Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 12. zastupitelstva města ze dne 28.6.2012

.
Z Á P I S
 
z 12. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 28. 6. 2012 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:    19 členů zastupitelstva města 
                      28 občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.         Zahájení
2.         Kontrola usnesení
3.         Rozpočtová opatření za období V.-VI./2012
4.         Čerpání z  vodohospodářského fondu
5.         Granty 2012
6.         Návrh na vystoupení ze svazku obcí Kanalizace a voda
            Křivoklátsko
7.         Schválení Plánu odpadového hospodářství města
8.         Plánovací smlouva na lokalitu „V Nádavkách“ – zástavba RD
9.         Návrh na převod části pozemku parc.č. 1320/4 do vlastnictví města
10.       Prodej pozemku parc.č. 1721
11.       Zpráva o připojení Mšeckých Žehrovic na kanalizaci Nové Strašecí
12.       Rekonstrukce ulice Fortna
13.       Různé
14.       Diskuse
15.       Závěr
 
          
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Videmannovou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 17  členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluveni z jednání jsou MUDr. Zdeňka Stehlíková a p. Miloslav Kinkal. Za pozdější příchod jsou omluveni Mgr. Richard Spiegl a Ing. Jiří Zelenka.
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
Návrh byl přijat.
 
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Dr. Ing. Jana Kleindiensta jako předsedu,
Ing. Pavla Vaice  a p. Jiřího Toužimského  jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
Návrh byl přijat.
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města Bc. Pavla Nováka
a Ing. Věru Matějovičovou.
Pro tento návrh hlasovalo 17 členů zastupitelstva města,
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Ing. Janem Bechyně a Ing. Pavlem Vaicem bez připomínek.
 
 
2) Kontrola usnesení
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Nedokončená část komunikace Na Spravedlnosti se nachází na pozemku parc.č. 190/7
o výměře 547 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxx, dále na pozemku parc.č. 190/11 o výměře 445 m2 ve vlastnictví města, a pozemku parc.č. 190/10 o výměře 202 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx V roce 2009 byla obnovena jednání s manželi xxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxx o dostavbě komunikace. Po zajištění cenových nabídek firem STRABAG,a.s., ČNES, a.s., Froněk, s.r.o. a Čestav, s.r.o., na základě následných jednání s ČNES,a.s.
a RNDr. Janem Pašavou, CSc., a dle projednání v radě města dne 28. 11. 2011 bylo uloženo tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dokončení projektové dokumentace na část komunikace Na Spravedlnosti a zajistit vydání stavebního povolení, jako podkladů pro společné výběrové řízení. Ing. Josef Bureš zpracovává PD, termín dokončení do 30. 6. 2012.
 
20. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. 4. 2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3
v kat. území Nové Strašecí spol. Edesa, s.r.o., a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Spol. Edesa následně prodala tři z pěti řadových domů a požádala o změnu kupní smlouvy. Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010
Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel
ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Žádost byla předána PFČR, pracoviště Rakovník
dne 4. 8. 2010. Z důvodu reorganizace a zrušení pracoviště v Rakovníku, nebyla zatím žádost vyřízena a smlouvy připraveny. Bylo kontaktováno nové pracoviště PFČR, které bude žádosti obcí o převod pozemků postupně vyřizovat. K 18. 6. 2012 stav nezměněn.
 
            3. zasedání zastupitelstva města konané dne 28. 4. 2011
Usnesení č. 31 – Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010 – splněno, přechází pod usnesení č. 103
Zastupitelstvo města schválilo celoroční hospodaření města s výhradami a uložilo tajemníkovi MěÚ prostřednictvím hlavní inventarizační komise zajistit při inventarizaci majetku
a závazků dodržování příslušných ustanovení zákona o účetnictví a dále prostřednictvím vedoucích odborů MěÚ zahájit práce na vydefinování majetku vedeného na podrozvahovém účtu 903 a případně zajistit potřebné úkony, které povedou k začlenění tohoto majetku
do řádné majetkové evidence města. Inventarizace ukončena a probíhá postupné začleňování majetku z podrozvahového účtu.
 
                        4. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2011
Usnesení č. 50 – Prodej pozemku z vlastnictví města - trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2605 p. xxxxxxxxxxxx a uložilo starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva bude připravena po dodání geometrického plánu. Vzhledem k úmrtí žadatele bude možno prodej pozemku dokončit až po projednání dědictví. K 18. 6. 2012 stav nezměněn.
 
            6. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. 10. 2011
Usnesení č. 69 – Záměr směny vodohospodářského majetku v majetku města se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. - splněno
Zastupitelstvo města schválilo předložit společnosti VKM záměr města Nového Strašecí směny vodohospodářského majetku – vodovodní infrastruktury v majetku města za kanalizační infrastrukturu v majetku VKM a uložilo tajemníkovi MěÚ v případě souhlasu
ze strany VKM objednat znalecký posudek ocenění majetku v kanalizační infrastruktuře v majetku města jako podklad pro vzájemné vypořádání majetku. Znalecké posudky jsou vypracovány. Zastupitelstvo města schválilo návrh směnné smlouvy.
 
7. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 11. 2011
Usnesení č. 76 – Převod pozemků do a z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním komunikace Křivoklátská - splněno
Zastupitelstvo města schválilo směnu částí pozemků –parc.č. 314/18 z vlastnictví xxxxxxxxx do vlastnictví města, parc.č. 314/4 z vlastnictví města do vlastnictví xxxxxxxxx, s finančním doplatkem ve výši 400,-Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků a uložilo starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. xxxxxxx zajišťuje zpracování příslušného geometrického plánu. Geometrický plán byl v 6/2012 předán OI a xxxxxxxx smlouvu podepsal.
 
            10. zastupitelstvo města ze dne 26. 4. 2012
Usnesení č. 103 – Zpráva o závěrečném účtu za rok 2011 - trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením města za rok 2011 bez výhrad a uložilo tajemníkovi MěÚ prostřednictvím vedoucích odboru OI, OV a OF nadále pokračovat v pracích na vydefinování majetku vedeného na podrozvahovém účtu 903 a případně zajistit potřebné úkony, které povedou k začlenění tohoto majetku do majetkové evidence města.
 
            10. zastupitelstvo města ze dne 26. 4. 2012 
Usnesení č. 104 – Prodej částí pozemku parc.č. 314/8 v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví města- splněno
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 314/23, 314/24 a st.p. 2620 manželům Šímovým a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Smlouva byla 2. 5. 2012 uzavřena a k 15. 5. zapsána do katastru nemovitostí.
 
            10. zastupitelstvo města ze dne 26. 4. 2012
Usnesení č. 108 – Rekonstrukce části komunikace Al.Jiráska – splněno
Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucích darovacích smlouvách uzavřené dne 7. 3. 2005 ve znění dodatků č. 1 a 2 s p. Dolejškem, kterým se upřesňuje předmět smlouvy tak, že v ulici Sukova k úrovni domu čp. 1235 bude dokončen asfaltový povrch druhou vrstvou a ve zbývající části ulice na západ od domu čp. 1235 bude komunikace dobudována s jednou asfaltovou vrstvou. Krajové obrubníky a zelené pásy budou dobudovány zcela a dále schválilo rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků v objemu 215 ti.Kč z § 2212 silnice na § 2219 chodníky. Dodatek č. 3 byl podepsán.
 
            11. zastupitelstvo města ze dne 21. 5. 2012
Usnesení č. 111 – Plánovací smlouva na lokalitu „V Hořejších hlavách“- splněno
Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu se spol. AR auto, s.r.o. na lokalitu
„V Hořejších hlavách“, stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní
a technické infrastruktury a uložilo starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
 
            11. zastupitelstvo města ze dne 21. 5. 2012
Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá
Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.
 
            11. zastupitelstvo města ze dne 21. 5. 2012
Usnesení č. 113 – Podpora přijetí novely Zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům - splněno
Zastupitelstvo města podporuje přijetí této novely zákona a navrhuje, aby každá volební strana s přítomností v zastupitelstvu kontaktovala své zástupce v Parlamentu ČR a projevila zájem o schválení novely zákona RUD, dále aby starosta města kontaktoval elektronickou formou ostatní starosty v regionu a předložil jim text usnesení s přáním, aby i oni se na svých zastupitelstvech obcí zabývali touto tématikou a případně přijali podobná usnesení, a dále
aby zástupci volebních stran a starosta předložili na příštím zastupitelstvu výsledky reakcí kontaktovaných členů Parlamentu ČR a reakcí starostů našeho regionu. Výsledky byly předloženy zastupitelům města.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo 
 
U s n e s e n í č. 114
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období V. – VI./2012
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
   a) Přijetí neinvestičních a investičních dotací od kraje.
 
   b) Pokrytí navýšených rozpočtových výdajům na paragrafech:
          2223 Bezpečnost silničního provozu,
          2321 Odvádění a čištění odpadních vod,
          3113 Základní škola,
          6171 Činnost místní správy.
 
   c) Převody mezi §§ z důvodu realizace projektových prací.
 
   d) Úpravu rozpočtu z důvodu legislativních změn.
 
Rozpočtová opatření V.-VI../2012 byla projednána na zasedání FV a RM s tím, že je tyto
orgány doporučují ZM ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Pavel Vaic – klub zastupitelů ODS má problém s § 2321 oddíl 2 výdaje – právní a poradenské služby pro Mgr. Šocovou. Ing. Pavel Vaic požádal uvést do zápisu: „Požadujeme, jak bylo provedeno výběrové řízení na právního zástupce města v této záležitosti a kolik mu bylo dodnes zaplaceno“.
Dále máme problém s položkou zpracování studie obnovy zeleně – za nás již projekt zpracován byl, dochází zde k duplicitě.
Starosta města – celková částka pro Mgr. Šocovou je uvedena v rozpočtových opatřeních, je to částka 198.156,-Kč.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
 
U s n e s e n í    č. 115
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 rozpočtová opatření za období V.-VI./2012
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   V. -VI./2012
 
I. PŘÍJMY                                                                                                                           v tis. Kč
 
      Přijaté dotace
         
          pol. 4113 – Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (Státní fond ŽP)                         12,400
        - Jedná se o 10% pozastávku dotace na obnovu lipové aleje v Nádražní ulici,
          (pozn.: Uvedená akce byla již zafinancována v plném rozsahu, z tohoto důvodu
           budou obdržené finanční prostředky ponechány na základním běžném účtu).
 
       pol. 4122 – Neinvestiční transfery od kraje                                                                   166,206
        - Neinvestiční dotace z programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“                   147,220
          (pozn.: žadatelem dotace je přímo základní škola; přesná částka = 147.219,88 Kč)
        - Doplatek části dotace na akci „regenerace veřejných prostranství“                            18,986
                    (pozn.: Uvedená akce byla zafinancována v plném rozsahu již v roce 2011,
                      z tohoto důvodu bude zbývající část dotace ponechána na základním
                      běžném účtu).
 
        pol. 4222 – Investiční transfer od kraje 
         - Investiční dotace z programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“                            65 
           (pozn.: žadatelem dotace je přímo základní škola)                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  II. VÝDAJE  
 
    a) výdaje spojené s přijetím dotací
 
     § 3113 Základní škola                                                                                                    212,220
         pol. 5336 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci                                  147,220
         pol. 6351 Investiční transfer                                                                                           65
 
 
 
    b) navýšení rozpočtovaných výdajů
 
     § 2223 Bezpečnost silničního provozu                                                                                    59
          pol. 5169 ostatní služby - vyznačení vodorovného dopravního značení přechodů pro
          chodce (cenová nabídka od firmy ADSUM = 58.311,- Kč).
              
      § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod  
          pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby za měsíce březen a duben 2012       100                                                 
                           Výdaje za právní služby na základě uzavřené mandátní smlouvy s Advokátní
                           kanceláří - Mgr. Šocová (od 1.1. do 31.5.2012 celkem 198.156,- Kč).
 
      § 3113 Základní škola
          pol. 5240 Neinvestiční nedotační transfer od zřizovatele                                                    18
                          Peněžní ocenění od města za třídění sběru žáky ZŠ.
 
        § 6171 Činnost místní správy
          pol. 6121 Budovy, stavby – projektové dokumentace                                                       200 
                          Na tomto paragrafu a položce byly rozpočtovány pro letošní rok finanční
                          prostředky v objemu 400 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu
                          dni je již zapojeno z této částky 348.800,- Kč, je nezbyté tuto položku posílit,
                          aby bylo možné profinancovat další projekty ve zbývající části roku 2012. 
          Poznámka: Odboru investic byly uloženy úkoly, které nelze splnit bez posílení tohoto
                             paragrafu. Jedná se vypracování projektů na tyto akce:
                               - autobusová zastávka v Karlovarské ulici,
                               - zpracování studie obnovy zeleně v Křivoklátském sídlišti,
                               - parkoviště pod poliklinikou – dokumentace pro stavební povolení,
                               - úprava parkoviště u Sokolovny,
                               - stavební úpravy v objektu NKC,
                               - projekty na doplnění veřejného osvětlení,
                               - variantní řešení případného přesunu PČR a MP z objektu čp. 550.
                         
 III. PŘEVODY MEZI §§
 
     § 6171 Činnost místní správy
          pol. 6121 Budovy, stavby – projektová dokumentace                                             - 348,800
 
        § 2212 Silnice
          pol. 6121 Budovy, stavby – PD „dokončení ulice Na Spravedlnosti“                                42
                          Dle smlouvy o dílo usnesení RM č. 509 ze dne 23.4.2012.
   
     § 3113 Základní škola 
         pol. 5166 Konzultační, poradenské služby                                                                         108 
                        Dopracovaní projektové dokumentace- zateplení mateřských škol
                        od firmy DEKPROJEKT.
         pol. 6121 Budovy, stavby                                                                                                   144  
                        Zpracování technických podkladů pro žádost o podporu z programu
                        OPŽP od firmy SEVEN.    
 
     § 3639 Komunální hospodářství                                                                                                
         pol. 6121 Budovy, stavby                                                                                                     20
                        Zpracování projektové dokumentace parkoviště v areálu polikliniky
                        od firmy ing. LIBOR KŘIŽÁK.
 
     § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
         pol. 6121 Budovy, stavby                                                                                                  34,8
                        Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci parku u kaple
                        s. Isidora od firmy ing. JOSEF BUREŠ.
 
 
 IV. ÚPRAVA ROZPOČTU Z  DŮVODU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN
 
        pol. 2451 Splátky půjčených prostředků                                                                                300 
     § 3639 Komunální hospodářství, pol. 2451 – splátky půjčených prostředků                      - 300
     (pozn.: Jedná se o 1. splátku půjčky v roce 2012 poskytnutou v r. 2011 Technickým službám).
 
     pol. 1347 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (SR = 650 tis. Kč)         - 500
                     Uvedený místní poplatek je od 1.1.2012 zrušen. Na této položce je příjem
                     k 31.5.2012 ve výši 150.315,- Kč. V daném případě se jedná o doměření
                     poplatku z r. 2011.                       
     pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (SR = 250 tis. Kč)                                     - 100
     pol. 1355 Odvod z výherních hracích automatů a jiných technických zařízení                                          
                     Jedná se o novou položku (SR = 0 tis. Kč)                                                          3 000 
     pol. 1361 Správní poplatky (SR = 900 tis. Kč)                                                                    - 500 
     U rozpočtových opatření provedených v důsledku legislativních změn je reálný předpoklad
     navýšení rozpočtovaných příjmů v roce 2012 o částku 1 900 tis. Kč.
     
     Poznámka: Uvedená rozpočtová opatření u této skupiny daňových příjmů je nezbytné
                        provést z důvodu legislativních změn zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a
                        jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva
                        financí č. 96/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové
                        skladbě ve znění pozdějších předpisů.
                                                                            
     třída 8 Financování
 
               pol.: 8115 Změna stavu prostředků na bankovním účtu                                               377                                     
                                  Navýšení výdajů na: § 2223 Bezpečnost silničního provozu v objemu
                                  59 tis. Kč, na § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod v objemu
                                  100 tis. Kč, na § 3113 Základní škola v objemu 18 tis. Kč a na § 6171
                                  Činnost místní správy v objemu 200 tis. Kč bude pokryto ze základního 
                                  běžného účtu. Celkem = 377 tis. Kč.
                            Poznámka.: k 31. 5. 2012 činil zůstatek na základním běžném účtu = 9,285.799,37 Kč.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic)
 
                                 .
 
 
 
 
 
 
4) Úhrada nákladů na nutné opravy vodohospodářské infrastruktury v přečerpávací stanici U stadionu a čistírně odpadních vod z vodohospodářského fondu
 
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. dne 1. 11. 2011 převzala provozování kanalizačních stok a ČOV v majetku města. Již před převzetím bylo zastupitelstva města informováno o skutečnosti, že vodohospodářský majetek ve vlastnictví města nebyl řádně spravován. Přečerpávací stanice u Učiliště a ČOV jsou ve špatném technickém stavu a je nutné jejich další provoz řešit opravami. Veškeré provedené opravy ( v této důvodové zprávě) zajistily TSNS buď svými vlastními výrobními prostředky, a nebo dodavatelsky.
 
Jednalo se o:
1.)
Výměna čerpadla v přečerpávací stanici u Učiliště.
Původní čerpadlo, které bylo v majetku SVAS a za které město platilo měsíční nájemné ve výši 3.700,- Kč bylo SVASu vráceno ( resp. čerpadlo přestalo fungovat a bylo nutné řešit, zda-li si čerpadlo opět pronajmout nebo pořídit čerpadlo vlastní). Místo starého nefunkčního čerpadla, ze kterého město platilo nájemné, se dalo čerpadlo nové. Nové čerpadlo se pořídilo v ceně 62 tis Kč. Pořízení nového čerpadla bylo žádoucí i s ohledem na výši nájemného. Nové čerpadlo odpovídá nájemnému v délce 1,5 roku. Dále se vyčistila celá přečerpávací stanice, opravena byla zpětná klapka a byl proveden proplach kanalizace od Učiliště až po ulici Sportovní. Přečerpávací stanice je funkční. Odpovědný pracovník TSNS pravidelně kontroluje její provoz.
2.)
Výroba česlí za oddělovači a oprava strojních česlí.
a.) česle za oddělovači
Při jakémkoli dešti dochází k oddělování dešťové vody spolu s odpadními vodami do Novostrašeckého potoka a tím dochází k zanášení potoka hrubými nečistotami z domácností. Tento biologický odpad pak zanáší první 2 rybníčky a dále se usazuje na břehu Novostrašeckého potoka. Dochází k procesu tlení, které negativně ovlivňuje prostředí v blízkém okolí. Z toho důvodu byly vyrobeny dvoje zachytávací rošty (česle), aby se hrubé nečistoty zachytávaly před vstupem do potoka a následně se mechanicky odstranily a zlikvidovaly na skládce EKOLOGIE. Vyrobené a zabudované česle plní svůj účel, tedy převážná část biologického odpadu je zachycována. Česle po dešti pravidelně čistí obsluha ČOV
 
b.) Strojní česle
Prohlídkou technologických zařízení na ČOV bylo zjištěno, že strojní česle mají „vylámané“
lamely a je nutné provést jejich doplnění. S ohledem na skutečnost, že strojní česle jsou „prý“ jediné v republice musela dodavatelská firma nové lamely vyrobit ( upravit ) na míru a provést jejich výměnu. Vyměněno bylo 130 kusů lamel. Podle jejich vyjádření se za dobu provozu česlí žádná výměna nebo oprava neprováděla. ( cca 10 – 12 let ). Následkem absence lamel v takovém množství je ( byla ) skutečnost, že do ČOV proniká ( pronikalo ) větší množství biologického materiálu a dochází ( docházelo ) k zhoršení účinnosti a tím i požadovaných parametrů ČOV
Návrh na čerpání prostředků z fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu a udržování vodohospodářského majetku města projednala rada města dne 20. 6. 2012 a usnesením č. 560 ho doporučila zastupitelstvu ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Vladimír Hubáček- k 31. 5. 2012 nebyla na fondu ani koruna. Kdy to bylo zaplaceno a jaká částka přišla?
p. Václav Horáček- peníze byly zaslány po posledním jednání rady města, byla zaslána částka 240tis.Kč.
Ing. Vladimír Hubáček- pokud toto odsouhlasíme, porušujeme tím zákon o účetnictví, tyto položky nejsou ničím doloženy. Dostalo města nějaký detailní rozpis položek?
p. Václav Horáček- zatím jsme detailní rozpis nedostali, ale starosta města již psal do TSNS dopis, aby to bylo na město doloženo.
Ing. Vladimír Hubáček – navrhuji tento bod odložit. Považuji to za ne dobře předložený materiál, proto nebudu souhlasit.
Bc. Pavel Novák – rozpočtové změny schvalujeme též bez dokladů
Ing. Jan Bureš – faktura vznikne poté, co to případně schválí zastupitelstvo města.
p. Václav Horáček – usnesení k tomuto je zbytečné, máme schválen statut fondu na rekonstrukce, které budou uvolňovány. Finanční odbor chce pouze tento rozpis doložit finančními doklady dle zákona o účetnictví.
Dr. Ing. Jan Kleindienst- když jsme fond zakládali, podmiňovali jsme to tím, že toto bude schvalovat zastupitelstvo města.
Ing. Jan Bechyně – o použití fondu má rozhodovat zastupitelstvo města, ale pokud vznikne havárie, prvotní je ji odstranit a teprve poté to bude projednávat zastupitelstvo města. Účetní doklady budou mít vše, co mít mají.
Ing. Vladimír Hubáček – pokud finanční odbor dostane účetní doklady, není problém to následně proplatit
Ing. Karel Kestner – zastupitelé schvalují rámcově peníze na likvidaci havárie, kontrola účetních dokladů proběhne již na úrovni úředníků města
 
 
Poznámka: v 18:35 hod. starosta města vyhlásil 5 min. přestávku
 
 
Po přestávce návrhová komise přednesla návrh na upravené usnesení, kterým by
zastupitelstvo města souhlasilo s úhradou nákladů na opravy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města - přečerpávací stanice a čistírny odpadních vod v odhadované výši 230.000,-Kč s DPH z Fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu a udržování vodohospodářského majetku. Toto za předpokladu, že vynaložené prostředky budou řádně doloženy účetními doklady ve smyslu ust. § 11 zákona o účetnictví.
 
Bc. Pavel Novák – přečetl § 11 zákona o účetnictví – účetní doklady
p. Miloslav Pelc – varuje před touto praxí, aby v usneseních byly odkazy na zákony. Nedávejme to tam, je to jasné, že vše musí být doloženo a řádně vyúčtováno.
Ing. Jan Bechyně – mohli bychom též uvést, že to musí být v souladu se směrnicí oběhu účetních dokladů, apod.
Ing. Věra Matějovičová – je to byrokratický přístup. V původním usnesení byla částka 225 tis., nyní najednou schvalujeme částku 230tis.
Dr. Ing. Jan Kleindienst- jsou to odhadované náklady, skutečné náklady vyjdou zřejmě na částku, která byla původně uvedena.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 116
Zastupitelstvo města
 
 s o u h l a s í
 
s úhradou nákladů na opravy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města - přečerpávací stanice a čistírny odpadních vod v odhadované výši 230.000,-Kč s DPH z Fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu a udržování vodohospodářského majetku. Toto za předpokladu, že vynaložené prostředky budou řádně doloženy účetními doklady.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský, Jiří Verner,
Zdrželi se: Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
5) Městské granty 2012
 
Do městských grantů 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí do všech vyhlášených témat . Grantová komise navrhla nepodpořit 13 žádostí, důvody byly následující: nedodržení grantových témat, chybné kalkulace, nereálně navýšené kalkulace, chybně a nedostatečně vyplněná žádost a z  toho plynoucí malý počet získaných bodů. Zbývající žádosti hodnotila komise podle schválených zásad , tj. posoudila splnění kvalifikačních kritérií a bodově ohodnotila obsah, efektivitu a přiměřenost rozpočtu a zkušenosti se žadatelem. Podle počtu bodů doporučila příspěvek takto: nad 75 bodů …. 100% podpora, 61 – 74 bodů…. 70% podpora, 40 - 60 bodů….. 50% podpora, méně než 40 bodů…. nepodpořit.
 Příspěvek pro soutěže mládežnických sportovních oddílů byl řešen takto: na základě předloženého rozpisu soutěží byla určena kilometrová vzdálenost do míst utkání podle internetu a vynásobena částkou 18,- Kč, dále byla přidána částka na čekání autobusu 100,- Kč na hodinu. Podle počtu domácích utkání byla přidána částka na rozhodčí.
Schválená rozpočtovaná částka pro příspěvky a granty 2012 (§ 6409) je 550.000 Kč. Zaslané požadavky subjektů na grantové příspěvky činí 968.779,- Kč. Po projednání na základě doporučení grantové komise rada města schválila ve své kompetenci grantové příspěvky žádajícím subjektům ve výši 194.400,- Kč .
Dále rada doporučuje zastupitelstvu města schválit grantové příspěvky TJ Sokol Nové Strašecí v celkové výši 113.300,- Kč a HBC Nové Strašecí ve výši 77.500,- Kč pro podporu účasti mládeže v soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města. Část prostředků navrhuje rada ponechat na druhé kolo žádostí pro podzimní soutěž mládežnických sportovních oddílů. Termín podání žádostí pro druhou část je od 1. 8.2012 do31. 8. 2012.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 117
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
1) Grantový příspěvek na rok 2012 TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 113. 300,- Kč. Příspěvek
je účelově přidělený sportovním oddílům: kopané   44.000,- Kč na činnost mládeže, florbalu 69.300,- na činnost mládeže.
2) Grantový příspěvek na rok 2012 HBC Nové Strašecí ve výši 77.500,- Kč. Příspěvek
je účelově přidělený takto 56.300,- Kč na činnost mládeže, 7.700,- Kč na hokejbalový turnaj
„O pohár města“, 3500,- Kč na turnaj starších žáků, 10.000,- Kč na soustředění žáků a přípravky.
2) Čerpání grantového příspěvku na rok 2012 v plné výši od 29. 6. 2012.
 
II.  u k l á d á
 
místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ připravit smlouvy na čerpání grantového příspěvku a ve spolupráci s vedoucím FO MěÚ zajistit proplacení finančních
prostředků a kontrolu jejich správného čerpání do 31. 1. 2013
 
Pro toto usnesení hlasovalo 17 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
6) Návrh na vystoupení města ze svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko
 
Město Nové Strašecí je jako jeden ze zakládajících členů, členem dobrovolného svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko od 18. 8. 2006 (usnesení zastupitelstva města č. 266
ze dne 29. 6. 2006). Účelem založení svazku je ochrana a prosazovaní společných zájmů, sdružení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a   realizaci   investiční   akce  
s názvem „kanalizace a voda Křivoklátsko“ na území všech členských obcí, jehož rozsah
a význam přesahuje možnosti každé ze zúčastněných obcí. Postupně do svazku přistupovaly další obce a některé opět vystoupily. Dnes jsou členy svazku tyto obce: Branov, Kroučová, Krušovice, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, Pustověty, Račice, Roztoky, Ruda, Sýkořice, Velká Buková a Zbečno. Sídlem svazku je Nové Strašecí.
Za finanční podpory Středočeského kraje (15 miliónů korun dotace, 15 miliónů korun půjčka)
a úvěru 5,8 miliónu korun byla za 41.926.102,- Kč vyhotovena projektová dokumentace na vodovod, kanalizaci a ČOV pro Nové Strašecí, Rudu a obce Křivoklátska. Citovaný úvěr se netýká části projektu pro Nové Strašecí. Původním záměrem bylo žádat o dotaci SFŽP a EU najednou a předložit projekt společný. Postupně však došlo k rozdělení projektu a žádostí
o dotaci na tři samostatné části: Křivoklátsko, Ruda a Nové Strašecí. K realizaci došlo pouze
u projektu pro obec Ruda a v současné době je řešen projekt Křivoklátsko, který je ve fázi výběrového řízení na zhotovitele. Ta část projektové dokumentace, týkající se kanalizace a ČOV Nové Strašecí, je k použití pro další eventuální samostatné žádosti města o dotaci a měla by se stát jejím majetkem. Vzhledem k tomu, že se již nejedná o společný projekt členských obcí svazku, a Nové Strašecí v každém případě již půjde s dostavbou kanalizace samostatnou cestou, ztrácí se smysl jeho dalšího členství ve svazku.
Pokud by chtělo město členství ve svazku ukončit, lze tak učinit podáním výpovědi, nebo dohodou schválenou všemi členskými obcemi. Dle stanov svazku lze podat výpověď nejpozději do 30.6., aby po uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty skončilo členství posledním dnem roku.
Ukončení členství ve svazku s sebou nese i povinnost vypořádání majetkového podílu a závazků vůči svazku. Stanovy svazku to pouze částečně upravují v čl. X. Kromě vypořádání podílu na nemovitostech, které za dobu trvání svazek zakoupil (dvě garáže a tři pozemky v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu celkem za 284.510,- Kč), nebude předmětem vyrovnání jiný dlouhodobý hmotný majetek, ale ostatní vypořádání již bude muset být řešeno dohodou, či rozhodnutím sněmu svazku. Předmětem vypořádání bude projektová dokumentace, jejíž část týkající se Nového Strašecí představuje cca 3.698.790,- Kč. Tato částka by měla být snížena o podíl z dotace Středočeského kraje, tedy cca o 1.711.500,- Kč. Lze tedy předpokládat, že při skončení členství města ve svazku, bude muset Nové Strašecí svazku uhradit cca 2.000.000,- Kč jako podíl ceny za projektovou dokumentaci. V případě, že nastane splatnost půjčky poskytnuté Středočeským krajem (rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje odklad do 31. 10. 2012) a nebude-li možné půjčku uhradit z dotace poskytnuté SFŽP na projekt Křivoklátsko, bude muset Nové Strašecí uhradit svůj podíl na této půjčce, cca 1.711.500,- Kč ještě v tomto roce. Dojde-li k této úhradě
a dojde-li k ukončení členství města ve svazku k 31. 12. 2012, měla by výše kompenzace města
za projektovou dokumentaci po ponížení o podíl na půjčce, představovat částku cca 280.000,- Kč.
Všechny zde uvedené částky jsou pouze přibližné, neboť nelze dnes přesně předpokládat výsledek dohody se svazkem. Předmětem jednání se svazkem bude též vypořádání podílu města na společném majetku svazku (zakoupené nemovitosti).
Návrh na vystoupení města ze svazku KVK projednala rada města dne 20. 6. 2012 a svým usnesením č. 561 jej doporučila zastupitelstvu ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Vladimír Hubáček – V důvodové zprávě je zmíněna projektová dokumentace na ČOV a kanalizaci v Novém Strašecí, budeme ji moci využívat? Proč je tedy návrh na vystoupení?
Ing. Jan Bureš – Součástí této projektové dokumentace je i vodovod, který jsme si již přivlastnili, byť je vlastnictvím svazku. Půjčku, která se bude muset vrátit, bude vracet město i když setrvá ve svazku. Projektovou dokumentaci budeme moci využívat, je logické, že bude naše.
Bc. Pavel Novák – zakázka, kterou svazek nyní vypisuje je cca za 700mil.Kč a my tím, že jsme ve svazku, jsme namočeny i v těchto ne příliš zdařilých výběrových řízení. Když vystoupíme ze svazku, budeme si o všem, co se týká kanalizace rozhodovat na zastupitelstvu města.
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na usnesení, kterým by zastupitelstvo města vypovědělo své členství v dobrovolném svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko se sídlem Nové Strašecí, Komenského nám. 201, IČ: 75109191 a uložilo starostovi města podepsat písemné vyhotovení výpovědi a zajistit její doručení svazku do 30. 6. 2012.
Pro tento návrh hlasovalo 10 členů zastupitelstva města, 7 členů se zdrželo hlasování
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner,
Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Jiří Drvota, Ing. Vladimír Hubáček, Naděžda Jurgovská, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss, Ing. Pavel Vaic)
Návrh nebyl přijat.
 
Poznámka: v 18:58 hod. starosta města vyhlásil 5 min. dohadovací řízení
 
Ing. Jan Bechyně – v důvodové zprávě se vyskytují 2x stejné částky 1.711.500,-Kč, přičemž prvně je částka v souvislosti s podílem dotace Středočeského kraje. Je to věc, která již nastala, byl splněn účel podílové dotace, proto tento podíl vracet nebudeme.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 118
Zastupitelstvo města
 
I. v y p o v í d á
 
své členství v dobrovolném svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko se sídlem Nové Strašecí, Komenského nám. 201, IČ: 75109191 
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat písemné vyhotovení výpovědi a zajistit její doručení svazku
do 30. 6. 2012
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování
(Pro:Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák,
Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Jiří Drvota, Naděžda Jurgovská, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic)
 
Poznámka: v 19:08 se dostavil  zastupitel Mgr. Richard Spiegl (18)
 
 
 
7) Plán odpadového hospodářství – schválení
 
Na základě smlouvy o dílo č. 167/2011/OI byl firmou ISES, s. r. o. zpracován Plán odpadového hospodářství města Nové Strašecí. Tento koncepční dokument vychází z platného Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.
Zpracovaný návrh byl připomínkován a ve smyslu ustanovení § 44 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zaslán na odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje k připomínkování. Dne 21. 5. 2012 byl návrh Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí Krajským úřadem Středočeského kraje vzat na vědomí bez dalších připomínek.
Schválení plánu odpadového hospodářství orgány města není upraveno žádným zákonem. Schválení zastupitelstvem je však doporučováno z hlediska závaznosti tohoto dokumentu jako koncepčního materiálu v oblasti odpadového hospodářství města. Proto je v navrhovaném znění předkládán ke schválení.
Schválení Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí projednala rada města na svém 43. zasedání dne 18. 6. 2012, a přijala k němu usnesení č. 563.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bureš – tento týden do TSNS z dotačního titulu z Eko-Komu dorazily kontejnery
na tříděné sklo, získali jsme též kontejnery na plast. Čekáme na vypsání výzvy z SFŽP. Velmi nám pomohl Plán odpadového hospodářství.
p. Štefan Podhorec – již dříve Plán odpadového hospodářství existoval, byl platný? V čem se koncepčně liší od nového plánu?
p. Jiří Toužimský – Plán odpadového hospodářství je stavěný na 5 let
Bc. Pavel Novák – vzhledem k dotacím musí být Plán odpadového hospodářství aktualizován.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í    č. 119
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
Plán odpadového hospodářství města v navrhovaném znění na období 2012 – 2016
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl,
 Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
8) Uzavření plánovací smlouvy s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, kdy tato plánovací smlouva zcela zruší a nahradí plánovací smlouvu č. 43/2010/OI a dodatek č. 1 k této plánovací smlouvě
 
 
Se stavebníky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx; a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, byla dne 2. 2. 2010 uzavřena plánovací smlouva č. 43/2010/OI (usnesení zastupitelstva města č. 206 ze dne 27. 1. 2010) a dne 9. 11. 2011 dodatek č. 1 k této plánovací smlouvě (usnesení zastupitelstva města č. 68 ze dne 25. 10. 2011).
Dne 25. 5. 2012 požádal xxxxxxx o uzavření plánovací smlouvy, která by zcela zrušila a nahradila plánovací smlouvu č. 43/2010/OI a dodatek č. 1 k ní. Předmětem změn textu je:
-          zohlednění parcelace původního pozemku parc. č. PK 217 v kat. území Nové Strašecí v lokalitě (rozdělení pozemku na jednotlivé stavební pozemky, pozemky pro komunikace apod.),
-          odkazy na podrobnější projektové dokumentace, které byly zpracovány od doby uzavření plánovací smlouvy č. 43/2010/OI a dodatek č. 1 k ní,
-          změna technického řešení u splaškové kanalizace, a to zrušení druhého napojovacího místa na pozemku parc. č. 158/3 – křižovatka ulic Al. Jiráska, Rabasova a Molkova, splašková kanalizace z lokality plánované zástavby RD bude napojena na stávající kanalizační stoku pouze v jednom napojovacím místě – v ulici Al. Jiráska (u trafostanice),
-          prodloužení termínů využití ZTI, u I. etapy z 31. 12. 2014 na 31. 12. 2016, u II. etapy z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2018,
-          prodloužení termínů pro převod pozemků pod ZTI na město u obou etap vždy o jeden rok, tj. u I. etapy do 30. 4. 2016 nebo do 120 kalendářních dnů od udělení kolaudačního souhlasu na poslední část ZTI etapy, u II. etapy do 30. 4. 2018 nebo do 120 kalendářních dnů od udělení kolaudačního souhlasu na poslední část ZTI etapy,
-          prodloužení termínu převodu ZTI na město analogicky jako u převodu pozemků pod ZTI.
Do plánovací smlouvy bylo dále doplněno nové ustanovení o zveřejňování smluv dle příslušné směrnice MěÚ.
Pro přehlednost byla vyhotovena nová plánovací smlouva a změny nebyly řešeny dalším dodatkem, protože jeho text by de facto nahradil většinu textu původní plánovací smlouvy a dodatku č. 1 k ní.
Uzavření předmětné plánovací smlouvy projednala rada města na svém 43. zasedání
dne 18. 6. 2012, a přijala k němu usnesení č. 561.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 120
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Plánovací smlouvu mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné, a xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, jako stavebníky na straně druhé, stanovující práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „V Nádavkách“ (zástavba 38 RD + 1 pozemek pro občanskou vybavenost), která zcela zruší a nahradí Plánovací smlouvu č. 43/2010/OI uzavřenou mezi týmiž účastníky dne 2. 2. 2010, a Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 43/2010/OI ze dne 9.11.2011.
Text Plánovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou Plánovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl,
 Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
9) Převod části pozemku parc.č. 1320/4 darem do vlastnictví města
 
Krajský úřad Středočeského kraje projednává žádost paní xxxxxx o odprodej pozemku parc.č. 1320/4 (479 m2 – ost.plocha) v k.ú. Nové Strašecí navazující na pozemky v jejím vlastnictví (parc.č. 1320/2 a 1320/3). Žadatelka ve své žádosti uvedla, že část pozemku
parc.č. 1320/4 sousedící s pozemkem města parc.č.1320/1 (ost.plocha-sportoviště) převede bezúplatně na město Nové Strašecí. Dne 20.4. 2012 obdrželo město žádost KÚ Středočeského kraje o sdělení, zda byl tento budoucí převod části pozemku parc.č. 1320/4 ( výměra cca 135 m2) s  městem projednán a následně byl na MěÚ doručen návrh paní xxxxxxxx na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
Rada města projednala tuto nabídku daru pozemku na svém zasedání dne 9.5.2012 a svým usnesením č. 509 ji doporučila zastupitelstvu města přijmout.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 121
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem je budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1320/4 o výměře cca 135 m2 v k.ú. Nové Strašecí navazující na pozemek města parc.č. 1320/1 mezi paní xxxxxxx, bytem xxxxxx, jako budoucím dárcem a městem Nové Strašecí jako budoucím obdarovaným. Označení a výměra pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Dar pozemku městu je podmíněn převodem parc.č. 1320/4 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví dárce.
 
Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí darovací a následnou smlouvu darovací, která bude vyhotovena ve smyslu této smlouvy o smlouvě budoucí, podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl,
Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
10) Prodej pozemku parc.č. 1721 z vlastnictví města
 
Rada města projednala dne 13. 2. 2012 žádost manželů Ixxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.č. 1721 (2792 m2) , který sousedí s pozemky u čp. 1162 (celkem 2146 m2) v jejich vlastnictví. Pozemek parc.č. 1721 je podle územního plánu města součástí lokality Z5 (plocha mezi Nádražní ulicí a silnicí II/237) určené pro výstavbu individuálních rodinných domů. Město je vlastníkem všech pozemků nacházejících se v této části lokality o celkové výměře 10.700 m2 (bývalá „školní zahrada“). Pro zástavbu tohoto území nebyl zatím schválen žádný zastavovací plán.   
Svým usnesením č. 265 souhlasila rada města se záměrem prodeje pozemku parc.č. 1721 za podmínek : kupní cena minimálně 1000,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví. V souladu s usnesením RM byl záměr prodeje pozemku a jeho podmínky od 17. 2. 2012 podle § 39 zákona „o obcích“ zveřejněn na úřední desce.
Dne 16. 4. 2012 byla na MěÚ doručena žádost manželů xxxxxxxxx, kteří svůj zájem o odkoupení pozemku potvrdili a nabídli cenu 1000,-Kč/m2. Vzhledem k nutnosti sjednání úvěru požádali zároveň o uzavření smlouvy a možnost úhrady kupní ceny v průběhu října 2012. 
Jiná žádost , připomínka či námitka k záměru prodeje nebyla podána.
Rada města žádost o prodej pozemku parc.č. 1721 projednala na svém zasedání dne 4. 6. 2012
a svým usnesením č. 537 doporučila zastupitelstvu města prodej pozemku parc.č. 1721 o výměře 2792 m2  manželům Roubíčkovým schválit.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č.  122
Zastupitelstvo města
 
I.   s o u h l a s í 
 
s  prodejem pozemku parc.č. 1721 o výměře 2792 m2 v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví města Nové Strašecí manželům xxxxxxx, nar. xxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, za podmínek :
- kupní cena 1000,- Kč/m2
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví
- do doby uzavření kupní smlouvy o prodeji s vkladem do KN bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s platností do 31.12.2012 a budoucí kupující uhradí při podpisu této smlouvy městu zálohu kupní ceny ve výši 200.000,- Kč.
Text smlouvy o smlouvě budoucí kupní je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následnou smlouvu kupní podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl,
 Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Připojení Mšeckých Žehrovic na kanalizaci Nového Strašecí – zpráva
 
V souladu s úkolem vzešlým z diskuse na jednání zastupitelstva města dne 26. 4. 2012 „předat krátkou zprávu o připojení Mšeckých Žehrovic“ předkládám tajemník MěÚ následující:
 
V roce 2004, ještě než se město stalo členem svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko (KVK), byl připraven projekt dokanalizování města, který počítal s napojením Mšeckých Žehrovic a Rudy na novou ČOV v Novém Strašecí. Rada města dne 17. 6. 2004 usnesením č. 445 schválila záměr napojení Mšeckých Žehrovic na kanalizaci a ČOV v rámci citovaného projektu. Začlenění do tohoto projektu schválilo zastupitelstvo města dne 14. 4. 2005 usnesením č. 179. Ačkoliv tento projekt byl pro neúspěšnost (žádalo se společně s Kladnem) nerealizován a tudíž nedošlo k úpravě vztahů mezi začleněnými obcemi, Mšecké Žehrovice v tomto projektu pokračovaly s tím, že stavbu financovaly z jiné dotace a ze svých prostředků. Jednou z podmínek vydání stavebního povolení pro stavbu kanalizace ve Mšeckých Žehrovicích bylo doložení smlouvy s městem o připojení. Taková smlouva není, přesto bylo MěÚ Rakovník stavební povolení vydáno a obec Mšecké Žehrovice již jinou možnost provozování kanalizace nemá. Rada města na svém zasedání dne 4. 4. 2008 usnesením č. 384 souhlasila se zřízením věcných břemen uložení kanalizačního potrubí do pozemků města ve prospěch Mšeckých Žehrovic. V rámci kolaudačního řízení město i v roce 2010 nadále trvalo na uzavření smluvního vztahu propojení majetku obce Mšecké Žehrovic a města. V té době by jednání o smlouvě o podmínkách připojení nebylo možné bez souvztažností na projekt KVK a žádost podanou na SFŽP. V současné době kanalizaci v této sousední obci, která je napojena na kanalizaci v Novém Strašecí, provozují Středočeské vodárny a.s..
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 123
Zastupitelstvo města
 
b e r e n a v ě d o m í
 
zprávu o připojení Mšeckých Žehrovic na kanalizaci Nové Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 3 členové se zdrželi hlasování
(Pro:Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Jiří Verner,
RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi se: Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic)
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Rekonstrukce místní komunikace ul. Fortna
 
Místní komunikace v ul. Ke Stadionu a Fortna patří svým stavebně technickým stavem k nejhorším na území města. Pro jejich rekonstrukci chtělo město v roce 2011 využít dotačního titulu ROP Středočeského kraje. Dne 31. 3. 2011 byla podána žádost o dotaci z ROP (výzva 58-1.1. regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace) na projekt rekonstrukce komunikací ulic Ke Stadionu a Fortna, rozpočtovaná cena 7.821.250 Kč. I když žádost o dotaci prošla formální kontrolou i kontrolou úplnosti, žádost nebyla vybrána k financování.
Je nesporné, že financování rekonstrukce obou ulic pouze z prostředků města v současné době přesahuje jeho finanční možnosti. Je však nutné přihlédnout ke skutečnosti, že obě ulice jsou již značně poškozeny a město by mělo přikročit k jejich rekonstrukci i po částech.
Z výše uvedeného důvodu navrhuje p. Miloslav Pelc přistoupit k rekonstrukci ulice Fortna. Je finančně méně náročná, tedy lépe ufinancovatelná z prostředků města. Ulice Fortna je hlavní přístupovou komunikací z centra města k mateřské školce v ul. Tovární. Přiléhá k samému centru města, je v obytné zástavbě. Vede také podél hokejbalového hřiště, které je hojně využívané i masově navštěvované veřejností. Proto je více než žádoucí ulici Fortna rekonstruovat.
Podle zpracovaného rozpočtu, ze kterého byly náklady na rekonstrukci ulice Fortna samostatně vyčleněny, lze předpokládat náklady na rekonstrukci ulice Fortna ve výši cca 1.654.896 Kč.
 
Do rozpravy se zapojili:
Starosta města- na ulici Fortna a ul. Ke Stadionu byla zpracována projektová dokumentace, bylo zažádáno o dotaci z ROPu, dotace přidělena nebyla. Bylo by dobré počkat, zda tento rok opět ROP nevypíše dotaci
Ing. Jan Bechyně – byl jsem se tam podívat, v určitých částech je ulice opravdu v havarijním stavu a zasloužila by si alespoň zaplátování. Máme spoustu žádostí o dotační tituly se spolufinancováním, např. kdyby vyšlo zateplení školek, bude tam spoluúčast města přes 3,5 mil.Kč. Volné finanční zdroje je lepší využít k dofinancování nějakého dotačního titulu.
 
Poté zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu na usnesení,
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
záměr rekonstrukce ulice Fortna dle projektové dokumentace „Rekonstrukce místních komunikací ul. Ke Stadionu a Fortna“, zpracovatel Ing. Kamil Hrbek, datum: 02/2011, v předpokládané výši nákladů cca 1.654.896 Kč.
II. u k l á d á
a) starostovi města zajistit přípravu rozpočtové změny k zajištění financování rekonstrukce ulice Fortna tak, aby rozpočtová změna mohla být projednána na nejbližším Zastupitelstvu města,
b) starostovi města, v případě schválení rozpočtové změny k zajištění financování rekonstrukce ulice Fortna, zajistit realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby rekonstrukce ulice Fortna.
 
Pro tento návrh hlasovalo 5 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti a 11 členů se zdrželo hlasování – návrh nebyl přijat
(Pro: Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,
Proti: Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl,
Jiří Toužimský, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
13) Různé
 
a) Žádost o prominutí finančního závazku určeného smírem
 
28.5.2012 byla na MěÚ doručena žádost pana xxxxxxx o prominutí finančního závazku určeného smírem, který byl dne 23.6.2011 schválen Zastupitelstvem města Nové Strašecí a následně dne 1.8.2011 schválen Okresním soudem Rakovník, pod sp.zn. 5C 23/2010. U Okresního soudu Rakovník podalo město žalobu o určení povinnosti pana Janouška zaplatit městu finanční částku ve výši 1.200.000,-Kč, týkající se sporu ve věci vymáhání smluvní pokuty. V této věci došlo ke smíru, přičemž panu xxxxxx byla určena povinnost uhradit městu finanční částku ve výši 726.342,-Kč a to v částce 400.000,-Kč převodem na účet města a částce 326.342,-Kč, která se hradí formou splátek, přičemž 1.-9. byla stanovena ve výši 14.000,-Kč,
10.-17. splátka ve výši 22.260,-Kč a 18. splátka ve výši 22.262,-Kč. Z výše uvedeného finančního závazku p. xxxxxx hradil částku ve výši 400.000,-Kč a dále 1.-10. splátku. (částku ve výši 548.260,-Kč). V současné době se pan xxxxxxxjako podnikající fyzická osoba, dle jeho tvrzení, již druhým rokem nachází ve ztrátě a ani nynější ekonomická situace není příznivá pro rozvoj podnikatelské činnosti. Pan xxxxxxx žádá členy zastupitelstva města o prominutí závazku v celé zbývající výši nebo její části.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Jiří Drvota- již jsme ústupek udělali uzavřením smíru- částka je poloviční, částku by měl doplatit celou
Bc. Pavel Novák – smír byl poměrně spravedlivý, přistoupilo se na splátkový kalendář, již to je solidní
p. Miloslav Pelc- z pozice kontrolního výboru konstatuji, že doposud veškeré splátky p. Janoušek plní
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 124
 
n e s o u h l a s í
 
s prominutím finančního závazku xxxxxxxxxxx vůči městu Nové Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 14 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti a 2 členové se zdrželi hlasování
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Proti: Štefan Podhorec, Ing. Pavel Vaic,
Zdrželi se: Miloslav Pelc, Jiří Toužimský)
 
 
 
 
 
 
 
b) Fotbalový oddíl - divize
 
V pátek 22. června se na starostu města obrátili představitelé fotbalového oddílu Vladimír Kozel a trenér I.A. družstva Miloslav Mrázek s tím, že Nové Strašecí má možnost postoupit do celostátní fotbalové soutěže divize. Jedná se o 4. nejvyšší skupinu ve fotbale (I.liga, II.liga, ČFL, divize). Tato soutěž není již řízena krajem, ale přímo fotbalovým svazem. Na dotaz starosty, co by to znamenalo pro město, dostal starosta města následující odpověď. Město dosud přispívá pouze na žákovské kategorie formou grantů. Na oddíl dospělých nepřispívá žádnou částkou. Vše si hradí fotbalový oddíl formou příspěvků, případně sponzorů. Rozpočet oddílů, které hrají divizi, se pohybuje od 1 milionu výše. V tomto případě, protože se jedná o celostátní soutěž, by byla vhodná částka z rozpočtu města k posílení rozpočtu oddílu zhruba 200.000,-Kč. Zbylou část si oddíl zajistí formou sponzorských darů, případně příspěvků. Tato částka by byla použita pouze na dopravu, na rozhodčí, na startovné a na nový pasport hřiště. Přitom celkové náklady na dopravu, na rozhodčí a za startovné se pohybují kolem 359.000,-Kč.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Martin Hrbek – chtěl by tímto požádat zastupitele města o schválení příspěvku na tuto činnost.
Tuto nabídku (postup do divize)  jsme pečlivě zvažovali, je to velmi prestižní soutěž, např. Rakovník hraje o 2 soutěže níž.
Ing. Pavel Vaic- za klub ODS vyjadřuje podporu, jde o reprezentaci našeho města.
Bc. Pavel Novák – i vzhledem k tomu, že tu máme příjem 3mil.Kč z hracích automatů a zdá se logické, že část prostředků by měla směřovat zpět na sport, protože to jsou prostředky z hazardu, proto se domnívám, že částka 200tis. je rozumnou.
p. Jiří Drvota- doporučuji podpořit fotbalisty
p. Miloslav Pelc – taková příležitost se již nenaskytne, abychom kopali divizi, jsem přesvědčen, že nám fotbalisté ostudu neudělají, mohli bychom přispět i vyšší částkou
Ing. Jan Bechyně- v případě podpory fotbalistů se jistě objeví i další žádosti ostatních sportovních oddílů o podporu, proto vyšší částky nepřihazujme
Ing. David Ryss- sport podporuji. O kolik jsou náklady na divizi vyšší než hrát krajskou soutěž? Pokud schválíme tento příspěvek, roztrhne se nám pytel s žádostmi od ostatních sportovních oddílů.
 
Poznámka: v 19:52 hod. se dostavil  zastupitel Ing. Jiří Zelenka (19)
 
 
p. Miloslav Pelc – jedná se opravdu o zcela výjimečnou událost. Divize ve fotbale je opravdu něco výjimečnějšího, než u ostatních oddílů hrajících vysokou příčku. Nemělo by docházet k žádostem od dalších oddílů
Bc. Pavel Novák – já osobně podpořím i žádosti ostatních sportovních oddílů
p. Štefan Podhorec – část těchto peněz z hazardu by měla určitě jít do sportu, podpořím to.
Mgr. Richard Spiegl- toto je historická příležitost pro fotbal, sympatické mi je, že zde navýšení vyčíslili a požadují zhruba polovinu. Sám za sebe držím palce a podporuji.
Dr.Ing. Jan Kleindienst- mě se zde líbí hlavně linie práce s mládeží a ta perspektiva pro hráče zůstat zde a hrát vysokou soutěž. Za mě to podpořím.
Mgr. Iva Dvořáková – fotbal má obrovskou nefinanční podporu v nájmu fotbalového hřiště, které neplatí. Pokud by se vyčíslilo, kolik stojí tréninky, údržba trávníku, atd…dostali bychom se do zajímavých finančních částek. Ráda bych se dočkala toho, aby i kulturní spolky trénovaly a vystupovaly v NKC za 1,-Kč ročně.
Dr. Ing .Pavel Kotyk – není pravdou, že fotbal dospělých není podporován, je podporován stotisícovými částkami ročně v pronájmu sportovišť za 1,-Kč ročně. Jsem zásadně proti, aby se takto jednorázově vyhodily od stolu stotisícové částky a to v bodu různé.
Ing. David Ryss- pokud se tato částka neschválí, divize se hrát nebude?
p. Martin Hrbek – buď seženeme peníze někde jinde, nebo soutěž odhlásíme a zaplatíme pokutu 150tis.Kč.
Dr. Ing Pavel Kotyk – pokud je situace takto naléhavá, půjčme fotbalistům 200tis. Kč, nechť to probere finanční výbor, případně sportovní komise, s možností podpory dalších družstev.
 
Poznámka: ve 20:05 hod. vyhlásil starosta města 15min. přestávku
 
p. Jiří Toužimský – s částkou 200tis. Kč pro fotbal nemám žádný problém, ale vzhledem k tomu, že je zde pouze jediná žádost, zdržím se hlasování z toho důvodu, že přijdou další žádosti a na příštím zastupitelstvu je budeme řešit. Byl bych rád, kdyby byla určena částka, kterou přerozdělíme z hracích automatů na sport a vypsal se nový grant a teprve poté se řešilo rozdělení peněz.
Místostarostka města – NKC by se mělo využívat  pro kulturní spolky, vůle zde určitě bude, podám návrh na radu města, aby za symbolickou 1,-Kč ročně měly kulturní spolky k využití NKC.
 
Poté zastupitelstvo města schválilo
 
U s n e s e n í   č. 125
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
mimořádný  příspěvek pro TJ Sokol Nové Strašecí, oddíl kopané, I.A mužstvo ve výši 200.000,-Kč na soutěžní sezonu podzim 2012, jaro 2013
 
II. s c h v a l u j e
 
rozpočtové opatření s tím, že bude posílen § 6409, položka 5229, tedy neinvestiční transfery neziskovým subjektům, jako jsou příspěvky a granty, o částku výše uvedenou. Navýšení výdajů bude pokryto ze základního běžného účtu
 
III.
 
účelovost příspěvku bude prokazována ve shodě s podmínkami udělování grantů, a to do konce června 2013
 
Pro toto usnesení hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 2 členové se zdrželi hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Mgr. Richard Spiegl,Ing. Pavel Vaic,
Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Proti: Ing. David Ryss,
Zdrželi se:Jiří Toužimský, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
c) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
Záležitosti kanalizace, vodovodu a ČOV jsou předmětem samostatné informace.
Dne 30. 1. 2012 byla podána žádost na dotaci z Nadace ČEZ – oranžová hřiště na projekt „Oranžové hřiště Nové Strašecí“ – dětské hřiště Na Kocourku – nepřiděleno.
Dne 29. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt , „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ – technologie vytápění veřejných budov – výsledek lze očekávat koncem června.
Dále byly podány tyto žádosti o dotace:
29. 2. byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt „Výměna svítidel VO“ – výměna svítidel za nové, úsporné. Předpokládané náklady jsou 661.061,- Kč, spoluúčast 441.390,- Kč (66,8 %) – výsledek lze očekávat koncem června.
1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Lesíka, A. Jiráska 938, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 6.232.743,- Kč, spoluúčast 1.261.374,- Kč (20,2 %) – akceptace žádosti – výsledek lze očekávat v průběhu července, srpna.
1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ J. Šotky 723, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 5.436.651,- Kč, spoluúčast 1.253.315,- Kč (23,1 %) – akceptace žádosti – výsledek lze očekávat v průběhu července, srpna.
1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Tovární 887, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 1.960.502,- Kč, spoluúčast 285.600,- Kč (14,6 %) – akceptace žádosti – výsledek lze očekávat v průběhu července, srpna.
1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Zahradní 660, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 2.511.865,- Kč, spoluúčast 563.366,- Kč (22,4 %) – akceptace žádosti – výsledek lze očekávat v průběhu července, srpna.
2. 4. byla podána žádost o dotaci z fondu ASEKOL na projekt „Sběrný dvůr Nové Strašecí – projektová dokumentace“ – vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Předpokládané náklady jsou cca 186.000,- Kč, spoluúčast 37.200,- Kč (20 %) – nepřiděleno.
14. 5. byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie (Místní akční skupina) na projekt „Regenerace parku u kaple sv. Izidora“ – rekonstrukce komunikací, regenerace zeleně a doplnění mobiliáře v parku. Předpokládané náklady jsou 2.630.714,- Kč, spoluúčast města 830.714,- Kč.
15. 6. byla podána žádost o dotaci z Programu péče o krajinu – podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí na projekt „Likvidace bolševníku velkolepého v korytě Strašeckého potoka“. Předpokládané náklady jsou 13.945,- Kč bez spoluúčasti města.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 126
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Štefan Podhorec, Ing. David Ryss,Mgr. Richard Spiegl,
 Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
d) Investice VKM do obnovy, oprav a rozvoje infrastruktury
 
Ing. Jiří Zelenka se dotázal na investice VKM v loňském roce do obnovy, oprav a rozvoje svého majetku
Ing. Jan Bureš – přesnou částku nevím, pokud máte takovýto dotaz, pošlete ho před zastupitelstvem města, abych dotaz mohl zodpovědět.
Ing. Jiří Zelenka podal návrh na usnesení, kterým by zastupitelstvo města požádalo vedení města o předložení, kolik bylo investováno do vodohospodářského majetku společností VKM za roky 2009, 2010, 2011.
Ing. Karel Kestner – je to natolik závažná záležitost, že to musí jít formou usnesení?
Ing. Jiří Zelenka – bylo zde několikrát řečeno, že VKM investuje 12-13 mil., ale jsou to stomilionové investice.
Ing. Pavel Vaic požádal uvést do zápisu: „Jak bylo provedeno výběrové řízení na technický dozor na ČOV a kanalizaci, předložit smlouvu, která předpokládám, že je, kdo tam technický dozor zajišťuje a kolik jsme mu dosud zaplatili.“
Bc. Pavel Novák – přečetl údaje z výroční zprávy VKM za rok 2011 – investiční prostředky
do stavebních prací čerpány ve výši 62.752tis.Kč., kanalizace Mělník 49mil.Kč
Ing. Jiří Zelenka – já samozřejmě údaje z výročních zpráv mám, ne všichni zastupitelé je ale mají. V roce 2009 byly investice 169 mil.Kč, 2010 investice 93 mil.Kč, 2011 investice
144 mil.Kč. Téměř všechny příjmy, které jsou, jsou reinvestovány.
Ing. Jan Bechyně – každý si tyto informace může dohledat a poté to může konstatovat na zastupitelstvu města. Vždy se zde hovořilo o tom, že dostavba kanalizace v Novém Strašecí vyjde zhruba na 96 mil.Kč a vždy se hovořilo o tom, že zhruba stejnou částku každoročně VKM investuje, ale v úplně celém regionu.
Bc. Pavel Novák – 100milionová investice nejde vždy do jednoho města, o tom zde bylo hovořeno.
Ing. Jiří Zelenka – pokud nám někdo nabídl, že nám vybuduje kanalizaci, měli jsme se tím zabývat.
p. Štefan Podhorec – nabídka na dokanalizování města je na stole, nikde nebylo řečeno, že je to investice na 1 rok. Obávám se toho, že pro město je to neufinancovatelné.
Ing. Jan Bechyně- v koncepcích se s členy ODS značně rozcházíme. S obdivem sleduji, jak klub ODS bojuje za to, aby zde VKM dostavilo kanalizaci. Poukázal na článek předsedy dozorčí rady VKM, který vyšel v Raportu – kterému musí být jasné, že hlavním zdrojem příjmů VKM je pronájem kanalizační sítě Středočeské vodárenské. Je to člen místní organizace ODS, proč vám za celou dobu neporadil, že již léta městu měl někdo za pronájem kanalizační sítě platit nájem?
Dr. Ing. Jan Kleindienst – ano, nabídka dostavby kanalizace za 90mil.Kč je na stole, ale s podmínkou, že vložíme do VKM majetek v hodnotě 180mil.Kč.
Ing. Jiří Zelenka- za tento majetek dostaneme akcie.
Starosta města – dividenda je 0.
Ing. Karel Kestner- již 20 let se zde kanalizace mohla stavět, proč se to řeší teď? V čem byl ten problém, proč se do toho nešlo?
p. Miloslav Pelc – před 20 lety se kanalizace začala stavět, vždy se postavil nějaký kus. Pro mě je daleko důležitější, když město bude mít zabezpečeny veškeré inženýrské sítě, a nemusí mu z toho jít ani koruna.
Bc. Pavel Novák – souhlasím s tím, že se zde kanalizace budovala, ale od chvíle, kdy se VKM zmocnila SVAS se zde nevybudovalo nic.
Starosta města- to, co bylo slibováno VKM před 20 lety s tím bych neměl problém, obce měly být dál vlastníci a měly si VKM řídit, ale bohužel to tak již není.
Ing. Jan Bureš- VKM v letech 1992-2004 je jiné, než VKM od roku 2004. VKM bylo monopolem na trhu, společnost řídily obce. Akcie se začaly prodávat z důvodu, že se hovořilo
o privatizaci, zvolila se nejvýhodnější nabídka z Francie, protože měla nejvýhodnější podmínky, jako např. že vodné stočné bude růst pouze o inflaci, pokud by k tomu došlo, tak máme cenu 56,-Kč, namísto 84,-Kč. Jsem proti principům a věcem, které se v této společnosti dějí.
p. Jiří Toužimský- na zastupitelstvu by mělo padnout zásadní rozhodnutí, ano začneme kopat kanalizaci, ano vyčleníme si na ni z rozpočtu 7mil.Kč, vezmeme si úvěr a začne se v nějaké ulici kopat.
Ing. Vladimír Hubáček – máme plánované příjmy 1.800tis.Kč, je červen a od TSNS nám nepřišla zatím ani koruna na tento rok, kde ty peníze jsou?
Ing. Jan Bureš- městu nájemné neplatíme, protože nedostáváme finance za čištění odpadních vod od SVASu.
p. Čermák – Obětí okupace – jsme v situaci, kdy občané, co nemají kanalizaci,- platí v tom nejlepším případě 184,-Kč/kubík za stočné, proto žádám, aby na příštím zastupitelstvu města se projednala možnost, že by občané, kteří nemají kanalizaci, dostávali jakousi finanční podporu od města. Chci, aby občané měli v Novém Strašecí rovné podmínky.
Starosta města – požádal Ing. Jiřího Zelenku na naformulování usnesení.
Ing. Jiří Zelenka- čísla zde zazněla, nemá cenu přijímat k tomuto usnesení.
 
 
 
13) Diskuse 
 
 
Do diskuse se z řad občanů zapojili:
 
-          Dr. Ing. Pavel Kotyk – pokud bude schváleno rozpočtové určení daní, tak zdroj financí se pravděpodobně najde, bylo by užitečné, kdyby deklaratorně zde zaznělo formou usnesení, že kanalizace je prioritou č. 1, a že se skutečně příští rok začne kopat.
Starosta města – rada města se nyní zabývá postupným budováním kanalizace. Jsem pro, aby na příštím jednání zastupitelstva města nějaké konkrétní usnesení bylo přijato.
 
-          p. Stanislav Hrabal – (vystoupil za společenství vlastníků bytových jednotek domů, které jsou na konci Křivoklátského sídliště, směr Rynholec). Dostali jsme se do velkého problému, který s městem řešíme už rok a myslíme si, že zastupitelstvo je poslední instituce, na kterou se ve městě můžeme obrátit. Dne 20. 6. 2011 směřoval na MěÚ dopis: „Vzhledem k tomu, že dům Křivoklátská 970 byl v měsíci květnu kompletně zateplen, byla sjednána dohoda s fi ENES na vypracování projektu na rozdělení výše uvedených domů tak, aby každý dům (968, 969, 970) měl svůj vlastní přívod tepla a svůj vlastní měřák na patě domu. Počátkem měsíce června nám však majitel firmy ENES oznámil, že vypracování projektu pozastavuje. Důvodem jeho rozhodnutí je výpověď od města z prostor kotelny. Proto se na Vás obracíme s tím, abyste nám předložili Váš návrh, jak zabezpečit rozdíl v platbě za teplo v domě 970 oproti zbývajícím dvěma domům, které zatepleny nejsou. Dle zpracované dokumentace k zateplení domu č. 970 by měla úspora na teple činit minimálně 25%“. Vznesli jsme též dotaz, zda bude vypsáno výběrové řízení na pronájem kotelny, nebo zda budou obsluhovat kotelnu TSNS. Na tento dopis jsme nedostali do dnešního dne odpověď, zúčastnil jsem se dvou jednání rady města, ze kterých jsme též nedostali žádný výstup. Tímto jste nám nahráli, abychom si splnili svůj sen a měli vlastní kotelnu, proto jsme oslovili fi ENES, která by se nám o to starala.
Oslovili jsme tedy město, co říká k plynofikaci té zadní části Křivoklátského sídliště, dostali jsme 3 odpovědi, kde stálo, že „ v bytových domech se nachází i byty ve vlastnictví města. Nikdo nás neseznámil se záměrem, jaký zde chystáte. Pokud zde chystáte nějaký záměr, předložte, prosím, kalkulaci, způsob financování Vámi navrhovaného projektu, abychom se jako vlastník mohli rozhodnout“.
Nevím, proč Vás toto zajímá, protože v každém vchodě máte jen jeden byt, u nás to funguje demokraticky, to znamená, že většina rozhoduje.
Pro nás je toto řešení ideální a jediné možné, abychom mohli to teplo ušetřit. Jinak zateplení našeho domu byla pro nás zmařená investice. Lépe na tom pod TSNS nebudeme, z hlediska služeb a bonusů, které jsem měli od fi ENES, jsou pro nás TSNS horší.
My jsme zatím chtěli pouze vyjádření k plynové přípojce, dostali jsme odpověď že „rada města nesouhlasí s umístěním stavby – plynový řad a plynové přípojky k domům a konstatuje, že stavby plynových přípojek a budování kotelen v jednotlivých bytových domech neodpovídá strategii města a narušuje celkovou koncepci, jíž je převzetí kotelen městem z důvodu snížení finanční náročnosti na vytápění a odběr teplé užitkové vody. Rada města proto navrhuje vyčkat minimálně jednu topnou sezonu, aby se dalo zjistit, zda skutečně dojde ke snížení nákladů. Pokud by se tak nestalo, což rada města nepředpokládá, rada města se bude znovu zabývat předloženými žádostmi“.
Nevidím důvod, proč byste nám měli bránit si táhnout plyn.
Bc. Pavel Novák – my jsme chtěli jednat s ENESem, ten s námi nejednal, domnívám se, že ENES jednání zdržoval schválně v domnění, že smlouvu nevypovíme. ENES si stavěl kanály, např. teplovodní kanál v Křivoklátském sídlišti, bez souhlasu města, což si samozřejmě rozkládal do ceny tepla a plánoval to dělat nadále. Dodnes nemá tato firma v obchodním rejstříku požadované dokumenty, což je porušování zákona. My máme společný zájem s Vámi, snížit cenu tepla na maximum.
Starosta města- při vyjednávání cen plynu, čím více ho odebírám, tím je cena nižší. Proto bychom dokázali náklady ještě snížit, počkejme rok, cena se jistě sníží.
Ing. Jan Bechyně- k vašim žádostem o přípojky- v každém vchodě máme nějaký byt, proto mě zajímá ekonomika situace. Pokud kopnete do silnice, musíte opravit nějaký kus komunikace, něco stojí přípojka, veškerá nová technologie. V okamžiku, kdy tam máme byt bych chtěl vědět, zda ta cena tepla nevyjde výrazně dráž než cena nyní.
p. Stanislav Hrabal – bytů tam nemáte tolik. Našli jsme si investora fi ENES. Nemůžeme si vzít další úvěr, protože již máme úvěr na zateplení.
Ing. Vladimír Hubáček – nevím o tomto problému, obracejte se na radu města, která v tomto rozhodovala. Rád bych Vám pomohl, ale nemám k tomu žádné informace.
Bc. Pavel Novák – ve městě již fi ENES 1 kotelnu samostatně provozuje a provozuje ji dráž, centrální vytápění je vždy levnější.
p. Štefan Podhorec – kolik přípojek již rada města schvalovala? Toto je snad první případ, kdy se rada města zabývá schválením plynové přípojky. Vždy k přípojkám dal stanovisko jen odbor investic. Připadá mi to spíš, že pár občanů se stalo rukojmími někoho. Toto se mi nelíbí.
 
Poznámka: v 21:45 hod. vyhlásil starosta města 15 min. přestávku
 
-          p. Stanislav Hrabal – když kotelny přecházely pod TSNS došlo k odečtům v bytech, na koho máme přefakturovat fakturu?
Ing. Jan Bureš – město odečty neplánovalo, fakturu Vám zaplatí ti, co Vám odečty doporučili
p. Stanislav Hrabal – toto byl mimořádný odečet kvůli přechodu pod TSNS, tyto náklady musí jít za Vámi, v každém případě to přefakturujeme a je nám jedno jestli na město nebo TSNS.
 
-          p. Jaroslav Beránek- kdy proběhne konkurz na ředitele Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o.?
Starosta města – počítáme s tím, že výběrové řízení pravděpodobně proběhne do konce roku.
 
-          p. Jaroslav Beránek – kdy se bude sekat tráva v Křivoklátském sídlišti?
Ing. Jan Bureš- toto je dotaz na technické služby, pošlete svůj dotaz tam
Ing. Miroslav Čermák – dle smlouvy s městem je Křivoklátské sídliště sekáno 4x ročně.
 
-          p. Jaroslav Beránek – TSNS v Křivoklátském sídlišti opravovaly asfalt, v době opravy nikde nebyla žádná značka a to, co tam TSNS vytvořily, by si žádný ze zastupitelů udělat nenechal.
Ing. Miroslav Čermák – když budete mít jakékoli problémy vůči TSNS, přijďte do technických služeb, nebo zavolejte, napište….
 
11) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání ve  22:10  hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu:  
Bc. Pavel Novák v.r. (12.7.2012)
Ing. Věra Matějovičová v.r. (11.7.2012)
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                                    Mgr. Karel Filip v.r. 
   místostarostka města                                                               starosta města
 
 
Zapsala : Eva Videmannová, DiS., 4. 7. 2012

12. 7. 2012 Zobrazit méně

Stránka