Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

zápis z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 22.12.2010

.
Z Á P I S
 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 22. 12. 2010 v Přednáškovém sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:     21  členů zastupitelstva města 
                      30   občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.    Zahájení
2.    Složení slibu člena zastupitelstva města
3.    Kontrola usnesení
4.    Rozpočtová opatření za období X./2010
5.    Rozpočtová opatření za období XI./2010
6.    Návrh rozpočtu na rok 2011 
7.    Volba výborů zastupitelstva města
8.    Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
        Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
9.     Přijetí daru – pozemku parc.č. 1341/15
10.   Bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví města
11.   Různé
12.   Diskuse
13.   Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip.  Přivítal přítomné
na  jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Malou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 21 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 21 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Ing. Vladimír Hubáček vznesl protinávrh k programu jednání, a to, aby byl z programu stažen bod č. 9 - Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích. Svůj protinávrh odůvodnil tím, že v důvodové zprávě chybí zdůvodnění ceny jednotlivých poplatků
a ekonomický dopad. Úprava OZV vzhledem k novelám zákona o místních poplatcích a novému zákonu – daňový řád, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2011, nejsou v úplném znění na portálu e- Govermentu a nebylo možné se s nimi seznámit.
Do rozpravy se zapojil p. Štefan Podhorec, který se dotázal, zda by se město neprojednáním místních poplatků nedostalo do problémů.
Tajemník MěÚ – další zastupitelstvo města se plánuje na únor, tedy některé poplatky již budou z části zaplaceny, účinnost vyhlášek tedy bude muset být od roku 2012, zpětně nikoli.
Poté starosta města dal hlasovat o protinávrhu Ing. Vladimíra Hubáčka o stažení bodu – Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích – z programu jednání.
Pro tento protinávrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 5 členů hlasovalo proti a 2 členové se zdrželi hlasování.
Návrh byl přijat.
 
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Jana Bechynějako předsedu,
Ing. Pavla Vaice  a Bc. Pavla Nováka  jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo  21 členů zastupitelstva města.
Návrh byl přijat.
      
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Jiřího Drvotu
a p. Miloslava Pelce.
Pro tento návrh hlasovalo 21 členů zastupitelstva města,
Návrh byl přijat.
 
 
Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl ověřen Ing. Věrou Matějovičovou  a pí Naděždou Jurgovskou
bez připomínek.
 
 
2. Složení slibu
 
Starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že Dr. Ing. Jan Kleindienst vzhledem k absenci na ustavujícím zasedání zastupitelstva města nesložil slib člena zastupitelstva města dle § 69, odst. 2, zák. o obecním zřízení.
Text slibu přednesl tajemník MěÚ JUDr. Jiří Tláskal. Po přednesení slibu předstoupil
Dr. Ing. Jan Kleindienst  ke starostovi a slib potvrdil podáním ruky, pronesením slova „slibuji“
a svým podpisem.
 
 
3) Kontrola usnesení
 
11. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 10. 1992 – trvá
Výmaz likvidovaného Městského podniku služeb Nové Strašecí (MěPS) z obchodního rejstříku, který byl uložen vedení města, nebyl proveden, neboť ve vlastnictví MěPS dosud zůstávají pozemky tvořící část komunikace v Křivoklátském sídlišti. Celou záležitost má v řešení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy. Pro dokončení likvidace, tedy po majetkoprávním vypořádání, bude nutné odvést státu tzv. likvidační přebytek, který činí 1.000.031,-Kč. Rozpočet města s touto částkou nepočítá, a proto nelze likvidaci urychleně ukončit.
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Manželé xxxxxxxx a xxxxxxxxx spoluvlastníci pozemku 190/7 (cca 500 m2),byli vyrozuměni
o stanovisku zastupitelstva města. Byla obnovena jednání o řešení. Starosta města jednal
dne 18. 9. 2009 s panem xxxxxxxx a byla zaslána druhá výzva k jednání, na níž se dostavil pan xxxxxx. Pan xxxxxx potvrdil dofinancování stavby.
 
4. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 7. 2007
Usnesení č. 46 – Darování vodovodu a kanalizace - trvá
(společnost INTERMET, s.r.o.) V průběhu projednávání došlo k prodeji společnosti. Právním nástupcem je G.A.M. Technische Teile, s.r.o.. Tato společnost nadále dořešuje právní ošetření uložení sítí na pozemcích třetích stran. Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena
8. 3. 2010. Následná darovací smlouva bude dle ujednání smluvních stran uzavřena do 1 měsíce od předání dokladů o smluvním ošetření uložení sítí do pozemků třetích osob (věcná břemena). Podle sdělení spol. G.A.M. by měly být tyto smlouvy ukončeny v průběhu října 2010. Termín nebyl dodržen, OI urguje.
 
13. zasedání zastupitelstva města konané dne 28.4.2009
Usnesení č. 157 – Mateřské školy – trvá
Zastupitelstvo města uložilo radě města nadále sledovat kapacitní stav mateřské školy a hledat možnost řešení při předpokládaném nárůstu dětí v předškolním věku jak z pohledu města, tak mikroregionu.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání této změny a uložilo starostovi města zadat zpracování návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí u zpracovatele, iniciovat u úřadu územního plánování projednání zpracovaného návrhu a dále předložit zpracovaný a projednaný návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí ke schválení zastupitelstvu města. Návrh změny č. III územního plánu byl zpracován a předložen úřadu územního plánování odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. V pátek dne 29. 1. 2010 proběhlo v Rakovníku projednání změny č. III ÚP s dotčenými orgány. Úřad územního plánování následně zpracoval zápis o připomínkách dotčených orgánů a 18. 3. 2010 ho zaslal MěÚ Nové Strašecí. Veškeré připomínky byly postoupeny Ing. Arch. Horkému k vyhodnocení a zapracování do návrhu změny č. III. ÚP. Úřad územního plánování projednal za součinnosti s městem a Ing. Arch. Horkým s Ministerstvem dopravy ČR o změnu stanoviska, ve kterém MD bez zákonné opory požadovalo respektování koridoru 600 m, pro pokračování výstavby R6. Ministerstvo dopravy vydalo nové stanovisko, čímž byla odstraněna překážka bránící dalšímu projednávání návrhu změny č. III. ÚP. Další fází je projednání u Krajského úřadu Středočeského kraje.
 
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.4.2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků spol. Edesa, s.r.o. a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Spol. Edesa byla opakovaně vyzývána k podpisu smlouvy. Spol. Edesa požádala o změnu kupní smlouvy – rozšíření kupujících o nové majitele
2 rozestavěných RD a o snížení kupní ceny. Tato žádost byla RM zamítnuta. OI urguje podpis smlouvy (poslední urgence 3.12.2010 – zatím bez odpovědi).
 
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.6.2010
Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel
ve zjednodušené evidenci PK 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převod pozemků. Žádost byla předána PFČR, pracoviště Rakovník dne 4. 8. 2010. Z důvodu reorganizace a zrušení pracoviště v Rakovníku, nebyla zatím žádost vyřízena a smlouvy připraveny.
 
23. zasedání zastupitelstva města konané dne 22.9.2010
Usnesení č. 237 – Rozšíření kapacity mateřských škol – splněno
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí rady města o obnovení provozu mateřské školy v Tovární ulici čp. 887 a schválilo použití prostředků ze zůstatku na základním běžném účtu do výše 600.000,-Kč.
 
23. zasedání zastupitelstva města konané dne 22.9.2010
Usnesení č. 239 – Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/7 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru pozemku parc.č. 411/7 a dále darovací smlouvu na přijetí tohoto daru a uložilo starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva uzavřena
4. 12. 2010. K 12. 10. 2010 proveden vklad vlastnického práva do KN.
 
23. zasedání zastupitelstva města konané dne 22.9.2010
Usnesení č. 240 – Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/11 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru pozemku parc.č. 411/11 a dále darovací smlouvu na přijetí tohoto daru a uložilo starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva uzavřena
8. 10. 2010. K 12. 10. 2010 proveden vklad vlastnického práva do KN.
 
Do rozpravy se zapojili: Ing. Jan Bechyně, p. Miloslav Kinkal a tajemník MěÚ.
Ing. Jan Bechyně vznesl protinávrh, aby usnesení č. 157 – Mateřské školy - stále trvalo, neboť rada města by i nadále měla sledovat kapacitu mateřských škol.
Pro tento protinávrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 3 členové hlasovali proti. Návrh byl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 2
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 21 členů zastupitelstva města
 
 
 
4) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období X./2010
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí a úpravy dotací ze státního rozpočtu;
- úpravy rozpočtu spočívající v navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města;
- převody mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu města.
   
Rozpočtová opatření byla projednána na radě města dne 25.10.2010,
která doporučuje ZM rozpočtová opatření za období X./2010 ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Jiří Drvota se dotázal na rekonstrukci horolezecké stěny.
p. Pavel Fribert – stěna musela projít bezpečností kontrolou, rekonstrukce byla provedena
na příkaz bývalého místostarosty města.
Ing. Jan Bechyně – tato částka byla kompenzována přijatými dary na rekonstrukci stěny. 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 3
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období X./2010.
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   X./2010
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
       Navýšení dotace ze státního rozpočtu
              pol.: 4111 – dotace na volby do Parlamentu ČR (vyúčtování)                                   24,908
                                  dotace na volby do zastupitelstva (záloha)                                             82 
              pol.: 4116 – dotace na sociální dávky (navýšení)                                                     400               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
II. VÝDAJE  
 
    Výdaje spojené s přijetím dotací
           
         § 4171 Příspěvek na živobytí
               pol.: 5410 – sociální dávky                                                                                        400
         § 6114 volby do Parlamentu ČR
               pol.: 5021 – ostatní osobní výdaje                                                                               24,908
         § 6115 Volby do zastupitelstva
               pol.: 5021, 5032, 5137, 5139, 5169, 5175 věcné a mzdové výdaje na volby              82
 
 
III. ÚPRAVA ROZPOČTU – navýšení příjmů a výdajů
 
§ 3412 Městská sportovní zařízení – navýšení příjmů                                                                       
           pol.: 3121 přijaté dary na rekonstrukci lezecké stěny                                                      85 
                  (od: ČLUZ, Franc, Hamiroplast, Losl, Bubakov, AR Auto, Elektrocentrum)                                   
§ 3412 Městská sportovní zařízení – navýšení výdajů                                                                                                                                                                      
           pol.: 6121 sportovní zařízení (lezecká stěna u haly BIOS – rekonstrukce, atest)            85 
 
                                      
IV. PŘEVODY MEZI §§  
 
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury – životní jubilea občanů
            pol.: 5137, 5139, 5194 – očekávané navýšení věcných výdajů                                    + 15                                           
§ 6320 Pojištění majetku města                                                                                                
            pol.: 5163 služby peněžních ústavů - úspora                                                                 - 15                                                                        
 
        
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
 
5) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období XI./2010
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí neinvestiční dotace od kraje (hasiči);
- úpravy rozpočtu spočívající v navýšení výdajů rozpočtu města (pohřebnictví, zastupitelstvo);
- převody mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu města.
   
 
Rozpočtová opatření byla projednána na radě města dne 29.11.2010, která doporučuje
zastupitelstvu města rozpočtová opatření za období XI./2010 ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Pavel Vaic se dotázal na bod b) tohoto usnesení, kterým by zastupitelstvo města schválilo zastavení prací na projektu „Revitalizace Komenského náměstí“. Do rozpočtových opatření tento bod nepatří a ODS ho navrhuje projednat jako samostatný bod na příštím zasedání.
Proto Ing. Pavel Vaic vznesl protinávrh, aby z rozpočtových opatření za období XI./2010 byl odstraněn bod b) –  zastavení prací na projektu „Revitalizace Komenského náměstí“.
Ing. Jan Bureš – tento bod byl do rozpočtových opatření zařazen v souvislosti s  projednáním   úhrady částky 129 tis. Kč pro firmu AV Ateliér za úpravu projektové dokumentace.
Bc. Pavel Novák – Úprava projektové dokumentace revitalizace náměstí je v rámci rozpočtové změny, proto rada města chtěla ihned zastavit práce na projektu.
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Pavla Vaice.
Zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 4
Zastupitelstvo města
 
 s c h v a l u j e   
 
a) rozpočtová opatření za období XI./2010
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XI./2010
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
              pol.: 4122 – dotace od kraje na neinvestiční výdaje hasičů                                     91,547
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
II. VÝDAJE  
 
 Výdaje spojené s přijetím dotací
           
         § 5512 Hasiči                                                                                                                 91,547
               pol.: 5156 pohonné hmoty                                                                             42,037
               pol.: 5167 školení                                                                                             2,390
               pol.: 5134,5139,5171(oděvy, materiál, opravy - věcné postředky)               47,120
 
   Ostatní výdaje
 
        § 3632 Pohřebnictví
               pol.: 5192 neinvestiční příspěvek – náhrada za pohřeb zesnulých                                  10 
 
        § 6112 Zastupitelstvo                                                                                                           582
               pol.: 5023 odměny zastupitelstva (odchod starosty a místostarosty z funkcí)    434
               pol.: 5031 odvod na sociální zabezpečení                                                           109
               pol.: 5032 odvod na veřejné zdravotní pojištění                                                   39
                    (Jedná se o nárokovou odměnu vyplývající ze změn po komunálních volbách dle § 75,
                odst. 2, zákona o obcích v platném znění.)
 
       Uvedené navýšení výdajů na §§ Pohřebnictví (10 tis.)a Zastupitelstvo (582 tis.) bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu (∑ 592 tis. Kč).
         
                              
IV. PŘEVODY MEZI §§  
 
         § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
             pol.: 5169 nákup ostatních služeb                                                                             + 15                                            
         § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                                
             pol.: 5169 nákup ostatních služeb                                                                              - 15 
 
         § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
             pol. 6121 zpracování projektové dokumentace                                                         + 129 
         § 6171 Činnost místní správy
             pol.: 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                               - 129
              (Jedná se o úhradu firmě AV ATELIER s.r.o. za úpravu rozpracované dokumentace
               na revitalizaci Komenského náměstí a to dle upřesněných požadavků a respektování
               rozhodnutí ČIŽP.)
           
b) zastavení práce ne projektu revitalizace Komenského náměstí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
6) Návrh rozpočtu na rok 2011
 
Návrh rozpočtu na rok 2011 vychází z rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2012. Rozpočet je členěn podle jednotlivých tříd a odvětví a to dle platné rozpočtové skladby. Při jeho zpracování bylo vycházeno z celé řady podkladů a údajů dostupných z předepsaných výkazů, účetních dokladů a městem uzavřených smluvních vztahů.
V písemných předlohách jsou údaje rozčleněny do předcházejících let 2007 až 2009, dále je zde uvedena očekávaná skutečnost k 31. 12. 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011.
 
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
 
Třída 1 – daňové příjmy
 
Tato třída, jak již z názvu vyplývá, soustřeďuje daňové příjmy. Jedná se zde o skupinu příjmů, které mají v hospodaření města významné postavení. Pro rok 2011 jsou rozpočtovány daňové příjmy v celkovém objemu 45,150.000,- Kč.
Mezi daňové příjmy patří příjmy z  tzv. daňové výtěžnosti (daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob dle zvláštní sazby, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitostí. Výše těchto příjmů je závislá na celostátním inkasu sdílených daní a jejich následném přerozdělením na stát, kraje a obce, které upravuje zákon o rozpočtovém určení daní.    Dalšími příjmy patřících do třídy 1, to je do daňových příjmů, je skupina místních poplatků a těmi jsou: poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovacích kapacit poplatek za provozované výherní hrací přístroje. Tato skupina poplatků je pak blíže upravena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města – vyhláška o místních poplatcích.
V neposlední řadě pak třída 1 obsahuje příjmy z poplatků vybíraných na základě zákonných zmocnění. Sem patří správní poplatky, poplatky za odnětí zemědělské půdy, poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší a zákonem stanovenou část příjmů z provozu výherních hracích automatů.
 
Třída 2 – nedaňové příjmy
 
V této třídě jsou soustředěny příjmy z vlastní činnosti města, jeho orgánů a organizačních složek. Rozhodující část příjmů tvoří zejména příjmy organizačních složek to jsou příjmy z činnosti Městských kulturních zařízení, Městských sportovních zařízení, Městské knihovny a příjmy za třídění komunálního odpadu (papír, sklo, plast).
Pro rok 2011 je tato skupina příjmů rozpočtována v celkovém objemu 3,130.000,- Kč.
 
Třída 3 – kapitálové příjmy
 
Jedná se o příjmy, které jsou dosahovány z prodeje majetku města, o kterém vždy rozhoduje zastupitelstvo města. V uplynulých letech to byly příjmy zejména z prodejů: bytů po neplatičích, z pozemků a ostatních nemovitých, případně movitých věcí.
Při sestavení rozpočtu na r. 2011 nebyly tyto příjmy záměrně do plnění očekávaných příjmů zařazeny. Rozhodnutí jaký majetek města bude, či nebude prodán a jakým způsobem budou případné kapitálové příjmy použity, zůstává v pravomoci zastupitelstva.
 
 
 
Třída 4 – přijaté dotace
 
Do této třídy patří dotace v rámci  tzv. souhrnného finančního vztahu, dále pak dotace které se městu podaří získat na investiční, či neinvestiční činnost z prostředků EU, státu, státních fondů či kraje. Dále jsou zde soustředěny dotace od obcí (na školství, městskou policii) a rozpočtované převody z vedlejšího hospodářství a fondů.
Při zpracování rozpočtu na rok 2011 jsou v této třídě rozpočtovány pouze: dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem (to jsou dotace: na školství, na výkon státní správy a na sociální dávky.
Předmětem rozpočtu je dále neinvestiční finanční transfer od obcí týkající se příspěvků na školství a městskou policii a dále jsou v této třídě obsaženy převody z vlastního vedlejšího hospodářství a sociálního fondu zaměstnanců.
Celkově je třída 4 rozpočtována v objemu 12,950.000,- Kč.
 
Třída 8 – Financování
 
V příjmové části rozpočtu na rok 2011 není přijetí úvěru předpokládáno. Přijetí případného úvěru patří do zákonem vymezených pravomocí zastupitelstva a do rozpočtu města by bylo přijetí úvěru zařazeno až po jeho schválení prostřednictvím přijatého rozpočtového opatření.
S ohledem na schválenou rekonstrukci objektu čp. 887 v Tovární ulici obsahuje rozpočet města na rok 2011 zapojení finančních prostředků z minulých let a to v objemu 600 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které budou investovány za účelem znovuotevření mateřské školy.
 
 
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
 
Třída 5 – Běžné výdaje
 
Obsahem této třídy jsou provozní, neinvestiční výdaje, které město v rámci své činnosti vynakládá prostřednictvím svých orgánů, organizací a organizačních složek. Celkový objem běžných výdajů rozpočtovaných pro rok 2011 činí 57,487.000.000,- Kč. 
 
Třída 6 – Kapitálové výdaje
 
Do kapitálových výdajů jsou pro rok 2011 zařazeny výdaje v objemu 1,700.000,- Kč. Jde o vyčlenění výdajů na plánovanou rekonstrukci objektu čp. 887 v Tovární ulici (znovuotevření MŠ) v objemu 600.000,- Kč, vyčlenění částky v objemu 100.000,- Kč na nákup myčky na nádobí pro potřeby školní jídelny, vyčlenění částky ve výši 200.000,- Kč na rekonstrukci či rozšíření veřejného osvětlení a částku v objemu 800.000,- Kč určenou k úhradám výdajů spojených se zpracováním směrného územního plánu a projektových dokumentací.
Další kapitálové výdaje nejsou do rozpočtu na r. 2011 zahrnuty a případný vývoj jejich čerpání bude záležet na následném rozhodnutí zastupitelstva města.
 
Třída 8 – Financování
 
Zde jsou zahrnuty splátky jistin úvěrů, které město přijalo v minulých letech. V roce 2011 bude nezbytné uhradit splátky v celkovém objemu 2,643.000,- Kč. Jedná se o úhradu splátek souvisejících s přijatými úvěry na pořízení objektů čp. 1155 („pojišťovna“), čp. 934 („kulturní zařízení“), na zateplení objektů škol a pořízení služebního vozidla pro potřeby městské policie.
 
 
Do rozpravy se zapojili
p. Miloslav Pelc upozornil na horšící se stav radniční věže, která by zasloužila opravu.
Starosta města – rada města již o tomto problému hovořila.
Ing. Pavel Vaic – za jeho působení byla rozpočtována částka na opravu radniční věže
p. Toužimským, lze ji použít.
p. Jiří Toužimský – oprava radniční věže je nutná, neboť je již v havarijním stavu, bude nutné se tímto problémem zabývat.
Do rozpravy se dále zapojil p. Miloslav Kinkal, Bc. Pavel Novák, Ing. Jan Bechyně, p. Václav Horáček
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 5
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e 
 
a)   rozpočet na rok 2011 jako rozpočet přebytkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji
      v objemu 2.643 tis. Kč bude použit na splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech;
b) zapojení finančních prostředků z minulých let v objemu 600 tis. Kč na financování rekonstrukce
      objektu čp. 887 v Tovární ulici z důvodu znovuotevření bývalé mateřské školy.
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31. 12. 2010.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
 
7) Výbory zastupitelstva města Nové Strašecí
 
Starosta města Mgr. Karel Filip dne 24. 11. 2010 vyzval všechny politické strany, koalice stran a sdružení nezávislých kandidátů, aby jmenovali své zástupce do komisí rady města a výborů zastupitelstva města.
Do dnešního dne starosta obdržel návrhy 6 stran na obsazení členů komisí a výborů, a to ČSSD, ODS, MPR-RPM , koalice KDU-ČSL a Strany zelených, Závislí Nové Strašecí a Top 09.
 
 
ČSSD – Závislí Nové Strašecí
Finanční výbor –   Josef Kocman, Jan Neumann, Ing. Pavel Novák
                                  
ODS
Finanční výbor – Ing. Pavel Vaic (předseda), Jitka Možkovská (člen)
Kontrolní výbor – Miloslav Pelc (předseda), Jaroslav Beránek (člen)
 
MPR-RPM, TOP 09
Finanční výbor – Ing. Vladimír Hubáček, David Satranský
 
KDU-ČSL a Strana zelených
Finanční výbor – David Satranský
Výbor pro školství, kulturu a sport – Jiří Toužimský (předseda), Petr Janouš, Pavel Kotyk
 
Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města zvolit nový výbor – a to Výbor pro školství, kulturu a sport. 
Vzhledem k tomu, že do kontrolního výboru jsou navrženi pouze dva kandidáti z ODS a výbor může pracovat minimálně v tříčlenném složení, je nutné, obsadit alespoň jedno místo - nejlépe z „opozice“, neboť jde o orgán vykonávající kontrolní činnost.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Jiří Drvota projevil zájem o členství v kontrolním výboru.
Ing. Pavel Vaic – ODS další členy do kontrolního výboru nominovat nebude
Ing. Vladimír Hubáček navrhuje, aby předseda kontrolního výboru byl členem výboru pro školství kulturu a sport.
p. Miloslav Pelc – kontrolní výbor kontroluje i činnost ostatní výborů – předseda kontrolního výboru by neměl být členem ostatních výborů.
(z řad občanů) Mgr. Iva Dvořáková se domnívá, že předsedou finančního výboru by měl být někdo z opozice, kdy měl zájem Ing. Pavel Vaic, měl by být předsedou tedy on.
Ing. Věra Matějovičová se dotázala na smysl 3 komisí a potom ještě výboru pro školství, kulturu a sport.
Bc. Pavel Novák – řešeno na radě města. Výbor bude pro dlouhodobější vize, bude mít zastřešovací a strategickou úlohu.
Ing. Jan Bureš – Výbor by se mohl zabývat mimo jiné i problematikou mikroregionu Novostrašecka. Rada města schválila výpověď pro TJ Sokol za pronájem sportovišť, výbor se bude moci zabývat koncepcí nových cen pro TJ Sokol.
Ing. Jiří Zelenka vznesl protinávrh na předsedu finančního výboru, kterým by měl být, dle jeho názoru, Ing. Pavel Vaic.
Hlasovalo se o protinávrhu Ing. Jiřího Zelenky. Pro tento protinávrh hlasovalo 8 členů zastupitelstvu města, 13 členů se zdrželo hlasování. Protinávrh nebyl přijat.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 6
 Zastupitelstvo města
 
I. z ř i z u j e
 
 finanční výbor , kontrolní výbor a výbor pro školství, kulturu a sport zastupitelstva města   
 
II. v o l í
 
a)
Předsedu finančního výboru : Ing. Vladimír Hubáček
Členy finančního výboru:   Josef Kocman
                                            Jitka Možkovská
                                            Jan Neumann
                                            Ing. Pavel Novák
                                            David Satranský
                                           Ing. Pavel Vaic
 
b)
Předsedu kontrolního výboru:  Miloslav Pelc
Členy kontrolního výboru:      Jaroslav Beránek
                                                  Jiří Drvota
                                                  Ing. Vladimír Hubáček st.
                                                  Jiří Verner
 
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti a 7 členů se zdrželo hlasování.
 
 
 
8) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
 
V souladu s ust. nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů se předkládá návrh na schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Pro stanovení výše odměny je v současné době platná příloha k cit. nařízení vlády, kde jsou stanoveny částky maximální.
Na odměnu není právní nárok. 
Rada města na svém jednání dne 13. 12. 2010 usnesením č. 22 doporučuje, aby zastupitelstvo schválilo následující odměny.
 
Do rozpravy se zapojili:
Bc. Pavel Novák – odměny jsou nižší než v předchozím volebním období, úspora v odměnách bude až 210 tis.
Tajemník MěÚ – byla uveřejněna novela nařízení vlády. Není možné odměny stanovit se zpětnou platností, jako tomu bylo doposud, proto budou odměny vypláceny od dnešního dne.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í   č. 7
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 22. 12. 2010 takto:
 
člen zastupitelstva města……………………………………….400,- Kč/měsíc
člen rady města……………………………………………….1.000,- Kč/měsíc
předseda výboru zastupitelstva města………………………….750,- Kč/měsíc
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
 
 
           
9) Převod pozemku  parc.č. 1341/15 darem do vlastnictví města
 
Při obnově katastrálního operátu v r. 2010 byla zapsána do KN, na LV č. 1017  pro k.ú. Nové Strašecí (vlastník xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx) parcela č. 1341/15 
o výměře 10 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace). Jedná se pozemek pod částí chodníku v Karlovarské ulici, před  domem čp. 87.
Na MěÚ byl dne 27. 9. 2010 doručen návrh majitele na bezúplatné převzetí pozemku
parc. č. 1341/15 do vlastnictví města s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
Rada města svým usnesením č. 1283 ze dne 4. 10. 2010 doporučila zastupitelstvu města přijetí daru pozemku parc.č. 1341/15 schválit.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 8
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemku parc. č. 1341/15 o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Strašecí od dárce, pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx s tím, že město jako strana obdarovaná uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 21 členů zastupitelstva města.
 
 
 
10) Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města
 
Město obdrželo dne 6. 12. 2010 nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Střední Čechy na převod některých pozemků evidovaných jako majetek ČR ve správě ÚZSVM, zapsaných   na LV č. 60000 pro k.ú. Nové Strašecí. Pozemky byly zapsány do KN v rámci digitalizace dat v r. 2010.
Po vyhodnocení nabídky by bylo možno získat   bezúplatně do vlastnictví města
podle § 22 odst. 2 zák.č. 219/2000 Sb. pozemky splňující podmínky bezúplatného převodu
a) tvořící místní komunikace, příp. jejich součástí a veřejnou zeleň:
-   parc.č. 411/10 -    37 m2   (část místní komunikace , ul. Zahradní)
-   parc.č. 1341/7 - 280 m2    (chodník v ul. Karlovarská )
-   parc.č. 2465/1   - 432 m2  (chodník v ul. Karlovarská)
-   parc.č. 1684/19 -    71 m2   (v Nádražní ul., část komunikace, část veřejná zeleň)
-   parc.č. 1684/21 -    35 m2         - „ -
            -    parc.č. 1809/2   -    64 m2   (veř. zeleň – část aleje v Nádražní ul.)
            -    parc.č. 1677/3   -    16 m2  (součást místní komunikace, ul. U Rybníka)
             -   parc.č. 2183/4   -    33 m2                        - „ -
            -    parc.č. 1853/5   -    91 m2                        - „ -
             -    parc.č. 1853/7 - 111 m2                        - „ -
             -    parc.č. 2079/2 -    35 m2 (část cesty - přístup k rybníku Nový II )
 b) součást   vodní plochy rybníka Nový II a na rybník navazující pozemky (litorální
       pásmo) :
            - parc.č. 2002/25    -     6 m2 (vodní plocha)
            - parc.č. 2082/7      -   78 m2 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé)
            - parc.č. 1850/20    -     7 m2  
            - parc.č. 2079/3      -   48 m2
 
Rada města projednala možnost získání pozemků do vlastnictví města na svém 2. zasedání
dne 13. 12. 2010 a svým usnesením č. 25 doporučila zastupitelstvu města bezúplatný převod uvedených pozemků do vlastnictví města schválit.  
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Po projednání zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 9
Zastupitelstva města
 
I. s c h v a l u j e
 
bezúplatný převod pozemků parc.č. 411/10, 1341/7, 1677/3, 1684/19, 1684/21, 1809/2, 1850/20, 1835/5, 1835/7, 2002/25, 2079/2, 2079/3, 2082/7, 2183/4, 2465/1 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města Nové Strašecí podle zák.č. 219/2000 Sb.   ( převodce : ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových ).
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu   o bezúplatném převodu pozemků, kterou na základě žádosti města připraví převodce.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 21 členů zastupitelstva města.
 
 
11) Různé
 
 
a) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
 
Zpráva: Pro projekt „Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“ Svazek obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko (KVK) podal toto září žádost na SFŽP o prodloužení termínu 22.10. Dosud svazek odpověď fondu neobdržel. Stále trvá žádost podaná společně městem a svazkem KVK, ve které byly společnosti VKM a.s. a Středočeské vodárny a.s. požádány, aby z provozovatelské smlouvy, kterou mají mezi sebou uzavřenu pro území Nového Strašecí, vyčlenily majetek VKM a.s. Pokud je nám známo, oslovené společnosti žádost ve svých orgánech (představenstva a valné hromady) dosud neprojednaly.
Žádost o finanční podporu pro intenzifikaci ČOV je v řízení na ministerstvu zemědělství – stav nezměněn.
Ačkoliv Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy zaregistrovala žádost o dotaci
na projekt „Ze Strašecí do Stochova na kole I. etapa“, oznámila dne 16. 11. 2010, že projekt nebyl vybrán k financování.
Firmou SAFE TREES s.r.o. je zpracována projektová dokumentace projektu „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“ , která bude přílohou žádosti o dotaci na tento projekt z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Výzva pro podávání žádostí je dle harmonogramu OPŽP plánována na první čtvrtletí roku 2011.
V měsíci srpnu byla podána žádost na Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova o dotaci na projekt „Parkové úpravy veřejných prostranství“. V rámci tohoto projektu dojde k realizaci parkových úprav (výsadba stromů, keřů, travin) a k instalaci mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) na dvou veřejných prostranstvích ve městě a to v ulici Atriová a na Žižkově náměstí. V oznámení ze dne 22. 10. 2010 vyplývá, že tento projekt byl zařazen na seznam náhradních příjemců jako třetí.
Stavební část projektu inforcentra v budově čp. 1155 v Havlíčkově ulici byla dokončena
dne 30. 11. 2010.
Rada města na svém jednání dne 13. 12. 2010 rozhodla o podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje na projekty:
„Parkové úpravy veřejných prostranství – II. etapa“ představující úpravu zeleně v Atriové ulici
a v části Žižkova náměstí s předběžným odhadem nákladů 122.000,- Kč
„Kaple sv. Izidora – udržovací práce“ představující opravu střechy a krovu, opravu věžičky, fasády, repasování dveří a oken a další práce s odhadem nákladů 604.320,- Kč
„Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra“. Předpoklad nákladů bude znám až po zpracování stavební dokumentace.
Termín pro podání žádostí je 15. leden 2011. Podíl dotace je ohlášen ve výši až 95%.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Miloslav Kinkal se dotázal, zda Kaple sv.Izidora je majetkem města
Tajemník MěÚ - ano
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 10
Zastupitelstvo města
 
 b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP
a ostatních fondů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 21 členů zastupitelstva města
 
b) Mateřská škola v Tovární ulici
 
Ing. Pavel Vaic vystoupil s příspěvkem ohledně přestavby školky v Tovární ulici, kdy rada města
     usnesením č. 8 uložila řediteli ZŠ a MŠ J.A.Komenského zajistit realizaci prací spojených se
     znovuotevřením školky v Tovární ulici čp. 887 v max. výši 600.000,-Kč.
     ODS nesouhlasí s tímto postupem, není vhodné zadávat přestavbu přímo řediteli ZŠ, OI MěÚ   
     by měl vypsat výběrové řízení.
Ing. Jan Bechyně – na zasedání rady města byl přítomen ředitel ZŠ a MŠ J.A.Komenského,
     kterého jsme se ptali, zda je schopný si zajistit sám firmy na realizaci prací k znovuotevření
     školky. Tento krok ředitel naopak uvítal. Sám si bude rozhodovat o tom, kolik a kam
     investuje.
Mgr. Richard Spiegl – pan ředitel Hajný je schopen si obstarat firmy k úpravám školky, a přesun
     rozpočtu do školy je v souladu s legislativou.
Ing. Jan Bureš – na radě města bylo s ředitelem školy hovořeno i o jeho zkušenostech
     s rekonstrukcemi, pan ředitel konstatoval, že s rekonstrukcemi má bohaté zkušenosti a co víc,
     zmínil se i sponzorech, kteří se jistě do rekonstrukce zapojí.
Do rozpravy se dále zapojili : Bc. Pavel Novák, p. Václav Horáček.
Ing. Pavel Vaic po rozpravě stáhl svůj bod zpět.
 
 
c) Ledová plocha hokejbalového hřiště
 
Ing. Pavel Vaic vystoupil s příspěvkem ohledně zalednění hokejbalového hřiště, které projednala
     rada města. Tento krok z jeho hlediska postrádá nějaký ekonomický rozbor, nezná stanovisko
     vedoucího MSZ a názor hokejbalistů, taktéž byl po celou dobu svého starostování
     informován, že hokejbalové hřiště zalednit nejde.
Starosta města – má informaci, že voda na povrch hokejbalového hřiště nevadí, daleko horší
     na tento povrch působí sůl.
Ing. David Ryss – hokejbalisté nesouhlasili se zaledněním plochy hokejbalového stadionu, neboť
     hokejbalisté trénují od poloviny února, v tuto dobu zde led jistě ještě bude a hřiště již nyní je
     v žalostném stavu, zalednění mu jistě neprospěje. Povrch hřiště popraskal a byl v záruční lhůtě
     reklamován a závada byla odstraněna. Ale nyní na hřišti dochází k pohybu asfaltových desek.
p. Miloslav Pelc – byl u zrodu hokejbalového hřiště. Tehdy se volil povrch kompromisní, tedy
    jak pro hokejbal, tak pro ledovou plochu.
p. Václav Horáček st. – povrch se poléval první dva roky, pak kvůli prasklinám, které se
    vytvořily, se polévat přestalo.
p. Jiří Toužimský – Není možné řešit ledovou plochu jinde? Dočasně např. v areálu základní
    školy.
(z občanů) p. Suchý – z hovoru je zřejmé, že v podkladu je písek, není štěrk.
(z občanů) p. Šnobl – existuje nějaká ekonomická studie ledové plochy?
Starosta města – ekonomická studie nelze zpracovat, vše závisí na počasí.
(z občanů) p. Horáček ml. – jde o nakládání s majetkem města, rada města rozhodla, dle jeho
    názoru, nezodpovědně a od stolu. Dále se p. Horáčkovi nelíbí, že i když bruslí jen jedno dítě,
    plocha stadionu je osvětlená.
p. Jiří Toužimský - na světlo musí dohlížet nějaký správce. Řešme otázku zalednění na příští rok,
    letos na hokejbalovém stadionu led je, tak ho tam nechejme a pro příští rok nalezněme
    vhodnější místo.
p. Miloslav Pelc – toto je technický problém, zde se to nevyřeší, přijměme usnesení, aby se MěÚ
    začal zabývat otázkou kvality plochy na hokejbalovém hřišti.
Dále se do rozpravy zapojili: Bc. Pavel Novák, Ing. Jan Bureš, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, Ing. Jiří Zelenka.
 
Poznámka : ve 20:05 hod. vyhlásil starosta města 15 min. přestávku pro naformulování usnesení.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 11
Zastupitelstvo města
 
u k l á d á
 
radě města
a) znovu projednat využívání areálu hokejbalového hřiště Na Kocourku v zimním období           jako kluziště s ohledem na možnost vzniku škod
b) hledat další možné varianty ke zřízení kluziště v jiných lokalitách města Nového Strašecí ve spolupráci s odborem investic MěÚ a Městských sportovních zařízení
a předložit ekonomický rozbor.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.
 
 
 
13) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
-          MUDr. Zdeňka Stehlíková – se dotázala na sloučení základní školy (dříve speciální) se školou v Rakovníku
Starosta města – Středočeský kraj rozhodl skutečně o jejím zrušení a sloučení se školou v Rakovníku. 1 třídu tu však zůstane.
 
-          pí Naděžda Jurgovská se dotázala na budovu školní družiny, která je v žalostném stavu.
Bc. Pavel Novák – provoz kroužků bude zachován. Středočeský kraj by měl vyhlásit nějaké dotační tituly do kulturních aktivit.
Mgr. Richard Spiegl – je na řediteli ZŠ jak budovu  využije dál.
 
-          p. Jiří Toužimský přednesl svůj návrh na zřeknutí se odměny člena zastupitelstva města ve výši 400,-Kč ku prospěchu města. Za čtyřleté období by zastupitelé tímto krokem ušetřili cca 400.000,-Kč, což by pokrylo např. z velké části opravu radniční věže.
 
 
Do diskuse se z řad občanů přihlásili:
-          p.Suchý se dotázal na obnovení noční pohotovosti v poliklinice včetně víkendů.
Starosta města informoval o jednáních se záchrannou službou. Jednání vypadají velmi slibně.
 
-          P. Štěpánek vyjádřil nesouhlasný názor k silvestrovským ohňostrojům, které mají špatný vliv na zvířectvo a ptactvo.
 
 
 
 
14) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání v 20:40 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy a popřál všem šťastné a pohodové Vánoce a mnoho štěstí do nového roku.
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Jiří Drvota v.r. (30. 12. 2010)
 
 
 
Miloslav Pelc v.r. (31. 12. 2010)
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                                                Mgr. Karel Filip v.r.
   místostarostka města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, 27. 12. 2010

3. 1. 2011 Zobrazit méně

Stránka