Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 22. zastupitelstva města ze dne 30.6.2010

.
Z Á P I S
 
z 22. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 30. 6. 2010 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:     19  členů zastupitelstva města 
                       15  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období IV.-VI./2010
4.   Stanovení počtu členů zastupitelstva města
5.   Prodej pozemku parc.č. 1753/1
6.   Převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5
7.   Různé
8.   Diskuse
9.   Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 19 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou Ing. Jiří Zelenka a Ing. Miroslav Špička.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 19  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města p. Štefana Podhorce  jako předsedu,
p. Zdeňka Šandu  a RNDr. Libuši Vosátkovou  jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 19  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Jiřího Drvotu
a pí Lenku Stránskou.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti.
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 21. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Jaroslavem Beránkem  a pí Naděždou Jurgovskou
bez připomínek.
 
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé xxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Jmenovaní nadále trvají na jimi navrhovaném postupu. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal dne 18. 9. 2009 s panem xxxxxxxxx a byla zaslána druhá výzva k jednání, na níž se dostavil xxxxxxxxxxxx. Je předpoklad dokončení této lokality do zimních měsíců letošního roku. Pan xxxxxxxxxpotvrdil dofinancování stavby.
 
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena
8. 3. 2010. Následná darovací smlouva bude dle ujednání smluvních stran uzavřena do 1 měsíce od předání dokladů o smluvním ošetření uložení sítí do pozemků třetích osob (věcná břemena).
 
13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28.4.2009
Usnesení č. 157 – Mateřské školy – trvá
Zastupitelstvo města uložilo radě města nadále sledovat kapacitní stav mateřské školy a hledat možnost řešení při předpokládaném nárůstu dětí v předškolním věku jak z pohledu města, tak mikroregionu.
 
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. V pátek dne 29. 1. 2010 proběhlo v Rakovníku projednání změny č. III ÚP s dotčenými orgány. Úřad územního plánování následně zpracoval zápis o připomínkách dotčených orgánů a 18. 3. 2010
ho zaslal MěÚ Nové Strašecí. Veškeré připomínky byly postoupeny Ing. Arch. Horkému k vyhodnocení a zapracování do návrhu změny č. III. ÚP. Úřad územního plánování v současné době jedná za součinnosti s městem a Ing. Arch. Horkým s Ministerstvem dopravy ČR o opravě stanoviska, ve kterém MD bez zákonné opory požaduje respektování koridoru 600 m
pro pokračování výstavby R6. V této věci proběhla jednání na MD dne 28.4., a na MěÚ Rakovník 23.4., 26.5. a 18.6.2010. Jednání pokračují.
 
            19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2010
Usnesení č. 209 – Lípy na Komenského náměstí v Novém Strašecí - splněno
Zastupitelstvo města rozhodlo o posečkání s rozhodnutím o změně projektu revitalizace zeleně
na Komenského nám. do rozhodnutí České inspekce životního prostředí a dále uložilo starostovi města na nejbližším zasedání zastupitelstva města po obdržení tohoto rozhodnutí se k otázce revitalizace zeleně na Komenského náměstí vrátit. Starosta města podal zprávu na 21. zastupitelstvu města – usnesením č. 225 zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí České inspekce životního prostředí a souhlasilo s pokračováním prací na projektu revitalizace Komenského náměstí.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků spol. Edesa, s.r.o. a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Spol. Edesa byla opakovaně vyzývána k podpisu smlouvy, zatím však nereagovala. Poslední výzva ve 25. týdnu, OI čeká na doručení urgence.
 
            21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.5.2010
Usnesení č. 224 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SČ- dětské hřiště BIOS -splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Dětské hřiště v areálu haly BIOS s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a uložilo starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na tuto akci. Smlouva byla starostou města podepsána.
 
            21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.5.2010
Usnesení č. 227 – Finanční dar pro obce postiženou povodní - splněno
Zastupitelstvo města schválilo finanční dar ve výši 50.000,-Kč jako pomoc povodním postižené obci a pověřilo starostu města výběrem konkrétní obce jako příjemce daru. Starosta města zvolil obec Prosenice (okres Přerov).
 
Do rozpravy se zapojili : Ing. Jan Bureš se dotázal na další postup v prodeji pozemků společnosti Edesa. Starosta města budou i nadále vyzýváni.
Dr.Ing. Pavel Kotyk se dotázal na usnesení č. 235.
Starosta města - Pašavovi a Havlíkovi budou hradit náklady na svém pozemku, zbytek pozemku patří městu.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 228
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19  členů zastupitelstva města
 
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období IV.–VI./2010
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- Přijetí dotace ze všeobecné pokladní správy – záloha na volby do Parlamentu ČR; 
- Převod finančních prostředků z vlastní hospodářské činnosti – zřízení pracoviště RTG;                                                              
- Pokrytí výdajů na projektovou dokumentaci - cyklostezka;
- Realizaci převodů mezi §§ z důvodu dosažených úspor a pokrytí nerozpočtovaných výdajů:
    - zapojení finančních prostředků z § 3113 Základní škola (volné prostředky z důvodu
       opožděného plnění SF ŽP – v dubnu 2010. Město akci „zateplení objektů ZŠ“
       předfinancovalo ze  svých prostředků a tím na § Základní škola dochází v letošním roce
       k úspoře);
    - převod z § Činnost místní správy z důvodu pokrytí výdajů na projektové dokumentace
       a studie a dále pak realizaci nezbytného převodu z důvodu metodické změny v rozpočtové
       skladbě v případě změny zatřídění u daní a poplatků.
Rozpočtová opatření byla projednána na schůzi Finančního výboru dne 16.6.2010, který doporučuje ZM rozpočtová opatření za období IV.-VI.2010 ke schválení. Byla projednána na radě města 28. 6. 2010, doporučena ZM ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili: starosta města informoval v rámci rozpočtových opatření o přípravě rekonstrukce vrat hřbitova v Novém Strašecí, kterou by zastupitelstvo města mělo vzít na vědomí
Ing. Jan Bechyně požádal uvést do zápisu: „ žádám o odložení rekonstrukce vrat hřbitova, dokud nebude řešen havarijní stav hřbitovní zdi, což rada neúspěšně řeší už několik let“.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – bude hlasovat proti usnesení
Ing. Jan Bechyně se dotázal na pracoviště rentgenu – kdy bude tato akce realizována
Starosta města – pracoviště je před dokončením.
Ing. Jan Bureš – zda bylo vypsáno výběrové řízení na pořízení tohoto pracoviště
p. Pavel Friebert – jedná se o zakázku malého rozsahu, výběrové řízení v tomto případě není nutné
p. Jiří Drvota – kdy se počítá s otevřením tohoto pracoviště
starosta města – po prázdninách
Ing. Jan Bechyně se dotázal na položku  § 2212 Silnicekonkrétně na důvod navýšení této položky
p. Václav Horáček – navýšení této položky je v souvislosti se špatnými klimatickými podmínkami v zimních měsících
dále se do rozpravy zapojili: p. Miloslav Kinkal, místostarosta města a Ing. Luboš Dvořák.
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 229
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období IV.-VI./2010
 
II. b e r e   n a v ě d o m í
 
informaci o přípravě rekonstrukce vrat Novostrašeckého hřbitova v předpokládané výši
do 400.000,-Kč
                           
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   IV. - VI./2010
 
I. PŘÍJMY                                                                                                     v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
       Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
              pol. 4111 – záloha na volby do Parlamentu ČR                                                              60
 
       Převod finančních prostředků z vlastní hospodářské činnosti
              pol. 4131 – pokrytí výdajů spojených se zřízením pracoviště RTG                              400 
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
II. VÝDAJE  
 
    Výdaje spojené s přijetím dotací
           
         § 6114 Volby do Parlamentu ČR                                                                                
               pol.: 5021,5032,5137,5139,5169,5175 (mzdové a věcné výdaje)                                  60
 
      Ostatní výdaje
 
         § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                        
               pol. 6121 – PD na cyklostezku                                                                                     156
                                  pozn. výdaje na projektovou dokumentaci budou kryty ze zůstatku na ZBÚ
 
         § 3639 Komunální služby
               pol. 6121 – zhodnocení objektu č.p.414 z důvodu rekonstrukce prostor pro
                                  pracoviště RTG                                                                                          400
 
         § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – usnesení ZM č. 227 
               pol. 5321 – neinvestiční transfer (dar v souvislosti s povodněmi)                                 50
                                 pozn. výdaje spojené s poskytnutým darem budou kryty za zůstatku na ZBÚ
           
IV. PŘEVODY MEZI §§  
 
§ 3113 Základní školy
            pol. 6121 – zateplení objektů základních škol                                                            - 1 135
§ 2212 Silnice
            pol. 5169 – zimní údržba, navýšení s ohledem na vývoj klimatických podmínek          800                                                                                                     
§ 3632 Pohřebnictví
            pol. 5192 – náhrada za pohřeb zesnulé                                                                                9
§ 3639 Komunální služby
            pol. 5362 – platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí)                                      63
            pol. 6121 – kanalizační přípojka k objektu čp. 550 („Okresní dům“)                               86
§ 6402 Finanční vypořádání s krajem
            pol. 5366 – vypořádání sociálních dávek za rok 2009                                                         5
                               vypořádání dotace od KÚ na zateplení budov ZŠ                                       172
§ 6171 Činnost místní správy
            pol. 5362 – platby daní a poplatků (daň z příjmu, DPH)                                           - 1 350
            pol. 6121 – pořízení projektových dokumentací a studií                                              - 595
§ 2212 Silnice
            pol. 5169 – pořízení dopravních studií (Na Kocourku, 5. Května, U stadionu)                30
            pol. 6121 – projektová dokumentace (Al. Jiráska)                                                         179
§ 3639 Komunální služby
            pol. 6121 – projektová dokumentace (městský hřbitov – vrata)                                        10
§ 3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí
           Pol. 6121 – projektová dokumentace – „Regenerace veřejné zeleně“                           376
§ 6399 Ostatní finanční operace
            pol. 5362 – platby daní a poplatků (daň z příjmů, DPH)                                             1 350 
 
                                         
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 6 členů hlasovalo proti.
 
 
 
4) Stanovení počtu členů zastupitelstva
 
V souladu s ust. § 67 a 68 zákona o obcích stanoví nejpozději 85 dnů před konáním komunálních voleb zastupitelstvo města počet členů zastupitelstva pro nové volební období, přičemž vychází z počtu obyvatel k 1. 1. 2010. Nové Strašecí mělo 1. 1. 2010 evidováno 5.274 obyvatel, tedy
ve smyslu ust. § 68 odst. 1 „nad 3 000 do 10 000 obyvatel – 11 až 25 členů zastupitelstva“. Vzhledem k tomu, že komunální volby budou konat dne 15. – 16. 10. 2010, je vhodné, aby
o počtu členů zastupitelstva rozhodlo dnešní zastupitelstvo města. Pokud by tak zastupitelstvo neučinilo, volil by se počet jejich členů stejný jako má zastupitelstvo v současné době. 
Rada města svým usnesením č. 1182 doporučila zastupitelstvu města stanovit pro volební období 2010 – 2014 stejný počet členů zastupitelstva města jako v současné době, tedy 21 členů.
 
Do rozpravy se zapojili:
Dr. Ing. Pavel Kotyk podal protinávrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města stanovilo
pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva města na 17 členů.
Pro tento protinávrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva města, 6 členů hlasovalo proti a 6 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 230 
Zastupitelstvo města
 
I. s t a n o v u j e
pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva města, a to 21 členů
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ do dvou dnů oznámit na úřední desce MěÚ takto stanovený počet členů zastupitelstva
 
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti a 2 členové
se zdrželi hlasování
 
 
 
5) Prodej pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí
 
Dle usnesení rady města č. 1139 z 9. 4. 2010 byl na úřední desce a internetových stránkách MěÚ vyvěšen dne 22. 4. 2010 záměr prodeje pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí
o výměře 3.150 m2.
Na základě vyvěšeného záměru prodeje pozemku byly na MěÚ doručeny 4 žádosti o předmětný prodej:
1)     Dne 6. 5. 2010 žádost xxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., bytem  xxxxxxxxxxxxxxx – žádají o odprodej pouze části pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové
      Strašecí o ploše 1.150 m2 za cenu 652,17 Kč/m2 (tj. 750.000 Kč).
2)   Dne 7. 5. 2010 žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– žádá
      o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 3.150 m2
      za cenu 600 Kč/m2 (tj. celkem 1.890.000 Kč).
3)   Dne 7. 5. 2010 žádost xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx– žádá
      o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 3.150 m2
      za cenu 500 Kč/m2 (tj. celkem 1.575.000 Kč).
4)   Dne 7. 5. 2010 žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– žádá
      o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 3.150 m2
      za cenu 700 Kč/m2 (tj. celkem 2.205.000 Kč).
Jiné nabídky na odprodej předmětného pozemku do doby konání Rady města dne 31. 5. 2010
na MěÚ doručeny nebyly.
Rada města předložené nabídky projednala na zasedání 31. 5. 2010 a doporučila Zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí. Důvodem pro toto doporučení rady města bylo, že žádná z předložených nabídek neodpovídá tržní ceně předmětného pozemku. Podle situace na trhu se tržní cena podobných pozemků pohybuje nad hranicí 1.000 Kč/m2.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš – v roce 2008 jsme byli požádáni o odprodej za 3mil.Kč, zastupitelstvo prodej zamítlo, co vedlo radu města k vydání záměru prodeje
Starosta města – v lokalitě Rudská došlo ke změnám, rada města rozhodla, že je vhodný okamžik k prodeji.
Ing. Jan Bechyně – pokud se jedná o významný pozemek, proč záměr prodeje neschvalovalo zastupitelstvo města.
Starosta města – toto je v kompetenci rady města.
Dr. Ing. Pavel Kotyk podal protinávrh, kterým by zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku parc.č. 1753/1 v kat.území Nové Strašecí 4 zájemcům za jejich nabídnuté ceny a dále by zastupitelstvo města nesouhlasilo s postupem rady města při realizaci tohoto záměru.
Pro tento protinávrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva města, 6 členů hlasovalo proti a 6 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 231
Zastupitelstvo města
 
n e s ch v a l u j e
 
prodej pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře 3.150 m2 zájemcům za jejich nabídnuté ceny:
1)   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– žádají
      o odprodej pouze části pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 1.150 m2 za cenu 652,17 Kč/m2 (tj. 750.000 Kč).
2)   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– žádá o odprodej celého pozemku
      parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 3.150 m2 za cenu 600 Kč/m2 (tj. celkem 1.890.000 Kč).
3)   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– žádá o odprodej celého pozemku
       parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 3.150 m2 za cenu 500 Kč/m2 (tj. celkem  1.575.000 Kč).
4)   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– žádá o odprodej celého pozemku
      parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše 3.150 m2 za cenu 700 Kč/m2 (tj. celkem 2.205.000 Kč)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 3 členové hlasovali proti a 5 členů se zdrželo hlasování.
 
 
 
6) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 875, 863/12, 2145/5, a parcel ve zjednodušené evidenci (PK) 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 v kat. území Nové Strašecí do vlastnictví města
 
Ve vlastnictví ČR, správě Pozemkového fondu ČR jsou zapsány pozemky parc. č. 875, 863/12, 2145/5, a pozemky ve zjednodušené evidenci (PK) 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 v kat. území Nové Strašecí, které může získat město do svého vlastnictví podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (stav pozemků dle zápisu na LV č. 10002 pro obec a kat. území Nové Strašecí k 06/2010).
Jedná se o pozemky ležící v lokalitách, které jsou podle platného územního plánu součástí lokalit pro bytovou zástavbu a splňují podmínky bezúplatného převodu. Převod pozemku parc. č. 863/12 a pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) 315/1, 315/2, 390, 1068 a 1764 v kat. území Nové Strašecí je však blokován do doby vyřešení restitucí církevního majetku. Jedná se o historický majetek církve, který přešel do vlastnictví státu zákonem č. 46/1948 Sb. I o převod těchto pozemků je však možné požádat, řešen bude po ukončení restitucí církevního majetku
Usnesení ZM o schválení nabytí pozemků do vlastnictví města je podmínkou pro podání žádosti na Pozemkový fond ČR o převod pozemků.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 232
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 875, 863/12, 2145/5, a parcel ve zjednodušené evidenci (PK) 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 v kat. území Nové Strašecí, které jsou podle platného územního plánu součástí zastavitelného území, lokalit pro bytovou výstavbu, podle § 5 zákona
č. 95/1999 Sb. z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města.
(Parcely jsou uvedeny ve stavu platném v katastru nemovitostí k 06/2010, označení parcel PK bude po vyhlášení platnosti „digitalizace dat KN“ změněno).
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků po jejím vypracování Pozemkovým fondem ČR podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
7) Různé
 
a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
 
Zpráva: Jak byly podány informace v listopadu 2009 a lednu 2010, rozhodnutím SFŽP ze dne 22. 10. 2009, je přiznána svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko (KVK) pro projekt „Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“ dotace SFŽP a z Fondu soudržnosti EU. V současné době se pracuje na přípravě dalších požadovaných podkladů. Společně městem a svazkem KVK byly společnosti VKM a.s. a Středočeské vodárny a.s. požádány, aby z provozovatelské smlouvy, kterou mají mezi sebou uzavřenu, vyčlenily majetek VKM a.s. Je to jedna z podmínek SFŽP, kdy pro Nové Strašecí je požadován tzv. oddílný model provozování s výběrem provozovatele v koncesním řízení. Jedním z požadovaných dokumentů je zadávací dokumentace pro koncesní řízení na výběr budoucího provozovatele. 
Bližší informace ohledně žádosti o dotaci na výstavbu ČOV byla podána na ministerstvu zemědělství (MZe) dne 28. 6.. MZe předmětnou žádost nezařadilo do dotačního programu, neboť MZe zastává stejný názor jako např. ČIŽP, že výstavba nové ČOV v Novém Strašecí je ekonomicky neefektivní a nezdůvodnitelná. I v souvislosti s připojením obce Mšecké Žehrovice
a dokanalizování města se jeví jako ekonomicky i technicky nejefektivnější intenzifikace stávající ČOV. V souladu s usnesením rady města z pondělí 28. 6. 2010, bude připravena změna žádosti event. žádost nová na MZe o finanční podporu pro intenzifikaci ČOV. 
Ohledně tří žádostí podaných v prosinci loňského roku (infocentrum, rekonstrukce kaple sv. Isidora, oprava polních cest) byla akceptována pouze žádost na projekt „Infocentrum“. (plánované náklady 260.613,- Kč, dotace 95%, realizace do konce roku 2010). Podrobnosti projektu, realizace a čerpání prostředků upraví smlouva, která bude předložena Středočeským krajem.
Pro avizované výzvy ROP Střední Čechy pro I. pololetí 2010 (jarní blok – 1.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovného ruchu – všechny aktivity, termín podání žádosti 15.4. – 15.6.2010) byla připravována projektová dokumentace na projekt „Nové Strašecí – cyklostezka, cyklotrasa“ z půjčky z fondu Středočeského kraje 250.000,- Kč na projekt cyklotrasy. Z tohoto dotačního titulu byly však cyklostezky vyjmuty. Po konzultaci o možnosti o tento projekt požádat v rámci jiné výzvy, a to „Udržitelné formy veřejné dopravy“, kde jsou podporovány projekty primárně zaměřené pro každodenní cyklistickou dopravu, nikoliv však na rozvoj cestovního ruchu, byla dne 15. 6. 2010 podána žádost dotační podpory na projekt „Ze Strašecí do Stochova
na kole I. etapa“. Plánované náklady 10.060.380,- Kč, dotace 80%.
Pokud by došlo k rozšíření dotační podpory ROP (Rozvoj měst – zdravotnictví) pro podzimní výzvu i na ostatní zdravotnická zařízení, kromě oblastních nemocnic zřízených krajem, jak je vyhlášeno pro jarní výzvu, bude zahájena příprava projektové dokumentace rekonstrukce polikliniky také z  půjčky Středočeského kraje 1.000.000,- Kč. Plán podzimních výzev není zatím zveřejněn.
Město připravuje projektovou dokumentaci rekonstrukce části Jiráskovy ulice pro případnou dotaci, bude-li v podzimní výzvě vyhlášen vhodný dotační titul.
Podle nejnovějších zpráv SFŽP vypíše v rámci dotačního titulu „Zelená úsporám“ výzvu i pro zateplení veřejných budov. Až budou známi podrobnější podmínky, bude zvažována možnost podání žádosti (zateplení MŠ, MěÚ, poliklinika). 
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš se dotázal na projetk „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“
p. Pavel Friebert – I. etapa je pouze název, neznamená to, že budou následovat další.
Ing. Jan Bechyně – bude tuto cyklostezku financovat i Stochov?
p. Pavel Friebert – o dotaci požádalo Nové Strašecí, cyklostezka povede pouze na hranici našeho katastru, Stochov se nebude finančně účastnit.
Místostarosta města – několik let se vede jednání se Stochovem, který předpokládá, že v nejbližších letech na cyklostezku naváže.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – vyžádal si 10 min. přestávku na zformulování protinávrhu.
 
Poznámka : v 18:35 hod. starosta města vyhlásil 10 min. přestávku
 
Dr. Ing. Pavel Kotyk podal protinávrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP
a SFŽP a dále by uložilo finančnímu výboru prověřit rozpočet na akci cyklostezka „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“ a dát doporučení na příštím jednání zastupitelstva města
pro realizaci či nerealizaci.
 
Ing. Luboš Dvořák podal další protinávrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města vzalo
na vědomí zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP
a SFŽP a dále by uložilo radě města zastavit práce na projektu „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“. 
Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu Ing. Luboše Dvořáka – Pro tento protinávrh hlasovalo 6 členů zastupitelstva města, 9 členů hlasovalo proti a 4 členové se zdrželi hlasování. Návrh Ing. Luboše Dvořáka nebyl přijat.
Poté bylo přistoupeno k hlasování o protinávrh Dr. Ing. Pavla Kotyka – Pro tento protinávrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva města, 8 členů hlasovalo proti a 4 členové se zdrželi hlasování. Návrh Dr. Ing. Pavla Kotyka nebyl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 233
Zastupitelstvo města
 
 b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP a SFŽP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 6 členů hlasovalo proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
b) Poskytnutí půjčky Římskokatolické farnosti Nové Strašecí 
 
Dne 24. 6. 2010 byla doručena na MěÚ žádost administrátora farnosti Mgr. Walczaka
o poskytnutí daru ve výši 45.000,- Kč na opravu bočních čelních dveří kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí. Rada města rozhodla o poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč a na zbytek částky navrhuje poskytnutí půjčky.
Rada města na svém jednání dne 28. 6. přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím bezúročné půjčky Římskokatolické farnosti v Novém Strašecí ve výši 25.000,- Kč se splatností do 5 let.
 
Do rozpravy se zapojili:
Dr. Ing. Pavel Kotyk – se jako člen ekonomické rady farnosti zdržuje rozpravy a nehlasuje k tomuto bodu.  
Ing. Luboš Dvořák se dotázal, proč nemají zastupitelé písemný podklad k tomuto bodu
Starosta města – tento bod se předkládá v bodě různé
Místostarosta města citoval jednací řád, ve kterém stojí : „Písemně se předkládají materiály zařazené jako hlavní body programu jednání zastupitelstva (tzv. schvalované materiály).
Ústně se zpravidla předkládají příspěvky zařazené v ostatních bodech programu jednání zastupitelstva (zahájení, různé, diskuse, závěr), pokud není zastupitelstvem rozhodnuto jinak“.
Ing. Jan Bechyně – kam byla směřována žádost od farnosti
Starosta města – žádost byla směřována na starostu města
Štefan Podhorec – rada města rozhoduje o darech  do výše 20.000,-Kč, o kterém rozhodla,
a proto další částku postoupila zastupitelstvu města.
Do rozpravy se dále zapojili p. Václav Horáček, pí Julie Adltová.
 
Poznámka : v 19:02 hod. odešel zastupitel Dr. Ing. Pavel Kotyk (18)
 
 
Poté zastupitelstvo města přijal
 
U s n e s e n í   č. 234
Zastupitelstvo města
 
I.  s o u h l a s í
 
s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 25.000,- Kč Římskokatolické farnosti v Novém Strašecí se splatností do 5 let na rekonstrukci postranních čelních dveří kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o půjčce
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování
 
 
Poznámka: v 19:08 přišel zastupitel Dr.Ing. Pavel Kotyk (19)
 
 
8) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
 
-          Starosta města informoval o delegaci z německého města Welden, se kterým město projednává navázání partnerských vztahů. Jednání bylo velice úspěšné a je připravována partnerská smlouva.
 
-          Dále starosta města informoval o výběru obce, která obdržela od města peněžitý dar 50.000,-Kč, které zastupitelstvo města svým usnesením č. 227 schválilo. Starosta města informoval o příjemci daru, kterým se stala obec Prosenice v okrese Přerov, kde rozvodněná řeka Bečva způsobila škody cca za 4 mil. korun. Obec byla postižena povodněmi i v roce 1997. Dne 8. Června za dar přijela osobně poděkovat delegace z Prosenic vedená starostou Dr. Porvolem. Této příležitosti bylo také využito k projednání možnosti navázat užší vztahy s touto obcí na Hané, především v kulturní oblasti.
 
-          Ing. Jan Bureš – v těchto dnech dochází k ukládání elektrického proudu do země chodníku v ulicích Poděbradova a část Čsl. armády. Dojde k nějaké obnově celého povrchu chodníku?
p. Štefan Podhorec – je uzavřena dohoda – chodník v Poděbradově ulici bude vytvořen nový.
 
-          Ing. Jan Bechyně požádal o zaslání zápisu z finančního výboru. A dále požádal o zasílání pozvánek na finanční výbor i přes sms, nebo e-mail.
 
-          Dr. Ing. Pavel Kotyk a Ing. Jan Bechyně požádal o kopii žádosti o dotaci na akci cyklostezka „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“
 
-          Ing. Luboš Dvořák – v raportu minulé úterý byl článek o tom, že město má k dispozici znalecký soudní posudek k lipám na Komenského nám. Kým je znalecký posudek vypracován?
Tajemník MěÚ – posudek je k dispozici na webových stránkách našeho města.
 
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásili:
 
-          p. Kalina – v Křivoklátském sídlišti před čp. 882 má placené invalidní stání od města, jelikož povrch není vyasfaltován, znak, který označuje invalidní stání, byl někým z povrchu silnice vyrýpnut.
p. Štefan Podhorec – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. panu Kalinovi přislíbili, že v okamžiku, kdy se bude dělat vodorovné dopravní značení, tuto značku mu na jeho místě označíme. Pan Kalina, když přebíral toto stání, tak podepisoval informaci o tom, jaký je na místě povrch, byl s tímto seznámen.
 
-          p. Štěpánek se dotazoval na delegaci německého města Welden, zda byla stanovena nějaká další spolupráce, např. škol.
Tajemník MěÚ – již u první schůzky byli přítomni ředitelé obou škol, další spolupráce se předpokládá
 
 
 
9) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 19:25 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
            Lenka Stránská, v.r.
 
 
 
            Jiří Drvota, v.r.
 
 
                
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                              Ing. Pavel Vaic  v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 2. 7. 2010

13. 7. 2010 Zobrazit méně

Stránka