Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

zápis z 18. zastupitelstva města ze dne 16.12.2009

.

 

Z Á P I S
 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 16. 12. 2009 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:  16 členů zastupitelstva města 
                     4  občané města 
 
 
 
 
Program:
 
 1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.  Volba člena kontrolního výboru
4.   Rozpočtová opatření za období XII./2009
5.   Návrh rozpočtu na rok 2010 a návrh rozpočtového výhledu
      do roku 2012
6.   Komunikace Na Spravedlnosti – nabídka darování pozemku
      parc.č. 190/7
7.   Plánovací smlouva na lokalitu „U Spravedlnosti“ – zástavba RD
8.   Prodej části nebytového prostoru v čp. 882/31
9.   Názvy nových ulic
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku tohoto jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou Ing. Jan Bechyně, Ing. Jiří Zelenka, p. Václav Pavlík a RNDr. Libuše Vosátková.
Za pozdější příchod omluven Dr. Ing. Pavel Kotyk a Ing. Věra Matějovičová.
Neomluven zastupitel Miloslav Kinkal.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku jako předsedu,
 pí Naděždu Jurgovskou a Ing. Jana Bureše jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Štefana Podhorce
a p. Václava Šilhu.
Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Zdeňkem Šandou a p. Martinem Hrbkem
bez připomínek.
 
Poznámka : v 17:08 přišel zastupitel Ing. Luboš Dvořák (14)
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy, se kterým bylo obnoveno jednání o možnosti i jiného majetkového vypořádání. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města zatím s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé xxxxxxxxxxxx, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal dne 18. 9. 2009 s panem Pašavou, další schůzka zatím nebyla druhou stranu potvrzena.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést. Stav k 12/2009 nezměněn.
           
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Než společnost dokončí jednání s vlastníky pozemků, připravil OI MěÚ návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací, který byl společnosti zaslán k vyjádření. Stav k 12/ 2009 nezměněn.
 
            7. zasedání zastupitelstva města konané dne 27. 2. 2008
Usnesení č. 80 – Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města- splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru – pozemku parc.č. 207/199 o výměře 79m2
do majetku města (dárci xxxxxxxxxxxxx). Darovací smlouva je podepsána, probíhá řízení o vkladu do KN.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009 
Usnesení č. 152 – Prodej pozemku z vlastnictví města st.parc. 2361 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2361 (xxxxxxxxx) a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Kupní smlouva byla uzavřena dne 2.12.2009. Probíhá řízení
o vkladu do KN.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009
Usnesení č. 155 – Převod částí pozemků do vlastnictví města darem - trvá
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru částí pozemků parc.č. 161/4 a 169/3
v k.ú. Nové Strašecí od dárců manželů xxxxxxxxxxxxh. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. Konečnou smlouvu bude možno uzavřít po vyhotovení GP.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. Úřad územního plánování opakovaně urgován ve věci zahájení projednávání, naposledy ve 46. týdnu. Stav nezměněn.
 
            17. zasedání zastupitelstva města konané dne 26.11.2009
Usnesení č. 189 – Darovací smlouva na projektovou dokumentaci „Revitalizace Strašeckého potoka“ – splněno
Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu projektové dokumentace Revitalizace Strašeckého potoka Zemědělské vodohospodářské správě a uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu. Smlouva byla uzavřena dne 3. 12. 2009.
 
 
 
 
 
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 193
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
 
 
 
3) Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
 
Dne 27. 11. 2009 doručila paní Naděžda Jurgovská starostovi města svou rezignaci na člena kontrolního výboru. V současné době tedy pracuje kontrolní výbor zastupitelstva města
ve dvoučlenném složení. Tato skutečnost není v souladu s ustanovením zákona o obcích č.128/2000 Sb., § 119, odst.1.
Po osobním projednání je kandidátem na člena kontrolního výboru p. Zdeněk Šanda,
nar. 13. 2. 1954 , trv. bytem Nové Strašecí, Křivoklátská 829. Jmenovaný je ochoten funkci člena kontrolního výboru vykonávat. Jeho zvolením budou splněny náležitosti zákona o obcích.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 194
Zastupitelstvo města
 
 v o l í
 
ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů p. Zdeňka Šandu za člena kontrolního výboru zastupitelstva města.
 
Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
4) Rozpočtová opatření za období XII. /2009
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
-          přijetí dotací a jejich úpravu v závěru roku 2009
 
Uvedená rozpočtová opatření byla projednána na schůzi Finančního výboru dne 9. 12. 2009.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 195
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období XII./2009 (stav k 8.12.2009)
 
                     
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XII./ 2009
 
I. PŘÍJMY                                                                                                 v tis. Kč
  
   1. Přijaté dotace
 
       a) Zastupitelstvo kraje
             Poskytnutí neinvestičního příspěvku na PHM, věcné prostředky a školení hasičů
             pol. 4122                                                                                                                    33,874
 
       b) Ministerstvo práce a sociálních věcí
              Úprava výše dotace na dávky sociální péče pro zdravotně postižené a dávky pomoci
              v hmotné nouzi, pol. 4116                                                                                         - 300
 
        c) MPSV a EU
              Dotace na podporu zaměstnanosti (úřad práce), pol. 4116                                           48
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
II. VÝDAJE   
 
   1. Výdaje spojené s přijetím dotací     
 
        § 5512 Požární ochrana                                                                                                 33,874
            pol. 5137,5139,5156,5167   
                            
         § 4171, 4172, 4173 Sociální dávky                                                                                 - 300
             pol. 5410
 
         § 3412 Městská sportovní zařízení                                                                                      48
            pol. 5011,5031
                              
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
 
 
5) Návrh rozpočtu na rok 2010 a návrh rozpočtového výhledu do roku 2012
 
Návrh rozpočtu města na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2012 byl projednán finančním výborem ZM dne 18. 11. 2009 a byl výborem doporučen zastupitelstvu ke schválení.
Usnesením rady města č. 1007 ze dne 30. 11. 2009 byl návrh rozpočtu na rok 2010 a výhledu
do roku 2012 rovněž doporučen zastupitelstvu ke schválení.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 196
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e 
 
 rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled do roku 2012
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru MěÚ, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31. 1. 2010
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
 
 
6) Komunikace Na Spravedlnosti – nabídka darování pozemku parc. č. 190/7 v kat. území Nové Strašecí
 
Dne 22. 9. 2009 nabídli xxxxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Městu Nové Strašecí darování pozemku parc. č. 190/7 v kat. území Nové Strašecí, v hodnotě převyšující 50.000 Kč.
Na jednání dne 19. 10. 2009 přijala rada města usnesení č. 967, kterým uložila starostovi města vést další jednání s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx a Pxxxxxxxve věci dořešení konkrétních podmínek darování v rozsahu:
a)   Darování předmětného pozemku lze projednat pouze v souvislosti s úplným dořešením
      podmínek dostavby místní komunikace Na Spravedlnosti.
b)   Pokud dojde k darování pozemku parc. č. 190/7 v kat. území Nové Strašecí městu, přijmutím
      tohoto daru městu nevzniká povinnost dostavby místní komunikace Na Spravedlnosti.
c) Podmínky dostavby místní komunikace Na Spravedlnosti by měly respektovat postup města
     při řešení obdobných záležitostí v dřívějším období.
Jmenovaní manželé byli obesláni dopisem ze dne 23. 10. 2009 s informací o rozhodnutí RM
a s výzvou k dalšímu jednání. Na tento dopis zatím nereagovali.
Jelikož zatím nebyly dojednány podmínky darování předmětného pozemku, rada města svým usnesení číslo 1013 ze dne 30. 11. 2009 doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s návrhem
na darování pozemku. Takové rozhodnutí nebude nijak bránit tomu, aby manželé xxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxx svou nabídku na darování pozemku nepředložili znovu po dojednání konkrétních podmínek darování.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bureš, starosta města, Ing. Luboš Dvořák a Ing. Miroslav Špička.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 197
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s návrhem xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, na přijetí daru pozemku parc. č. 190/7 v kat. území nové Strašecí, v hodnotě převyšující
50.000 Kč.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
7) Plánovací smlouva na lokalitu „U Spravedlnosti“ – zástavba RD
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, jako stavebníci, projednali s OI MěÚ možnost uzavření plánovací smlouvy, která by stanovila práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní
a technické infrastruktury v lokalitě „Na Spravedlnosti“ před vodojemem (6 pozemků
parc. č. 207/192 až 207/196, a 207/198 v kat. území Nové Strašecí), kde předpokládají zástavbu RD. Návrh plánovací smlouvy obsahuje závazek stavebníků vybudovat na svůj náklad a umožnit kompletní využití dopravní a technické infrastruktury v dotčené lokalitě nejpozději do 31. 12. 2013, případně do 31. 12. 2014 (termín je odvislý od data vydání příslušných stavebních povolení).
Stavebníci darují městu pozemek parc. č. 207/204 v k.ú. Nové Strašecí, místní komunikaci včetně jednostranného chodníku, veřejné osvětlení a splaškovou kanalizaci. Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné finanční nároky. Naopak splněním smluvního závazku získá do vlastnictví nemovitý majetek. Po darování dopravní a technické infrastruktury vzniknou městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, zvýšení počtu svítících bodů VO s dopadem na provozovatelskou smlouvu; u kanalizace je předpoklad provozování oprávněným subjektem). Rada města svým usnesením č. 1012 ze dne 30. 11. 2009 doporučila zastupitelstvu města schválit Plánovací smlouvu.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í     č. 198
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
plánovací smlouvu mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné, a xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx jako stavebníky na straně druhé, stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Na Spravedlnosti“ (zástavba 6 RD – místní komunikace včetně jednostranného chodníku, veřejné osvětlení a rozvody vody, splaškové kanalizace, elektřiny a plynu), na pozemcích parc. č. 207/122, 207/128, 207/127, 207/56, 207/96 a 207/204 v kat. území Nové Strašecí, jak je vymezena projektovou dokumentací „ZTV pro zástavbu 6 RD poz. č. 207/192 až 199, Nové Strašecí“, zpracovatel Ing. Zdeňka Křižáková, číslo zakázky 2430/09, datum III/2009.
Text Plánovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města Plánovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
 
 
Poznámka : v 17:30 hod. přišli zastupitelé Dr.Ing. Pavel Kotyk (15)
                    a Ing. Věra Matějovičová (16)
 
 
 
 
8) Prodej části nebytového prostoru č. 882/31 (uhelna) v bytovém domě čp. 882, Křivoklátská ul.
 
Na základě usnesení RM č. 960 ze dne 5. 10. 2009 byl ode dne 14. 10. 2009 zveřejněn
podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr převodu nevyužívané uhelny v suterénu čp. 882, Křivoklátská ul. (cca 76 m2), z vlastnictví města. Jedná se o část nebytového prostoru – jednotky č. 882/31, zapsané v KN na LV č. 2553 ve vlastnictví města. Ke 12. 11. 2009 obdrželo město pouze žádost Společenství vlastníků jednotek
čp. 881,882, které má zájem o získání kotelny k rozšíření prostor pro potřeby obyvatel domu (kočárkárna, sklepy) a žadatel akceptuje podmínky převodu podle usnesení RM, tj. převod
za cenu 500 Kč/m2 prostoru a úhradu veškerých nákladů spojených se změnou vlastnictví.
Se společností ENES, s. r. o., která má prostory všech kotelen ve vlastnictví města v pronájmu pro zajištění tepelného hospodářství, bylo o možnosti vyjmutí nevyužitých uhelen z nájmu jednáno již v r. 2006. Z důvodu provedené plynofikace kotelny v čp. 882 není uhelna využívána. Nájemce nemá námitek k vyjmutí všech již neužívaných uhelen z nájmu.
Rada města svým usnesením č. 996 ze dne 16. 11. 2009 doporučila zastupitelstvu města schválit převod části nebytového prostoru, jednotky č.882/31 tvořící prostor bývalé uhelny s plochou
cca 76 m2 z majetku města do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 881 – 882,
IČO: 26 42 36 64 za stanovených podmínek a schválit smlouvu o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví části jednotky č. 882/31(uhelny) z majetku města do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 881 – 882, IČO: 26 42 36 64.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
 
 
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 199
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) převod části nebytového prostoru, jednotky č.882/31 tvořící prostor bývalé uhelny s plochou cca 76 m2 z majetku města do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 881 – 882, IČO: 26 42 36 64 za podmínek:
- cena 500 Kč za m2 prostoru,
- nabyvatel zajistí vyhotovení a úhradu veškerých dohod, prohlášení a smluv o vyčlenění prostoru uhelny z jednotky 882/31 a o změně vlastnictví, včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí,
- nabyvatel zajistí a uhradí provedení stavebních úprav k oddělení prostoru uhelny
od kotelny (včetně případných úprav rozvodů sítí a vedení) a zřízení samostatného vstupu,
b) do doby uzavření příslušné smlouvy o převodu uhelny z vlastnictví města uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví části jednotky č. 882/31(uhelny) ve smyslu tohoto usnesení jako podklad pro zahájení stavebních úprav a zpřístupnění prostor.
Text smlouvy o smlouvě budoucí je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a listiny související s přípravou převodu vlastnictví prostoru uhelny
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
 
 
9) Návrh názvů nových ulic
 
V Novém Strašecí jsou v současné době 4 lokality, ve kterých probíhá nová výstavba rodinných domů, případně se taková výstavba připravuje, a kde nejsou pojmenovány nově vznikající
(či navrhované) ulice.
Jedná se o tyto lokality:
1.    lokalita U Spravedlnosti – naproti hřbitovu, zástavba je v realizaci investorem Křivoklátská    
       vyhlídka, s. r. o.,
2.    lokalita Na Spravedlnosti u vodojemu – záměr pokračování ve stávající zástavbě RD,
       zástavbu připravují stavebníci Jiří a Hana Lípovi, Karel Pátek, a Karel a Romana Kouskovi,
3.    lokalita „Nádavky“ navazující na stávající zástavbu Na Spravedlnosti – záměr zástavby
       připravuje Ing. Radim Vožech,
4.    lokalita Na Pískách /Rudská/ – Ing. Arch. Horký v současné době zpracovává územní studii
       dopravní a technické infrastruktury, na několika pozemcích je záměr zástavby RD
       (stavebníci Lusk, Sáček, Brhel a spol.).
OI MěÚ nechal zpracovat u PhDr. Jana Černého návrh názvů nových ulic. Vzhledem
k připravenosti výše uvedených lokalit k zástavbě a míře jejich rozestavěnosti je aktuální projednat názvy lokalit U Spravedlnosti – naproti hřbitovu, a Na Spravedlnosti u vodojemu. Názvy pro zbylé dvě lokality by byly následně řešeny s ohledem na míru jejich připravenosti k zástavbě.
Rada města usnesením číslo 1011 ze dne 30. 11. 2009 doporučila schválit názvy nových ulic v lokalitách U Spravedlnosti – naproti hřbitovu, a Na Spravedlnosti u vodojemu, Zastupitelstvem města.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Věra Matějovičová a starosta města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 200
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
názvy nových ulic pro lokality:
1.    lokalita U Spravedlnosti – naproti hřbitovu:
- Vackova
- Nad Obíralkou
 
2.    lokalita Na Spravedlnosti u vodojemu:
- U Vodojemu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
10) Různé
 
a) Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa – doklad o zajištění finančního krytí projektu
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy dne 2. 11. 2009 schválil projekt „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“ k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (číslo výzvy 31, prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst – volnočasové aktivity).
Zastupitelstvo města vzalo svým usnesením č. 192 ze dne 26. 11. 2009 na vědomí zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP, která obsahovala
i informaci o přiznání dotace na projekt „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“.
Dne 3. prosince byl MěÚ kontaktován Oddělením Administrace projektů ve věci dalšího postupu. Do 6. 1. 2010 musí být osobně doručeny na Oddělení administrace projektů povinné přílohy Smlouvy o poskytnutí dotace. Jedním z těchto povinných dokladů je doklad o zajištění finančního krytí projektu.
V souladu s „Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 31 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy“ musí žadatel prokázat finanční připravenost realizovat projekt. U projektů s dobou fyzické realizace kratší než 1 rok a u projektů s celkovými způsobilými výdaji menšími než 2 mil. Kč je žadatel povinen doložit doklady o finančním krytí ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Celkové náklady na realizaci projektu činí 511.051,45 Kč. Dotace z rozpočtu Regionální rady je ve výši 400.000 Kč (78,27 %, z toho z EU 367.550 Kč /71,92 %/), vlastní prostředky města k dofinancování jsou 111.051,45 Kč (21,73 %). Město předfinancuje celkové náklady na realizaci projektu 511.051,45 Kč, po doložení dokladů následně obdrží dotaci ve výši 400.000 Kč.
Potřebným dokladem je usnesení zastupitelstva k doložení zajištění finančního krytí projektu, předkládám ke schválení předložený dokument.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 201
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
-          Spolufinancování projektu „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“ (reg. č. CZ.1.15./3.2.00/31.00672) z rozpočtu města Nové Strašecí ve výši celkových nákladů 511.051,45 Kč.
-          Vyčlenění částky 511.051,45 Kč, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města na předfinancování projektu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
 
11) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          Ing. Jan Bureš se dotázal na demolici bývalé vodárny.
Starosta města- zpracovává se demoliční projekt vodárnami.
p. Štefan Podhorec – všechna nebezpečná místa byla technickými službami zakryta.
 
-          Ing. Jan Bureš se dále dotázal na vymáhání pohledávky u pana Janouška.
Tajemník MěÚ – Okresním soudem byl vydán platební příkaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 17:50 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy. Dále popřál všem zastupitelům a přítomným občanům krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2010.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
                      
            Štefan Podhorec v.r.
 
 
 
 
            Václav Šilha v.r.
                                  
 
           
      
                      
 
                    
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic  v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 18. 12. 2009

 


29. 12. 2009 Zobrazit méně

Stránka