Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2008

.

 

Z Á P I S
 
z 11. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 17. 12. 2008 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
Přítomno:  19 členů zastupitelstva města 
                     7  občanů města 
 
 
Program:
 
 
 
 
1)    Zahájení
            2)    Kontrola usnesení
            3)    Rozpočtová opatření za období XI.-XII. (do 5. 12./2008)
            4)    Návrh rozpočtu na rok 2009
            5)    Obecně závazná vyhláška - alkohol na veřejném prostranství
            6)    Prodej pozemků parc.č.269/52 a 269/53
            7)    Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 861/5
            8)    Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 426/4 a 426/5
            9)    Různé
            10) Diskuse
            11) Závěr
 
 
          
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno  18  členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Řádně omluveni  z jednání byli zastupitelé Ing. Jan Bechyně a Ing. Jiří Zelenka.
 
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen  návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva. Návrh byl přijat.
 
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města p. Štefana Podhorce jako předsedu,
Ing. Miroslava Špičku   a RNDr. Libuši Vosátkovou jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města pí Jitku Možkovskou
a Ing. Jana Bureše.
Tento návrh byl schválen 18 členy zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z   10. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Jaroslavem Beránkem  a RNDr. Libuší Vosátkovou
bez připomínek.
Starosta města dále konstatoval, že v zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města se stala administrativní  chyba v usnesení č. 121 Změna č. III. územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí a to konkrétně v hlasování, kdy v zápisu bylo chybně uvedeno, že pro toto usnesení hlasovalo
18 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 2 členové se zdrželi. Jelikož přítomno bylo 20 členů zastupitelstva, takovéto hlasování není možné. Po shlédnutí videozáznamu je patrné, že pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
2 Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen provést vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé Havlíkovi a Pašavovi, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu, budou pokračovat další jednání.
           
27. zasedání zastupitelstva města konané dne 27. 4. 2006
Usnesení č. 245 – Návrh zadání změny č. III Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
– trvá
Návrh změny č. III ÚpnSÚ byl zpracován a zveřejněn, od dotčených orgánů byla vyžádána
stanoviska. Získaná stanoviska a podněty byly zaslány zpracovateli, který je zapracuje do změn
a poté budou tyto změny veřejně projednány. Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání
dne 22. 3. 2007 iniciovalo další změny. Studie využití „ průmyslové zóny“ byla zpracována. Bude předložena ZM k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení studie bude dopracována změna
č. III územního plánu, veřejně projednána a předložena ZM k odsouhlasení. Na ZM 17. 12. 2008 nebylo možné zajistit účast zpracovatele Ing. Arch. Horkého.
 
 
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PFČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví a z toho důvodu nelze prozatím převod provést.
                       
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) Čeká se na podpis smlouvy společností INTERMET, s.r.o.
           
            7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 2. 2008
Usnesení č. 80 – Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města- trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru – pozemku parc.č. 207/199 o výměře 79m2
do majetku města (dárci K. Pátek, J. Lípa a J. Lípová). Místostarosta města podepsal smlouvu
(ze strany dárců zatím není smlouva podepsána – stav k 5. 12. 2008).
 
            7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 2. 2008
Usnesení č. 82 – Prodej částí pozemku parc.č. 1756 v k.ú. Nové Strašecí – splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem částí pozemku parc.č. 1756 v k.ú. Nové Strašecí 
Janu Frolíkovi a Václavu Frolíkovi a uložilo starostovi města podepsat smlouvy o smlouvách budoucích kupních a následně smlouvy kupní. Po vyhotovení geometrického plánu byla v 05/2008 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní o zřízení věcného břemene s Janem Frolíkem. Smlouva V. Frolíka byla uzavřena a předána do katastru nemovitostí. Kupní smlouvy byly uzavřeny, prodej pozemku parc.č. 1756/3 ukončen vkladem do KN, u prodeje parc.č. 1756/2 probíhá řízení o vkladu.
 
8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 5. 2008
Usnesení č. 92 – Rekonstrukce komunikací – splněno
Zastupitelstvo města schválilo realizaci přeložky autobusové zastávky u Isidora, opravy chodníků v Palackého ulici od školní jídelny k Nádražní ulici. Oprava povrchu komunikace 1. máje a dále v Lidického ulici byla provedena z výnosu parkovného Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. Přeložka autobusové zastávky u Isidora – kolaudována 9. 12. 2008. Chodníky v Palacké ulici – dokončeno. Opravy ulic 1. Máje a Lidická – dokončeno. 
 
8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 5. 2008
Usnesení č. 98 – Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1753/1 v Novém Strašecí – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 1753/1 o výměře cca 200m2
a odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku st.p. 719 pro k.ú. Nové Strašecí souhlasným prohlášením, kterým bude uznáno vlastnické právo a uložilo starostovi města příslušné smlouvy a dohodu podepsat. Zatím není realizováno ( není geometrický plán). Dohoda o odstranění duplicitního zápisu k pozemku st.p. 719 byla uzavřena a předána katastrálnímu úřadu k zápisu.Žadatelé byli vyzváni k dodání podkladů pro kupní smlouvu, zatím bez odpovědi. Po dokončení geometrického plánu (předpoklad druhé polovina prosince/2008) bude připravena kupní smlouva.
 
 
 
 
            9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 112 – Prodej části pozemku parc.č. 29/1 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 29/1 paní Janě  Follprechtové. Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena. Kupní smlouva bude uzavřena po zaměření realizované stavby.
           
            9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 115 – Prodej pozemků st.p. 149/1, 149/2, a 150/3 v k.ú. Nové Strašecí – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej výše uvedených pozemků ( 149/1, 150/3 – Jiří Slánička, 149/2 Ing. Jan Novák a Bc. Vladimír Novák) P. Slánička po projednání a schválení prodeje ZM dne 6.8.2008 změnil své původní stanovisko a žádá o změnu podmínek prodeje pozemků
u čp. 104. Bude předmětem dalšího jednání. Smlouva s vlastníky čp. 638(st.parc. 149/2) bude uzavřena (v návaznosti na vyřešení parc.č.149/1).
 
            10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 125 – Převod pozemku PK 411/3 do vlastnictví města darem - splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru pozemku parc.č. 411/3 od dárců manželů Hynkových s tím, že město jako obdarovaný zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu, probíhá řízení o vkladu do katastru nemovitostí.
 
            10. zasedání zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 126 – Prodej pozemků z vlastnictví města parc.č. 1485/8 a 1340/59 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků těchto parcel společnosti Lidl, v.o.s. Starosta města podepsal kupní smlouvu a v současné době probíhá řízení o vkladu do katastru nemovitostí.
 
10.zasedání zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 127 – Návrh převodu pozemků z a do vlastnictví města – trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s převodem pozemků takto: z vlastnictví města část pozemku parc.č. 2133/1 do vlastnictví pí Pospíšilové, do vlastnictví města pozemek PK 656 v lokalitě Na Okrouhlici od pí Pospíšilové a uložilo starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Připravuje se geometrický plán jako podklad pro darovací smlouvu.
 
            10. zasedání zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 128 –Prodej části pozemku parc.č.2157/1 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 2157/1 společnosti Losl, s.r.o. a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat. Zadáno vypracování geometrického plánu na oddělení pozemků jako podkladu pro kupní smlouvu.
 
            10. zasedání zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 129 – Zřizovací listina MSZ Nové Strašecí – splněno
Zastupitelstvo města schválilo Zřizovací listinu Městských sportovních zařízení Nové Strašecí a tato listina byla podepsána starostou a místostarostou města.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, Ing. Jan Bureš, Ing. Věra Matějovičová a starosta města.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 132
 
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
3) Rozpočtová opatření za období XI. – XII. (do 5.12.)/ 2008
 
Důvodem předložení rozpočtových opatření je:
     - přijetí dotace od Středočeského krajského úřadu na zateplení škol;
     - úprava rozpočtu z důvodu navýšení rozpočtovaných výdajů souvisejících s výstavbou
       autobusové zastávky u sv. Isidora;
     - úprava rozpočtu z důvodu navýšení výdajů na akci „bezpečné přechody“ o nezbytný
       podíl města na projektu (20%); 
     - navýšení převodu z vedlejšího hospodářství z důvodu zhodnocení objektů č.p. 191 a 209;
     - úpravy rozpočtu mezi jednotlivými §§ dle vývoje čerpání výdajů.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, který se dotazoval na navýšení výdajů zastávky
u Sv. Isidora.
Starosta města – navýšení rozpočtu autobusové zastávky bylo z důvodu, že projektová dokumentace na tuto akci byla z roku 2004 a od té doby se změnila cenová relace. Dále bylo nutné provést další stavební úpravy, např. protlak, odvod vody, chodníky a dále původní projektová dokumentace počítala pouze se stáním na jeden autobus, což by bylo nepraktické, tudíž se rozšířila o stání pro druhý autobus.
Dále se do rozpravy zapojil p. Štefan Podhorec, Ing. Jan Bureš, Miloslav Kinkal a Václav Horáček.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č.   133
 
Zastupitelstvo   města
 
 s c h v a l u j e  
 
rozpočtová opatření za období XI. – XII. (do 5.12.) 2008
 
 
 
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XI. – XII. (do 5.12.) / 2008
I. PŘÍJMY                                                                                                   v tis. Kč
 
 1. DOTACE
      Středočeský krajský úřad - investiční dotace z Fondu životního prostředí kraje        1.500      
      (Projekt „Zateplení škol – Nové Strašecí“).
      Časová použitelnost dotace je do 31.12.2009.
      pol. 4222                                                         
 
 2. VLASTNÍ 
 
       Převod z hospodářské činnosti města                                                                              465
       pol. 4131
 
     PŘÍJMY CELKEM                                                                                                    1.965
 
II. VÝDAJE
 
 1. VÝDAJE Z DOTACÍ
 
        Základní škola – projekt „Zateplení škol – Nové Strašecí“                                          1.500
        § 3113, pol. 612
 
 2. BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
 
     a) Komunální služby a územní rozvoj                                                                                 465
         Výměna oken v č.p. 209, rekonstrukce bytu v č.p. 191
         § 3639, pol. 6121
 
     b) Provoz veřejné silniční dopravy                                                                                      430
         Navýšení výdajů na autobusovou zastávku u sv. Izidora
         § 2221, pol. 6121 (zdůvodnění v materiálu předkládaném OI)
 
      VÝDAJE CELKEM                                                                                                      2.395                       
 Pozn.: Rozdíl mezi příjmy a výdaji v objemu 430 tis. Kč bude pokryt ze zůstatku roku
               2007 (tř.8 financování, pol. 8115).
 
 
   3. PŘEVODY MEZI §§ 
 
    a) Bezpečnost silničního provozu, akce „Bezpečné přechody“                                       100
        Navýšení o podíl města min. 20% (400 tis. dotace +100 tis. podíl města)
        § 2223, pol. 6121
 
    b) Lesní hospodářství                                                                                                      - 100
        snížení rozpočtovaných výdajů
        § 1032, pol. 5169
 
    Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
4) Návrh rozpočtu na rok 2009
 
Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází z rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2010. Rozpočet je členěn podle jednotlivých tříd a odvětví a to dle platné rozpočtové skladby. Při jeho zpracování bylo vycházeno z celé řady podkladů a údajů dostupných z předepsaných výkazů, účetních dokladů a městem uzavřených smluvních vztahů.
V písemných předlohách jsou údaje rozčleněny do předcházejících let 2005 až 2007, dále je zde uveden schválený rozpočet na rok 2008 s očekávanou skutečností k 31. 12. 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009. To znamená, že předložený návrh obsahuje všechny náležitosti předepsané zákonem o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.
 
Poznámka : v 18:44 hod. přišel na jednání zastupitelstva města Dr. Ing. Pavel Kotyk (19)
 
Do rozpravy se zapojili
p. Miloslav Kinkal, který se dotazoval na nárůst výdajů městské policie.
Václav Horáček – vysvětlil, že nárůst není až tak markantní, neboť musíme ještě odečíst příjmy, které dostáváme  od obcí, kam městská policie dojíždí. Rozpočet městské policie se drží
na přibližně stejných částkách celých pět let.
Dále se do rozpravy zapojili Ing. Luboš Dvořák, starosta města, Dr. Ing. Pavel Kotyk
a místostarosta města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 134
 
zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e 
 
 návrh rozpočtu na rok 2009
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31. 12. 2008.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
5) OZV – zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 
Obdobně jako v mnoha městech ČR byla  na poradě MěÚ řešena potřeba zamezit požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Podle nejnovější metodiky ministerstva vnitra je nutné v takovém předpise obce přesně vyspecifikovat ta veřejná prostranství kde je požívání alkoholických nápojů zakázáno.
V létě roku 2008 se dosud nebývalou měrou rozmohlo požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. S tímto jevem je spojena řada dalších negativních jevů. Jde zejména o porušování veřejného pořádku (neodklizené odpadky, převrácené odpadkové koše, rušení nočního klidu), poškozování majetku (zničené odpadkové koše, poškozené tabule naučné stezky, poškozené lavičky), narušování občanského soužití (vyhrožování, urážky, drobné újmy na zdraví) 
a požívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let. K těmto jevům dochází nejčastěji
na místech, která jsou uvedena v návrhu vyhlášky, tedy v historickém centru, v městských parcích a v ulicích Čs. armády a 1. máje.
Vyhláška umožní na těchto místech sankcionovat požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, což dosud není možné. Včasná sankce bude působit represivně a odradí postižené osoby od dalšího protiprávního jednání a lze předpokládat, že postupně budou tyto osoby z míst, kde k tomuto jednání dochází, vytlačeny.
Současná právní úprava rovněž neumožňuje postihnout bez této vyhlášky požívání alkoholu osobami mladšími 18 let. Jen na Komenského náměstí bylo v měsících červen – srpen zjištěno
14 událostí při kterých požívaly alkohol osoby mladší 18 let. Pouze v jednom případě se podařilo zjistit osoby, které alkohol osobě mladší 18 let podali (šlo konkrétně o jeden případ a dvě osoby) a věc uzavřít uložením sankce. V ostatních případech osoby mladší 18 let odmítly zdroj alkoholu uvést, nebo uváděly nepravdivé údaje (koupil mi to někdo, jehož totožnost neznám, kde to nevím atd.). Hlídkami MěP byly takto zjištěné osoby mladší 18 let a nacházející se pod vlivem alkoholu pouze předávány zákonným zástupcům. Výchovná opatření podniknutá v těchto případech rodiči (pokud vůbec podniknuta jsou) jsou nedostatečná a ze zkušenosti vyplývá, že nemají
na mladistvé osoby téměř žádný vliv.
V historickém centru města (viz návrh OZV) docházelo opakovaně k převracení odpadkových košů, poškozování a přemisťování laviček, poškozování dopravního značení, sprejerství, poškozování soukromého majetku (vstupy do nemovitostí, do osobního vozidla), znečištění veřejného prostranství močením a slovním a fyzickým konfliktům. Téměř vždy byly osoby dopouštějící se tohoto jednání pod vlivem alkoholu.
Ve městských parcích docházelo opakovaně k veřejnému pohoršení (zejména močení
na veřejnosti), poškozování městského majetku (lavičky, ukazatele, tabule naučné stezky) a to vždy pod vlivem alkoholu.V ulici Čs. armády je situace obdobná jako v historickém centru města.
Výše uvedené nežádoucí jevy jsou nejčastěji spojeny s požíváním alkoholu. V poslední době
(od května 2008) zaznamenaly neobvyklý nárůst (téměř o 300 procent!!!). Při projednávání těchto událostí v přestupkovém řízení je potřeba nejen přestupek odhalit, ale i zjistit jeho pachatele. Zjištění osob pachatelů se však stává stále obtížnější vzhledem k tomu, že podezřelé osoby stále častěji odmítají vypovídat. Oznámení odhaleného přestupku správnímu orgánu zpravidla nepřinese nic nového a důkladné vyšetření přestupku je velice časově náročné a bez stoprocentní jistoty úspěchu. Uvedená vyhláška (bude-li přijata) by měla působit preventivně tím, že umožní sankcionovat strážníkům tento nežádoucí jev (požívání alkoholu na veřejnosti) dříve, než dojde k dalším nežádoucím protiprávním jednáním, případně oznámit tato zjištění správnímu orgánu (Komise k projednávání přestupků města Nového Strašecí) s kvalitním důkazním materiálem (výsledek dechové zkoušky, případně fotodokumentace nebo záznam z kamerového systému a zabavený alkohol). Tím by mělo podle zkušeností z jiných obcí dojít nejen k poklesu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, ale i k poklesu s tím spojených dalších protiprávních jednání.
Rada města doporučila svým usnesením č. 606 ze dne 12. 11. 2008 zastupitelstvu města tuto vyhlášku vydat.
 
Do rozpravy se zapojili Dr. Ing. Pavel Kotyk, který se dotazoval, zda by bylo možné rozšířit vyhlášku i o kouření školáků na veřejném prostranství.
Martin Novák – zákon neumožňuje vydat takovouto vyhlášku. Obce mohou zakázat pouze alkohol, kouření nikoliv.
Dále se do rozpravy zapojili Ing. Luboš Dvořák, Ing. Jan Bureš, Ing. Věra Matějovičová,
Dr. Ing. Pavel Kotyk a z přítomných občanů p. Miroslav Vachek.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 135
 
Zastupitelstvo města
 
 I.   v y d á v á 
 
Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Tato obecně závazná vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. Text vyhlášky je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit vyvěšení vyhlášky na úřední desce a její distribuci včetně dohlížecích orgánů – Ministerstvo vnitra ČR
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
6) Prodej pozemků z vlastnictví města
 
Město má ve svém vlastnictví pozemky parc.č. 269/52 ( 190 m2) a 269/53 (178 m2) v k.ú. Nové Strašecí v zahrádkářské lokalitě nad Pecínovem. Všechny ostatní pozemky v lokalitě byly 
v  letech 2004-2007 městem prodány k rozšíření zahrad, které na ně navazují, příp. jako samostatné zahrady, a to za cenu 150,- Kč/m2.
V souladu s usnesením RM č. 593 ze dne 27.10. 2008 byl od 6.11. 2008 zveřejněn záměr prodeje uvedených    pozemků   z vlastnictví města za podmínek : cena minimálně 150,- Kč/m2, kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
 
K 8.12.2008 eviduje MěÚ tyto žádosti o odprodej:
-         manželů Vladimíra a Jitky Šebkových, Křivoklátská 881, Nové Strašecí , nabídka kupní ceny 150,- Kč/m2
-         manželů Ivany a Miloše Pedálových, Křivoklátská 882, Nové Strašecí, nabídka kupní
            ceny 150,- Kč/m2 
 
Po projednání RM dne 8. 12. 2008 bylo přijato usnesení č. 655, kterým RM doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky manželům Pedálovým.
 
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
 Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 136
 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej    pozemků parc.č. 269/52 ( 190m2) a 269/53 ( 178 m2) v k.ú. Nové Strašecí   k zahrádkářskému využití manželům Ivaně a Miloši Pedálovým, bytem Křivoklátská 882,
Nové Strašecí za podmínek:
-         cena 150,- Kč/m2
-         kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.  
 
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
 
 
 
 
 
7) Jaroslav a Lenka Šustekovi – žádost o odkoupení pozemku č. 861/5 v kat. území
Nové Strašecí za účelem budoucí stavby rodinného domu pro dceru
 
Dne 13. 11. 2008 obdržel MěÚ žádost Jaroslava a Lenky Šustekových, bytem Čelechovická
čp. 1047, Nové Strašecí, na odkoupení pozemku parc. č. 861/5 v kat. území Nové Strašecí
za účelem budoucí stavby rodinného domu pro dceru. Žadatelé chtějí zaslat nabídkovou cenu.
Podle schváleného územního plánu je pozemek určen k zástavbě nízkopodlažním individuálním rodinným domem – funkční využití „čistě obytné území“. Projednávaná změna územního plánu č. III. funkční využití pozemku nemění. Schválený územní plán města umožňuje výstavbu rodinného domu na předmětném pozemku.
Pozemek parc. č. 861/5 v kat. území Nové Strašecí není zasíťován. Při prodeji nezasíťovaného pozemku by prodejní cena byla výrazně nižší, a nelze vyloučit tlak ze strany potencionálního kupce po prodeji na urychlené zasíťování, i s variantou následného spekulativního prodeje již zasíťovaného pozemku.
OI z výše uvedeného důvodu nedoporučuje prodávat pozemek parc. č. 861/5 v kat. území
Nové Strašecí před jeho zasíťováním.
Rada města svým usnesením č. 662 ze dne 8. 12. 2008 doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bureš, starosta města, Dr. Ing. Pavel Kotyk.
 
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 137
 
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
 s odprodejem pozemku parc. č. 861/5 v kat. území Nové Strašecí žadatelům Jaroslavu a Lence Šustekovým, bytem Čelechovická č. p. 1047, Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města. 3 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
8) Jaroslav Aubrecht – žádost o odkoupení pozemků č. 426/4 a 426/5 v kat. území
Nové Strašecí za účelem budoucí stavby
 
Dne 21. 11. 2008 obdržel MěÚ žádost Jaroslava Aubrechta, bytem Na Spravedlnosti č.p. 978, Nové Strašecí, na odkoupení pozemků parc. č. 426/4 a 426/5 v kat. území Nové Strašecí za účelem budoucí stavby. Za pozemky žadatel nabízí cenu v místě obvyklou.
Uvedené pozemky se nacházejí vedle Fortenského rybníka. Podle schváleného územního plánu je jejich funkční využití „zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační“. Projednávaná změna územního plánu č. III. funkční využití dotčených ploch nemění. Schválený územní plán města neumožňuje výstavbu na výše uvedených pozemcích.
Rada města svým usnesením č. 663 ze dne 8. 12. 2008 doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 138
 
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
 s odprodejem pozemků parc. č. 426/4 a 426/5 v kat. území Nové Strašecí žadateli Jaroslavu Aubrechtovi, bytem Na Spravedlnosti čp. 978, Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Různé
 
a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č.63 ze dne 12.12.2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů.
 
Zpráva : Na projekt „Nové Strašecí – zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“ (cca 20mil.Kč) byla schválena celková dotace ve výši 10.917.953,- Kč.   Proběhlo výběrové řízení na projektanta projektu pro stavební řízení, kterým je DEKTPROJEKT, s.r.o. Praha. Lhůta dodání projektu je 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
Vzhledem k tomu, že z projektu dokanalizování Nového Strašecí v rámci projektu „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ byla SFŽP vyřazena stavba nové ČOV, bude v rámci mimořádné výzvy SFŽP podána upravená žádost, tedy bez ČOV, v termínu do   23.2.2009. Samostatná žádost o dotaci na výstavbu nové ČOV bude podána na ministerstvu zemědělství (Obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II., program 229 310-312) - v termínu do 31.1.2009. Jedná se o dotaci v rozdělení 45% dotace, 45% půjčka a 10% spoluúčast města.
Žádosti na projekt „Revitalizace Novostrašeckého potoka“ nebyla  dosud podána, neboť těsně před jejím podáním poskytl SFŽP rozdílnou informaci, než kterou poskytl původně. Ačkoliv je projekt ve stavu stavebního povolení fond požaduje nově souhlasy všech vlastníků pozemků
na kterých se potok nachází s úředně ověřenými podpisy, což se dosud u některých nepodařilo zajistit. Stále se jedná s vlastníky v tuzemsku, kde došlo k výraznému posunu. Jeden vlastník žije ve Švédsku, souhlas již také zaslal. Termín nové výzvy SFŽP se předpokládá únor-březen 09.
Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme dosud neobdrželi žádné instrukce ani návrh smlouvy poskytnutí půjček z fondu pro podporu absorpční kapacity obcí. O přidělení půjček rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 10.9.2008 usnesením č. 20-27/2008/ZK.
Projekt „Revitalizace Komenského náměstí“ je ve fázi zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení, termín dokončení únor 2009.
 
Do rozpravy se zapojili Dr. Ing. Pavel Kotyk a starosta města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í    č. 139
 
Zastupitelstvo města
 
 b e r e n a v ě d o m í
 
- zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
 
 
 
b) Plán práce finančního výboru na rok 2009
 
Předseda finančního výboru p. Václav Pavlík přednesl návrh činnosti finančního výboru na rok 2009, který byl schválen finančním výborem na svém jednání dne 10. 12. 2008.
 
 
Do rozpravy se zapojili p. Václav Horáček, který konstatoval, že bod 8, tedy veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci Technické služby, byl již finančním výborem kontrolován dne 19. 3. 2008, kde finanční výbor neshledal námitky ke způsobu převádění majetku mezi Technickými službami příspěvkovou organizací a Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o., tudíž tuto kontrolu vidí již jako duplicitní.
p. Václav Pavlík – o této činnosti finančního výboru nevěděl, protože v tu dobu nebyl ještě členem tohoto výboru, tudíž vidí tento bod jako bezpředmětný
Dr. Ing. Pavel Kotyk – se dotazoval, zda finanční výbor neuvažoval o zahrnutí do plánu své činnosti i investiční akce města - zateplení škol.
p. Václav Pavlík – není problém zahrnout tuto kontrolu do plánu práce finančního výboru místo bodu 8.
Dále se do rozpravy zapojili p. Jiří Drvota, Ing. Jan Bureš a Ing. Miroslav Špička.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 U s n e s e n í č. 140
 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
plán práce finančního výboru na rok 2009
 
1. Kontrola pokladen města z pohledu dodržování interní směrnice o oběhu dokladů
    Termín : červen, září, prosinec 2009
2. Projednání závěrečného účtu města za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
    Termín : březen – květen 2009
3. Kontrola dodržování rozpočtu města
    Termín : květen, říjen, prosinec 2009
4. Kontrola rozpočtu § 5311 – Městská policie (stav k 30. 6.)
    Termín : červenec – srpen 2009
5. Projednávání připravovaných rozpočtových opatření a jejich následná kontrola správnosti  
    realizace
    Termín : dle potřeb a termínů zasedání zastupitelstev města
6. Kontrola průběhu investiční akce města – rekonstrukce Atriové ulice
    Termín : v průběhu rekonstrukce
7. Spolupráce na přípravě rozpočtu města na rok 2010
    Termín : listopad – prosinec 2009
8. Průběžné kontrolování investiční akce města – zateplení školy
    Termín : průběžně
 
II. u k l á d á
 
předsedovi finančního výboru rozesílat zápisy z finančního výboru všem členům zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členům zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti.
 
 
 
c) Inventura stavebních pozemků
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk navrhl, aby se udělal soupis všech městských pozemků, které by bylo možné v budoucnu zasíťovat.
Do rozpravy se zapojili p. Štefan Podhorec, Pavel Friebert, starosta města, místostarosta města
a Jiří Drvota.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 141
 
Zastupitelstvo města
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ provést inventuru stavebních pozemků ve vlastnictví města z pohledu možnosti jejich zasíťování do 30. 6. 2009 a předložit ji na následujícím zastupitelstvu města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
d) Nákup hasičského auta
 
Starosta města informoval členy zastupitelstva o nákupu hasičského vozu pro Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí, který byl schválen zastupitelstvem města rozpočtovou změnou umožňující nákup požárního vozidla za celkovou cenu 2.856.000,-Kč. Město dostalo nabídku od společnosti LOSL, s.r.o. na vozidlo zn. Volvo FL 600. V průběhu schvalovacího procesu se však potenciální prodávající rozhodl od prodeje ustoupit. Město dostalo další nabídku na vozidlo zn. Volvo
FL 614, za kupní cenu 1.960.000,- bez DPH. Po kladném projednání v SDH Nové Strašecí rada města odsouhlasila nákup tohoto vozu s tím, že zbytková cena oproti původnímu vozidlu bude použita na dovybavení koupeného vozu.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, Ing. Miroslav Špička, Dr. Ing. Pavel Kotyk a starosta města
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 142
 
Zastupitelstvo města
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
zprávu o nákupu vozidla pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí a způsobu jeho dovybavení v souladu s dříve schváleným rozpočtovým opatřením
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
e) Závazek J. Janouška – přestavba domu čp. 533 v Jungmannově ulici
                                                                                      
Starosta města informoval zastupitele o usnesení č. 683, které rada města přijala na svém
58. zasedání dne 15. 12. 2008, ve kterém konstatuje, že i přes písemná ujištění a předložený harmonogram stavebních prací nedošlo k dodržení žádného ani prodlouženého termínu realizace přestavby domu čp. 533 v Jungmannově ulici v Novém Strašecí na pět řadových domů v souladu s ujednáním kupní smlouvy ze dne 18. 7. 2005. Rada města proto dále neshledává žádný objektivní důvod k neuplatnění v citované smlouvě sjednané smluvní pokuty ve výši
1.200.000,-Kč.
 
 
10 ) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-         Ing. Jan Bureš vznesl dotaz na přechod pro chodce v ulici J. Šotky
Štefan Podhorec – na toto nemůžeme přijmout žádné usnesení, ale můžeme iniciovat žádost na MěÚ v Rakovníku.
 
-         Dr. Ing. Pavel Kotyk otevřel otázku dopravního značení ve městě, konkrétně ulici
Al. Jiráska, kdy ve vedlejších navazujících ulicích jsou dopravní značky označující vedlejší silnici, ale v ulici Al. Jiráska není značení hlavní silnice.
Starosta města – ohledně dopravního značení proběhlo jednání s odborem dopravy MěÚ v Rakovníku. Tato situace napospas ponechaná není, řeší se.
 
-         Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotazoval na úklid komunikací, konkrétně v ulici
Na Spravedlnosti, kde se intenzivně staví, kdo zajišťuje úklid takovýchto komunikací.
Starosta města – toto si zajišťuje stavebník sám.
p. Martin Novák – s čištěním komunikací nebyl nikdy problém, vždy  když městská policie zajela ke stavebníkovi, aby si zajistil úklid komunikací, další den bylo uklizeno.
 
-         Ing. Jan Bureš vznesl problematiku kontejnerů, které jsou nedostačující, protože jsou přeplněné.
p. Štefan Podhorec – svozová firma bude vyvážet kontejnerů tolik, kolik jim město zaplatí. Systém je poměrně značně zneužíván. Sběrný dvůr vybere zdarma odpad od občana Nového Strašecí, od podnikatelů však ne, a proto podnikatelé využívají tyto kontejnery, kam odkládají odpad zadarmo.
 
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásil:
 
-         p. Kuzmuk se dotazoval na skříňku – nástěnku na Komenského nám. pro ČSSD.
Podával dotaz na MěÚ a ještě mu nebylo odpovězeno.
Starosta města – prověříme a odpovíme.
 
-         Dále si pan Kuzmuk stěžoval na postávání auta paní Škardové v Palackého ulici
před prodejnou Podlahového ráje, proč tuto věc neřeší městská policie.
p. Martin Novák – tuto situaci městská policie řešila již několikrát, městská policie
se může na tento problém více zaměřit.
 
11 )Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 20:55 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy. Dále popřál všem zastupitelům a přítomným občanům krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2009.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Jitka Možkovská v. r.
 
Ing. Jan Bureš v. r.
 
 
           
 
 
 
 
                                                                                                                 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.                                                                Ing. Pavel Vaic  v. r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 29. 12. 2008

13. 1. 2009 Zobrazit méně

Stránka