Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis ze 17. zastupitelstva města ze dne 26.11.2009

.

 

Z Á P I S
 
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 26. 11. 2009 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:  18 členů zastupitelstva města 
                     11  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období IX. – XI./2009
4.   Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nové Strašecí
5.   Návrh na odkoupení býv. areálu Hamira
6.   Darovací smlouva na projektovou dokumentaci „Revitalizace  
       Strašeckého potoka“
7. Obchodní veřejná soutěž – prodej zemědělských pozemků
     ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR –
     parc.č. 2732, 2743, 2750, 2751 a 2752/ v kat. území Nové Strašecí
8.   Různé
9.   Diskuse
10. Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:05 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou p. Václav Pavlík, Ing. Jan Bureš a za pozdní příchod Ing. Věra Matějovičová.
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Jiřího Zelenku jako předsedu,
pí Lenku Stránskou a p. Jiřího Drvotu jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Zdeňka Šandu
a p. Martina Hrbka.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 16. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Štefanem Podhorcem a RNDr. Libuší Vosátkovou
bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy, se kterým bylo obnoveno jednání o možnosti i jiného majetkového vypořádání. Pro dokončení likvidace, tedy
po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města zatím s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé Havlíkovi a Pašavovi, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu, budou pokračovat další jednání. Exekuce na vlastnický podíl Pašavů byla vymazána. Obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal dne 18. 9. 2009 s panem Pašavou, další schůzka zatím nebyla druhou stranu potvrzena.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést. Stav k 11/2009 nezměněn.
           
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Než společnost dokončí jednání s vlastníky pozemků, připravil OI MěÚ návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací, který byl společnosti zaslán k vyjádření. Stav k 16. 11. 2009 nezměněn.
 
            7. zasedání zastupitelstva města konané dne 27. 2. 2008
Usnesení č. 80 – Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města- trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru – pozemku parc.č. 207/199 o výměře 79m2
do majetku města (dárci K. Pátek, J. Lípa a J. Lípová). V rámci jednání o plánovací smlouvě byla dárcům předána k podpisu darovací smlouva.
 
            9. zasedání zastupitelstva města konané dne 6. 8. 2008
Usnesení č. 112 – Prodej části pozemku parc.č. 29/1 – splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 29/1 paní Janě Follprechtové. Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřena. Zaměření realizované stavby bylo předloženo
dne 19. 8. 2009 OI MěÚ, smlouva byla uzavřena 4.9.2009.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009 
Usnesení č. 152 – Prodej pozemku z vlastnictví města st.parc. 2361 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2361 ( Ševčík) a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Žadatel byl opakovaně informován o projednání v ZM, naposledy ústně ve 46. týdnu. Z důvodu jeho nespolupráce nebylo možno kupní smlouvu zatím uzavřít.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009
Usnesení č. 155 – Převod částí pozemků do vlastnictví města darem - trvá
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru částí pozemků parc.č. 161/4 a 169/3 v k.ú. Nové Strašecí od dárců manželů Pátkových. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. Konečnou smlouvu bude možno uzavřít po vyhotovení GP.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. Úřad územního plánování opakovaně urgován ve věci zahájení projednávání, naposledy ve 46. týdnu. Stav nezměněn.
 
            15. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 6. 2009
Usnesení č. 171 – Převod pozemků z a do vlastnictví města (čp. 1155 a 78) – splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej parc.č. 2971 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Švecových s Rosenraiterových a dále koupi pozemku parc.č. 2972 do vlastnictví města a uložilo starostovi města obě příslušné smlouvy podepsat. Příslušné smlouvy byly na MěÚ připraveny. Obě smlouvy uzavřeny, probíhá řízení o vkladu do KN.
 
16. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2009
Usnesení č. 175 – Průběh a financování stavby zateplení škol - splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 7.000.000,-Kč od České spořitelny, a.s.
na dofinancování stavby Nové Strašecí – zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol a pověřilo starostu města k dojednání úvěru a podpisu úvěrové smlouvy. Smlouva byla podepsána.
 
            16. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2009
Usnesení č. 176 – Přijetí daru – pozemku parc.č. 306/166 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru, a to pozemku parc.č. 306/166 v k.ú. Nové Strašecí od manželů Seligerových a uložilo starostovi města darovací smlouvu podepsat. Smlouva uzavřena dne 7. 10. 2009, probíhá řízení o vkladu do KN.
 
            16. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2009
Usnesení č. 177 – Prodej pozemků pro výstavbu komunikace R6 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků pro stavbu komunikace R6 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a uložilo starostovi města podepsat kupní smlouvu. Kupní smlouva oboustranně podepsána, probíhá řízení o vkladu do KN.
 
            16. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2009
Usnesení č. 178 – Prodej bytu č. 5/929 Křivoklátská ulice - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky, a to bytu č. 5/929 v Křivoklátské ulici manželům Duchoňovým. Starosta města podepsal příslušnou kupní smlouvu, probíhá řízení
o vkladu do KN.
 
            16. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2009
Usnesení č. 179 – Směna a prodej pozemků v lokalitách V Nádavkách, Al.Jiráska
a Nad Větrákem – splněno
Zastupitelstvo města schválilo uzavření příslušných smluv s Ing. R.Vožechem, R.Kottovou
a Š. Čechovou a uložilo starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Smlouvy oboustranně podepsány, probíhá řízení o vkladu do KN.
 
            16. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2009
Usnesení č. 180 – Změna smluvního vztahu - splněno
Zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody o přistoupení společnosti Čestav, s.r.o. k závazku P. Dolejška ze smlouvy o budoucích darovacích smlouvách uzavřené dne 7. 3. 2005 a dále souhlasilo s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucích darovacích smlouvách uzavřené
dne 7. 3. 2005, kterým se smlouva mění tak, že na straně budoucího dárce je pouze Petr Dolejšek. Oba smluvní dokumenty jsou uzavřeny.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil
 
Zastupitelstvo  města přijalo
 
U s n e s e n í č. 185
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období IX. – XI. /2009
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- přijetí dotací a navýšení výdajů o podíly města na jednotlivých akcích,
- dofinancování zvýšených výdajů na § 3745 – veřejná zeleň a § 2321 – čištění odpadních vod,
- změny v rozpočtu z důvodu zpracování projektových dokumentací a znaleckých posudků,
- změny v rozpočtu vyvolané přijetím zákona č. 97/2009 Sb. – změna zákona o pozemních
   komunikacích tzv. „chodníkový zákon“.
 
Rozpočtová opatření IX. – XI./2009 byla projednána ve finančním výboru a v radě města
s tím, že oba městské orgány doporučují navržená rozpočtová opatření zastupitelstvu města
ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Jan Bechyně se dotázal na položku 5169 – silnice, čištění komunikací, chodníky.
p. Štefan Podhorec – tato položka souvisí s úklidem sněhu v zimních měsících a s úklidem chodníků v letních měsících, který byl proveden.
Václav Horáček – souvisí s novelou zákona o pozemních komunikací, která nabyla účinnosti již
v březnu, proto nějaké úklidy již proběhly.
Ing. Jan Bechyně si vyžádal smlouvu mezi Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. a Městem Nové Strašecí o úklidu komunikací.
Ing. Miroslav Špička – položka 5169 nejde do TS Nové Strašecí, s.r.o.. Je to pouze vytvoření rezervy v rozpočtu města pro TS Nové Strašecí, s.r.o.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 186
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období IX. – XI./2009.
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   IX.-XI./ 2009
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                                 v tis. Kč
  
   1. Přijaté dotace
 
       a) Zastupitelstvo kraje – usnesení č. 59-5/2009
             Poskytnutí investičního příspěvku na dopravně bezpečnostní opatření
             pol. 4222                                                                                                                     134
 
       b) Převody z vlastní hospodářské činnosti
             pol. 4131                                                                                                                  1.675
             - smlouvy se Středočeským krajem o zajištění zateplení objektů Gymnázia a Základní    
               školy formou předplaceného nájemného v celkovém objemu 1.500 tis. Kč;
             - zhodnocení objektu čp. 100 v Havlíčkově ulici – realizace plynového vytápění v části
               objektu v objemu 175 tis. Kč.
 
        c) Investiční dotace ze všeobecné pokladní správy – výměna oken v objektech ZŠ a MŠ
              pol. 4211                                                                                                                     300
 
        d) Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy na volby do Evropského parlamentu
              pol. 4111                                                                                                                53,785
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Příjmy celkem:                                                                           2.162,785 Kč    
 
 
II. VÝDAJE   
 
   1. Výdaje spojené s přijetím dotací     
 
        § 2223 Bezpečnost silničního provozu                                                                          134
            pol. 6121 – nové dopravní znační a přechody pro chodce   
                            
         § 3639 Komunální služby                                                                                               175
            pol. 6121 – zhodnocení objektu čp. 100 v Havlíčkově ulici – realizace nového plynového                                                          
                               vytápění v části objektu.
 
         § 3113 Základní škola                                                                                                  1.800
            pol. 6121 – zhodnocení objektu – zateplení staveb – 1.500 tis.
                               zhodnocení objektu – výměna oken – 300 tis.                                 
 
          § 6117 Volby do Evropského parlamentu                                                                  53,785
             pol.: 5021,5032,5137,5139,5169,5175
 
 
         Výdaje celkem:                                                                            2.162,785 Kč              
            
III. PŘEVODY   MEZI §§   
 
§ 2223, pol.6122 – Bezpečnost silničního provozu                                                                   75
                               (podíl města na realizaci nového dopravního značení a přechodů u Domova
                                seniorů v Křivoklátské ulici a ul. J. Šotky).
 
§ 2321, pol. 5169 – Odvádění a čištění odpadních vod                                                              25
                                (navýšení oproti rozpočtu, vyšší četnost nezbytných proplachů)                               
                             
§ 3412, pol. 5169 – Městská sportovní zařízení, studie – dětské hřiště u BIOS                        30
 
§ 3745, pol. 5169 – Veřejná zeleň - zpracování posudků o stavu stromů                                 17 
                    5169, 6121 – výsadba olší, údržba památného stromu u Isidora, oprava altánu
                                         a údržba lesoparku na Šibeničním vrchu                                         123      
                    5169 – výsadba a údržba zeleně ve Mšecké ulici a v Rakovnickém sídlišti          92    
                                  
Uvedené navýšení výdajů na jednotlivých §§ v celkovém objemu 362 tis. Kč bude pokryto z úspor na následujících §§:
 
§ 2221, pol. 5169 – Provoz veřejné silniční dopravy, dopravní obslužnost                          - 159
 
§ 2310, pol. 5169 – Pitná voda                                                                                               - 66
 
§ 2333, pol. 5169 – Úpravy vodních toků                                                                               - 12
 
§ 4351, pol. 5221 – Pečovatelská služba                                                                                 - 78
 
§ 6171, pol. 6121 – Činnost místní správy                                                                            -   47
 
 
IV. VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S  LEGISLATIVNÍ ZMĚNOU   
 
§ 2212, pol. 5169 – Silnice, čištění komunikací - chodníky                                                    450 
                                (v březnu nabyla účinnost novela zákona o pozemních komunikacích
                                 č. 97/2009 Sb. tzv. „chodníkový zákon“ – nové povinnosti obcí při údržbě
                                 a čištění komunikací). 
 
§ 6171, pol.: 5011, 5031, 5032 – Činnost místní správy (úspora)                                       -   450
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
4) Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského
 v Novém Strašecí
 
Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, je nutné projednat a schválit změnu zřizovací
listiny Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského. Změna se týká vymezení majetku
a vymezení majetkových práv, proto je nutné ve zřizovací listině školy změnit čl. 5 a čl. 6.
Rada města změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ J.A.Komenského projednala dne 16.11.2009
a doporučila zastupitelstvu města navrženou změnu schválit.
 
Do rozpravy se zapojili :  Ing. Luboš Dvořák navrhl zkratky v textu nahradit plným textem.
Ing. Jan Bechyně požádal o zaslání plného znění zřizovací listiny.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í  č. 187
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
Změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského v Novém
Strašecí v tomto rozsahu    
 
                                                               Článek   5
 
                                                  VYMEZENÍ  MAJETKU
 
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek k zabezpečení činnosti organizace:
-          nemovitý majetek a  movitý majetek vymezený řádnou inventarizací k 31.12.2008.
-          kromě uvedeného majetku neužívá organizace ke svému hospodaření žádný majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele.
 
 
                                                               Článek  6
 
                                     VYMEZENÍ  MAJETKOVÝCH  PRÁV
 
Ve smyslu  platného znění zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 27, odst. 5 písm.d):
Organizace nabývá na  základě  rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva  pořízená v běžném roce  a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, a  to aktiva pořízená:
 
 
1) Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu
a příspěvku  (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na  základě  finančního vypořádání.
2) Na základě tvorby a použití fondů příspěvkové organizace dle §  30, § 32 a §33 a na základě schválení přídělů fondů  zřizovatelem  při vypořádání vedlejšího hospodářství roku minulého.
3) Na základě daru. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí finančního daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené. Pro přijímání darů účelově určených je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
 
Další práva a povinnosti k majetku:
Organizace má k tomuto majetku následující práva a povinnosti :
- hospodárně a účelně majetek využívat v souladu se zřizovací listinou,
- řádně o tento majetek pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět
  zákonné revize,
- odepisovat majetek,
- vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek s pořizovací cenou
nad 40 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem nemovitého majetku je možný jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
a po splnění podmínek stanovených § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
      
Hospodaření organizace:
Podle § 27 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu  stanoveném zřizovací listinou.  
Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícími zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele
a z rozpočtů územních samosprávných celků, dále jsou to příjmy z hlavní a vedlejší činnosti, příjmy z majetku, úplata za zájmové vzdělávání a školní stravování, dary a dědictví.
Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho účetní, popřípadě, pokud tak umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy.
Organizace se při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky výběrových řízení schvaluje zřizovatel.
Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz organizace v objemu stanoveným rozpočtem města pro příslušný kalendářní rok.     
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města
 
 
 
5) Návrh na odkoupení areálu býv. Hamira
 
Na MěÚ byla dne 8. 9. 2009 doručena žádost jednatele společnosti Efekta PM s.r.o. J. Šusteka, který navrhuje převzetí do správy nebo odkoupení areálu bývalého Hamira. Uvádí, že má zájem v areálu dále podnikat a část areálu využít pro stavbu bytových jednotek. Ekonomické záměry, jako cenu nájemného, nebo kupní cenu, v návrhu neuvádí. 
Rada města se na svém 78. zasedání dne 21.9.2009 zabývala touto žádostí a vzhledem
ke skutečnosti, že město zakoupilo do svého vlastnictví nemovitosti tvořící větší část areálu bývalého Hamira v roce 2004, kromě jiného také proto, aby zde mohl být realizován územní plán - oblast jako krajinotvorná zeleň veřejná a rekreační (lesopark), tedy nikoliv k výstavbě nebo k další průmyslové činnosti, doporučila zastupitelstvu města žádosti nevyhovět. Náklady města na zakoupení areálu se již vrátily formou nájemného z pronájmů jednotlivých objektů a město postupně celý areál přebírá pod svoji správu. Většina areálu je spravována Technickými službami s.r.o. a se společností HAFEN s.r.o. se vyjednávají výhodnější podmínky pronájmu, eventuálně nájemní vztah skončí.
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda společnost HAFEN, s.r.o. má nájemní vztah s technickými službami nebo městem.
Starosta města – nájemní vztah má tato společnost uzavřený s městem.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 188
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
s prodejem majetku města v areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí společnosti
Efekta PM s.r.o.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
 
6) Darovací smlouva na projektovou dokumentaci „Revitalizace Strašeckého potoka“
 
Město Nové Strašecí již několik let připravuje stavbu revitalizace Strašeckého potoka
(č. hydrologického pořadí 1-11-05-006) a výstavbu nového rybníka Na Konopasu spolu s žádostí o dotaci z programu OPŽP u Státního fondu životního prostředí. Ačkoli Město Nové Strašecí není správce potoka, opatřilo pro stavbu projektovou dokumentaci za částku 73.780 Kč
a požádalo o vydání územního rozhodnutí (vydáno dne 14. 6. 2006), a o vydání stavebního povolení (vydáno dne 7. 9. 2006). Dne 30. 1. 2008 byla podána první žádost o dotaci z programu OPŽP. Náklady stavby (rok 2007) činily 8.790.736 Kč. Žádost však nebyla vybrána k financování.
V roce 2009 byla na základě konzultace na SFŽP přepracována projektová dokumentace stavby za částku 17.850 Kč a projednána změna stavby před jejím dokončením. Tyto úpravy řešily některé majetkové záležitosti. Z rozsahu stavby byly vypuštěny ty úseky, u kterých nebylo možné zajistit majetkové projednání dle požadavků SFŽP (ať již pro nesouhlasy vlastníků pozemků /např. p. Šustek/, či pro neznalost vlastníků pozemků /úmrtí, neznámý pobyt apod./).
Město Nové Strašecí v závěru roku 2009 dokončuje stavbu zateplení školských budov  s finanční spoluúčastí cca 7. mil. Kč. Dlouhodobě město usiluje o získání dotace na výstavbu kanalizace
a nové ČOV (náklady cca 170 mil. Kč), kdy žádost o dotaci na dostavbu kanalizace byla určena k financování (rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP bylo městu doručeno 12. 11. 2009).
U stavby kanalizace a nové ČOV se předpokládá finanční spoluúčast města cca 20 mil. Kč.
V rámci stavby vodohospodářských zařízení bude nutné dořešit i financování dostavby vodovodu, kde bude rovněž finanční spoluúčast města nutná. S těmito ekonomickými výhledy byla zahájena jednání se správcem Strašeckého potoka Zemědělskou vodohospodářskou správou, územním pracovištěm v Rakovníku. Předmětem těchto jednání byla finanční spoluúčast správce potoka na realizaci stavby. Správci potoka bylo navrženo uhradit finanční spoluúčast žadatele
o dotaci z programu OPŽP (při předpokládaných nákladech stavby 9 mil. Kč lze uvažovat spoluúčast žadatele o dotaci ve výši cca 1 mil. Kč). Při projednávání zazněl ze strany Zemědělské vodohospodářské správy jiný návrh, a to na darování zpracované projektové dokumentace, kdy by o dotaci na revitalizaci Strašeckého potoka z programu OPŽP žádal přímo správce potoka, tedy Zemědělská vodohospodářská správa.
Za prioritní investice města by se měly považovat zateplení školských budov, investice
do Polikliniky, NKC a další a zejména investice do odkanalizování a vodovodu.  Revitalizace Strašeckého potoka je jistě rovněž velmi potřebná, protože však město není správce potoka,
a je de facto v pozici „jednoho z mnoha vlastníků“, při současném poklesu daňových příjmů
a ekonomickém výhledu u dofinancovávání předpokládaných dotačních akcí, se jeví jako výhodnější, jestliže by akci ralizoval správce potoka a nikoliv město.
Dne 2. 11. 2009 byla vypsána 14. výzva MŽP ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí -  Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny s termínem pro podávání žádostí do 5. 1. 2010.
Na základě výše uvedených důvodů rada města navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo darování projektové dokumentace na revitalizaci Strašeckého potoka v hodnotě 91.630,- Kč Zemědělské vodohospodářské správě s tím, že tento orgán bude žadatelem o dotaci a investorem akce. Darovací smlouva obsahuje ustanovení o závazku obdarovaného vyvinout veškeré úsilí, které
po něm lze spravedlivě požadovat, aby tuto stavbu uskutečnil. V případě, že nebude stavba revitalizace uskutečněna do konce roku 2013, může dárce požadovat vrácení předmětu daru
podle této smlouvy.
 
Do rozpravy se zapojili : Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda revitalizace Strašeckého potoka zahrnuje i rybník.
Václav Horáček – v rámci revitalizace Strašeckého potoka je vyrovnávací nádrž.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 189
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Darovací smlouvu na darování projektové dokumentace „Revitalizace Strašeckého potoka“ ČR – Zemědělské vodohospodářské správě, se sídlem Hlinky 60, Brno, IČ: 00020451, v pořizovací ceně 91.630 Kč, za účelem vytvoření podmínek, aby obdarovaná Zemědělská vodohospodářská správa mohla požádat o dotaci na stavbu „Revitalizace Strašeckého potoka“ v rámci 14. výzvy MŽP ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, s termínem podávání žádostí do 5. 1. 2010 a stavbu realizovat.
Text darovací smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou darovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
 
Poznámka : v 17:45 hod. přišel zastupitel Miloslav Kinkal (15)
 
 
 
7) Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR – parc. č. 2732, 2743, 2750, 2751 a 2752/1 v kat. území Nové Strašecí
 
MěÚ Nové Strašecí bylo doručeno vyhlášení Obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR, a to pozemků parc. č. 2732 (352 m2 – 1.750 Kč /4,97 Kč za m2/), 2743 (132 m2 – 660 Kč /5 Kč za m2/), 2750 (1172 m2 – 8.180 Kč /6,97 Kč za m2/), 2751 (1083 m2 – 5.370 Kč /4,95 Kč za m2/) a 2752/1 (3256 m2 – 16.150 Kč /4,96 za m2/) v k.ú. Nové Strašecí. Úhrnná cena pozemků je 32.110 Kč a celková výměra pozemků činí 5995 m2. Podle územního plánu je funkční využití předmětných pozemků zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační.
Předmětné pozemky nejsou v současné době přístupné z místní komunikace. Bezprostředně však sousedí s pozemky v majetku Českých lupkových závodů, a. s. Protože v areálu ČLUZ vlastní město několik pozemků, v případě odkoupení výše uvedených zemědělských pozemků v citované soutěži, může město s Českými lupkovými závody jednat o jejich směně, odprodeji, či koupi. Město by mohlo získat ucelené území v dotčené lokalitě. České lupkové závody se soutěže nemohou zúčastnit. Kupní cena předmětných pozemků v  soutěži je velmi příznivá. Jediným kritériem je nabídnutá kupní cena, kauce není požadována. Kupní smlouva musí být uzavřena
do 45 dnů od sdělení k uzavření smlouvy. Obchodní veřejná soutěž se bude konat
dne 11. 12. 2009 v sídle PF ČR v Rakovníku.
Na základě výše uvedených skutečností navrhuje rada města zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků parc. č. 2732, 2743, 2750, 2751 a 2752 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města formou účasti v Obchodní veřejné soutěži na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu
a ve správě Pozemkového fondu ČR s tím, že maximální finanční limit pro účast v soutěži je dvojnásobek ceny pozemků tj. max. 65.000 Kč (po zaokrouhlení), a pověřit starostu města, aby se zúčastnit obchodní veřejné soutěže.
 
Poznámka: v 17:50 hod. přišla zastupitelka Ing. Věra Matějovičová (16)
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 190
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a)      záměr nabytí pozemků parc. č. 2732, 2743, 2750, 2751 a 2752/1 v kat. území Nové Strašecí   
         do vlastnictví Města Nové Strašecí
b)      maximální finanční limit pro účast oprávněného zástupce města ve vyhlášené obchodní
         veřejné soutěži na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě
         Pozemkového fondu ČR, a to pozemků parc. č. 2732, 2743, 2750, 2751 a 2752/1
         v kat. území Nové Strašecí,ve výši dvojnásobku ceny pozemků uvedené ve vyhlášené
         obchodní veřejné soutěži, tj. max. 65.000 Kč (po zaokrouhlení).
 
II. p o v ě ř u j e
 
starostu města, aby se jménem města účastnil obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR, a to pozemků parc. č. 2732, 2743, 2750, 2751 a 2752/1 v kat. území Nové Strašecí a činil zde úkony za podmínek stanovených zastupitelstvem města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
8) Různé
 
a) Czech POINT upgrade
 
Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu na finanční podporu pro zřízení nebo rozšíření (upgrade) kontaktního místa Czech POINT ve výši 68.540,- Kč (spoluúčást města 15%). Město podalo žádost o poskytnutí těchto prostředků na rozšíření pracoviště Czech POINT a na základě které obdrželo prostředky ve výši 58.259,- Kč (usnesení ZM č. 173 ze dne 9.9.2009). Na základě výběrového řízení byly komponenty (PC + program, tiskárna + scanner, stolek pod PC) dodány firmou STAMIS – Stanislav Hajný, Nové Strašecí (usnesení RM č. 920/31.8.2009
a 955/5.10.2009). Po vlastní realizaci dotace město obdrželo dne 29.9.2009 nové pokyny k čerpání a vyúčtování této dotace s platností od 11.9.2009.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 191
Zastupitelstvo města
 
 s o u h l a s í
 
s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra ČR ze dne 15.9.2009 ve výši 58.259,- Kč Městu Nové Strašecí na projekt CZ 1.06 Czech POINT – Kontaktní místo (Upgrade). Text podmínek je přílohou tohoto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
 
 
b) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č.63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva
je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
Zpráva: Rozhodnutím č. 09031281 SFŽP ze dne 22. 10. 2009, které jsme obdrželi 12. 11. 2009, je přiznána svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko pro projekt „Nové Strašecí – ČOV
a kanalizace“ dotace SFŽP ve výši 3.275.746,- Kč a z Fondu soudržnosti EU ve výši 55.687.684,- Kč, tedy celkem 58.963.430,- Kč. Z celkové ceny projektu 79.495.335,- Kč
(bez DPH) tedy se spoluúčastí města ve výši 20.531.905,- Kč. Pro stavbu je nyní třeba vydat stavební povolení (územní rozhodnutí je již vydáno) a vypracovat zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na zhotovitele stavby se souhlasem SFŽP. V jednoroční lhůtě od citovaného rozhodnutí by měla být po předložení veškeré dokumentace uzavřena se SFŽP smlouva
o financování stavby pro vlastní realizaci stavby lze počítat s rokem 2011.
Žádost o dotaci na výstavbu ČOV podaná na ministerstvu zemědělství byla doplněna o některé další údaje a nyní se čekává rozhodnutí.
Realizace projektu „Revitalizace Novostrašeckého potoka“ závisí na rozhodnutí dnešního jednání zastupitelstva.
Projektu Czech POINT upgrade s podporou ministerstva vnitra v rámci Integrovaného operačního programu „eGovernment v obcích – Czech POINT“ v hodnotě 68.540,- Kč byl realizován.
Dne 10. 11. 2009 jsme obdrželi oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
o schválení projektu „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“, což představuje přiznání dotace
ve výši 400.000,- Kč. Přepokládané celkové náklady činí 511.051,- Kč, tzn. spoluúčast města 111.051,- Kč. Předpoklad realizace do poloviny roku 2010.
V rámci programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko získalo město dotaci na realizaci parkových úprav a instalaci mobiliáře pro ulici Atrivou a Žižkovo náměstí ve výši 89.762,- Kč. Předpokládané celkové náklady činí 118.685,- Kč, tzn. spoluúčast města 28.923,- Kč. Předpoklad realizace v 1. polovině 2010.
 
Poznámka: v 17:55 hod. přišla zastupitelka RNDr. Libuše Vosátková (17)
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Luboš Dvořák se dotázal na částky uvedené u kanalizace.
Starosta města – ceny jsou uváděné bez DPH, protože Svazek obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko je plátcem DPH, proto tu jsou uznatelné odpočty.
Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda v projektové dokumentaci na kanalizaci jsou pokryty všechny části města.
p. Pavel Friebert – vše bude probíhat dle projektové dokumentace.
p. Miloslav Kinkal – je v projektové dokumentaci zahrnut i Pecínov?
Starosta města – ano
p. Sáček ml.- bude kanalizace pokrývat i plánovanou lokalitu Na Pískách?
p. Pavel Friebert – v době, kdy se vypracovávala projektová dokumentace se s lokalitou
Na Pískách nepočítalo, zahrnuta do projektu není. Rudská ulice zahrnuta je.
Do rozpravy se dále zapojili p. Jiří Drvota, tajemník MěÚ a p. Štěpánek.
 
Poznámka : v 18:05 hod. přišla zastupitelka Naděžda Jurgovská (18)
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 192
Zastupitelstvo města
 
 b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
 
9) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          tajemník MěÚ informoval o stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje ohledně kompetencí rady města při schvalování veřejnoprávních smluv. Rada města má kompetenci na schvalování veřejnoprávních smluv.
 
-          Starosta města informoval o finanční částce na nasvícení umělé trávy fotbalového hřiště, která je ve výši 422.000,-Kč s DPH.
Ing. Jan Bechyně – bude příští rok realizováno?
Starosta města – závislé od financí.
 
-          Ing. Jan Bechyně požádal o zpracování hrubé kalkulace na vytvoření asfaltového povrchu dětského hřiště v Křivoklátském sídlišti.
 
-          Ing. Luboš Dvořák upozornil na zapomenutou dopravní značku označující vedlejší silnici v ulici Molkova.
Starosta města – prověříme.
 
-          Ing. Jan Bechyně se dotázal, zda dojde k hrabání listí v Texasu.
p. Štefan Podhorec – pokud počasí dovolí a bude potřeba, pak ano.
 
-          P. Miloslav Kinkal se dotázal, zda by bylo možné instalovat příčné značení ke křižovatce ulic Jungmannova a 1. máje a Jungmannova a Okružní, neboť lidé jsou zvyklí na staré dopravní značení a zapomínají na změnu hlavních ulic.
Starosta města – značení v těchto ulicích je a řidiči musí znát dopravní předpisy a nejezdit po paměti.
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásil:
 
-          P. Sáček ml. – vznesl dotaz, zda by bylo možné instalovat do křižovatky ulic Křivoklátská a 1. máje zrcadlo.
Starosta města – ve městě je hodně míst, kde by mohlo být zrcadlo, je to finančně náročné.
 
-          P. Sáček st. – se vrátil k tématu osvětlení umělé plochy na fotbalovém hřišti, kdy nabídl městu zafinancování celé akce jako soukromá firma, ale tato nabídka byla  MěÚ zamítnuta s tím, že to není v souladu s územní plánem.
Starosta města – zamítnutí bylo zcela v souladu.
 
-          P. Štěpánek – připomínkoval skříňku s úmrtními oznámeními, která zmizela z objektu z důvodů zateplení a nové omítky této budovy.
Tajemník MěÚ – úmrtní oznámení si vezme na starost  MěÚ. Skříňka bude v nejbližší době vyvěšena na budově čp. 191.
 
-          P. Štěpánek poukázal na firmu, která nabízí lavičky na sezení pro města i s údržbou zdarma.
Starosta města – prověříme to, ale jistě to bude nějaká skrytá podpora, zadarmo to jistě nebude.
 
-          PhDr. Marcel Chládek, MBA – senátor a náměstek hejtmana Středočeského kraje- co se týče laviček, již nějaká města s touto firmou mají zkušenosti a je to krajně nevýhodná nabídka pro město.
K rozpočtu – situace příští rok bude opravdu drastická, proto doporučuji ze své pozice zvážit nabídku, kterou jsem tu slyšel ohledně osvětlení fotbalového hřiště.
Ing. Jan Bechyně – doporučil občanům obracet se s nabídkami na zastupitelstvo nebo radu města, která se nabídkou musí zabývat.
p. Pavel Friebert – na MěÚ byla podána žádost o vyjádření k záměru stavby fotovoltaické elektrárny a skateboardového hřiště. OI MěÚ zcela standardním způsobem odpověděl, že tento záměr není v souladu s územním plánem města. Kdyby byla provedena změna územního plánu, možné by to bylo, ale pan Sáček zatím o žádnou změnu nepožádal.
 
 
 
 
10) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 18:35 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
                      
Zdeněk Šanda v.r.
 
 
 
                       Martin Hrbek v.r.
 
                      
                                  
                                  
 
                                  
 
                                                                               
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic v.r.
   místostarosta města                                                                                 starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 1. 12. 2009

8. 12. 2009 Zobrazit méně

Stránka