Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 21. zastupitelstva města ze dne 19.5.2010

.

 

Z Á P I S
 
z 21. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 19. 5. 2010 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:    20 členů zastupitelstva města 
                        5  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Zpráva o závěrečném účtu za rok 2009
4.   Smlouva o poskytnutí dotace z ROP SČ – dětské hřiště
      v areálu BIOS
5.   Různé
6.   Diskuse
7.   Závěr
 
 
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 16 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou RNDr. Libuše Vosátková, za pozdější příchod Ing. Jiří Zelenka
a Dr. Ing. Pavel Kotyk.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 16  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku  jako předsedu,
pí Jitku Možkovskou  a Ing. Jana Bureše  jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 16  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Jaroslava Beránka
a pí Naděždu Jurgovskou.
Pro tento návrh hlasovalo 14  členů zastupitelstva města,1 člen hlasoval proti, 1 člen se zdržel hlasování.
Návrh byl přijat.
 
Poznámka : v 17:04 přišel zastupitel města p. Miloslav Kinkal (17)
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 20. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Jiřím Drvotou  a p. Štefanem Podhorcem
bez připomínek.
 
Poznámka : v 17:06 přišel zastupitel města Dr. Ing. Pavel Kotyk (18)
 
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé Havlíkovi a Pašavovi, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal dne 18. 9. 2009 s panem Pašavou a byla zaslána druhá výzva k jednání, na níž se dostavil pan Pašava. Předpoklad dokončení této lokality do zimních měsíců letošního roku. Pan Pašava potvrdil dofinancování stavby.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 5. 2007
Usnesení č. 35 – Převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města - zrušeno
Úplatný převod pozemku parc.č. 1312/1 z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) do majetku města není dosud proveden. Veškeré podklady pro smlouvu a vyhotovení vlastní smlouvy připravuje
PF ČR. Podle sdělení PF ČR probíhají v lokalitě, kde se pozemek nachází, geodetické práce, které jsou podkladem pro převod vlastnictví, a z toho důvodu nelze prozatím převod provést. Projednání na 20. zasedání zastupitelstva města – usnesením č. 218 bylo usnesení č. 35 zrušeno.
 
 
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena
8. 3. 2010. Následná darovací smlouva bude dle ujednání smluvních stran uzavřena do 1 měsíce od předání dokladů o smluvním ošetření uložení sítí do pozemků třetích osob (věcná břemena).
 
Poznámka : v 17:10 hod. přišel zastupitel Ing. Jiří Zelenka (19)
 
13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28.4.2009
Usnesení č. 157 – Mateřské školy – trvá
Zastupitelstvo města uložilo radě města nadále sledovat kapacitní stav mateřské školy a hledat možnost řešení při předpokládaném nárůstu dětí v předškolním věku jak z pohledu města, tak mikroregionu.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. V pátek dne
29. 1. 2010 proběhlo v Rakovníku projednání změny č. III ÚP s dotčenými orgány. Úřad územního plánování následně zpracoval zápis o připomínkách dotčených orgánů a 18. 3. 2010
ho zaslal MěÚ Nové Strašecí. Veškeré připomínky byly postoupeny Ing. Arch. Horkému k vyhodnocení a zapracování do návrhu změny č. III. ÚP.
 
            19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2010
Usnesení č. 209 – Lípy na Komenského náměstí v Novém Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města rozhodlo o posečkání s rozhodnutím o změně projektu revitalizace zeleně
na Komenského nám. do rozhodnutí České inspekce životního prostředí a dále uložilo starostovi města na nejbližším zasedání zastupitelstva města po obdržení tohoto rozhodnutí se k otázce revitalizace zeleně na Komenského náměstí vrátit.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 213 – Městské granty 2010 – splněno
Zastupitelstvo města schválilo grantový příspěvek pro TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 246.000,-Kč. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 214 – Plánovací smlouva na část lokality „Rudská“ - zástavba RD – splněno
Zastupitelstvo města schválilo tuto plánovací smlouvu , starostou města byla podepsána.
 
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 215 – Dětské hřiště v areálu BIOS - splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo se společností Real Invest Franc, s.r.o. a uložilo starostovi města tuto smlouvu podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 216 – Změna OZV č. 3/2003 o místních poplatcích - splněno
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 1/2006. Tajemník MěÚ zajistil vyvěšení OZV na úřední desce a její distribuci včetně dohlížecího orgánu - Ministerstva vnitra ČR.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků spol. Edesa, s.r.o. a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
Do rozpravy se zapojil Ing. Jan Bechyně, který požadoval doplnit usnesení č. 235 o nové skutečnosti.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 222
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
 
Poznámka: v 17:20 hod. přišel zastupitel města Ing. Luboš Dvořák (20)
 
 
 
3) Zpráva o závěrečném účtu za rok 2009
 
Zpráva o závěrečném účtu za rok 2009 byla zpracována ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Její nedílnou součástí je zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009. Přezkoumání hospodaření města provedla auditorská společnost, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR
č. osvědčení 1424 – ing. Jan Nozar, se závěrem „při přezkoumání byl zjištěn nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění“
Uvedené materiály byly projednány ve finančním výboru dne 12.5.2010 a v radě města dne 17.5.2010.   
 
 
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně vyjádřil své důvody, pro které bude hlasovat proti závěrečnému účtu (vývoj příjmů v MSZ, měření rychlosti městskou policií, nárůst činnosti místní samosprávy)
Václav Horáček – tyto důvody by neměly ovlivnit hlasování pro závěrečný účet.
Ing. Jan Bureš se dotázal na náklady Technických služeb, p.o.
Ing. Miroslav Špička – jde o odpisy majetku.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – nesouhlasím s tím, jak město hospodařilo
Ing. Jan Bechyně požádal uvést do zápisu:
„Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé,
jako člen finančního výboru jsem nehlasoval pro závěrečný účet města za rok 2009 na finančním výboru a nebudu pro něj hlasovat ani na dnešním zastupitelstvu. Hlavní důvody jsou nenaplnění příjmů Městských sportovních zařízení (příjmy pouze 716.000, z toho cca 390.000,- uhradily Gymnázium Nové Strašecí a učiliště). Od ostatních organizací a občanů bylo tedy za veškerá sportoviště (hala BIOS, posilovna, BIOS venkovní hřiště, Kocourek, minigolf, tenis) vybráno
cca 326 tisíc korun. Velmi nízké příjmy byly podle výroční zprávy za halu BIOS – od ostatních plátců jen 93.000,-, Kocourek – hokejbal jen 500,-, obě fotbalová hřiště 7.100,-, tenis 0,-Kč. Městská sportovní zařízení oproti příjmům 716.000,-Kč dostali v roce 2009 z rozpočtu města 2.765.537,-Kč! Dalším důvodem pro mé zamítnutí závěrečného účtu je nenaplnění příjmů Městské policie a výrazné navýšení výdajů z paragrafu Činnost místní samosprávy na ostatní osobní výdaje. V rámci ostatní osobních výdajů bylo na různé „dohody“ vyplaceno 623 tisíc korun a to ještě bez započtení pojistného. Jedná se mj. i o nárůst plateb za různé „poradce“ města.“
p. Václav Pavlík – tento problém byl rozebírán ve finančním výboru a bude vyřešen rozšířením plánu finančního výboru v bodě Různé.
Do rozpravy se dále zapojili: místostarosta města, starosta města, p. Štefan Podhorec, p. Jiří Drvota.
Dr. Ing. Pavek Kotyk požádal uvést do zápisu: „Stejně jako jsem nehlasoval pro rozpočet města na rok 2009, tak nesouhlasím ani s celoročním hospodařením města za rok 2009 a nebudu hlasovat o závěrečném účtu za rok 2009.“
Ing. Jan Bechyně požádal uvést do zápisu: „Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé,
V minulosti jsem několikrát poukazoval na zpětné odsouhlasování již realizovaných výdajů. Závěrečná věta ze zprávy auditora jednoznačně potvrzuje, že před uskutečněním zvýšených výdajů má město přijmout příslušná rozpočtová opatření.“
Václav Horáček – v zákoně není přesně stanoveno, že rozpočtová změna se schvaluje před rozpočtovanou akcí, to z praktického hlediska ani není možné.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č.   223
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
 
s celoročním hospodařením města za rok 2009
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
kontrolní zjištění uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2009;
 
 
III.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím vedoucího finančního odboru zajistil v rámci stávajícího kontrolního systému důslednější kontrolu při realizaci přijímaných rozpočtových opatření.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 3 členové hlasovali proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
 
4) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SČ, přijetí dotace – dětské hřiště v areálu BIOS
 
V rámci 31. výzvy v oblasti podpory 3.2.  Rozvoj měst – volnočasové aktivity z Regionálního operačního programu Střední Čechy podalo město žádost o dotaci na akci „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“. Poskytnutí této dotace bylo schváleno dne 2. 11. 2009 Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2. Dotace byla poskytnuta ve výši 408.841,16 Kč.
Jednou z podmínek uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je schválení návrhu této smlouvy Zastupitelstvem města, ačkoliv ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přijetí dotace Rada města. Úřad regionální rady tento požadavek uplatnil až po termínu 20. zasedání Zastupitelstva města. Odbor investic tuto záležitost na Úřadu regionální rady opakovaně projednával, naposledy
dne 3. 5. 2010 s výsledkem, že právník úřadu sice uznal, že požadavek schválení smlouvy zastupitelstvem města jde nad rámec zákona o obcích. Požadavek schválení v Zastupitelstvu města je uplatňován na základě interní metodiky Úřadu regionální rady. Změna této metodiky by musela být projednána Regionální radou, což je z hlediska dodržení časového harmonogramu realizace akce nemožné.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 224
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
 přijetí dotace ve výši 408.841,16 Kč, a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, na akci „Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, IČO: 75082314.
Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Dětské hřiště v areálu BIOS –
I. etapa“.
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
5) Různé
 
 
a) Lípy na Komenského náměstí
 
Na základě usnesení č. 209 zastupitelstvo města rozhodlo o posečkání s rozhodnutím o změně projektu revitalizace zeleně na Komenského nám. do rozhodnutí České inspekce životního prostředí a dále uložilo starostovi města na nejbližším zasedání zastupitelstva města po obdržení tohoto rozhodnutí se k otázce revitalizace zeleně na Komenského nám. vrátit.
Starosta města přednesl tuto zprávu: Dne 29.4.2010 bylo na MěÚ doručeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) č.j.: ČIŽP/41/OOP/SR01/0908303.007/10/PSK ze dne
31. 3. 2010, kterým je zakázáno pokácet 7 lip na Komenského náměstí (3 stromy před budovou MěÚ, 4 stromy před budovou gymnázia) a to do doby zhoršení jejich zdravotního stavu. Inspekce uznala důvody rekonstrukce náměstí a rozhodla tak, že zachování 7 jedinců rostoucích při rozích náměstí bude minimálně kolidovat s navrženou stavbou. V případě všech ostatních stromů inspekce rozhodla rozdílně od posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Praha
ze dne 4. 12. 2009, který doporučuje většinu stromů na náměstí zachovat. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti předběžné opatření ČIŽP ze dne 3. 6. 2009, které přikazovalo zdržet se kácení či jakýchkoliv jiných zásahů do dřevin na Komenského náměstí.
Rada města se zabývala právními důvody, procesně formálními náležitostmi, názory
a vyjádřeními soudního znalce a zahradního architekta k předmětnému rozhodnutí inspekce pro zvážení eventuální možnosti podání odvolání. Rada města svým usnesením č. 1163 navrhuje pokračovat na projektu „Revitalizace Komenského náměstí“ při respektování rozhodnutí České
inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha,
čj. ČIŽP/41/OOP/SR01/0908303.007/10/PSK ze dne 31. 3. 2010.
 
Do rozpravy se zapojili:
Dr. Ing. Pavel Kotyk – přimlouvá se k přepracování projektu revitalizace, ve kterém by se zachoval maximální počet možných stromů dle posudku ČIŽP.
p. Štefan Podhorec – nesouhlasí, pokud dojde k revitalizaci náměstí za evropské peníze, je pro nechat jen ty lípy, které se nechat musí.
Ing. Miroslav Špička – zásadní předělávání projektu by stálo moc peněz
Místostarosta města – prvotní myšlenka byla rekonstrukce náměstí, přešli jsme k otázce zachování lip, která nám úřední cestou na několik měsíců zastavila práce.
p. Štefan Podhorec – náměstí má sloužit ke shromažďování lidí, nyní nám v tomto brání diagonála, pokud budeme mít hotový projekt, můžeme opravovat např. chodník v Poděbradově ulici samy dle projektu revitalizace.
Do rozpravy se dále zapojili: starosta města, Ing. Luboš Dvořák.
 
 
Poznámka: v 18:50 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku.
 
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk podal protinávrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí ČIŽP ze dne 31. 3. 2010, souhlasilo s pokračováním prací na projektu revitalizace Komenského náměstí při respektování rozhodnutí ČIŽP
č.j. ČIŽP/41/OOP/SR01/0908303.007/10/PSK ze dne 31.3.2010 a s podmínkou pokácení max.
19 stromů určených znaleckým posudkem k pokácení a dále uložilo radě města předložit upravený projekt revitalizace Komenského náměstí zastupitelstvu města k projednání
a ke schválení.
Pro tento protinávrh hlasovalo 8 členů zastupitelstva města, 4 členové hlasovali proti a 8 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
Poté bylo hlasováno o původním návrhu usnesení
 
U s n e s e n í č. 225
Zastupitelstvo města
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/41/OOP/SR01/0908303.007/10/PSK 
ze dne 31. 3. 2010
 
II. s o u h l a s í 
 
s pokračováním prací na projektu revitalizace Komenského náměstí při respektování rozhodnutí ČIŽP čj. ČIŽP/41/OOP/SR01/0908303.007/10/PSK ze dne 31. 3. 2010
 
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti a 6 členů se zdrželo hlasování.
 
 
b) Rožšíření plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Strašecí
 
Předseda finančního výboru p. Václav Pavlík podal návrh na rozšíření plánu práce finančního výboru, který vzešel z požadavku na finančním výboru a to o bod: vypracování analýzy hospodaření Městských sportovních zařízení ve spolupráci s místostarostou města a vedoucím MSZ. S termínem do konce června.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 226
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s rozšířením plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva města o bod – vypracování analýzy hospodaření  Městských sportovních zařízení ve spolupráci s místostarostou města a s vedoucím MSZ – s termínem do konce června.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
c) Příjem z parkovacích ploch a parkovacích automatů
 
Ing. Jan Bechyně přednesl svůj návrh, ve kterém požaduje zahrnutí výběru nájemného za parkovací místa a parkovného Technickými službami, s.r.o. do rozpočtu města. Veškerá běžná údržba, tedy drobné opravy komunikací a chodníků by byly řešeny samostatně jako další výdaj.
Předkladatel navrhuje zastupitelstvu města přijmout usnesením, kterým by uložilo radě města zanalyzovat výnosy a náklady související se svěřením komunikací, parkovacích ploch a chodníků Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o., dále stanovit měsíční a roční odměnu náležící Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o. za správu parkovacích míst a parkovacích automatů, dále navrhnout způsob a výši úhrady za běžnou údržbu komunikací, parkovacích ploch a chodníků pro Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. a formou dodatku upravit stávající smlouvu o výběru parkovného s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. a kladný rozdíl výnosů zapojit rozpočtovými opatřeními do rozpočtu města.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Štefan Podhorec – přehledy z parkovného jsou každoročně zpracovávány, není nic neprůhledného, naopak je z nich patrné, že Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. více vynaloží do oprav komunikací, než vyberou na parkovném a parkovacích automatech.
Ing. Jan Bechyně – požádal o zaslání přehledů z parkovného a o výdaje realizované při opravě komunikací v roce 2009
p. Pavel Friebert – OI MěÚ projednává s Technickými službami opravy silnic a chodníků
Ing. Jan Bechyně – chce, jako zastupitel města, rozhodovat o tom, co se za tyto peníze bude opravovat.
Starosta města – nikdo nic nedělá svévolně, vše je konzultováno na úrovni Technické služby – OI
Ing. Miroslav Špička – automaty a správa parkovného je ve správě Technických služeb s.r.o., tedy výnosy jsou příjmy TS N.S., s.r.o. – kompetence je  na radě města, nechal by to tak.
Tajemník MěÚ – model je již nastaven, kompetence zastupitelstva města je dána zákonem, toto v kompetenci zastupitelstva města není.
Do rozpravy se dále zapojili Ing. Jiří Zelenka, p. Jiří Drvota,Václav Horáček.
Ing. Jan Bechyně přeformuloval svůj návrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města zanalyzovat výnosy a náklady související se svěřením komunikací, parkovacích ploch a chodníků Technickým službám NS, s.r.o. a informovat zastupitelstvo města, dále stanovit měsíční a roční odměnu náležící Technickým službám NS, s.r.o. za správu parkovacích míst
a parkovacích automatů a dále předkládat zastupitelstvu města ke schválení navrhovaný způsob využití disponibilních prostředků z parkovacích míst a parkovacích automatů.
Pro tento návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva města, 13 členů hlasovali proti a 3 členové se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
 
d) Finanční dar pro obec postiženou povodní
 
Ing. Miroslav Špička navrhl zastupitelstvu města schválit pro obec Troubky, která v dnešních dnech zažívá po 13 letech opět povodeň, finanční pomoc. Je již na zastupitelstvu, jak velkým obnosem by přispělo a zda jako město, či jako zastupitelé, např. 21 zastupitelů města, tedy věnovat 21.000,-Kč.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Jiří Drvota – před 13 lety tu byla zorganizována humanitární sbírka – věci se poté přivezly přímo do obce Troubky.
Místostarosta města – je nakloněn spíše finanční pomoci.
Ing. Jan Bechyně – např. by si zastupitelé mohli odhlasovat vzdání se 3 měsíčních odměn.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – obec Troubky zná každý, obává se, že na tuto obec bude přispívat každý, je spíše pro vyhledání účtu charity pro pomoc postiženým oblastem. Jedná se o akt solidarity města, tudíž by finanční pomoc měla směřovat z peněz občanů města, tedy z rozpočtu.
p. Štefan Podhorec – má podobnou obavu, aby se všechny obce nesoustředily se svou pomocí pouze na Troubky, jsou i jiná města zasažená povodněmi.
Ing. Jan Bechyně – navrhl, aby obec vybral starosta města, zastupitelstvo města pouze schválí finanční částku
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 227
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
finanční dar ve výši 50.000,-Kč jako pomoc povodním postižené obci
 
II. p o v ě ř u j e 
 
starostu města výběrem konkrétní obce jako příjemce daru
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
 
 
6) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          Ing. Jan Bureš - jaká budou opatření proti opětovné krádeži na hřišti?
p. Štefan Podhorec – máme zpracovanou kalkulaci elektronického zabezpečení.
 
-          Ing. Jan Bureš se dotázal na valnou hromadu VKM.
Odpověděl starosta města.
 
 
 
 
 
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásili:
 
-          p. Zdeněk Štěpánek – tento rok končí řidičské průkazy mnoha občanům z Nového Strašecí a požádal, zda by MěÚ mohl zajistit formuláře pro vydání řidičského průkazu.
-          Tajemník MěÚ – každý občan musí žádost o řidičský průkaz podat osobně na MěÚ Rakovník.
 
 
 
 
9) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání ve  20:10 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
            Jaroslav Beránek v.r.
 
 
 
            Naděžda Jurgovská v.r.
 
 
 
                
 
 
 
 
   
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                              Ing. Pavel Vaic   v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 24. 5. 2010

1. 6. 2010 Zobrazit méně

Stránka