Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z ustavujícího zastupitelstva města ze dne 15.11.2010

.
Z á p i s
 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města v Novém Strašecí,
konaného dne 15. listopadu 2010 v sále NKC
________________________________________________________________
 
Přítomno:         20  členů zastupitelstva města
                       128 občanů města
 
Program:        1. Zahájení
                       2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
                       3. Zpráva mandátové komise
                       4. Složení slibu členů zastupitelstva města
                       5. Volba starosty, místostarosty a rady města
           6. Závěr
 
 
1. Zahájení
            Ustavující zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin. Jednání řídil člen zastupitelstva města p. Jiří Drvota.
 
Po přivítání přítomných konstatoval, že je přítomno 20 zvolených členů zastupitelstva města, což znamená, že ustavující zasedání je schopno se právoplatně usnášet. Z dnešního jednání je řádně omluven Dr. Ing. Jan Kleindienst z důvodu neodkladné pracovní cesty
do USA.
 
Zapisovatelkou tohoto jednání byla určena referentka MěÚ Eva Malá.
            Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování – aklamací. P. Miloslav Pelc vznesl protinávrh, aby bod 2-  volba mandátové, návrhové
a volební komise probíhala veřejným hlasováním a bod 5 - volba starosta, místostarosty
a rady města hlasováním tajným. Pro tento protinávrh hlasovalo 5 členů zastupitelstva města, 12 členů hlasovalo proti a 3 členové se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Poté se hlasovalo o původním návrhu veřejného hlasování pro všechny body dnešního programu – pro tento návrh hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti
a 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
 
            Dále Jiří Drvota seznámil přítomné s programem dnešního zasedání. Pro tento návrh hlasovalo 20 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
Za ověřovatelky zápisu byly navrženy Ing. Věra Matějovičová a pí Naděžda Jurgovská.  Tento návrh byl schválen 19 členy zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
           
           
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
           
Na předsedu mandátové komise byl navržen Ing. Jan Bureš, na členy Ing. Jiří Zelenka a pí Naděžda Jurgovská.
Tento návrh byl schválen 19 členy zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
Návrh byl přijat.
Na předsedu návrhové komise byl navržen Ing. Vladimír Hubáček,  na členy
p. Miloslav Pelc a p. Miloslav Kinkal.
 Tento návrh byl schválen všemi 20 přítomnými členy zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Na předsedu volební komise byl navržen Ing. Jan Bechyně, na členy Ing. David Ryss a MUDr. Zdeňka Stehlíková.
 Tento návrh byl schválen všemi 20 přítomnými členy zastupitelstva města. 
Návrh byl přijat.
 
Po volbě mandátové, volební a návrhové komise následovala 10 min. přestávka, kdy mandátová komise provedla ověření platnosti mandátů přítomných členů zastupitelstva města.
 
 
 
3. Zpráva mandátové komise
 
Předseda mandátové komise Ing. Jan Bureš ve své zprávě konstatoval, že mandátová komise ověřila platnost volby členů zastupitelstva města tak, jak vyplývá z výsledku voleb, které proběhly ve dnech 15. a 16. 10. 2010, po kontrole totožnosti jednotlivých členů ve srovnání s osvědčením o zvolení členem zastupitelstva vydaným registračním úřadem, kterým je ve smyslu ust. § 12 zákona č. 491/2001 Sb. Městský úřad Nové Strašecí a zápisem o výsledku voleb vypracovaným Českým statistickým úřadem. Vzhledem k tomu, že starosta města obdržel dne 22. 10. 2010 písemnou rezignaci p. Miloslava Veselého, dne 25. 10. 2010 pí Lenky Stránské a dne 11. 11. 2010 MUDr. Václava Češky na své mandáty, ve smyslu ust. § 56 citovaného zákona nastoupili na takto uprázdněné mandáty náhradníci z kandidátní listiny příslušné volební strany, a to pí Naděžda Jurgovská (23. 10. 2010),  Ing. David Ryss (26. 10. 2010) a Ing. Jiří Zelenka (12. 11. 2010).
 
Zastupitelstvo města tvoří proto členové, kteří kandidovali na kandidátních listinách následujících volebních stran uváděných v pořadí určeném losem a to:
 
Volební strana č. 1 – Koalice Křesťanská a demokratická unie – československá strana lidová, Strana zelených
Jiří Toužimský
 
Volební strana č. 2 – TOP 09
Miloslav Kinkal
Ing. Karel Kestner
 
Volební strana č. 3 – SNK Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. David Ryss
 
Volební strana č. 4 – SNK Závislí Nové Strašecí
Bc. Jan Špička
 
Volební strana č. 5 – Česká strana sociálně demokratická
Mgr. Karel Filip
Mgr. Richard Spiegl
Bc. Pavel Novák
Ing. Věra Matějovičová
Volební strana č. 6 – Občanská demokratická strana
Ing. Pavel Vaic
Ing. Jiří Zelenka
Miloslav Pelc
MUDr. Zdeňka Stehlíková
Štefan Podhorec
 
Volební strana č. 7 – SNK Město pro rodinu – rodina pro město
RNDr. Libuše Vosátková
Ing. Jan Bechyně
Dr. Ing. Jan Kleindienst
Ing. Jan Bureš
Ing. Vladimír Hubáček
 
Volební strana č. 8 – Komunistická strana Čech a Moravy
Jiří Drvota
Naděžda Jurgovská
 
p. Jiří Drvota poděkoval mandátové komisi za její práci, zeptal se ostatních zastupitelů, zda nemají nějaké doplnění této zprávy. Nebylo tomu tak, proto konstatoval, že zpráva bude vzata na vědomí při schvalování konečného usnesení.
 
 
4. Složení slibu
 
Předsedající Jiří Drvota konstatoval, že podle § 69, odst. 2, zák. o obecním zřízení skládají nově zvolení členové zastupitelstva města slib. Text slibu přednesl tajemník MěÚ JUDr. Jiří Tláskal. Po přednesení slibu předstoupili jednotliví členové zastupitelstva města k předsedajícímu a slib potvrdili podáním ruky, pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem.
 
 
5. Volba starosty, místostarosty a členů rady města
 
Pan Jiří Drvota vyzval předsedu volební komise, aby se ujal řízení voleb do jednotlivých orgánů města.
Předseda volební komise Ing. Jan Bechyně poukázal na to, že již na začátku si zastupitelé odhlasovali volbu všech orgánů města veřejně –aklamací a dále připomněl, že
ke zvolení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů z celkového počtu zastupitelů, 11 hlasů je tedy minimum pro zvolení. Konstatoval, že volební komise vyzvala členy zastupitelstva
a zástupce všech volebních stran, aby navrhli volební komisi své kandidáty do jednotlivých orgánů města.
 
Poté přistoupil předseda volební komise k volbě starosty města. Konstatoval, že volební komise obdržela 2 návrhy na tuto funkci od
: zastupitelů kandidujících za volební stranu ODS a to Ing. Pavla Vaice
: zastupitelů volebních stran -  SNK Město pro rodinu – rodina pro město, ČSSD,
TOP 09, koalice KDU-ČSL a Strany zelených a SNK Závislí Nové Strašecí a to Mgr. Karla Filipa.
Žádný jiný návrh komise neobdržela.
Jelikož byli na volbu starosty města navrženi 2 kandidáti, k volbě se přistoupilo v abecedním pořadí.
Pro návrh, aby Mgr. Karel Filip byl zvolen starostou města, hlasovalo 12 přítomných členů zastupitelstva města, 4 členové hlasovali proti, 4 členové  se zdrželi hlasování. Volební komise konstatovala, že Mgr. Karel Filip obdržel celkem 12  hlasů a byl zvolen starostou města Nové Strašecí, proto k hlasování o druhém kandidátovi  na starostu nedojde.
 Předseda volební komise poblahopřál starostovi města ke zvolení a předal slovo předsedajícímu p. Jiřímu Drvotovi. Ten poblahopřál starostovi města ke zvolení a dále složil slib člena zastupitelstva města do rukou starosty města a předal řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi města. Starosta města poděkoval za projevenou důvěru a předal slovo předsedovi volební komise.
 
Předseda volební komise pokračoval volbou místostarosty města.
Konstatoval, že volební komise obdržela dva návrhy na tuto funkci od
: koalice zastupitelů - SNK Město pro rodinu – rodina pro město, ČSSD, TOP 09, koalice KDU-ČSL a Strany zelených a SNK Závislí Nové Strašecí a to RNDr. Libuši Vosátkovou
: zastupitelů kandidujících za volební stranu ODS a to též RNDr. Libuši Vosátkovou
Žádný jiný návrh komise neobdržela.
Předseda volební komise požádal zastupitele města o hlasování a po provedené volbě oznámil výsledky. Pro návrh, aby RNDr. Libuše Vosátková byla zvolena místostarostkou města,  hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.. Volební komise konstatovala, že RNDr. Libuše Vosátková  byla zvolena místostarostkou města Nové Strašecí.
Předseda volební komise poblahopřál místostarostce města ke zvolení a předal slovo starostovi města.
 
Starosta města též poblahopřál místostarostce města ke zvolení a dále navrhl, aby rada města byla sedmičlenná s tím, že starosta a místostarostka města budou dlouhodobě uvolněni pro tuto funkci.
Pro tento návrh hlasovalo 20 členů zastupitelstva města. Návrh byl přijat.
 
            Poté následovala volba členů rady města. Starosta a místostarosta města se stávají členy rady města přímo ze zákona o obecním zřízení, proto se do rady města volí pouze
5 členů. Volební komise obdržela následující návrhy na členy rady města:
 
– zastupitelé kandidující za volební stranu ODS navrhli za členy rady města Ing. Jiřího Zelenku, Mgr. Richarda Spiegla, Mgr. Karla Filipa, Ing. Jana Bureše a p. Jiřího Toužimského.
– zastupitelé kandidující za koalici zastupitelů - SNK Město pro rodinu – rodina pro město, ČSSD, TOP 09, koalice KDU-ČSL a Strany zelených a SNK Závislí Nové Strašecí navrhli
za členy rady města Ing. Jana Bechyně, Ing. Jana Bureše, Ing. Karla Kestnera, Bc. Pavla Nováka, Mgr. Richarda Spiegla.
Jiné návrhy komise neobdržela.
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích podle abecedního pořádku s tím, že Mgr. Karel Filip se zvolením starostou města stal automaticky i členem rady města, o tomto návrhu se nebude hlasovat:
 
– Ing. Jan Bechyně     – výsledek hlasování: pro 12 členů zastupitelstva města
            proti 1 člen
            zdrželo se 7 členů
 
– Ing. Jan Bureš         – výsledek hlasování: pro14 členů zastupitelstva města
                                                                        proti 1 člen
                                                                        zdrželo se 5 členů
 
– Ing. Karel Kestner  – výsledek hlasování:  pro12 členů zastupitelstva města
                                                                       proti 5 členů
                                                                       zdrželi se 3 členové
 
– Bc. Pavel Novák      – výsledek hlasování: pro 13 členů zastupitelstva města
                                                                          zdrželo se 7 členů
 
– Mgr. Richard Spiegl – výsledek hlasování: pro15 členů zastupitelstva města
                                                                         zdrželo se 5 členů
 
Předseda volební komise konstatoval, že vhledem k tomu, že 5 míst rady města bylo obsazeno, proto se již o dalších návrzích hlasovat nebude.
Členy rady města byli zvoleni kromě starosty a místostarosty města:
Ing. Jan Bechyně
Ing. Jan Bureš
Ing. Karel Kestner
Bc. Pavel Novák
Mgr. Richard Spiegl
 
Starosta města poblahopřál všem, kteří byli zvoleni do orgánů města.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 1
Zastupitelstvo města
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
a)      zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby členů zastupitelstva města na základě osvědčení o zvolení a zápisu o výsledku voleb (zápis o výsledku voleb zpracovaný českým statistickým a registračním úřadem tvoří nedílnou součást zápisu z ustavujícího zasedání)
 
b)      že ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 a 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení              ve znění pozdějších předpisů složilo slib 20 členů zastupitelstva města.
 
II. v o l í
 
a)      podle ustanovení § 84, odst. 2, písm m, zák.č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů dnem 15. listopadu 2010:
 
-          Mgr. Karel Filip                                                                       - starostou města
-          RNDr. Libuše Vosátková                                                        - místostarostkou města
-          Ing. Jan Bechyně                                                                     - členem rady města
-          Ing. Jan Bureš                                                                          - členem rady města
-          Ing. Karel Kestner                                                                    - členem rady města
-          Bc. Pavel Novák                                                                      - členem rady města
-          Mgr. Richard Spiegl                                                                 - členem rady města
 
 
III. s t a n o v í
 
podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. k, zák.č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, že starosta a místostarosta města budou dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 5 členů se zdrželo hlasování.
 
 
 
7. Závěr
 
Starosta města závěrem ustavujícího zasedání zastupitelstva města poděkoval všem občanům, kteří přišli k volbám. Vítězná strana se nikdy netajila tím, že chce změnu na radnici. Po dlouhých, ale korektních vyjednávání tato změna přichází. Vize jsou shrnuty v programovém prohlášení pro volební období 2010 – 2014, které bude umístěno na webových stránkách města. Dále poděkoval bývalé radě, starostovi a místostarostovi města, novým členům zastupitelstva města popřál mnoho úspěchů, štěstí, zdraví a pevné nervy při plnění společných úkolů.
 
Místostarostka města poděkovala občanům za důvěru, kterou v letošních volbách projevili jí a dalším kandidátům sdružení MPR - RPM. Zdůraznila, že se tím otevřely větší možnosti členů tohoto sdružení k tvořivé práci ve prospěch města. Toto úsilí bude podpořeno dobrou spoluprací s radou města, zastupitelstvem města i se všemi občany.
 
Z přítomných občanů požádal o slovo senátor PhDr. Marcel Chládek, MBA, který poděkoval bývalému starostovi a místostarostovi města a popřál všem zastupitelům města, aby se jim práce dařila.
 
Starosta města ukončil jednání v 18:00 hod. Poděkoval všem přítomným zastupitelům
i občanům města za účast na slavnostním zasedání.
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Věra Matějovičová v.r.
 
 
 
                                   Naděžda Jurgovská v.r.
 
                                 
 
 
 
                       
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                                                                  Mgr. Karel Filip v.r.
 místostarostka města                                                                                     starosta města  
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, DiS., dne 18.11.2010

29. 11. 2010 Zobrazit méně

Stránka