Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 13. zastupitelstva města konaného dne 28.4.2009

.

 

Z Á P I S
 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 28. 4. 2009 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:  18 členů zastupitelstva města 
                     12 občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
 
 
 
1)    Zahájení
2)    Kontrola usnesení
3)    Rozpočtová opatření XII./2008
4)    Rozpočtová opatření I.-II./2009
5)    Rozpočtová opatření III./2009
6)    Kontrolní výbor – zpráva o činnosti KV za rok 2008, návrh plánu     
                    na rok 2009
7)    Městské granty 2009
8)    Prodej zemědělských pozemků PK 317/2 v k.ú.Mšecké Žehrovice
9)    Prodej pozemku st.p. 2361 pod stavbou garáže
10) Prodej čp. 642 (bývalá moštárna)
11) Prodej bytu č. 832/14 Křivoklátská ulice
12) Převod pozemku parc.č. 161/4 a 169/3 do vlastnictví města darem
13) Nákup ½ podílového vlastnictví k pozemku parc.č. 1743/1
14) Přechody
15) Mateřské školy
16) Půjčky na projekty
                17) Různé
                18) Diskuse
                19) Závěr
 
 
 
 
 
 
Poznámka:13. zasedání zastupitelstva města je svoláno  podruhé, prvně se konalo dne 16. dubna 2009, ale jelikož zastupitelstvo neodhlasovalo nadpoloviční většinou hlasů navržený program, starosta města jednání ukončil a opět svolal na dnešní den tedy 28. dubna 2009.
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno  17 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Řádně omluveni z jednání byli zastupitelé Ing. Jiří Zelenka, p. Miloslav Kinkal, pí Naděžda Jurgovská a za pozdější příchod se omluvila Ing. Věra Matějovičová.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen  návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku jako předsedu,
Ing. Jana Bureše  a pí Jitku Možkovskou jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Václava Pavlíka
a RNDr. Libuši Vosátkovou.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města města. Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Zdeňkem Šandou  a p. Václavem Šilhou bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy, se kterým bylo obnoveno jednání o možnosti i jiného majetkového vypořádání. Vzhledem k tomu, že v době od původní žádosti o převod předmětných pozemků podané ještě na tehdejší Okresní úřad v Rakovníku, který ji nevyřídil a přechodu agendy   na Úřad pro zastupování státu, došlo ke změně legislativy, věc nebyla proto dosud vyřízena. 
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé Havlíkovi a Pašavovi, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu, budou
pokračovat další jednání. Na vlastnický podíl Pašavů v katastru nemovitostí je vyhlášena exekuce – úkol nelze řešit.
           
27. zasedání zastupitelstva města konané dne 27. 4. 2006
Usnesení č. 245 – Návrh zadání změny č. III Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
– trvá
Návrh změny č. III ÚpnSÚ byl zpracován a zveřejněn, od dotčených orgánů byla vyžádána
stanoviska. Získaná stanoviska a podněty byly zaslány zpracovateli, který je zapracuje do změn
a poté budou tyto změny veřejně projednány. Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání
dne 22. 3. 2007 iniciovalo další změny. Studie využití „ průmyslové zóny“ byla zpracována. Bude předložena ZM k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení studie bude dopracována změna
č. III územního plánu, veřejně projednána a předložena ZM k odsouhlasení. Na ZM 17. 12. 2008 nebylo možné zajistit účast zpracovatele Ing. Arch. Horkého. Na přelomu roku po jednání
na Krajském úřadu nalezen způsob, jak do zadání změny č. III. doplnit ještě další požadavky, které rada města projednala na svém jednání dne 30. 3. 2009. Ing. Horký již zaslal textovou část,
na grafickém výkresu pracuje. Bude na programu příštího zastupitelstva města dne 13. 5. 2009.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví a z toho důvodu nelze prozatím převod provést.
                       
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) Čeká se na podpis smlouvy společnosti INTERMET, s.r.o., která v současné době zajišťuje právní ošetření, uložení předmětných sítí na pozemcích třetích osob. Poslední informace cca před 14 dny.
           
            7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 2. 2008
Usnesení č. 80 – Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města- trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru – pozemku parc.č. 207/199 o výměře 79m2
do majetku města (dárci K. Pátek, J. Lípa a J. Lípová). Místostarosta města podepsal smlouvu
(ze strany dárců zatím není smlouva podepsána – stav k 6. 4. 2009).
 
8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 5. 2008
Usnesení č. 98 – Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1753/1 v Novém Strašecí – splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 1753/1 o výměře cca 200m2
a odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku st.p. 719 pro k.ú. Nové Strašecí souhlasným prohlášením, kterým bude uznáno vlastnické právo a uložilo starostovi města příslušné smlouvy a dohodu podepsat. Smlouva a dohoda byla uzavřena 25. 3. 2009, v současné době probíhá řízení o vkladu do KN.
 
            9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 112 – Prodej části pozemku parc.č. 29/1 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 29/1 paní Janě Follprechtové. Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena. Kupní smlouva bude uzavřena po zaměření realizované stavby.
 
            9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 115 – Prodej pozemků st.p. 149/1, 149/2, a 150/3 v k.ú. Nové Strašecí – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej výše uvedených pozemků ( 149/1, 150/3 – Jiří Slánička, 149/2 Ing. Jan Novák a Bc. Vladimír Novák) p. Slánička po projednání a schválení prodeje ZM dne 6.8.2008 změnil své původní stanovisko a žádá o změnu podmínek prodeje pozemků
u čp. 104. Bude předmětem dalšího jednání. Smlouva s vlastníky čp. 638(st.parc. 149/2) bude uzavřena (v návaznosti na vyřešení parc.č.149/1). Kupní smlouvu včetně ošetření věcných břemen připravuje notářka v Novém Strašecí, bude vyhotovena po 20. 4. 2009 ( v souladu s usnesením ZM ze dne 6. 8. 2008)
 
10.zasedání zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 127 – Návrh převodu pozemků z a do vlastnictví města – trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s převodem pozemků takto: z vlastnictví města část pozemku parc.č. 2133/1 do vlastnictví pí Pospíšilové, do vlastnictví města pozemek PK 656 v lokalitě
Na Okrouhlici od pí Pospíšilové a uložilo starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Připravuje se geometrický plán jako podklad pro darovací smlouvu. Ing. Novotný dokončuje geometrický plán, zatím není dodán.
 
            10. zasedání zastupitelstva města konané dne 29. 10. 2008
Usnesení č. 128 –Prodej části pozemku parc.č.2157/1 – splněno.
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 2157/1 společnosti Losl, s.r.o.
a uložilo starostovi města kupní smlouvu podepsat. Po vypracování geometrického plánu
na oddělení pozemků jako podkladu pro kupní smlouvu. Smlouva byla podepsána starostou města.
 
            11. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 12. 2008
Usnesení č. 135 – OZV zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství - splněno
Zastupitelstvo města schválilo OZV města č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Starosta města zajistil vyvěšení vyhlášky na úřední desce a její distribuci včetně dohlížecích orgánů – Ministerstvo vnitra
 
            11. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 12. 2008
Usnesení č. 136 – Prodej pozemku z vlastnictví města - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 269/52 a 269/53 v k.ú. Nové Strašecí k zahrádkářskému využití pozemků manželům Pedálovým a uložilo starostovi města podepsat kupní smlouvu. Kupní smlouva uzavřena a zapsána v KN.
 
            11. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 12. 2008
Usnesení č. 141 – Inventura stavebních pozemků - trvá
Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi MěÚ provést inventuru stavebních pozemků
ve vlastnictví města z pohledu možnosti jejich zasíťování do 30. 6. 2009 a předložit ji
na zastupitelstvu města.
 
            12. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 1. 2009
Usnesení č. 143 – Záměr odkoupení budovy čp. 119 – splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo se záměrem odkoupení budovy čp. 119 na st.parc.č. 223, stavby garáže na st.parc.č. 1441, stavby garáže na st.parc.č. 1442, pozemků st.parc.č. 223, 1441, 1442
a parc.č. 30 vše v k.ú. Nové Strašecí od společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. do vlastnictví města za kupní cenu 3.550.000,-Kč, starosta města podepsal písemné nabídky k odkoupení těchto nemovitostí.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Luboš Dvořák, starosta města, Ing. Jan Bechyně, Ing. Miroslav Špička, Ing. Jan Bureš
a p. Pavel Friebert. V rozpravě se řešil návrh zadání změny č. III Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí, kde bylo vysvětleno, že se na příštím zastupitelstvu města bude řešit návrh zadání změny č. III, nebude se schvalovat již hotový územní plán.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 144
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
 
 
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období XII./2008 (od 6.12. do 31.12.2008)
 
V návaznosti na vývoj hospodaření zpracoval finanční odbor rozpočtová opatření za výše uvedená období.
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na přijetí dotací v samém závěru uplynulého roku a v návaznosti na provedení závěrečných úprav rozpočtu z pohledu narovnání rozpočtu
na skutečnost k 31. 12. 2008.
Zpráva byla projednána ve Finančním výboru dne 11. 2. a následně v Radě města
dne 16. 2. 2009. Po projednání v uvedených orgánech doporučuje Finanční výbor i Rada města uvedený materiál ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotazoval na dvě akce, které nebyly realizované, a to dětské hřiště a ulice B. Němcové.
Starosta města odpověděl, že otázkou dětského hřiště se zabývala rada města, která schválila přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu.
p. Štefan Podhorec odpověděl ohledně nerealizace ulice B.Němcové, kde není stavební povolení na uložení sítí.
 
Poznámka : v 18:30 přišla zastupitelka Ing. Věra Matějovičová (18)
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 145
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření za období XII./2008 (od 6.12. do 31.12.2008)
 
 
ROZPOČTOVÁ   OPATŘENÍ - XII./2008 (od 6.12. do 31.12.2008)
 
I. PŘÍJMY
 
1. DOTACE
 
a) Dotace, které město obdrželo v průběhu prosince 2008 :                                                                  
 
      Dotace ze SR na základě vyúčtování výdajů na volby, pol. 4111                           55.228,-  
      Dotace od SF ŽP na rekonstrukci lipové aleje v Nádražní ul., pol. 4113           111.600,-
      Dotace od KÚ pro hasiče pol. 4122                                                                       20.000,-
 
 b) Další úpravy rozpočtu u jednotlivých druhů dotací :
    
      Neinvestiční dotace na sociální dávky - úprava, pol.4116                                   - 100.000,-
      Neinvestiční transfery od obcí (ZŠ, MěP), pol. 4121                                             100.388,-
           (navýšení rozpočtových příjmů zejména z důvodu rozšíření působnosti 
            městské policie mimo území města - Tuchlovice)
  
 DOTACE CELKEM                                                                                              + 187.216,-
 
2. DAŇOVÉ PŘÍJMY
 
Úpravy u daňových příjmů úzce souvisí s jejich plněním v průběhu roku 2008, které lze hodnotit jako příznivé (+ 8.000,- Kč). Vyplývá to z níže uvedených rozpočtových opatření za vykazované období, ve kterém jsou provedeny změny v rozpočtovaných daňových příjmech k 31.12.2008. 
Poznámka:
I přes určité výkyvy u jednotlivých druhů daní spadajících do tzv. daňové výtěžnosti (přerozdělování daní ze státního rozpočtu) lze konstatovat, že celkově u této skupiny daní je příjem vyšší než předpkládal schválený rozpočet (+193 tis. Kč). Příznivě se v průběhu roku vyvíjely příjmy zejména u daně z přidané hodnoty.
 
Úpravy rozpočtu v jednotlivých položkách daňových příjmů:                                 
 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, pol. 1111                                          -87.000,-
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, pol. 1112                -206.000,-
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, pol. 1113                                   101.000,-
Daň z příjmu právnických osob, pol. 1121                                                                  -150.000,-
Daň z příjmu právnických osob za obce, pol 1122                                                        -44.000,-
Daň z přidané hodnoty, pol. 1211                                                                                 535.000,-
Poplatek za znečišťování ovzduší, pol.1332                                                                     4.000.-
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu, pol.1334                                             -49.000,-
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, pol. 1337                                                    25.000,-
Poplatek ze psů, pol.1341                                                                                                13.000,-
Poplatek za užívání veřejného prostranství, pol.1343                                                     96.000,-
Poplatek z ubytovací kapacity, pol.1345                                                                        -13.000,-
Poplatek za provozovaný výherní hrací automat, pol.1347                                           -67.000,-
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích automatů, pol. 1351                         -15.000,-
Správní poplatky, pol. 1361                                                                                         -192.000,-
Daň z nemovitosti, pol.1511                                                                                            57.000,-
 
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM                                                                                  + 8.000,-
 
3. NEDAŇOVÉ   A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
 
Celková úprava nedaňových příjmů oproti rozpočtu činí + 432.000,- Kč.Tato úprava je výsledkem příznivého vývoje příjmů a to na paragrafu 3639 - komunální služby (prodej pozemků). Rozpočtované příjmy nebyly naplněny zejména u Městských sportovních zařízení (příjmy z pronájmů sportovišť) a u Městské policie (příjmy z pokut).
Úpravy byly provedeny na základě očekávaného plnění příjmů v závěru letošního roku.
 
Úpravy rozpočtu v jednotlivých paragrafech nedaňových a kapitálových příjmů:    
 
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky, § 2119                                          54.000,-
Městská kulturní zařízení (§ 3319)                                                                                 -36.000,-
Městská sportovní zařízení (§ 3412)                                                                            -101.000,-
Veřejné osvětlení (§ 3631)                                                                                              69.000,-
Komunální služby (§ 3639)                                                                                           484.000,-  
Sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)                                                                       4.000,- 
Ostatní sociální služby – klub důchodců (§ 4359)                                                           14.000,-
Městská policie (§ 5311)                                                                                              -105.000,-                                                             Činnost místní správy (§ 6171)                                                                                      -28.000,- 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (§ 6310)                                                   77.000,-
 
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM                                      + 432.000,-
 
 
CELKOVÉ   ROZPOČTOVÉ   ÚPRAVY   PŘÍJMŮ
 
1. DOTACE                                                                                                              + 187.216,-
2. DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                            +      8.000,-
3. NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                     + 432.000,-
 
PŘÍJMY CELKEM (navýšení příjmů)                                                               + 627.216,-
 
 
 
 
II. VÝDAJE
 
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
 
Vývoj skutečného čerpání (vzhledem k rozpočtu) u běžných a kapitálových výdajů v průběhu roku 2008 lze hodnotit poměrně kladně, neboť v rámci jednotlivých paragrafů nebylo třeba provádět zásadních změn. Snížení, či navýšení rozpočtu u jednotlivých paragrafů je patrné z níže uvedeného přehledu a je možné konstatovat, že navýšení rozpočtovaných výdajů není u žádného paragrafu podstatné.
 
Úpravy rozpočtu v jednotlivých paragrafech běžných a kapitálových výdajů
 
Ozdravování hospodářských zvířat – útulek pro psy (§ 1014)                                       -26.000,-
Lesní hospodářství (§ 1037)                                                                                             -6.000,-
Silnice (§ 2212)                                                                                                                12.000,-
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (§ 2219)                                                      -47.000,-
Bezpečnost silničního provozu (§ 2223)                                                                           2.000,-
Pitná voda (§ 2310)                                                                                                        -70.000,-
Odvádění a čištění odpadních vod (§ 2321)                                                                    10.000,-
Základní škola (§ 3113)                                                                                                 -60.000,-
Městská knihovna (§ 3314)                                                                                             43.000,-
Městská kulturní zařízení (§ 3319)                                                                                 72.000,-
Ostatní záležitosti kultury – jubilea občanů (§ 3399)                                                     10.000,-
Městská sportovní zařízení (§ 3412)                                                                            -347.000,-
   Pozn.: Nebyla realizována výstavba dětského hřiště (60 tis.), oplocení hřiště na odbíjenou
              bylo hrazeno z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu, následně město obdrželo na
              tuto akci dotaci (150 tis.).
Veřejné osvětlení (§ 3631)                                                                                           -537.000,-
   Pozn.: Nebyla realizována rozpočtovaná akce v ulici B. Němcové (200 tis.).
Komunální služby a územní rozvoj (§ 3639)                                                                 -31.000,-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (§ 3721)                                                                   -33.000,-
Sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)                                                                    -57.000,-
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§ 3745)                                                                -90.000,-
Sociální dávky (§ 4171-4173)                                                                                      -100.000,-
Pečovatelská služba (§ 4351)                                                                                       -240.000,-
   Pozn.: Získání vyšší dotace od MPaSV o 105 tis. proti schválenému rozpočtu.
Ostatní sociální služby a činnosti - klub důchodců (§ 4359)                                        -20.000,-
Městská policie (§ 5311)                                                                                               126.000,-
   Pozn.: Zvýšení výdajů z důvodů rozšíření působnosti MěP (Tuchlovice) a dovybavení   
    kamerového systému (38 tis.).
Hasiči (§ 5512)                                                                                                            -480.000,-
   Pozn.: Zakoupené speciální hasičské vozidlo bude dovybaveno až v r. 2009.
Zastupitelstva obcí (§ 6112)                                                                                           -22.000,-
Volby do zastupitelstev ÚSC (§ 6115)                                                                              5.000,-
Činnost místní správy (§ 6171)                                                                                    -851.000,-
   Pozn.: Vysokou úsporu ovlivnilo zejména nečerpání rozpočtovaných výdajů na pořízení
               projektových dokumentací (663 tis.).
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky (§ 6310)                                    59.000,-
Pojištění majetku (§ 6320)                                                                                             -69.000,-
Ostatní činnosti jinde nezařazené (§ 6409)                                                                      -5.000,-
 
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM   (snížení výdajů)              - 2,752.000,-
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
 
4) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období I. - II. /2009
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- úpravu neinvestiční dotace v rámci souhrnného vztahu se státním rozpočtem,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem,
- zajištění alespoň částečné obsluhy stávajícího kamerového systému,
- zapojení nedočerpaných dotací přijatých v uplynulých letech,
- zapojení nedočerpaných výdajů (dovybavení hasičského vozu a dětské hřiště v areálu
 haly BIOS).
Zpráva byla projednána ve Finančním výboru dne 11. 2. a následně v Radě města
dne 16. 2. 2009. Po projednání v uvedených orgánech doporučuje Finanční výbor i Rada města uvedený materiál ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bechyně – osvětlení u Hamira, jaká je pravděpodobnost, že bude realizováno tento rok.
p. Pavel Friebert odpověděl, že se čeká na stavební povolení, již byla podána žádost,
do podzimních měsíců by osvětlení mělo být hotovo.
Ing. Jan Bechyně – v jaké fázi je projekt technologického parku, jaká je šance realizace.
Starosta města reagoval, že toto se řeší s kompetentními orgány a dále pak s univerzitou, zatím bez výsledku. To poslední, co bychom chtěli, by bylo vrátit dotaci. Závazné resumé ale nyní není.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 146
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření za období I. - II./2009
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   I. – II. / 2009
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                            v tis. Kč
  
   1. Dotace
        Úprava dotace (navýšení dotace oproti schválenému rozpočtu)                        155,800
            (pol. 4112 – neinvestiční transfer ze státního rozpočtu)
 
   2. Běžné příjmy
 
         Finanční vypořádání                                                                                              5,299
              (§ 6402, pol. 2223 - vratka sociálních dávek - r. 2008)
 
          Příjmy celkem:                                                                                                  161,099    
 
I. VÝDAJE   
                                                                          
 1. Běžné výdaje
 
      a) Výdaje z navýšené dotace na výkon státní správy                                            155,800
              (§ 6171, pol. 5011, 5031, 5032 - platy a odvody)
 
        Městská policie – obsluha kamerového systému                                                   230
              (§ 5311, pol. 5011, 5031, 5032 - platy a odvody)
 
   2. Kapitálové výdaje        
 
       a) Podpora rozvoje průmyslových zón - nedočerpaná dotace                           3.259,748
             (§ 2123, pol. 6121 - podnikatelský inkubátor - vyúčtování dotace do 31.12.2009)
 
        b) Základní škola - nedočerpaná dotace                                                               1.500
             (§ 3113, pol. 6121- zateplení - vyúčtování dotace do 31.12.2009)
 
         c) Městská sportovní zařízení                                                                                  60
              (§ 3412, pol. 6121 - vybudování dětského hřiště v hodnotě 60 tis.,
                                                usnesení ZM č. 61/2007)
         d) Požární ochrana                                                                                                  400
              (§ 5512, pol. 6122 - dovybavení hasičského vozu pořízeného v r. 2008)
                                  
             Výdaje celkem :                                                                                              5.605,548
            
 
      Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude pokryt ze zůstatku na základním běžném účtu.
      Stav ZBÚ k 31. 12. 2008 činil 10,056.214,30 Kč.
     
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
5) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období III. /2009
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí dotací ze státního rozpočtu (zvýšení dotací na sociální dávky a na výkon státní 
 správy).  
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk – z jakého důvodu bylo navýšení dotace na státní správu
p. Václav Horáček odpověděl, že toto navýšení spočívá v tom, že ministerstvo financí ze všeobecné pokladny státní správy tuto částku uvolnilo.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 147
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření za období III./2009.
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   III. / 2009
 
 
 PŘÍJMY                                                                                                v tis. Kč
  
    Dotace
        Dotace na výkon státní správy                                                                           812,759
            (pol. 4111 – neinvestiční transfer ze státního rozpočtu - výkon státní správy)
 
        Úprava dotace (navýšení dotace oproti schválenému rozpočtu)                        400,000
            (pol. 4116 – neinvestiční transfer ze státního rozpočtu - sociální dávky)
 
         Příjmy celkem:                                                                                                1.212,759    
 
 
 VÝDAJE   
                                                                          
    Běžné výdaje
 
       Výdaje z navýšené dotace na výkon státní správy                                             812,759
              (§ 6171 činnost místní správy, pol.: 5011, 5031, 5032 - platy a odvody)
 
        Výdaje z navýšené dotace na sociální dávky                                                     400,000
              (§ 4171 příspěvek na živobytí, pol.5410 sociální dávky)
 
         Výdaje celkem:                                                                                                1.212,759  
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Kontrolní výbor – zpráva o činnosti KV za rok 2008, návrh plánu na rok 2009
 
p. Martin Hrbek – předseda kontrolního výboru, přednesl zastupitelstvu města zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2008: Kontrolní výbor se řídil plánem práce schváleným ZM
6. 8. 2008. Kontrolní výbor se držel v průběhu kontrol kontrolního řádu výboru ZM schváleným 22. 12. 2004. K jednání se sešel v průběhu druhého pololetí roku 2008 třikrát. Jednání byla vždy svolána minimálně týden před jejich konáním předsedou kontrolního výboru. Z každé schůze byl vypracován zápis podepsaný všemi členy kontrolního výboru. Kontrolní výbor kontroloval šest vybraných usnesení rady města a zastupitelstva města a jednou byl pověřen kontrolou zastupitelstvem města. Kontroly proběhly za ochotné a dobré spolupráce s odborem investic, finančním odborem a tajemníkem MěÚ. Vypracované zprávy šesti kontrol byly předloženy
na schůzi kontrolního výboru 18. 2. 2009 a kopie předány tajemníkovi MěÚ. Kontrolní zpráva, kterou byl pověřen kontrolní výbor zastupitelstvem města (usnesení č. 100) byla předložena
na 10. zasedání zastupitelstva města. Některé vypracované zprávy podléhají následným kontrolám, jelikož usnesení nadále trvají. Kontrolní výbor se následnými kontrolami bude zabývat v prvním pololetí roku 2009.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bechyně požaduje, aby byly zápisy z jednání kontrolního výboru zasílány všem členům zastupitelstva města.
p. Martin Hrbek – není problém, zápisy budou zasílány.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 148
Zastupitelstvo města
 
b e r e n a v ě d o m í
 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí za druhé pololetí roku 2008
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
 
 
p. Martin Hrbek – předseda kontrolního výboru, přednesl zastupitelstvu města plán kontrolní činnosti na rok 2009 : Plán kontrolní činnosti byl schválen všemi členy kontrolního výboru
na schůzi dne 11. 2. 2009 na celý rok 2009.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bechyně požaduje rozšíření plánu práce kontrolního výboru na usnesení rady města
č. 427 z 26. 5. 2008.
Ing. Miroslav Špička – bude lepší rozšířit usnesení v části II., ve kterém zastupitelstvo města uloží kontrolnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu usnesení rady města č. 427
Ing. Jan Bechyně souhlasí.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 149
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009
 
1. Kontrola vybraných dvanácti usnesení zastupitelstva města nebo rady města v průběhu
    roku 2009
termín : prvních šest vypracovaných usnesení – srpen 2009
             : druhých šest vypracovaných usnesení – leden 2010
2. Kontrola dodržování právních předpisů ve smyslu článku II. odstavce 2 kontrolního řádu
    výborů Zastupitelstva města Nové Strašecí podle průběžných vzniklých potřeb daných
    rozhodnutím zastupitelstva města
3. Kontrola plnění dalších usnesení dle aktuálního rozhodnutí zastupitelstva města
 
II. u k l á d á
 
kontrolnímu výboru provést kontrolu usnesení rady města č. 427 ze dne 26. 5. 2008 – termín do 30. 6. 2009.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
 
 
7) Městské granty
 
Do městských grantů 2009 pro oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví bylo podáno 51 přihlášek. Rozpočtovaná částka pro Příspěvky-granty (§ 6409) na rok 2009 je 750.000,- Kč, žádosti o grantové dotace od subjektů činily 1.147.120,- Kč. Grantové příspěvky ve výši 418.500,- Kč byly schváleny radou města v její kompetenci (spolky + fyzické osoby
a školy + DDM).
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,§ 85, odst. c, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech (pro právnický nebo fyzický subjekt). V případě městských grantů 2009 převyšuje tuto částku grantový příspěvek
TJ Sokol Nové Strašecí (326.000,- Kč) účelově přidělený jednotlivým sportovním oddílům
(viz tabulka – TJ Sokol Nové Strašecí).
Rozpočet města je průběžně naplňován během celého roku a z důvodů potřeby finančních prostředků na další plánované aktivity města, doporučuje rada města schválit úplné čerpání schválených grantových příspěvků jednotlivými subjekty k termínu 1. 6. 2009, do tohoto termínu je možné čerpat maximálně 50% schválené částky.
V návrhu na rozdělení grantů byla vzata v úvahu kriteria zveřejněná v zásadách pro poskytování grantových příspěvků města.
1) V oblasti sportu byly přednostně řešeny žádosti pro mládežnické kategorie.
2) V oblasti kultury byl výběr dotace řešen kriteriem aktivity na rozšíření kulturního života
     ve městě.
3) V oblasti zdravotnictví a sociálních věcí byly navrženy grantové příspěvky pro zdravotně postižené a sociálně slabé skupiny občanů města.
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk – vidí dlouhodobý problém s TJ Sokol Nové Strašecí, které město kromě grantů ještě nepřímo podporuje např. pronájmem sportovišť za 1,-Kč/ rok, zaměstnanci MSZ – správce fotbalového hřiště a správce hokejbalového hřiště – jsou to zaměstnanci, kteří v drtivé většině pracují pro TJ Sokol, toto vidí jako další skrytou dotaci pro TJ Sokol.
Poté podal protinávrh, aby zastupitelstvo města schválilo grantový příspěvek na rok 2009
TJ Sokol Nové Strašecí na 50% původní navrhované částky a zároveň v průběhu roku nechalo zpracovat detailnější analýzu podpory sportu v Novém Strašecí.
p. Martin Hrbek – sportovec s TJ Sokol reprezentuje město.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – ano, reprezentuje město, ale my mu reprezentaci platíme podle odhadu
ze 70%. Dr. Kotyk dále zdůraznil, že se nezříká podpory sportu, ale nelíbí se mu skryté dotace, které do sportu jdou. Chtěl by změnit míru podpory sportu.
Ing. Miroslav Špička – částečně souhlasí s Dr. Ing. Kotykem, ale nesouhlasí se snížením grantového příspěvku na letošní rok, neboť tento grant jde na mládežnickou činnost. Ale nějaký audit peněz by se udělat měl.
Do rozpravy se zapojil dále p. Jiří Drvota, p. Václav Šilha, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., z přítomných občanů p. Vachek a pí Doležalová.
 
Poznámka : starosta vyhlásil na žádost Dr. Ing. Pavla Kotyka 2 min. přestávku na rozmyšlení, zda vezme svůj protinávrh zpět.
 
Po přestávce Dr. Ing. Pavel Kotyk vzal svůj protinávrh zpět s tím, že bod II. ukládá, se doplní
o bod 2) připravit audit podpory sportu ze strany města do 31. 7. 2009
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e ní   č. 150
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
1) Grantový příspěvek na rok 2009 TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 326.000,- Kč. Příspěvek je
     účelově přidělený sportovním oddílům: kopaná – 150.000,- Kč na činnost mládeže, hokejbal –
     85.000,- Kč na činnost mládeže + 15.000,- Kč na Pohár města N.S., lyžování – 5.000,- Kč na
     závod ve slalomu o pohár města N.S., volejbal – 27.000,- Kč na činnost oddílu + 3.000,- Kč
     na turnaje, stolní tenis – 17.000,- Kč na činnost oddílu, tenis – 3.000,- Kč příspěvek
     na posvícenský turnaj, nohejbal – 15.000,- Kč příspěvek na činnostoddílu + 6.000,- Kč
    na turnaj mládeže.
2) Čerpání grantového příspěvku na rok 2009 v plné výši od 1. 6. 2009. Do uvedeného termínu je
     možné čerpat grantový příspěvek maximálně do výše 50%.
 
II. u k l á d á
Starostovi a místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:
1) Připravit smlouvu na čerpání dotace a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ
    zajistit proplacení finančních prostředků z GRANTU 2009 a kontrolu jejich správného čerpání
   do 28.2.2010
2) připravit audit podpory sportu ze strany města – termín do 31. 7. 2009.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen byl proti a 3 členové se zdrželi hlasování
 
 
                                          
8) Prodej pozemku PK 317/2 v k.ú. Mšecké Žehrovice z vlastnictví města
 
Pan Lubor Červa, bytem Šermířská 2384/1a Praha 6 , vlastník obory „Libeň“ v k.ú. Mšecké Žehrovice se na město obrátil se žádostí o odprodej pozemku (PK) p.č. 317/2.
Jedná se o pozemek o výměře 4215 m2 zapsaný v KN na LV č. 547 pro k.ú. Mšecké Žehrovice   jako majetek obce Nové Strašecí. Pozemek byl na LV zapsán podle § 2 zákona č. 172/1991 Sb. na základě nabývací listiny z r. 1940 jako historický majetek obce.
V současné době je pozemek v  katastru nemovitostí součástí parc.č. 585/3 (trvalý travní porost) a 632/1 (vodní tok). Podle místního šetření se na pozemku nachází studna ( průměr cca 3 m), vybudovaná pravděpodobně v souvislosti se zahájením výstavby vodovodní sítě a centrálního zdroje vody pro Nové Strašecí podle PD z r. 1938, od jejíž další realizace bylo později upuštěno.
Pozemek města je součástí přírodní rezervace „ Louky v oboře Libeň“ a přístupný je pouze přes okolní pozemky. 
Důvodem žádosti p. Červy je rozšíření obory o navazující pastviny   a nutnost oplocení areálu.   Žadatel je k dnešnímu dni vlastníkem převážné většiny   výměry pozemků v této přírodní rezervaci.
RM projednala žádost o odprodej na svém zasedání dne 16. 2. 2009 a svým usnesením č. 729 doporučuje ZM s prodejem pozemku nesouhlasit a majetkoprávní vztahy k pozemku PK 317/2
a p.č. 646 v k.ú. Mšecké Žehrovice řešit nájemním vztahem. Se žadatelem byla tato možnost předběžně kladně projednána.
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotazoval na důvod nesouhlasného stanoviska.
Ing. Miroslav Špička – prodej tohoto pozemku nás nevytrhne. Tento pozemek je v místě rezervace a keltského hradiště, do budoucna bychom mohli díky tomuto pozemku celou tuto lokalitu zpřístupnit a zatraktivnit. Pokud tam nějaký pozemek vlastníme, můžeme s vlastníkem ostatních pozemků vyjednávat o zpřístupnění.
Dále se do rozpravy zapojili starosta města a Ing. Jan Bureš.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 151
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h la s í
 
s prodejem pozemku PK 317/2 v k.ú. Mšecké Žehrovice z majetku města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování
 
 
 
9) Prodej pozemku z vlastnictví města
 
ZM schválilo  dne 27. 3. 2003 svým usnesením č. 32 prodej pozemků pro výstavbu pěti garáží 
u tělocvičny BIOS vlastníkům rodinných domů v Karlovarské ulici, a to za podmínek: cena 300,- Kč/m2, prodej   po kolaudaci staveb, která proběhne nejpozději do 31. 7. 2004. Prodej čtyř pozemků byl podle tohoto usnesení ZM proveden.
V případě garáže postavené na st.p. 2361 (23 m2) nebyly stavebníkem, kterým byl pan   Jindřich Ševčík, bytem Mšecké Žehrovice 147,   dodrženy zastupitelstvem města schválené podmínky prodeje , neboť stavba garáže byla dokončena a zkolaudována až v 03/2005. Stavebník následně zemřel a z důvodu probíhajícího dědického řízení nebylo možno o převodu pozemku
pod stavbou garáží jednat.
Po projednání dědictví se vlastníkem stavby garáže na st.p. 2361 stal syn stavebníka, Jindřich Ševčík ml. nar. 26. 4. 1981, t.č. bytem Mšecké Žehrovice 77, (kontaktní adresa Nové Strašecí, Karlovarská 250), který požádal dne 26. 11. 2008 o odprodej pozemku .
Vzhledem k době, která uplynula od schválení prodeje, nedodržení původních podmínek prodeje ze strany stavebníka, změnám v cenových relacích pozemků a rovněž z důvodu změny osoby nabyvatele, byla žádost nově projednána radou města dne 15. 12. 2008, která svým usnesením č. 678 souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku za cenu 600,- Kč/m2   s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
K záměru prodeje pozemku zveřejněnému   podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb. od 5. 1. 2009 nebyla podána jiná nabídka. 
RM proto svým usnesením č. 769 ze dne 30. 3. 2009 doporučila zastupitelstvu města prodej pozemku st.p. 2361 o výměře 23 m2 do vlastnictví Jindřicha Ševčíka schválit.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 152
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej pozemku st.p. 2361 o výměře 23 m2v k.ú. Nové Strašecí ( pod stavbou garáže ve vlastnictví kupujícího) z vlastnictví města panu Jindřichu Ševčíkovi, bytem Mšecké Žehrovice čp. 77 za  podmínek :   kupní cena 600,- Kč/m2.
                                 :   kupující uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví
Text kupní smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.     
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
10) Prodej nemovitosti, čp. 642 z vlastnictví města
 
Město má ve svém vlastnictví   čp. 642 v ul. Obětí okupace , stojící na  pozemku   st.p. 748/1
o výměře 102 m2.
O její odprodej požádala paní Naděžda Laňková , bytem Keramiků 2627, Rakovník . Objekt chce po rekonstrukci využít jako výrobnu pizzy s rozvážkou.
Na základě usnesení č. 467 ze dne 25. 6. 2008 byl od 4. 7. 2008 zveřejněn
podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb. záměr prodeje nemovitosti. K záměru prodeje nebyla podána jiná nabídka .
RM na svém zasedání dne 12. 11. 2008 doporučila předložit zastupitelstvu města návrh na prodej objektu čp. 642 za podmínek, které jsou součástí návrhu kupní smlouvy. 
Geometrickým plánem byla z pozemku st.p. 748/1 oddělena nezastavěná část, která zůstane ve vlastnictví města . Budovou zastavěná část pozemku , která je předmětem převodu, má výměru 43 m2
Budova není od r. 2005, kdy v ní byl ukončen provoz moštárny, trvale využívána, pouze přechodně jako skladovací prostor. Jiné využití vzhledem ke špatnému technickému stavu budovy není možné. Objekt vyžaduje komplexní rekonstrukci a k účelu ke kterému je veden v katastru nemovitostí – objekt bydlení, je nepoužitelný. V případě demolice, která by však představovala náklad cca 100.000,- Kč, by bylo eventuálně možné pozemek pod stavbou využít pro stavbu dvou garáží (120.000,- Kč cca jedna garáž). Při zisku z prodeje pozemku pod garážemi cca 30.000,- Kč se jeví prodej objektu za kupní cenu 50.000,- Kč více efektivní.
Kupní cena zohledňuje zhoršený stavebně-technický stav objektu.
 
Do rozpravy se zapojili
p. Jiří Drvota se dotázal na zájem Českého svazu zahrádkářů, kteří o tuto budovu projevili kdysi zájem.
Ing. Jan Bechyně – Český svaz zahrádkářů – místní organizace se již rozpadla.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 153
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej objektu čp. 642 na pozemku st.p. 748/1   a pozemku st.p. 748/1 o výměře 43 m2(odděleného GP č. zak. 1998-1/2009 z původní st.p. 148/1 o výměře 102 m2) v k.ú. Nové Strašecí paní Naděždě Laňkové,   nar. 17. 12. 1966,   trvale bytem v  Rakovníku, Keramiků
čp. 2627 za podmínek:
-          cena celkem : 50.000,- Kč
-          kupující uhradí veškeré náklady spojené geodetickými pracemi a  vkladem do KN
Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
11) Prodej bytu č. 832/14 Křivoklátská ul.
 
Rada města svými usneseními č. 550 (22. 9. 2008) a 737 (2. 3. 2009) schválila zveřejnění záměru prodeje předmětného bytu, který je volný po zániku nájemního vztahu. Byt byl nabídnut k prodeji současně prostřednictvím realitní kanceláře za minimální kupní cenu 750.000,- Kč. Jedná se o byt o velikosti 1 + 1 (36,5 m2) v 5. naz. podlaží. Realitní kanceláří byl zajištěn kupec, který nabízí stanovenou kupní cenu a je ochoten kupní cenu uhradit okamžitě. Vzhledem k tomu, že se jedná o byt po neplatiči předpokládající minimální rekonstrukci za 200 tisíc korun je jakákoliv prodleva ke škodě věci a mohla by vést k poklesu ceny a poptávky.
Záměr prodeje bytu je v souladu  se schváleným auditem bytů ve vlastnictví města (usnesení RM č. 322 z 25. 1. 2008), kde především existence bytů v počtu jeden až tři v bytových domech
(2 byty v čp. 832) se jeví jako neefektivní, neboť zde má město velice omezená práva jako člen společenství vlastníků v nepoměru s povinnostmi. Ekonomicky se nevýhoda projevuje především v tom, že v bytech je regulované nájemné a město hradí do fondu oprav částku rovnající se nájemnému (30,- Kč/m2 /měsíc). Navíc město u těchto bytů hradí opravy (linka, vana a další).
Ve vlastnictví města zůstává 113 bytových jednotek. Za kupní cenu za byt lze nakoupit do vlastnictví města jiné nemovitosti. 
Z kupní ceny obdrží realitní kancelář odměnu ve výši 5% a o tuto částku je kupní cena proto navýšena.
Se záměrem prodeje tohoto bytu byli seznámeni občané v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích vyvěšením na úřední desce od 19. 3. 2009 a výhodnější nabídka dosud učiněna nebyla.
Prodej bytu za těchto podmínek byl radou města usnesením č. 768 doporučen k odsouhlasení zastupitelstvem města
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 154
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytové jednotky, a to bytu č. 832/14 (1+1) v domě čp. 832 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 832 a 833 a pozemku st.parc.č. 1344 manželům Blance a Jiřímu Fenclovým (¾ předmětu převodu) a Petru Fenclovi (1/4 předmětu převodu) všichni trvale bytem Buková 1123, Nové Strašecí za kupní cenu 790.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru. 5% z ceny obdrží realitní kancelář NOVA REALITY, Havlíčkova 1155, Nové Strašecí, IČ: 681 40 525. Text kupní smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
12) Převod částí pozemků do vlastnictví města darem
 
Městov současné dobějedná s majiteli pozemků v lokalitě „Šibeňák“ o majetkoprávním vypořádání pozemků pod stávající cestou , spojující ul. Rabasovu   a budoucí ul. Vojty Kuchynky. Bylo nalezeno řešení v případě pozemků ve vlastnictví Ing. Vožecha a spol. tvořících  většinovou část komunikace. S dalšími vlastníky nebyla jednání dosud ukončena.
V rámci zaměření hranic pozemků v terénu bylo zjištěno, že součástí cesty „okolo Šibeňáku“ jsou m.j. i části pozemků (zahrad) parc.č. 161/4 a 169/3 ve vlastnictví manželů Karla a Marie Pátkových, v KN zapsaných na LV č. 2099.
Manželé Pátkovi nabízejí městu tyto části svých pozemků parc.č. 191/4 a 169/3 potřebné 
pro zřízení cesty darem. Rozsah pozemků, které budou předmětem převodu vlastnictví je v přiloženém situačním plánu barevně vyznačen. Označení a výměra pozemků musí být upřesněna geometrickým plánem. 
RM projednala přijetí daru pozemků   na svém zasedání dne 19. 1. 2009 a svým usnesením č. 699 doporučila zastupitelstvu města přijetí daru schválit.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Luboš Dvořák se dotázal na požadavky dárců vůči městu, které souvisí s přijetím daru.
Starosta města – žádné požadavky od dárců nejsou.
Dále se do rozpravy zapojil z řad občanů p. Doležal.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 155
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) přijetí daru částí pozemků parc.č. 161/4 a 169/3 v k.ú. Nové Strašecí,  které jsou součástí stávající  cesty,     od dárců -  manželů Karla a Marie Pátkových , bytem Nové Strašecí, Rabasova 916, s tím, že město jako obdarovaný zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré náklady  spojené s převodem vlastnictví. Označení pozemků a jejich výměry budou upřesněny geometrickým plánem.
b) do doby vyhotovení GP  ošetřit budoucí převod pozemků – částí parc.č. 161/4 a 169/3 od manž. Pátkových smlouvou o smlouvě budoucí darovací.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušné smlouvy podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
 
13) Nabídka na odkoupení ½ pozemku parc. č. (PK) 1743/1 v kat. území Nové Strašecí do vlastnictví města
 
Město Nové Strašecí obdrželo nabídku JUDr. Miloše Kučery, insolvenčního správce v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Jaroslavy Prokopové, bytem Palackého č.p. 32,
Nové Strašecí na odkoupení ½ pozemku PK 1743/1 v kat. území Nové Strašecí.
Pozemek o celkové výměře 9373 m2 leží v lokalitě Nad Mackovou horou a je podle platného územního plánu města součástí komerční zóny Severozápad. JUDr. Miloš Kučera uvedl v nabídce cenu cca 50 Kč/m2. Celková cena spoluvlastnického podílu by činila cca 235.000 Kč.
Pro případ, že by se město rozhodlo uvedený spoluvlastnický podíl v insolvenčním řízení koupit, zaniknou veškerá zatížení pozemku (spoluvlastnický podíl je zatížen řadou exekucí) a kupující jej získá „čistý“. Insolvenční správce bezplatně zajišťuje veškeré úkony spojené s převodem vlastnictví a zápisem do KN, kupující je ze zákona plátcem daně z převodu nemovitosti.
Nabídka byla projednána radou města na jejím zasedání dne 30. 3. 2009 s tím, že koupě pozemku se jeví pro město jako výhodná. Koupí pozemku do vlastnictví města by se předešlo možným komplikacím při realizaci záměru využití území podle územního plánu.
Rada města proto svým usnesením č. 778 doporučila zastupitelstvu města souhlasit s koupí jedné poloviny pozemku PK 1743/1 v k.ú. Nové Strašecí majitelky Jaroslavy Prokopové v insolvenčním řízení za cenu max. 50 Kč/m2, pokud nebude znaleckým posudkem stanovena cena nižší.
Podle následně zpracovaného posudku činí úřední cena pozemku spoluvlastnického podílu 264.470 Kč, což je 56,65 Kč za m2. Nabídková cena se proto jeví jako přiměřená a koupě
pro město výhodná.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bechyně – cena se mu zdá příliš vysoká, bylo by výhodnější pověřit starostu města, aby jednal s insolvenčním správcem tohoto pozemku o výhodnější ceně.
Starosta města – v důvodové zprávě je jasně napsáno, že ve zpracovaném znaleckém posudku je cena vyšší.
p. Štefan Podhorec – pokud neschválíme prodej dnes, koupí tento pozemek někdo jiný a třeba
i za vyšší cenu.
Dále se do rozpravy zapojili: Ing. Jan Bureš, p. Václav Šilha, Ing. Miroslav Špička, z přítomných občanů p. Vožech a pí Vaicová.
Ing. Jan Bechyně podal protinávrh, který spočívá v tom, že by zastupitelstvo města uložilo starostovi města, jednat s insolvenčním správcem JUDr. Kučerou o ceně nižší.
 
Pro protinávrh pana Ing. Jana Bechyně hlasovali 4 členové zastupitelstva města, 12 členů hlasovalo proti a 2 členové se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 156
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s koupí spoluvlastnického podílu ½ pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (PK) 1743/1 v k.ú. Nové Strašecí (celková výměra pozemku zapsaná v KN 9373 m2) majitelky Jaroslavy Prokopové v insolvenčním řízení za cenu celkem 235.000 Kč.
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 4 členové hlasovali proti a 1 člen se zdržel
 
Poznámka : ve 20:00 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku
 
 
 
14) Přechody
 
Ing. Jan Bureš : Naše město postrádá řadu přechodů pro chodce na místech, která přechod vyžadují. V loňském roce byly zhotoveny nové přechody u základní školy a gymnázia, byl přemístěn a nasvícen přechod v Havlíčkově ulici, osvětlen a semafory osazen přechod v Palackého ulici. Nyní se jedná o zřízení nového přechodu v ulici Jiřího Šotky. Bylo by vhodné, aby byl zhotoven dokument, který by tato místa zmapoval. Takto vzniklý dokument bude pak také podkladem pro sestavování rozpočtu pro následující rok. Proto Ing. Bureš předkládá zastupitelstvu města návrh na usnesení, kterým by uložilo radě města nechat vytvořit dokument mapující místa, kde je nutné zhotovit přechody pro chodce. Každý přechod zařadit do skupiny určující prioritu potřebnosti. Dále zhotovit harmonogram realizace a přibližnou cenu pro přechody nejvyšší důležitosti.
 
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk : V poslední době se Nové Strašecí poměrně výrazně věnovalo obnově
a budování nových přechodů pro chodce na území města. Jako podporu této snahy bych rád navrhl doplnění některých bezpečnostních prvků k již vybudovaným přechodům. Jedná se zejména ovyužití světelných zapuštěných návěstidel, které se (díky čidlům) rozblikají při přítomnosti chodce v těsné blízkosti přechodu či na něm. Věřím, že tento systém by mohl napomoci větší bezpečnosti zejména u přechodů, které často ve větší míře využívají děti.
Jednalo by se o další nerepresivní bezpečnostní prvek dopravy v našem městě, jehož vhodnost
a nákladnost by na základě pověření zastupitelstva prověřila rada města Nového Strašecí coby jeho exekutivní orgán mající k dispozici odborný aparát. Proto Dr. Ing. Pavel Kotyk předkládá zastupitelstvu města návrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města zpracovat analýzu vhodnosti a nákladnosti bezpečnostního řešení přechodů pro chodce za použití světelných zapuštěných návěstidel a vytipovat konkrétní přechody pro chodce na území Nového Strašecí, kde by bylo žádoucí těchto prvků využít a dále na základě vzniklého zjištění předložit zastupitelstvu města návrh na konkrétní realizaci spolu se souvisejícím návrhem na změnu rozpočtu města na rok 2009
 
Do rozpravy se zapojili
p. Štefan Podhorec – k návrhu pana Ing. Bureše - přechody ve městě jsou zmapované městskou policií již od roku 2006, letos došlo k revizi tohoto materiálu. Město má 18 funkčních přechodů, z toho 10 na státní silnici a další dva přechody jsou v jednání, a to v ulici Jiřího Šotky a v ulici Křivoklátská u domu seniorů.
- k návrhu Dr. Ing. Kotyka – také by se mi líbily přechody s blikajícími světýlky, ale je to
investice v řádu 500.000,-Kč na jeden přechod a na to město nemá finanční prostředky.
Starosta města – cena těchto svítidel je opravdu takto vysoká.
p. Václav Šilha – nemyslí si, že máme nebezpečné přechody, bezpečnost ve městě je 100%.
p. Pavel Friebert – odbor dopravy v Rakovníku hovoří jasně, odmítá navyšování přechodů z důvodů zvýšení bezpečnosti v našem městě.
Ing. Jan Bechyně požádal o dokument mapující přechody ve městě a dále požádal, aby se město zabývalo realizací přechodu tam, kde Křivoklátská ulice vyúsťuje do  ulice Čsl.armády
a dobudování krátkého spojovacího chodníku na tomto místě.
Do rozpravy se dále zapojili : Ing. Jan Bureš, p. Jiří Drvota, Ing. Miroslav Špička, Ing. Luboš Dvořák.
Na závěr oba předkládající zastupitelé Ing. Jan Bureš a Dr. Ing. Pavel Kotyk vzali svoje návrhy zpět.
 
 
 
 
15) Mateřské školy
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk : Na jednání Rady školy ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí byli ředitelem Hajným všichni její členové (včetně dvou zastupitelů) informováni o převisu přihlášených dětí do MŠ. Pro školní rok 2009/2010 se jedná o více jak 20 dětí.
Podle § 2 odst. 2 vyhl. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, se třída MŠ naplňuje
do maximálního počtu 24 dětí.  Podle § 23 odst. 5 zák. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) může zřizovatel školy povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanovených prováděcím předpisem (viz vyhláška výše) do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činností školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Maximální kapacita jedné třídy je tak 28 přihlášených dětí.
Mateřská škola v Novém Strašecí má 8 věkově smíšených tříd a kapacitu 197 dětí, z toho je však jedna třída polodenní (pro adaptaci malých dětí) s kapacitou 11 dětí. Na 7 tříd tak připadá 186 dětí, z nichž na takto celodenní třídu připadá v průměru 26,57 dětí, což znamená, že na výjimky bylo pro rok 2008/2009 přijato 18 dětí.
Demografický vývoj v Novém Strašecí a okolí však dává tušit, že dětí v nejbližších letech nebude ubývat.
Z výše uvedeného vyplývá, že Nové Strašecí bude i v následujících letech potřebovat pro uspokojení potřeb obyvatel ve městě a jeho okolí nejméně jednu třídu MŠ. Její vybudování nebude nikterak snadnou záležitostí, a to nejen z finančního hlediska. Je nutno splnit mnoho podmínek, např. hygienické požadavky stanovené vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven, kde se v § 3 odst. 1 praví: Nezastavěná plocha pozemku u zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání, určená pro pobyt dětí předškolního věku musí činit nejméně 30 m2 na 1 dítě. Pozemek musí být oplocen. Plocha dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě.
Vzhledem k faktu, že příprava proveditelného záměru rozšíření MŠ není v silách jednotlivců z řad zastupitelstva, je daleko účelnější pověřit jeho předložením radu města coby exekutivního orgánu, který se může opřít o odborné zázemí MěÚ
Rekapitulace
 

Počet dětí v MŠ pro rok 2008/2009
197
Průměrný počet dětí ve jedné celodenní třídě
26,57
Celkový počet dětí přesahující počet stanovených vyhláškou (ale v souladu s povolenou výjimkou obce)
18
Pravděpodobný počet dětí, které budou odmítnuty
20
Počet potřebných tříd pro následující roky
nejméně 1
Nezastavěná plocha pozemku MŠ připadající na jedno dítě
30 m2
Plocha dětského hřiště MŠ připadající na jedno dítě
4 m2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proto Dr. Ing. Pavel Kotyk předkládá zastupitelstvu města návrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města urychleně řešit vzniklou situaci a připravit řešení, které povede k navýšení kapacity školek v nejkratším možném termínu.
 
Do rozpravy se zapojili
p. Václav Pavlík – v materiálu chybí, kolik dětí navštěvující mateřské školy bydlí přímo v Novém Strašecí a kolik dětí je přespolních.
Starosta města doplnil materiál předkládaný Dr. Ing. Kotykem, přespolních dětí v našich školkách je 41. Pro školní rok 2009/2010 je problém vyřešen, a pro další školní rok jsou připraveny varianty jak situaci vyřešit v rámci mikroregionu Novostrašecko.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – pokud chceme být jakési centrum mikroregionu, musíme nabídnout dostatečnou kapacitu mateřských škol.
Ing. Miroslav Špička – měla by tu být jakási míra solidarity od okolních obcí, jejichž děti navštěvují naše mateřské školy, avšak toto nefunguje.
Do rozpravy se dále zapojili p. Václav Šilha, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., p. Štefan Podhorec,
Ing. Jan Bechyně, Ing. Luboš Dvořák, p. Václav Horáček, z přítomných občanů p. Vachek
a p. Doležal.
 
Poznámka : ve 21:10 vyhlásil starosta města 15 min. přestávku
 
Po přestávce návrhová komise přečetla upravený návrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města předložit do šesti měsíců finanční kalkulaci na rozšíření kapacity mateřské školy o jednu třídu alternativně.
 
p. Štefan Podhorec podal protinávrh oproti původnímu návrhu
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 157
Zastupitelstvo města
 
u k l á d á
 
radě města nadále sledovat kapacitní stav mateřské školy a hledat možnost řešení při předpokládaném nárůstu dětí v předškolním věku jak z pohledu města, tak mikroregionu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti
 
 
 
16) Půjčky na projekty
 
V souladu s usnesením RM č. 474 ze dne 25. 6. 2008 byla podána na Krajský úřad Stř. kraje žádost o poskytnutí půjček na přípravu čtyřech projektů: rekonstrukce zastávek, rekonstrukce polikliniky, rekonstrukce kulturního domu a cyklotrasy. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 10. 9. 2008 byly tyto půjčky městu přiznány v celkové výši 5 miliónů korun. Oznámením z konce minulého roku odboru regionálního rozvoje KÚ byly tyto půjčky zpochybněny s odvoláním
na neschválená pravidla a smlouvy. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 13. 3. 2009 byly půjčky potvrzeny a minulý týden byly na MěÚ doručeny smlouvy o půjčkách podepsané zástupcem Středočeského kraje. De facto to znamená, že text smlouvy již nelze upravit, neboť předmětem jednání zastupitelstva kraje byl i text smlouvy.
Základní povinností dlužníka ze smlouvy o půjčce je, aby do konce roku 2010 podepsal smlouvu s poskytovatelem dotace na příslušný projekt. V opačném případě je povinnost půjčku vrátit s 5% úrokem. Stejně tak vzniká povinnost půjčku vrátit i v případě, že bude městem podána žádost
o dotaci, ale město neuspěje i bez ohledu na to, že žádost splnila veškeré požadavky. Smlouva proto obsahuje ujednání, že dlužník může kraj požádat, aby zastupitelstvo kraje prodloužilo lhůtu splatnosti.
Z přehledu ohlašovaných dotačních titulů na letošní rok vyplývá, že letos by bylo možné požádat o dotaci na cyklostezky. Zda budou v příštím roce vyhlášeny dotační tituly na ostatní projekty,
na které znějí předmětné půjčky, není dnes známo. Je třeba si uvědomit, že žádost o půjčky byla podávána za podmínek známých zhruba před rokem. 
Rada města na svém zasedání dne 14. 4. 2009 usnesením č. 795 doporučila zastupitelstvu města smlouvy o půjčkách schválit.  
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda se vypracování projektů dá zadat opravdu až po vypsání dotačních titulů a do té doby se peníze nechají ležet na účtu.
Starosta města – ano, až bude dotační titul vyhlášen, a my se rozhodneme, že do něj půjdeme, pak se uvolní tyto peníze.
Tajemník MěÚ – s těmito penězi nelze skutečně nijak disponovat do okamžiku, kdy bude vypsán ten příslušný dotační titul.
Ing. Jan Bechyně požádal o uvedení do zápisu : „ Peníze z půjček budou použity na zpracování projektové dokumentace až po následném schválení v zastupitelstvu města, že do konkrétního projektu jdeme.“
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 158
Zastupitelstvo města
 
I.   s c h v a l u j e
 
uzavření čtyř smluv o půčkách poskytnutých Středočeským krajem na úhradu nákladů vynaložených na přípravu projektů: „Rekonstrukce autobusových zastávek“ ve výši 250.000,- Kč, „Rekonstrukce polikliniky Nové Strašecí“ ve výši 1.000.000,- Kč, „Rekonstrukce Novostrašeckého kulturního centra“ ve výši 3.500.000,- Kč a „Nové Strašecí – cyklostezky, cyklotrasy“ ve výši 250.000,- Kč. Text smluv je v příloze tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvy o půjčkách podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti.
 
 
 
17) Různé
 
a)  Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů.
 
Zpráva : Projekt „Nové Strašecí – zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“ . Město již obdrželo dotaci 10.917.953,- Kč. DEKTPROJEKT, s.r.o. Praha odevzdal v těchto dnech projektovou dokumentaci pro stavební povolení a bude zahájeno řízení o vydání stavebního povolení. Současně jsou zahájeny přípravné práce na zpracování zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele, které podléhají schválení SFŽP.
Vedle zmíněného projektu město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu ve výši 300.000,- Kč na výměnu oken v budově základní školy. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.
V rámci svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko byla 23. 2. 2009  podána žádost o finanční podporu na SFŽP na projekt „Dokanalizování Nového Strašecí“ (rozpočet cca 100.600.000,- Kč se spoluúčastí města 24%) a 31.1.2009 byla podána žádost o dotaci na výstavbu ČOV na ministerstvo zemědělství v rámci programu „Obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“ (rozpočet cca 79.200.000,- Kč se spoluúčastí města 10%).
Projekt „Revitalizace Novostrašeckého potoka“. V současné době je zadáno přepracování projektové dokumentace vzhledem k tomu, že někteří majitelé pozemků na nichž se potok nachází nedali s úpravou souhlas a někteří majitelé nejsou známi tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci letos v říjnu na SFŽP, kdy je ohlášen dotační titul v rámci programu „Optimalizace vodního režimu krajiny“.
18.3.2009 byla podána žádost o finanční podporu na realizaci projektu Czech POINT upgrade
na ministerstvo vnitra v rámci Integrovaného operačního programu „eGovernment v obcích – Czech POINT“, kde je možné získat 68.540,- Kč se spoluúčastí města 10 tisíc korun   na rozšíření stávajícího technického vybavení pro Czech POINT.
Projekt „Revitalizace Komenského náměstí“. Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které již probíhá a lze očekávat vydání územního rozhodnutí. Dopracování projektové dokumentace do fáze stavebního povolení je podmíněno vypsáním dotačního titulu ROP, které lze podle posledních informací (školení ROP v Berouně) očekávat letos na podzim. Původně avizované výzvy letos na jaře nebyly vyhlášeny; (rozpočet cca 76.500.000,- Kč, předpokládaná spoluúčast města 8%).
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda je vysoká spoluúčast města u zateplení škol.
Starosta města – zhruba 14 mil. Kč.
Ing. Jan Bechyně otevřel otázku Revitalizace Komenského nám., celá rozprava se převedla na přípravu projektu revitalizace Komenského náměstí a přilehlých ulic, které zastupitelstvo města schválilo na svém 10. zasedání dne 29. 10. 2008. Do této rozpravy se zapojili starosta města, místostarosta města, Dr. Ing. Pavel Kotyk, p. Jiří Drvota, p. Štefan Podhorec, Ing. Jan Bureš,
Ing. Miroslav Špička, Ing. Věra Matějovičová, p. Pavel Friebert, z přítomných občanů p. Vachek,
p. Doležal, p. Štěpánek a pí Dvořáková.
p. Štefan Podhorec požádal, aby se zastupitelé vrátili do rozpravy ohledně bodu příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a toto téma nechali do diskuse.
Starosta města následně ukončil rozpravu.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 159
Zastupitelstvo města
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
- zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování
 
 
 
 
 
b) Převod budovy školy
 
Starosta města informoval zastupitele o ústních nabídkách představitelů Středočeského kraje ohledně převodu budovy škol v Novém Strašecí (budova gymnázia a základní školy) z majetku města do vlastnictví Středočeského kraje.
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk, starosta města, p. Štefan Podhorec, Ing. Miroslav Špička, tajemník MěÚ
a Ing. Jan Bechyně. Všichni vyjádřili nesouhlas s převodem škol.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 160
Zastupitelstvo města
 
I. b e r e n a   v ě d o m í  
 
informaci starosty města o iniciativě Středočeského kraje o převodu budovy škol v Novém Strašecí (gymnázium, základní škola) čp. 209 z majetku města do vlastnictví Středočeského kraje
 
II. n e s o u h l a s í
 
s převodem vlastnictví budovy školy v Novém Strašecí (gymnázium, základní škola) čp. 209 z majetku města do vlastnictví Středočeského kraje
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
c) Uplatnění smluvní pokuty Janoušek
 
Starosta města informoval o schůzce s panem Bc. Tomášem Hauftem, který zvažuje protinávrh rady města ohledně splátkového kalendáře a čeká na stanovisko svého právníka. Starosta města navrhuje, aby tento bod byl projednán radou města 4. 5. 2009 a následně na 14. zasedání zastupitelstva města dne 13. 5. 2009.
 
Do rozpravy se zapojili
Ing. Jan Bureš – nelíbí se mu dohoda o přistoupení k závazku mezi městem a panem Hauftem, jejímž předmětem je přistoupení k závazku Jiřího Janouška. Je toho názoru vymáhat dluh od pana Janouška.
Starosta města – priorita pro město je dokončení stavby. Pan Janoušek se nevyviňuje z pokuty
Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotázal, pokud pan Hauft přistoupí k závazku a poté nezaplatí, po kom
se bude vymáhat pokuta.
Tajemník MěÚ – pokutu lze poté vymáhat od výhodnějšího dlužníka
p. Václav Pavlík - datum, který byl navržen starostou města není vzdálený, proto bychom měli starostovi města vyhovět.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 161
Zastupitelstvo města
 
b e r e n a v ě d o m í
 
informaci starosty města ohledně nového návrhu pana Bc. Tomáše Haufta
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti, 2 členové se zdrželi
 
 
 
d) Zpráva o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kamenné Žehrovice
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice č. 4 ze dne 26. 3. 2009 a usnesení rady města Nové Strašecí č. 733 ze dne 16. 2. 2009 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
na jejímž základě bude s účinností od 1. 6. 2009 Městská policie Nové Strašecí vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným zák. č. 553/1991 Sb o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, též na území obce Kamenné Žehrovice.
Uvedené rozšíření působnosti městské policie bude mít vliv na zvýšení výdajů městské policie v roce 2009 a to o 425 tis. Kč, které však bude plně pokryto navýšením příjmů z činnosti městské policie v uvedeném období (viz přiložený přehled výdajů a příjmů).
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk požádal o uvedení do zápisu : „Rozšiřování působnosti městské policie
do takto odlehlých obcí považuji za neefektivní a v konečném důsledku vedoucí k tomu, že městská policie je všude a nikde.“
Do rozpravy se dále zapojili Ing. Jan Bechyně a  p. Martin Novák, kteří diskutovali nad měřením rychlosti radary, Ing. Luboš Dvořák požádal vrácení se k bodu jednání, což je rozšiřování policie.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 162
Zastupitelstvo města
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru zajistil realizaci navrženého rozpočtového opatření.
 
Zvýšení výdajů na § 5311 – Městská policie
Od 1.6. 2009 – veřejnoprávní smlouva s K. Žehrovicemi
- přijetí 1 strážníka od 1.6.2009           - mzdy,odvod………………………. …..     230 tis.
                                                                    - výstroj, proškolení……………..……    50 tis.
                                                                    - režijní náklady (PHM, tel. …)………    30 tis.
                                                                                         - nákup osob. automobilu (leasing) …….    115 tis.
                                                                       /32.030,- + (11.604,-x7 m) = 113.258,-/
 
                                                                Navýšení výdajů celkem…………….      425 tis.
 
Navýšení příjmů oproti roku 2008 na pol. 4121 – neinvestiční dotace od obcí
Od 1.6. 2009 – veřejnoprávní smlouva s K. Žehrovicemi (400 tis./rok) …………. 245 tis.
Úpravy smluv od 1.1.2009 + 60 tis. (Tuchlovice, Lány, Řevničov) ……………..   180 tis.
                                                                      Navýšení příjmů celkem…………..   425 tis.
Rozdíl mezi navýšenými výdaji a příjmy ………………………….…………..       0 tis.
 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že zamýšlená rozpočtová změna nebude mít žádný
 vliv na rozpočet města, který byl schválen pro rok 2009.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti
e) Řádná valná hromada akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník (VKM)
 
Představenstvo akciové společnosti VKM svolává na den 12. 5. 2009 řádnou valnou hromadu. Jelikož zástupce města je na jednání valné hromady povinen prokázat své oprávnění k účasti rozhodnutím zastupitelstva o delegaci, je nutné přijmout usnesení, ve kterém zastupitelstvo města deleguje starostu města na toto jednání.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 163
Zastupitelstvo města
 
d e l e g u j e
 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pana Ing. Pavla Vaice, starostu města Nového Strašecí, bytem Nové Strašecí, Buková 1094, jako zástupce města Nového Strašecí na valné hromadě akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, IČ: 463 56 991, která se koná dne 12. května 2009 v Kladně ve velké zasedací místnosti VKM.
Zástupce je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město jako akcionář, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu s jednacím
a hlasovacím řádem, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování
 
 
 
18) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
-          Ing. Luboš Dvořák otevřel téma revitalizace Komenského náměstí. Jeho názor je, že vše bylo projednáno ve spěchu, mělo by se toto téma ještě jednou otevřít. K tomuto názoru se připojili Dr. Ing. Pavel Kotyk, Ing. Jan Bureš a Ing. Jan Bechyně, který navrhl na příštím zasedání zastupitelstvu města promítnutí a představení projektu revitalizace Komenského náměstí
Starosta města – vše proběhlo v řádných termínech, všichni zastupitelé projekt revitalizace Komenského náměstí odhlasovali.
 
Do diskuse se z řad občanů se nikdo nepřihlásil.
 
 
 
 
 
 
19)Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 23:40 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 
 
                                   Václav Pavlík v.r.
                                  
                                  
 
           
 
 
                                                                                                      
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic  v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 6. 5. 2009

14. 5. 2009 Zobrazit méně

Stránka