Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. února 2008

.

 

Z Á P I S

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,

konaného dne 27. 2. 2008 ve Slavnostním sále MěÚ

 

 

Přítomno:   19 členů zastupitelstva města 

                    28 občanů města 

 

Program:

 

     1)   Zahájení

     2)   Kontrola usnesení

     3)   Rozpočtová opatření XII./2007

     4)   Rozpočtová opatření za období I. – II./2008

     5)   Příprava realizace projektů ROP a OPŽP

     6)   Zpracování ročních zpráv  od organizačních složek města

     7)   Studie k umístění škol

     8)   Zajištění závazků ze smlouvy o kontokorentním účtu

     9)   Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby

            Nové Strašecí, s.r.o.

     10)  Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města

     11)  Prodej pozemku parc. č. 1327/6 z vlastnictví města

     12)  Prodej části pozemku parc.č. 1756 z majetku města

     13)  Formální úpravy písemných materiálů předkládaných na jednání

             zastupitelstva města

     14)  Bezpečné přechody – bezpečné silnice

     15)  Různé

     16)  Diskuse

     17)  Závěr

 

1) Zahájení

 

 Jednání zahájil v 17:04 hod. a řídil místostarosta města PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.. Přivítal přítomné a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.

Místostarosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 16 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Z  jednání byli omluveni  pánové Miloslav Kinkal a PhDr. Miroslav Roček.

 

Místostarosta poskytl přítomným zastupitelům a občanům informaci o odstoupení

PhDr. Miroslava Ročka z funkce starosty města, které učinil dnes, 27. února 2008 v 15:00hod. a přečetl jeho prohlášení.

Podle zákona č. 128/200Sb., §103, odst. 6 vykonává v takovém případě pravomoce starosty města, až do zvolení nového starosty, místostarosta města.

 

Poznámka : v 17:08 se dostavil zastupitel MVDr. Zdeněk Beneš (17)

 

Místostarosta města předložil zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na způsob veřejného hlasování  - aklamací. Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva. Návrh byl přijat.

 

Za členy návrhové komise navrhl místostarosta města Ing. Miroslava Špičku jako předsedu,

Ing. Pavla Vaice a Ing. Jana Bechyně jako členy.

Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.

      

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání navrhl místostarosta města  Ing. Luboše Dvořáka

a Lenku Stránskou.

Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.

 

Poté místostarosta města seznámil přítomné s návrhem programu  jednání, tak jak byl distribuován a vznesl protinávrh, aby byl zařazen do programu jednání bod pana Dr. Ing. Pavla Kotyka – Bezpečné přechody- bezpečné silnice, jako bod 14. a další body by se posunuly.

Pro tento protinávrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města. Protinávrh byl přijat.

 

Závěrem úvodní části místostarosta města PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.  konstatoval, že zápis

z 6. zasedání zastupitelstva města byl ověřen RNDr. Libuší Vosátkovou a Zdeňkem Šandou bez připomínek.

 

 

 

2) Kontrola usnesení

           

Poznámka : v 17:20 se dostavili zastupitelé Zdeněk Šanda Naděžda Jurgovská (19)

 

11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá

Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS)  z obchodního rejstříku, který byl uložen provést vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy.

 

26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006

Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá

Manželé xxxxxxxxxxx, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2), byli vyrozuměni

o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu, budou pokračovat další jednání.

 

27. zasedání zastupitelstva města konané dne 27. 4. 2006

Usnesení č. 245 – Návrh zadání změny č. III Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí

– trvá

Návrh změny č. III ÚpnSÚ byl zpracován a zveřejněn, od dotčených orgánů byla vyžádána

stanoviska. Získaná stanoviska a podněty byly zaslány zpracovateli, který je zapracuje do změn

a poté budou tyto změny veřejně projednány. Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne      22. 3. 2007 iniciovalo další změny. Je nutné zpracovat studii využití „ průmyslové zóny“.   

3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007

Usnesení č. 34 – Prodej pozemků z vlastnictví města - trvá  

Jednatel společnost EDESA s.r.o., sídlo Praha 4 ,xxxxxxpožádal o odkoupení pozemků města. Zastupitelstvo města uložilo starostovi podepsat kupní smlouvu, ne však dříve, než dojde k nabytí vlastnictví kupujícího též k domu čp. 533 v Jungmannově ulici v Novém Strašecí.

Společnost EDESA, s.r.o. dosud neprokázala vlastnictví k rozestavěnému objektu (pův. čp. 533) v Jungmannově ul., smlouva o prodeji pozemků, které s tímto objektem tvoří funkční celek, proto nemohla být zatím podepsána.

 

            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007

Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá

Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje

PF ČR. Podle sdělení PFČR ze dne 10. 9. 2007 probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést.

 

            4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007

Usnesení č. 43 – Prodej pozemků z vlastnictví města - trvá

(Prodej pozemků parc. č. 1077/1 manželům xxxxxxxxxxa parc. č. 1077/2 xxxxxxxxx). Uzavřena smlouva s maž. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxpodepíše do konce února 2008.

           

4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007

Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá

(společnost INTERMET, s.r.o.)

Čeká se na podpis smlouvy společností INTERMET, s.r.o.

 

            4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007

Usnesení č. 47 – Oznámení o vážné ekonomické situace oddílu kopané - splněno

Zastupitelstvo města uložilo radě města projednat záležitost podrobněji.

Na 5. zasedání zastupitelstva města byl schválen finanční příspěvek.

 

            4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007

Usnesení č. 48 – Využití budov „ Okresního domu“ - splněno

Informace byla podána na 5. zasedání zastupitelstva města.

 

            5. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 10. 2007

Usnesení č. 51 – Změna zakladatelské listiny Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. - splněno

Starosta města podepsal změnu zakladatelské listiny formou notářského zápisu a změna zakladatelské listiny byla  do obchodního rejstříku zapsána.

 

            5. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 10. 2007

Usnesení č. 52 . Prodej pozemků (části PK 269/1) z vlastnictví města – trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej 4 částí, které budou odděleny z pozemku PK 269/1 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví p. xxxxxxxxxxx, pí xxxxxxxxxxx, pí xxxxxxa manželům Hoxxxxxxx a prodej pozemku parc.č. 269/49 a části PK 269/1 manželům Koulovým. 4 kupní smlouvy uzavřeny, v současné době probíhá vkladové řízení.

 

           

5. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 10. 2007

Usnesení č. 53 – Prodej pozemků u čp. 781 – 786 v ulici Máchova - trvá

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc.č. 1321/12, 1306/11, 1306/85 tvořící funkční celek s domy čp. 781 – 786 v ul. Máchova. V 1/2008 proveden geometrický plán, v 2/08 zahájeny prodeje.

 

            5. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 10. 2007

Usnesení č. 54 – Nabídka daru – budova čp. 957 – splněno

Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru – budovy kabin na letním stadionu čp. 957 na

st. p. 1556 z vlastnictví TJ Sokol Nové Strašecí do majetku města. Darovací smlouva je podepsána, podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

 

            5. zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 10. 2007

Usnesení č. 55 – Řešení ekonomické situace oddílu kopané – splněno

Zastupitelstvo města  schválilo jednorázovou účelovou dotaci na dopravu k soutěžním utkáním pro oddíl kopané TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 31.000,- Kč a uložilo starostovi a místostarostovi města předložit návrh financování sportu dospělých ve městě k projednání v zastupitelstvu města. Místostarosta města informoval na 6. zasedání zastupitelstva města, dne 12.12.2007.

 

            6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2007

Usnesení č. 62 – Zpracování strategického plánu rozvoje města – uzavření smlouvy splněno

Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo s občanským sdružením Místní akční skupina Rakovnicko na zhotovení strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí na období let 2008 – 2015. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu o dílo.

 

            6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2007

Usnesení č. 65 – Převod pozemku do vlastnictví města - trvá

Zastupitelstvo města souhlasilo s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2156/4 o výměře 149m2 v k. ú. Nové Strašecí do majetku města (převodce ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a uložilo starostovi města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku. Žádost podána, převod připravuje převodce.

 

            6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2007

Usnesení č. 66 – Darování pozemku do vlastnictví města – splněno

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru pozemku parc. č. 1104/97 v k.ú. Nové Strašecí do majetku města ( dárce : fi. WIESE, s.r.o.), starosta města podepsal darovací smlouvu. Darovací smlouva podepsána, probíhá řízení o vkladu do KN.

 

            6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2007

Usnesení č. 71 – Dům v ulici Jungmannova čp. 533 v Novém Strašecí – trvá

Zastupitelstvo města uložilo radě města zpracovat a předložit na následujícím zasedání zastupitelstva města zprávu o tom, jak je právně ošetřena smluvní pokuta 1,2 mil. Kč v případě nedokončení adaptace domu v Jungmannově ulici čp. 533 do smluveného termínu.

Zpráva podána na tomto jednání zastupitelstva města.

 

 

 

Po rozpravě, do které se zapojil Dr. Ing. Pavel Kotyk a Ing. Pavel Dubravský.

 

Zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í  č. 72

 

Zastupitelstvo města

 

s c h v a l u j e

 

zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.

 

Pro tento usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.

 

 

 

3) Rozpočtová opatření za období XII./2007

 

V  návaznosti na vývoj hospodaření předložil finanční odbor radě  města k projednání rozpočtová opatření za období XII./2007. Rada města uvedenou zprávu projednala dne 25.1.2008 a usnesením č. 314 doporučila zastupitelstvu města rozpočtová opatření za období XII./2007 schválit.

Rozpočtová opatření byla již projednána ve FV dne 16.1.2008.

Rozpočtová opatření souvisí s přijetím a úpravami dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí,  Krajského úřadu, Úřadu práce a dále pak s úpravami rozpočtu v příjmové a výdajové části na základě předpokládaného vývoje hospodaření města k 31.12.2007.

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bureš, Ing. Jan Bechyně, Dr. Ing. Pavel Kotyk, místostarosta města, Ing. Miroslav Špička, Ing. Luboš Dvořák, Štefan Podhorec, Ing. Petr Dubravský, Václav Horáček, Martin Novák a z přítomných občanů pan Jaroslav Šustek a paní Venuše Bechyňová.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 73

 

Zastupitelstvo města

 

  s c h v a l u j e

 

rozpočtová opatření za období XII./2007.

 

 

ROZPOČTOVÁ   OPATŘENÍ  -  XII./2007

I. PŘÍJMY

1.  DOTACE

a)  Dotace, které město  obdrželo v průběhu prosince 2007 :                                  v 

      Dotace od    (vybavení pracoviště Czech POINT), pol. 4111                            50.000,-   

      Dotace od  MPSV  (snížení dotace soc.dávky), pol. 4116                                - 1,042.000,-                                       

      Dotace od    (hasiči – věcné prostředky a PHM), pol. 4122                               13.262,-

      Dotace od  KÚ (obnova lesních porostů), pol. 4122                                              123.300,-

      Dotace od ÚP  (veřejně prospěšné práce), pol. 4116                                               10.000,-

 

 b) Další úpravy rozpočtu u jednotlivých druhů dotací :

      Vratka neoprávněně vyplacených soc.dávek, pol. 4116                                          - 6.220,-

      Neinvestiční transfery od obcí (ZŠ,MěP), pol. 4121                                              275.000,-

           (navýšení rozpočtových příjmů zejména rozšířením působnosti 

            městské policie mimo území města)

      Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, pol. 4131                              -1,700.000,-

      Převody z vlastních  fondů (sociální fond) pol. 4139                                            120.000,-

           (konsolidační položka – shodná v příjmové i výdajové části rozpočtu)

 

  DOTACE CELKEM                                                                                            -2,156.658,-

 

 

 

2. DAŇOVÉ  PŘÍJMY

Úpravy rozpočtu v jednotlivých položkách daňových příjmů:                                 

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, pol. 1111                                        360.000,-

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, pol. 1112               -289.000,-

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, pol. 1113                                    56.000,-

Daň z příjmu právnických osob, pol. 1121                                                                  352.000,-

Daň z přidané hodnoty, pol. 1211                                                                                  98.000,-

Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu, pol.1334                                           -44.000,-

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, pol. 1337                                                188.000,-

Poplatek ze psů, pol.1341                                                                                                 3.000,-

Poplatek za užívání veřejného prostranství, pol.1343                                                  -30.000,-

Poplatek ze vstupného,  pol.1344                                                                                     4.000,-

Poplatek z ubytovací kapacity, pol.1345                                                                       -11.000,-

Poplatek za provozovaný výherní hrací automat, pol.1347                                         101.000,-

Správní poplatky, pol. 1361                                                                                           97.000,-

Daň z nemovitosti, pol.1511                                                                                      -773.000,-

 

DAŇOVÉ  PŘÍJMY CELKEM                                                                              +112.000,-

 

 

 

3. NEDAŇOVÉ   A  KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY

Úpravy rozpočtu v jednotlivých paragrafech nedaňových a kapitálových příjmů:      

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky, § 2119                                           4.000,-

Městská knihovna  (§ 3314)                                                                                          -17.000,-

Městská kulturní zařízení (§ 3319)                                                                                16.000,-

Městská sportovní zařízení (§ 3412)                                                                           -150.000,-

Veřejné osvětlení (§ 3631)                                                                                             21.000,-

Komunální služby (§ 3639)                                                                                          353.000,-  

Sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)                                                                   -72.000,- 

Ostatní sociální služby – klub důchodců (§ 4359)                                                           9.000,-

Městská policie (§ 5311)                                                                                              176.000,-                                                             Hasiči (§ 5512)                                                                                                               18.000,-

Činnost místní správy (§ 6171)                                                                                 2.010.000,- 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (§ 6310)                                                  53.000,-

Ostatní činnosti jinde nezařazené (§ 6409) - vratka grantu                                              4.000,-

 

NEDAŇOVÉ  A  KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY  CELKEM                                   +2,425.000,-

 

 

CELKOVÉ   ROZPOČTOVÉ   ÚPRAVY   PŘÍJMŮ

 

1. DOTACE                                                                                                        -  2,156.658,-

2. DAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                                         + 112.000,-

3. NEDAŇOVÉ  A  KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY                                               + 2,425.000,-

 

PŘÍJMY  CELKEM                                                                        + 380.342,-

 

 

II. VÝDAJE

 

1.  DOTACE

 Dotace, které město obdrželo v průběhu měsíce prosince

-  Czech POINT  - § 6171, pol. 5137  - vybavení pracoviště                                         50.000,-

-  obnova lesních porostů  - § 1032, pol. 5171 - výsadba                                             123.300,-

-  sociální dávky  - § 4171, pol. 5410 -  příspěvek na živobytí                                   -225.000,-

-  sociální dávky  - § 4172, pol. 5410 -  doplatek na bydlení                                         20.000,-

-  sociální dávky  - § 4173, pol. 5410 -  mimořádná pomoc                                       -404.000,-

-  sociální dávky  - § 4179, pol. 5410 -  ostatní dávky                                               - 387.000,-

-  sociální dávky  - § 4182, pol. 5410 -  příspěvek na zvláštní pomůcky                    -  46.000,-

- hasiči - § 5512, pol. 5137 - věcné prostředky                                                                6.000,-

                            pol.  5156 -  pohonné hmoty                                                                7.262,-

- veřejně prospěšné práce -§ 4222, pol. 5011 -  mzdové prostředky                              10.000,-

 

VÝDAJE  Z  DOTACÍ                                                                                              -845.438,-

 

2.  BĚŽNÉ  A  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE

Úpravy rozpočtu v jednotlivých paragrafech běžných a kapitálových výdajů

Ozdravování hosp.zvířat – útulek pro psy (§ 1014)                                                         4.000,-

Lesní hospodářství (§ 1037)                                                                                        -141.000,-

Silnice (§ 2212)                                                                                                             -74.000,-

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (§ 2219)                                                     -50.000,-

Městská knihovna (§ 3314)                                                                                           -46.000,-

Městská kulturní zařízení (§ 3399)                                                                                 -6.000,-

Městská sportovní zařízení (§ 3412)                                                                             -45.000,-

Veřejné osvětlení (§ 3631)                                                                                         +167.000,-

Komunální služby a územní rozvoj (§ 3639)                                                              -232.000,-

Sběr a svoz nebezpečných odpadů (§ 3721)                                                                +40.000,-

Sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)                                                                 -125.000,-

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§ 3745)                                                              +16.000,-

Veřejně prospěšné práce (§ 4222)                                                                                 -31.000,-

Ostatní sociální služby a činnosti -  klub důchodců (§ 4359)                                         -6.000,-

Městská policie (§ 5311)                                                                                            +797.000,-

Hasiči  (§ 5512)                                                                                                             -34.000,-

Zastupitelstva obcí (§ 6112)                                                                                          -19.000,-

Činnost místní správy (§ 6171)                                                                                  -155. 000,-

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -  úroky (§ 6310)                                +100.000,-

Pojištění majetku (§ 6320)                                                                                            -63.000,-

Převody vlastním fondům - soc. fond (§ 6330) -  konsolidační položka                   +120.000,-

Finanční vypořádání ze  minulých let (§ 6402)                                                             + 4.000,-

Ostatní činnosti jinde nezařazené (§ 6409)                                                                +115.000,-

 

BĚŽNÉ  A  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE  CELKEM                                              +336.000,-

 

 

CELKOVÉ  ROZPOČTOVÉ   ÚPRAVY  VÝDAJŮ

1.  VÝDAJE  Z DOTACÍ                                                                                          - 845.438,-

2.  BĚŽNÉ   A  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE                                                             + 336.000,-

 

VÝDAJE  CELKEM                                                                           -509.438,-

 

 

REKAPITULACE:

CELKOVÉ   NAVÝŠENÍ   PŘÍJMŮ                                          + 380.342,-Kč

CELKOVÉ   SNÍŽENÍ   VÝDAJŮ                                              -  509.438,Kč

 

 

Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen zastupitelstva byl proti a 4 členové se zdrželi hlasování.

 

 

 

4) Rozpočtová opatření za období  I.-II./2008

 

Důvodem předložení rozpočtových opatření za uvedené období, je zejména ta skutečnost, že se některé záměry města nepodařilo zrealizovat do 31.12.2007. Dále jsou ve zprávě uvedena rozpočtová opatření, která je nezbytné realizovat z důvodu přijatých usnesení zastupitelstvem města – ZM konané dne 12.12.2007.

Rada města uvedenou zprávu projednala dne 8.2.2008 usnesením č. 328 a doporučila zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za uvedené období schválilo.

 

Po rozpravě, do které se zapojili Ing. Jan Bechyně, místostarosta města, Ing. Luboš Dvořák, Jiří Drvota a Ing. Petr Dubravský

 

Zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  74

 

Zastupitelstvo města

 

  s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za období I.- II./2008

 

 

ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ   I. - II./2008

 

I. VÝDAJE                                                                                              tis. Kč

   1. Běžné výdaje

      

      a)Silnice                                                                                                                    83

            (§ 2212, pol. 5171 -  přechody a dopravní značení, nebylo v r. 2007 dokončeno)

        b) Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                           50

             (§ 2219, pol.5169 -  instalace čísel popisných na domy v Křivoklátském sídlišti,

                                              nebyla v r. 2007 dokončena)

        c)  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                  261

             (§ 3745, pol. 5171 -  Nádražní ul. výsadba lip - 161 tis.,

                                               Mšecká ul., Rakovnické sídl. - úpravy veřejné zeleně - 100 tis.)

        d)  Finanční vypořádání minulých let                                                                     287,29

              (§ 6402, pol. 5364 - sociální dávky -  r. 2007)

 

         

Běžné výdaje  celkem:                                                                                        681,29    

 

 

   2. Kapitálové výdaje        

       a)  Podpora  rozvoje průmyslových zón                                                              3.484,88

             (§ 2123, pol. 6121 -  podnikatelský inkubátor - čerpání dotace)

         b) Sportovní zařízení v majetku obce                                                                     260

              (§ 3412, pol. 6121 -  vybudování dětského hřiště v hodnotě  60 tis.,

                                                usnesení ZM č. 61/2007)

                                             - oplocení hřiště na odbíjenou u haly BIOS - 200 tis.)

         c) Veřejné osvětlení                                                                                                 200

               (§ 3631, pol. 6121 -  realizace osvětlení v  ul. Do Hlinišť mezi ul. Zahradní a                      

                                                ul. B.Němcové  - usnesení ZM č. 61/2007)

         d) Územní rozvoj                                                                                                     150

                (§ 3636, pol.6119 – zhotovení „Strategického plánu rozvoje města N. Strašecí

                                                 na období  2008-15 -  usnesení ZM č. 62/2007)

             

             Kapitálové výdaje celkem :                                                                           4.094,88

              

          VÝDAJE  CELKEM :                                                                     4.776,17

 

 

      Výše uvedené výdaje budou kryty ze zůstatku na základním běžném účtu. Stav ZBÚ                                                        

       k 31. 12. 2007 činil 7,984.976,55 Kč.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

 

 

 

5)  Příprava realizace projektů ROP a OPŽP

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12.12.2007  uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. 

 

Zpráva : v současné době jsou kompletně zpracovány a v termínu doručeny žádosti na podporu projektů „Revitalizace Strašeckého potoka“ (cca 9mil.Kč) a „Nové Strašecí – zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“ (cca 30mil.Kč). Obě žádosti do programu OPŽP. Byly zahájeny práce na projektu „Rekonstrukce autobusových zastávek“ (cca 5mil.Kč) v rámci programu ROP. Současně se město v rámci svazku obcí „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ účastní přípravy projektu „Vodovod a kanalizace Křivoklátsko“.

V současné době jsou uzavřeny smlouvy na zpracování projektů a žádostí pro získání finančních prostředků s těmito smluvními partnery:

   - PROVOD s.r.o. – zpracování projektu „Novostrašecký potok“ za 47.600,- Kč,

   - SEVEn o.p.s. – zpracování projektu „zateplení škol“ za 333.200,- Kč.

Celkový objem těchto výdajů činí 380.800,- Kč a je v současné době kryt rozpočtem města schváleným pro rok 2008, kde je v paragrafu činnosti místní správy počítáno s 500 tis. Kč na projekty bez bližšího určení.

Rada města rozhodla na základě předloženého harmonogramu prací a odhadu potřebných finančních prostředků ve vazbě na finanční možnosti města a nové skutečnosti o možnostech čerpání dotací zjištěné při vyhlašování jednotlivých výzev k podání žádostí (podstatnou skutečností je, že teoretická výše podpory až 92,5% je výjimečná, spíše je nutné dle nejnovějších informací kalkulovat s částkou ve výši cca 60% z ceny projektu) o pozastavení přípravy projektu „Rekonstrukce NKC“ a „Zateplení haly BIOS“ až do doby rozhodnutí o úspěšnosti již podaných žádostí. Připravuje se zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci autobusových zastávek s tím, že v první řadě je třeba věnovat pozornost zastávce u polikliniky. Součástí záměru je oprava stávajících přístřešků a jejich doplnění tam, kde chybí. Dále pak úprava okolí (zřízení zálivů, parkové úpravy, osvětlení) a přechodů pro chodce. Pro polikliniku zatím připravujeme zadání energetického auditu.

 

Rada města svým usnesením č. 329 ze dne 8.2.2008 doporučuje zastupitelstvu města za účelem krytí nákladů spojených s přípravou projektových dokumentací jednotlivých projektů posílit rozpočet města roku 2008 na paragrafu 6171 činnost místní správy na položce projektová dokumentace o 600 000,-Kč. Z jakých položek se tato částka skládá je patrné z přílohy tohoto materiálu.

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, Dr. Ing. Pavel Kotyk, JUDr. Jiří Tláskal a Ing. Petr Dubravský.

 

Zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í    č. 75

 

Zastupitelstvo města

 

I.  b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o stavu, přípravě a realizaci projektů

 

 

II.  s o u h l a s í

 

a) s rozpočtovým opatřením spočívající v posílení  paragrafu 6171 činnost místní zprávy na

    položce projektová dokumentace v objemu 600 000,-Kč. Tato částka bude určena ke krytí  

    výdajů na zpracování projektových dokumentací a bude postupně uvolňována vždy po

    projednání v radě města a na zastupitelstvu města.

 

b) s pozastavením přípravy projektu „Rekonstrukce NKC“ a „Zateplení haly BIOS“ až do doby    

    rozhodnutí o úspěšnosti již podaných žádostí.

 

Pro toto usnesení hlasovalo všech 19 přítomných zastupitelů města.

 

 

 

6) Zpracování ročních zpráv  od organizačních složek města

 

Dne 4. 2. 2008 byla na MěÚ doručena žádost Dr. Ing. Pavla Kotyka o zařazení podnětu týkajícího se zpracování ročních zpráv od organizačních složek města nejprve do rady města a následně do zastupitelstva. Jedná se o to, aby vedoucí organizačních složek města (Městská policie, Městská kulturní zařízení a Městská sportovní zařízení) vypracovali roční zprávy činnosti za rok 2007. 

Rada města se tímto podnětem zabývala na svém 32. zasedání rady města ze dne 8. února 2008 a tento návrh nebyl radou města přijat.

 

Do rozpravy se zapojili MVDr. Zdeněk Beneš, Ing. Miroslav Špička, místostarosta města, Dr. Ing. Pavel Kotyk, Štefan Podhorec.

Dr. Ing. Pavel Kotyk navrhl 5 minutovou přestávku.

 

Poznámka : v 18:35 hod. vyhlásil místostarosta města 5 min. přestávku

 

Po přestávce pokračovala rozprava, do které se zapojil Dr. Ing. Pavel Kotyk, místostarosta města a Václav Horáček.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í č . 76

Zastupitelstvo města

 

u k l á d á

 

radě města zadat zpracování výročních zpráv organizačních složek města za rok 2007 do 30. 6. 2008 a předložit na nejbližším následném jednání zastupitelstvu města.

 

Pro toto usnesení hlasovalo všech přítomných 19 členů zastupitelstva města.

 

 

 

7)  Studie k umístění škol

 

Usnesením č. 277 ze dne 7.12.2007 vzala rada města na vědomí podnět občanů k vypracování studie o rozvoji základní školy a gymnázia v centru města a v Severozápadní zóně. Obojí z hledisek pedagogických, urbanistických, architektonických a ekonomických.

Předkladatel podnětu, xxxxxxxxxx, navrhoval vybrat jako zpracovatele tohoto záměru urbanistu pana RNDr. Radima Perlína (odborný asistent na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK).  Ten však nepovažuje za účelné vypracovat studii urbanistickou, ale především studii proveditelnosti. Studie proveditelnost slouží investorovi k posouzení vlastní fyzické realizace projektu a následného udržení provozu. Město se v současné ani blízké době k realizaci areálu nechystá a je zřejmé, že toto není schopno vlastními silami zvládnout. Jak již bylo i v tisku prezentováno, snaží se pouze o vytvoření podmínek pro budoucí realizaci projektu úpravou územního plánu města. Jako podklad pro změnu územního plánu je studie proveditelnosti v této fázi rozhodovacího procesu bezpředmětná.

Předpokládané náklady na obě navrhované studie ve výši 100.000,- Kč, jak je uvedeno v podnětu, nejsou podloženy finanční rozvahou.

V rámci změny územního plánu města je zpracovávána urbanistická studie využití území zóny Severozápad, která kromě jiného řeší i porovnání umístění škol. 

Dislokace škol ve městě a její perspektiva s ohledem na prognózu demografického vývoje je tedy součástí komplexní přípravy III.změny územního plánu.  Proto rada města nedoporučuje vynaložit další náklady na zadání jiné duplicitní studie.

Rada města  svým usnesením č. 331, ze dne 8. února 2008 nedoporučuje zastupitelstvu města vyhovět návrhu v předloženém podnětu občanů.

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, RNDr. Libuše Vosátková, místostarosta města,

Dr. Ing. Pavel Kotyk, Ing. Jiří Zelenka, Ing. Miroslav Špička, Ing. Petr Dubravský a z přítomných občanů pan Miroslav Vachek.

Dr. Ing. Pavel Kotyk požádal o 5 minutovou přestávku.

 

Poznámka : v 19:07 hod. vyhlásil místostarosta města dle jednacího řádu 15 min. přestávku.

                    Po přestávce nebyl přítomný zastupitel MVDr. Zdeněk Beneš

 

Po přestávce následovala rozprava, do které se zapojil z řad občanů pan Jaroslav Šustek.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í  č. 77

 

Zastupitelstvo města

 

I. k o n s t a t u j e

 

že v současné době se realizace školského areálu v Severozápadní zóně nechystá a proto

 

 

 

 

 

II. n e d o p o r u č u j e

 

vyhovět návrhu v předloženém podnětu občanů, tzn. uložit radě města  vypracovat studie možného rozvoje základní školy a gymnázia v centru města a v Severozápadní zóně, jelikož by došlo k vynaložení finančních prostředků na realizaci a implementaci  duplicitní studie.

 

Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 2 členové zastupitelstva města se zdrželi hlasování.

 

 

 

8) Zajištění závazků ze smlouvy o kontokorentním účtu

 

Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. má předjednánu s Českou spořitelnou a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru v částce 500.000,- Kč, přičemž banka požaduje zajištění závazků klienta avalem, a to městem Nové Strašecí, které je jediným společníkem s.r.o.

 

Poznámka : v 19:25 dorazil zastupitel MVDr. Zdeněk Beneš

 

Do rozpravy se zapojili RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Luboš Dvořák, Štefan Podhorec, Ing. Jan Bureš, Ing. Pavel Vaic, Ing. Jan Bechyně, Ing. Jiří Zelenka.

RNDr. Libuše Vosátková vznesla protinávrh, aby usnesení bylo doplněno o to, že  radě města bude uloženo informovat na každém jednání zastupitelstvo města o čerpání výši kontokorentu společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Bylo přistoupeno o hlasování k protinávrhu. Pro tento protinávrh hlasovalo 8 členů zastupitelstva města, 6 členů bylo proti a 5 členů se zdrželo hlasování. Protinávrh nebyl přijat.

 

Poté byl předložen původní návrh usnesení

 

Zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 78

 

Zastupitelstvo města

 

I.  s o u h l a s í

 

s tím, aby město Nové Strašecí jako avalista ručilo za závazky společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. ze smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši limitu 500.000,- Kč poskytnutém Českou spořitelnou a.s..

 

II.  u k l á d á

 

starostovi města podepsat  per aval příslušnou smlouvu o kontokorentním úvěru 

 

Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

 

 

9) Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

 

Důvodem předložení je dořešení majetkoprávních vztahů  souvisejících s převodem činností z TS – příspěvkové organizace (a její postupné likvidace) do TS Nové Strašecí, s.r.o..

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bureš, Ing. Miroslav Špička, Dr. Ing. Pavel Kotyk, Ing. Jan Bechyně, Ing. Pavel Vaic, Ing. Jiří Zelenka, Ing. Luboš Dvořák, Štefan Podhorec, místostarosta města, tajemník MěÚ, Václav Horáček a z řad občanů paní Venuše Bechyňová.

Dr. Ing. Pavel Kotyk podal protinávrh, aby tento bod byl pro dnešek stažen z programu.

Pro tento protinávrh hlasoval 1 člen zastupitelstva města, proti hlasovalo 12 členů a 6 členů zastupitelstva města se zdrželo hlasování. Protinávrh nebyl přijat.

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení.

 

Zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č.  79

 

Zastupitelstvo města 

 

I.   s c h v a l u j e 

 

navýšení základního kapitálu společnosti Technických služeb Nové Strašecí,  s.r.o. na 2 mil. Kč a to za účelem nákupu movitého majetku od Technických služeb Nové Strašecí – příspěvková organizace.

 

II. u k l á d á

 

místostarostovi města formou notářského zápisu zajistit změnu základního jmění Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. v obchodním rejstříku

 

Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 6 členů se zdrželo hlasování.

 

 

 

10) Darování pozemku parc.č. 207/199  k.ú. Nové Strašecí  do vlastnictví města

 

Město obdrželo nabídku  spoluvlastníků pozemku parc.č. 207/199 v k.ú. Novém Strašecí pana xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  paní xxxxxxxxxxxa pana xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxna darování  tohoto pozemku   do vlastnictví  města.

Pozemek, který  je zapsán v KN na LV č. 726  jako orná půda o výměře 79 m2   vznikl rozdělením  původního pozemku (PK) 210  na pozemky pro výstavbu pěti rodinných domů a pozemky pro komunikace. Je součástí budoucího prodloužení  ulice Vojty Kuchynky – v části lokality, kde ještě nebylo  vydáno žádné územní  rozhodnutí  pro jakoukoliv zástavbu.  Podle územního plánu města jsou  pozemky přiléhající  k budoucí  ulici Vojty Kuchynky určeny k bytové zástavbě ( rodinné domy).

Přijetím daru pozemku proto nevznikne městu  přímá povinnost  vybudování komunikace, získáním pozemku do vlastnictví města  dojde pouze ke zvětšení výměry pozemku pro budoucí komunikaci, která je  ve vlastnictví města  a město ji pouze poskytne pro výstavbu.   

Návrh na darování pozemku do vlastnictví města  byl projednán radou města  dne 21.12.2007, která svým  usnesením č. 293 doporučila dar přijmout.   

 

Poznámka : v 20:02 hod. odešel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk

 

V rozpravě se nikdo nepřihlásil o slovo.

 

Zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í    č. 80

 

Zastupitelstvo  města

 

I . s o u h l a s í

 

s přijetím daru  -  pozemku parc.č. 207/199  o výměře 79 m2 v  k.ú. Nové Strašecí,  do majetku města (dárci  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) s tím, že strana obdarovaná zajistí   sepsání  smlouvy a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického  práva do  katastru nemovitostí

 

II. u k l á d á

 

místostarostovi města darovací  smlouvu  podepsat

 

Pro toto usnesení hlasovalo 18 zastupitelů města.

 

 

 

11) Prodej pozemku  parc.č. 1327/6  z vlastnictví města

 

Zastupitelstvo města  na svých zasedáních  konaných   21.12.2006  a 18.10.2007 opakovaně projednávalo  žádost manželů xxxxxxxxxxx, bytem Nové Strašecí, xxxxxxxxze dne 5.10.2006  o odkoupení pozemku parc.č. 1327/6 z majetku města.

RM z důvodu záměru města využít pozemek parc.č. 1327/6 k rozšíření již existujícího dětského hřiště na vedlejším pozemku v areálu BIOS,  svým usnesením č. 969 prodej pozemku nedoporučuje.

Na jednání   ZM dne 18.10.2007  byla věc znovu stažena z programu  z důvodu, že  po opakovaném projednání se zastupitelé  neshodli na způsobu řešení.

Naposledy  byla zastupitelem p. Kinkalem, vznesena námitka, že žadatelům mohlo vzniknout právo vydržení k předmětnému pozemku a proto podpořil jeho prodej.

Ve smyslu ust. § 134 odst. 1 a za použití ust. § 130 občanského zákoníku se oprávněný držitel  stává vlastníkem nemovitosti, má-li ji v nepřetržitě   držbě po dobu deseti let. Oprávněnost spočívá v tom, že držitel  je v dobré víře se zřetelem ke všem okolnostem, že mu věc  patří. Znamená to též, že   držitel při normální opatrnosti, kterou lze na něm požadovat, neměl a nemohl mít  pochybnosti  o tom, že mu vlastnické právo náleží.  Vzhledem k okolnostem tohoto případu se lze oprávněně domnívat, že držitelé nemohli mít pochybnosti o tom, který pozemek, resp. která zbylá část z pozemku č. 1325 jim zůstala ve vlastnictví poté, co došlo k prodeji nejprve tzv. části „e“ (kupní smlouva z 14.11.1984) a následně části „b“ (kupní smlouva ze dne 9.9.1985) dle geometrického plánu  č. 2247232-184-84 citovaného v obou kupních smlouvách. Tzn. že prodávající byli s geometrickým plánem obeznámeni a zde zakreslená hranice zbylé části pozemku, obzvláště v přirozené návaznosti na tehdy i dnes existující sousední zeď, nemohla držitele zmýlit natolik, aby tuto hranici posunuli „v dobré víře“ o dalších cca 10m.  

Zastupitelstvu se proto předkládá žádost o prodej pozemku parc.č. 1347/6 znovu v původním návrhu, neboť žadatelé svou žádost o odkoupení pozemku žádným způsobem neupravili, nedoplnili a neuplatňují žádné jiné právní požadavky. Jejich žádost nelze projednat jinak, než jako žádost o prodej pozemku.

 

Poznámka : v 20:11 hodin dorazil zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk.

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bureš, místostarosta města, Jiří Drvota, Ing. Věra Matějovičová, MVDr. Zdeněk Beneš a Ing. Jiří Zelenka.

 

Poté zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í  č. 81

 

Zastupitelstvo města

 

n e s o u h l a s í

 

s prodejem pozemku parc.č. 1327/6 v k.ú. Nové Strašecí manželům xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx 

Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové byli proti a 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování.

 

 

 

12) Prodej částí pozemku parc.č. 1756 v k.ú. Nové Strašecí

 

Pan xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, se obrátil na město se žádostí o zřízení věcného břemene příjezdu   přes  část pozemku p.č.1756 ( z Nádražní ul.)  v k.ú. Nové Strašecí , který je v majetku města, případně požádal o  odkoupení tohoto pozemku nebo jeho části. Důvodem žádosti je zajištění příjezdu k pozemku, který má vzniknout oddělením  z pozemku parc.č. 1758/1 v k.ú. Nové Strašecí a žadatel by jej chtěl využít k výstavbě rodinného domu. Pozemek parc.č. 1756 je zapsán v katastru nemovitostí  ve vlastnictví obce na LV č. 10001  s výměrou 2579 m2  v kultuře trvalý travní porost.

Na pozemku p.č.1756  fyzicky existuje cesta, která slouží jako přístupová komunikace k rodinnému domu č.p.898 a pozemku p.č. 1757/1 ve vlastnictví pana  xxxxxxxxx. a na další pozemky vzniklé rozdělením parc.č. 1757/1.

Rada města projednala na svém  zasedání dne 21.12.2007 návrh na řešení přístupu k pozemkům  v této části lokality  a svým usnesením č. 291  souhlasila  s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1756 v k.ú. Nové Strašecí ( v přiložené situaci označené písm. C) k ošetření příjezdu na pozemky parc.č. 1757/1, 1757/3 a 1758/2 (nově oddělený

z parc.č. 1758/1). Podmínkou tohoto řešení je však  odkoupení částí   pozemku parc.č. 1756  vlastníky navazujících pozemků ( v přiložené situaci díly označené jako  A - cca 460 m2  a

B – cca 390 m2 ), neboť  existence  příjezdové komunikace  neumožňuje  jiné využití pozemku pro město.   

Rada města  stejným usnesením souhlasila se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku

parc.č. 1756 označených v situačním plánu písmenem A ( navazující na parc.č. 1758/1) za cenu 600,- Kč/m2 a dílu B (navazujícího na parc.č. 1757/1)  za cenu minimálně  250,- Kč za m2. Ceny  byly navrženy s přihlédnutím k využitelnosti pozemků a s ohledem na jejich určení  podle územního plánu města. 

Záměr  prodeje shora uvedených částí pozemku parc.č. 1756 byl podle § 39 odst. 1) zák.

č. 128/2000 Sb. zveřejněn   od 18. 1.2008  do 11.2.2008  a po dobu vyvěšení nebyla k záměru prodeje pozemků  vznesena žádná připomínka, námitka či jiná nabídka.

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

 

Zastupitelstvo města přijalo

U s n e s e n í   č. 82

 

Zastupitelstvo města

 

I.                    s o u h l a s í 

 

s prodejem  částí pozemku parc.č. 1756 v k.ú. Nové Strašecí (podle připojené situace)  z majetku města takto : 

-         části  A – cca  460 m2  s věcným břemenem přístupu na část „B“( v prodloužení dnešního pozemku 1758/1  ke komunikaci Nádražní) panu  xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx  za cenu 600,- Kč/m2

-         části B – cca 390 m2  ( v prodloužení hranice  parc.č. 1757/1  s rodinným domem čp. 898 k Nádražní ul.)  panu xxxxxxxxxxxxst., bytem xxxxxxxxxxxx

za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu :

-         označení dílů a jejich výměry budou upřesněny oddělovacím geometrickým plánem

-         kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví

-         prodej dílu A panu xxxxxxxxxje podmíněn prokázáním nabytí  vlastnictví k pozemku – s budoucím označením  parc.č. 1758/2

-         prodej dílu B panu xxxxxxxxxxmůže být proveden samostatně

-         přístup na prodávané  díly přes pozemek parc.č. 1756 ve vlastnictví města bude ošetřen zvláštní smlouvou o zřízení věcného břemene  ( podle zák.č. 128/2000 Sb., jejíž  schválení je v kompetenci RM)

-         alternativně  je možno  oba díly pozemku (A + B ) odprodat pouze jednomu ze shora uvedených  kupujících s ošetřením  příjezdu  k druhému  pozemku věcným břemenem.

 

II.

u k l á d á

starostovi města  podepsat smlouvy o smlouvách budoucích kupních ve smyslu tohoto usnesení

a následně smlouvy kupní 

Pro toto usnesení hlasovalo 19 přítomných zastupitelů města.

 

13) Formální úpravy písemných materiálů předkládaných na jednání zastupitelstva města

 

Na 6. zasedání zastupitelstva města byla v souvislosti s projednáváním předložených materiálů diskutována i formální úprava předkládaných materiálů (specifikace kdo předložený materiál zpracoval, předkládá a jak jsou dodrženy ustanovení jednacího řádu). Analýza ukázala, že formální úpravu předkládaných písemných materiálů je vhodné zpřesnit a ujednotit. Rada města se tímto problémem zabývala a svým usnesením č. 310 doporučila zastupitelstvu města stanovit svým usnesením formální úpravu předkládaných písemných materiálů na jednání zastupitelstva.

(Rada města také stanovila formální úpravu písemných materiálů předkládaných na její jednání)

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bechyně, místostarosta města, Ing. Miroslav Špička a tajemník MěÚ.

 

Zastupitelstvo města přijalo

                                                 U s n e s e n í   č. 83

 

                                              Zastupitelstvo města

 

I.                    s c h v a l u j e

 

formální úpravu písemných materiálů předkládaných na jednání zastupitelstva města, která je součástí tohoto usnesení.

 

                                            II.   b e r e   n a   v ě d o m í

 

formální úpravu písemných materiálů předkládaných na jednání rady města, která je součástí tohoto usnesení.

 

Pro toto usnesení hlasovalo všech 19 přítomných členů zastupitelstva města.

 

 

 

14) Bezpečné přechody – bezpečné ulice

 

Dne 18. 2. 2008 byl na MěÚ doručen návrh pana Dr. Ing. Pavla Kotyka o zařazení bodu bezpečných přechodů na nejbližší jednání zastupitelstva města. Dr. Ing. Pavel Kotyk se domnívá, že z hlediska bezpečnosti silničního provozu nejsou v současné době dobře řešeny frekventované přechody pro chodce u polikliniky a v Palackého ulici. Navrhuje proto tedy, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení, ve kterém by uložilo radě města zpracovat návrh řešení bezpečnosti přechodů pro chodce na území města a zlepšení bezpečnosti dopravy, a to zejména prostřednictvím světelných tabulí a ukazatelů rychlosti.

 

Rada města se tímto podnětem zabývala na svém 33. zasedání dne 22. února 2008 a svým usnesením č. 341 nedoporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo radě města zpracovat návrh řešení bezpečnosti přechodů pro chodce na území města  a zlepšení bezpečnosti dopravy, a to zejména prostřednictvím světelných tabulí a ukazatelů rychlosti. Neboť tato problematika je již delší dobu řešena a v mnohém vyřešena na úrovni k tomu kompetentních orgánů města. Na základě poznatků odboru investic MěÚ a Městské policie i názorů příslušných orgánů státní správy (dopravní inspektorát a odbor dopravy MěÚ Rakovník) je ve městě ukončena akce s rozmístěním přechodů pro chodce. Poslední přechod mezi školou a poštou po hotových  terénních úpravách bude dokončen v závislosti na počasí.

S dalšími změnami v rozmístnění a četnosti přechodů se  zatím nepočítá.

V současné době se připravuje komplexní žádost o poskytnutí finančních prostředků (grantu) z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje (podání do konce března), kde město žádá o příspěvek na dopravní značení. Jedním z podkladů je i projekt změny dopravního značení ve městě, tedy též s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy. Žádost o grant dále obsahuje požadavek o příspěvek na nasvícení tří přechodů (ul. Palackého, u polikliniky a 

ul. Havlíčkova u č.p. 1155) ,  na semafor u přechodu v Paleckého ulici a o světelné ukazatele rychlosti na vjezdech do města v Karlovarské ulici a Čsl. armády. Pokud město nezíská prostředky ze zmiňovaného grantu, navrhne MěÚ postupnou realizaci z vlastních prostředků města.

Problematika bezpečnosti v dopravě je trvale řešena a vyhodnocována jak Městskou policií, kterou řídí ze zákona starosta města, tak odbory městského úřadu. 

 

Do rozpravy se zapojil místostarosta města, Dr. Ing. Pavel Kotyk, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota,

Ing. Luboš Dvořák, Ing. Jiří Zelenka, Ing. Jan Bechyně, Ing. Miroslav Špička, Štefan Podhorec, Václav Šilha a Martin Novák.

Předkladatel  Dr. Ing. Pavel Kotyk stáhl svůj bod z programu jednání.

 

 

 

15) Různé

 

Usnesení zastupitelstva města č. 71/2007

Na svém jednání dne 12.12.2007 zastupitelstvo města  usnesením č. 71 uložilo radě města zpracovat a předložit na následujícím zasedání zastupitelstva zprávu o tom, jak je právně ošetřena smluvní pokuta 1,2 milionu Kč  v případě nedokončení adaptace domu v Jungmannově ulici

čp. 533 do smluveného termínu.

 

Zpráva : závazek pana xxxxxxxxxuhradit  městu smluvní pokutu ve výši 1,2 milionu Kč v případě, že do 2 let od nabytí  vlastnického práva  k budově č.p. 533 na st.parc.č. 661 v 

k.ú. Nové Strašecí nezrealizuje  projekt – přestavba domu  na pět řadových rodinných domů, je právně ošetřen platnou smlouvou ze dne 18.7.2005. Nesplnění závazku ze smlouvy zakládá právo věřiteli (městu) domáhat se jeho splnění soudní cestou.

Některá fakta: vzhledem k tomu, že vlastnické právo nabyl pan xxxxxxxxxxxxxdnem 20.7.2005, výše uvedený závazek měl být splněn do 20.7.2007. Je známo, že závazek v této lhůtě splněn nebyl a město mohlo požadovat již 21.7.2007 uhrazení smluvní pokuty.  Zastupitelstvo města však svým usnesením č. 26 z 22.3.2007  upustilo od uplatnění smluvní pokuty  do 20.7.2008.

Jmenovaný budovu s pozemkem prodal společnosti Edesa s.r.o., změna vlastníka dosud není zapsána v katastru nemovitostí. Zástupci této společnosti jednají s úředníky MěÚ, kromě jiného ohledně koupě souvisejících pozemků a jsou si závazku pana xxxxxxxxxvědomi. Panu xxxxxxxxx byl doručen dopis starosty města ze dne 5.2. t.r., kde je opět důrazně upozorněn na předmětný závazek.

Návrh dalšího postupu: lze v brzké době očekávat písemné vyjádření jak pana xxxxxxxxxxx, tak společnosti Edesa o zahájení stavebních prací a nejspíš i s návrhem dalšího posunu termínu splnění závazku. Pokud by zastupitelstvo města s případnou žádostí souhlasilo, navrhuje se závazek zajistit kaucí nebo směnkou.

 

Rada města vzala tuto zprávu na vědomí svým usnesením č. 342  ze dne 22.2.2008

 

Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bureš, Dr. Ing. Pavel Kotyk

 

Zastupitelstvo města přijalo

 

U s n e s e n í  č. 84

 

Zastupitelstvo města

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu rady města ve věci právního ošetření smluvní pokuty ve výši 1,2 milionu Kč z kupní smlouvy uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxdne 18.7.2005

 

Pro toto usnesení hlasovalo všech 19 přítomných členů zastupitelstva města.

 

 

 

16 ) Diskuse 

 

Do diskuse se přihlásili:

 

-         Ing. Jan Bureš se dotazoval na obrubníky na Tyršově náměstí, zda se jedná o provizorní řešení v souvislosti s tím, aby tam neparkovaly automobily.

Odpověděl pan Štefan Podhorec, že se jedná opravdu o provizorní řešení. Bude se to řešit jinak během krátké doby.

 

-         paní Venuše Bechyňová se ohradila proti výsadbě stromů na hřbitově, vyjádřila se, že lidé nechtěli na hřbitově stromy s opadem a přesto tam byly vysázeny.

Pozastavila se nad odstoupením starosty města.

 

-         pan Miroslav Vachek konstatoval, že průběh dnešního jednání zastupitelstva města je v porovnání s předcházejícími klidnější a připomněl otázku přemístění autobusové zastávky u Isidora.

Radní Štefan Podhorec v odpovědi upřesnil, že otázka autobusových zastávek je řešena,   o čemž svědčí i bod č. 5 dnešního jednání -  Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP.

 

-         pan Jaroslav Šustek se dotazoval na areál Hamira, konkrétně na to proč tento areál má v pronájmu firma Hafen, která dále prostory podnajímá. Vyslovil názor, že kdyby pronajímalo areál jednotlivým firmám město, více by na tom vydělávalo.

Místostarosta města odpověděl, že rada města se situací v areálu zabývala a v dohledné době budou učiněny potřebné kroky.

 

-         Zastupitelé se vyjadřovali k odstoupení  starosty města PhDr. Miroslava Ročka. Vzhledem k tomu, že odstoupivší starosta byl z jednání zastupitelstva omluven a informace o jeho odstoupení byla časově krátká, nebylo možné prezentovat žádné časové a věcné závěry k volbě nového starosty města.

 

 

 

167)Závěr

 

Místostarosta města ukončil jednání v  21:50 hod.

Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Ing. Luboš Dvořák, v. r.

 

 

                                     Lenka Stránská, v. r.

                                            

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r.

místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala : Eva Malá, dne 4. 3. 2008


11. 3. 2008 Zobrazit méně

Stránka