol. 5410                 +   100.000,- Kč
               - ostatní dávky soc. pomoci § 4179, pol. 5410       - 2 004.504,- Kč
 
     c) Hasiči - nákup přenosných radiostanic § 5512, pol. 5137                                     31,835
         
     d) Základní škola - absolventské místo § 3113, pol.5331                                         48,330
           UZ 13 101
 
VÝDAJE CELKEM (snížení výdajů)                                                                                     - 3 321.33
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
 
7 ) Návrh rozpočtu na rok 2008
Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází z rozpočtového výhledu zpracovávaného do roku 2010, který byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 21. 12. 2006. Rozpočet je členěn podle jednotlivých tříd a odvětví podle platné rozpočtové skladby. Zpracován byl na základě podkladů a údajů z předepsaných výkazů a účetních dokladů. V písemných předlohách jsou tyto údaje rozčleněny do předcházejících období, výdaje a příjmy v letech 2003, 2004, 2005 a 2006. Dále je zde uveden schválený rozpočet na rok 2007, očekávaná skutečnost k 31. 12. 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008. Tento návrh byl předmětem jednání Finančního výboru dne 14. 11. 2007. Finanční výbor jej doporučil bez připomínek k dalšímu projednání. Rada města svým usnesením č. 249 návrh rozpočtu doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Zprávu předkládá pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2008, to jsou členové finančního výboru a pracovníci finančního odboru MěÚ.
Do rozpravy se zapojil Ing. Jan Bechyně, který požadoval aby bylo usnesení doplněno o to, aby byla do rozpočtu zařazena částka 60. 000 ,- Kč  na dětské hřiště a částka na osvětlení ulice Do Hlinišť.
Poznámka : v 17:40 hod. vyhlásil starosta města 2 min. přestávku pro naformulování takto
                    navrženého usnesení.
Poté dále pokračovala rozprava, do které se zapojili Dr. Ing. Pavel Kotyk, starosta města, Ing. Jan Bechyně, Štefan Podhorec, tajemník MěÚ a Václav Horáček.
Zastupitelstvo města přijalo
u s n e s e n í    č. 61
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e   
 návrh rozpočtu na rok 2008; 
II.   u k l á d á  
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31.12.2007.
III. s c h v a l u j e 
a)      že v roce 2008 bude proinvestována z rozpočtu města částka min. 60.000,- Kč na vybudování dětského hřiště v souladu s usnesením č. 26 z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. 3. 2007.
b)      realizaci osvětlení ulice Do Hlinišť, mezi ulicemi Zahradní a Boženy Němcové.
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 1 člen zastupitelstva města se zdržel hlasování.
 
8 )Zpracování strategického plánu rozvoje města 
Rada města svým usnesením č. 270 ze dne 30.11.2007 zrušila výběrové řízení na zakázku zpracování strategického plánu města a současně svým usnesením č. 271 doporučila zastupitelstvu města s ohledem na význam podpory aktivit regionálních institucí schválit smlouvu o dílo s Místní akční skupinou Rakovnicko, o.s. na stejný předmět, tedy zpracování návrhu strategického plánu města za cenu 150.000,- Kč, a to do šesti měsíců od zahájení prací. Návrh strategického plánu města bude pak předložen ke schválení zastupitelstvu města.
Po rozpravě, do které se zapojil Dr. Ing. Pavel Kotyk a starosta města, zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 62
Zastupitelstvo města 
I.                    s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s občanským sdružením Místní akční skupina Rakovnicko, se sídlem Husovo nám. 27, Rakovník, IČ: 270 29 646 na zhotovení strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí na období let 2008 – 2015 za cenu 150.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo
 
Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé, tedy 20 zastupitelů města.
 
9 ) Příprava realizace projektů ROP a OPŽP
Z konzultací na KÚ (Regionální rada pro rozvoj regionálního území ředitel Mgr. Kupsa) je zřejmá možnost realizovat naše záměry směřující k inovaci majetku města, opravám budov, komunikací a veřejných prostranství. Finance z příslibu banky použijeme jako náš podíl spoluúčasti na projektech.
Vzhledem k tomu, že peníze za schválený projekt obdržíme až po vyfakturování plánovaného celku, bude třeba projekty realizovat postupně. A to z toho důvodu, abychom měli dostatek finančních prostředků: peníze obdržené za realizaci jednoho projektu použijeme na projekt další.
Je třeba rozhodnout, do kterých projektů budeme finance investovat. Ty se městu z více než 90% vrátí po ukončení a vyfakturování celého projektu. K finančně nákladným projektům patří rekonstrukce NKC, škol a polikliniky. Dále pak inovace všech autobusových zastávek, rekonstrukce Žižkova a Tyršova náměstí.
Počátkem roku 2008 bude vydán přehled termínů, kdy lze očekávat výzvy k jednotlivým prioritním osám. Jeví se jako vhodné v první fázi investovat do těchto projektů, které přinesou městu úspory a mají význam pro spádovost svého zaměření. To je jedním z významných kriterií při posuzování a schvalování projektu.
Komise rozvoje města doporučila radě města předložit zastupitelstvu návrh k přípravě projektové dokumentace pro dotace z EU. Městská rada po projednání tento návrh přijala a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu města.
Po rozpravě, do které se zapojili Ing. Jan Bureš, starosta města, Ing. Miroslav Špička, RNDr. Libuše Vosátková, Dr. Ing. Pavel Kotyk, Ing. Petr Dubravský a z přítomných občanů pan Vachek
Poznámka : v 18:20 hod vyhlásil starosta města 2 min. přestávku na naformulování podnětu pana Dr. Ing. Pavla Kotyka, který požadoval do usnesení zahrnout i to, aby na každém zastupitelstvu někdo poreferoval o stavu a vývoji projektů.
 
Po přestávce dále pokračovala rozprava, do které se zapojil Ing. Jan Bechyně, starosta města, Jiří Drvota a Ing. Petr Dubravský.
 
Zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. 63
Zastupitelstvo města 
 I. s c h v a l u j e
 
přípravu a realizaci projektů na rekonstrukci NKC (Novostrašecké kulturní centrum), polikliniky a souboru autobusových zastávek v rámci programu ROP (Regionální operační program), jakož i přípravu a realizaci projektu energetických úspor škol v rámci programu OPŽP (Operační program životního prostředí). Zastupitelstvo se zavazuje krytím nákladů na tyto projekty.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva města podávat informace o stavu, přípravě a realizaci projektů.
Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé, tedy 20 zastupitelů města.
10 ) Organizační změny – MSZ, MKZ
Město Nové Strašecí zřídilo v roce 2002 svoji organizační složku „Městská sportovní zařízení“ (MSZ) s náplní činnosti spočívající v zabezpečení úkolů na úseku rozvoje organizovaného a neorganizovaného sportu v zařízeních, která jsou v majetku města a zabezpečení správy, údržby a provozu těchto sportovních zařízení tak, aby byla účelně využívána. V roce 2004 byla zřízena organizační složka města „Městská kulturní zařízení“ (MKZ) za účelem zabezpečování kompletní služby kulturně společenského vyžití občanů města, péče o co nejhospodárnější využití NKC, propagace města a další. V uplynulých letech se ukázala naprosto nutná provázanost a koordinace činností těchto obou organizačních složek města, která však byla zajišťována někdy s větším, někdy s menším počtem pracovníků. Ukázalo se, že především v manažerském řízení a v zajištění co nejefektivnějšího využití ať sportovních nebo kulturních zařízení jsou větší možnosti než dosud, a nabízí se možnost jeho zefektivnění jednotným řízením, tedy sloučením MSZ a MKZ do jedné organizační složky. Dnes v MSZ pracuje 6 zaměstnanců (ředitel, 2 x správci, 3 x dělníci) a v MKZ 2 (vedoucí, referent). Po rozhodnutí o sloučení organizačních složek by se řešilo přechodné období pověřením řízení „nově“ vzniklé organizační složky MKSZ (Městská kulturní a sportovní zařízení) do ukončení konkurzu na funkci vedoucího.
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, Jiří Drvota, Dr. Ing. Pavel Kotyk, MVDr. Zdeněk Beneš, Ing. Miroslav Špička, Ing. Jan Bechyně, místostarosta města a z přítomných občanů pan Vachek
Poznámka : v 18:45 vyhlášena 10 min. přestávka
Po přestávce se dále pokračovalo v rozpravě, do které se zapojili MVDr. Zdeněk Beneš, Miloslav Kinkal, starosta města, tajemník MěÚ a z přítomných občanů pan Vachek
MVDr. Zdeněk Beneš navrhl, aby tento bod byl stáhnut z dnešního programu jednání, jak to již doporučil Ing. Luboš Dvořák a Dr. Ing. Pavel Kotyk.
 
Poté se hlasovalo o protinávrhu, tedy stažení tohoto bodu z jednání
Pro tento protinávrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
11) Přemístění městské knihovny
Na základě jednání s Cizineckou policií ČR, která měla původně zájem o pronájem nebytových prostor v Okresním domě, se nabízí využití těchto prostor pro Městskou knihovnu, jak již bylo několikrát zmiňováno jak na jednání zastupitelstva, tak rady města. Nutnost řešení umístění knihovny nevyplývá jenom z pohledu technického, ale i právního, neboť nájemní smlouva, na základě které je knihovna umístěna v ul. 28.října č.p. 104, končí posledním dnem tohoto roku. Po technické a organizační stránce je umístění knihovny do přízemí v Okresním domě vhodné.
Rada města svým usnesením č. 243 doporučila přemístění knihovny ke schválení zastupitelstvu města.
Po rozpravě, do které se zapojili Ing. Jan Bureš, který navrhl , aby zastupitelstvo města uložilo radě města dopracovat ekonomický dopad přesunu městské knihovny, dle platného jednacího řádu zastupitelstva města,  dále se do rozpravy zapojil Dr. Ing. Pavel Kotyk, který navrhl stáhnout tento bod z jednání, dále se do rozpravy zapojili Ing. Jan Bechyně, starosta města, místostarosta města, MVDr. Zdeněk Beneš, Ing. Petr Dubravský, Václav Horáček a z přítomných občanů Ing. Vladimír Sochor a pan Vachek.
Byl vznesen návrh panem Václavem Šilhou na ukončení rozpravy.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové byli proti a 2 členové zastupitelstva se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Poté se hlasovalo o protinávrhu, který vznesl pan Dr. Ing. Pavel Kotyk a to o stažení bodu z jednání.
Pro tento protinávrh hlasovalo 8 zastupitelů města, 7 hlasovalo proti a 5 členů zastupitelstva města se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
Proto bylo přistoupeno k návrhu na usnesení.
Zastupitelstvo města přijalo 
U s n e s e n í č. 64
Zastupitelstvo města 
m ě n í
 
zřizovací listinu Městské knihovny Nové Strašecí tak, že sídlem organizační složky je Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí
Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 5 členů zastupitelstva města bylo proti tomuto usnesení a 4 členové se zdrželi hlasování.
Poznámka : v 19:35 hod. vyhlásil starosta města 15 min. přestávku, při které odešla Ing. Věra Matějovičová
 
12 ) Převod pozemku do vlastnictví města 
V majetku ČR , ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je pozemek parc.č. 2156/4 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 149 m2 ( v KN zapsaný jako ost.plocha), který je užíván jako část cesty z Nového Strašecí do Mšeckých Žehrovic ( za tenisovými kurty, podél obory Libeň).  
Tento pozemek je podle projektu součástí cyklotrasy, kterou připravuje Sdružení obcí mikroregionu Novostrašecko.
ÚZSVM podmínil svůj souhlas s vedením a vyznačením cyklotrasy podáním žádosti města Nové Strašecí o převod uvedeného pozemku do jeho vlastnictví. Vzhledem k charakteru pozemku a jeho veřejně prospěšnému využití je možno získat pozemek do vlastnictví města bezúplatně podle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.
Rada projednala možnost získání pozemku do vlastnictví města dne 26. 11. 2007 a svým usnesením č. 251 doporučila zastupitelstvu města souhlasit s převodem pozemku na město.
Zastupitelstva města přijalo
u s n e s e n í    č. 65
Zastupitelstvo města
I . s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2156/4 o výměře 149 m2 v  k.ú. Nové Strašecí   do majetku města (převodce ČR –Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových )
II.                 u k l á d á
starostovi smlouvu o bezúplatném převodu pozemku podepsat
Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé, tedy 19 zastupitelů města.
 
13 ) Darování pozemku do vlastnictví města
Město obdrželo dne 12. 11.2007 nabídku firmy WIESE, s.r.o., se sídlem v Novém Strašecí, Rabasova ul. 916, na darování pozemku parc.č. 1104/97 o výměře 412 m2 městu Nové Strašecí. Jedná se o pozemek, podle návrhu GP č. 1915-191/2007 oddělený z parc.č. 1104/19, který byl použit pro vybudování části komunikace v průmyslové zóně SV (k STK, Průmyslová ul.), včetně prostoru k uložení dalších sítí a vybudování chodníku podle   zpracované projektové dokumentace.
Komunikace byla vybudována po předchozím projednání a na základě souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků (souhlas ke stavbě komunikace a uložení sítí ), bez majetkoprávního vypořádání. V současné době je komunikace užívána ve zkušebním provozu.
Rada města svým usnesením č. 250 ze dne 26. 11. 2007 doporučila zastupitelstvu města přijmout dar pozemku.
Zastupitelstvo města přijalo
u s n e s e n í    č. 66
zastupitelstvo města 
I . s o u h l a s í 
s přijetím daru  pozemku parc.č. 1104/97 o výměře 412 m2 v  k.ú. Nové Strašecí, (odděleného z parc.č. 1104/19, dle návrhu GP č. 1915-191/2007  ) do majetku města (dárce fi WIESE, s.r.o. ) s tím, že strana obdarovaná zajistí   sepsání smlouvy a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického  práva do katastru nemovitostí
II. u k l á d á
starostovi města darovací smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé, tedy 19 členů zastupitelstva města.
 
14) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
Město obdrželo žádost o odprodej pozemku parc.č. 263/1 ( 114 m2, ost. plocha)  v k.ú. Nové Strašecí z majetku města. O odkoupení má zájem vlastník sousedního pozemku parc.č. 263/10 , pan xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx. Důvodem žádosti je využití horní části pozemku k vybudování příjezdu   na sousední pozemek , na kterém žadatel připravuje výstavbu rekreačního objektu.
Přes pozemek p.č. 263/1 je vedeno a je na něm povrchově vyústěno potrubí odpadu a přepadu z tzv. „Pecínovského vodojemu“ v případě prodeje by bylo nutno jeho existenci, provoz a údržbu ošetřit v souladu s požadavkem VKM Kladno-Mělník, věcným břemenem.
Prodejem pozemku by byl vznikl úzký průchod do zahrádkářské lokality a dále do volné krajiny, bez možnosti pozdějšího rozšíření, či jiného řešení. 
Rada města projednala žádost dne 8.10.2007 a svým usnesením č. 211 doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemku s tím, že doporučuje  řešit situaci pronájmem pozemku za podmínek : pozemek nebude oplocen, horní část pozemku bude upravena k rozšíření přístupu na pozemek parc.č. 263/10 dle PD, uživatel zajistí úklid, ozelenění a údržbu celého pozemku parc.č. 263/1, pronájem za cenu 2,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. 67
Zastupitelstvo města
I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku parc.č. 263/1 z majetku města z důvodu zatíženosti pozemku věcným břemenem  
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města a 3 členové se zdrželi hlasování.
 
15) Zpráva o činnosti a plán práce Finančního výboru
FV se ve své činnosti řídil plánem práce na rok 2007, schváleným na jednání ZM dne 22.3.2007. Před tímto schválením proběhla jedna kontrola – kontrola pokladen v prosinci 2006.
Během roku 2007 se FV sešel k jednání sedmkrát. Všechna jednání byla svolaná minimálně týden před jednáním, řádně projednaná s vedoucím finančního odboru, včetně předem dohodnutého programu a obsahu jednání. Zápisy byly odevzdány neprodleně do podatelny MěÚ, ve všech případech v nich bylo obsaženo vyjádření kompetentní osoby za MěÚ. Do konce roku proběhne ještě jedna kontrola – pokladen v závěru roku.
Plán práce byl naplněn ve všech bodech s jednou výjimkou – dle bodu 1 plánu měla být provedena kontrola pokladen ve třech termínech. Provedena byla v červnu a bude v prosinci, kontrola v září byla vypuštěna. Nad konkrétní rozpis plánu byla provedena v souladu s bodem 7 
( kontrola dodržování rozpočtu ) kontrola dvou výborem vybraných paragrafů - § 3631 Veřejné
osvětlení a § 6171 Činnost místní správy. Při prováděných kontrolách nabylo zjištěno žádné porušení předpisů či norem, účetní evidence byla řádně a přehledně vedena, hospodaření města se řídilo schváleným rozpočtem, upraveným o schválená rozpočtová opatření.
Kromě činnosti dle plánu zapracoval FV do zápisů i některá doporučení, vyplývající z jednotlivých jednání – např. při projednávání výhledů rozpočtových opatření, ke zpracování rozboru činnosti Městské policie s návazností na rozpočet města nebo k připravovanému záměru změn v činnosti TS a MSZ.
Účast na jednání – Špička 5x, Bechyně 4x, Bureš 4x, Možkovská 7x, Vaic 6x, Hubáček 5x.
Plán práce je navrhován na celý rok 2008
Plán je koncipován stejně, jako plán na rok 2007 – tedy ve dvou rovinách – kontrolní a tvůrčí. Tento systém se osvědčil a členové FV proti němu neměli žádné námitky či připomínky. Plán byl na jednání FV projednán, upraven a doporučen ke schválení ZM.
 1. Kontrola pokladen města z pohledu dodržování interní směrnice o oběhu dokladů
Termín: červen, září, prosinec 2008
 1. Projednání výsledků inventarizace majetku města
            Termín: březen – duben 2008
 1. Projednání závěrečného účtu města za rok 2007 
Termín: březen – duben 2008
 1. Projednání Zprávy a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 
            Termín: březen – duben 2008
 1. Kontrola dodržování rozpočtu města
            Termín: duben, červenec, říjen, prosinec 2008
 1. Kontrola rozpočtu § 1032 Lesní hospodářství 
      Termín: duben 2008 
7.  Kontrola výdajů z rozpočtu města § 3639 Technické služby
      Termín: únor, říjen 2008
 1. Kontrola plnění rozpočtu za 1. pol. 2008 § 3319 MKZ
Termín: červenec 2008
 1. Projednávání připravovaných rozpočtových opatření
Termín: průběžně
10.Následná kontrola správnosti provedení vybraných rozpočtových opatření
Termín : průběžně
11. Spolupráce na přípravě rozpočtu města na rok 2009
Termín: říjen - listopad 2008
 
Po rozpravě, do které se zapojili Dr. Ing. Pavel Kotyk a Ing. Miroslav Špička
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í  č. 68
Zastupitelstvo města 
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2007
Pro toto usnesení hlasovali všichni členové zastupitelstva města, tedy 19 členů zastupitelstva města.
U s n e s e n í č. 69
Zastupitelstvo města 
I. s c h v a l u j e
plán práce Finančního výboru na rok 2008
Pro toto usnesení hlasovali všichni členové zastupitelstva města, tedy 19 členů zastupitelstva města.
16) Různé                                                                                                      
A ) Informace k financování sportovních činností dospělých ve městě
Místostarosta města podal informaci z jednání s podnikateli k zabezpečení financování sportovní činnosti dospělých ve městě. Výsledky vyplynuly ze schůzky zástupců města s podnikateli (Člz, Čestav, Elektromont Matějka, Šnopa, Spectrum nábytek).
Po rozpravě, do které se zapojili Ing. Jan Bechyně, Jiří Drvota a místostarosta města
Zastupitelstva města přijalo
U s n e s e n í   č. 70
Zastupitelstvo města 
b e r e n a v ě d o m í
informaci o návrhu financování podpory sportu dospělých ve městě.
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 1 člen byl proti a 6 členů zastupitelstva města se zdrželo hlasování.
B) Dům v ulici Jungmannova čp. 533 v Novém Strašecí
Ing. Jan Bureš navrhl zastupitelstvu města, aby přijalo usnesení, že zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat a předložit na následujícím zasedání zastupitelstva města zprávu o tom, jak je právně ošetřena smluvní pokuta 1,2 mil. Kč v případě nedokončení adaptace domu v Jungmannově ulici čp. 533 do smluveného termínu.
Do rozpravy se zapojili tajemník MěÚ a Ing. Jan Bureš
Zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. 71
Zastupitelstvo města
U k l á d á
Radě města zpracovat a předložit na následujícím zasedání zastupitelstva zprávu o tom, jak je právně ošetřena smluvní pokuta 1,2 mil. Kč v případě nedokončení adaptace domu v Jungmannově ulici čp. 533 do smluveného termínu.
Pro toto usnesení hlasovalo 17 zastupitelů města, 2 členové byli proti tomuto usnesení.
 
17 ) Diskuse 
Do diskuse se přihlásili:
 
-         Ing. Jan Bechyně měl připomínku k zápisům ze zastupitelstva města, jak jsou uváděny a zkracovány formulace, které zazněly. Z minulého zápisu se mu konkrétně nelíbil zápis jeho vyjádření, že si stěžoval na fungování restaurace v hale „Bios“, že restaurace je skoro vždy zavřená. Konstatoval, že na minulém zastupitelstvu jasně uvedl, že vyjadřuje názor občanů, kteří si stěžují na to, že v hale „Bios“ něco nefunguje. Za zmínku však také stojí to, že informaci doplnil o svoji zkušenost, kdy on sám chodí do haly „Bios“ na fotbal a restaurace tam nikdy není otevřená.
-         Dr. Ing. Pavel Kotyk otevřel otázku dopravního značení ve městě.
Štefan Podhorec na tento podnět odpověděl tak, že dopravní značení ve městě bylo již     zmapováno a byl požádán příslušný odbor dopravy v Rakovníku o vyjádření k označení dopravními značkami všech sběrných komunikací (komunikace II.kategorie). Tyto sběrné komunikace budou označeny jako hlavní ulice s vyznačením tvaru křižovatky. Realizace je ve stádiu podání žádosti a čeká se na vyjádření z odboru dopravy.
Dr. Ing. Pavel Kotyk žádá o vytištění článku v Novostrašeckém měsíčníku, kde bude zmínka o změnách dopravního značení.
-         Ing. Jan Bechyně se dotazoval na termíny zastupitelstva města, zda by se zastupitelstvo města mohlo konat vždy ve čtvrtek, jako tomu bylo dříve a zda by bylo možné na probíhajícím zastupitelstvu vždy říci datum příštího jednání zastupitelstva. Ing. Jan Bechyně chtěl, aby zastupitelstvo města na výše uvedené přijalo usnesení.
Starosta města odpověděl, že tímto by zastupitelstvo překročilo svoji pravomoc, protože zákon o obcích jednoznačně stanovuje, že vyhlášení termínu konání zastupitelstva města je v kompetenci starosty města. Starosta města ale přislíbil, pokud to bude možné, termín konání zastupitelstva města oznámí dříve než stanovuje jednací řád zastupitelstva města (7 dní dopředu)
Ing. Jan Bechyně tedy požádal o uvedení do zápisu: „ Žádám, aby se zastupitelstvo města konalo ve čtvrtek“.
-         pan Štěpánek se dotazoval, zda-li se neuvažuje o tom, že by město zrušilo ohňostroje v době Silvestra.
Tajemník MěÚ odpověděl, že otázka ohňostroje pořádaného městem na Silvestra ještě není vyřešená. Pokud se jedná o dělobuchy a ostatní pyrotechniku, jejich použití podléhá báňským předpisům a město jako takové nemá pravomoci k jejich zákazu.
-         Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotazoval, kolik stál posvícenský ohňostroj.
Starosta města odpověděl necelých 30.000,-Kč.
-         Jiří Drvota upozorňoval na nepřesný zápis z rady města, kdy v usnesení č. 254 chybí adresa dotyčné osoby.
Místostarosta města upřesnil požadovanou adresu: U Libeně 1202, Nové Strašecí 
-         RNDr. Libuše Vosátková se dotazovala na situaci kolem přechodů pro chodce. Zda se bude čekat na přidělení dotací, nebo zda budou přechody řešeny dříve.
Na tento dotaz odpověděl vrchní strážník městské policie Martin Novák tak, že otázka přechodů je ve stádiu podání návrhu na odboru dopravy v Rakovníku.
-         Miloslav Kinkal se dotazoval, v jakém stádiu je dar budovy vodáren, který se řešil na minulém zastupitelstvu města
Štefan Podhorec odpověděl, že prohlídky vodárny se zúčastnili pouze 3 zastupitelé a 3 lidé z řad myslivců. Bude probíhat jednání s vodárnami, zda by město nemohlo převzít pouze některé budovy a ne celý komplex.
-         Ing. Jan Bechyně vznesl dotaz, zda je pravda, že Komise pro zahraniční styky ukončila svoji činnost, jak se dočetl v Raportu
Na tento dotaz odpověděl tajemník MěÚ. Komise v žádném případě svou činnost neukončila. 
-         Pan Vachek se dotazoval na elektronický podpis, kdo ho vlastní z MěÚ a proč nedostává odpovědi na své dotazy formou odpovědi s elektronickým podpisem.
Tajemník MěÚ odpověděl, že na MěÚ jsou dva referenti, kteří disponují tímto podpisem.  
-         Ing. Jan Bureš se dotazoval na zápisy ze zastupitelstva města, které v archivu úřední desky na oficiálních stránkách města nemůže nalézt.
Tajemník MěÚ podal informaci, že zápisy ze zastupitelstva mají na oficiálních stránkách města svůj vlastní odkaz.
-         pan Vachek se dotazoval na názor všech zastupitelů, kde chtějí, aby v budoucnu škola stála, zda v severozápadní zóně nebo na stávajícím místě.
Zastupitelé Drvota, Jurgovská, Šanda odpověděli tak, že do budoucna by se nebránili tomu, aby se škola přemístila do severozápadní zóny. Za zástupce koalice, kteří mají stejný názor, přečetl otevřený dopis pan Štefan Podhorec, ve kterém vyjadřoval názor okolo školního a sportovního areálu v tzv. zóně severozápad. Jedná se pouze o územní plán a ten pouze vyhrazuje místo, kde by v budoucnu škola mohla stát. Poté se pan Vachek zeptal na názor zástupců sdružení Město pro rodinu, nikdo však na jeho otázku nereagoval.
Pro Dr. Ing. Pavla Kotyka je prioritou nechat školu v centru města.
-         Ing. Jan Bechyně následně vyjádřil svůj názor, že je dobré mít do budoucna prostory, kam by se škola dala přestěhovat. Odvolal se na informace v tisku, že se do severozápadní zóny přestěhuje celá škola a to způsobilo nepřiměřené reakce. Dále se dotazoval, zda by nešly odkoupit prostory bývalé školní jídelny a tím by se dala zvýšit kapacita školy.
Místostarosta města odpověděl, že po jednání s ředitelem ZŠ a MŠ by například výstavba šaten vyšla na 3 až 7 mil. Kč. V současné době se vedení města snaží získat původní plány na dostavbu areálu školy.
-         pan Bařtipán se dotazoval, co brání tomu, aby se nasvítili přechody.
Odpovídal starosta města, že tyto silnice nejsou naše a nasvícení přechodů by stálo spousty peněz, které nemáme. Informaci doplnil Martin Novák, že město zažádalo o dotaci na rok 2008, pokud vyjde plánuje se semafor i nasvícení přechodů.
-         Ing. Jan Bechyně se dotazoval na žádosti o změnu územního plánu, které byly projednány na radě města. Zda je toto v kompetenci rady města.
Ing. Petr Dubravský odpověděl, že prvním krokem je projednat všechny žádosti na radě města, poté se  předloží zpracovateli. Všechny žádosti a připomínky budou předloženy  na zastupitelstvu města k projednání definitivního znění územního plánu.
-         pan Vachek se dotazoval na převod účetnictví  pro město na Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Odpověděl Štefan Podhorec, že v tuto chvíli je před podpisem mandátní smlouvy na zpracování mzdové agendy.
 
18 )Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 21:15 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy. Dále
popřál všem zastupitelům a přítomným občanům krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2008.
 
Ověřovatelé zápisu:      RNDr. Libuše Vosátková, v. r.
 
                                    Zdeněk Šanda, v. r.
                                           
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r.                                                          PhDr. Miroslav Roček, v. r.
   místostarosta  města                                                            starosta města

28. 12. 2007 Zobrazit méně

Stránka