Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis ze 14. zastupitelstva města ze dne 13. 5. 2009

.

 

Z Á P I S
 
z 14. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 13. 5. 2009 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
 
Přítomno: 20  členů zastupitelstva města 
                     8  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
 
1)    Zahájení
2)    Návrh zadání změny č. III Územního plánu sídelního útvaru
                   Nové Strašecí
3)    Rozpočtová opatření IV.-V./2009
4)    Plánovací smlouva na lokalitu „U Spravedlnosti“ – zástavba RD
5)    Různé
                6)    Diskuse
7)    Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Poznámka : v 18:02 přišel zastupitel Ing. Jan Bechyně (18)
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Řádně omluvena z jednání byla zastupitelka Ing. Věra Matějovičová
 
 
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Jiřího Zelenku jako předsedu,
pí Naděždu Jurgovskou a pí Lenku Stránskou jako členky.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města pí Jitku Možkovskou
a p. Jaroslava Beránka.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 13. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Václavem Pavlíkem  a RNDr. Libuší Vosátkovou bez připomínek.
 
Poznámka : v 18:05 přišel zastupitel Miloslav Kinkal (19)
                  : v 18:07 přišel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (20)
 
 
 
2) Návrh zadání změny č. III územního plánu města Nové Strašecí
Na 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí dne 27. 4. 2006 bylo schváleno usnesení
č. 245 o pořízení změny č. III. územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí, zpracovatelem této změny je Doc. Ing. Arch. Horký, DrSc. Návrh zadání změny č. III  územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí (dále jen „změna č. III  ÚP“) byl projednán s veřejností a dotčenými orgány (za platnosti stavebního zákona č. 50/1976 Sb. s dotčenými orgány státní správy), zatím však nebyl konečný návrh zadání změny č. III  ÚP schválen v zastupitelstvu města, tímto schválením se zpracování fáze „zadání“ ukončí.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, vydal stanovisko k návrhu zadání změny č. III  ÚP dne 21. 12. 2006, toto stanovisko bylo úřadu doručeno
27. 12. 2006.
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 22. 3. 2007 iniciovalo další změny, týkající se změny využití zóny Severozápad (zóna „G“). Pro ověření potencionálu a kapacitních možností nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města RM rozhodla o vypracování územní studie, a to ve dvou variantních řešeních, jako podkladového materiálu k dokončení zadání změny
č. III ÚP.
V době zpracovávání územní studie zóny Severozápad bylo na úřad doručeno dalších 24 požadavků a podnětů (vzešlých z veřejného projednání) na změnu územního plánu, 2 další požadavky vyplynuly z potřeb města.
Rada města se novými požadavky a podněty zabývala na svých jednáních dne 26. 11. 2007 (usnesení č. 259), dne 30. 11. 2007 (usnesení č. 268), a dne 16. 3. 2009 (usnesení č. 759).
OI MěÚ na základě opakovaných konzultací na odboru územního a stavebního řádu a také odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, a dále konzultací na úřadu územního plánování (MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic) projednal možnost začlenění požadavků a podnětů vzešlých z veřejného projednání v rámci rozpracovaného návrhu zadání změny č. III  ÚP za využití § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění („Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení.“ Schvalujícím orgánem města je zastupitelstvo města.).
Rada města souhlasila se zapracováním těchto požadavků a podnětů do rozpracovaného návrhu zadání změny č. III  ÚP:
1.      KVATRUM s. r. o. – změna funkčního využití pozemků parc. č. 1320/2, 1320/3 a st. 1111 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: občanská vybavenost, zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
Požadovaný nový stav: bytové domy /zpracovatel Doc. Ing. Arch. Horký, DrSc. doporučil po posouzení omezující podmínku zachování min. 60 % plochy pozemků parc. č. 1320/2, 1320/3v kat. území Nové Strašecí s funkcí veřejné zeleně/.
2.      LIDL ČR v. o. s. – změna funkčního využití pozemku parc. č. 1485/14 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační.
Požadovaný nový stav: všeobecné smíšené území – areál pro bydlení a komerční aktivity.
3.      LOSL s. r. o. – změna funkčního využití pozemku parc. č. 1475/20 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační.
Požadovaný nový stav: areál výroby, skladů a služeb – komerční plochy.
4.      Alice a Miloš Matějkovi, Buková č.p. 1110, Nové Strašecí – změna funkčního využití pozemku parc. č. 1302/2 v kat. území Nové Strašecí.
Současný stav dle ÚP: čistě obytné území
Požadovaný nový stav: areály výroby, skladů a služeb (komerční plochy).
5.      Ing. Tereza Kovalská, Okružní č.p. 636, Nové Strašecí, a Jitka Hančáková, Okružní č.p. 1027, Nové Strašecí – změna využití pozemků parc. č. 220/1 a 220/19 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: rekreační zástavba
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – zástavba RD
6.      Jaroslav Šustek, Čelechovická č.p. 1047, Nové Strašecí – změna využití pozemků parc. č. 435/4, st. 1882/1 a 442/2 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – řadové RD, nebo čistě obytné území – bytové domy.
7.      Ing. Jitka Nechutná, Fojtíkova č.p. 2276, Rakovník – žádost o posunutí hranice zastavitelného území města za pozemek parc. č. 317 v kat. území Nové Strašecí, a možnost využití citovaného pozemku k výstavbě RD.
Současný stav dle ÚP: zahrady sady, vně zastavěného území města (extravilán)
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – zástavba RD, začleněné do zastavěného území města (intravilán).
8.      Město Nové Strašecí – změna využití části pozemku parc. č. 2133/1 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: ÚP neřeší
Požadovaný nový stav: čistě obytné území k zástavbě RD
 
9.      Město Nové Strašecí – změna využití části pozemků parc. č. 1744/5, 1746/1 a 1747/7 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: komunikace
Požadovaný nový stav: čistě obytné území k zástavbě RD
10. Štefan Podhorec, Rabasova č.p. 1210, Nové Strašecí – žádost o změnu funkčního využití pozemků parc. č. 150 a 151/2 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň krajinotvorná, zahrady a sady
Požadovaný nový stav: čistě obytné územízástavba RD.
11. LIDL – prodejny potravin – žádost o změnu funkčního využití pozemku parc. č. 1485/15 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
Požadovaný nový stav: všeobecné smíšené území – areály pro bydlení + komerční aktivity.
 
Rada města nesouhlasila se zapracováním těchto požadavků a podnětů do rozpracovaného návrhu zadání změny č. III. ÚP:
12. Stanislav Jebavý, Nový Důl č.p. 57 – změna rekreačního objektu na rodinný dům, týká se č.p. 568
Současný stav dle KN: objekt k bydlení, budova s číslem popisným
Požadovaný nový stav: objekt k bydlení, budova s číslem popisným.
13. Antonín Cífka, Lesní 907, Nové Strašecí – žádost o stanovení limitů ÚP a zařazení pozemku parc. č. 278/2 v kat. území Nové Strašecí do pozemků určených k výstavbě RD nebo bytových domů
Současný stav dle ÚP: čistě obytné území
Požadovaný nový stav: čistě obytné území
14. Antonín Cífka, Lesní 907, Nové Strašecí – změna využití pozemků PK 1632, PK 1634 a PK 1640 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
Požadovaný nový stav: pozemky určené k výstavbě rekreačních domů či chat
15. Antonín Cífka, Lesní 907, Nové Strašecí  – žádost o stanovení limitů ÚP a zařazení pozemku parc. č. 278/2 v kat. území Nové Strašecí do pozemků určených k výstavbě RD nebo bytových domů – žádost podána opětovně
Současný stav dle ÚP: čistě obytné území
Požadovaný nový stav: čistě obytné území
16. Antonín Stříbrský, Pražská č.p. 197, Lišany – ponechání pozemku parc. č. 1350/1 v kat. území Nové Strašecí v rozvojových plochách pro zástavbu RD.
Současný stav dle ÚP: čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD, bod č. 51 rozpracované změny č. III. územního plánu – zrušení rozvojových zón 22 a 28 severně od silnice R6
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD.
 
17. Jiří Pospíšil, Strašecká č.p. 132, Rynholec – žádost o změnu využití pozemku parc. č. 63/2 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD
Požadovaný nový stav: všeobecné smíšené území – areály pro bydlení + komerční aktivity.
18. Antonín Cífka, Lesní č.p. 907, Nové Strašecí – žádost o změnu funkčního využití pozemku parc. č. 1632 PK v kat. území Nové Strašecí – opětovné podání
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
Požadovaný nový stav: rekreační zástavba.
19. Jaroslav Šustek, Čelechovická č.p. 1047, Nové Strašecí – žádost o změnu funkčního využití pozemku parc. č. 2936 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
Požadovaný nový stav: všeobecné smíšené území – areály pro bydlení + komerční aktivity.
Rada města souhlasila se zapracováním těchto požadavků a podnětů do rozpracovaného návrhu zadání změny č. III. ÚP, po předchozím ověření reálnosti požadavků a podnětů (ověření provedl zpracovatel Doc. Ing. Arch. Horký DrSc.):
20. Hana Kreibichová, Karlovarská 249, Nové Strašecí – změna využití pozemku parc. č. PK 398/1 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: plocha pro volný čas, sport a rekreaci.
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – k výstavbě rodinných domů
Navrhovanou změnu využití nelze akceptovat.
21. Petr a Jitka Seligerovi, Křivoklátská č.p. 929, Nové Strašecí – změna využití pozemků PK 306/4 a PK 307/1 (KN 306/4) v kat. území Nové Strašecí na čistě obytné území, zástavbu rodinnými či bytovými domy.
Současný stav dle ÚP: hromadné garáže + 2 obslužné objekty
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – zástavba rodinnými domy či bytovými domy
Navrhovanou změnu využití nelze akceptovat.
22. Zdeněk a Eva Linkeovi, Vilová č.p. 955, Nové Strašecí – změna funkčního využití pozemků parc. č. 1350/3 a 1350/5 – nyní parc. č. 1475/19 – v kat. území Nové Strašecí na čistě obytné území k zástavbě rodinnými domy.
Současný stav dle ÚP: část komunikace, část čistě obytné území – bytový objekt
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – zástavba RD
Navrhovanou změnu využití nelze akceptovat.
23. Ladislav Masák, Školní č.p. 290, Lány – žádost o změnu funkčního využití pozemku parc. č. 207/12 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: část čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD, část plochy pro volný čas, sport a rekreací
Požadovaný nový stav: částčistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD na všeobecné smíšené území (areál pro bydlení a komerční aktivity), částplochy pro volný čas, sport a rekreací na čistě obytné území – zástavba RD.
Navrhovanou změnu lze akceptovat.
 
24. Hamburk – Milan Mach, Šultýsova č.p. 529/3, Slaný – žádost a zařazení části odpočívky u motorestu Farma do komerčních ploch. Záměrem žadatele je vybudování ČS PHM, popřípadě mycí linky či pneuservisu.
Současný stav dle ÚP: ÚP neřeší
Požadovaný nový stav: areály výroby, skladů a služeb (komerční plochy).
Navrhovanou změnu lze akceptovat.
 
 
Požadavky a podněty, které již obsahuje rozpracovaný návrh zadání změny č. III. ÚP:
25. Mgr. Jiří Bouček, Poděbradova 126, Nové Strašecí – změna funkčního využití pozemků PK 1801 a PK 1809 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační.
Požadovaný nový stav: bytová výstavba
26. Květa Schlachterová, Žižkovo nám. 971, Nové Strašecí – změna využití pozemků PK 383 v kat. území Nové Strašecí
Současný stav dle ÚP: část komunikace, část plocha pro volný čas, sport a rekreaci
Požadovaný nový stav: čistě obytné území – k výstavbě rodinného domu
 
Požadavkem a podnětem pro úpravu návrhu zadání změny č. III  ÚP byla dále variantní územní studie zóny Severozápad. Byla vypracována za účelem ověření potencionálu a kapacitních možností nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města.
RM projednala dne 27. 10. 2008 zpracovanou územní studii v obou variantních řešeních
a usnesením č. 587 vybrala variantu „B“ se změnami:
a) Ponechat lokalitu řešenou ve studii pro funkční využití „logistické centrum a areál neobtěžující výroby a služeb“ jako územní rezervu s širším funkčním využitím (všeobecně smíšené území).
b) Areál hasičské zbrojnice a TS situovat v prostoru vedle zóny Z.12 dle studie (podnikatelský inkubátor) a páteřní komunikace, na straně k budoucí okružní křižovatce na silnici II/237.
Varianta „B“ byla následně zapracována do návrhu změny č. III  ÚP v úrovni rozsahu a obsahu řešení změny územního plánu. Jelikož změna územního plánu (jak v úrovni zadání, tak v úrovni návrhu) řeší pouze funkční využití ploch a nemůže řešit podrobnější rozpracování do úrovně umístění jednotlivých staveb apod., obsahuje návrh zadání změny č. III  ÚP bod 28 – „v závazné části dokumentace změn III doporučit vypracovat pro území zóny regulační zastavovací plán“. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobnější podmínky pro využití pozemků, pro umístění
a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí (§ 61 stavebního zákona). Následné zpracování regulačního plánu (v době vzniku potřeby) je pro zónu Severozápad více než žádoucí.
Návrh zadání změny č. III  ÚP byl zpracován podle zákona č. 50/1976 Sb., v posledním platném znění („starý“ stavební zákon). Podle metodických pokynů Ústavu územního rozvoje v Brně, projednání na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení
(Mgr. Nápravník, jednání dne 2. 10. 2008), a projednání na úřadu územního plánování – MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic (Ing. Vachtlová, jednání dne 10. 10. 2008) bylo třeba upravit textovou část návrhu zadání změny č. III ÚP do souladu s přílohou č. 6 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tuto úpravu provedl zpracovatel Doc. Ing. Arch. Ivan Horký, DrSc.
Úprava návrhu zadání změny č. III ÚP bude mít vliv na celkovou cenu díla. Navýšení za úpravu návrhu zadání ve výše uvedeném rozsahu zatím nebylo kalkulováno. Bez projednání v zastupitelstvu města nelze definovat přesný a konečný rozsah úpravy návrhu zadání změny
č. III ÚP. Obecně však lze konstatovat, že finanční náklady budou mnohonásobně nižší, než řešení uplatněných podnětů a požadavků například formou změny č. IV územního plánu. Neméně důležité je i časové hledisko, kdy změnu č. III  ÚP je nadále reálné dokončit do podzimu letošního roku. Zpracování případné změny č. IV  územního plánu města lze odhadovat na cca 1,5 roku.
Zpracovávání dalších změn stávajícího územního plánu je pak nežádoucí i z dalších důvodů, a to:
-                 tříštění koncepce původního územního plánu,
-                 podle stavebního zákona je nutné územní plán města jako celek upravit do souladu se stavebním zákonem nejpozději do 31. 12. 2015 (nebude-li ÚP upraven, bude k uvedenému datu ukončena jeho platnost); zpracovávání dalších dodatků lze považovat za neekonomické.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně se dotazoval, zda výběr zpracované územní studie dle varianty B je v kompetenci rady města.
 
Poznámka : v 18:30 hod. starosta města vyhlásil 5 min. přestávku na ověření správnosti postupu   
                    rady města
 
Pavel Friebert – toto se řídí stavebním zákonem, zastupitelstvo města schvaluje územně plánovací doklady, ale nevyjadřuje se k územně plánovacím podkladům, kterými územní studie je.
 
Poznámka : starosta města přivítal PhDr. Marcela Chládka, MBA – náměstka hejtmana Středočeského kraje a senátora pro volební obvod Rakovník a Louny a dále  PaedDr. Milana Němce – radního pro oblast školství Středočeského kraje.
 
Dále bylo pokračováno v rozpravě
Dr. Ing. Pavel Kotyk – nelíbí se mu včlenění školy mimo historické centrum do Severozápadní zóny
Pavel Friebert – vysvětlil, co je předmětem studie Severozápadní zóny – je vypracována proto, aby prokázala možnosti zóny. Ve studii je nakreslená škola, ale to ještě neznamená, že tam stát bude.
Ing. Miroslav Špička – studie a územní plán jsou dvě různé věci. My dnes schvalujeme návrh změny územního plánu a v mapce severozápad je vyznačen jako plocha k výrobě, skladů a služeb.
Doc. Ing. Arch. Ivan Horký, DrSc. objasnil okolnosti změny č. III územního plánu, kdy studie Severozápadní zóny byla vyvolána potřebou přehodnotit využití těchto ploch v okolí města.
Ing. Jan Bureš položil otázku na PhDr. M. Chládka ohledně hlavního tahu komunikace Rakovník – Praha.
PhDr. Marcel Chládek, MBA potvrdil, že jedna z variant je i ta, že hlavní tah z Rakovníka by vedl přes Lišany na Karlovarskou silnici.
Ing. Jan Bechyně požádal o uvedení do zápisu : „Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé,
dne 8. března 2007 jsme byli svoláni tehdejším starostou města panem Jakubem Kleindienstem na pracovní zastupitelstvo města, jehož programem byl územní plán města. Na uvedeném zastupitelstvu města byly zastupiteli navrženy a ve všeobecné debatě odsouhlaseny další logické dílčí změny územního plánu města. Vzhledem k tomu, že z tohoto pracovního zastupitelstva nebyl oproti slibu pana Jakuba Kleindiensta vyhotoven zápis o navržených změnách a tyto změny nebyly promítnuty do dnes schvalovaných změn, rozhodl jsem se hlasovat proti dnes navrženým změnám. Rovněž tak rozhodnutí rady města o výběru varianty „B“ územní studie zóny Severozápad nebylo před zapracováním do návrhu změn č. III územního plánu projednáno na Komisi pro strategický rozvoj a ani projednáno a odsouhlaseno na zastupitelstvu města. V návrhu varianty „B“ nesouhlasím s umístěním velkých hal a čerpací stanice v blízkosti školy
a centrálního náměstí.“
Do rozpravy se dále zapojili : místostarosta města a p. Václav Pavlík
 
Poznámka : v 19:20 hod. starosta města navrhl 10 min. přestávku
 
Po přestávce se do rozpravy nikdo nezapojil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 164
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
návrh zadání změny č. III  územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města jako pověřenému zastupiteli
-                 zadat zpracovávání návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele Doc. Ing. Arch. Ivana Horkého, DrSc.,
-                 iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí,
-                 předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III  územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí ke schválení zastupitelstvu města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 3 členové hlasovali proti a 4 členové se zdrželi hlasování.
 
 
O slovo požádal náměstek hejtmana Středočeského kraje a senátor pro volební obvod Rakovník
a Louny -PhDr. Marcel Chládek, MBA. Své vystoupení na zastupitelstvu města směřoval k budově Gymnázia Nové Strašecí, která je dle jeho názoru v žalostném stavu. Kraj nemůže žádným způsobem pomoci investicím do budov, které kraji nepatří. Proto tu vznikl jakýsi návrh smlouvy, ve které by město převedlo budovu gymnázia na kraj za symbolickou částku s tím, že by ve smlouvě bylo zakotveno, že v budově se musí gymnázium ponechat. Poté se nabídla
i alternativa, že je možno převzít celou budovu, jak gymnázia, tak základní školy, s tím, že základní škola by byla v budově pouze za provozní náklady. Je to pouze na městu, jak se rozhodne, protože kraj má celou řadu budov, o které se musí starat, toto by byla pouze starost navíc.
Na jeho slova reagoval starosta města- ústní nabídka byla projednána jak radou města, tak zastupitelstvem se zamítavým stanoviskem. Hlavním důvodem tohoto postoje je obdržení dotace ve výši 10.917.953,-Kč na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol a dále obdržení dotace ze státního rozpočtu ve výši 300.000,-Kč na výměnu oken v budově ZŠ.
Dále reagoval Ing. Jan Bechyně, Dr. Ing. Pavel Kotyk a dále PaedDr. Milan Němec.
 
 
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období IV.-V. /2009
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- zastupitelstvem města schválený nákup spoluvlastnického podílu ½ pozemku par. č. 1743/1
   v  k. ú. Nové Strašecí od Jaroslavy Prokopové v insolvenčním řízení,
- nákup a instalaci 2 ks měřičů rychlosti dle dříve schváleného záměru.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bechyně, Ing. Miroslav Špička a Václav Horáček.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 165
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období IV.-V./2009
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   IV.-V. / 2009
 
I. PŘÍJMY                                                                                            v tis. Kč
  
  
   1. Kapitálové příjmy
 
      Příjmy z prodeje pozemků - navýšení oproti schválenému rozpočtu                        235
              (§ 3639, pol. 3111 – prodej pozemků)
 
          Příjmy celkem:                                                                                                      235    
 
II. VÝDAJE   
 
   1. Kapitálové výdaje        
 
     a)Nákup ½ pozemku p.č. 1743/1 v k.ú. Nové Strašecí (insolvenční řízení)             235
             (§ 3639, pol. 6130 – nákup pozemků)
 
     b) Nákup a instalace 2 ks měřičů rychlosti                                                                   97
              (§ 2223, pol. 5169, 6122 – stroje a zařízení)
                                                                         
   2. Běžné výdaje
 
      Snížení výdajů na dopravní obslužnost - úspora oproti schválenému rozpočtu
              (§ 2221, pol. 5329 – příspěvek města na dopravní obslužnost)                          - 97
                                                             
          Výdaje celkem :                                                                                        235
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování.
 
4) Plánovací smlouva na lokalitu „U Spravedlnosti“ – zástavba RD
 
Mgr. Jiří Franc, jednatel společnosti Křivoklátská vyhlídka, s. r. o., projednal s OI MěÚ možnost uzavření plánovací smlouvy, která by stanovila práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „U Spravedlnosti“, kde má proběhnout zástavba rodinných domů.
OI MěÚ zpracoval návrh plánovací smlouvy, která obsahuje závazek stavebníka (Křivoklátská vyhlídka, s. r. o.) vybudovat na svůj náklad a umožnit kompletní využití dopravní a technické infrastruktury v dotčené lokalitě nejpozději do 31. 12. 2010. Stavebník za stanovených podmínek daruje městu pozemky parc. č. 284/106, 284/120, 278/15, 284/124, 284/90, 284/91, 284/117, 284/119, a 278/3 v kat. území Nové Strašecí. Stavebník dále daruje Městu místní komunikace včetně jednostranných chodníků, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci, tlakovou splaškovou kanalizaci.
Technická infrastruktura – distribuční rozvody vody, plynu a elektro – budou předmětem provozního a majetkoprávního vypořádání se Středočeskými vodárnami, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., a ČEZ Distribuce, a. s.
Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné finanční nároky, na budování dopravní a technické infrastruktury se nebude nijak podílet. Naopak jejím podpisem a naplněním získá do vlastnictví nemovitý majetek. Po darování dopravní a technické infrastruktury vzniknou Městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, zvýšení počtu svítících bodů VO s dopadem na provozovatelskou smlouvu; u kanalizace je předpoklad provozování oprávněným subjektem).
Plánovací smlouvu schvaluje Zastupitelstvo města. Stavebník v souvislosti s tím požádal z důvodu časové tísně o její projednání na nejbližším ZM.
Rada města tento bod projednala na svém 68. zasedání dne 4. května a doporučuje zastupitelstvu plánovací smlouvu schválit.
 
Do rozpravy se zapojili
Dr. Ing. Pavel Kotyk, starosta města, místostarosta města a p. Pavel Friebert.
 
Po projednání zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 166
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Plánovací smlouvu mezi společností Křivoklátská vyhlídka, s. r. o.,se sídlem: Huťská čp. 1294, Kladno, IČO: 28235843 a městem Nové Strašecí, stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „U Spravedlnosti“ (zástavba RD).
Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou plánovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
 
 
 
 
5) Různé
 
Bez příspěvku.
 
 
6) Diskuse 
 
Poznámka : v 20:33 hod. odešel Dr. Ing. Pavel Kotyk (19)
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-                 Ing. Jan Bechyně se dotazoval na nová stání na parkovišti v Křivoklátském sídlišti, z jaké iniciativy vzešlo a z jakých financí.
Odpověděl p. Štefan Podhorec – parkoviště realizují Technické služby, s.r.o. z výběru  parkovného. Tato akce je již plánovaná delší dobu.
 
-                 Ing. Jan Bechyně se dotázal na volný pozemek mezi Plusem a Lidlem před tržnicí, komu tento pozemek patří a zda by se nedal vybudovat nějaký propojovací chodník.
Štefan Podhorec – dnes jsme o tomto jednali v bodu 2, Lidl tento pozemek koupil a žádá o to, aby tam mohl vybudovat zónu pro parkování.
 
-                 Ing. Jan Bechyně se dotázal na překopy v ulici Čsl. armády, loni v květnu tuto problematiku řešil s Ing. Dubravským. Na chodnících jsou v překopech velké schody, které pro starší občany jsou problematické.
Pavel Friebert – v tuto chvíli na tento dotaz neumím reagovat, musím si zjistit přesné informace.
 
-                 Ing. Jan Bechyně se dále dotázal na využitelnost prostor budovy početky, zda se její využití už nějak zlepšilo.
Starosta města – využitelnost prostor v této budově je již značná. Je pravda, že ještě nějaké volné prostory v tomto objektu jsou, ale město usiluje o maximální naplněnost
 
-                 Ing. Jan Bechyně se dále dotázal na pracovní smlouvu p. J.Kleindiensta, na pozemky v průmyslové zóně a na přemostění dálnice v této zóně
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásil:
 
-                 p. Štěpánek poukázal na nebezpečnou situaci v Tovární ulici, kde v křižovatce na silnici je otevřený vodní uzávěr. Je to tam sice značené, ale jen z jedné strany. Je to tam nebezpečné, protože se jezdí v protisměru.
p. Pavel Friebert – o tomto víme, vodárny odstraňovali havárii, jednáme s nimi, aby to urychleně napravily.
Na toto téma navázal Ing. Jan Bureš – při vyjížďce z města po Karlovarské silnici je u přechodu pro chodce značka značící objížďku. Je to pro chodce velmi nebezpečné, řidič je vidí až na poslední chvíli.
p. Pavel Friebert – kompetence je pouze na odboru dopravy MěÚ Rakovník.
 
 
 
7) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 20:52 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Jitka Možkovská v.r.
 
 
                                   Jaroslav Beránek v.r.
 
 
                                   .
                                  
 
 
 
 
           
                                                                                                      
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic  v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 20. 5. 2009

26. 5. 2009 Zobrazit méně

Stránka