Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 16. zastupitelstva města ze dne 9. 9. 2009

.

 

Z Á P I S
 
z 16. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 9. 9. 2009 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno: 18  členů zastupitelstva města 
                     9  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období VII. – VIII./2009
4.   Průběh a financování stavby zateplení škol
5.   Přijetí daru - pozemku parc.č. 306/166 do vlastnictví města
6.   Prodej pozemků pro výstavbu komunikace R6
7.   Prodej bytu č. 929/5 v Křivoklátském sídlišti
8.   Směna a prodej pozemků v lokalitách V Nádavkách, Al. Jiráska
      a Nad Větrákem
9.   Změna smluvního vztahu komunikace Na Spravedlnosti
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
 
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:03 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou Ing. Jiří Zelenka, Naděžda Jurgovská a Miloslav Kinkal, za pozdní příchod se omluvili Ing. Věra Matějovičová, p. Václav Pavlík a  Dr. Ing. Pavel Kotyk.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 15 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Poznámka : v 17:05hod. přišel zastupitel p. Václav Pavlík (16)
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku  jako předsedu,
pí Lenku Stránskou a Ing. Luboše Dvořáka jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Štefana Podhorce
a RNDr. Libuši Vosátkovou.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Martinem Hrbkem a p. Miloslavem Kinkalem
bez připomínek.
 
Poznámka: v 17:10 hod přišla zastupitelka Ing. Věra Matějovičová (17)
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy, se kterým bylo obnoveno jednání o možnosti i jiného majetkového vypořádání. Pro dokončení likvidace, tedy
po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města zatím s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé Havlíkovi a Pašavovi, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu, budou pokračovat další jednání. Na vlastnický podíl Pašavů v katastru nemovitostí je vyhlášena exekuce – úkol nelze zatím řešit.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést. Stav k 8/2009 nezměněn.
                       
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Než společnost dokončí jednání s vlastníky pozemků, připravil OI MěÚ návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací, který byl společnosti zaslán k vyjádření.
 
            7. zasedání zastupitelstva města konané dne 27. 2. 2008
Usnesení č. 80 – Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města- trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru – pozemku parc.č. 207/199 o výměře 79m2
do majetku města (dárci K. Pátek, J. Lípa a J. Lípová). Místostarosta města podepsal smlouvu
(chybí podpis druhé smluvní strany)
 
            9. zasedání zastupitelstva města konané dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 112 – Prodej části pozemku parc.č. 29/1 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 29/1 paní Janě Follprechtové. Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena. Zaměření realizované stavby bylo předloženo
dne 19.8.2009 OI MěÚ, smlouva bude uzavřena během měsíce září.
 
            9. zasedání zastupitelstva města konané dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 115 – Prodej pozemků st.p. 149/1, 149/2, a 150/3 v k.ú. Nové Strašecí – splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej výše uvedených pozemků ( 149/1, 150/3 – Jiří Slánička, 149/2 Ing. Jan Novák a Bc. Vladimír Novák). Kupní smlouvu včetně ošetření věcných břemen připravila notářka v Novém Strašecí. Kupní smlouva uzavřena dne 3.8.2009, probíhá řízení
o vkladu do katastru nemovitostí.
 
            11. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 12. 2008
Usnesení č. 141 – Inventura stavebních pozemků - splněno
Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi MěÚ provést inventuru stavebních pozemků
ve vlastnictví města z pohledu možnosti jejich zasíťování do 30. 6. 2009 a předložit ji
na zastupitelstvu města. Na programu dnešního zastupitelstva města.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009
Usnesení č. 150 – Městské granty – splněno
Zastupitelstvo města schválilo grantový příspěvek na rok 2009 pro TJ Sokol Nové Strašecí
ve výši 326.000,-Kč. Zastupitelstvo města dále uložilo starostovi a místostarostovi připravit audit podpory sportu ze strany města do 31. 7. 2009. Na programu dnešního zastupitelstva.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009 
Usnesení č. 152 – Prodej pozemku z vlastnictví města st.parc. 2361 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2361 ( Ševčík) a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Žadatel byl informován o projednání v ZM. Z důvodu jeho nespolupráce nebylo možno kupní smlouvu zatím uzavřít.
 
 
 
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009
Usnesení č. 155 – Převod částí pozemků do vlastnictví města darem - trvá
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru částí pozemků parc.č. 161/4 a 169/3 v k.ú. Nové Strašecí od dárců manželů Pátkových. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. Konečnou smlouvu bude možno uzavřít po vyhotovení GP.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování k projednání.
 
            15. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 6. 2009
Usnesení č. 170 – Převod pozemku pod místní komunikací do vlastnictví města - splněno
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc.č. 649 v k.ú. Mšecké Žehrovice do vlastnictví města. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu. Darovací smlouva podepsána, zapsáno v katastru nemovitostí.
 
            15. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 6. 2009
Usnesení č. 171 – Převod pozemků z a do vlastnictví města (čp. 1155 a 78) – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej parc.č. 2971 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Švecových s Rosenraiterových a dále koupi pozemku parc.č. 2972 do vlastnictví města a uložilo starostovi města obě příslušné smlouvy podepsat. Příslušné smlouvy byly na MěÚ připraveny, druhá smluvní strana se zatím nedostavila k podpisu.
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Jan Bechyně se dotazoval k prvnímu kontrolovanému bodu - likvidaci Městského podniku služeb Nové Strašecí.
Odpověděl Václav Horáček, doplnil tajemník MěÚ.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 173
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
 
 
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období VII.-VIII. / 2009
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí dotací,
- zaplacení finanční náhrady za získané pozemky od PF ČR,
- změny v rozpočtu z důvodu zpracování projektových dokumentací.
 
Rozpočtová opatření byla projednána na schůzi finančního výboru dne 2. 9. 2009 a ten je doporučil k dalšímu projednání a následnému schválení.
Rada města projednala uvedená rozpočtová opatření dne 31. 8. 2009 a rovněž doporučuje, aby zastupitelstvo města rozpočtová opatření za období VII.-VIII./2009 schválilo.
 
Do rozpravy se zapojili p. Jiří Drvota a starosta města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 174
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období VII.-VIII./2009.
 
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   VII.-VIII. / 2009
 
I. PŘÍJMY                                                                                                 v tis. Kč
  
   1. Přijaté dotace
 
      a) Zastupitelstvo kraje – usnesení č. 51-5/2009
            Poskytnutí investičního příspěvku na úpravu altánu a lesoparku na Šibeničním vrchu
             pol. 4222                                                                                                                   42
            Poskytnutí finančního příspěvku na výsadbu olší (rybník Podhorní)
             pol. 4122                                                                                                                   18
            Poskytnutí finančního příspěvku na ošetření památného jasanu (u Isidora)
             pol. 4122                                                                                                                    7,5 
 
       b) Ministerstvo kultury – rozhodnutí č.j. 270-661/2009-OUK
            Poskytnutí neinvestiční dotace na knihovnický softwar (VISK3)
             pol. 4122                                                                                                                   78
 
       c) Ministerstvo vnitra, dotace ze strukturálního fondu ERDF
            Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt CzechPOINT 
             pol. 4153                                                                                                                58,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
       
    2. Kapitálové příjmy
 
         Příjmy z prodeje pozemků – navýšení oproti schválenému rozpočtu                           55
         (§ 3639, pol. 3111 – prodej pozemků)
                Příjmy celkem:                                                                           258,759 Kč    
II. VÝDAJE   
 
   1. Výdaje spojené s přijetím dotací        
 
     a)Úprava lesoparku a altánu na Šibeničním vrchu                                                          42
           (§ 3745, pol. 6121)
      b) Výsadba olší (rybník Podhorní)                                                                                   18
           (§ 3745, pol. 5169)
      c) Ošetření památného jasanu                                                                                           7,5
           (§ 3745, pol. 5169)
      d) Městská knihovna – knihovnický sofware                                                                  78
            (§ 3314, pol. 5172)
      e) Výdaje v souvislosti s projektem CzechPOINT                                                      58,259
            (§ 6171, pol. 5169)
 
 
      2. Kapitálové výdaje
 
        Zaplacení finanční náhrady za pozemky převedené z vlastnictví ČR do majetku
         města na základě výzvy Pozemkového fondu ČR                                                       55
          (§ 3639, pol. 6130 – nákup pozemků)
 
        Výdaje celkem :                                                                          258,759 Kč
            
III. PŘEVODY   MEZI  §§   
 
§ 3745, pol. 5169 – péče o vzhled obcí (PD Komenského náměstí)                         200
                                architektonická úprava veřejné zeleně ve městě                        205
 
§ 6171, pol. 6121 – činnost místní správy, projekty                                                           - 405
 
§ 3412, pol. 5169 – MSZ (PD tribuna a ochraný val)                                                              92
 
§ 6171, pol. 6121 – činnost místní správy, projekty                                                            -   92
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
4) Průběh a financování stavby zateplení škol
 
I.                   Průběh stavby
Dodavatel stavby B&J Holding, a. s., po podpisu smlouvy o dílo (29. 7. 2009) a právní moci stavebního povolení (5. 8. 2009) zahájil realizaci stavby „Nové Strašecí – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“. Stavební práce byly zahájeny
na objektu základní školy tak, aby do 1. 9. 2009 byla severní a východní stěna základní školy dokončena a bez lešení.
Po odstranění nesoudržných omítek, keramického obkladu a po provedení průzkumných prací
u styku obvodové konstrukce budovy základní školy s terénem, a na střeše základní školy, byly zjištěny některé stavebně technické závady budovy školy. Jedná se zejména o tyto záležitosti:
-          statické porušení atiky střechy (vodorovné trhliny), kdy mezi betonovou mazaninou ploché střechy a zdivem atiky není dostatečná dilatace a mazanina střechy vlivem různých teplotních roztažností použitých materiálů atiku vytlačuje,
-          zdivo budovy školy je v některých částech nekvalitně vyzděno (spáry mezi tvárnicemi jsou někde i šíře 5 cm, na zdivu je kombinován různý materiál s různou tepelnou roztažností) a ve zdivu jsou lokální praskliny,
-          vodorovná hydroizolace budovy je pod stávající úrovní terénu.
O řešení výše uvedených stavebně technických závad byl požádán zástupce zpracovatele projektové dokumentace Ing. Tomáš Peterka, který navrhl následující řešení:
statické porušení atiky střechy:
a) oprava provedena kotvícím systémem Helifix (kotvení rohů atiky) + lokální kotvení vodorovných trhlin roxorem pr. 6 mm, jedná se o vícepráce v ceně 31.237,560 Kč včetně DPH,
b) podél obvodu atiky bude v ploché střeše vyříznuta spára pro dostatečnou dilataci (cca 3 cm), zatím nebylo realizováno, kalkulace a forma úhrady bude řešena,
-          lokální praskliny obvodového zdiva: projektant navrhl řešit pouze větší svislou prasklinu na rohu u vchodu do bytu školníka, a to pomocí svislé dilatační spáry v zateplení; tato úprava oproti PD zatím nebyla samostatně kalkulována a bude řešena v následujících dnech při realizaci,
-          vodorovná hydroizolace budovy pod stávající úrovní terénu: projektant řeší návrhem detailu provedení zateplení u soklu budovy (zatím nebyl předložen); po vzájemné konzultaci projektanta, technického dozoru investora, zástupce investora a dodavatele byl v zateplení „přiznán“ sokl budovy tak, aby práce mohly pokračovat a provádění zateplení na základní škole nebrzdilo řešení u soklu budovy; návrh projektanta bude spočívat v obnažení pruhu podél budovy a dodatečném vložení svislé hydroizolace s napojením na stávající vodorovnou hydroizolaci, pod zateplením soklu; bude se jednat o vícepráce, kalkulaci ceny bude možné provést až po předložení technického řešení od projektanta.
V dosavadním průběhu realizace byly řešeny ještě následující vícepráce a méněpráce:
-          projekt počítal s osazením nových nezateplených plechových dvoukřídlých vrat do garáže na severní stěně základní školy, po dohodě se starostou města Ing. Pavlem Vaicem bylo odsouhlaseno místo navrhovaných vrat do garáže osadit vrata plastová výklopná se zateplením, nárůst ceny oproti rozpočtu je + 6.237 Kč (bez DPH),
-          projekt stavby uvažoval opravu maleb po výměně oken, na základě požadavku ředitele Základní školy Mgr. Stanislava Hajného je prováděna malba vždy celé stěny s okny (napojení opravovaných částí stěn bylo příliš viditelné a neestetické), dodavatel stavby navrhl hradit 40 % výměry maleb, město by hradilo 60 % plochy (zatím vyčísleny vícepráce v hodnotě 19.117,35 Kč včetně DPH), Ing. Karel Endyš v těchto dnech provádí kontrolu plochy maleb, jak byla vyčíslena dodavatelem,
-          po konzultaci mezi projektantem, investorem a SFŽP se jeví jako nadbytečná výměna vstupních dveří do budovy gymnázia, kdy by postačovala pouze repase těchto dveří, dodavatel byl požádán o kalkulaci repase, jednalo by se o méněpráce,
-          na základě žádosti ředitele gymnázia Mgr. Richarda Spiegla a projednání se starostou města Ing. Pavlem Vaicem je řešena výměna druhých dveří (za vstupními) u vchodu do gymnázia, jednalo by se o vícepráce; cenový návrh dodavatele (78.629 Kč) však nebyl akceptován, řeší se.
Před zahájením zateplování byly na obvodovém zdivu provedeny výtahové zkoušky na kotvící hmoždinky zateplovacího systému (zdivo s velkou rezervou splňuje požadované hodnoty).
Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny ve čtvrtek od 12.00 hod. Technický dozor investora Ing. Karel Endyš kontroluje provádění stavby každodenně. Dvakrát byl na kontrolní dny přizván projektant Ing. Tomáš Peterka.
Realizace stavby je průběžně konzultována s poskytovatele dotace SFŽP (projektový manažer Tomáš Marek), SFŽP byly předány požadované doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. V současné době jsou na SFŽP kontrolovány, o doplnění bylo požádáno 26. 8., další požadované doklady budou SFŽP doručeny 31. 8.
Dle dosavadního postupu stavby jsou práce prováděny ve velmi dobré kvalitě, zateplovací systém je prováděn v souladu s montážním předpisem výrobce, drobné připomínky (i k úklidu kolem stavby) byly dodavatelem řešeny okamžitě.
 
II.                 Struktura financování 
 
Na základě veřejné soutěže byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem stavby B & J Holding, a. s., se sídlem Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 – Vysočany, za cenu 17.243.791 Kč včetně DPH.
Výdaje na přípravu projektu, zpracování PD a na technický dozor činí 524.190 Kč.
Cena díla dle uzavřených smluv činí celkem 17.767.981 Kč.
 
Struktura financování stavby je uvažována:
-            Dotace z Fondu soudržnosti EU dle rozhodnutí č. 08008793 – SFŽP      8.894.734 Kč
-            Dotace SFŽP dle rozhodnutí č. 08008793 – SFŽP                                      523.219 Kč
-            Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje, dle
smlouvy č. 4711/OŽP/2008                                                                        1.500.000 Kč
-            Přijetí úvěru včetně rezervy na případné vícepráce (6.850.028+149.972) 7.000.000 Kč
Finanční zajištění projektu celkem 17.917.953 Kč.
 
Návrh byl projednán radou města dne 31. 8. 2009 a doporučen zastupitelstvu k odsouhlasení.
 
Poznámka : v 17:35 hod. přišel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (18)
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 175 
Zastupitelstvo města
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í
 
informaci o dosavadním průběhu stavby „Nové Strašecí – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“
 
II.  s c h v a l u j e
 
přijetím úvěru ve výši 7.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. na dofinancování stavby „Nové Strašecí – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“
za dohodnutých podmínek, které jsou přílohou tohoto usnesení
 
 III. p o v ě ř u j e
 
starostu města k dojednání úvěru a podpisu úvěrové smlouvy
 
Pro toto usnesení hlasovalo18 členů zastupitelstva města.
 
 
5) Přijetí daru – pozemku parc.č. 306/166 do vlastnictví města
 
V souvislosti s úpravou parkovacích ploch v Křivoklátském sídlišti a náhradního umístění kontejnerů bylo vytipováno místo u trafostanice, na části pozemku parc. č. 306/8.
Jeho vlastníci darují část pozemku o výměře 110 m2 městu.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bechyně poukazoval na další kontejnery v Křivoklátském sídlišti, které se nacházejí pouze na zpevněném povrchu a pokud je vichřice, žene kontejnery
po ulici. Hrozí nebezpečí nárazu např. do zaparkovaných aut.
p. Štefan Podhorec – tyto kontejnery byly přesunuty.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 176
Zastupitelstvo města
 
I.  s c h v a l u j e
 
přijetí daru, a to pozemku parc. č. 306/166 o výměře 110 m2 v katastrálním území Nové Strašecí (dle návrhu GP č. zak. 2030-68/2009 odděleného z parc. č. 306/8) od manželů xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx s tím, že strana obdarovaná uhradí veškeré náklady a platby spojené s převodem vlastnictví (geodetické práce, vyhotovení smlouvy, vklad do KN).
 
II. u k l á d á
 
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
6) Prodej pozemků pro výstavbu komunikace R6
 
Na základě usnesení RM č. 910 ze dne 10. 8. 2009, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků města pro stavbu komunikace R6, byl od 18. 8. 2009 zveřejněn ve smyslu § 39 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemků z vlastnictví města.
RM usnesením č. 928 ze dne 31. 8. 2009 doporučila předložit Zastupitelstvu města návrh usnesení o schválení prodeje pozemků města pro stavbu komunikace R6, a to pozemků
parc. č. 1410/10, 1440/166, 1410/12, 1440/168, 1411/6, 1440/172, 1440/174, 1440/187, 1440/193, 1440/194, 1440/195, 1440/196, 1440/197, 1440/217, 1440/236, 1440/316 a 1440/332, vše v kat. území Nové Strašecí, o celkové výměře 19.117 m2 (dle GP č.166-300/2008) za cenu dle znaleckého posudku ve výši 100 Kč/m2,  t.j. za celkovou cenu 1.911 700 Kč jedinému zájemci Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 
Poznámka : v 17:45 hod. odešel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (17)
 
Do rozpravy se zapojili p. Jiří Drvota, starosta města, p. Štefan Podhorec a p. Pavel Friebert.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 177
Zastupitelstvo města
.
I.  s c h v a l u j e
 
prodej pozemků města pro stavbu komunikace R6, a to pozemků parc. č. 1410/10, 1440/166, 1410/12, 1440/168, 1411/6, 1440/172, 1440/174, 1440/187, 1440/193, 1440/194, 1440/195, 1440/196, 1440/197, 1440/217, 1440/236, 1440/316 a 1440/332, vše v kat. území Nové Strašecí, o celkové výměře 19.117 m2 (dle GP č.166-300/2008) za cenu dle znaleckého posudku ve výši 100 Kč/m2,  t.j. za celkovou cenu 1.911 700 Kč, kupující:  Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65 993 390, DIČ: CZ 65 993 390.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
 
 
 
7) Prodej bytu č. 929/5 Křivoklátská ul.
 
Rada města svým usnesením č. 888 (15. 7. 2009) schválila zveřejnění záměru prodeje předmětného bytu, který je volný po zániku nájemního vztahu – ukončení nájmu dohodou
dnem 31. 7. 2009. Byt byl nabídnut za minimální kupní cenu 750.000,- Kč. Jedná se o byt
o velikosti 1 + 1 (36,77 m2) ve 2. nadz. podlaží. Záměr byl vyvěšen dne 22. 7. 2009. Do dnešního dne byla doručena na MěÚ pouze jedna žádost, a to manželů xxxxxxxxx
bytem xxxxxxxxxxxxx, kteří souhlasí s cenou 750 tisíc korun, kterou uhradí ze stavebního spoření (450.000,- ) a z vlastních zdrojů (300.000,-). Rada města tento prodej doporučila ke schválení zastupitelstvem města, neboť výhodnější nabídka dosud učiněna nebyla.
Prodej bytu za těchto podmínek byl radou města usnesením č. 919 ze dne 31. 8. 2009 doporučen k odsouhlasení zastupitelstvem města
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, který se dotazoval, zda prodej byl uskutečněn
přes realitní kancelář, nebo přímo. Tedy zda výsledná částka je čistým příjmem města.
Odpověděl starosta města – prodej realizuje město.
 
Poznámka: v 17:55 hod. přišel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (18)
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 178
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
podej bytové jednotky, a to bytu č. 929/5 (1+1) v domě č.p. 929 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 928 a 929 a pozemku st.parc.č. 1480 manželům xxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 750.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
8) Převod pozemků z a do vlastnictví města (vše v k. ú. Nové Strašecí)
 
RM projednala na svých zasedáních dne 22. 9. 2008 (usnesení č. 558) a dne 30. 3. 2009
(usnesení č. 784) záměr převodů pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním vlastnických vztahů (směnnými smlouvami) k pozemkům užívaným jako místní komunikace (cesty) v lokalitě za MŠ Jiráskova ul. (části PK 217 a 169) směnnými smlouvami s vlastníky těchto pozemků, a dále záměr prodeje některých pozemků z vlastnictví města v lokalitě mezi ul. Nad Větrákem a komunikací II/237 Nové Strašecí – Rakovník.
Na základě těchto usnesení RM a podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. byly zveřejněny záměry směn pozemků a prodejů pozemků na úřední desce (od 7. 10. 2008, resp. 3. 4. 2009).
 
1. K záměru směny pozemků
a)   části PK 217 a 169 tak, jak byly odděleny GP č. 1973-107/2008 – o celkové výměře 2084 m2
      do vlastnictví města (vlastníci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx),
b)   pozemků parc. č. 1743/2 (957 m2) a parc. č. 1746/1 (243 m2) z vlastnictví města do
      vlastnictví majitelů pozemků ad a)
K tomuto záměru směny nebyla vznesena žádná připomínka, námitka, či jiná nabídka.
 
2. K záměru prodeje pozemků z vlastnictví města
a)   parc. č. 1739/2 (462 m2), 1739/4 (43 m2), 1743/4 (31m2) a 1722/50 (184 m2),
b)   parc. č. 1747/7 (500 m2) a 1746/3 (142 m2)
obdrželo město:
-          žádost p. xxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx (ze dne 12. 11. 2008) o odprodej pozemků parc. č. 1739/2, 1739/4 a 1722/50 (o výměře celkem 689 m2) – kopie žádosti je přílohou tohoto materiálu,
-          žádost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (ze dne 25. 3. 2009)
o prodej všech shora uvedených šesti pozemků (o celkové výměře 1362 m2) do jejich spoluvlastnictví – po 1/3 – kopie žádosti v příloze.
RM na svém jednání dne 31. 8. 2009 doporučila k projednání v ZM níže uvedený návrh
na usnesení ZM o schválení uzavření dvou směnných a kupní smlouvy s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Předkládané smlouvy a návrh usnesení jsou výsledkem složitých a dlouhotrvajících jednání, která směřovala k dořešení letitého sporu o pěší komunikaci kolem lokality „V Nádavkách“ a zajištění přístupu k lokalitě „Palouček“. Dořešení této záležitosti je ve veřejném zájmu s tím, že navržené řešení je pro město přijatelným kompromisem, kterým předmětná záležitost bude ukončena. Město směnou a prodejem pozemků získá nejen finanční prostředky, ale také pozemky v dostatečné šíři pro místní komunikaci kolem lokality V Nádavkách. Dojde rovněž k dořešení umístění části místní komunikace Al. Jiráska
na pozemku PK 217, který není ve vlastnictví města.
Prodej pozemků parc. č. 1739/2, 1739/4 a 1722/50 (o výměře celkem 689 m2xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, by byl z pohledu města nic neřešící. Vyjma dořešení záležitosti
s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, nemá město Nové Strašecí v současné době žádný jiný důvod pro prodej třech pozemků. Jejich prodej xxxxxxxxxx by zabránil dořešení sporů s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, město Nové Strašecí by nezískalo pozemky v dostatečné šíři pro místní komunikaci kolem lokality V Nádavkách, finanční výnos z prodeje pozemků by byl nižší než při jejich prodeji
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx má zájem koupit jen některé pozemky, o jejichž prodeji bylo jednáno).
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Věra Matějovičová se dotázala, zda směněná cesta na Palouček
do vlastnictví města je i včetně lip.
Starosta města – ano.
Ing. Věra Matějovičová – uvažuje se o obnově záměrně poškozených lip?
Starosta města – tato záležitost bude v jednání, jsou to ale nemalé náklady.
Ing. Jan Bechyně – tyto výměny pozemků plně podporuje, ať už se vyřeší tento majetkoprávní spor. Dále se dotázal na žádost pana Buška, ve které dotyčný píše, že již v roce 2005 měl zájem
o pozemky par.c.č 1739/2, 1739/4 a 1722/50, ale bylo mu sděleno, že pozemky nelze po dobu
10 let odprodat – zda jdou pozemky skutečně prodat.
Ing. Pavel Friebert – prodat je možné.
p. Vladislav Bušek – zopakoval informaci, která mu byla sdělena v roce 2005 o neprodejnosti těchto pozemků po dobu 10 let.
 
Poznámka : 18:10 hod. starosta města vyhlásil 5 min. přestávku
 
 
Následně se pokračovalo v rozpravě.
Starosta města – dal protinávrh k usnesení, kterým se rozšíří bod II. ukládá starostovi města příslušné smlouvy podepsat o dovětek – po ověření, že na prodej pozemků neexistuje zákonná blokace.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – přimlouvá se za původní usnesení, všechno proběhlo zákonně, tak proč další ověření, zbytečně by se to tímto protáhlo.
Ing. Miroslav Špička – ověření se to nijak neprotáhne, je to záležitost jednoho či dvou dnů.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í  č. 179
Zastupitelstvo města
 
I.   s c h v a l u j e
 
a)   Uzavření směnné smlouvy mezi spoluvlastníky pozemku PK 217 (xxxxxxxxxxxxxx,
      bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,
      xxxxxxxxxxx) a městem Nové Strašecí takto:
-          do vlastnictví města pozemky oddělené z PK 217 GP č. 1973-107/2008 a označené nově jako parc. č. 217/29 (1240 m2), 217/30, (143 m2) a 217/28 (147 m2),
-          do spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx (po 1/3) pozemek parc. č. 1743/2 o výměře 957 m2,
   dle návrhu směnné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
b)   Uzavření směnné smlouvy mezi vlastníkem pozemku PK 169 xxxxxxxx,
       bytem xxxxxxxxxxxxxx, a městem Nové Strašecí takto:
-          do vlastnictví města pozemky oddělené z PK 169 GP č. 1973-107/2008 a označené nově jako parc. č. 217/31 (176 m2) a 217/32, (78 m2),
-          do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx pozemek parc. č. 1746/1 o výměře 243 m2,
   dle návrhu směnné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
c)   Uzavření kupní smlouvy mezi městem jako prodávajícím a xxxxxxxxxxxxx,
      xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (po 1/3), jejímž předmětem bude prodej  pozemků
      parc.č.1739/2, 1739/4, 1722/50, 1734/4, 1746/3 a 1747/7 o celkové výměře 1362 m2,
      za podmínek:
-          kupní cena 600 Kč/m2,
-          úhrada do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy podpisem obou smluvních stran,
-          kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN,
   dle návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, příp. notářským zápisem smlouvy
   (z důvodů ošetření SJM na straně kupujících), která bude obsahovat shora uvedené podmínky
   prodeje a jejíž vyhotovení uhradí kupující.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušné smlouvy podepsat po ověření, že na prodej pozemků neexistuje zákonná blokace
 
III. n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemků parc. č. 1739/2, 1739/4 a 1722/50 v kat. území Nové Strašecí
(o výměře celkem 689 m2) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
 
 
 
 
 
 
9) Změna smluvního vztahu
 
Na MěÚ byla dne 31. 8. 2009 doručena žádost Petra Dolejška kde žádá o souhlas města s přistoupením společností Čestav s.r.o. k závazku ze smlouvy o budoucích darovacích smlouvách, uzavřené s městem Petrem Dolejškem a Janem Pröcklem dne 7.3.2005, jejímž předmětem je postupné darování nových komunikací městu v lokalitě Na Spravedlnosti.
Dále žádá o změnu citované smlouvy spočívající v tom, že na straně budoucího dárce bude pouze Petr Dolejšek. Změna je odůvodněna tím, že mezi společníky P. Dolejškem a J. Pröcklem dochází k majetkoprávnímu vyrovnání.
Ve smyslu ust. § 533 občanského zákoníku kdo se dohodne s věřitelem (město) o přistoupení k závazku, je zavázán společně a nerozdílně spolu s původním dlužníkem (P. Dolejšek). Podstata žádosti pana Dolejška je vyvázání pana Pröckla z předmětné smlouvy a namísto něho by
do vztahu vstoupila společnost Čestav s.r.o. jako solidárně odpovědná.  
Návrh byl projednán radou města dne 31. 8. 2009 a doporučen zastupitelstvu ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda je předpoklad, že se vše stihne tak, jak je v původní  smlouvě, tedy do roku 2010.
p. Petr Dolejšek – proto, aby  bylo vše včas splněno, je nutné, aby se změnil takto navrhovaný smluvní vztah.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – předložená zpráva nesplňuje požadavky, ze zprávy není jasné, z jakého závazku se dotyčný vyvazuje, zda je to v řádu desetitisíců či milionů. Proto Dr. Ing. Pavel Kotyk podal protinávrh, aby byl tento bod stažen z programu jednání.
Na toto reagoval starosta města, p. Štefan Podhorec a tajemník MěÚ – ani v původní smlouvě není uvedena cena, je tam závazek, že dotyčný vybuduje komunikace, osvětlení…..ale kolik by to mělo stát, ve smlouvě nevyčteme. Ve zprávě se sice objevuje terminologie věřitel a dlužník, ale jen proto, že občanský zákoník v konkrétním paragrafu žádný jiný smluvní vztah nezná. Vyčíslení není možné.
 
Poté se hlasovalo o protinávrhu Dr. Ing. Pavla Kotyka, aby byl bod Změna smluvního vztahu stažen z bodu jednání 16. zasedání zastupitelstva města.
Pro tento návrh hlasoval 1 člen zastupitelstva města, 16 členů hlasovalo proti a 1 člen se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 180 
Zastupitelstvo města
 
I.                    s c h v a l u j e
 
a) uzavření dohody o přistoupení společnosti Čestav s.r.o., IČ: 47549467, se sídlem Nové
     Strašecí, Jiřího Šotky 1180 k závazku Petra Dolejška, bytem Nové Strašecí, Jiřího Šotky 1180 
     ze smlouvy o budoucích darovacích smlouvách uzavřené dne 7. 3. 2005 (č. 14/2005/TM)
b) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě  o budoucích darovacích smlouvách uzavřené dne 7.3.2005
     (č. 14/2005/TM), kterým se smlouva mění tak, že na straně budoucího dárce je pouze Petr
     Dolejšek, bytem Nové Strašecí, Jiřího Šotky 1180. Platnost tohoto dodatku je podmíněna
     uzavřením shora citované dohody o přistoupení k závazku.
Text obou smluvních dokumentů je přílohou tohoto usnesení.
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města podepsat oba smluvní dokumenty, přičemž dodatek ke smlouvě nelze podepsat dříve než bude uzavřena dohoda o přistoupení k závazku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
Poznámka : v 18:40 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku
 
 
10) Různé
 
a) příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
Zpráva : Žádosti o finanční podporu na SFŽP na projekt „Dokanalizování Nového Strašecí“ (rozpočet cca 100.600.000,- Kč) bylo přiděleno akceptační číslo: 09031281 a nyní je žádost posuzována ve smyslu Směrnice MŽP č. 5/2008. K žádosti o dotaci na výstavbu ČOV
na ministerstvo zemědělství v rámci programu „Obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“ (rozpočet cca 79.200.000,- Kč) se očekává stanovisko, event. rozhodnutí.
Projekt „Revitalizace Novostrašeckého potoka“. Je přepracován projekt (rozpočet cca 8 miliónů) a čeká se na vyhlášení dotačního titulu a jeho podmínky.
K žádosti o finanční podporu na realizaci projektu Czech POINT upgrade na ministerstvo vnitra v rámci Integrovaného operačního programu „eGovernment v obcích – Czech POINT“ byla městu přidělena dotace ve výši 58.259,- Kč, probíhá výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky.
Projekt „Revitalizace Komenského náměstí“ (rozpočet cca 76.500.000,- Kč), probíhá územní řízení. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila 15.7.2009 výzvu č. 36
pro oblast podpory: 3.2 „Rozvoj měst – oblast fyzické revitalizace“ (revitalizace městský jader) kromě jiného s těmito podmínkami:
-          spoluúčast příjemce 20%
-          maximální výše dotace na jeden projekt 30 miliónů korun
-          pravomocné rozhodnutí o umístění stavby + alespoň žádost o stavební povolení
-          příjem žádostí do 15.9.2009
Především vzhledem k tomu, že dosud není vydáno územní rozhodnutí, projekt, resp. stavební dokumentace nepočítá s etapizací tak, aby bylo možné žádat o dotaci na projekt do 30 miliónů korun, nelze podat žádost k této výzvě. Z usnesení rady města č. 935 ze dne 7. 9. 2009 vyplývá povinnost dokončit územní rozhodnutí a následně zvážit úpravu projektu do etap pro eventuální budoucí výzvu s obdobnými podmínkami.
Dne 15. 6. 2009 byla podána žádost o dotaci z ROP „Volnočasové aktivity“ na projekt dětského hřiště v areálu haly BIOS (cena projektu cca 500 tisíc korun, spoluúčast města 20%). Žádost vyhověla formálním požadavkům a bylo jí přiděleno registrační číslo 31.00672 a byla postoupena do dalšího kola k hodnocení.
Z fondu ŽP Středočeského kraje město obdrželo celkovou dotaci ve výši 67.500,- na úpravu lesoparku, ošetření památného jasanu v parku u sv. Isidora a výsadbu olší na Podhůrce.
Z fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje obdrželo město dotaci ve výši 134.000,- Kč na dopravní značení a vybudování dvou přechodů pro chodce.
Z fondu společnosti Asekol s.r.o. město obdrželo finanční dar ve výši 70.000,- Kč na oplocení sběrného dvora a E-domek ve stejné hodnotě to vše v rámci třídění odpadu.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák se dotázal na e-domek.
p. Štefan Podhorec – domek na sběr elektroodpadu.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – je možné, aby byla ještě někdy při revitalizaci Komenského nám.  spoluúčast 8%?
Starosta města – nelze říci.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – dotázal se, zda by nebylo vhodné zastavit veškeré práce na projektu revitalizace Komenského náměstí, vzhledem k dendrologickému posudku a podnětu na Inspekci životního prostředí, která se stromy na Komenského nám. zabývá.
p. Štefan Podhorec – práce na projektu již zastavené jsou.
Do rozpravy se dále zapojili Ing Jan Bechyně a p. Pavel Friebert.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 181
Zastupitelstvo města
 
 b e r e n a v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
 
b) Usnesení ZM č. 150 ze dne 28. 4. 2009 – audit podpory sportu ze strany města 
 
Město Nové Strašecí podporuje finančně sportovní aktivity občanů města dvěma způsoby.
1) Nepřímo – financováním Městských sportovních zařízení
2) Přímo – formou grantových příspěvků
 
Městská sportovní zařízení spravují sportovní zařízení ve vlastnictví města. Jedná se o tato zařízení:     -    fotbalový stadion se dvěma hřišti (travnaté a umělá tráva), tribuna s kabinami,
                        společenskou místností a bytem pro správce a dále kiosek s občerstvením
-          hokejbalový stadion na kterém jsou také umístěny dráhy na minigolf, budova s kabinami, malou restaurací a bytem pro správce (Dolní Kocourek)
-          víceúčelové sportovní hřiště s umělohmotnou atletickou dráhou a sektory, společně se hřišti na odbíjenou, nohejbal, košíkovou a házenou s umělým povrchem (Horní Kocourek)
-          4 tenisové kurty s antukovým povrchem
-          3 kurty pro odbíjenou (1 s antukovým povrchem, 2 pro plážový volejbal)
-          sportovní víceúčelová hala BIOS
 
Tato sportovní zařízení jsou poskytována jak pro organizovanou sportovní činnost – Tělovýchovná jednota Sokol Nové Strašecí, výuka tělesné výchovy škol (Základní a mateřská škola J. A. Komenského, Gymnázium J. A. Komenského, Základní škola Čsl. armády,
SOU Nové Strašecí), sportovní činnost organizací (Dům dětí a mládeže, Dětský domov, Junák), tak pro individuální sportovní činnost občanů města.
Využití sportovních zařízení je umožněno na základě nájemních smluv, vstupného, případně volného vstupu.
Nájemní smlouvy s městem mají uzavřeny:
-          TJ Sokol Nové Strašecí – 1,- Kč za rok
-          Gymnázium J.A.Komenského – podle počtu pronajatých hodin
-          SOU Nové Strašecí – podle počtu pronajatých hodin
-          ZŠ a MŠ J.A.Komenského – volný vstup
-          Dům dětí a mládeže – volný vstup
-          Dětský domov – na základě objednávky, volný vstup
-          ZŠ čs. armády – volný vstup
-          Společenské organizace z města – na základě objednávky, volný vstup
 
Pro nájemce sídlící mimo území města a individuální zájemce schválila rada města 19. 1. 2009, usnesením č. 709 „Ceník sportovních zařízení města Nové Strašecí“. Po dobu letních školních prázdnin mají děti do 18 let vstup do areálu Horní Kocourek zdarma.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, starosta města, místostarosta města,
Ing. Jan Bechyně, Ing. Miroslav Špička a Václav Horáček.
Jiří Drvota se dotázal na osvětlení umělé plochy na kopanou.
Starosta města – máme zpracovanou projektovou dokumentaci.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – na kolik je vyčíslena položka nákladů ?
Starosta města – na příští zastupitelstvo přineseme přesnou zprávu.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 182
Zastupitelstvo města
 
b e r e    n a    v ě d o m í
 
zprávu o auditu podpory sportu ze strany města v roce 2008 a k 30. 6. 2009
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva, 1 člen hlasoval proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
 
c) Inventura stavebních pozemků
 
ZM usnesením č. 141 uložilo tajemníkovi MěÚ provést inventuru stavebních pozemků ve vlastnictví města z pohledu jejich zasíťování do 30. 6. 2009, a předložit ji na následujícím zastupitelstvu města.
Inventura stavebních pozemků byla zpracována ke dni 30. 6. 2009 v následujícím rozsahu:
 
Lokalita „Čelechovická stráň“
 
Město má v této lokalitě ve vlastnictví pozemky o  celkové výměře 10.597 m2:
a) v severní části 2.660 m2 (5 stavebních pozemků), v zastavěném území města, v ÚP funkční využití území – čistě obytné území – nízkopodlažní individuální rodinné domy,
b) ve východní části 7.937 m2 (10 stavebních pozemků), v ÚP funkční využití území – čistě obytné území – nízkopodlažní individuální rodinné domy.
Příloha: situační plán č. 1 s vyznačením pozemků ve vlastnictví města.
 
Přístup:
-          Z původní „statkové“ komunikace (stavební povolení pro ŠZP Lány z r. 1981, v roce 1984 byla podepsána dohoda mezi ŠZP Lány a MěstNV Nové Strašecí „o společném užívání polní podnikové komunikace“), pozemky pod komunikací v předmětném úseku jsou ve vlastnictví města vyjma pozemků parc. č. 1077/38 a 1077/21 – vlastník Miroslav Zíma (bytem Fortna 272, Nové Strašecí – dlouhodobě nekomunikuje), a parc. č. 1077/22 – ve správě PF ČR – historický majetek církve),
-          Dva (lze uvažovat i tři) stavební pozemky ve východní části lokality jsou přístupné z nezpevněné cesty – pokračování Tovární ul.
 
Technická a dopravní infrastruktura:
-          V bývalé „statkové“ komunikaci je položen kanalizační řad, který lze předpokládat funkční od napojení kanalizace od areálu firmy G.A.M. Technische Teile s. r. o. (dříve Intermet) v pozemku parc. č. 1077/22 směrem k ČOV (na pozemku parc. č. 1077/23), zbývající část kanalizace je dle sdělení Středočeských vodáren, a. s., za funkčně nevyhovující (Středočeské vodárny, a. s., v červenci a srpnu 2009 provedly průzkum dvou vytypovaných úseků mezi kanalizačními šachtami za účelem zjištění důvodů nefunkčnosti kanalizace, po zpracování výsledků průzkumu budou jeho výsledky předány městu, lze předpokládat minimálně požadavek na vyčištění, vyloučit nelze ani stavební opravu),
-          Jiná technická infrastruktura pro výše uvedené pozemky není vybudována, náklady
na dostavbu dopravní a technické infrastruktury byly v roce 2003 odhadnuty
na cca 14 mil. Kč.
 
Navazující pozemky:
-          Pozemky (celkem 16) navazující z druhé strany na „statkovou“ komunikaci jsou ve vlastnictví soukromých osob, resp. ČR – PF ČR (s omezením dispozice do doby dořešení církevního majetku). Se všemi vlastníky bylo v r. 2003 jednáno o možnosti společném postupu při výstavbě sítí. Žádný z nich nechce své pozemky prodat městu, ani se podílet na výstavbě dopravní a technické infrastruktury.
 
Ostatní:
-          Výstavba na městských pozemcích není v současné době možná pro chybějící technickou a dopravní infrastrukturu.
-          Existuje studie na výstavbu řadových (skupinových) RD, která by však musela být aktualizována.
 
Lokalita „ Na Pískách“ – severní část
 
Město má v této lokalitě ve vlastnictví pozemky o celkové výměře 26.498 m2 (část této výměry tvoří, resp. bude tvořit v případě prodeje domu funkční celek s budovou č.p. 1081 – zahradnictví).
Pozemky jsou podle ÚP města určeny k funkčnímu využití – čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD.
Příloha: situační plán č. 2 s vyznačením pozemků ve vlastnictví města.
 
Přístup:
-          Nádražní ulice, Rudská cesta.
 
Technická a dopravní infrastruktura:
-          Voda, elektřina, plyn jsou v Nádražní ul.
 
Ostatní:
-          Výstavba na městských pozemcích není v současné době možná pro chybějící či nedostatečnou technickou a dopravní infrastrukturu. Doc. Ing. Arch. Ivan Horký, DrSc., v současné době zpracovává územní studii řešení dopravní a technické infrastruktury
pro celou lokalitu (technické řešení inženýrských sítí, zaokruhování Nádražní ul. a Rudské pěšiny, úprava Rudské pěšiny na vyhovující pozemní komunikaci atd.), která by měla být podkladem pro následné uzavírání plánovacích smluv se stavebníky (dle požadavků stavebního zákona).
Po dopracování územní studie bude možné provést reálnou předběžnou kalkulaci nákladů. Bude se však jednat o mnohamilionovou investici, finanční zdroje na její krytí zatím nejsou známy.
Blokace výstavby chybějící či nedostatečnou technickou a dopravní infrastrukturu se netýká jen pozemků ve vlastnictví Města, ale také pozemků ostatních vlastníků.
-          Na kanalizační řady v ul. Nádražní a v Rudské pěšině je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a tyto kanalizační řady jsou součástí žádosti o dotaci
na výstavbu kanalizace u SFŽP (sdělení ze dne 29. 4. 2009 o akceptaci žádosti pod č. 09031281 u SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – 7. výzva OPŽP).
 
Lokalita „Nádražní – bývalá školní zahrada“
 
Podle ÚP města plochy „Z5“ (úprava č. 5 dle změny ÚP č. 1 z r. 2002). Dle ÚP města jsou dotčené pozemky určeny k funkčnímu využití – čistě obytné území – nízkopodlažní individuální RD.
Lokalita je rozdělena pozemky s RD č. p. 1162 (manželé Roubíčkovi) a chatou ev. č. 012
(pí Hapáková) na dvě samostatné části:
1. část:
- Ve vlastnictví města jsou v této části pozemky parc. č. 1736/1, 1736/2 a 1736/1
o celkové výměře 1.243 m2.Všechny pozemky jsou v pronájmu s výpovědní lhůtou
3 měsíce. Na pozemku parc.č. 1736/1 stojí chata evid.č. 065, která je ve vlastnictví uživatelů pozemku, ti počítají do budoucna s výstavbou RD.
- Na pozemky ve vlastnictví města navazuje pozemek parc. č. 1728 – 4 023 m2 – vlastníci MUDr. Jiří Šulc, Praha 8 –Kobylisy, Jelínkova 6 – ¾ vlastnického podílu, a Zdenka Šulcová, Komenského nám. 522, Nové Strašecí – ¼ vlastnického podílu. S vlastníky uvedeného pozemku nebylo jednáno o využití lokality.
2. část:
       -   Plocha mezi komunikacemi Nádražní a II/237 – délka cca 165 m – podél Nádražní ul.,
                                                                                          šířka cca 60 m – mezi komunikacemi.
-          Pozemky ve vlastnictví města mají celkovou výměru: 10.708 m2.
Příloha: situační plán č. 3 s vyznačením pozemků ve vlastnictví města.
 
Přístup:
-          Nádražní ulice, ul. Pod větrákem.
 
Technická a dopravní infrastruktura:
-          Voda, elektřina, plyn jsou v Nádražní ul.
 
Ostatní:
-          Výstavba na městských pozemcích není v současné době možná pro chybějící či nedostatečnou technickou a dopravní infrastrukturu. Územní studie řešení dopravní
a technické infrastruktury pro lokalitu „Na Pískách“, kterou v současné době zpracovává Doc. Ing. Arch. Ivan Horký, DrSc., bude mít přímou návaznost z pohledu páteřních řadů
i na předmětnou lokalitu „Nádražní – bývalá školní zahrada“.
-          Na kanalizační řad v ul. Nádražní je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a tento kanalizační řad je součástí žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace u SFŽP.
 
Do rozpravy se zapojili: Dr. Ing. Pavel Kotyk poděkoval za dobře zpracovanou zprávu.
Ing. Jan Bechyně se dotázal na lokalitu Křivoklátská – bývalé Hamiro – zda by bylo možné podat nějakou informaci, jelikož se jedná též o stavební pozemky.
Dále se do rozpravy zapojili Štefan Podhorec, Dr. Ing. Pavel Kotyk – bylo by užitečné podat zprávu o pozemku v objektu bývalého Hamira na příštím jednání zastupitelstva města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 183
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
inventuru stavebních pozemků ve vlastnictví města z pohledu jejich zasíťování k 30. 6. 2009.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
Poznámka : v 19:55 hod. vyhlásil starosta města 10 min. přestávku
Poznámka : odešli zastupitelé Dr. Ing. Pavel Kotyk (17) a p. Václav Šilha (16)
 
 
 
d) Překročení kompetence rady města
 
Dne 2. 9. 2009 byl na MěÚ doručen materiál zastupitele Ing. Jana Bechyněho, určený k projednání na 16. zasedání zastupitelstva města.
Důvodová zpráva : Materiál seznamuje zastupitele města se stanoviskem odboru dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR ve věci překročení kompetencí Rady města Nové Strašecí při schvalování veřejnoprávních smluv poskytnout Městskou policii Nové Strašecí jako místně příslušný orgán pro výkon pravomoci na území Kamenné Žehrovice. Na základě stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra je příslušným orgánem obce k uzavření spolupráce mezi obcemi, jež se týká i veřejnoprávních smluv, zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že obdobně překračovala Rada města Nové Strašecí kompetence
i v případě dalších veřejnoprávních smluv s dalšími obcemi ve věci poskytování městské policie, navrhuje Ing. Jan Bechyně přijmout usnesení, jímž by zastupitelstvo města vzalo na vědomí porušení kompetencí Rady města Nové Strašecí ve věci schvalování poskytování městské policie na základě veřejnoprávních smluv a dále by uložilo radě města předložit na nejbližším zastupitelstvu města k projednání poskytování městské policie i jiným obcím a jednotlivě
i příslušné veřejnoprávní smlouvy.
 
Do rozpravy se zapojili: tajemník MěÚ - Nelze přijmout usnesení o tom, že rada města porušila své kompetence při schvalování veřejnoprávních smluv ve věci rozšíření působnosti Městské policie Nové Strašecí na území jiných obcí, protože tomu tak není. Takové usnesení by znamenalo zrušení smluv, což lze učinit jenom zákonnou formou nebo projevem vůle obou smluvních stran. Ukazuje se, že je různý právní názor mezi ministerstvem vnitra  a krajským úřadem na to, zda je veřejnoprávní smlouva formou spolupráce mezi obcemi podle zákona o obcích. Město se řídí názorem krajského úřadu. Platnost veřejnoprávní smlouvy je navíc podmíněna schválením příslušným správním orgánem, kterým je pro naše město Krajský úřad Středočeského kraje, pravomocným rozhodnutím ve správním řízení. A krajský úřad zastává názor, že postačí schválení radou města.
Ing. Jan Bechyně – pokud existuje odlišný výklad, ministerstvo vnitra říká něco jiného než kraj, usnesení by mělo být jiné.
Tajemník MěÚ – stanovisko odboru a dozoru ministerstva vnitra bylo zasláno Krajskému úřadu Středočeského kraje k vyjádření.
Ing Jan Bechyně stáhl svůj původní návrh na usnesení a formuloval nové usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi MěÚ informovat zastupitelstvo města o vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ke stanovisku Ministerstva vnitra ČR ve výši uvedené věci.
Pro tento návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti a 7 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
 
e) Rozšíření plánu činnosti finančního výboru na rok 2009
 
Dne 2. 9. 2009 byl na MěÚ doručen materiál zastupitele Ing. Jana Bechyněho, určený k projednání na 16. zasedání zastupitelstva města, týkající se rozšíření plánu činnosti finančního výboru na rok 2009.
Důvodová zpráva: Předmětem nového bodu kontroly je veřejnoprávní kontrola na místě Technických služeb, p.o. Nové Strašecí. Tento bod byl součástí plánu finančního výboru na rok 2009, zastupitelstvo ho však vyřadilo z důvodu provádění veřejnoprávních kontrol Technických služeb, p.o. pracovníky finančního odboru města. Cílem kontroly by bylo zkontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2008, poslední rok poskytování všech služeb touto organizací městu a kontrola prodeje majetku této organizace ve výši 2.154.673,-Kč. Vzhledem k tomu, že v protokolech o veřejnoprávních kontrolách, které jsem si na Městském úřadě vyžádal, není žádný záznam o provedení kontroly tyto rozsáhlého prodeje majetku, pouze zmínka o přijetí částky za prodej majetku v uvedené výši a kopie kupní smlouvy, považuji provedení veřejnoprávní kontroly na místě v uvedeném rozsahu za logickou.
Ing. Jan Bechyně navrhl usnesení, kterým by zastupitelstvo města rozšířilo plán práce finančního výboru pro rok 2009 o veřejnoprávní kontrolu na místě v Technických službách Nové Strašecí, p.o. a to v rozsahu hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2008 a kontrola realizace prodeje majetku ve výši 2.154.673,-Kč v této organizaci.
Do rozpravy se zapojili: Ing. Miroslav Špička – v důvodové zprávě je uveden důvod, proč zastupitelstvo města nezařadilo tento bod při schvalování programu finančního výboru do svého plánu činnosti. Není to ale pravda. Při schvalování se přišlo na to, že finanční výbor chtěl kontrolovat Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., navíc kontrolu Technických služeb p.o. prováděl finanční výbor v březnu 2008.
Ing. Jan Bechyně – Finanční výbor kontroluje u stolu, žádná kontrola na místě neproběhla.
p. Václav Pavlík – v den podání tohoto bodu na zastupitelstvo města, tedy 2. 9. 2009 se konal finanční výbor, ten o tomto návrhu Ing. Jana Bechyněho nebyl informován i přesto, že
navrhovatel  je jeho členem a finančního výboru se zúčastnil.
Do rozpravy se dále zapojil p. Václav Horáček.
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu rozšíření plánu práce finančního výboru pro rok 2009 o veřejnoprávní kontrole na místě v Technických službách Nové Strašecí, p.o. a to v rozsahu hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2008 a kontrola realizace prodeje majetku ve výši 2.154.673,-Kč v této organizaci.
Pro tento návrh hlasovali 2 členové zastupitelstva města, 9 členů hlasovalo proti a 5 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
 
 
f) Udělení vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy Miloslavu Pelcovi za zásluhy o rozvoj města
 
Dne 2. 9. 2009 byl na MěÚ doručen materiál zastupitele Ing. Jana Bechyněho, určený k projednání na 16. zasedání zastupitelstva města, týkající se udělení vyznamenání pro pana Miloslava Pelce za zásluhy o rozvoj města.
Důvodová zpráva: Rada města na svém 19. zasedání rady města, konaného dne 31. 8. 2007 vzala na vědomí návrh na udělení vyznamenání „Zlaté W krále Vladislava II. třídy“ panu Miloslavu Pelcovi, bývalému dlouholetému starostovi města Nové Strašecí a senátorovi. Vzhledem k tomu, že v srpnu 2007 rada pouze vzala na vědomí návrh občana Petra Kotyka a při nadcházejících třech předáváních neučinila konečné rozhodnutí, předkládám nyní tento návrh zastupitelstvu města, aby svým usnesením rozhodlo. Pan Miloslav Pelc, první demokraticky zvolený polistopadový starosta města se při svých třech volebních období ve funkci starosty města významně zasloužil o rozvoj města a je ostudou, že jeho přínos městu nebyl doposud při udělování vyznamenání zohledněn.
Ing. Jan Bechyně navrhl usnesení, kterým by zastupitelstvo města udělilo vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy panu Miloslavu Pelcovi za zásluhy o rozvoj města.
 
Do rozpravy se zapojili: starosta města podal protinávrh, aby zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí návrh pana Ing. Jana Bechyněho na udělení vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy panu Miloslavu Pelcovi, avšak toto vyznamenání bylo již uděleno radou města usnesením
č. 939 na jejím 77. zasedání.
Ing. Jan Bechyně požádal o uvedení do zápisu : „ Dne 2. 9. 2009 jsem jako zastupitel města podal opakovaný návrh občana Petra Kotyka z roku 2007 na udělení vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy panu Miloslavu Pelcovi. Ačkoliv byl tento návrh určen zastupitelstvu, rada města podle dnes podaných informací o udělení vyznamenání rozhodla a následně v pondělí
dne 7. září 2009. Z dostupného zápisu není patrné, kdo návrh podal a rozhodnutí rady města považuji svým způsobem za „odcizení“ myšlenky.“
Místostarosta města – rada města o tomto vyznamenání již dříve diskutovala, požadavek  byl v tom, aby se k tomuto vyznamenání vyjádřila ODS -  jako strana, ve které pan Pelc působí.
Dále se do rozpravy zapojili starosta města, Ing. Miroslav Špička a Ing. Jan Bureš.
 
Poté bylo hlasováno o protinávrhu starosty města.
 
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č.  184
Zastupitelstvo města
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
návrh pana Ing. Jana Bechyněho na udělení vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy
panu Miloslavu Pelcovi, avšak toto vyznamenání bylo již uděleno radou města na 77. zasedání dne 7. 9. 2009, usnesením č. 939.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti tomuto usnesení.
 
 
10) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          Ing. Jan Bureš se dotázal na kauzu pana Janouška a nedostavených domů čp. 533.
Starosta města – byla podána žaloba
 
-          Ing. Jan Bechyně – přimlouvá se za rozsáhlejší usnesení z rady města, aby byly více vypovídající.
 
-          Ing. Jan Bureš – na Komenského nám. u papírnictví byla někdy v roce 2007 pokácena lípa, přimlouvá se za vysazení nové lípy na tomtéž místě.
Starosta města – půda je živinově vyčerpána natolik, že stejný strom na tom samém místě se neuchytí.
p. Štefan Podhorec – v současné době považuji jakoukoliv výsadbu jednoho stromu za nekoncepční s ohledem na probíhající diskusi o rekonstrukci náměstí včetně zeleně.
 
-          Ing. Jan Bureš – dotaz na městskou policii, zda by bylo možné více dohlížet na autobusové zastávky, kde se poslední dobou hodně kouří.
Martin Novák – podíváme se na to.
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásil:
 
-          p. Štěpánek poukazoval na město Kladno, kde byly vysazeny nové lípy kolem stadionu. Tyto lípy byly dovezené z asijských zemí a díky tomu začali vymírat čmeláci.
 
-          Mgr. Iva Dvořáková se dotázala, kde byla zveřejněna výzva občanům města, že mohou dávat své návrhy na vyznamenání.
Tajemník MěÚ – výzva byla v Novostrašeckém měsíčníku, avšak návrhy lze podávat v průběhu celého roku.
 
11) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání ve 20:56 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
                       RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 
 
 
                       Štefan Podhorec v.r.
                                  
                                  
 
 
                                   .
                                              
 
 
                                                                               
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 15. 9. 2009

22. 9. 2009 Zobrazit méně

Stránka