Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 23. zastupitelstva města ze dne 22.9.2010

.

 

Z Á P I S
 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 22. 9. 2010 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:     17 členů zastupitelstva města 
                       7  občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období VII. – IX./2010
4.   Rozšíření kapacity mateřských škol
5.   Úprava OZV o místních poplatcích
6.   Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/7
7.   Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/11
8.   Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 107/2
9.   Žádost o odprodej pozemku parc.č. 263/1
      a části parc.č. 2119
10. Žádost o prodej nemovitosti čp. 1081 na st.parc.č.1934 s pozemky
       parc. č. 1762/2, 1762/4 a části pozemku č. 1762/3
11. Žádost o nové projednání usnesení ZM č. 225
      ze dne 19. 5. 2010
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta města Ing. Pavel Vaic.  Přivítal přítomné
na posledním jednání zastupitelstva města v tomto volebním období a konstatoval, že
toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou p. Martin Hrbek, pí Naděžda Jurgovská a p. Miloslav Kinkal. Neomluven z dnešní účasti je zastupitel Dr.Ing. Pavel Kotyk.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 15 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
 
Poznámka: v 17:03hod. přišel zastupitel Václav Šilha (16)
 
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 16  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Miroslava Špičku  jako předsedu,
Ing. Jana Bureše  a p. Jiřího Drvotu  jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 16  členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Štefana Podhorce
a  RNDr. Libuši Vosátkovou.
Pro tento návrh hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování a 1 člen byl proti.
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Ing. Pavel Vaic konstatoval, že zápis z 22. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p. Jiřím Drvotou  a pí Lenkou Stránskou
bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé xxxxxxxxxx, spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal
dne 18. 9. 2009 s panem xxxxxxxxa byla zaslána druhá výzva k jednání, na níž se dostavil pan xxxxxx Je předpoklad dokončení této lokality do zimních měsíců letošního roku. Pan xxxxxxxxxpotvrdil dofinancování stavby.
 
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena
8. 3. 2010. Následná darovací smlouva bude dle ujednání smluvních stran uzavřena do 1 měsíce od předání dokladů o smluvním ošetření uložení sítí do pozemků třetích osob (věcná břemena). Podle sdělení spol. G.A.M. by měly být tyto smlouvy ukončeny v průběhu října 2010.
 
13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28.4.2009
Usnesení č. 157 – Mateřské školy – trvá
Zastupitelstvo města uložilo radě města nadále sledovat kapacitní stav mateřské školy a hledat možnost řešení při předpokládaném nárůstu dětí v předškolním věku jak z pohledu města, tak mikroregionu. Na programu dnešního ZM.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. V pátek dne 29. 1. 2010 proběhlo v Rakovníku projednání změny č. III ÚP s dotčenými orgány. Úřad územního plánování následně zpracoval zápis o připomínkách dotčených orgánů a 18. 3. 2010 ho zaslal MěÚ Nové Strašecí. Veškeré připomínky byly postoupeny Ing. Arch. Horkému k vyhodnocení
a zapracování do návrhu změny č. III. ÚP. Úřad územního plánování v současné době jedná
za součinnosti s městem a Ing. Arch. Horkým s Ministerstvem dopravy ČR o opravě stanoviska, ve kterém MD bez zákonné opory požaduje respektování koridoru 600 m, pro pokračování výstavby R6. V této věci proběhla jednání na MD dne 28.4., a na MěÚ Rakovník 23.4., 26.5.
a 18.6.2010. Dne 9. 9. 2010 proběhlo další jednání na Ministerstvu dopravy, kde byla nalezena dohoda. Ministerstvo dopravy vydá nové stanovisko, kde nebude požadovat koridor 600m,
ale pouze ochranné pásmo dané zákonem.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků spol. Edesa, s.r.o. a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Spol. Edesa byla opakovaně vyzývána k podpisu smlouvy. Spol. Edesa požádala o změnu kupní smlouvy – rozšíření kupujících o nové majitele
2 rozestavěných RD. Jednání pokračují.
 
21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.5.2010
Usnesení č. 226 – Plán práce finančního výboru zastupitelstva města –splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s rozšířením plánu práce finančního výboru o vypracování analýzy hospodaření MSZ . Zpráva předložena na dnešním jednání zastupitelstva města.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.6.2010
Usnesení č. 230 – Stanovení počtu členů zastupitelstva města - splněno
Zastupitelstvo města stanovilo pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva města na 21 členů. Tajemník MěÚ oznámil tento stanovený počet členů zastupitelstva na úřední desce.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.6.2010
Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel
ve zjednodušené evidenci PK 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu
o bezúplatném převod pozemků. Žádost byla předána PFČR, pracoviště Rakovník dne 4. 8. 2010. Z důvodu přípravy reorganizace pracoviště ÚP, nebyla zatím žádost vyřízena a smlouvy připraveny.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.6.2010
Usnesení č. 234 – Poskytnutí půjčky Římskokatolické farnosti Nové Strašecí – splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 25.000,-Kč Římskokatolické farnosti se splatností 5 let. Smlouva o půjčce byla podepsána.
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Jan Bureš, starosta města a Ing. Jan Bechyně.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 235
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období VII. - IX./2010
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- přijetí a úpravy dotací ze státního rozpočtu;
- zapojení finančních prostředků ze zůstatku na ZBÚ;                                                              
- převody mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu města;
- úpravy rozpočtu spočívající v navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města.
 
Rozpočtová opatření byla projednána na schůzi Finančního výboru dne 8.9.2010, který doporučuje ZM rozpočtová opatření za období VII.-IX./2010 ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bechyně, který sdělil své důvody, proč nebude hlasovat
pro rozpočtová opatření. Jedná se mu o nákup jízdních kol pro městskou policii, která se dle jeho názoru měla koupit z rozpočtu městské policie a pokud rozpočet nevystačí, rozpočtová opatření se měla schvalovat před jejich nákupem.
Dále se do rozpravy zapojil p. Jiří Drvota a starosta města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í    č. 236
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období VII.-IX./2010
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   VII. - IX./2010
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
       Navýšení dotace ze státního rozpočtu
              pol.: 4116 – na sociální dávky 100 tis., veř. prospěšné práce 48 tis.                               148
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
II. VÝDAJE  
 
    Výdaje spojené s přijetím dotací
           
         § 3412 Městská sportovní zařízení                                                                               
               pol.: 5011, 5031 – mzdové výdaje (platy, odvody)                                                           48
 
         § 4171 Příspěvek na živobytí
               pol.: 5410 – sociální dávky                                                                                              100
 
      Ostatní výdaje
 
         § 5311 Městská policie  
            Obnovení měření rychlosti                     
               pol.: 5139 – pořízení přenosných dopravních značek                                                          8 
               pol.: 5169 – zákonná revize měřiče rychlosti                                                                     28 
            Pořízení jízdních kol a příslušenství
               pol.: 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                             30
            Vyúčtování služeb za rok 2009 (nárůst oproti schválenému rozpočtu)
               pol.: 5152, 5154 – dodávka tepla a el. energie                                                                   71
           Zkvalitnění stávajícího kamerového systému v Křivoklátském sídlišti
               pol.: 5171 – opravy a udržování                                                                                         25
 
           § 3330 Činnost registrovaných církví – půjčka Římskokatolické farnosti v N. Strašecí
            pol.: 5623 – půjčka na opravu čelních dveří kostela Narození Panny Marie                          25                                 
 
         poz.: Uvedené výdaje spojené s činností Městské policie a půjčkou poskytnutou Římsko-
                   katolické farnosti budou kryty ze zůstatku na ZBÚ (∑ 187 tis. Kč).
 
 III. PŘEVODY MEZI §§  
 
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
            pol.: 5169 - příspěvek na činnost „Klubu důchodců“ v rámci grantového systému          + 30
§ 6409 Ostatní činnosti (grantový systém)
            pol.: 5229 - ostatní neinvestiční transfery (granty)                                                             - 30
 
IV. ÚPRAVA ROZPOČTU – navýšení příjmů a výdajů
 
§ 3639 Komunální hospodářství – navýšení příjmů                                                                      42 
           pol.: 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti (nerozpočtované příjmy z věcných břemen)         
                              
§ 3639 Komunální hospodářství – navýšení výdajů                                                                      42                                                                                               
           pol.: 5362 – platby daně z převodu nemovitostí  
 
Pro toto usnesení hlasovalo  12 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování.
 
 
4) Rozšíření kapacity mateřských škol
 
Rada města se na svém zasedání dne 12. 7. 2010 zabývala novými informacemi ředitele ZŠ a MŠ J.A.Komenského Mgr. Stanislava Hajného a jeho návrhem na rozšíření kapacity mateřské školy. Kromě jiného uvádí, že ve školním roce 2010/2011 se nezdařilo vyhovět celkem 40 žádostem
o umístění dětí do MŠ. 14 dětí bylo vyřazeno z důvodu, že jejich matky jsou na MD s mladším dítětem. V roce 2008 se narodilo 69 dětí a v roce 2009 63 dětí. V roce 2011 přijde k zápisu
do prvních tříd 68 žáků. Při odkladech lze předpokládat že v MŠ se uvolní 64 míst. Nově se objevují požadavky zaměstnavatelů na umístění dětí svých zaměstnanců (Nemocnice Rakovník, VŠZ Lány). V nejbližší době se může snížit kapacita MŠ, neboť se diskutuje o možnosti umísťovat do MŠ děti mladší tří let.
Rada města uložila připravit kalkulaci pro varianty: znovuotevření MŠ v domě čp. 887, výstavba školky – montovaná stavba (systémem WAREX), nebo – kontejnerová stavba (Moma Modular Constructions). Výstavba jedné montované stavby systému Warex s kapacitou 24 dětí je kalkulována na 4.455.000,- Kč, kontejnerové stavby se stejnou kapacitou dětí na 6.223.000,- Kč. Znovuotevření školky v Tovární ulici s kapacitou 19 dětí je kalkulováno na cca 600.000,- Kč. Rada města se zabývala i jinými možnostmi, jako např. umístit třídu MŠ v základní škole a další, ale pro nevhodnost od nich bylo upuštěno.
Rada města na svém zasedání dne 6. 9. 2010 svým usnesením č. 1256 rozhodla o rozšíření kapacity mateřských škol ekonomicky i technicky nejvýhodnější variantou znovuotevřením školky v Tovární ulici čp. 887. Představovalo by to v suterénu rekonstruovat hygienické zařízení pro zaměstnance (stavebně oddělit WC, instalovat sprchový kout a zřídit úklidovou komoru s výlevkou, přívod teplé a studené vody). V přízemí doplnit ve výdejně jídel dřez, umyvadlo, chladničku, sporák, linku. Rekonstruovat hygienická zařízení pro děti a umělé osvětlení. V zahradě odstranit stromy a keře, které stíní do pobytové místnosti, obnovit pískoviště a upravit přístupový chodník. Spolu s dalšími nutnými doprovodnými pracemi jsou úpravy kalkulovány
na cca 600.000,- Kč včetně DPH. Zahájení provozu MŠ v Tovární ulici by bylo možné
na začátku roku 2011. Toto řešení považuje ředitel ZŠ za vhodné pro snadnější rozhodování
o přijetí neuspokojených zájemců do MŠ.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Stanislav Hajný, starosta města, p. Jiří Drvota, Ing. Jan Bureš. Řešily se další případné náklady na dovybavení školky, např. nábytek, lehátka apod. Ředitel ZŠ – lehátka jsou zachovalá, stačí je vyčistit a případně přečalounit  a dovybavení by se řešilo různými způsoby, pokud zbude něco z částky 600.000,-Kč, zbývající částka by se použila, dále je možné požádat rodiče dětí, aby měsíční příspěvek na dítě uhradili na školní rok dopředu apod.
 
 
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č.237
Zastupitelstvo města
 
I.  b e r e n a   v ě d o m í
 
rozhodnutí rady města o obnovení provozu mateřské školy v Tovární ulici čp. 887 s kapacitou
19 dětí v termínu prvního čtvrtletí roku 2011.
 
II. s c h v a l u j e
 
použití prostředků ze zůstatku na základním běžném účtu do výše 600.000,- Kč na obnovení provozu mateřské školy v Tovární ulici čp. 887
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
 
 
5) Úprava OZV o místních poplatcích
 
Ministerstvem vnitra ČR, které vykonává zákonný dozor nad dodržováním zákonnosti samospráv, jsme byli upozorněni na některé nedostatky, které obsahuje obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích a město bylo tím vyzváno ke sjednání nápravy novelizací vyhlášky. OZV je z roku 2003 a od té doby neustále dochází vývojem judikatury, k doplňování výkladů
a k omezování zákonných zmocnění pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek.
OZV č. 3/2003 byla již dvakrát novelizována a předpokládá se, že v roce 2011 bude nutné vydat zcela novou v souvislosti s novým zákonem o místních poplatcích. Přesto do té doby je město povinno stávající OZV upravit.
Jedná se o tyto připomínky:
-          článek 5, třetí věta - stanovení povinnosti nahlásit správci poplatku ztrátu nebo odcizení známky je nad rámec zákonného zmocnění,
-          v článku 8 odst. je uveden vlastník psa je povinen ….., zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“) definuje poplatníka jako držitele psa;
-          v článku 12 je vymezení veřejného prostranství v souladu s ustanovením § 34 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatnění se nemusí týkat všech veřejných prostranství. Pro účely zpoplatnění je nezbytné, aby obec v obecně závazné vyhlášce jednoznačně vymezila veřejná prostranství, jež jsou předmětem zpoplatnění. Z důvodu právní jistoty občanů obec musí provést přesnou specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání, uvedením názvu místa nebo jiným způsobem blíže charakterizovat jejich umístění v obci (např. zákresem do mapky nebo výčtem), aby byla vyloučená jejich záměna (např. nálezy Pl. ÚS 14/95, Pl. ÚS 1/05);
-          v článku 16 v odst. 1 pod písm. f) a v odst. 2 pod písm. f) je uvedena denní paušální částka což je v rozporu s ust. § 4 odst. 4) zákona o místních poplatcích (zákon umožňuje stanovit pouze týdenní, měsíční nebo roční paušální částky);
-          v článku 18 není možné v odst. 3 takto nekonkrétně formulovat osvobození. Podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích obec, která poplatky spravuje může
na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominut. Paušální částka musí být ve vyhlášce stanovena vždy konkrétně – viz. ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích;
-          v článku 24 pod písm. b) je uvedeno placení paušální částkou. Paušální částka, která musí být ve vyhlášce stanovena konkrétně (viz předchozí odst.), není v OZV u vstupného uvedena;
-          v článku 28 odst. 3 jsou stanoveny povinnosti ubytovateli vést evidenční knihou a její náležitosti Tato povinnost je stanovena nad rámec zákonného zmocnění. článek 29 – sazba paušálního poplatku musí být stanovena konkrétně;
-          v článku 40 je odkaz na čl. 45 což je formální chyba;
Zastupitelstvu města se předkládá novela OZV č. 3/2003 se zapracovanými uvedenými připomínkami včetně nové přílohy specifikující veřejná prostranství. Při úpravě vyhlášky se vychází z dosavadní praxe, při které nebyly např. nikdy uplatněny tzv. paušální poplatky, takže se navrhuje jejich úplné vypuštění. Konkrétní výčet veřejných prostranství bylo možné připravit až po dokončení digitalizace katastru nemovitostí v srpnu t.r.. 
Touto navrhovanou novelou OZV o místních poplatcích dochází též k nové úpravě poplatku z výherních automatů v souladu s dílčí novelou zákona o místních poplatcích učiněnou zákonem č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu. Dochází k tomu, že předmět poplatku se rozšiřuje na jakékoliv technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. V našem městě to jsou např. elektronické hrací terminály. Celý text Hlavy V OZV se navrhuje nahradit novým včetně názvu.   
Vzhledem k tomu, že OZV má již tři novely, bude zveřejněno pro přehlednost její úplné znění.
Vydání novely bylo doporučeno radou města usnesením č. 1257 ze dne 6. 9. 2010.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Luboš Dvořák, starosta města a Ing. Jan Bechyně.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 238
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o místních poplatcích ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2006 a 1/2010 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 1/2006 a 1/2010
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 22.9.2010 usneslo vydat na základě ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích se mění takto:
 
a)      V čl. 1 odst. 1 se text písmene e) nahrazuje novým textem:
„poplatek za provozování výherních hracích přístrojů nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle zvláštního předpisu * (dále jen poplatek za provozování výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení),
 
b)      Čl 1 se doplňuje poznámkou pod čarou:
 
*zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů
 
 
c)      V čl. 5 se vypouští poslední věta.
 
d)     V čl.8 odst. 1 se vypouští slovo „Vlastník“ a nahrazuje se slovem „Držitel“.
 
e)      V č. 12 se vypouští slova „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru“ a nahrazují se tímto textem: „ Pro účely této vyhlášky se za veřejná prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1.“
 
f)       V čl. 16 odst. 1 písm. f) se vypouští slova „paušálně za 1 atrakci“ a vypouští se 
      částka 300,- Kč a nahrazuje se částkou „10,- Kč/m2/den“
 
g)      V čl. 16 odst. 2 písm. f) se vypouští:slova „paušálně za 1 den“ a vypouští se            
      částka 300,- Kč a nahrazuje se částkou „10,- Kč/m2/den“
 
h)      V čl. 18 se vypouští odst. 3
 
i)        V čl. 24 se vypouští písmeno b)
 
j)        V čl. 28 se vypouští odstavec 3
 
k)      V čl. 29 se vypouští druhá věta.
 
l)        V čl. 40 se v odst. 1 vypouští slova „Čl. 45 písm. b)“ a nahrazují slovy „Čl. 39“
 
m)    V čl. 40 odst. 2 se vypouští slova „Čl. 45“ a nahrazují se slovy „Čl. 39“
 
Článek II.
 
Ustanovení Hlavy V Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místních poplatcích se  nahrazuje novým textem, tohoto znění:
 
 
HLAVA V
 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiná technická zařízení
 
Čl. 32
Předmět poplatku
 
Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí.
 
Čl. 33
Poplatník
 
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.
 
Čl. 34
Oznamovací povinnost
 
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen nahlásit správci poplatku ukončení této činnosti.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu datum právní moci rozhodnutí o povolení herního zařízení, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen nahlásit správci poplatku datum ukončení povolení herního zařízení stanovené v rozhodnutí Ministerstva financí, kterým bylo herní zařízení povoleno.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
Čl. 35
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení ukončen.
(3) Poplatková povinnost u herního zařízení vzniká dnem kdy rozhodnutí o povolení jiného technického herního zařízení vydaném Ministerstvem financí nabylo právní moci.
(4) Poplatková povinnost u herního zařízení zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí o povolení jiného technického herního zařízení vydaném Ministerstvem financí. V případě, že dojde ke zrušení či změně rozhodnutí o povolení jiného technického herního zařízení vydaného Ministerstvem financí, zaniká poplatková povinnost dnem stanoveným v příslušném rozhodnutí Ministerstva financí.

Čl. 36
Sazba poplatku
 
(1) Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,- Kč za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
(2) V případě, že bude výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení provozováno po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek stanoven v poměrné výši a to za každý i započatý měsíc.
 
Čl. 37
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného čtvrtletí kalendářního roku.
 
 
Čl. 38
Přechodná ustanovení
 
(1) Povinnosti k zaplacení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj vzniklé přede dnem účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010 dále trvají.
(2) Právní účinky procesních úkonů (např. oznámení), které nastaly před účinností Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, zůstávají zachovány.
(3) Poplatková povinnost k poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení, které bylo povoleno Ministerstvem financí a je provozováno ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, vzniká dnem účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010.
(4) Oznamovací povinnost podle Čl. 34 této obecně závazné vyhlášky musí provozovatel jiného technického herního zařízení, které bylo povoleno Ministerstvem financí a je provozováno ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, splnit do 15.10. 2010.
(5) Pro stanovení splatnosti poplatku podle Čl. 37 této obecně závazné vyhlášky v případě jiného technického herního zařízení, které bylo povoleno Ministerstvem financí a je provozováno ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, se má za to, že bylo uvedeno do provozu dnem účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010.
 
Čl. III
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 23.9.2010.
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.
 
 
6)  Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/7
 
Při obnově katastrálního operátu v roce 2010 byla zapsána do KN parcela č. 411/7 v kat. území Nové Strašecí o výměře 558 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace). Jedná se pozemek
pod částí místní komunikace – Zahradní ulice. Parcela je zapsána na LV č. 535, ve vlastnictví paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
Na MěÚ byl dne 25. 8. 2010 doručen návrh majitelky na bezúplatné převzetí pozemku
parc. č. 411/7 v kat. území Nové Strašecí do vlastnictví města s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
Rada města svým usnesením č. 1260 ze dne 6. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku parc. č. 411/7 v kat. území Nové Strašecí o výměře 558 m2 od dárce paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx.
 
Do rozpravy se zapojili Ing. Jan Bechyně a p. Pavel Friebert.
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í    č. 239
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) přijetí daru pozemku parc. č. 411/7 v kat. území Nové Strašecí o výměře 558 m2 od dárce –
     paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx s tím, že město jako strana
     obdarovaná uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
b) darovací smlouvu na přijetí daru pozemku parc. č. 411/7 v kat. území Nové Strašecí o výměře
     558 m2 od dárce – paní xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
     text darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města.
 
 
7) Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/11
 
Při obnově katastrálního operátu byla na základě listin z roků 1964 a 1993 zapsána do KN parcela č. 411/11 v kat. území Nové Strašecí o výměře 238 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace). Parcela je zapsána na LV č. 3783, ve spoluvlastnictví p. xxxxxxxx
a p. xxxxxxxxxx – po jedné ideální polovině. Jedná se pozemek pod částí místní komunikace – Zahradní ulice.
Dne 29. 6. 2010 byl na MěÚ doručen návrh vlastníků pozemku na jeho bezúplatný převod městu s tím, že by město zajistilo vyhotovení příslušné smlouvy a uhradilo veškeré platby spojené s převodem vlastnictví k dotčenému pozemku.
Rada města svým usnesením č. 1223 ze dne 12. 7. 2010 doporučila Zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku parc. č. 411/11 o výměře 238 m2 v kat. území Nové Strašecí od dárců – spoluvlastníků pozemku – pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, a paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx .
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 240
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) přijetí daru pozemku parc. č. 411/11 o výměře 238 m2 v kat. území Nové Strašecí od dárců –
     spoluvlastníků pozemku – pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx,
     a paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, s tím, že město jako strana
     obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem
     vlastnictví,
b) darovací smlouvu na přijetí daru pozemku parc. č. 411/11 o výměře 238 m2 v kat. území
     Nové Strašecí od dárců – spoluvlastníků pozemku – pana xxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx
     text darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města
 
 
Poznámka: v 17:54 hod. přišla zastupitelka Ing. Věra Matějovičová (17)
 
 
8) Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 107/2
 
xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx, požádali dne 26. 7. 2010 o odprodej části pozemku parc. č. 107/2 v kat. území Nové Strašecí (naproti kostelu Narození Panny Marie). V žádosti uvádí, že část (50 m2) chtějí užívat jako zahradu. Ve vlastnictví žadatelů je přilehlá nemovitost na pozemku parc. č. st. 785 – dům č. p. 424 Nové Strašecí.
Z archivních materiálů a prohlídkou na místě samém OI MěÚ zjistil:
-          Nezastavěná část stavebního pozemku č. p. 424 – parc. č. st. 785 – byla v roce 1992 tehdejším nájemcem na základě vydaného stavebního povolení oplocena zdí. Oplocení však nekopíruje hranice předmětného pozemku, byla oplocena menší plocha o cca 12 m2 (cca o 2,6 m délky pozemku méně).
-          V roce 2004 prodalo město objekt č. p. 424 do spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxa slečny xxxxxxxxxx za cenu 465 tis. Kč.
-          Současná situace – vlastnická hranice pozemku parc. č. st. 785 končí cca 2,6 m za zděným oplocením, z pozemku města parc. č. 107/2 je připlocena (oplocením z drátěného pletiva s rákosovými rohožemi) plocha cca 32 m2 (7 x 4,5 m), v rohu připlocené plochy je postavena dřevěná kolna (cca 2 x 2 m). V archivu MěÚ nebyly dohledány doklady
o povolení stavby drátěného oplocení a dřevěné kolny.
-          Při zohlednění pozemkových hranic, stavu zděného oplocení a obsahu žádosti žadatelé mají zájem o odkoupení části pozemku parc. č. 107/2 v kat. území Nové Strašecí o výměře cca 32 m2.
Rada města svým usnesením č. 1251 ze dne 23. 8. 2010 doporučila Zastupitelstvu města nesouhlasit s návrhem xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, na odprodej části pozemku parc. č. 107/2 v kat. území Nové Strašecí o výměře cca 32 m2. Část pozemku města, kterou chtějí žadatelé odkoupit, je neoprávněně zaplocena, a je na ní vystavěna dřevěná kolna bez povolení stavebního úřadu a vlastníka pozemku. Zejména se však jedná o exponovanou lokalitu v bezprostřední blízkosti kostela Narození Panny Marie. Prostor kolem kostela by neměl být zmenšován oddělováním a zaplocováním částí pozemků, měl by zůstat veřejným prostranstvím, volným vzdušným prostorem kolem památkové chráněné monumentální stavby kostela.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 241
Zastupitelstvo města
n e s o u h l a s í
 
s návrhem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx, na odprodej části pozemku parc. č. 107/2 v kat. území Nové Strašecí o výměře cca 32 m2, k využití na zahradu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
 
 
 
9) Žádost o odprodej pozemku parc.č. 263/1 a části parc.č. 2119
 
xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx, podali dne 26. 7. 2010 žádost o vypořádání majetkoprávních vztahů vyvolaných jejich stavební činností na pozemcích parc. č. 263/11 a 263/10 v kat. území Nové Strašecí. Jedná se o:
a)   umístění oplocení na severní hranici pozemku parc. č. 263/11 v kat. území Nové Strašecí,
b)   umístění sloupku oplocení na severovýchodním rohu pozemku parc. č. 263/10 v kat. území   
      Nové Strašecí,
c)   vjezd na pozemek parc. č. 263/10 z komunikace na pozemku parc. č. 2119, oba v kat. území
      Nové Strašecí.
Add a):
Mezi veřejnou komunikací na pozemku parc. č. 2119 a pozemkem žadatelů parc. č. 263/11 jsou nepříznivé výškové poměry. Postavit oplocení ve vlastnické hranici – na severní hranici pozemku parc. č. 263/11 – lze jen po předchozím vybudování opěrné zdi za účelem vyrovnání výškového rozdílu mezi pozemky. Žadatelé ve spolupráci s geodetem Liborem Polívkou proto navrhují neprovádět oplocení ve vlastnické hranici s lomovým bodem, ale posunout ho v místě lomového bodu cca o 0,6 m až 1,0 m do pozemku města – komunikace na pozemku parc. č. 2119. Oplocení by bylo provedeno v přímé linii mezi severovýchodním a severozápadním rohem pozemku
parc. č. 263/11. Došlo by tak k zúžení pozemku s veřejnou komunikací parc. č. 2119, nadále by zůstala zachována průjezdní šíře komunikace cca 5,60 m. Současně by vznikl zábor pozemku města parc. č. 2119 o výměře cca 6 až 9 m2 (přesná výměra by musela být upřesněna geometrickým plánem).
Add b):
Oplocení jižní hranice pozemků s vodojemem (parc. č. st. 777/1 a st. 777/2) není na hranici pozemků, ale je posunuto do pozemku města (komunikace) parc. č. 2119. Aby budováním oplocení žadatelů na severní hranici pozemku parc. č. 263/10 nedošlo k zúžení průjezdní šířky komunikace, trvá OI MěÚ na provedení oplocení na severní hranici pozemku parc. č. 263/10
ve vlastnické hranici. Průjezdní šíře zůstane 3,92 m. Bodem 2) žádosti žadatelé tento stav deklarují.
Add c):
Vjezd z veřejné komunikace na pozemku města parc. č. 2119 na pozemek žadatelů
parc. č. 263/10 byl proveden v rozporu s projektovou dokumentací přes pozemek města
parc. č. 263/1 o výměře 114 m2 (rozpor skutečného provedení se schválenou projektovou dokumentací bude řešen cestou odboru výstavby a ŽP MěÚ). Na tomto pozemku je umístěn odpad a přepad z „Pecínovského vodojemu“. Žadatelé v roce 2007 již jednou žádali o prodej pozemku parc. č. 263/1. Prodej právě pro existenci potrubí z vodojemu nebyl schválen (usnesení rady města č. 211 z 8. 10. 2007, usnesení Zastupitelstva města č. 67 z 12. 12. 2007). Rada města citovaným usnesením doporučila řešit situaci pronájmem pozemku parc. č. 263/1 za podmínek:
-          pozemek nebude oplocen,
-          horní část pozemku bude upravena jako přístup k sousednímu pozemku parc. č. 263/10 podle projektové dokumentace,
-          uživatelé zajistí úklid, ozelenění a následnou údržbu zbylé části pozemku,
-          pozemek (v celé výměře) bude pronajat za cenu 2,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Žadatelé žádostí ze dne 26. 7. 2010 opětovně požádali o odprodej pozemku nebo jeho pronájem. Od projednání předchozí žádosti žadatelů nedošlo ke změně podmínek, které by měly vyvolat změnu rozhodnutí rady města a zastupitelstva města.
Rada města svým usnesením č. 1252 ze dne 23. 8. 2010 doporučila zastupitelstvu města:
-          nesouhlasit s návrhem žadatelů na prodej pozemku parc. č. 263/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře 114 m2 pro účely umístění vjezdu na jejich pozemek parc. č. 263/10 v kat. území Nové Strašecí,
-          nesouhlasit s návrhem žadatelů na prodej části pozemku města parc. č. 2119 o výměře cca 6 až 9 m2 pro účely majetkoprávního vypořádání v souvislosti s ekonomicky únosnou výstavbou oplocení pozemku parc. č. 263/11 v kat. území Nové Strašecí,
-          vzít na vědomí žádost xxxxxxxxx a xxxxxxxx oba bytem xxxxxxxxxx na pronájem pozemku parc. č. 263/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře 114 m2, pro účely umístění vjezdu na pozemek žadatelů parc. č. 263/10 v kat. území Nové Strašecí s tím, že ve věci pronájmu předmětného pozemku bude postupováno dle usnesení rady města č. 211 z 8. 10. 2007
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
 
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 242
 
I. n e s o u h l a s í
 
a) s návrhem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx
     na prodej pozemku parc. č. 263/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře 114 m2 pro účely
     umístění vjezdu na pozemek žadatelů parc. č. 263/10 v kat. území Nové Strašecí
b) s návrhem xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx na prodej
     části pozemku města parc. č. 2119 o výměře cca 6 až 9 m2 pro účely majetkoprávního
     vypořádání v souvislosti s ekonomicky únosnou výstavbou oplocení pozemku parc. č. 263/11
     v kat. území Nové Strašecí.
 
II. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx, na pronájem pozemku parc. č. 263/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře 114 m2, pro účely umístění vjezdu na pozemek žadatelů parc. č. 263/10 v kat. území Nové Strašecí s tím, že ve věci pronájmu předmětného pozemku bude postupováno dle usnesení rady města č. 211 z 8. 10. 2007.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
 
10) Prodeje nemovitostí čp. 1081 s pozemky
 
Dne 25. 6. 2010 byl v souladu s usnesením rady města č. 1209 ze dne 16. 6. 2010 zveřejněn záměr prodeje nemovitostí čp. 1081 s pozemky v Nádražní ulici („Arborea“) za minimální cenu
4,5 miliónu korun. Stanovení kupní ceny vycházelo ze znaleckého posudku. Do dnešního dne byla doručena pouze jedna nabídka, a to dne 12. 7. 2010 od pxxxxxxxxx, který nabízí kupní cenu ve výši 2,7 miliónu korun.
Usnesením rady města č. 1266 ze dne 6. 9. 2010 bylo zastupitelstvu města doporučeno s tímto prodejem nesouhlasit. Nabídnutá kupní cena je výrazně nižší než cena požadovaná i než je cena obvyklá (4.800.000,- dle posudku). Takovýto prodej by byl v rozporu s ust. § 39 odst 2 zákona
o obcích.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš se dotázal, zda nabídka prodeje této nemovitosti je zveřejněna na internetu
Starosta města  – ano
p. Jiří Drvota – pokud v současné době není tento objekt využíván, je zabezpečen?
p. Štefan Podhorec – celý objekt je zabezpečen elektronicky.
 
 
 
 
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 243
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem nemovitostí představujících stavbu č.p. 1081 na pozemku st.parc č. 1934 a pozemků st.parc.č. 1934, parc. č. 1762/2, 1762/4 a části pozemku parc. č. 1762/3 v k.ú. Nové Strašecí
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx za nabídnutou kupní cenu 2.700.000,- Kč, která je výrazně nižší než požadovaná minimální kupní cena.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města
 
 
11)  Žádost o nové projednání usnesení ZM č. 225 ze dne 19. 5. 2010
 
Na MěÚ byla dne 28. 7. 2010 doručena žádost občanů o opětovné projednání usnesení zastupitelstva města č. 225 ze dne 19. 5. 2010 ve věci pokračování prací na projektu revitalizace Komenského náměstí při respektování rozhodnutí ČIŽP čj.: ČIŽP/41/OOP/SR01/0908303.007/10/PSK ze dne 31.3.2010.
 
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Vachek – není zjevné, jaké jsou záměry s lipami. Vznikla tu jakási občanská iniciativa, která chce lípy zachovat.
Ing. Miroslav Špička – znalecké posudky zcela přesně určují, které lípy se musí vykácet.
p. Štěpánek – měla by pokračovat údržba stromů na náměstí
starosta města – původní záměr revitalizace náměstí nebylo vykácení stromů
Ing. Jan Bechyně – se dotázal na projekt revitalizace zeleně. Zda v rámci tohoto projektu se budou kácet všechny lípy, krom 7, které se kácet nesmí, nebo projekt počítá s tím, že se vykácí jen ty lípy, které se vykácet musí.
p. Štefan Podhorec – projekt počítá s vykácením všech lip, kromě 7, které musíme dle inspekce životního prostředí zachovat.
Ing. Jiří Zelenka – stále se mluví o kácení lip, mluvme o náhradě stromů jinými stromy.
p. Vachek – jaký typ stromů se bude vysazovat
p. Štefan Podhorec – v návrhu je několik stromů, počítá se se stromem přirozeným pro naše prostředí.
Do rozpravy se dále zapojili p. Jiří Drvota a tajemník MěÚ.
 
Po projednání zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 244
Zastupitelstvo města
 
t r v á
 
na usnesení Zastupitelstva města Nové Strašecí č. 225 ze dne 19. 5. 2010
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování.
 
12) Různé
 
a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
Zpráva: „V současné době se pracuje na přípravě dalších požadovaných podkladů pro projekt „Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“. Společně městem a svazkem KVK byly společnosti VKM a.s. a Středočeské vodárny a.s. požádány, aby z provozovatelské smlouvy, kterou mají mezi sebou uzavřenu, vyčlenily majetek VKM a.s. Je to jedna z podmínek SFŽP, kdy pro Nové Strašecí je požadován tzv. oddílný model provozování s výběrem provozovatele v koncesním řízení. Oslovené společnosti žádost ve svých orgánech (představenstva a valné hromady) dosud neprojednaly. Svazek obcí ještě tento měsíc podá žádost na SFŽP o prodloužení termínu 22.10. Věc je již na fondu předjednána.
Ministerstvo zemědělství potvrdilo přijetí žádosti o finanční podporu při intenzifikaci ČOV formou změny a doplnění původní žádosti, která zněla na výstavbu nové ČOV.  
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy zaregistrovala žádost o dotaci na projekt „Ze Strašecí do Stochova na kole I. etapa“. Plánované náklady 10.060.380,- Kč, dotace 80%.
Firmou SAFE TREES s.r.o. je zpracována projektová dokumentace projektu „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“, která bude přílohou žádosti o dotaci na tento projekt z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Výzva pro podávání žádostí je dle harmonogramu OPŽP plánována na říjen až listopad 2010. V rámci tohoto projektu dojde k regeneraci zeleně (zdravotní, redukční, bezpečnostní řezy, kácení nebezpečných stromů a výsadba nových stromů
a keřů) ve vybraných lokalitách města.  Realizace by měla proběhnout etapově v průběhu tří let z důvodu rozložení finančních nákladů. Odhadované náklady projektu jsou cca 5.677.153,- Kč (stále ještě dochází k jejich zpřesňování). Předpokládaná výše dotace je 90% uznatelných nákladů, z předpokládaných nákladů projektu tedy 5.109.437,- Kč spoluúčast města v tomto případě by byla 567.716,- Kč. Přesné podmínky dotace, včetně procentuelní výše uznatelných nákladů, však budou známy až po vyhlášení dotačního titulu.
Dotační titul „Zelená úsporám“ i pro stavby občanské vybavenosti byl sice vypsán, ale podmínky dotačního titulu se po jeho vyhlášení ukázaly nevýhodné. Dotace 90 % byla z tzv. způsobilých výdajů (ty musely být min. 300 tis. Kč), mezi tzv. nezpůsobilé výdaje byly zařazeny
např. nástavby, přístavby a také 5-ti letá úspora, vzniklá provedeným zateplením. Neplatilo tedy, že dotace 90% by byla počítána z ceny stavby. Skutečná výše dotace by byla mnohem nižší
cca 50% celkových nákladů stavby. Jenom náklady na vypracování žádosti (včetně energetického auditu atd.) byly odhadovány ve výši 100 až 200 tis. Kč.
V měsíci srpnu byla podána žádost na Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova o dotaci na projekt „Parkové úpravy veřejných prostranství“. V rámci tohoto projektu dojde k realizaci parkových úprav (výsadba stromů, keřů, travin) a k instalaci mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) na dvou veřejných prostranstvích ve městě a to v ulici Atriová a na Žižkově náměstí. Rozpočtované náklady akce jsou 122 022,- Kč, přičemž dotace bude činit 91 516,- Kč se spoluúčastí města 30 506,- Kč.“
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Luboš Dvořák požádal o uvedení do zápisu:
„ Realizace projetku „ Ze Strašecí do Stochova na kole I. etapa“ by pro cyklisty znamenala, že pojedou po asfaltovém povrchu v místě, kde je nyní polní cesta v délce zhruba 900 metrů. Při plánovaných nákladech 10.060.380,-Kč projekt považuji za předimenzovaný a jeho případnou realizaci za plýtvání veřejnými prostředky. Doufám, že zastupitelé, kteří budou příští měsíc zvoleni, uskutečnění tohoto projektu nedopustí“.
Do rozpravy se dále zapojil p. Štěpánek a starosta města
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 245
Zastupitelstvo města
 
 b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP
a ostatních fondů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva, 1 člen hlasoval proti.
 
 
 
 
 
b) Usnesení ZM č. 226 ze dne 19. 5. 2010
 
Dne 19. 5. 2010 na základě návrhu předsedy Finančního výboru p. Václava Pavlíka přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 226, kterým schválilo doplnění plánu práce finančního výboru na rok 2010, o provedení analýzy hospodaření organizační složky města Městských sportovních zařízení (MSZ).
Hlavním důvodem přijetí tohoto usnesení bylo prověření vývoje příjmů a výdajů uvedené organizační složky.
Finanční výbor na svém zasedání dne 16. 6. 2010, v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 226, přijal opatření spočívající v ustavení pracovní skupiny (Pavlík, Beránek, Možkovská), jejímž úkolem bylo provedení položkového rozboru příjmové a výdajové části hospodaření organizační složky MSZ s tím, že tento rozbor bude vypracován za období 2006 až 2009 v termínu do 15. 8. 2010.
Pracovní skupina uvedený úkol splnila ve stanoveném termínu a výslednou zprávu předložila k projednání finančnímu výboru. Finanční výbor projednal předložený písemný materiál na svém nejbližším zasedání dne 8. 9. 2010 s tímto závěrem:
- b e r e    n a   v ě d o m í zprávu pracovní komise o plnění usnesení ZM č. 226 ze dne 19.5.2010;
- k o n s t a t u j e , že v příjmové části hospodaření organizační složky Městská sportovní zařízení k propadu příjmů ve sledovaném období nedošlo. Výše celkových příjmů byla v r. 2006 a v r. 2007 ovlivněna přijetím bankovní záruky a přijetím daru na výstavbu osvětlení
hokejbalového stadionu.
U výběrů příjmů ze sportovních areálů a sportovišť byl naopak za období 2006 až 2009 zjištěn
10 % nárůst. Celkem pozitivní vývoj byl zjištěn i u celkových výdajů Městských sportovních zařízení. Od roku 2006 dochází dokonce k jejich poklesu o 8%.
Rovněž provozní výdaje zůstávají ve sledovaném období na stejné úrovni.
- d o p o r u č u j e ,
Radě města zabývat se aktualizací smlouvy s TJ Sokol N. Strašecí o využívání městských sportovních zařízení.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně požádal o uvedení do zápisu:
„ Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé, dovolte mi vyjádřit můj názor k příjmům a výdajům Městských sportovních zařízení. Podle mého názoru je dlouhodobě neudržitelný stav, kdy město ročně ze svého rozpočtu přispívá Městským sportovním zařízením částku přes 2,6 milionu (jedná se již o částku bez výdajů na investice a studie) a ročně vybere na příjmech ze sportovních areálů a sportovišť méně než 650 tisíc Kč, rozdíl tedy činí téměř dva miliony korun. Příjmy od sportujících obyvatel ponížené o platby SOUZ a Gymnázia se dokonce pohybují ze všech sportovišť na úrovni jen kolem 250 tisíc Kč. Podle mého názoru je neúnosné nadále udržovat toto deficitní financování sportu a je nutné navýšit příjmovou část MSZ.“
A dále požádal o kompletní smlouvu s TJ Sokol Nové Strašecí, včetně příloh.
Do rozpravy se dále zapojili: p. Štefan Podhorec, p. Jiří Drvota a Ing. Miroslav Špička.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 246
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu finančního výboru o splnění usnesení ZM č. 226 ze dne 19. 5. 2010.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města
 
Poznámka: v 19:02 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku
 
c) Havarijní stav hřbitovní zdi
 
Ing. Jan Bechyně navrhl, aby zastupitelstvo města uložilo radě města, aby se nadále zabývala havarijním stavem hřbitovní zdi, neboť v kontrolách usnesení rady města již tento úkol nenalezneme.
 
Do rozpravy se zapojili:
Starosta města – rada se tímto problémem zabývá, finanční náročnost na tuto akci je velmi vysoká
Místostarosta města – nutné řešit komplexně, nejdříve odpadové vody z vedlejších garáží, poté zdi hřbitova. Veškeré rozvahy ukazují vysokou finanční náročnost této akce.
p. Pavel Friebert- OI MěÚ na tomto problému pracuje. Není jednoduché řešení, veškeré kroky mají návaznost na další kroky, opravdu je nutné tento problém řešit komplexně, nikoli po kouskách. S penězi na projektovou dokumentaci by se mělo zastupitelstvo města zabývat příští rok.
Ing. Marie Králová – stavební úpravy nelze nařídit, místo mezi garážemi a hřbitovní zdí na výkop pro odvedení dešťových vod je v tuto chvíli nebezpečné. Vše se musí řešit v návaznosti.
p. Pavel Friebert – nejdříve se musí nalézt technické řešení, než se začne s nějakými pracemi. Jde o investice v řádu několika milionů korun.
Do rozpravy se dále zapojili: Ing. Luboš Dvořák, Ing. Jan Bureš.
 
Poté bylo hlasováno o návrhu zastupitele Ing. Jana Bechyně o usnesení, kterým by zastupitelstvo města uložilo radě města, aby se nadále zabývala havarijním stavem hřbitovní zdi. Pro tento návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva města, 13 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.
 
13) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
-          Ing. Miroslav Špička za uplynulé volební období poděkoval všem kolegyním a kolegů jak z koalice tak opozice za spolupráci a jejich přístup.  Nově zvoleným zastupitelům popřál hodně pracovních úspěchů, hodně úspěchů pro město, méně hádání a více rozumu.
 
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásili:
 
-          p. Brettschneider se dotázal k bezpečnosti dětí v Křivoklátském sídlišti – jednak z pohledu aut, která nedodržují rychlost, tak z pohledu starých kovových sušáků, které jsou pro děti nebezpečné.
K tomuto tématu se do diskuse zapojili starosta města, p. Štefan Podhorec, p. Zdeněk Šanda, p. Pavel Friebert, místostarosta města , Ing. Jan Bechyně, p. Jiří Drvota a Ing. Věra Matějovičová.
Tento problém bude prošetřen a panu Brettschneiderovi bude odpovězeno do 30 dní.
 
Poznámka : v 19:45 odešla zastupitelka RNDr. Libuše Vosátková (16)
 
 
- p. Kalina se dotázal na cedule určující čp. v Křivoklátském sídlišti, které by se měly vyvěsit na štíty domů.
Tajemník MěÚ – před šesti lety byla navržena komise, která pojmenovávala ulice, obyvatelé Křivoklátského sídliště byli proti přejmenování jejich sídliště, na MěÚ byla doručena petice obsahující cca 1000 podpisů. I přesto, že když se tato petice na zastupitelstvu projednávala, nikdo z občanů Křivoklátského sídliště nepřišel, bylo petici vyhověno, avšak jako kompromis se schválilo, že na štítech  jednotlivých domů bude viset v dostatečné výši cedule s čp. pro lepší orientaci, např. vozů záchranné služby, apod.
Město výrobu čp. realizovalo a nyní z důvodů zateplení jednotlivých panelových domů v Křivoklátském sídlišti vznikají s instalací tabulí s čp. problémy.
 
- p. Štěpánek se dotázal na fotovoltaické elektrárny
Starosta města – město žádnou ve výstavbě nemá
 
 
14) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 20:05 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu:  
Štefan Podhorec v.r. (4.10.2010)
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r. (5.10.2010)
 
 
 
 
 
                
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                                               Ing. Pavel Vaic  v.r.
   místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 29. 9. 2010

 


5. 10. 2010 Zobrazit méně

Stránka