Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 8. zastupitelstva města

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí konaného dne 21. 12. 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
Z Á P I S
 
ze 8. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 21. 12. 2011 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
Přítomno:    19 členů zastupitelstva města 
                      22 občanů města 
 
 
Program:
 
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Rozpočtová opatření za období XI./2011
4.    Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu
       do roku 2014
5.    Projednání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
6.    Zřízení Fondu pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování
       vodohospodářského majetku
7.    Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí
8.    Změna OZV č. 4/2011o místním poplatku za provoz systému
       shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
       komunálních odpadů
9.    Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy
       J.A.Komenského v Novém Strašecí
10. Prodej bytu č. 972/9 v čp. 972 Žižkovo nám.
11. Různé
12. Diskuse
13.   Závěr
 
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Zlatuši Duškovou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluvena z dnešního jednání je Naděžda Jurgovská a Ing. Jiří Zelenka. Za pozdější příchod je omluvena Ing. Matějovičová.
 
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
Návrh byl přijat.
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 18 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
Návrh byl přijat.
 
Poznámka: v 18:05 přišla Ing. Věra Matějovičová (19)
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta  jako předsedu,
Jiřího Vernera a Miloslava Pelce jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo19 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města Ing. Karla Kestnera
a Ing. Davida Rysse.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.
Zdrželi se: Ing. Karel Kestner, Ing. David Ryss)
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města byl ověřen pí. Naděždou Jurgovskou a p. Jiřím Vernerem bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Nedokončená část komunikace Na Spravedlnosti se nachází na pozemku parc.č. 190/7 o výměře 547 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
a xxxxxxxxx, dále na pozemku parc.č. 190/11 o výměře 445 m2 ve vlastnictví města, a pozemku parc.č. 190/10 o výměře 202 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxx. V roce 2009 byla obnovena jednání s manželi xxxxxxxxxxx o dostavbě komunikace. Po zajištění cenových nabídek firem STRABAG,a.s., ČNES, a.s., Froněk, s.r.o. a Čestav, s.r.o., na základě následných jednání s ČNES,a.s. a xxxxxxxx a dle projednání v radě města dne 28.11.2011 bylo uloženo tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dokončení projektové dokumentace na část komunikace Na Spravedlnosti a zajistit vydání stavebního povolení, jako podkladů pro společné výběrové řízení.
 
            14. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 5. 2009
Usnesení č. 164 – Návrh zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města schválilo návrh této změny a uložilo starostovi města zajistit zpracování
a projednání návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí, a poté ho předložit ke schválení zastupitelstvu města.
Návrh změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí byl kladně projednán s dotčenými orgány, Krajským úřadem Středočeského kraje. Dne 16. 5. 2011 proběhlo veřejné projednání návrhu změny č. III ÚP, úřad územního plánování (MěÚ Rakovník) zpracovává jeho výsledky. Změny č. III ÚP jsou na programu dnešního jednání.
 
20. zasedání zastupitelstva města konané dne 21.4.2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3
v kat. území Nové Strašecí spol. Edesa, s.r.o., a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Spol. Edesa následně prodala tři z pěti řadových domů a požádala o změnu kupní smlouvy. Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.6.2010
Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel
ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Žádost byla předána PFČR, pracoviště Rakovník
dne 4. 8. 2010. Z důvodu reorganizace a zrušení pracoviště v Rakovníku, nebyla zatím žádost vyřízena a smlouvy připraveny. Bylo kontaktováno nové pracoviště PFČR, které bude žádosti obcí o převod pozemků postupně vyřizovat. K 13. 12. 2011 stav nezměněn.
 
            1. zasedání zastupitelstva města konané dne 22.12.2010
Usnesení č. 11 – Ledová plocha hokejbalového hřiště - splněno
Zastupitelstvo města uložilo radě města znovu projednat využití areálu hokejbalového hřiště
Na Kocourku v zimním období jako kluziště s ohledem na možnosti vzniku škod a dále hledat další možné varianty ke zřízení kluziště v jiných lokalitách města Nového Strašecí ve spolupráci s OI a MSZ a předložit ekonomický rozbor. Rada města shromažďuje stavební dokumenty, rozbory a návrhy variant technického řešení. Rada města uložila vypracovat studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1150) a školní a kulturní komisi zabývat se možnostmi náhradních ploch k ledování. Rada města svým usnesením č. 386 nesouhlasila s ledováním hokejbalového hřiště. Rada města upustila od vypracování studie proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2011
Usnesení č. 31 – Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo celoroční hospodaření města s výhradami a uložilo tajemníkovi MěÚ prostřednictvím hlavní inventarizační komise zajistit při inventarizaci majetku
a závazků dodržování příslušných ustanovení zákona o účetnictví a dále prostřednictvím vedoucích odborů MěÚ zahájit práce na vydefinování majetku vedeného na podrozvahovém účtu 903 a případně zajistit potřebné úkony, které povedou k začlenění tohoto majetku
do řádné majetkové evidence města. Inventarizace ukončena a probíhá postupné začleňování majetku z podrozvahového účtu.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2011
Usnesení č. 32 – Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí - trvá
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí, xxxxxxxxx byl delegován jako zástupce města na valnou hromadu akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a dále zastupitelstvo města uložilo radě města připravit ekonomický výhled v případě provozování ČOV a kanalizační sítě městem – dnes přednesena zpráva o vodohospodářské infrastruktuře N.S.
 
            3. zasedání zastupitelstva města ze dne 28.4.2011
Usnesení č. 40 – Plán činnosti výboru pro školství, kulturu a sport - trvá
Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti a uložilo výboru předložit zprávu o své činnosti
na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2011.
 
            4. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.6.2011
Usnesení č. 50 – Prodej pozemku z vlastnictví města - trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2605 p. xxxxxxxxx a uložilo starostovi města smlouvu podepsat.Smlouva bude připravena po dodání geometrického plánu. Vzhledem k úmrtí žadatele bude možno prodej pozemku dokončit až po projednání dědictví.
 
            5. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. 9. 2011
Usnesení č. 58 – Směna a prodej pozemku – trvá
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc.č. 153/2 z vlastnictví manželů xxxxxx za část pozemků parc.č. 154 a 155/1 ve vlastnictví města a dále prodej části parc.č. 154 a 155/1 a uložilo starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Smlouvy budou připraveny k podepsání po vyhotovení geometrického plánu, který bude dokončen do konce tohoto roku.
 
            6. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.10.2011
Usnesení č. 67 – Prodej pozemku parc.č. 1074/3 z vlastnictví města - splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej parc.č. 1074/3 do vlastnictví manželů xxxxxxxxxx s tím, že do uzavření kupní smlouvy s vkladem do KN bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s platností do 31. 12. 2012 a budoucí kupující uhradí městu zálohu kupní ceny ve výši 250.000,-Kč. Zastupitelstvo města uložilo starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Smlouva se připravuje. Smlouva o smlouvě budoucí uzavřena 21.11.2011 (č. 278/2011/OI), záloha kupní ceny ve výši 250.000,-Kč byla zaplacena 16.11.2011.
 
            6. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.10.2011
Usnesení č. 69 – Záměr směny vodohospodářského majetku v majetku města se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. - trvá
Zastupitelstvo města schválilo předložit společnosti VKM záměr města Nového Strašecí směny vodohospodářského majetku – vodovodní infrastruktury v majetku města za kanalizační infrastrukturu v majetku VKM a uložilo tajemníkovi MěÚ v případě souhlasu ze strany VKM objednat znalecký posudek ocenění majetku v kanalizační infrastruktuře v majetku města jako podklad pro vzájemné vypořádání majetku.
 
 
            7. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.11.2011
Usnesení č. 73 – Půjčka Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o.- splněno
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o půjčce TSNS ve výši 1.000.000,-Kč za účelem posílení cash flow s převzetím provozování sběrného dvora, veřejného osvětlení a čističky odpadních vod a části kanalizačního řadu.
 
            7. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.11.2011
Usnesení č. 74 – Nabídka daru pozemků- trvá
Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru pozemků parc.č. 2282/1 a 2470/11 od pí xxxxxxx a uložilo starostovi města darovací smlouvu podepsat. Smlouva podepsána starostou města, pí xxxxxxxxx se k podpisu smlouvy zatím nedostavila – stav k 13.12.2011.
 
            7. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.11.2011
Usnesení č. 75 – Prodloužení platnosti smlouvy - splněno
Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 25/2010/OI, kterým se prodlužuje platnost smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nebytového prostoru – části jednotky č. 882/31 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 881-2 a uložilo starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat. Dodatek ke smlouvě byl 5.12.2011 uzavřen.
 
            7. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.11.2011
Usnesení č. 76 – Převod pozemků do a z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním komunikace Křivoklátská - trvá
Zastupitelstvo města schválilo směnu částí pozemků –parc.č. 314/18 z vlastnictví xxxxxxxx do vlastnictví města, parc.č. 314/4 z vlastnictví města do vlastnictví xxxxxx, s finančním doplatkem ve výši 400,-Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva bude vyhotovena po dokončení geometrického plánu na vodovodní přivaděč (zajistí vodárny).
 
Do rozpravy se zapojili:
Jiří Toužimský se dotázal k usnesení č. 11 – zda má město zájem o ledování jakékoli plochy starosta města – v současné době se jedná o ledování u traktorky, nic není dohodnuto, je problém v tom, že přivaděč vody není v majetku města
Jiří Toužimský – přímo proti Kocourku je hřiště, kde je odvod podzemní i povrchové vody, toaleta stojí na týden 950,- Kč, na provoz by se dalo vybrat, proč nelze ledovat, chodit ze školy na bruslení k traktorce je nesmysl
starosta města – touto možností se rada zabývala, došlo by k poruše tartanu, není tam WC, v kabině jsou dlaždičky, není tam osvětlení, byly by nutné další investice
Ing. Pavel Vaic – že se upouští od ledování Na Kocourku je dobře, proč se upouští od studie
Pavel Friebert – toto zadání bylo uloženo OI, studie se bude dělat příští rok, v rozpočtu není dostatek finančních prostředků
 
Poté zastupitelstvo města přijalo 
 
U s n e s e n í č. 77
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období XI./2011
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
-  přijetí nekapitálového příspěvku od kraje na dofinancování mzdových výdajů ZŠ,
- přijetí neinvestičních dotací od kraje,
- přijetí investičního daru na nákup defibrilátoru od obcí Tuchlovice a Lány,
- přijetí neinvestičního daru od firmy ASEKOL s.r.o.,
- dofinancování podílů města na jednotlivých akcích uvedených v této zprávě.
Rozpočtová opatření byla projednána na schůzi Rady města dne 12.12.2011, která doporučuje
Zastupitelstvu města aby rozpočtová opatření za období XI./2011 schválilo.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 78
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období XI./2011
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XI./2011
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
 Přijaté dotace a dary
             pol.: 4122 – dotace od kraje na opravu kaple sv. Isidora                                                589 
             pol.: 4122 – dotace od kraje na regeneraci veřejných prostranství                                  183
             pol.: 4122 – dotace od kraje na neinvestiční výdaje hasičů                                         21,887
             pol.: 4221 – investiční dar na pořízení defibrilátoru pro potřeby MěP                       16,400
                                 (dar od obcí Tuchlovice 8,7 tis. a Lány 7,7 tis.)
             § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
              pol.: 2321 – neinvestiční dar od firmy ASEKOL s.r.o. za účelem zpevnění                    60
                                  ploch kontejnerových stání na separaci odpadu (Al. Jiráska, Husova)
           
 II. VÝDAJE  
 
 Výdaje spojené s přijetím dotací a daru
 
         § 3322 Obnova kulturních památek                                                                                589
               pol.: 5171 opravy a udržování                                                                                  
         § 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                                                   183
              pol. 5169 nákup ostatních služeb
         § 5512 Hasiči                                                                                                              21,887
               pol.: 5156 pohonné hmoty                                                                                      8,447
               pol.: 5167 školení                                                                                                    4,100
               pol.: 5134,5139,5171(oděvy, materiál, opravy - věcné prostředky)                       9,340
          § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                         60
               pol.: 5169 nákup ostatních služeb   
          § 5311 Bezpečnost a pořádek                                                                                     16,400
               pol.: 6122 přístroje, stroje, zařízení  
    Ostatní výdaje
         § 3113 Základní škola                                                                                                        86
               pol.: 5331 neinvestiční příspěvek (pokrytí části mzdových prostředků potřebných
                                pro učitele speciální třídy – finanční prostředky na pokrytí tohoto výdaje
                                město již obdrželo na svůj běžný účet).                                                                                        
         § 3322 Obnova kulturních památek                                                                                   69
               pol.: 5171 opravy a udržování (podíl  s touto důvodoměsta na dotované akci „oprava
                                kaple sv. Isidora“ – celkové výdaje akce = 658 tis. Kč)
         § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                           34
               pol.: 5169 nákup ostatních služeb (podíl města na akci „zpevnění ploch
                                kontejnerových stání na separaci odpadu“ – celkové výdaje akce = 94 tis. Kč)
         § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                        10
                pol.: 5169 nákup ostatních služeb (podíl města na dotované akci „regenerace
                                veřejných prostranství“ – celkové výdaje akce = 193 tis. Kč)
        § 5311 Bezpečnost a pořádek                                                                                               33
            pol.: 6122 přístroje, stroje, zařízení (podíl města na pořízení defibrilátoru – celkové
                             výdaje na jeho pořízení = 49.709,- Kč) 
     Uvedené navýšení výdajů na. § 3113 Základní škola – 86 tis., § 3322 Obnova kulturních památek – 69 tis., § 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – 34 tis., § 3745 Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň – 10 tis., a na § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – 33 tis. bude kryto
ze zůstatku na ZBÚ (∑ 232 tis. Kč).   
Pozn.: Zůstatek na ZBÚ k 30.11.2011 činil 8,375.139,88 Kč.
 
Pro toto usnesení hlasovalo18 členů zastupitelstva města, 1 člen se zdržel hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková,
Zdržel se: Miloslav Kinkal).
 
 
4) Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2014
 
Do rozpravy z řad zastupitelů se zapojili:
Ing. Pavel Vaic – kde je v rozpočtu půjčka 1.000.000,- Kč pro Technické služby s.r.o. Nové Strašecí
Václav Horáček – upřesňuje v které kapitole rozpočtu  (příjmy § 36,39 komunální hospodářství)
Ing. Karel Kestner podal protinávrh za TOP 09 s touto důvodovou zprávou:
Protinávrh rozpočtu na rok 2012 vychází z návrhu rozpočtu předkládaného radou města vč. rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2014. Příjmové položky neupravuje vůbec, nákladové položky pak pouze z části.
Zde je v některých položkách upraven s přihlédnutím k platným usnesením rady města, které mimo jiné již rozhodly o realizaci některých opatření, které však předkládaný návrh rozpočtu nezohledňoval. Jedná se zejména o provedení bezpečnostních opatření na komunikaci před bývalou zvláštní školou (přechody, retardéry, úpravy chodníků).
Dále pak s přihlédnutím k nezbytným investicím většinou podpořenými návrhy odborných komisí rady města pro sídliště a pro bezpečnost. Zde se jedná o nezbytné úpravy na zřízení autobusové zastávky na cestě z Prahy u Benziny a terénní úpravy placeného parkoviště v Křivoklátském sídlišti. V neposlední řadě o zprovoznění kamerového systému města.
Takto nadčerpané částky jsou ušetřeny v nákladových položkách činnosti místní správy, redukcí výplat fondu na stravenky a jubilejní odměny, provozu městské policie. Zde se vychází z důsledného uplatňování plánu úsporných opatření městského úřadu a z dalších možných rezerv, jako je například možnost neproplácení (rozumějte pouze tzv.vybírání) přesčasových směn. V neposlední řadě zde počítáme s úsporou na náklady veřejného osvětlení při vypínání od 1:00  do 4:00 hod..
 
Ing. Karel Kestner - i po těchto úpravách zůstává rozpočet města přebytkový a jeho parametry se nemění. Měníme pouze nákladové položky. Pakliže chcete, aby byla jistota, že před bývalou zvláštní školou bude retardér, pakliže chcete, aby se zprovoznil kamerový systém města, pakliže chcete, aby se začalo pracovat na autobusové zastávce, měli by být tyto náklady zohledněny již rovnou v rozpočtu města a nedívat se na to v určitém měsíci jako na novum a dělat rozpočtová opatření. Přílohou našeho návrhu je původní rozpočet města, kde je vložený jeden sloupec naše úprava v tis. korunách s nezbytným komentářem, nechávám na vašem rozhodnutí, jak se k tomu postavíte.
 
Do rozpravy z řad občanů se zapojili:
Mgr. Miloslav Hajný, ředitel ZS a MŠ v Novém Strašecí – sdělil, že považuje za nutné vysvětlit, že to vypadá jako by školy jen stály s nataženou rukou, a čekali co dostanou, rozpočet školy je schodkový, stěhováním družiny z nevyhovující budovy Na Kocourku do budovy po speciální škole vznikly náklady zhruba ve výši 300.000,- Kč, státní příspěvek je 1.354,- Kč/žáka při počtu 610 žáků zhruba 800.000,- Kč; úhrada od obcí 880.000,- Kč, čím více cizích žáků, tím pro nás lépe, tím více hradí ostatní obce, hodně žáků dojíždí do základní školy z okolních obcí, což je dobrou vizitkou školy
Dr. Ing. Pavel Kotyk – rozpočet města je špatný, nejsou vyčleněny žádné peníze na investice, je vyčleněno jen minimum na opravy, město má majetek v řádu několika desítek milionů korun, čeká se jen na dotace, město není soběstačné a není schopné samostatné existence, příspěvek obcí na činnost na městské policie je 2x vyšší než příspěvek na školu, čistý náklad města na městskou policii je vyšší než na školu, kterou navštěvuje 500 dětí, město je v nedobrém stavu, nikdo se nezajímal o protinávrh Ing. Kestnera, nikdo z rady neměl žádné návrhy, provoz úřadu je drahý, věřím tomu, že rada města se v příštím roce bude zabývat cestou hledání úspor, zde by šlo ušetřit, také by šlo zvýšit daně např. z nemovitostí, škola je podfinancována, rád by viděl školní jídelnu v areálu školy, aby děti nemusely courat přes město, školní jídelna je špatná, město musí začít vytvářet rezervní fond na majetek
Radek Hondl – jak je možné, že v kapitole pohřebnictví není od roku 2008 do roku 2014 žádný příjem, kde jsou peníze, když se vybírá za hroby; městská policie -  máme peníze na 12 strážníků, výnos MěP je 200.000,- Kč, nákladová položka je 8,7% z celkové částky rozpočtu, tento rozpočet je provizorium, rada je nezkušená. Nemám problém si sednout s někým z investic a položku po položce probrat.
Ing. Jan Bechyně – příjmy za pronájem hrobových míst jsou příjmem vedlejšího hospodářství, vysvětluje otázky kolem příjmu peněz z pohřebnictví
Václav Horáček - odpovídá na dotaz p. Hondla, jak se staví rozpočet, škola není financována jen z rozpočtu města, na mzdy dostává prostředky z krajského úřadu
Bc. Pavel Novák – nikdo nemá politický mandát na zrušení městské policie, nikdo to neměl ve volebním programu
Dr. Ing. Pavel  Kotyk – naše kandidátka redukci policie měla v programu, nikdo také neměl ve volebním programu převzetí kanalizace, městskou policii zrušit nechtěl, kdybychom šli do jednotlivých volebních programů, nenašli bychom spoustu věcí,ve svém proslovu jsem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  neřekl ani slovo o rušení policie, jen o hledání úspor, jen chci snížit náklady, rozpočet je špatně nastavený např. na provoz knihovny jsou velké náklady, zda odbor investic musí mít tolik zaměstnanců, kteří mají nulu na investicích a spravují spoustu zbytečného majetku, zda z městských peněz vydržovat velký fotbalový areál, který slouží jen části našich občanů, město nemá žádný fond údržby a oprav, čeká se až se něco stane, jsem pro schválení provizorního rozpočtu Ing. Kestnera
p. Štěpánek, Křivoklátská  – vypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách není dobrý nápad,                                                                                                                                                            to bude potřeba strážníků dvakrát tolik, to tu bude Bronx, je to třeba řešit jiným způsobem, výměnou žárovek,ale ne vypínáním
Ing. Karel Kestner – v Texasu bydlím a situaci detailně znám, vím že  MěP jen projede autem, jiná města světla v noci také vypínají, vím, že instalace úsporných světel vyžaduje investici, náš protinávrh nijak  nemění příjmovou stranu, pouze pozměňuje v některých položkách výdajovou část ve výdajových položkách a to tak, že investice jsou oproti původnímu návrhu posíleny  ve výdajových položkách o 650.000,- Kč , z tohoto důvodu se domnívám, že náš návrh je lepší
Ing. Jan Bechyně – předložený rozpočet byl diskutován několikrát ve finančním výboru, v různých skupinách, na radě atd.; s protinávrhem s úsporou na osvětlení nesouhlasíme, kvůli úspoře 200.000,- Kč, nechci vypínat město v noci,  čeká se na projekty; ostatní položky , které                                                                                                                                                                                                 jsou v protinávrhu uvedeny, jsou akce pokryté radou, kde se čeká na kalkulace, poptávková řízení, abychom věděli konkrétní sumu, jakmile budeme vědět konkrétní sumu, je na zastupitelstvu města, aby schválilo rozpočtovou změnu, všechny výdaje, které jsou v protinávrhu rada města podporuje, jen musí vědět konečné ceny které nám budou odsouhlaseny, pak teprve budeme vědět kolik nás to bude stát, plánují se další úspory, to samé na straně úspor, některé již prosazeny jsou, ve finančním výboru se přiklání k tomu, jít cestou finančních úspor, přikláníme se k protinávrhu, vyjma vypínání osvětlení v noci
Ing. Jan Bureš – k autobusové zastávce u Benziny – v tuto chvíli nevíme jak dopadnou jednání s Benzinou o odkoupení  pozemku, jakmile bude částka známa, pak je možné provést přes rozpočtová opatření, nelze tedy stanovit žádné částky, nevíme zda k prodeji pozemku dojde
Ing. Karel Kestner – přiřazením rozpočtové položky na konkrétní akci znamená, že se s touto akcí počítá, pokud tato akce nemá ani korunu, tak se s ní nepočítá, a je na vůli hlasujících, aby podpořili rozpočtovou změnu nebo ne, pokud se peníze na určitou akci nepřiřadí, znamená to, že se s touto akcí v rozpočtu nepočítá, 100.000,- Kč je na nákup pozemku, pokud tam nebudeme mít ani korunu, tak při příštím hlasování se může rozhodnout, že se do autobusové zastávky nepůjde a není proti tomu žádná obrana, já si myslím, že by tam ta zastávka měla být, pakliže když rodina něco plánuje, musí na to také mít také rozpočet a ne to nechávat tak, že až se něco rozsype tak to řešit
Ing. Hubáček – jako předseda finančního výboru chci jen říci, že majetkem města se zabýváme, např. budova bývalé početky, jsme pro prodej, ale v současné době je neprodejná, finanční výbor se zabývá majetkem města, hledá, co by se dalo prodat, kde by se našli další úspory
Dr. Ing. Pavel Kotyk – veřejné zastupitelstvo je o tom, aby se veřejnost  dozvěděla na čem struktury města pracují, diskusi jsem rozproudil proto, aby se občané něco dozvěděli
  
Poznámka: v 19:15 starosta města vyhlásil 10 min. přestávku
Po přestávce bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Karla Kestnera:
Zastupitelstvo města 
I. schvaluje
a) rozpočet na rok 2012 jako rozpočet přebytkový s tím, že část rozdílu mezi příjmy a výdaji (2.580.000,- Kč) bude použita na splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech v zbývající část (1.500.000,- Kč) bude alokována na zvláštním účtu za účelem rekonstrukce a výstavby kanalizační sítě a ČOV
b) rozpočtový výhled na období 2013 až 2014
c) částky změněné oproti návrhu rady města jsou patrné z přílohy, stejně tak důvody jejich změn
II.
pověřuje
ve smyslu ustanovení § 102 , odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění ozděních předpisů radu města schvalováním rozpočtových opatření do výše 100.000,- Kč (včetně) a to pro jednotlivý případ
III. ukládá
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ust. §§ 14 zákona č. 250/2000  Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31.12.2011.
 
Pro tento protinávrh hlasovali 2 členové zastupitelstva města, 9 členů hlasovalo proti, 8 členů se zdrželo hlasování.
(Pro: Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal
Proti: Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Libuše Vosátková, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Pavel Vaic, Ing. Věra Matějovičová, Štefan Podhorec
Zdrželi se: Jiří Drvota, Bc. Pavel Novák, Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Dr. Ing. Jan Kleindienst , Miloslav Pelc, Jiří Verner, Ing. David Ryss)
Návrh nebyl přijat.
 
Poté bylo hlasováno o původním návrhu na usnesení:
 
U s n e s e n í    č. 79
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e 
 
a)    rozpočet na rok 2012 jako rozpočet přebytkový s tím, že část rozdílu mezi příjmy a výdaji
       (2.580.000,- Kč) bude použita na splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech
       a zbývající část (1.500.000,- Kč) bude alokována na zvláštním účtu za účelem rekonstrukce
       a výstavby kanalizační sítě a ČOV;
b)    rozpočtový výhled na období 2013 až 2014;
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31.12.2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti, 1 člen se zdržel hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, .
Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.
proti: Miloslav Kinkal,
zdržel se: Ing. Karel Kestner).
Návrh byl přijat.
 
 
5) Pořízení Změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
 
Na 27. zasedání Zastupitelstva města dne 27. 4. 2006 bylo schváleno usnesení č. 245 o pořízení změny č. III. územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí (změna č. III ÚP), zpracovatelem této změny byl Doc. Ing. Arch. Horký, DrSc.
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 22. 3. 2007 iniciovalo další změny, týkající se změny využití zóny Severozápad (zóna „G“). Pro ověření potencionálu a kapacitních možností nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města rada města rozhodla o vypracování územní studie, a to ve dvou variantních řešeních, jako podkladového materiálu k dokončení zadání změny č. III ÚP.
V době zpracovávání citované územní studie bylo na MěÚ doručeno dalších 24 požadavků a podnětů (vzešlých z veřejného projednání) a 2 další požadavky vyplynuly z potřeb města. Rada města se novými požadavky a podněty zabývala na svých jednáních dne 26. 11. 2007 (usnesení č. 259), dne 30. 11. 2007 (usnesení č. 268) a dne 16. 3. 2009 (usnesení č. 759).
Na základě opakovaných konzultací na odboru územního a stavebního řádu a odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, a dále konzultací na MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic - úřadu územního plánování vzešla možnost začlenit tyto nové požadavky do rozpracovaného návrhu zadání změny č. III ÚP. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 164 ze dne 13.5.2009 ukončilo schvalovací proces zadání změny č. III ÚP tak, že zpracovatel do změny ÚP zapracoval zmíněnou studii a ty požadavky občanů, kterým zastupitelstvo vyhovělo. Takto zpracovaný návrh změny č. III ÚP byl předložen úřadu územního plánování - odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. Tento úřad po té, co si vyžádal stanoviska dotčených orgánů, zaslal 18.3.2010 své připomínky, které byly následně předány zpracovateli Doc. Ing. Arch. Horkému, DrSc.. Další projednávání ÚP zkomplikovalo stanovisko ministerstva dopravy, které bez zákonné opory požadovalo respektování koridoru 600 m pro pokračování výstavby R6. Teprve 9.9.2010, po předchozích čtyřech jednáních, byla na ministerstvu nalezena dohoda a ministerstvo od svého požadavku ustoupilo.
Dne 30.3.2011 bylo na MěÚ doručeno stanovisko MěÚ Rakovník, jako pořizovatele změny č. III ÚP, že návrh změny byl kladně posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje a postoupen k dalšímu projednání, ve kterém bude MěÚ Rakovník postupovat podle stavebního zákona, tj. zajistí projednání s veřejností. To proběhlo dne 16.5.2011. Ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona pořizovatel změny, tedy MěÚ Rakovník, vyhodnotí výsledky veřejného projednání a zpracuje návrh rozhodnutí zastupitelstva o námitkách k návrhu ÚP. Zpráva pořizovatele byla doručena na MěÚ zatím neoficiálně e-mailem dne 9.12.2011. Tato zpráva neobsahuje návrh rozhodnutí o námitkách, ale  v závěru MěÚ Rakovník nedoporučuje dále pokračovat v pořizování změny č. III ÚP.
Rada města se na svém jednání dne 12.12.2011 zabývala touto zprávou, jakož i celým procesem pořizování změny ÚP a se závěrem zprávy MěÚ Rakovník se ztotožnila. Proces pořizování předmětné změny ÚP se proti původnímu záměru neúměrně časově protáhl, ať už z důvodu rozhodnutí orgánů města o přidávání dalších podnětů k zapracování v jeho průběhu, tak i projednáváním a posuzováním jiných orgánů státní správy (např. na MěÚ Rakovník 2,5 roku). V té době došlo ke změně právních předpisů, především k vydání nového stavebního zákona, na který musely práce na změně ÚP též reagovat. Při posuzování všech schvalovacích dokumentů a rozhodování se objevily určité pochybnosti, např. ve způsobu projednání jednotlivých námitek v orgánech města, což by mohlo zadat eventuální příčinu na zrušení změny ÚP v přezkumném řízení. Vzhledem k hospodářskému vývoji, změnám v podnikatelském prostředí a změnám legislativy, se zpracovaný návrh změny č. III ÚP jeví jako nepostihující všechny okolnosti současné situace ve městě (např. navrhované využití severozápadní zóny „G“, posunutí termínu dostavby R6, situace na realitním trhu a další).
MěÚ Rakovník ve své zprávě doporučuje proto zahájit práce na novém územním plánu, který bude reflektovat všechny zpracované i aktuální změny a podněty, bude zajištěna nejenom požadovaná aktualizace, ale zároveň dojde ke stanovení nových stimulů a limitů pro rozvoj výstavby a dalšího koncepčního směřování města jako celku. 
Bez ohledu na rozhodnutí o změně č. III ÚP má město v oblasti územního plánování tři možnosti následného postupu:
a) uvést současný ÚP města do souladu s platnou legislativou (stavební zákon). Tento postup neumožňuje však měnit ÚP (např. vymezovat jiné zastavitelné plochy apod.),
b) pořídit nový územní plán města s tím, že vzhledem k platnosti stávajícího je nutné zpracování, pořízení a schválení ukončit do 31.12.2015,
c) pokud město nezvolí ani jednu z uvedených variant, platnost současného ÚP vyprší ze zákona 31.12.2015 a od 1.1.2016 bude město bez ÚP.
Na základě výše uvedeného je navrhováno zastupitelstvu města upustit od pořízení změny č. III ÚP a zabývat se koncepcí postupu města v oblasti územního plánování v dalším období.
 
 Do rozpravy se zapojili z řad zastupitelů:
Ing. Vladimír Hubáček – zda současný územní plán platí do 31.12.2015, zda může ing. Dykastová nastínit časový horizont nového územního plánu
Ing. Dykastová – minimálně otázka 2 let
Ing.Vladimír Hubáček – návrh na doplnění usnesení II. ZM souhlasí s neprodleným zahájením prací na pořízení nového ÚP města Nové Strašecí
Ing. Dykastová – je důležité, aby se město rozhodlo pro pořízení nového ÚP, do tohoto plánu by se mohla zařadit i projednaná podání, která byla zařazena do změny č. III a nejsou konfliktní, výhodou pro podatele by bylo, že by nemusely hradit náklady
Jiří Toužimský – pokud bylo podle starého zákona pořizovatelem město Nové Strašecí, pak to přešlo na město Rakovník, je možné, aby pořizovatelem nového ÚP byl úplně někdo jiný
Ing. Dykastová – je to možné, existují profesionální pořizovatelé, kteří musí splňovat autorizaci, kterou požaduje zákon, problém to není
Jiří Toužimský – ptá se proto, že při současném projednávání došlo k velkým časovým prodlevám, chtěl by, aby nový plán by zpracován profesionálem
Ing. Pavel Vaic – jednání o ÚP proběhlo v pondělí 17.12.2011, do konce mého volebního období nebyl vznesen žádný požadavek na opravy ÚP, jediný problém byl s R6 a ochranným pásmem v délce 600m, díky jednání ing. Dykastové a p. Frieberta na ministerstvu dopravy se problém vyřešil, toto významně prodloužilo projednávání, pokud by to proběhlo rychleji, bývalé zastupitelstvo by řádné projednání ÚP stihlo; ve volebním období 2008-2010 nebyly vzneseny žádné připomínky, nevím proč proběhlo projednávání 16.5.2011, když tam připomínky byly
Ing. Dykastová – termín 16.5.2011 byl stanoven zákonem, tehdy vstupovalo projednávání do veřejného projednávání, tehdy se může zúčastnit jak veřejnost, tak dotčené orgány, dotčené orgány nám žádné negativní stanovisko nepředložily, ale naopak se na nás obrátili vlastníci pozemků a občané Nového Strašecí a já jakožto pořizovatel jsem to musela začít šetřit, jejich připomínky a námitky byly cílené, a proto jsem se začala hlouběji zajímat o zadání a rozkryla jsem špatné postupy města
Ing. Pavel Vaic – na tato jednání bývá pozván ing. arch Horký, chtěl bych se zeptat, proč nebyl pozván, příprava dalšího územního plánu přesáhne do dalšího volebního období a byl bych nerad, aby noví zjistili nějaká pochybení, nechtěl bych se dočkat toho, že dotčení občané byli zablokováni
Ing. Dykastová – přečetla e-mail od arch. Horkého, který dostala dnes dopoledne a myslí si, že by pan architekt s ní souhlasil, protože je vlastně na jeho obhajobu, že jeho ruka byla opravdu vedena zastupiteli, tak jak si přáli, a proto se tímto e-mailem trošičku ohradil razantně proti vlastníkům pozemků a obyvatelům Nového Strašecí, kteří jej konkrétně osočovali z toho, že on je tím hybatelem, který mění plochy. Když dovolíte, tak já budu citovat. „ Pokud jde o změny č. II ÚP SÚ Nové Strašecí pracovali jsme na nich neuvěřitelných šest let, pod řízením čtyřmi starosty a třemi městskými zastupitelstvy. Každé z nich vynaložilo nemalé úsilí, aby i prosazováním nových požadavků anulovalo výsledky dosažené tím předcházejícím. Za dobu práce na změnách č. III jsme nashromáždili dva tlusté fascikly e-mailů a ostatní korespondence v nichž jsem často marně upozorňoval na možné důsledky neuvážených rozhodnutí orgánů města, které nebyly v souladu s platnou legislativou starou i novou. Každý krok naší práce máme podložený jednáními s městem Nové Strašecí či usneseními jeho orgánů, což můžeme písemně doložit. Z toho důvodu rozhodně protestuji proti opakujícím se tvrzením podaných v připomínkách i jejich vyhodnocení . Jakoby zpracovatel to nebo ono měnil ze své vůle. Není to pravda. A bude-li to třeba jsem připraven písemnosti, dokumenty nastavit zrcadlo způsobu jednání a rozhodování orgánů města po celou dobu, dlouhou dobu práce na návrhu změny č. 3. Lituji, že přes moje i vaše značné úsilí zřejmě nepodaří změny III. ÚP SÚ Nové Strašecí dovést k vydání, a že z toho plynoucí důsledky pro město mohou být velmi závažné. Řada již existujících staveb, či vydaných územních rozhodnutí byla totiž umístěna a realizována v rozporu s platným ÚP SÚ, řada dalších záměrů důležitých pro město zůstane zablokovaných“.  
Bc. Pavel Novák – během projednávání se objevilo mnoho občanů, kteří by naopak byli poškozeni současným návrhem ÚP, zjistili jsme, že pokud by se schválil ÚP č. III tak u těch občanů, u kterých by se plochy bydlení změnili na zahrady, tam by městu vznikly přímé finanční náklady, pokud jde o utopené velké finanční náklady tak velká část práce, která byla již odvedena, tak nákresy se nechají znovu využít, u dalších nekonfliktních věcí se i tyto plánky nechají využít v rámci nového ÚP, pokud se na tom všichni shodneme, u spousty projektů se argumentuje velkými vynaloženi náklady a nechce se od projektů ustoupit, neměli bychom si z nákladů dělat jakýsi fetiš
 
Do rozpravy z řad občanů se zapojili:
p. Štěpánek Zdeněk – je současný územní plán platný?; pokud neberete v úvahu, že by se něco změnilo ve východní části, když na to upozorňuji, občané se mohou s tímto kouskem přírody rozloučit
Radek Volf – chtěl bych se vrátit k procesní části ÚP, byl jsem účastníkem jedné změny, 6 let jsem chodil na úřad, věc se vyvíjela 6 let, nyní se zjistí, že na počátku byl problém, kvůli kterému to celé spadne se stolu, pak se objeví, že někteří zastupitelé, občané o tom věděli dlouhodobě, doc. Ing. Horký na to upozorňoval, a v průběhu tohoto šestiletého legislativního procesu se s tím nikdo nezabývá, nic se nestane a všichni si to nechají na konec, na veřejné projednávání, kde se to díky připomínkám shodí, za těch 6 let se tu schvaluje 40-50 změn, za těchto 6 let si nikdo žádnou změnu nemohl dát, předpokládám že další desítky změn se akumulovaly a teď se bude dělat nový ÚP, kde budou desítky nebo možná přes 100 změn a myslím si, že tříleté období, kdy se má ten plán připravit a schválit je tragická záležitost
Bc. Pavel Novák – reakce na podnět Zdeňka Štěpánka, se svými podněty se může přihlásit po vyhlášení nového ÚP, je tam plánována zóna výstavby, pokud jde o dvě nemovitosti nemohlo vedení města nic dělat, vychází to ze staršího ÚP, bližší informace by mohl podat stavební odbor, zda to bylo možné nebo ne, volené vedení města nemohlo v této věci nic dělat
Ing. Dykastová – proces územního plánování musí veřejnost sledovat na úřední desce, na úřední desce byla vyvěšena veřejná vyhláška s datem, do kdy mohou vlastníci podat své námitky, připomínky
Zdeněk Štěpánek – když se podnět týká obecně ekologie komu a v jaké formě podat námitku
Ing. Dykastová – lze podat podnět na zapracování v tuto chvíli na Městský úřad do Rakovníka, kde bude tento podnět zapracován a předán zastupitelstvu města, které bude schvalovat jeho zařazení do změny
Starosta města se ptá ing. Hubáčka – zda trvá na rozšíření usnesení
Ing. Hubáček – přijde mu jako logické, vzhledem k času, aby se práce zahájili neprodleně, aby se zastupitelstvo dnes zavázalo, že začne co nejdříve pracovat na novém ÚP
 
Poznámka: 20:25 starosta města vyhlašuje 5 min. přestávku
 
Po přestávce zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 80
Zastupitelstvo města
 
I.                   u p o u š t í
 
od pořízení změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
 
II.                s o u h l a s í
 
s neprodleným zahájením prací na pořízení nového územního plánu města Nového Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
Poznámka: odchází Dr.Ing. Jan Kleindienst (18)
 
 
6) Zřízení fondu
 
V souladu s úkolem předkládám radě města návrh na zřízení fondu pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku (dále jen fond).
Zdrojem fondu by byl převod prostředků z bývalého fondu rezerv, převody z prostředků v rozpočtu (např. nájemné od TS NS za užívání kanalizace), dotace, a veškeré příjmy související s vodohospodářským majetkem města. Fond bude mít samostatný účet a prostředky z fondu by byly použitelné pouze na výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku města.
Fond zřizuje usnesením zastupitelstvo a současně schvaluje jeho statut.
Rada města na svém zasedání dne 12. 12. 2011 doporučila zastupitelstvu města svým usnesením č. 398 zřídit tento fond.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 81
Zastupitelstvo města
 
I. z ř i z u j e
 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů peněžní fond „Fond pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku“ s účinností od 1. 1. 2012
 
II. s c h v a l u j e
 
statut Fondu pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku. Text statutu je přílohou tohoto usnesení
 
Poznámka: přichází Dr.Ing. Jan Kleindienst (19)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
7) Informace o vodohospodářské situaci
 
1) Dostavba vodovodu:
 
Žádost na dostavbu vodovodu byla podána v rámci dotaze ze Středočeského kraje – fond životního prostředí a zemědělství – žadatelem je město Nové Strašecí
2) Směna vodohospodářského majetku
Dle usnesení zastupitelstva města č. 69 ze dne 25.10.2011 mělo město předložit společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. záměr města Nového Strašecí směny vodohospodářského majetku – vodovodní infrastruktura v majetku města za kanalizační infrastrukturu v majetku Vodárny Kladno-Mělník, a.s
Dopis byl odeslán 2.11. 2011. Dopis je součástí přílohy k tomuto usnesení.
Dne 9.12.2011 jsme obdrželi odpověď, ve které je uvedeno, že směna majetku je v kompetenci valné hromady VKM. Směna majetku bude zařazena jako bod jednání na příští valné hromadě, která se má konat v květnu 2012. Znalecký posudek vyjadřující ocenění majetku města již byl vyhotoven společností VKM. Bude nutné prověřit jeho aktuálnost k roku 2012 a ocenit majetek, který není součástí tohoto znaleckého posudku (např. některé pozemky).
Dále bude potřebné provést znalecký posudek na majetek společnosti VKM (kanalizační řad a část majetku v čistírně odpadních vod) a to dle stejné metodiky. Poté bude zpracován návrh řešení směny majetku, který bude konzultován s představenstvem společnosti VKM a taktéž bude projednáván v zastupitelstvu města.
 
3) Výzva ve věci užívání kanalizační infrastruktury ve vlastnictví města Nové Strašecí v období od roku 2004 do roku 2011
Dle znaleckého posudku Doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc., soudního znalce pro obor stavebnictví odvětví vodní stavby vyplynulo, že výše obvyklého nájemného za provoz kanalizační infrastruktury v majetku města Nové Strašecí je v průměru 1,5 mil. Kč za rok provozování. Za období od 16.9.2004, kdy započalo užívání kanalizační infrastruktury Středočeskými vodárnami, a.s. (SVAS) do 31.10.2011, kdy bylo užívání ukončeno tím, že byla kanalizační infrastruktura předána zpět městu, se dle znaleckého posudku jedná o částku =10.875.000,-Kč.
SVAS byly požádány ve lhůtě 15 dnů od doručení dopisu o reakci, konkrétně uhrazení náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 10.875.000,- na účet města nebo aby sdělily a vysvětlily své námitky, výhrady a obranu tak, aby se předešlo případnému soudnímu sporu. Ke dni 12.12. 2011 město neobdrželo žádnou odpověď.
 
Dopis společnosti SVAS je součástí přílohy k tomuto usnesení.
 
4) Žádost o dotaci – kalové hospodářství na čistírně odpadních vod
Technické služby jako nový provozovatel čistírny odpadních vod (ČOV) a části kanalizační sítě budou žádat o dotaci ze Středočeského kraje. Předmětem žádosti bude dovybavení ČOV o kalolis, což je zařízení, které odvodňuje (zahušťuje) v čistírně tvořený kal. Produkce nezahuštěného kalu byla v roce 2010 přibližně 1 400 tun. Celé toto množství se odváží fekálním vozem na jinou čistírnu, která je vybavena kalolisem, případně jinou technologií pro zahuštění kalů. Vzhledem ke kapacitě naší čistírny odpadních vod a množství produkovaného kalu jsou náklady jen na dopravu v řádu statisíců ročně, což není zanedbatelná částka. Pokud je žadatel o dotaci provozovatelem, který je vlastněn obcí alespoň z více jak 66 %, o dotaci může provozovatel požádat. Technické služby jsou vlastněny městem ze 100 %, splňují tedy podmínky žadatelnosti.
 
Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 3.246.009,- Kč bez DPH. Dotace by byla ve výši 3.083.000,-Kč a vlastní zdroje 163.009,- Kč což představuje 5% spoluúčast.
 
5) Ekonomický výhled v případě provozování ČOV a kanalizační sítě města
Usnesením zastupitelstva města č. 32 ze dne 28.4.2011 uložilo zastupitelstvo města radě města připravit ekonomický výhled v případě provozování ČOV a kanalizační sítě města. Ekonomickým výhledem se rozumí zpracování kalkulace, která zobrazuje nákladové a výnosové složky provozu ČOV a kanalizace. Vzhledem k tomu, že jsou na území města dva provozovatelé – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (TSNS) a společnost Středočeské vodárny, a.s., je zřejmé, že náklady a výnosy jsou mezi tyto společnosti rozděleny. TSNS provozují ČOV a část kanalizační sítě v majetku města a dalšího vlastníka (lokalita Křivoklátská vyhlídky, kde se podle plánovací smlouvy má kanalizační řad převést na město). SVAS provozují kanalizační řad ve vlastnictví VKM a taktéž dalšího vlastníka (p. Dolejšek, který nemá uzavřenu plánovací smlouvu s městem, ve které by byl závazek převést kanalizační řad na město).
Vzhledem ke složité majetkové a provozní situaci rada města zadala zhotovení odborného znaleckého posudku za účelem posouzení obvyklé ceny stočného pro Město Nové Strašecí, stanovení obvyklých nákladů na provoz stokové sítě a čistírny odpadních vod a stanovení výše nájmu za užívání kanalizace v majetku Města Nové Strašecí. Odborný znalecký posudek vypracoval Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.   (Dipl. S.E. Delft), soudní znalec pro obor stavebnictví odvětví vodní stavby, soudní znalec pro obor vodní hospodářství odvětví čistota vod, autorizovaný inženýr oboru vodohospodářské stavby, člen Asociace čistírenských expertů České republiky, Ústav vodního hospodářství obcí, fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně.
Znalecký posudek byl předložen všem zastupitelům dne 24.11.2011. V odborném znaleckém posudku se uvádí, že cena obvyklá za provozování stokové sítě (ČOV a kanalizace) při ceně stočného ve výši 29,70 bez DPH a vykazovaných fakturovaných 200.750 m3 odpadních vod je ve výši 3.673.000,- Kč za rok. Vybraná částka činí 5.962.275,- Kč za rok. Rozdíl mezi vybranou částkou a cenou za provoz by měla být placena vlastníkům jako nájem za provoz vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o částku 2.289.275,- Kč za rok.
Celková cena kanalizace a ČOV je dle evidence 183.436.850,- Kč. Z toho město Nové Strašecí vlastní 125.800.180,-. Při započítání technologie ČOV ve výši 9.000.000,-, jejíž uvažovaná životnost je 15 let, připadá 75% z výše uvedené částky.
Na základě uvedených kalkulací lze konstatovat, že částka za pronájem infrastruktury v majetku města Nové Strašecí by měla činit minimálně 1,5 mil Kč za rok provozování (bez DPH). V návrhu rozpočtu města 2012 je s touto částkou uvažováno.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í  č. 82
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o vodohospodářské situaci.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
8) Změna OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
OZV č. 4/2011 o místním poplatku za komunální odpad je účinná od 1.3. t.r. a při jejím uplatňování se ukázalo vhodné, některá ustanovení změnit:
1. Splatnost poplatku
Velký počet neplatičů poplatku uvádí jako důvod jeho nezaplacení, že čekají na zaslání platového výměru. MěÚ proto navrhuje doplnit ustanovení čl. 5 o slova „bez vyměření“.
2. Osvobození od poplatku
Novým zákonem o místních poplatcích byl s platností od 1.1.2011 vypuštěn § 16, který umožňoval na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek zcela nebo z části prominout. Jakákoliv úleva, či prominutí poplatku musí být proto dnes upravena výslovně ve vyhlášce vydané obcí. Praxe ukazuje, že častým důvodem takové žádosti je situace, kdy občan města se na tomto trvalém bydlišti nezdržuje a poplatek hradí v jiné obci. Tato úleva se sice přesto praktikuje, ale na doporučení dozorového orgánu je nutné v tomto smyslu vyhlášku doplnit, tedy o tom, že osvobozen je ten poplatník, který pobývá mimo trvalé bydliště a předloží doklad, že poplatek platí v jiné obci.
Rada města svým usnesením č. 374 ze dne 28.11.2011 navrhla zastupitelstvu města změnu OZV č. 4/2011 ke schválení.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 83
Zastupitelstvo města
 
v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2011 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne 15.12.2011 usnesením č. ……. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:
a) v čl. 5 Splatnost poplatku odst. 1 se v prvé řádce za slovo splatný vkládá text …bez vyměření…,
b) v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 1 se vkládá nové písmeno f) tohoto znění:
f) Osoby pobývající mimo trvalé bydliště na základě předložení dokladu o zaplacení
poplatku v jiné obci.
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
9) Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí (ZŠ)
 
V souvislosti se změnami v užívání a správě některých budov ZŠ – „klub“ na Kocourku č.p. 1150 zpět pod město, III. MŠ č.p. 887 v Tovární ulici a škola č.p. 213 (bývalá zvláštní) zpět pod ZŠ – je vhodné též upravit zřizovací listinu ZŠ tak, že v čl. 5 „Vymezení majetku“ by byl vyjmenován nemovitý majetek města, který je svěřen ZŠ k zabezpečení její činnosti. Dnes je v listině pouze odkaz na inventarizaci k 31.12.2008, která není aktuální a jedná se o inventarizaci ZŠ, nikoliv inventarizaci provedenou městem, resp. MěÚ.
Rada města svým usnesením č. 375 ze dne 28.11.2011 navrhla zastupitelstvu města tuto změnu zřizovací listiny základní školy schválit.
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 84
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí tak, že:
 
a) článek 5 se nahrazuje tímto textem:
 
Článek 5
 
5.1.Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek k zabezpečení činnosti organizace:
     a) nemovitý majetek představující stavby č.p. 209 (základní škola) na st.parc.č. 201, č.p.
      213 (základní škola) na st.pac.č. 197, č.p. 1140 (varna a jídelna) na st.parc.č. 64, č.p. 660
     (I. MŠ) na st.parc.č. 756, č.p. 723 (II. MŠ) na st.parc.č. 1145, č.p. 887 (III. MŠ) na
      st.parc.č. 1382 a č.p. 938 (IV. MŠ) na st.parc.č. 1488 a pozemky č. 201, 202/1, 202/2,
     198, 197, 64, 66, 122/3, 756, 419/1, 1145, 29/2, 29/5, 1382, 862/1, 1488 a 217/8 v k.ú.
     Nové Strašecí.
     b) movitý majetek vymezený řádnou inventarizací k 31.12.208
 
5.2. Kromě v tomto článku uvedeného majetku neužívá organizace ke svému hospodaření
       žádný jiný majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele
 
b) v článku 7 se vypouští odstavec 7.5.
 
Pro toto usnesení hlasovali 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
 
10) Prodej bytu č. 972/9 v č.p. 972 Žižkovo nám.
 
Rada města svými usneseními č. 317 ze dne 3.10.2011 schválila zveřejnění záměru prodeje předmětného bytu, který je volný po ukončení nájemního vztahu. Byt byl nabídnut k prodeji také prostřednictvím realitní kanceláře za minimální kupní cenu 1.400.000,- Kč. Jedná se o byt o velikosti 4 + 1 (91,2 m2) ve 3. nadz. podlaží. Realitní kanceláří byl zajištěn kupující – manželé Hrabánkovi, kteří nabízí kupní cenu v požadované výši, kterou uhradí takto: 420.700,- Kč (z toho 50.000,- záloha složená do úschovy realitní kanceláři) do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy a 979.300,- Kč prostřednictvím hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou po podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán až po uhrazení celé kupní smlouvy, do té doby bude kupní smlouva v úschově u prodávajícího – města.
Současně s kupní smlouvou město uzavře zástavní smlouvu na předmětný byt do doby, než kupující nabudou k bytu vlastnické právo. V tom okamžiku závazky ze zástavní smlouvy přejdou na nové vlastníky a město nadále zavazovat nebude.
Rada města svým usnesením č. 376 ze dne 28.11.2011 tento prodej doporučuje ke schválení zastupitelstvem města, neboť výhodnější nabídka dosud učiněna nebyla. S ohledem na nepříznivý pohyb cen na trhu s byty, kdy předmětný byt má původní vybavení a původní okna, se tato kupní cena jeví jako výhodná. Byt již město nabízí k prodeji od začátku roku. Není též pro město výhodné vlastnit v bytovém domě pouze jeden byt, bez jakékoliv možnosti ovlivňovat výši fondu oprava (v roce 2011 1.484,- Kč/měsíc) a ostatní ekonomické, technické i organizační záležitosti v domě. Z kupní ceny obdrží realitní kancelář odměnu ve výši 3,5%.
Se záměrem prodeje tohoto bytu byli seznámeni občané v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích vyvěšením na úřední desce od 24.10.2011.
 
Do rozpravy se zapojili:
Jiří Toužimský – v důvodové zprávě se bavíme o 1.400.000,- Kč, z kupní ceny obdrží realitní kancelář 3,5%, tzn. navýšení nebo z této kupní ceny, pokud se podíváme do kupní smlouvy a sečteme částky  vychází mi jiný součet než je v původním návrhu
 
Poznámka: ve 21:00 starosta města vyhlásil 5 min. přestávku
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 85
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) prodej bytové jednotky, a to bytu č. 972/9 (4+1) v domě č.p. 972 Žižkovo náměstí, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 971 a 972 a pozemku st.parc.č. 1591 v k.ú. Nové Strašecí manželům Janě Hrabánkové a Martinu Hrabánkovi, oba trvale bytem S.K.Neumanna 393, Stochov za kupní cenu 1.400.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
b) zástavu nemovitosti, a to bytové jednotky č. 972/9 (4+1) v domě č.p. 972 Žižkovo náměstí, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 971 a 972 a pozemku st.parc.č. 1591 v k.ú. Nové Strašecí k zajištění pohledávky zástavního věřitele, kterým je Hypoteční banka, a.s. za dlužníky, kterými jsou manželé Jana Hrabánková a Martin Hrabánek ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 979.300,- Kč s tím, že povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupující okamžikem nabytí jejich vlastnického práva k bytové jednotce.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní a zástavní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
11) Různé
 
a)   Podpora činnosti organizací pracujících s mládeží
V rozpočtu města na rok 2011 byla v paragrafu 6409 - příspěvky a granty schválena částka 750.000 Kč. V rámci grantového systému na rok 2011 a na základě žádostí dalších subjektů o podporu (např.DD v Novém Strašecí 50 000,- soubor Čtyřlístek 27.000,- muzeu 12 000,-) byla rozdělena částka 611.022. Je proto možné rozdělit zbývající částku ve výši 138.978, - Kč.
Starostou města byla oslovena sportovní komise, aby stanovila klíč k rozdělení zbývající částky. Komise navrhuje rozdělit tuto částku oddílům a skupinám podle počtu mládežnických družstev. Předseda TJ Sokol dodal počty mládežnických družstev. K těm potom přibyly kulturní spolky pracující s mládeží.
 
 Rozdělení částky 138 978,- Kč navrhuji takto:
a)      Zakoupení multipresu do posilovny v hale Bios – cca 40.000,- Kč.
b)      Částku 98.978 rozdělit mezi tyto skupiny:
 
Junák                                    – 2 skupiny
Taneční soubor Klobouček   – 2 skupiny
Oddíl kopané                        – 6 družstev  
Oddlíl hokejbalu                    – 5 družstev
Oddíl florbalu                         - 4 družstva
Oddíl stolního tenisu             – nový oddíl 1 družstvo
Na jednu skupinu připadne 4.940,- Kč.
 
přidělení těchto příspěvků:
Junák………. 9.800,- Kč
Taneční soubor Klobouček……… 9.800,- Kč
TJ Sokol………… 79.040,- Kč v rozdělení na činnosti oddílu kopané 29.640,- Kč, oddílu hokejbalu 24.700,- Kč, oddílu florbalu 19.760,- Kč a oddílu stolního tenisu 4.940,- Kč
 
Do rozpravy z řad zastupitelů se zapojili:
Jiří Toužimský – nesouhlasí s předloženým rozdělením peněz, jako vedoucí rybářského kroužku nemůže souhlasit s tímto rozdělením, sám osloven nebyl a o rozdělování nic neví, oddíl rybářů nedostal pro děti nic,
Starosta města – kolik mládežnických družstev mají rybáři
Jiří Toužimský – mládežnická družstva nevedou, oddíly jsou rozděleny na 3 kategorie, minimálně 10 dětí do 14 let reprezentuje město na rybářských závodech
Starosta města – je to jeden oddíl, na jeden oddíl částka 4.713,- Kč
Ing. Ryss – v § 6409 příspěvek a granty částka 750.000,- Kč a že se v této částce něco ušetřilo a teprve teď se to rozděluje, úkol pro sportovní komisi bylo rozdělit částku, která se ušetřila na mzdách pana Gengla a rozdělit tuto částku sportovním oddílům a sokolu
Starosta města – mzda Gengla se nerozděluje
Ing. David Ryss – proč sportovní komise dostává úkoly, aby něco vypracovala částečně a pak na zastupitelstvu je vše podáváno úplně jinak, proč se sportovní komise schází, když to odporuje tomu, co se předkládá na zastupitelstvu;  dotaz kolik má členů oddíl tenisu, sportovní komise vůbec neví, že oddíl stolního tenisu tu je, systém přerozdělování peněz je nespravedlivý
Starosta města – všechny navržené oddíly pracují s mládeží, i oddíl stolního tenisu má náklady na dopravu, komise budou znovu osloveny, aby navrhly jak granty rozdělovat
Ing. David Ryss – proč se neudělá skupina lidí a nevypracuje se jednotná metodika na rozdělování peněz, je konec prosince, granty se budou rozdělovat v únoru a zatím nebyla žádná schůzka jak postupovat
Ing. Bechyně – nejdříve potřebujeme vědět kolik členů, oddílů má TJ Sokol, byly jim zaslány tabulky k vyplnění, kde by měly být údaje o skutečných výdajích za uplynulý rok
 
Z řad občanů se do rozpravy zapojil:
Dr.Ing. Pavel Kotyk – v Novém Strašecí je 500 dětí, jejichž volnočasové aktivity, které jsou stejně záslužné jako sport nejsou dotovány vůbec městem, chodí do ZUŠ, rodiče musí vše platit, z příspěvků , které platí rodiče jsou hrazeny energie …sportovní oddíly užívají sportovní zařízení zadarmo a tyto oddíly ještě dostávají adresnou finanční dotaci, tento systém je nevyvážený a byl bych rád, kdyby se rada města i zastupitelstvo města zamyslelo na tím, že tyto děti přímou finanční podporu nedostávají, školné v ZUŠ je filtrem pro rodiny, které si to nemohou dovolit
Ing. David Ryss – neznám nikoho, kdo se v Novém Strašecí věnuje sportu, aby za to bral peníze
 
Poznámka: starosta města v 21:20 vyhlásil 10 min. přestávku pro dohadovací řízení
 
Po přestávce starosta konstatoval, že k dohodě došlo a přistoupilo se k hlasování o původním návrhu usnesení
 
U s n e s e n í č. 86
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přidělení těchto příspěvků:
Junák………. 9.800,- Kč
Taneční soubor Klobouček……… 9.800,- Kč
TJ Sokol………… 79.040,- Kč v rozdělení na činnosti oddílu kopané 29.640,- Kč, oddílu hokejbalu 24.700,- Kč, oddílu florbalu 19.760,- Kč a oddílu stolního tenisu 4.940,- Kč
 
II. s o u h l a s í
 
se zakoupením multipresu do posilovny v hale Bios za cca 40.000,- Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 11 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti, 7 členů se zdrželo hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
Proti: Jiří Toužimský
Zdrželi se: Jiří Drvota, Miloslav Kinkal, Ing. Karel Kestner, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic)
Návrh byl přijat.
 
 
11 b) Stanovení ceny stočného od 1.1.2012
 
V souvislosti se změnou zvýšené sazby DPH z 10% na 14% je potřebné upravit výši stočného od 1.1.2012. Cena bez DPH je ve stejné výši jako v roce 2011.
 
Do rozpravy ze zastupitelů se zapojili:
Ing. Vladimír Hubáček – domnívám se, že se to nemusí schvalovat, DPH je zákona, myslím, že je to zbytečné
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník MěÚ – musíme, neboť konečný spotřebitel je občan a má právo  vědět konečnou cenu
Ing. Vladimír Hubáček – vypukne tedy cenová válka, to je k zamyšlení
Ing. Jan Bureš – cenová válka je subjektivní vnímání, já to tak chápu, říká, že na dalším jednání zastupitelstva města bude předložena nová kalkulace, protože dolaďujeme sporné věci se společností Středočeské vodárny, zpřesněná kalkulace vzejde od technických služeb na příštím zasedání zastupitelstva, cenový rozptyl je 4%, takže jestli to bude cenová válka, to nechť každý zhodnotí sám, v tuto chvíli se v kalkulaci vejdeme, není vůbec žádný problém
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 87
Zastupitelstvo města
 
S c h v a l u j e
 
Stočné od 1.1.2012 ve výši 29,70 Kč bez DPH (33,86 s DPH)/m3.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, 7 členů se hlasování zdrželo.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Miloslav Kinkal, Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Věra Matějovičová, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic)
Návrh byl přijat.
 
 
c) Zpráva o činnosti výboru pro školství, kulturu a sport
 
1) posoudit územní plán města z hlediska školství, kultury a sportu
2) sledovat demografický vývoj
3) zmapovat vztahy město – církve
4) zmapovat kulturní památky a navrhnout způsob jejich využití, případně nutnost oprav
5) zmapovat slavné sportovce města
6) zmapovat slavné kulturní osobnosti ve městě
7) připravit podklady pro grantový systém v roce 2012
 
Výbor pro školství kulturu a sport se sešel celkem třikrát. Byl stanoven plán činnosti a byly řešeny jednotlivé body. K plánu výboru přibyl ještě bod č. 8. Ledování x neledování Na Kocourku 
 
1)Územní plán z hlediska školství
 
Doporučení komise: Nedoporučujeme výstavbu Zóny severozápad, především školu a školku.
Nedoporučujeme zbourání budovy Tesla, v níž sídlí část ZUŠ, a přeměnu pozemku na zeleň.
Komise kulturní a sportovní se nevyjádřily.
 
2) Demografický vývoj Nové Strašecí
 
            Rok 2008 – 67 nově narozených dětí
            Rok 2009 – 63 nově narozených dětí
            Rok 2010 – 70 nově narozených dětí
            Rok 2011 – 58 nově narozených dětí (bez prosince)
3) Vztahy město církev
Vyučování náboženství na ZŠ  2011/2012
začátek   7. 10.   2011
I. skupina     5. – 9. tř. :  pátek       14.00 – 14.45
II. skupina    1.-4. třída  : pátek      14.50 – 15.35
Vyučující : Mgr. Klára Baslíková, nar. 23. 7. 1982, vystudovala obor český jazyk – křesťanská výchova na  Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci rozšiřujícího studia absolvovala rovněž kurs etické výchovy.
Ve šk. r. 2004/2005 pracovala jako pedagogická asistentka na ZŠ nadp. letectva Josefa Františka v Otaslavicích. O rok později nastoupila jako učitelka českého jazyka na ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. Je maminkou tří holčiček:  Anetky 12/2006 a Elišky 5/2008 a Káji 4/2010. V současné době je na mateřské dovolené.
 
-          Město obdrželo grant Středočeského kraje na opravu kaple sv. Izidora. Oprava kaple stála 657.257,- Kč.
-          V letošním roce podalo město grant na restaurování vnitřního oltáře,oltářní mřížky, lavic, kruchty, (ochoz nad vstupem) a instalaci vnitřní mříže.
-          Rada města rozhodla svém 19. zasedání 11. července 2011 přispět částkou 25.000,- na výměnu oken kostela.
-          Město pomáhá s údržbou okolí kostela.(sekání trávy, údržba stromů)
 
4) Zmapovat kulturní památky, navrhnout způsob využití, případně nutnost oprav
 Na území města není příliš kulturních památek. Šlo by mluvit o dvou kostelích, o staré radnici.
   
Do římskokatolického kostela se v posledních 10ti letech hodně investovalo na úrovni jednotek milionů korun (detaily bylo možné zhlédnout při akci Noc kostelů). Zbývají velké akce:
- generální rekonstrukce hlavního oltáře za cca 1-2mil.Kč
- výměna velkých oken v lodi za cca 500tis.Kč.
- opravy dřevěných podlah v bočních lodích (100tis.Kč).
- údržba varhan napadených červotočem – není stanoven odhad
 
Veřejný prostor kolem kostela.
 
Parcela je farní, prostor je veřejný. Potřeboval by dosázet stromy a dodělat terénní úpravy. Vchod od kostela je ve špatném stavu stejně jako nájezd pro a pohřební auto ke kostelu. Rozpadá se stodola k faře a je tu i prostor.
 
Na budově staré radnice probíhá komplexní průzkum (statika, krov, střecha , cenový výhled)
 
Body č. 5 a 6 jsou součástí zvláštních příloh.
 
7) Připravit podklady pro grantový systém
 
Byla oslovena kulturní komise, která vypracovává svůj návrh grantového systému
Se svým návrhem bude oslovena i sportovní komise. (Dosud k tomu nedošlo, protože vedoucí sportovní komise Martin Hrbek abdikoval na svou funkci.)
Městské granty pro rok 2012 budou vyhlášeny v únoru 2012
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 88
Zastupitestvo města
 
b e r e n a v ě d o m í
 
Zprávu o činnosti výboru pro školství, kulturu a sport.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
d) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č.63 ze dne 12.12.2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
 
Záležitosti kanalizace, vodovodu a ČOV jsou předmětem samostatné informace.
 
Projekty „Kaple sv. Izidora – udržovací práce“, „Parkové úpravy na Žižkově náměstí a v Atrové ulici“ a „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra“ jsou dokončeny. 
 
Dne 26.1.2011 byly podány žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje na projekty:
„Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ a „Florbal – moderní sport“. Zatím dle telefonické informace tyto projekty nebyly vybrány k financování.
 
Projekt „Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad“, kde rada Fondu ASEKOL   rozhodla o podpoře tohoto projektu částkou 60 000,- Kč je dokončen.
 
Rada města na svém jednání dne 12.12.2011 rozhodla o podání těchto žádostí z fondů Středočeského kraje:
-          „Nové Strašecí - kaple sv. Isidora – obnova oltáře a dřevěných prvků, instalace vnitřní mříže“ – předběžný odhad nákladů 882.040,- Kč, spoluúčast města 5 % , tj. 44 102 Kč.
-          „Aktivní odpočinek pro seniory“ – předběžný odhad nákladů 51.000,- Kč, spoluúčast města 5 % , tj. 2 550 Kč.
-          „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“ – předběžný odhad nákladů 94.812,- Kč, spoluúčast města 5 %, tj. 4 741 Kč.
-          „Vodovod – Nové Strašecí – řad L - Rudská“ – předběžný odhad nákladů 3.020.450,- Kč, spoluúčast města 5 % , tj. 151 023 Kč.
-          „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“ – předběžný odhad nákladů 201.830,- Kč, spoluúčast města 5 % , tj. 10 092 Kč.
-          „Dovybavení posilovny v hale BIOS“ – předběžný odhad nákladů 102.381,- Kč, spoluúčast města 5 % , tj. 5 121 Kč.
-          „Vybavení sektoru pro skok vysoký“ – předběžný odhad nákladů 95.000,- Kč, spoluúčast města 5 % , tj. 4 750 Kč.
 
Příloha: zpráva pro ZM z 25.10.2011
 
Do rozpravy z řad zastupitelů se zapojili:
Jižří Toužimský – požadavek, aby byly v důvodové zprávy předběžné odhady nákladů , abychom věděli kolik dostaneme celkovou dotaci
Ing. Pavel Vaic – jsou vyhlášeny dotační tituly, které nám úplně nevyhovují, musíme brát to co je vyhlášené
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 89
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
 Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková.)
 
 
8) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů přihlásili:
Ing. Pavel Vaic – na minulém zasedání zastupitelstva jsem žádal o rozbor užití parkovného, jestli ten materiál je, pokud není žádám o předložení na příštím ZM
Starosta města – bude uvedeno v zápisu, materiál bude na dalším ZM předložen
                                                                                                                     
Do diskuse se z řad občanů zapojili:
Dr. Ing. Pavel Kotyk – ještě se vrátím k projednávání ÚP, zazněla tam celá řada vážných záležitostí, takže, kromě zvážení politické odpovědnosti bývalých radních, což nechám na jejich svědomí, zaujala mě informace z e-mailu doc. Horkého, že se v poslední době realizovala celá řada staveb v rozporu s platným územním plánem, byl bych rád, kdyby tato záležitost nezapadla, kdyby byla vyšetřena, jestli se zakládá na pravdě, nebo nikoli
Ing. Marie Králová – tato informace se nezakládá na pravdě, v rozporu s územním plánem nebyla povolena ani jediná stavba, to si nemůžeme dovolit
Dr. Ing. Pavel Kotyk – to jsem se uklidnil, jsem rád že to zaznělo veřejně, že se to nezakládá na pravdě, pan doc.ing. Horký je zřejmě lhář
Ing. Marie Králová, takto bych to neřekla, možná to špatně naformuloval
p. Štěpánek, Křivoklátská – mám dotaz zda město počítá s tím, když zavedla nová vyhláška o svozu odpadů, zda je má částku na likvidaci černých skládek, které nám rostou kolem města, můžu doložit fotograficky
Václav Horáček – v rozpočtu je na to pamatováno
Jiří Toužimský – k panu Štěpánkovi, pokud se dozví o nějaké skládce má dát vědět do TS nebo na město okamžitě, ať se to ví včas, ať se to nerozšiřuje
Ing. Jan Bureš – co se týká Lady, tak probíhá každoročně úklid, co se týká černých skládek je to nepříjemní záležitost, myslím, že je dostatečně prezentováno na stránkách TS, tak na stránkách města, v měsíčníku, odpad je možné odvážet do sběrného dvora s TS, nerozumím tomu, že někdo vyváží odpad např. do lesa, když ho může odvézt zdarma do TS, město má mechanismy jak odpad likvidovat, jen ne všichni občané toho využívají
Jiří Toužimský – ještě reakce na pana Štěpánka, vybavuje se mi ještě další problém a to jsou feťáci, kteří se zdržují nahoře na kopci jsou tam pet lahve, stříkačky, není to jen černá skládka, ale na toto byl měl odpovědět velitel MěP Martin Novák, který by o tom měl vědět, kde pod viaduktem u Kinkalů z auta např. vypadne pet lahev, je to problém, bude se tím zabývat jak rada tak zastupitelstvo a docela se to rozmáhá
p. Štěpánek – je to přesně to místo co říkal pan Toužimský, městkou policii tam vídám, zajíždí tam a kontroluje to
Martin Novák, velitel MěP - o skládce víme, je znám původce, něco se vyřídilo blokově, něco půjde do komise, pokud jde o drogy my můžeme lidi jen ztotožnit, vůbec se s nimi o tom nebavit a posíláme to kam patří, žádná opatření neprovádíme, protože to žádná uniformovaná složka ať MěP či státní policie to neumí, informace jdou dál, nám zákon ani neumožňuje jak řešit feťáky
p. Štěpánek – v čím majetku je průjezdná komunikace městem, od Benziny na Rynholec
starosta města – silnice je krajská
p. Štěpánek – silnice je hodně využívána kamiony, lze dát zákaz vjezdu kamionů do města
Martin Novák, MěP – o tomto problému víme, po zavedení mýtných bran, se počet kamionů zvýšil, odborem dopravy nám bylo sděleno, že to zakázat nemůžeme,
Radek Hondl – ještě bych se vrátil k projednávání ÚP, kdy Ing. dykastová sdělila, že došlo k procedurálním chybám na úřadě, tak se ptám, co bude následovat až někdo z občanů, který čekal 6 let, investoval do toho peníze, na nás podá žalobu, počítá někdo s touto variantou, je někomu jasné , že k tomuto může dojít, budou zde proinvestované peníze, bylo řečeno, že se jednalo o pochybení úředníků MěÚ, bude se nějakým způsobem zkoumat adresnost tohoto pochybení, co se s tím bude dělat
Starosta města – tuto informace jsem slyšel poprvé v pondělí, dnes podruhé, nechte mi nějaký čas
Radek Hondl – byl bych rád kdybyste dodržoval lhůtu 30 dní
Bc. Pavel Novák – já se nedomnívám, že by občan mohl požadovat náhradu škody za to, že nebyl schválen ÚP, protože je to ve výhradní kompetenci zastupitelstva města, zastupitelstvo města se v konečném důsledku rozhoduje tak či onak, nikdo nemůže dopředu předpokládat, že jeho záměr bude schválen, bylo to popření demokracie, někdo by si dal vypracovat záměr a pak by se soudil o to, že ho někdo zmařil
                                                                                                                     
13) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání ve 22:00 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy a popřál všem šťastné a pohodové Vánoce a mnoho štěstí do nového roku.
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
 Ing. Karel Kestner
 
 
Ing. David Ryss
           
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                                                        Mgr. Karel Filip  v.r.
   místostarostka města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Zlatuše Dušková 21.12.2011

2. 1. 2012 Zobrazit méně

Stránka