Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

zápis z 19. zastupitelstva města ze dne 27.1.2010

.

 

Z Á P I S
 
z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 27. 1. 2010 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:  19 členů zastupitelstva města 
                      9  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období XII./2009 (od 9.12. do 31.12.09)
4.   Volba přísedících okresního soudu
5.   Prodej bytu č. 961/8 Křivoklátská ulice
6.   Plánovací smlouva na lokalitu „V Nádavkách“ – zástavba RD
7.   Různé
8.   Diskuse
9.   Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta města požádal přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku zesnulého
Ing. Václava Müllera, který byl členem Zastupitelstva města Nové Strašecí v minulých letech.
 
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou p. Martin Hrbek a p. Miloslav Kinkal. Ing. Jan Bechyně je omluven
za pozdní příchod.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Jiřího Zelenku jako předsedu,
pí Lenku Stránskou  a Ing. Jana Bureše jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 18  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc.
a Ing. Miroslava Špičku
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Štefanem Podhorcem  a p. Václavem Šilhou
bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé Havlíkovi a Pašavovi, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal dne 18. 9. 2009 s panem Pašavou, další schůzka zatím nebyla druhou stranu potvrzena.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést. Stav k 1/2010 nezměněn.
 
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Než společnost dokončí jednání s vlastníky pozemků, připravil OI MěÚ návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací, který byl společnosti zaslán k vyjádření. Stav k 1/ 2010 nezměněn. Dle telefonního sdělení byl návrh smlouvy posouzen právníkem firmy a bude předložen k podpisu jednateli společnosti.
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009
Usnesení č. 155 – Převod částí pozemků do vlastnictví města darem - trvá
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru částí pozemků parc.č. 161/4 a 169/3
v k.ú. Nové Strašecí od dárců manželů Pátkových. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. Konečnou smlouvu bude možno uzavřít po vyhotovení GP.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. Úřad územního plánování opakovaně urgován ve věci zahájení projednávání, naposledy ve 46. týdnu. Stav nezměněn.
 
            18. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 12. 2009
Usnesení č. 196 – Návrh rozpočtu na rok 2010 a návrh rozpočtového výhledu do roku 2012 – splněno
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled do roku 2012 a uložilo tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru MěÚ zajistil ve smyslu ust. § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31. 1. 2010.
 
            18. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 12. 2009
Usnesení č. 198 – Plánovací smlouva na lokalitu U Spravedlnosti – zástavba RD – splněno
Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné
a Jiřím a Hanou Lípovými, Karlem Pátkem a Karlem a Romanou Kouskovými, jako stavebníky na straně druhé a uložilo starostovi města tuto smlouvu podepsat. Plánovací smlouva podepsána.
 
            18. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 12. 2009
Usnesení č. 199 – Prodej části nebytového prostoru čp. 882/31 (uhelna) Křivoklátská ulice – splněno
Zastupitelstvo města schválilo převod části nebytového prostoru jednotky č. 882/31 tvořící prostor malé uhelny s plochou cca 76m2 z majetku města do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 881 – 882 a dále uložilo starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a listiny související s přípravou převodu vlastnictví prostoru uhelny.
 
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 202
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
3) Rozpočtová opatření za období XII./2009 (od 9.12. do 31.12.2009)
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí dotace na materiálové výdaje jednotky SDH (hasiči);
- přijetí daru od firmy ASEKOL s.r.o (sběrný dvůr);
- finanční vypořádání se Středočeským krajem (dotace na rozvoj průmyslové zóny, soc. dávky);
- úpravy rozpočtu v závěru roku.
 
 
Rozpočtová opatření byla projednána na schůzi Finančního výboru dne 25.1.2010 a ten je
doporučil k dalšímu projednání a následnému schválení.
Rada města projednala uvedená rozpočtová opatření dne 18. 1. 2010 a rovněž doporučuje, aby
zastupitelstvo města rozpočtová opatření za období XII./2009 (od 8.12. do 31.12.2009) schválilo.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš se dotázal na snížení výdajů z důvodu vrácení dotace, zda dotace byla přímo vázána na podnikatelský inkubátor.
Starosta města – dotace byla přijata za účelem podnikatelského inkubátoru.
Dr. Ing. Pavel Kotyk se zeptal na splatnost úvěru na zateplení školy.
p. Václav Horáček – splatnost úvěru necelých 5 let.
Dr. Ing. Pavel Kotyk se dále dotázal na finanční dar od firmy Asekol, na tento dotaz odpověděl
p. Štefan Podhorec.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í    č. 203
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období XII./2009 (od 9.12. do 31.12.2009)
 
 
 
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XII. / 2009 (od 9.12. do 31.12.2009)
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                                                 v tis. Kč
  
   Přijaté dotace
       Středočeský kraj – poskytnutí neinvestičního příspěvku na materiálové                    15
        vybavení jednotky SDH (hasiči) – pol. 4122   
 
        Středočeský kraj – poskytnutí dotace na sociální dávky – pol. 4116                         5,299                                                              
 
   Nedaňové   příjmy
        Finanční dar od firmy ASEKOL s.r.o.  za účelem rekonstrukce a vybavení sběrného
         dvora v areálu TS - § 3722, pol. 2321                                                                         70
 
         Finanční vypořádání sociálních dávek - § 6402, pol. 2223                                     - 5,299
 
        
          Příjmy celkem:                                                                                                     85 tis. Kč  
 
 
II. VÝDAJE   
 
         § 5512 Požární ochrana materiálové vybavení jednotky SDH – pol. 5139               15 
 
        § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - pol. 5171                                                 70
                  rekonstrukce sběrného dvora v areálu TS   
 
                                        
        Výdaje celkem :                                                                                                       85 tis. Kč
 
            
III. PŘEVODY   MEZI §§  
 
§ 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón, pol. 6121 - stavby                               - 3 259,756
            (snížení výdajů z důvodu vrácení dotace)
§ 6402 Finanční vypořádání z let minulých,pol. 5323 – fin. transfer kraji                  3 259,756
 
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu, pol. 6121 – dopravní značení                                   29 
§ 2212 Silnice, pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                               - 29
 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, pol. 5169 – nákup ostatních služeb                        3
§ 2333 Úpravy vodních toků, pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                         - 3 
 
§ 3113 Základní škola, pol. 6121 – stavby (zpoždění ve financování ze strany SFŽP)         668
§ 6171 Činnost místní správy, pol.: 6121 – stavby, 5178 – nájemné s právem koupě,
                                                         5139 – nákup materiálu                                               - 668
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5194 – věcné dary (životní jubilea občanů)              12
§ 6112 Zastupitelstva obcí, pol. 5175, 5194 – pohoštění a věcné dary                                 - 12
 
§ 6112 Zastupitelstva obcí, pol. 5175 – pohoštění                                                                     4
§ 6117 Volby do Evropského parlamentu, pol. 5175 - pohoštění                                         - 4
 
            
IV. FINANCOVÁNÍ (rekapitulace)
 
pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                     12 336,652
 
 - usnesení ZM č. 158 ze dne 28.4.2009
   Schválení přijetí půjčky poskytnuté Středočeským krajem na úhradu výdajů
   souvisejících s přípravou projektových dokumentací (5.000.000,-)
 
 - usnesení ZM č. 162 ze dne 28.4.2009
   Schválení výdajů v souvislosti s pořízením služebního vozu pro MěP
   pozn. Veřejnoprávní smlouva s Kamennými Žehrovicemi (336.652,-)
 
 - usnesení ZM č. 175 ze dne 9.9.2009
 Schválení přijetí úvěru v souvislosti s realizací akce „zateplení škol“ (7.000.000,-)
 
 pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků                       45,364
                 (splátky pořízeného služebního vozu pro MěP)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
 
 
4) Volba přísedících okresního soudu
 
Dnem 16. 2. 2010 končí funkční období přísedících Okresního soudu v Rakovníku a to Haně Šindlerové, Mgr. Josefu Litmanovi a Antonínu Krčilovi. Dle sdělení ředitelky správy soudu
ze dne 3. 12. 2009 (doručené na MěÚ 7. 12. 2009) souhlasí s kandidaturou na další funkční období pí Šindlerová a p. Krčil.
Rada města svým usnesením č. 1029 vyslovila souhlas s kandidaturou jmenovaných a na základě něho byl dne 6. 1. 2010 doručen písemný souhlas předsedy soudu s jejich zvolením. V souladu s ust. § 64 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny zákonné podmínky a lze zastupitelstvu města kandidáty navrhnout na zvolení přísedících Okresního soudu v Rakovníku na období let
2010 – 2014.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 204
Zastupitelstvo města
 
v o l í
 
tyto přísedící Okresního soudu v Rakovníku:
Hanu Šindlerovou, bytem Nové Strašecí, Fibichova 1279
Antonína Krčila, bytem Nové Strašecí, Čsl. armády 1166
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
5) Prodej bytu č. 961/8 Křivoklátská ul.
 
Rada města svými usneseními č. 550 (22. 9. 2008), 732 (2. 3. 2009) a 1033 (14. 12. 2009) schválila zveřejnění záměru prodeje předmětného bytu, který je volný po zániku nájemního vztahu (úmrtí nájemce) dnem 4.12.2007. Byt byl nabídnut za minimální kupní cenu 1.000.000,- Kč. Jedná se o byt o velikosti 2 + 1 (53 m2) ve 3. nadz. podlaží. Poslední záměr byl vyvěšen dne 15. 12. 2009. Do dnešního dne nebyla na MěÚ doručena žádná nabídka, pouze prostřednictvím realitní kanceláře jediná nabídka, a to společně Zbyňka Nového, bytem Buková 1116, Nové Strašecí a Kateřiny Slavíčkové, bytem Jeseniova 2446, Praha 3, kteří souhlasí s cenou 1.000.000,- Kč, která bude uhrazena z úvěru kupujících u stavební spořitelny Raiffeisen s tím,
že po dobu zápisu vkladu vlastnického práva dá město tento byt do zástavy ve prospěch spořitelny. Povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupující okamžikem nebytí jejich vlastnického práva. Náklady realitní kanceláře jsou hrazeny kupujícími samostatně mimo smluvní závazky s městem.
Rada města tento prodej doporučila ke schválení zastupitelstvem na svém jednání dne 18. 1. 2010 usn. č. 1059, neboť výhodnější nabídka dosud učiněna nebyla a při dnešních cenách na trhu s nemovitostmi se jeví jako reálná.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 205
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) prodej bytové jednotky, a to bytu č. 961/8 (2+1) v domě č.p. 961 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 960 a 961 a pozemku st.parc.č. 1586 kupujícím Zbyňku Novému, bytem Buková 1116, Nové Strašecí a Kateřině Slavíčkové, bytem Jeseniova 2446, Praha 3, každému z ½ za kupní cenu 1.000.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
b) zástavu nemovitosti, a to bytu č. 961/8 (2+1) v domě č.p. 961 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 960 a 961 a pozemku st.parc.č. 1586 k zajištění pohledávky zástavního věřitele, kterým je Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 49241257 za dlužníky, kterými jsou kupující Zbyněk Nový a Kateřina Slavíčková ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru 
ve výši 1.000.000,- Kč s tím, že povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupující okamžikem nabytí jejich vlastnického práva k bytu.
 
II.  u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu a zástavní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti.
 
 
6) Plánovací smlouva na lokalitu „V Nádavkách“ – zástavba RD
 
Ing. Radim Vožech, trvale bytem Nad Větrákem 1025, Nové Strašecí, Šárka Čechová, trvale bytem Zahradní 312, Lubenec, a Růžena Kottová, trvale bytem Nad Větrákem 1018, Nové Strašecí, jako stavebníci, projednali s OI MěÚ možnost uzavření plánovací smlouvy, která by stanovila práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „V Nádavkách“, kde předpokládají zástavbu 38 RD.
Na základě výše uvedených jednání byl zpracován návrh plánovací smlouvy.
Na základě plánovací smlouvy stavebníci za stanovených podmínek darují městu část pozemku parc. č. 217 PK v kat. území Nové Strašecí, která bude příslušnou dokumentací vyčleněna pro místní komunikaci. Stavebníci dále darují Městu místní komunikaci včetně jednostranného chodníku, veřejné osvětlení a splaškovou kanalizaci. Technická infrastruktura – distribuční rozvody vody, plynu a elektro – budou předmětem provozního a majetkoprávního vypořádání
se Středočeskými vodárnami, a. s. (provozně) a Vodárnami Kladno – Mělník, a. s. (majetkově), RWE GASNET, s. r. o., a ČEZ Distribuce, a. s.
Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné finanční nároky, na budování dopravní a technické infrastruktury se nebude nijak podílet. Naopak splněním smluvního závazku získá do vlastnictví nemovitý majetek. Po darování dopravní a technické infrastruktury vzniknou Městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, zvýšení počtu svítících bodů VO s dopadem na provozovatelskou smlouvu; u kanalizace je předpoklad provozování oprávněným subjektem). Plánovací smlouvu schvaluje Zastupitelstvo města.
Rada města svým usnesením č. 1061 ze dne 18. 1. 2010 doporučila Zastupitelstvu města schválit Plánovací smlouvu.
 
Do rozpravy se zapojili:
Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotázal, zda se v této lokalitě bude dešťová voda řešit zelenými pásy.
p. Pavel Friebert – předmětem plánovací smlouvy toto není.
Dále se do rozpravy zapojili starosta města, p. Štefan Podhorec, Ing. Luboš Dvořák,
Ing. Jan Bureš a Ing. Miroslav Špička.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 206
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Plánovací smlouvu mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné, a Ing. Radimem Vožechem, trvale bytem Nad Větrákem 1025, Nové Strašecí, Šárkou Čechovou, trvale bytem Zahradní 312, Lubenec, a Růženou Kottovou, trvale bytem Nad Větrákem 1018, Nové Strašecí, jako stavebníky na straně druhé, stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „V Nádavkách“ (zástavba 38 RD – místní komunikace včetně jednostranného chodníku, veřejné osvětlení a rozvody vody, splaškové kanalizace, elektřiny
a plynu), na pozemku parc. č. 217 PK v kat. území. Nové Strašecí, jak je vymezena dokumentací pro územní rozhodnutí, kterou vypracovala společnost K – projekt Rakovník pod č. z. 2248/09.
Text Plánovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou Plánovací smlouvu podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti.
 
 
 
7) Různé
 
a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č.63 ze dne 12.12.2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
 
Zpráva: Jak byla podána informace již v listopadu loňského roku, rozhodnutím SFŽP 
ze dne 22. 10. 2009, je přiznána svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko pro projekt
„Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“ dotace SFŽP a z Fondu soudržnosti EU celkem ve výši 58.963.430,- Kč. V jednoroční lhůtě od citovaného rozhodnutí by měla být po předložení veškeré dokumentace uzavřena se SFŽP smlouva o financování stavby. Dokumentace a další podklady je nutné předložit v souladu s metodikou OPŽP aktualizovanou 20.10.2009. Díky této aktualizaci došlo i ke změnám podmínek poskytnutí dotace oproti podmínkám platným v době podání žádosti.
Stále se čeká na rozhodnutí ministerstva zemědělství, kde je podána žádost o dotaci na výstavbu ČOV.
Dne 30.12.2009 byly podány na Krajský úřad tři žádosti o dotaci z Fondu cestovního ruchu
a podpory podnikání na projekt vybudování nového uinfocentra v budově č.p. 1155 (cena projektu 260.613, spoluúčast města 5%), z Fondu kultury a obnovy památek na projekt rekonstrukce kaple sv. Isidora (cena projektu 604.320,- Kč, spoluúčast města 10%) a z Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt oprava povrchu polních cest (cena projektu 498.000,- Kč, spoluúčast města 10%).
Proběhlo výběrové řízení na zakázku zpracování podkladů pro podání a administraci žádosti
o dotaci z OPŽP na projekt „Regenerace veřejné zeleně v Novém Strašecí“. Vítězná firma SAFE TREES s.r.o.. Termín podání žádosti je předpokládán letos na podzim. Jedná se o dotační titul
s minimální objem cca 2 mil. Kč. Dle podmínek, které platily v roce 2009 by byla spoluúčast města 10%. Realizace schválených projektů musí být dokončena do konce roku 2015, tzn. že ji bude možné rozložit do 3 let.
 
Poznámka: v 17:45 přišel zastupitel Ing. Jan Bechyně (19)
 
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Luboš Dvořák se dotázal, v čem spočívá změna podmínek poskytnutí dotace pro kanalizaci.
Tajemník MěÚ – např. jsou nově nastaveny parametry podle rozdělení vlastnictví stávající infrastruktury, podle toho se bude podílově rozdělovat výše dotace. Konečná částka nemusí být stejná, jako v důvodové zprávě.
Dr. Ing. Pavel Kotyk se dotázal na částku, ze kterou firma Safe Trees, s.r.o. zpracuje podklady pro podání a administraci žádosti o dotaci na projekt Regenerace veřejné zeleně v Novém Strašecí.
Starosta města – 375 tis. Kč.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – za tyto peníze bude zpracována žádost na dotační titul?
Štefan Podhorec – za tyto peníze bude mimo jiné i zpracována pasportizace zeleně – digitální zpracování veškeré zeleně s jeho popisem a stavem a výhledem do budoucnosti.
Ing. Luboš Dvořák vznesl podnět, že do této zprávy by měla být zahrnuta i projekt cyklostezka, cyklotrasa.
Starosta města – bereme na vědomí.
Do rozpravy se dále zapojil Ing. Jan Bureš, Ing. Jan Bechyně, Naděžda Jurgovská.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 207
Zastupitelstvo města
 
 b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
b) Plán práce Finančního výboru na rok 2010
 
Předseda finančního výboru – Václav Pavlík : Dne 10. prosince 2009 projednal Finanční výbor na svém zasedání plán práce finančního výboru na rok 2010 a žádá tímto Zastupitelstvo města
o jeho schválení.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 208
 
s c h v a l u j e 
 
plán práce Finančního výboru na rok 2010.
 
 
Plán práce finančního výboru na rok 2010
 
1. Kontrola pokladen města z pohledu dodržování interní směrnice o oběhu dokladů
Termín: červen, prosinec
 
2. Projednání závěrečného účtu města za rok 2009 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Termín: květen
3. Kontrola dodržování rozpočtu města
Termín: květen, říjen, prosinec
 
4. Kontrola čerpání rozpočtu § 2212 - silnice a   § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (stav k 31.5. a k 30.9.)
Termín: červenec, říjen
 
5. Projednávání připravovaných rozpočtových opatření a jejich následná kontrola správnosti realizace
Termín: dle potřeb a termínů zasedání zastupitelstva města
 
6. Spolupráce na přípravě rozpočtu města na rok 2011
Termín: listopad – prosinec
 
Poznámka : v 17:53 hod. odešel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (18)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
 
Poznámka : v 17:58 přišel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (19)
 
 
 
c) Lípy na Komenského náměstí v Novém Strašecí
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk – poukázal na odborné posouzení stavu stromořadí lip v k.ú. Nové Strašecí vypracované Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky v souvislostí s projektem Revitalizace Komenského nám. s tím, že by bylo vhodné revokovat usnesení o revitalizaci Komenského nám. z října 2008.
Do rozpravy se zapojili starosta města, Ing. Miroslav Špička, Ing. Jan Bureš, p. Štefan Podhorec.
 
Poznámka : v 18:20 hod. vyhlásil starosta města na žádost Dr. Ing. Pavla Kotyka
                                         10 min. přestávku
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk navrhl usnesení, kterým by zastupitelstvo město uložilo radě města ukončit práce na projektech, které ve svém důsledku budou znamenat kompletní odstranění lipového porostu na Komenského náměstí, tímto usnesením není dotčena jeho průběžná údržba a obměna.
 
p. Štefan Podhorec vznesl protinávrh, kterým by zastupitelstvo města rozhodlo o posečkání
s rozhodnutím o změně projektu Revitalizace zeleně do rozhodnutí České inspekce životního prostředí a dále uložilo starostovi města na nejbližším zasedání zastupitelstva města, po obdržení tohoto rozhodnutí České inspekce životního prostředí, se k otázce revitalizace zeleně na Komenského náměstí vrátit.
Do rozpravy se dále zapojili: Ing. Miroslav Špička, Ing. Jan Bureš, Ing. Jiří Zelenka, tajemník MěÚ, p. Miroslav Vachek, Mgr. Iva Dvořáková, p. Štěpánek.
 
Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu zastupitele Štefana Podhorce.
 
 
 
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 209
Zastupitelstvo města
 
I. r o z h o d u j e
 
posečkat s rozhodnutím o změně projektu revitalizace zeleně na Komenského náměstí
do rozhodnutí České inspekce životního prostředí
 
II. u k l á d á
 
starostovi města, na nejbližším zastupitelstvu města po obdržení tohoto rozhodnutí České inspekce životního prostředí, se k otázce revitalizace zeleně na Komenského náměstí vrátit
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 3 členové
se zdrželi hlasování.
 
 
 
 
8) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          Ing. Jan Bureš poukázal na stav objektu bývalé úpravny vod.
Starosta města – s vodárnami bylo jednáno, předpoklad demolice v letošním roce.
 
-          Naděžda Jurgovská požádala, aby v materiálech – v pláncích, které chodí zastupitelům, mohly být vyznačeny alespoň ulice, nebo jiné záchytné body.
 
-          Naděžda Jurgovská se dotázala na stav budovy bývalé sokolovny.
Starosta města – prověříme.
 
-          Ing. Bechyně požádal, zda by se zastupitelstva města mohla konat od 18hod.
K tomuto názoru se připojil Ing. Luboš Dvořák, z přítomných občanů
Mgr. Iva Dvořáková.
K tomuto tématu diskutovali: starosta města, místostarosta města, p. Václav Pavlík
a Dr. Ing. Pavel Kotyk
 
-          Ing. Jan Bechyně se dotázal starosty města, jak pohlíží na článek v  Raportu, kde je vyjádření, že současné vedení města udělalo z Nového Strašecí mrtvé město
Starosta města – děláme maximum a občané města dobře vědí, co se tu děje.
 
 
 
 
 
 
 
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásili:
 
-          p. Sáček st. – poukazoval na usnesení rady města, kdy město chce vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na pozemku parc.č. 1138 – kdy toto je pozemek ležící dle územního plánu v zóně rekreace a klidu, na kraji Libeňské louky
P. Štefan Podhorec – rada města jednala o pozemku mezi silnicí na Čelechovice a dálnicí, ne o pozemku, který leží za dálnicí.
Ing. Miroslav Špička – jedná se o pozemek vedle betonárky.
Starosta města – číslo pozemku prověříme.
Ing. Bechyně požádal, aby mu byl zaslán materiál z rady města ohledně tohoto bodu –
se stejnou žádostí se připojil Dr.Ing. Pavel Kotyk a p. Václav Šilha.
 
-          p. Štěpánek – poděkoval redakci Novostrašeckého měsíčníku, že vytiskli v měsíčníku článek o stromech v našem městě a dále vznesl podnět, zda by se v Novostrašeckém měsíčníku nemohlo otisknout číslo na hlášení poruch pevných linek.
 
 
 
 
9) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 19:15 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
                      
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.
 
 
Ing. Miroslav Špička v.r.
           
 
 
      
                      
 
                    
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic v.r.  
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 1. 2. 2010

8. 2. 2010 Zobrazit méně

Stránka