Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 20. zastupitelstva města ze dne 21.4.2010

.
Z Á P I S
 
z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 21. 4. 2010 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:     16 členů zastupitelstva města 
                         8  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období I. – III./2010
4.   Návrh plánu činnosti kontrolního výboru
5.   Městské granty 2010
6.   Plánovací smlouva na zástavbu části lokality „Rudská“ RD
7.   Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa
8.   Změna OZV č. 3/2003 o místních poplatcích
9.   Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1091/12
10. Zrušení usnesení č. 35 z 3. ZM ze dne 3.5.2007
11. Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3
12. Mateřské školy
13. Přátelé Pecínova - hřiště
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
 
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:05 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou p. Zdeněk Šanda, pí Lenka Stránská a pí Naděžda Jurgovská. Za pozdní příchod jsou omluveni Dr. Ing. Pavel Kotyk a Ing. Věra Matějovičová.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 14  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku  jako předsedu,
RNDr. Libuši Vosátkovou  a p. Martina Hrbka  jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Štefana Podhorce
a p. Jiřího Drvotu.
Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města,
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva města byl ověřen PhDr. Jaroslavem Hlínou, CSc.  a Ing. Miroslavem Špičkou
bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé xxxxxxxxx, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal dne 18. 9. 2009 s panem xxxxxxxxx a připravuje další jednání.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - trvá
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést. Na programu jednání 20. zasedání zastupitelstva města.
 
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena
8. 3. 2010. Následná darovací smlouva bude dle ujednání smluvních stran uzavřena do 1 měsíce od předání dokladů o smluvním ošetření uložení sítí do pozemků třetích osob (věcná břemena).
 
            13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2009
Usnesení č. 155 – Převod částí pozemků do vlastnictví města darem - splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru částí pozemků parc.č. 161/4 a 169/3
v k.ú. Nové Strašecí od dárců manželů xxxxxxxxx. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. V pátek dne 29. 1. 2010 proběhlo v Rakovníku projednání změny č. III ÚP s dotčenými orgány. Úřad územního plánování následně zpracoval zápis o připomínkách dotčených orgánů a 18. 3. 2010 ho zaslal MěÚ Nové Strašecí. Veškeré připomínky byly postoupeny Ing. Arch. Horkému k vyhodnocení
a zapracování do návrhu změny č. III. ÚP.
 
19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.1.2010
Usnesení č. 205- Prodej bytu č. 961/8 Křivoklátská ulice - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 8/961 Křivoklátská ulice kupujícím
xxxxxxxxxx a K. xxxxxx Starosta města podepsal příslušné smlouvy. Probíhá řízení o vkladu.
 
            19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2010
Usnesení č. 206 – Plánovací smlouva na lokalitu „V Nádavkách“ - splněno
Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu mezi městem a xxxxxx,
xxxxxxx a xxxxxxx na pozemku parc.č. 217. Starosta města tuto smlouvu podepsal.
 
            19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2010
Usnesení č. 209 – Lípy na Komenského náměstí v Novém Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města rozhodlo s posečkáním s rozhodnutím o změně projektu revitalizace zeleně na Komenského nám. do rozhodnutí České inspekce životního prostředí a dále uložilo starostovi města na nejbližším zasedání zastupitelstva města po obdržení tohoto rozhodnutí se k otázce revitalizace zeleně na Komenského náměstí vrátit.
 
Poznámka : v 17:12 hod. přišel Ing. Jan Bechyně ( 15)
 
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 210
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování
 
 
3) Rozpočtová opatření za období I. - III./2010
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí dotace na „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov 
    škol“                                                               
- navýšení dotace pro rok 2010 na výkon státní správy;
- profinancování finančních příspěvků od Středočeského kraje přijatých v závěru roku 2009;
- navýšení rozpočtovaných výdajů v souvislosti s realizací výstavby dětského hřiště u haly BIOS
   (V  rozpočtu pro rok 2010 jsou rozpočtovány celkové výdaje v objemu 512 tis. Kč. Na základě
    výběrového řízení budou výdaje spojené s výstavbou 648 tis. Kč. Část těchto výdajů v objemu
    400 tis. Kč bude kryta dotací).
Rozpočtová opatření I.-III./2010 byla projednána na zasedání RM. Rada města svým usnesením č. 1128 doporučila zastupitelstvu města rozpočtová opatření schválit.
 
Do rozpravy se zapojili
 
Ing. Jan Bechyně se dotázal na podíl města v souvislosti s úpravami altánu a lesoparku na Šibeničním vrchu.
p. Václav Horáček -  dotace 42 tis.
Do rozpravy se dále zapojili p. Miloslav Kinkal a p. Štefan Podhorec
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í    č. 211
 
s c h v a l u j e   
 
 
 rozpočtová opatření za období I.-III./2010
 
 
 
 
 
 
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   I.-III./2010
 
I. PŘÍJMY                                                                                                                          v tis. Kč
 
   1. Přijaté dotace
 
       a) Státní fond životního prostředí ČR + MŽP - investiční dotace na
           „zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí škol“
            pol. 4213, 4216 (celkem 8,292.704,40 Kč)                                                                 8 293  
        b) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí – neinvestiční transfer v rámci
            souhrnného finančního vztahu – navýšení dotace na výkon státní správy
            pol. 4112                                                                                                                       1 914
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
II. VÝDAJE  
 
   1. Výdaje spojené s přijetím dotací    
                 
         § 3113 Základní škola - „zlepšení tepelně technických vlastností obvodových                                                                               
             konstrukcí škol“
             pol. 6121                                                                                                                      8 293
 
         § 6171 Činnost místní správy – výkon státní správy                                                                                        
             pol. 5011,5021,5031,5032,5137,5139,5152,5167,5169,6122                                     1 914
 
     2. Ostatní výdaje
 
          § 5512 Požární ochrana – nedočerpaný neinvestiční příspěvek od kraje, poskytnutý 
             v závěru roku 2009 na materiální vybaven s možností čerpání do 30.6.2010.
             pol. 5139                                                                                                                           15
 
          § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nedočerpaný investiční příspěvek od
             kraje a podíl města v souvislostí s úpravami altánu a lesoparku na Šibeničním vrchu.
             Termín dokončení byl ve stanovených podmínkách do 28.2.2010.
             pol. 6121                                                                                                                           87 
 
          § 3412 Navýšení rozpočtovaných výdajů – realizace dětského hřiště u haly BIOS         136 
             pol. 6121
          
          Navýšení výdajů na požární ochranu (15 tis.), na veřejnou zeleň (87 tis.) a na výstavbu
          dětského hřiště (136 tis.) bude pokryto ze zůstatku na ZBÚ ( k 31.12.2009 činil zůstatek  
          na základním běžném účtu 4,668.447,99 Kč).                                                                                                                                               
                              
 
         
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města.
 
 
 
 
 
4) Návrh plánu činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
 
Předseda kontrolního výboru pan Martin Hrbek přednesl návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2010, který byl schválen kontrolním výborem dne 1. 3. 2010.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 212
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
plán práce kontrolního výboru na rok 2010
 
1. Kontrola vybraných dvanácti usnesení Zastupitelstva města nebo Rady města Nové Strašecí  
     v průběhu roku 2010
2. Kontrola dodržování právních předpisů ve smyslu článku II. odstavec 2 kontrolního řádu
     výborů Zastupitelstva města Nové Strašecí podle průběžně vzniklých potřeb daných
     rozhodnutím ZM
3. Kontrola plnění dalších usnesení dle aktuálního rozhodnutí ZM
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
5) Městské granty 2010 
 
Do městských grantů 2010 bylo podáno celkem 64 přihlášek do všech vyhlášených témat (Mládež do 18 let v kultuře, školství a volnočasových aktivitách; Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města; Sociální a zdravotní oblast). Rozpočtovaná částka
pro příspěvky –granty (§ 6409) na rok 2010 je 500.000,- Kč. Žádosti o grantové příspěvky
od subjektů činily 1.203.150,- Kč. V předloženém návrhu bylo doporučeno rozdělit 
496.000,- Kč.
Rada města ve své kompetenci schválila grantové příspěvky žádajícím subjektům ve výši 250.000,- Kč. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit grantový příspěvek na rok 2010
TJ Sokol Nové Strašecí v celkové výši 246.000,- Kč. Rozdělení grantového příspěvku jednotlivým sportovním oddílům je uvedeno v přiložené tabulce.
Rozpočet města je průběžně naplňován během celého roku a z důvodu potřeby finančních prostředků na další plánované aktivity města, doporučuje rada města schválit úplné čerpání grantových příspěvků jednotlivými subjekty od 1.6.2010, do tohoto termínu doporučuje čerpat příspěvky maximálně do výše 50% schválené částky.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně se dotázal na výši podpory TJ Sokol v nepřímých dotacích – např. platby za elektřinu – režijní náklady
Místostarosta města – tuto podporu pro TJ Sokol máme přepočtenou do ceny, kterou by oddíly platily za cenu nájemní hodiny. Přehled režijních nákladů není vypočítán.
Ing. Miroslav Špička – loni tato informace padla, tato čísla se moc měnit nebudou. Na radě města se připravuje změna pro TJ Sokol, která by znamenala pro oddíly spolupodílnictví na platbách režijních nákladů.
Ing. Jan Bechyně – žádá o vyčíslení režijních nákladů pro TJ Sokol za jednotlivá sportovní zařízení ve městě
Tajemník MěÚ- požádal Ing. Jan Bechyně o upřesnění svého požadavku.
Ing. Jan Bechyně – osnovu pro vypracování této zprávy zašle mailem.
Do rozpravy se dále zapojili: starosta města, p. Jiří Drvota, Ing. Jan Bureš, p. Václav Horáček,
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
                                                       U s n e s e n í   č. 213
                                                     Zastupitelstvo města
 
I.                   s c h v a l u j e
 
1)     Grantový příspěvek na rok 2010 TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 246.000,- Kč. Příspěvek
         je účelově přidělený sportovním oddílům:  kopané – 120.000,- Kč na činnost mládeže,   
         10.000,- Kč na oslavy 90.výročí oddílu kopané; hokejbalu –   63.000,- Kč na činnost  
         mládeže, 10.000,- Kč na 3.ročník hokejbalového turnaje „O pohár města“;
         nohejbalu – 8.000,- Kč na činnost mládeže, 3.000,- Kč na turnaj mládeže;
         volejbalu – 15.000,- Kč na činnost mládeže, 2.000,- Kč na turnaj mládeže;
            lyžování – 3.000,- Kč na činnost mládeže, 2.000,- Kč na triatlonový závod-Bucek;
            tenisu – 2.000,- Kč na posvícenský turnaj mládeže; stolního tenisu – 8.000,- Kč na
            činnost mládeže.
2)     Čerpání grantového příspěvku na rok 2010 v plné výši od 1.6.2010. Do tohoto termínu je
         možné čerpat grantový příspěvek maximálně do výše 50%.
 
II.                u k l á d á  
 
Starostovi a místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ připravit smlouvu na čerpání grantového příspěvku a ve spolupráci s vedoucím FO MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků z GRANTU 2010 a kontrolu jejich správného čerpání do 28. 2. 2011
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
6) Plánovací smlouva na část lokality „Rudská“ – zástavba RD
 
Stavebníci projednali s OI MěÚ možnost uzavření plánovací smlouvy, která by stanovila práva
a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v části lokality „Rudská“, kde předpokládají zástavbu RD.
Na základě plánovací smlouvy a projednání u stavebního úřadu stavebníci za stanovených podmínek vybudují v části lokality „Rudská“ (2. etapa dle vymezení v „Územní studií zóny Rudská města Nové Strašecí“, zpracovatel Doc. Ing. Arch. Ivan Horký, Dr Sc., datum zpracování prosinec 2009, dále jen „Územní studie“) dopravní a technickou infrastrukturu, a následně za stanovených podmínek darují městu:
a)    pozemky parcelní číslo 1792/19, 1792/25, 1792/33, 1792/46, 1792/48, 2198/5 a 2198/6
       v kat. území Nové Strašecí,
b)    stavbu místních komunikací včetně jednostranných chodníků, na pozemcích parcelní číslo
       1792/19, 1792/25, 1792/33, 1792/46, 1792/48 2198/5 a 2198/6 v kat. území Nové Strašecí,
c)    veřejné osvětlení na pozemcích parcelní číslo 1792/19, 1792/25, 1792/33, 1792/46, 1792/48
       2198/5 a 2198/6 v kat. území Nové Strašecí,
d)    dešťovou a splaškovou kanalizaci na pozemcích parcelní číslo 1792/19, 1792/25, 1792/33,
       1792/46, 1792/48 2198/5 a 2198/6 v kat. území Nové Strašecí.
Technická infrastruktura – distribuční rozvody vody, plynu a elektro – bude předmětem provozního a majetkoprávního vypořádání s dodavateli.
Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné finanční nároky.  Naopak město získá do vlastnictví nemovitý majetek. Po darování dopravní a technické infrastruktury vzniknou městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, VO atd.). Plánovací smlouvu schvaluje zastupitelstvo města.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš se dotázal na dopravní obslužnost této lokality.
p. Pavel Friebert – dopravní obslužnost bude zajištěna ulicemi Rudská a Nádražní. II. etapa pouze Rudskou ulicí. Napojení na ulici Nádražní v tuto chvíli nelze zabezpečit, neboť pozemek napojení je ve správě Pozemkového fondu ČR, jedná se o církevní pozemek. Do dořešení církevních restitucí nelze využít.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 214
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Plánovací smlouvu mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné, a xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx; xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx; a xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, jako stavebníky na straně druhé, stanovující práva
a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v části lokality „Rudská“v rozsahu:
-          na pozemcích parcelní číslo 1792/19, 1792/25, 1792/33, 1792/46, a 1792/48 v kat. území Nové Strašecí bude umístěna dopravní a technická infrastruktura (místní komunikace včetně jednostranných chodníků, veřejné osvětlení, rozvody vody, rozvody kanalizace – splaškové /gravitační i tlakové/ a dešťové, elektřiny a plynu),
-          na pozemku parcelní číslo 1792/19 v kat. území Nové Strašecí bude umístěna čerpací šachta tlakové kanalizace,
-          na pozemcích parcelní číslo 2198/5 a 2198/6 v kat. území Nové Strašecí bude umístěna dopravní a technická infrastruktura (místní komunikace včetně jednostranných chodníků
 a rozvody tlakové splaškové kanalizace),
-          na pozemku parcelní číslo PK 1764, dle KN parcelní číslo 1792/10, v kat. území Nové Strašecí, budou umístěny rozvody vody, elektřiny a plynu.
Stavebně technické řešení výše uvedené dopravní a technické infrastruktury je vymezeno „Územní studií“.
Text Plánovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města Plánovací smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování
 
7) Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa
 
Rada města svým usnesením č. 1129 ze dne 7. 4. 2010 schválila na doporučení výběrové komise (výběrové řízení 2. kolo) jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“ uchazeče společnosti Real Invest Franc, s.r.o. Z výběrového řízení vyšla tato nabídka jako jediná, neboť nabídka druhého uchazeče byla vyloučena pro nedodržení zadávacích podmínek. Rada města též doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření smlouvy o dílo se společností Real Invest Franc, s.r.o. a to z toho důvodu, že nabídnutá cena díla přesahuje o 136 tisíc korun částku schválenou pro tuto akci v rozpočtu města (§3412 MSZ výdaje, položka 6121 stavby budovy). Uzavření předmětné smlouvy znamená rozpočtovou změnu, která je též v návrhu programu tohoto jednání zastupitelstva města. Navýšení rozpočtované částky je navrhováno pokrýt ze zůstatku na běžném účtu města. Část těchto výdajů bude kryta dotací, která je již přiznána ve výši 400 tisíc korun.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í č. 215
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Real Invest Franc, s.r.o., se sídlem Křivoklátská 968, Nové Strašecí, IČ: 27119351 na realizaci stavby „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“ za cenu díla 647.687,- Kč (včetně DPH). Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o dílo podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města
 
 
8) Změna OZV č. 3/2003 o místních poplatcích
 
V současné době dochází k trvalému nárůstu osob, jejichž místem trvalého pobytu je adresa ohlašovny evidence obyvatel MěÚ, tedy tzv. úřední adresa (§ 10a zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů) Komenského nám. 201. K dnešnímu dni 127 osob. Převážně k tomu dochází na základě zrušení adresy trvalého pobytu na návrh vlastníků domu nebo bytu u osob, které se zde již delší dobu nezdržují (§ 12 citovaného zákona). Přitom tato úřední adresa není adresou skutečného pobytu a není ani adresou pro doručování, přesto je to údaj o trvalém pobytu a ve smyslu ust. čl. 39 obecně závazné vyhlášky města (OZV) č. 3/2003 je tato osoba poplatníkem poplatku za odstraňování komunálního odpadu. Osoba s úřadní adresou se evidentně ve městě nezdržuje a není tudíž důvod po ní poplatek požadovat, navíc tyto osoby ani poplatek neplatí a jeho vymáhání, jestliže skutečný pobyt osoby není znám, je marné, pouze zatěžuje administrativu. Zde je vykazována pohledávka již cca 50.000,- Kč
Zastupitelstvu města se předkládá návrh změny OZV o místních poplatcích, a to konkrétně rozšíření okruhu osob, které jsou od poplatku osvobozeny rozšířením čl. 43 o nové písmeno týkající se osob s tzv. úřední adresou.
Pokud by se následně zjistilo, že osoba s úřední adresou se opět ve městě zdržuje, zahájí MěÚ z úřední povinnosti obnovu správního řízení o zrušení adresy trvalého pobytu.
Návrh na změnu OZV č. 3/2003 projednala a doporučila ke schválení rada města usnesením
č. 1076 ze dne 8. 2. 2010.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně : v  článku 42 této vyhlášky se píše o platbě poplatku za odpad na bankovní účet města, nic bližšího se však občan nedozví. Navrhuje vyhlášku doplnit přílohou, která by specifikovala, jak má poplatník zaplatit - č. bankovního účtu a variabilní symbol
Tajemník MěÚ – není nutné dávat do přílohy, zveřejníme tyto údaje na webových stránkách města
p. Adltová – vlastní zkušenost s placením poplatku na účet - potřebné údaje k platbě
na webových stránkách města nenašla.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 216
Zastupitelstvo města
 
I.   v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 tohoto znění:
 
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 1/2006
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 21. 4. 2010 usneslo vydat
na základě ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích se mění takto:
 
V čl. 43 odst. 1 se doplňuje písmeno e) tohoto znění:
 
e) jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny evidence obyvatel městského úřadu (úřední adresa), pokud nejsou vlastníky nebo nájemci nemovitostí určených k bydlení.
 
Článek II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2010.
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit vyvěšení OZV na úřední desce a její distribuci včetně dohlížecího orgánu – Ministerstvo vnitra ČR.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města.
 
9) Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1091/12 v kat. území Nové Strašecí (ul. Čelechovická) – xxxxxxxxxx
 
Manželé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, požádali Zastupitelstvo města Nové Strašecí o odprodej části pozemku parc. č. 1091/12 v kat. území Nové Strašecí
(ul. Čelechovická) – v místě stávajícího oplocení (vjezdu na pozemek s jejich RD). Žádost je odůvodněna tak, že si v souvislosti s převodem rodinného domu na dceru nechali zaměřit stávající stav oplocení a zjistili, že je zaplocena i část pozemku města. Žádají o odkup této části v šíři 5 až 30 cm, v délce cca 6 m.
Na základě konzultací s geodetem bylo zjištěno:
-          Každý vytyčovací bod katastrální mapy je vyměřen v tzv. třídě přesnosti, příslušná třída přesnosti má povolenou neměřitelnou odchylku. Katastrálního úřadu Rakovník jsou vyměřovací body na hranici mezi pozemky parc. č. 1091/12 (komunikace města) a 1080/2 (pozemek kolem RD žadatelů) v třídě přesnosti, která má povolenou neměřitelnou odchylku 14 cm od bodu na každou stranu, tedy celkem 28 cm. Navíc by vznikl pozemek příliš malé výměry, který nemá být oddělován. Jedná se o neřešitelnou záležitost.
Rada města svým usnesením č. 1109 ze dne 8. 3. 2010 doporučila zastupitelstvu města  s žádostí nesouhlasit.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Vachek se dotázal, zda se připravuje návrh nějakého jiného řešení.
Ing. Miroslav Špička – tato věc je neřešitelná, každý geodet bude zaměřovat jinak.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 217
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s návrhem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, na odprodej části pozemku parc. č. 1091/12 v kat. území Nové Strašecí (ul. Čelechovická) – v místě stávajícího oplocení u jejich RD, v šíři 5 až 30 cm, v délce cca 6 m
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města
 
 
10) Pozemek PK 1312/1 v kat. území Nové Strašecí – převod do vlastnictví města z majetku PF ČR podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků
 
ZM svým usnesením č. 196 ze dne 20. 6. 2002 schválilo záměr převodu, m. j. pozemku PK 1312/1 v kat. území Nové Strašecí do vlastnictví města, a na základě tohoto usnesení byla podána dne 18. 7. 2002 žádost na Pozemkový fond ČR.  Pozemek, který je široký cca 25 m, je součástí ekonomické zóny (mezi R6 a místní komunikací U Libeně) a nesplňuje podmínky bezúplatného a přednostního převodu na město.
Rada města svým usnesením č. 1134 ze dne 7. 4. 2010 doporučila zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 35 z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 3. 5. 2007, ve věci úplatného převodu pozemku PK 1312/1 o výměře 5169 m2 v kat. území Nové Strašecí do majetku města (převodce PF ČR). Toto doporučení je založeno na těchto skutečnostech:
1) Podle sdělení PF ČR z r. 2008 by bylo nutné převod pozemku řešit z důvodu změn pozemku znovu (změna jeho označení, výměry a tím i ceny). Pozemek by tak byl zařazen do nabídky pro restituenty, popř. pokud by nebyl převeden podle tohoto §, mohl by být dále převeden úplatně městu.
2) Vzhledem k současné pozemkové situaci v lokalitě bude pozemek PK 1312/1 minimálně z části zatížen věcným břemenem práva přístupu a příjezdu k okolním nemovitostem. Vzhledem k jeho tvaru se tak ještě zmenší jeho šíře využitelná pro případné záměry města.
3) Vzhledem k tvaru, velikosti a umístění pozemku je jeho využití samostatně bez okolních pozemků ztížené.
4) Pozemek PK 1312/1 není přímo přístupný z veřejné komunikace. Vlastníkem obnoveného PK pozemku 1356/1 je xxxxxxxxxxx, a obnoveného PK pozemku 1356/2 xxxxxxxxxxxxxxxx. Tyto pozemky se nacházejí mezi komunikací U Libeně a předmětným pozemkem PK 1312/1.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í    č.   218
Zastupitelstvo města
 
r u š í
 
usnesení č. 35 z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, konaného dne 3. 5. 2007,
ve věci úplatného převodu pozemku PK 1312/1 o výměře 5169 m2 v kat. území Nové Strašecí
do majetku města (převodce PF ČR)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města
 
 
 
11) Prodej pozemků parc. č. 183/2 a části parc. č. 181/3
 
Společnost Edesa, s r. o., která je vlastníkem a stavebníkem výstavby 5-ti řadových rodinných domů o 1 b. j. (přestavba původního objektu č. p. 533 v Jungmannově ul.) požádala město o odprodej pozemků parc. č. 183/2 a části (o výměře cca 125 m2) parc. č. 181/3, oba v katastrálním území Nové Strašecí. Jedná se o pozemky navazující na přestavovaný objekt, a v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací na nich budou provedeny úpravy ke zřízení parkovacích míst (na pozemku parc. č. 183/2) a přístupů k jednotlivým rodinným domům (na části parc. č. 181/3).
Důvodem žádosti spol. Edesa, s r. o., je majetkoprávní dořešení vlastnických poměrů
k pozemkům navazujícím na rodinné domy, které budou užívány jen vlastníky těchto domů. Podle záměru spol. Edesa, s r. o., by tyto pozemky následně byly převedeny podílově budoucím vlastníkům jednotlivých rodinných domů.
Po dobu výstavby (do doby kolaudace stavby) a do doby realizace prodeje by vlastnické poměry k předmětným pozemkům byly ošetřeny nájemní smlouvou.  Do doby prodeje by byla následná koupě pozemků ošetřena předkládanou smlouvou o smlouvě budoucí kupní.
Záměr prodeje pozemků parc. č. 183/2 a části pozemku parc. č. 181/3, byl schválen radou města dne 7. 4. 2010 usnesením č. 1131.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš navrhuje doplnit smlouvu o smlouvě budoucí kupní k bodu 3 o vložení věty „ smluvní strany nebudou mít vůči sobě ke dni podpisu smlouvy žádné finanční závazky“ – jelikož spol. Edesa přistoupila k závazku pana Janouška.
Tajemník MěÚ – dohoda o přistoupení k dluhu nebyla podepsána, dlužnou částku vymáháme
po panu Janouškovi.
Starosta města – o tomto jsme již informovali na minulých zasedání zastupitelstev.
Ing. Jan Bechyně požádal o zaslání kopie žaloby
 
Poté zastupitelstvo města hlasovalo o schválení prodeje pozemků parc. č. 183/2 a části pozemku parc. č. 181/3, oba v kat. území Nové Strašecí. Pro tento návrh hlasovalo 10 členů zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.
 
Poznámka: v 18:35 hod. starosta města vyhlásil 10min. dohadovací řízení
 
 
Po dohadovacím řízení bylo přistoupeno k opětovnému hlasování
 
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 219
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a)   prodej pozemků parc. č. 183/2 a části pozemku parc. č. 181/3, oba v kat. území Nové
      Strašecí, v celkové výměře cca 300 m2, navazujících na rozestavěný objekt 5-ti řadových RD
     v Jungmannově ul., pro účely zřízení parkovacích míst a přístupu k 5-ti řadovým RD,
     za podmínek:
-          prodejní cena: 600 Kč/m2 – parkoviště, 300 Kč/m2 – přístupový prostor před rodinnými domy,
-          nabyvatel zajistí vyhotovení a úhradu veškerých geometrických plánů a smluv, včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí.
b) do doby uzavření příslušné smlouvy kupní o prodeji pozemků parc. č. 183/2 a části pozemku
     parc. č. 181/3, oba v kat. území Nové Strašecí, v celkové výměře cca 300 m2, z vlastnictví
     města, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výše uvedené pozemky.
Text smlouvy o smlouvě budoucí kupní je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně budoucí kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 183/2 a části pozemku parc. č. 181/3, oba v kat. území Nové Strašecí, v celkové výměře cca 300 m2, z vlastnictví města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.
 
 
12) Mateřské školy
 
Starosta města přečetl důvodovou zprávu předloženou Dr. Ing. Pavlem Kotykem :
Dle jeho názoru bude Nové Strašecí  v následujících letech potřebovat pro uspokojení potřeb obyvatel ve městě a jeho okolí nejméně jednu třídu MŠ (max. kapacita bez využití výjimky - 24 dětí). I kdyby nebyl převis přihlášených tak velký, jako v minulých letech, bude i v budoucnu potřeba minimálně jedna třída navíc. Na výjimky do místních mateřských škol bylo v minulých letech přijato téměř 20 dětí – tento počet by již sám o sobě téměř naplnil samostatnou třídu.
Navrhuje zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města zabezpečit rozšíření kapacity novostrašeckých mateřských škol o 1 třídu v co nejkratším možném termínu.
 
Do rozpravy se zapojili:
Starosta města – tento bod je bezpředmětný, jelikož rada města sleduje kapacitu mateřských škol dle usnesení č. 157 ZM – předkladatel tento návrh předložil, aniž by vznesl dotaz na radu města, jak postupuje
Ing. Jan Bechyně -  toto usnesení trvá, zahrňme ho tedy do kontroly usnesení a nemusíme o tomto návrhu hlasovat a zastupitelé budou o tomto bodě trvale informováni.
 
Poznámka :  v 19:05 hod. přišel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (16)
 
Do rozpravy se dále zapojili :
Místostarosta města – za celý rok se nikdo nepřišel zeptat, jak to vypadá s mateřskými školami. Současná situace pro nový školní rok je taková, že není zapotřebí nová třída mateřské školy.
Ředitel ZŠ a MŠ J.A.Komenského Mgr. Stanislav Hajný – nárůst dětí je pouze na určitou dobu. Pro tento rok jsme přijali 65 dětí ze 106 hlásících se, z toho 28 dětí je mladších 3 let. Správní řízení bylo přerušeno 32 dětem a toto jsou děti, které mají maminku na mateřské dovolené s druhým dítětem, nebo děti mladší 3 let, ze zbývajících je 5 dětí nepřijatých z Nového Strašecí, u kterých se domnívá, že budou do září přijati.
Dále se zapojili Ing. Luboš Dvořák, p. Jiří Drvota, p. Václav Pavlík, Ing. Miroslav Špička,
Dr. Ing. Pavel Kotyk, p. Vachek a p. Adltová
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu Dr. Ing. Pavla Kotyka, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města zabezpečit rozšíření kapacity novostrašeckých mateřských škol o 1 třídu v co nejkratším možném termínu.
 
Pro tento návrh hlasovalo 3 členové zastupitelstva města, 7 členů bylo proti tomuto návrhu,
6 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
Poznámka: v 19:20 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku
 
 
 
13) Přátelé Pecínova – hřiště
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk přednesl svůj návrh, ve kterém uvádí, že v nedávné době vzniklo na území města Nového Strašecí občanské sdružení Přátelé Pecínova. Cílem tohoto sdružení je udržování tradiční společenské, kulturní a sportovní činnosti určené pro širokou veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi. Mezi současné stěžejní aktivity je snaha o vybudování a provozování víceúčelového hřiště v Pecínově pro využití volného času dětí školního a předškolního věku
i dospělých nejen z Pecínova.
Projekt vzniká ve spolupráci s firmou ČLUZ a.s., která sdružení poskytla pozemky a záruky
na finanční pomoc při realizaci. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 1 mil. Kč.
Navrhuje zastupitelstvu města přijmout usnesení kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města vstoupit v jednání s občanským sdružením Přátelé Pecínova o podpoře projektu vybudování hřiště v Pecínově a o formě podpory města pro tuto aktivitu s finančním limitem 100tis.Kč
 
Do rozpravy se zapojili:
Dr.Ing.Pavel Kotyk – toto usnesení pouze zahajuje proces jednání, aby rada města posoudila
o jaký jde projekt a kolik peněz by se do něj mělo případně dát.
Starosta města – s občanským sdružením město již v kontaktu je. Od občanského sdružení zatím žádná žádost o příspěvek nepřišla.
Ing. Jan Bureš – první aktivita by opravdu měla vzejít od občanského sdružení.
Dále se do rozpravy zapojili: Ing. Jan Bechyně, p. Miloslav Kinkal, Ing. Miroslav Špička,
p. Štefan Podhorec, Ing. Luboš Dvořák, p. Jiří Drvota, p. Václav Pavlík a Mgr. Iva Dvořáková.
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu Dr. Ing. Pavla Kotyka, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města vstoupit v jednání s občanským sdružením Přátelé Pecínova o podpoře projektu vybudování hřiště v Pecínově a o formě podpory města pro tuto aktivitu s finančním limitem 100tis.Kč
Pro tento návrh hlasovali 3 členové zastupitelstva města, 13 členů hlasovalo proti tomuto usnesení. Návrh nebyl přijat.
 
 
 
14) Různé
 
a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č.63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
Zpráva: „Jak byly podány informace v listopadu 2009 a lednu 2010, rozhodnutím SFŽP ze dne
22. 10. 2009, je přiznána svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko pro projekt „Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“ dotace SFŽP a z Fondu soudržnosti EU. V současné době se pracuje na přípravě dalších požadovaných podkladů.
Stále se čeká na rozhodnutí ministerstva zemědělství, kde je podána žádost o dotaci na výstavbu ČOV.
Ohledně tří žádostí podaných v prosinci loňského roku (infocentrum, rekonstrukce kaple  
sv. Isidora, oprava polních cest) nelze podat novou informaci.
Pro avizované výzvy ROP Střední Čechy pro I. pololetí 2010 (jarní blok – 1.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu – všechny aktivity, termín podání žádosti 15. 4. – 15. 6. 2010) byla připravována projektová dokumentace na projekt „Nové Strašecí – cyklostezka, cyklotrasa“ z půjčky z fondu Středočeského kraje 250.000,- Kč na projekt cyklotrasy. Dle nejaktuálnější konkretizace výzev platné od 15.4.2010 ale vyplývá, že z tohoto dotačního titulu byly cyklostezky vyjmuty, což znamená, že v jarní výzvě žádost podána nebude. Probíhají proto konzultace o možnosti o tento projekt požádat v rámci jiné výzvy, a to „Udržitelné formy veřejné dopravy“, kde budou podporovány projekty primárně zaměřené pro každodenní cyklistickou dopravu, nikoliv však na rozvoj cestovního ruchu.
Pokud by došlo k rozšíření dotační podpory ROP (Rozvoj měst – zdravotnictví) pro podzimní výzvu i na ostatní zdravotnická zařízení, kromě oblastních nemocnic zřízených krajem, jak je vyhlášeno pro jarní výzvu, bude zahájena příprava projektové dokumentace rekonstrukce polikliniky také z  půjčky Středočeského kraje 1.000.000,- Kč.
Záležitost projektu „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“ je projednávána v jiných bodech programu tohoto zasedání ZM“.
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Jan Bechyně, tajemník MěÚ, starosta města a p. Pavel Friebert
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 220
Zastupitelstvo města
 
 b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města
 
b) Řádná valná hromada akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník (VKM)
 
Představenstvo akciové společnosti VKM svolává na den 18. 5. 2010 řádnou valnou hromadu. Jelikož zástupce města je na jednání valné hromady povinen prokázat své oprávnění k účasti rozhodnutím zastupitelstva o delegaci, je nutné přijmout usnesení, ve kterém zastupitelstvo města deleguje starostu města na toto jednání.
 
Do rozpravy se zapojili: Dr. Ing. Pavel Kotyk, starosta města, tajemník MěÚ
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 221
Zastupitelstvo města
 
d e l e g u j e
 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pana Ing. Pavla Vaice, starostu města Nového Strašecí, bytem Nové Strašecí, Buková 1094, jako zástupce města Nového Strašecí na valné hromadě akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, IČ: 463 56 991, která se koná dne 18. května 2010 v Kladně ve velké zasedací místnosti VKM.
Zástupce je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město jako akcionář, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu s jednacím
a hlasovacím řádem, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
15) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          Ing. Jan Bureš poděkoval p.Friebertovi a pí Heroldové za součinnost s problémem zábradlí
u místní čističky odpadních vod - zábradlí již je nainstalováno
 
-          P.Miloslav Kinkal – se dotázal na budovu bývalé vodárny
Starosta města – již bylo vydáno demoliční rozhodnutí, jedná se o investiční akci VKM, dokončení by mělo proběhnout do konce roku
 
-          Ing. Jan Bechyně se dotázal na pronájem pozemku PK 1139 – fotovoltaická elektrárna.
Starosta města – není přímá úměra mezi výměrem pozemků a cenou za pronájem
Dr. Ing. Pavel Kotyk – jakým způsobem je ve smlouvě ošetřeno odstranění panelů po ukončení nájemní smlouvy.
Starosta města – smluvně ošetřeno
p.Miloslav Kinkal – se dotázal na jméno jednatele společnosti Auri Energy
tajemník MěÚ – Ing. Dvořák
 
-          Ing. Jan Bechyně – děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili a podíleli se na sběru odpadu v našem městě při akci „Den země“
 
Do diskuse se z řad občanů nikdo nepřihlásil.
 
9) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání ve  20:45hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
            Štefan Podhorec v.r.
 
 
 
            Jiří Drvota v.r.
 
 
 
 
                    
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                              Ing. Pavel Vaic   v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 27. 4. 2010

3. 5. 2010 Zobrazit méně

Stránka