Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis z 13. zastupitelstva města ze dne 20.9.2012

.
Z Á P I S
 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí,
konaného dne 20. 9. 2012 ve Slavnostním sále MěÚ
 
 
 
Přítomno:    20 členů zastupitelstva města 
                      25 občanů města 
 
 
 
 
Program:
 
1.         Zahájení
2.         Kontrola usnesení
3.         Návrh na vystoupení ze Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
4.         Rozpočtová opatření za období VII.-IX./2012
5.         Žádost o odprodej pozemků parc.č. 2226/11 a části parc.č. 2226/13
            a 2442/8
6.         Žádost o prodej pozemku parc.č. 2748
7.         Žádost o prodej pozemku parc.č. 269/6
8.         Prodej pozemku st.p. 2390/2
9.         Dar pozemků parc.č. 1093/2 a 1093/1
10.       Stavba dokončení ulice Na Spravedlnosti
11.       Zadání změny č. IV územního plánu sídelního útvaru města Nové
            Strašecí
12.       Různé
13.       Diskuse
14.       Závěr
 
          
 
 
1) Zahájení
 
Jednání zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
na jednání zastupitelstva města a konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jako zapisovatelku jednání určil referentku MěÚ Evu Videmannovou.
 
Starosta města konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 19 členů zastupitelstva města,
což znamená, že dnešní zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
Omluven z jednání je p. Štefan Podhorec. 
 
Poté byl zastupitelstvu města předložen návrh na způsob veřejného hlasování - aklamací.
Pro tento návrh hlasovalo 19 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,
Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková,
Ing. Jiří Zelenka)
Návrh byl přijat.
 
Poznámka : v18:05 přišla zastupitelka města Ing. Věra Matějovičová (20)
 
Následně starosta města seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Pro tento návrh hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
Návrh byl přijat.
 
Za členy návrhové komise navrhl starosta města Ing. Vladimíra Hubáčka jako předsedu,
p. Miloslava Pelce a pí Naděždu Jurgovskou jako členy.
Pro tento návrh hlasovalo 20 členů zastupitelstva města.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
Návrh byl přijat.
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl starosta města p. Jiřího Drvotu
a p. Jiřího Toužimského.
Pro tento návrh hlasovalo 20 členů zastupitelstva města,
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
Návrh byl přijat.
 
Závěrem úvodní části starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Bc. Pavlem Novákem a Ing. Věrou Matějovičovou bez připomínek.
 
 
 
 
 
 
2) Kontrola usnesení
 
26. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 2. 2006
Usnesení č. 235 – Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti – trvá
Nedokončená část komunikace Na Spravedlnosti se nachází na pozemku parc.č. 190/7
o výměře 547 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxxx a xxxxxxx
a xxxxxxxxxxx, dále na pozemku parc.č. 190/11 o výměře 445 m2 ve vlastnictví města, a pozemku parc.č. 190/10 o výměře 202 m2 ve vlastnictví xxxxx
a xxxxxx. V roce 2009 byla obnovena jednání s manželi xxxxxxx
a xxxxxxxxxo dostavbě komunikace. Na základě těchto jednání byla vypracována projektová dokumentace na dostavbu komunikace a probíhá zajišťování stavebního povolení. Souběžně byla vypsána veřejná soutěž na dodavatele, výsledky veřejné soutěže projednala rada města
11. 9. 2012. Na programu dnešního zastupitelstva města.
 
20. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. 4. 2010
Usnesení č. 219 – Prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3 – trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 183/2 a části parc.č. 181/3
v kat. území Nové Strašecí spol. Edesa, s.r.o., a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Spol. Edesa následně prodala tři z pěti řadových domů a požádala o změnu kupní smlouvy. Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
22. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 6. 2010
Usnesení č. 232 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 875, 863/12, 2145/5 a parcel
ve zjednodušené evidenci č. 315/1, 315/2, 354, 390, 1068 a 1764 - trvá
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků výše uvedených parcel z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR a uložilo starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Žádost byla předána PFČR, pracoviště Rakovník
dne 4. 8. 2010. Z důvodu reorganizace a zrušení pracoviště v Rakovníku, nebyla zatím žádost vyřízena a smlouvy připraveny. Bylo kontaktováno nové pracoviště PFČR, které bude žádosti obcí o převod pozemků postupně vyřizovat. K 11. 9. 2012 stav nezměněn.
 
                        4. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2011
Usnesení č. 50 – Prodej pozemku z vlastnictví města - trvá
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku st.p. 2605 p. xxxxxxxxxxxx a uložilo starostovi města smlouvu podepsat. Vzhledem k úmrtí žadatele bude možno prodej pozemku dokončit až po projednání dědictví. K 11. 9. 2012 stav nezměněn.
 
            10. zastupitelstvo města ze dne 26. 4. 2012
Usnesení č. 103 – Zpráva o závěrečném účtu za rok 2011 - trvá
Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením města za rok 2011 bez výhrad a uložilo tajemníkovi MěÚ prostřednictvím vedoucích odboru OI, OV a OF nadále pokračovat v pracích na vydefinování majetku vedeného na podrozvahovém účtu 903 a případně zajistit potřebné úkony, které povedou k začlenění tohoto majetku do majetkové evidence města.
 
            11. zastupitelstvo města ze dne 21. 5. 2012
Usnesení č. 112 – Majetkoprávní vypořádání se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - trvá
Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jejímž předmětem je směna vodohospodářského majetku a uložilo starostovi města podepsat směnnou smlouvu a dále dohodu o narovnání poté, co bude ze strany Vodárny Kladno- Mělník, a.s. podepsána směnná smlouva. Valná hromada VKM, a.s. dne 24. 5. 2012 směnu majetku neschválila. Jednání pokračují.
 
            12. zastupitelstvo města ze dne 28. června 2012
Usnesení č. 117 – Městské granty 2012 - splněno
Zastupitelstvo města schválilo grantový příspěvek na rok 2012 pro TJ Sokol Nové Strašecí a pro HBC Nové Strašecí, místostarostka města zajistila připravení smlouvy na čerpání grantového příspěvku a ve spolupráci s OF zajistila proplacení finančních prostředků.
 
            12. zastupitelstvo města ze dne 28. června 2012
Usnesení č. 118 – Návrh na vystoupení města ze svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko – splněno
Zastupitelstvo města vypovědělo své členství v dobrovolném svazku obcí Kanalizacea voda Křivoklátsko, starosta města podepsal písemné vyhotovení výpovědi a zajistil její doručení svazku do 30. 6. 2012.
 
            12. zastupitelstvo města ze dne 28. června 2012
Usnesení č. 120 – Uzavření plánovací smlouvy, která nahradí plánovací smlouvu č. 43/2011/OI – splněno
(xxxxxxxxxxxxxxx) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu na lokalitu „V Nádavkách“, starosta města tuto smlouvu podepsal.
 
            12. zastupitelstvo města ze dne 28. června 2012
Usnesení č. 121 – Převod části pozemku parc.č. 1320/4 darem do vlastnictví města - splněno
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem je budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1320/4 od pí Volfové a uložilo starostovi města příslušné smlouvy podepsat. 25. 7. 2012 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací (č. 224/2012/OI). Následná smlouva může být uzavřena až po nabytí pozemku
pí Volfovou.
 
            12. zastupitelstvo města ze dne 28. června 2012
Usnesení č. 122 – Prodej pozemku parc.č. 1721 z vlastnictví města - splněno
Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem pozemku parc.č. 1721 manželům xxxxxxxxx. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu. 23. 7. 2012 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní (č. 225/2012/OI). Následnou smlouvu bude možno uzavřít po zajištění finančních prostředků (úvěru) kupujícími – předpoklad konec 10/2012.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo 
 
U s n e s e n í č.   127
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města
 
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
3) Návrh na vystoupení města ze Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
 
Město Nové Strašecí je členem citovaného svazku obcí spolu s převážnou většinou (76) obcí
a měst okresu Rakovník (členem není 9 obcí, např. Křivoklát). Úlohou svazku je zajištění jednotného a koordinovaného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti v okrese Rakovník včetně financování ostatní obslužnosti. Ve skutečnosti to znamená, že členové svazku hradí dopravcům působícím na území okresu příspěvek na ztrátové autobusové linky. Příspěvek byl stanoven svazkem pro rok 2012 ve výši 100,- Kč/obyvatel/rok, tzn. pro Nové Strašecí v roce 2012 příspěvek ve výši 521.300,- Kč.
Rada města na svém jednání dne 11. 9. 2012 konstatovala, že úloha našeho města ve svazku je pouze solidární, neboť dopravní obslužnost obyvatel města je zajištěna i bez nutnosti příspěvku na ztrátové linky. Solidárnost však není úplná, neboť ve svazku některé obce nejsou. V rámci Středočeského kraje není dopravní obslužnost, resp. financování nebo spolufinancování ztrátových linek řešeno jednotně. Některé okresy, např. Kladno podobný svazek nemají, jinde je příspěvek obcí ještě vyšší (např. Benešov 180,- Kč/občan). Stávající systém nenutí dopravce optimalizovat způsob dopravy.
Rada města proto svým usnesením č. 619 doporučila zastupitelstvu města ze svazku vystoupit při zachování určité možnosti solidárně i nadále obcím našeho okresu pomoci, ale jinou formou, než prostřednictvím členství ve svazku.
Ukončení členství města ve svazku je možné učinit výpovědí dle čl. VIII odst. 2 stanov svazku doručenou nejpozději do 30. 10. s tím, že členství zaniká 31. 12.. V důsledku vystoupení ze svazku bude muset město v případě schodku hospodaření svazku za rok 2012 uhradit poměrnou část tohoto schodku podle přepočtu na 1 obyvatele svazku obcí. Na rok 2012 byl schválen schodkový rozpočet svazku se schodkem 1.771.400,- Kč. Podíl města by byl cca 170.000,- Kč. Jedná se o odhad, neboť výše schodku bude záviset až na výsledku hospodaření svazku za tento rok.
 
Do rozpravy se zapojili:
p. Jiří Loskot – (předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti) Svazek vznikl na základě vůle a dohody většiny obcí okresu Rakovník sdružit se a společně řešit zajištění jednotného a koordinovaného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti v okrese Rakovník včetně financování dopravní obslužnosti. Mezi hlavními principy fungování svazku patří zejména solidarita větších měst a obcí s těmi menšími tak, aby byla zajištěna autobusová linková doprava po celém okresu Rakovník. V současné době jsou členy svazku 76 obcí z celkového počtu 83. V tomto svazku jsou všechny tři města našeho okresu – Jesenice, Nové Strašecí a Rakovník. Financování činnosti svazku je zajišťováno příspěvkem členských obcí, a to ve výši podle počtu obyvatel. Z tohoto fondu se hradí spoje a linky autobusové dopravy, které nehradí Středočeský kraj, jako závazek veřejné služby. V roce 2011 došlo na základě rozhodnutí samosprávy Středočeského kraje ke snížení financování autobusové linkové dopravy našeho okresu. Bylo na rozhodnutí obcí, zda linky zruší, nebo obec linky doplatí. Většinu spojů jsme zachovali a financují se z rozpočtu svazku. Členský příspěvek pro každou obec byl stanoven pro rok 2012 – 100,-Kč/občan.
p. Miloslav Pelc – úloha našeho města ve svazku je pouze solidární, tato informace nám byla známa již před 20 lety, když se svazek zakládal. V případě, že by se svazek zrušil, mělo by to dopad i na nás, žádám, abychom zachovali svazek pro dopravní obslužnost. Naši občané jezdí též autobusy, rád bych, aby se dostali do všech obcí našeho okresu. Já návrh nepodpořím.
Ing. Jan Bechyně – novelou zákona v roce 2010 - existuje pouze dopravní obslužnost, kterou má v katastru svého území zajišťovat pouze kraj, je to povinnost kraje, suplujeme zde kraj. Ne všechny obce našeho okresu jsou členy svazku. Letos je hospodaření svazku schodkové, příští rok můžeme platit 150,-Kč/občan. Svazek nemá představu o tom, jak jsou spoje vytížené. Svazek aktivně netlačí na dopravní podniky, aby např. používali na linky, které nejsou plně využívané, malé autobusy, transity.
Mgr. Richard Spiegl- celá rada města chápe princip solidarity, avšak každá mince má dvě strany. V našem regionu jsou obce, které nejsou členy svazku, např. Křivoklát. Každá obec má při rozhodování ve svazku 1 hlas, má N.Strašecí mít stejnou sílu hlasu, jako obec s 50 obyvateli? Pokud by došlo k navýšení příspěvku do svazku, postihne to náš rozpočet. Kam peníze plynou? Jedná se o soukromé dopravce, kterým je přispíváno na ztrátové linky. Neměli by se podílet z vytížených a ziskových linek na úhradě těch ztrátových? Současné nastavení a fungování svazku není dostačující, i v případě vystoupení ze svazku, je rada města připravena navrhnout zastupitelstvu dar pro svazek. Též je nutno říci, že financováním dopravní obslužnosti na sebe přebíráme odpovědnost, která patří do povinnosti kraje.
Ing. David Ryss – proč rada města navrhuje takto radikální řešení, když valná hromada svazku má být v listopadu a dále proč jsme o tom nebyli informováni na minulých zastupitelstvech, kde jsme o tom mohli diskutovat, byl by na to větší prostor a větší čas. Proč náš vyslanec nevyvolal diskusi uvnitř svazku, aby došlo k nějaké nápravě, a aby naše město mělo větší váhu v hlasování ve svazku.
Ing. Jiří Zelenka- nevidím tu jen pouze solidaritu. Lidé z  okolních obcí mají možnost díky příspěvku na dopravní obslužnost se dostat sem k nám do střediska. Tím pádem posilujeme instituce, které my jako středisková obec poskytujeme okolním obcím, např. zdravotnictví, škola, kroužky. Nebudu hlasovat pro vystoupení a zdržím se hlasování.
Ing. Jan Bechyně – letošní příspěvek 520 tis., vzhledem k letošnímu schodku bychom stejně ještě přispívali 170 tis.. Vystoupení ze svazku je možné do 30.10, valná hromada svazku bude
v listopadu – do jaké míry náš 1 hlas může ovlivnit např. změnu stanov.
p. Jiří Loskot – představenstvo svazku nebude navrhovat zvýšení příspěvku pro rok 2013. Není v plánu zvýšit příspěvky obcí. Povinnost dopravní obslužnosti je opravdu na bedrech Středočeského kraje, několikrát jsem na Středočeský kraj apeloval, aby přehodnotil žákovské jízdné, ale bezvýsledně. Jediná možnost je dát žalobu na Středočeský kraj. Apelujme společně na Středočeský kraj, aby si převzal dopravní obslužnost, odložte rozhodnutí o 1 rok, hned po krajských volbách se chci sejít s vedením kraje a dojednat nové podmínky.
Ing. Jan Bechyně – jakým způsobem chce svazek docílit snížení schodkového rozpočtu? Jaká částka z rozpočtu jde na mzdové náklady? Co se skrývá pod položkou rezerva?
p. Jiří Loskot – spoléhám na krajské volby 2012, spoléhám na to, že se změní zastupitelstvo kraje a prosadí se nám vrátit dopravní obslužnost minimálně, jak byla v roce 2010. Pokud by se tak nestalo, musíme si všichni sednout společně s mikroregiony a dojednat, co platit a co ne. Administrativní práce svazku zajišťuje Svazek měst a obcí okresu Rakovník za 30.000,-Kč/ročně.
Starosta města- Jakým způsobem jsou vybírány dotované linky? Musí dojít k optimalizaci spojů.
p. Jiří Loskot – jak byly dotované linky vybírány nevím, již takto jsem to převzal.
Starosta města- není pravda, že svazek neuvažoval o zvýšení příspěvku od obcí. Zvýšení příspěvku bylo v plánu, já jsem řekl, že zvýšení nepodpořím a proti zvýšení byl i starosta z Rakovníka.
Pí Hana Hajná- (starostka Kroučové) Pouvažujte, prosím, nad touto situací, protože pro nás je příspěvek Strašecí a ostatních měst velká pomoc. Je to od Vás velká solidarita s obcemi na celém Rakovnicku, protože díky Vašim a našim příspěvkům můžeme zůstat propojeni dopravou napříč celým Rakovnickem a i se všemi kraji.
p. Miloslav Pelc – navrhuji nevystupovat, počkat 1 rok a vyjednávat.
Ing. Věra Matějovičová – vše je možné prosadit, když budeme členy svazku. Mohli bychom se aktivně zapojovat a vyjednávat. Znělo tu slovo solidarita, ale závěr byl vždy vystupme – toto je falešná solidarita.
Bc. Pavel Novák – budu hlasovat proti vystoupení ze svazku. Pokud chce někdo změny, měl by zůstat uvnitř svazku.
Mgr. Richard Spiegl – rada města navrhla vystoupení ze svazku, tímto krokem otevřela zásadní diskusi, ze které vyplynulo spousty věcí pro setrvání ve svazku, ale i všechny problémy, kterých není málo.
p. Pavel Kopřiva– (jednatel společnosti Anexia, s.r.o.) Padlo zde několikrát, že jezdíme lukrativní linky, a na ostatní nám obce přispívají. V řeči čísel ta lukrativnost je -1,5 mil. Kč pro letošní rok v zápočtu všech linek i těch, na které doplácíte. Situace, která je vyvolaná Krajským úřadem Středočeského kraje nám v současné době neumožňuje, abychom byli schopni dopravu dělat efektivnějším způsobem. Za poslední dva roky jsme nekoupili ani jeden autobus. V roce 2010 jsme byli postaveni před hotovou věc, dostaneme o 9 % méně peněz, ale zachováme kilometry. Rok 2011 byl ještě horší, měli jsme zrušit 30% kilometrů. S panem Loskotem jsme objížděli obec po obci a brali jsme na svá bedra udržení dopravy ve stávajícím stavu. Autobusovou dopravu používají lidé, kteří to potřebují, pokud Nové Strašecí vystoupí, je to konec svazku,  o tom jsem přesvědčen. Odložte své rozhodnutí vystoupení ze svazku.
p. Miroslav Vachek položil otázku starostovi města, co jako člen krajského výkonného výboru ČSSD udělal proto, aby kraj začal plnit svou povinnost, kterou neplní, jak zde bylo řečeno.
Starosta města – v Novém Strašecí proběhlo jednání, kam byli pozváni všichni starostové okresu Rakovník a řešil se zde tento problém. V krajském výkonném výboru jsme toto neřešili.
p. Doležal – předchůdce pana Loskota p. Kleindienst se vyjádřil v Raportu, že svazek v současné době funguje pouze jako převodník peněz obcí dopravcům, zatímco za jeho času tam byla prováděna pečlivá kontrola faktur a že svazek šetřil obcím statisíce.
p. Jiří Loskot – v Raportu je stále přetřásána pí Titzlová. Nastoupil jsem na funkci předsedy svazku na dočasnou dobu, protože Nové Strašecí nemělo starostu, doba se prodlužovala, tak jsem se začal o fungování svazku zajímat. První, co mi padlo do oka bylo to, že na platy vyplácíme 190tis. Kč – požádal jsem pí Titzlovou o náplň její práce, doteď jsem ji nezískal. S paní Titzlovou jsem odmítl podepsat smlouvu. V současné době je to řešeno Policií ČR na základě trestního oznámení.
 
Poznámka: v 19:40 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku
 
Po přestávce starosta města oznámil, že rada města stahuje svůj původní návrh na usnesení.
Návrhová komise naformulovala nový návrh:
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo města
I. ukládá
starostovi města v případě, že dojde k navýšení příspěvku pro rok 2013, předložit návrh zastupitelstvu města na vystoupení ze svazku obcí Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti se sídlem v Rakovníku, Husovo nám. 27, IČ: 470 205 504
 
Starosta města otevřel rozpravu k tomuto návrhu na usnesení
Ing. Věra Matějovičová – není to poprvé, že rada města se na něčem dohodla a potom zde vystupuje nejednotně a mění své rozhodnutí, to si myslím, že je špatná příprava té rady.
Ing. Pavel Vaic – podporuje slova Ing. Matějovičové a nevidí důvod proč nehlasovat o prvotním návrhu rady města
p. Miloslav Pelc – rada města stáhla svůj původní návrh, na to má právo, návrhová komise naformulovala nový návrh na usnesení, Ing. Pavel Vaic podal protinávrh, aby se hlasovalo o původním návrhu na usnesení, hlasujme tedy nejprve o něm.
Ing. Jan Bechyně – hlasování na radě města nebylo jednotné, 4 členové hlasovali pro, 2 proti a 1 člen se zdržel hlasování. Nejsme povinni hlasovat jednotně, proto asi tato změna.
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu Ing. Pavla Vaice, aby se hlasovalo o původním návrhu:
 
Zastupitelstvo města
I. vypovídá
své členství v dobrovolném svazku obcí Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti se sídlem v Rakovníku, Husovo nám. 27, IČ: 470 205 504
II. ukládá
starostovi města podepsat písemné vyhotovení výpovědi a zajistit její doručení svazku do 30. 10. 2012
III. souhlasí,
že počínaje rokem 2013 (2014) se bude zastupitelstvo města zabývat možností poskytnout Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti příspěvek (dotaci) města v odůvodněné výši dle návrhu rady města
 
Pro tento návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva města, 10 členů hlasovalo proti a 6 členů se zdrželo hlasování
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Miloslav Kinkal, RNDr. Libuše Vosátková,
Proti: Ing. Vladimír Hubáček, Naděžda Jurgovská, , Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský Ing. Pavel Vaic,
Ing. Jiří Zelenka
Zdrželi se: Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst,
Mgr. Richard Spiegl,  Jiří Verner)
Návrh nebyl přijat
 
                                                                                                                                      
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo města
ukládá
starostovi města, v případě že dojde k navýšení příspěvku pro rok 2013, předložit návrh zastupitelstvu města na vystoupení svého členství z dobrovolného svazku obcí Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti se sídlem v Rakovníku, Husovo nám. 27,
IČ: 470 205 504
 
Pro tento návrh hlasovalo 10 členů zastupitelstva města, 10 členů se zdrželo hlasování
Pro: Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Dr. Ing. Jan Kleindienst,
Ing. Karel Kestner, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský,
Jiří Verner,
Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Jiří Drvota, Naděžda Jurgovská, Miloslav Kinkal, Ing. Věra Matějovičová, Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
Návrh nebyl přijat
 
 
 
4) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období VII. – IX./2012
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
 
   a) Přijetí neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu a od kraje.
 
   b) Pokrytí navýšení rozpočtových výdajům na paragrafech:
          2212 Silnice,
          2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací,
          2223 Bezpečnost silničního provozu,
          2310 Pitná voda,
          2321 Odvádění a čištění odpadních vod,
          3113 Základní škola,
          3412 Městská sportovní zařízení,
          3631 Veřejné osvětlení,
          3639 Komunální služby,
          3722 Sběr a svoz komunálního odpadu.
 
   c) Převody mezi §§ z důvodu realizace projektových prací.
 
 
Rozpočtová opatření VII.- IX./2012 byla projednána na zasedání RM s tím, že je RM doporučuje
ZM ke schválení.
 
Do rozpravy se zapojili:
pí Naděžda Jurgovská - § 2212 pol. 5171 – opraví se silnice a během 14 dní je opět ve špatném stavu, pokud opravu financujeme, mělo by se lépe kontrolovat, jak to firma opraví. Tyto opravy jsou špatně udělané a mělo by se to reklamovat.
starosta města- projednám s ředitelem Technických služeb
Ing. Vladimír Hubáček – do důvodové zprávy k rozpočtovým opatřením je nutné vypracovávat lepší zdůvodnění
Ing. Jiří Zelenka – u řady bodů z rozpočtových opatření mám problém, bylo by lepší hlasovat
o jednotlivých bodech rozpočtových opatření jednotlivě.
Ing. Jan Bechyně – je tím myšleno, že by každá rozpočtová položka byla schválena zvláštním usnesením?
Ing. Vladimír Hubáček – pouze bychom schvalovali, pokud bychom položku neschválili, tak bychom ji z rozpočtových opatření vyškrtli a poté schválili rozpočtová opatření jako celek.
 
Tajemník MěÚ – tento způsob hlasování (předběžné a poté konečné) jednací řád nezná.
Ing. Jiří Zelenka –může to být forma dohadovacího řízení, při kterém jsme přítomni všichni. V tomto znění rozpočtová opatření neschválím.
Ing. Jan Bureš – materiály jsou zasílány týden předem právě proto, aby v mezidobí mohli zastupitelé případné připomínky projednat, či případně předjednat tento způsob hlasování.
Tajemník MěÚ – možný by byl protinávrh, který by schválil rozpočtová opatření kromě jednotlivých položek, které by se vyjmenovaly.
Ing. Pavel Vaic- chceme předejít tomu, aby v případě, že se budou schvalovat celá rozpočtová opatření, která nepodpoříme, nedošlo k tomu, že se zamítnou i věci, které jsou bez problémů, a které nám vyhovují.
p. Miloslav Pelc – nejčistější bude, aby každý paragraf měl své vlastní usnesení
 
Poznámka: ve 20:20 hod. starosta města vyhlásil 5 min. přestávku
 
Po přestávce bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Jiřího Zelenky:
 
Zastupitelstvo města
Schvaluje
probírání a schvalování rozpočtových opatření bod po bodu
 
Pro tento návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 15 členů se zdrželo hlasování.
(Pro: Miloslav Pelc, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic, Ing. Jiří Zelenka
Proti: Mgr. Karel Filip,
Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,
Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková)
Návrh nebyl přijat
 
Do rozpravy se dále zapojili:
Ing. Vladimír Hubáček – přednesl připomínky finančního výboru. § 3113 Základní škola –zachování stávajícího počtu 5. tříd, zde suplujeme kraj. Nicméně škola má na platy dostatek, do konce roku vydrží, nemusíme přijímat rozpočtová opatření. § 3412 MSZ - výměna podlahové krytiny v posilovně – navrhujeme vypustit, lze hradit ze stávajícího rozpočtu. § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – částka 300tis. pro TSNS nebude dostačující, nutno řešit jiným způsobem. § 3639 Komunální služby- vyrovnání s fi ENES, nutno připravit detailní zprávu o stavu akce převodu kotelen pod TSNS, připravit zprávu o případné výplatě II. části zhodnocení kotelen – její očekávaná výše?
Starosta města - co se týče TSNS a §3745 – ceník na zeleň je od roku 2009, TSNS sekají za stále stejnou cenu, přitom jen pohonné hmoty narostly o 44%. Za tuto částku to nelze dělat. Proběhlo jednání s TSNS
o úpravě cen, pokud bude přijata částka 300tis. TSNS do konce roku 2012 vyjdou.
Ing. Vladimír Hubáček- nyní jsou 2 nezaplacené faktury za 500tis.+ konec roku, nerozumím tomu, 300tis. je stále málo.
Starosta města – bude to formou dobropisu
Ing. Pavel Vaic – bude to dobropis na zápočet části, nové x staré ceny?
p. Václav Horáček – TSNS fakturovaly podle ceníku, který rada města neschválila, všechny vystavené faktury budou dobropisovány. Tato částka + navýšení o 300tis. by mělo vystačit do konce roku.
Ing. Jan Bureš – vztah město x TSNS – vztah ovládané a ovládající osoby. Cenová politika zde musí být na bázi běžných cen. Jednatelé nesmějí účtovat ceny podnákladové, nebo ceny dotovat. Finanční výbor došel k závěru, že by mělo dojít k  pasportu zeleně, již máme hotov pasport jedniček (trávy, které se sekají 8x ročně), zjistili jsme, že skutečnost je vyšší asi o 16%.
Ing. Pavel Vaic – připomněl zastupitelům nabídku fi SAFE TREES - hodnota 5mil.Kč, dofinancování města 300tis.Kč, v této nabídce byla zahrnuta kompletní údržba zeleně.
Ing. Jan Bechyně - projekt fi SAFE TREES byl o více jak 5 mil.Kč, který představoval v následujících třech letech vykácení asi 200 kusů vzrostlých dřevin na území města a zasázení nových keřů. Tento projekt rozhodně nebyl o sekání trávy.
Ing. Pavel Vaic – jednalo se o komplexní údržbu zeleně.
Ing. Jan Bechyně – návrh na změnu ceníku na sekání trávy od TSNS měla rada města na stole již v září 2011, stejně tak finanční výbor. Rada města, tak i finanční výbor navýšení cen zamítli. Od jednatelů TSNS tento podnět vzešel s dostatečným předstihem.
Ing. Vladimír Hubáček – výplata druhé části zhodnocení kotelen firmy ENES – v jaké výši se očekává?
Starosta města – dnešní schvalovaná částka fi ENES, je částka, která lze doložit a jde o částku, která byla konzultována s městem. O druhou část peněz (investice, které nebyly konzultovány s městem) se nyní vede jednání.
Ing. Jan Bureš – v auditu od Ing. Fárky je popsána detailně celá situace, mělo by se jednat
o 2-3mil.Kč. Nyní jednáme, jde o to, aby ceny, které byly zpětně doloženy, byly oprávněné.
Ing. Vladimír Hubáček – podlaha v MSZ lze realizovat ze stávajícího rozpočtu
p. Václav Horáček – v současné době můžeme realizovat ze stávajícího rozpočtu, je otázka, jak dopadneme na konci roku, není vyloučeno, že stejně budeme muset schvalovat tuto rozpočtovou změnu v prosinci.
Ing. Vladimír Hubáček - § 3113 Základní škola –zachování stávajícího počtu 5. tříd – proč nebyly osloveny ostatní obce? Do pátých tříd jistě chodí žáci i z ostatních vesnic. Proč tu opět suplujeme kraj?
Starosta města – nevím, kolik žáků z okolních obcí dochází do 5 tříd.
Bc. Pavel Novák – zde je nesoulad mezi cyklem města a školy, škola má peníze do konce roku, třídy budou ale fungovat do konce školního roku (polovina roku 2013) a na to již peníze škola nemá. Peníze na mzdy jdou ze státního rozpočtu, přes kraj pouze protékají, tedy nesuplujeme kraj, ale stát.
Ing. Karel Kestner – toto rozhodnutí o navýšení rozpočtu pro ZŠ rada města přijala asi tak dva týdny potom, co jsme tu odmávali 200tis.Kč pro fotbalisty. Finanční výbor s 200tis.Kč pro fotbalisty problém neměl, nechápu proč má problém s 200tis.Kč pro děti.
Ing. Vladimír Hubáček – neměli bychom problém, kdyby bylo dáno řádné zdůvodnění.
§2321 odvádění a čištění odpadních vod – 49tis.Kč – finanční výbor žádal připravit na jednání zastupitelstva zprávu o stavu příslušného soudního sporu s odhadem dalšího vývoje, nemáme do dnešního dne nic.
Ing. Pavel Vaic – u školy opravdu podklady byly špatně dodané, ale rozpočtovou změnu klub ODS podporuje. Nepodporujeme § 2310 – výstavba vodovodu Rudská – máme obavu, abychom nemuseli vracet dotaci z důvodu, že jiné investiční akce si stavebníci platili sami. Dále nepodpoříme ENES, zeleň pro TSNS a dále 180 tis.Kč pro fi PROVOD.
Ing. Jan Bechyně – dotázal se zastupitelů, zda chtějí k rozpočtovým opatření dlouhé důvodové zprávy, aby zastupitelé nemuseli hledat v jednotlivých zápisech z rady města.
Dr. Ing. Jan Kleindienst- uvítal bych to.
Ing. Jiří Zelenka- nesouhlasím s těmi rozpočtovými opatřeními, které vyjmenoval Ing. Pavel Vaic, proto nebudu souhlasit rozpočtovými opatřeními jako celek.
Ing. Karel Kestner – myslím si, že se zastupiteli bylo rozpočtové opatření pro fi ENES předjednáno. Lidé, kteří s tím mají dnes problém, existuje informace o tom, že to pro ně nebude problém při hlasování?
Ing. Jiří Zelenka - já jsem souhlas nevyjádřil.
Starosta města – ano, zastupitelé, kteří vyjádřili souhlas: Kestner, Kinkal, Kleindienst, starosta, místostarostka, Pelc, Vaic, Podhorec, Stehlíková, Spiegl, Verner, Bechyně,
proti : Bureš, Matějovičová,
Bylo to v době dovolených, někteří zastupitelé se nevyjádřili.
p. Vachek – dle vyjádření Ing. Kestnera a pana starosty došlo k neveřejnému jednání zastupitelstva. Je zde spousta rozpočtových změn ohledně navýšení rozpočtu TSNS – služby jsou objednány městem, nebo je TSNS dělají samovolně? Já jako občan nemám v zásadě možnost si přečíst všechny důvodové zprávy, proč je nevyvěsit na web tak,  jak jsou odesílány zastupitelům? Rozpočtová změna k vodovodu Rudská – nemá některý ze zastupitelů v této lokalitě parcelu, nedochází ke střetu zájmů?
Ing. Marie Králová – k vodovodu Rudská – jde o hlavní řad, vyvedení do nové zástavby si stavebníci hradí sami.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – peníze pro ENES opět byly odsouhlaseny předem ve stavu legislativní nouze a nyní se to zde zpětně zlegalizuje? Peníze již byly vydané na základě telefonického souhlasu sestavy zastupitelů?
Bc. Pavel Novák – je zde narovnání smluvního vztahu mezi městem a fi ENES, finanční částka jim musela být vyplacena, byl zde právní nárok, starosta se jen dotazoval, kdo s tímto má problém, nebylo to hlasování, nic takového nelze. K dotazu p. Vachka – TSNS sekají trávu na základě smlouvy.
Dr. Ing. Pavel Kotyk – peníze pro ENES byly vyplaceny?
Bc. Pavel Novák – bylo to proplaceno, fi ENES na tuto částku měla právní nárok.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 128
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e   
 
 
 rozpočtová opatření za období VII.-IX./2012
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   VII. -IX./2012
 
I. PŘÍJMY                                                                                                    v tis. Kč
 
      Přijaté dotace
 
        pol. 4111 – Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (MF)                                                 70
        - Jedná se o zúčtovatelnou dotaci v souvislosti se zpracováním údajů v rámci „PAP“
          (pomocný analytický přehled).
 
          pol. 4116 – Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (MPaSV)                                    39,053
        - Jedná se o doplatek v rámci vyúčtování dotace na sociální dávky za rok 2011.
          (pozn.: Obdržené finanční prostředky ponechány na základním běžném účtu).
         
       pol. 4122 – Neinvestiční transfer od kraje                                                                     344,360
        - Neinvestiční dotace z programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“      
          (pozn.: žadatelem dotace je přímo základní škola; přesná částka = 344.359,77 Kč).
 
       pol. 4122 – Neinvestiční transfer kraji                                                                            - 7,456
        - Vyúčtování dotace na akci „Regenerace veřejných prostranství“                            
          (pozn.: Uvedená akce byla realizována již v roce 2011. Vzájemným vyúčtováním
          dotace je akce definitivně ukončena).
                    
       pol. 4222 – Investiční transfer od kraje (Fond životního prostředí a zemědělství)
        - Investiční dotace na výstavbu vodovodu – řad L Rudská                                              2 870 
          (Dotace ve výši 95% předpokládaných nákladů – rozpočet stavby = 3,020.450,- Kč)                                
 
       pol. 4222 – Investiční transfer od kraje                                                                           10,555
        - Investiční dotace na akci „Infocentrum“- doplatek dotace                           
          (pozn.: Uvedená akce byla již zafinancována v roce 2011 – doplatek dotace bude
          ponechán na základním běžném účtu).                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           II. VÝDAJE  
 
    a) výdaje spojené s přijetím dotací
 
     § 3113 Základní škola      
          pol. 5336 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci                                344,360
          (pozn.: Žadatelem dotace je přímo základní škola; přesná částka = 344.359,77 Kč).
 
      § 6171 Činnost místní správy                                                                                                  70
         Výdaje související se zabezpečením zpracování „PAP“– pomocného analytického přehledu.
          pol.: 5011,5031,5032,5166,5169 – mzdové výdaje, programové vybavení, služby.
 
  b) navýšení rozpočtovaných výdajů
   
      § 2212 Silnice                                                                                                                        435
          pol. 5171 Opravy a udržování – Komunikace: Ke Stadionu, Čelechovická, Rakovnická,
                 Lipová, Žižkovo náměstí, Obětí okupace, Do Hlinišť, Fortna, Pecínovská.
                 (pozn. dle cenové nabídky TS s.r.o ze dne 21.8.2012, viz doplňující komentář)
                 Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu
 
     § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
        pol. 6121 Stavby                                                                                                                    90
        - Rekonstrukce chodníku v ulici Čsl. armády v souvislosti s pokládkou kabelů - ČEZ.
          (výměna obrubníků, dešťové odvody, doasfaltování - viz doplňující komentář).
         Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
      § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
        pol. 6121 Stavby                                                                                                                  155
        - Rekonstrukce chodníků v ulici Dukelské a na náměstí 5. května v souvislosti
           s pokládkou kabelů – ČEZ, viz doplňující komentář.
         Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
    § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
        pol. 6121 Stavby                                                                                                                  300
        - Rekonstrukce chodníku v ulici Do Hlinišť včetně nájezdu na parkoviště v Zahradní ulici.
          (Dle cenové nabídky TS s.r.o.- viz doplňující komentář).
         Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
     § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
        pol. 5171 Opravy a udržování                                                                                              106
        - Chodník pro pěší z lokality „U Rybníka“, viz doplňující komentář.
          Práce budou provedeny v nezbytném rozsahu.
         Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
     § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
        pol. 6121 Stavby                                                                                                                    72
        - Výstavba odstavné plochy v Křivoklátském sídlišti, posílení schváleného
          rozpočtu stavby (286 tis. Kč – schváleno ZM dne 26.4.2012) o 72 tis. Kč.
          Viz doplňující komentář.
         Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
      § 2223 Bezpečnost silničního provozu                                                                                   
          pol. 5169 ostatní služby – dopravní značení v ulici Al.Jiráska u MŠ,                                 50
          Viz usnesení č. 601 ze dne 13.8.2012.
          Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
      § 2310 Pitná voda
          pol. 6121 Stavby – výstavba vodovodu – řad L Rudská                                                3 021
          Projednáno v RM dne 27.8.2012, viz usnesení č. 613.
          (pozn.: 95% výdajů (pokryto dotací od kraje = 2,870.000,- Kč,
                        5% výdajů (pokryto z běžného účtu města = 151.000,- Kč).
                        
      § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod                                                                              
          pol. 5166 Konzultační a právní služby za měsíce květen, červen, červenec, srpen.           49                                            
          Výdaje za právní služby na základě uzavřené mandátní smlouvy s Advokátní
           kanceláří - Mgr. Šocová.
         Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
   
        § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod                                                                              
           pol. 6121 Stavby – zpracování projektové dokumentace firmou Provod s.r.o.               180
           - zpracování změny PD kanalizačních řadů ke stavebnímu povolení a PD
             splaškových kanalizačních přípojek (na veřejném prostranství) v lokalitě
             ulic: Rabasova, Rudská, Obětí okupace, Spojovací.
             (Viz usnesení RM č. 610 ze dne 13.8.2012).
             Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.           
                                 
      § 3113 Základní škola                                                                                                                                                    
          pol. 5240 Neinvestiční dotační transfer od zřizovatele                                                      380
           - zachování stávajícího počtu 5. tříd – 200 tis. Kč (viz usnesení RM č. 586 z 16.7.12)
           - dofinancování mzdy učitele speciální třídy – 180 tis. Kč (usnesení RM č. 584 z 16.7.12)
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
 
       § 3412 Městská sportovní zařízení
           pol. 5171 Opravy a udržování                                                                                             60
           Výměna podlahové krytiny v posilovně. Původně mělo být hrazeno z dotace
           od kraje, město ji však neobdrželo.
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
        § 3631 Veřejné osvětlení                                                                                                
           pol. 6121 Stavby – přeložka veřejného osvětlení v ul. Al. Jiráska                                   130
           Stavba související s rekonstrukcí ulice Na Spravedlnosti – projednáno na ZM 26.4.2012.
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
        § 3631 Veřejné osvětlení                                                                                                        
           pol. 6121 Stavby – veřejné osvětlení na náměstí 5. května.                                            390
           Viz doplňující komentář.
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
          § 3631 Veřejné osvětlení                                                                                                       
           pol. 6121 Stavby – veřejné osvětlení – vjezd na Žižkovo náměstí + křižovatka ulic
           Palackého a Čsl.armády (viz usnesení RM 615 z 27.8.12).                                                95  
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
                                                                                                                    
        § 3639 Komunální služby   
          pol. 6121 Stavby                                                                                                             1 244
          Vyrovnání s firmou ENES - I. část zhodnocení kotelen dle platného smluvního vztahu.
          Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
        § 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
           pol. 6121 Stavby                                                                                                                 20 
           Kontejnerové stání v Zahradní ulici, viz doplňující komentář. 
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
 
        § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
           pol. 5169 Nákup ostatních služeb                                                                                     300
           Posílení schváleného rozpočtu (1.800 tis. Kč) o 300 tis. Kč.   
           Viz doplňující komentář.                                                                          
           Bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.
                                                          
 III. PŘEVODY MEZI §§
 
        § 6171 Činnost místní správy
           pol. 6121 Stavby – projektová dokumentace                                                                   - 25
           Výdaje na projektové dokumentace:
              - úpravy VO v lokalitě náměstí 5. května (15 tis.)
              - parkoviště v areálu polikliniky (10 tis.)
 
        § 3631 Veřejné osvětlení
           pol. 6121 Stavby – projektová dokumentace                                                                      15
           Zpracování projektové dokumentace - úpravy VO v lokalitě náměstí 5. května.
 
        § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
           pol. 6121 Stavby – projektová dokumentace                                                                      10
           Zpracování projektové dokumentace – parkoviště v areálu polikliniky.
 
 
   Třída 8 Financování
 
         pol.: 8115 Změna stavu prostředků na bankovním účtu                                                  4 207                                     
                 Navýšení výše uvedených výdajů (na paragrafech pod bodem II. písm. b, – navýšení
                 rozpočtovaných výdajů) bude pokryto ze základního běžného účtu.
 
      Poznámka.: k 31.8. 2012 činil zůstatek na základním běžném účtu =10,423.471,26Kč.                      
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 2 členové hlasovali proti a 5 členů se zdrželo hlasování.
 
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská,
Ing. Karel Kestner, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák,
Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková,)
Proti: Ing. Pavel Vaic, Ing. Jiří Zelenka
Zdrželi se: Ing. Vladimír Hubáček, Miloslav Kinkal, Ing. David Ryss, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský)
 
 
Poznámka: ve 21:25 hod. starosta města vyhlásil 15 min. přestávku
 
                               
 
 
5) Žádosti o odprodej pozemků 
 
Pan xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx podal na MěÚ žádost o odkoupení pozemků - parc.č. 2226/11 (1014 m2), parc.č. 2442/8 ( 8 m2) a části parc.č. 2226/13 - z vlastnictví města o celkové výměře cca 4000 m2. Záměrem žadatele je v této lokalitě vysadit plantáž rychle rostoucích dřevin s produkcí dřevní hmoty pro vlastní potřebu.
Rada města projednala žádost na svých zasedáních dne 4. 6. 2012 a 13. 8. 2012 a k prodeji pozemků přijala usnesení č. 603, kterým zastupitelstvu města prodej pozemků nedoporučuje.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně – v důvodové zprávě chybí informace, že komise pro životní prostředí nedoporučuje prodej, protože lokalita podle územního plánu je určena k jiným účelům (volnočasové aktivity).
p. Zdeněk Štěpánek – tato lokalita se nachází v územním plánu, kde se očekávají změny?
p. Pavel Friebert – těžko předjímat, ale neočekáváme to.
Ing. Jan Bureš – jedná se o pozemek města, město nemá vůli v tomto případě v územním plánu něco měnit.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 129
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemků parc.č. 2226/11 o výměře 1014 m2, části parc.č. 2226/13 a parc.č. 2442/8
(8 m2) v  k.ú. Nové Strašecí   o výměře celkem cca 4.000 m2 , o jejichž prodej požádal pan xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
6) Žádost o prodej pozemku
 
Na MěÚ byla doručena dne 19. 6. 2012 žádost společnosti AR auto, s.r.o., se sídlem Nové Strašecí , Průmyslová 1208 o odprodej pozemku parc.č. 2748 ( v KN zapsán na LV č. 10001 jako zahrada s výměrou 371 m2), který navazuje na pozemky, které má žadatel ve svém vlastnictví ( LV č. 2186).
Na pozemku parc.č. 2748 má být podle územního rozhodnutí a zpracované projektové dokumentace stavby umístěna čerpací stanice kanalizace, která je součástí tlakové kanalizace pro Pecínov a městu byl pozemek pro tento účel bezúplatně převeden z vlastnictví PF ČR podle 5 zák. 95/1999 Sb., Z uvedených důvodů RM svým usnesením č. 576 ze dne 16.7.2012 prodej pozemku nedoporučila. 
 
Do rozpravy se nikdo nezapojil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 130
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemku parc.č. 2748 v k.ú. Nové Strašecí z majetku města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 18 členů zastupitelstva města, 2 členové se zdrželi hlasování
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková
Zdrželi: Ing. Pavel Vaic, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
7) Žádost o prodej pozemku
 
Dne 21.8.2012 byla na MěÚ byla doručena žádost paní xxxxxxxx, majitelky zahrady parc.č. 269/37 s chatou ev.č. 0170 v zahrádkářské lokalitě „Pod Pecínovským vodojemem“ o odprodej celé, nebo části parcely parc.č. 269/6 , kterou by chtěla využít jako místo pro parkování.
Pozemek parc.č. 269/6 (celkem 224 m2) rozšiřuje střední přístupovou cestu a je využíván všemi majiteli pozemků v lokalitě např. k umístění kontejneru na odpad, krátkodobému uložení materiálu, otáčení vozidel apod., což délka a šíře přístupové cesty (parc.č. 268/3) neumožňuje.
Vzhledem k charakteru pozemku a způsobu jeho užívání doporučuje RM svým usnesením č. 625 ze dne 11.9.2012 současný stav zachovat a pozemek ponechat ve vlastnictví města.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo 
 
U s n e s e n í č. 131
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemku parc.č. 269/6 v k.ú. Nové Strašecí, příp. jeho části, z majetku města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
 
 
8) Prodej pozemku
 
Město obdrželo žádost manželů xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx o odprodej pozemku st.p. 2390/2 z vlastnictví města.
Jedná se o pozemek o výměře 1 m2 pod částí garáže u rodinného domu čp. 1190, která je postavena na hranici boční slepé ulice. Po zaměření stavby byl zjištěn přesah stavby do pozemku města.
Prodejem zastavěného pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků a na ní stojící stavby.
 
Podle usnesení RM č. 604, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku a jeho podmínky, byl záměr prodeje zveřejněn od 14. 8. 2012 na úřední desce a www stránkách města. Po dobu vyvěšení nebyla k záměru prodeje pozemku st.p. 2390/2 vznesena žádná připomínka, námitka, či jiná nabídka.
RM svým usnesením č. 624 ze dne 11. 9. 2012 doporučuje prodej pozemku schválit.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 132
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej pozemku st.p. 2390/2 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 1 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx za podmínek
- cena - 1000,-Kč/m2
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu kupní podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
 
 
9) Nabídka daru pozemků městu
 
V souvislosti s nutností  majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací v zóně SV
(ul. Průmyslová) a smluvního ošetření existence vodovodního vedení pro potřeby stavebního řízení, bylo jednáno se spoluvlastníky pozemku parc.č. 1093/2 o možnosti a způsobu převodu pozemku na město. Vzhledem k jeho nepatrné výměře (celkem 2 m2), počtu a výši spoluvlastnických podílů k pozemku bylo navrženo bezúplatné předání městu. Spoluvlastníci pozemku – p. xxxxxxx (vlastník 2/12, p. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxx – každý vlastní 5/36 pozemku) s navrženým převodem souhlasili
a rozhodli se nabídnout městu i pozemek 1093/1 o výměře 75 m2, navazující na komunikaci, který rovněž ve stejných spoluvlastnických podílech vlastní. Nabídky byly učiněny e-mailovými zprávami a telefonicky.
Převodem podílů v celkové výši 21/36 k pozemkům parc.č. 1093/1 a 1093/2 by se město Nové Strašecí , které již na pozemcích vlastní podíl ve výši 15/36 , stalo jejich výlučným vlastníkem.   
 
Rada města projednala nabídku daru pozemků na svém zasedání dne 13. 8. 2012 a svým usnesením č. 605 ji doporučuje ZM přijmout.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 133
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru spoluvlastnických podílů k pozemkům parc.č. 1093/2 (ost.plocha-ost.komunikace,
2 m2) a 1093/1(orná, 75 m2) v celkové výši 21/36 tak, jak jsou zapsány na LV č. 3508 pro k.ú. Nové Strašecí, a to ve výši 2/12 od p. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, po 5/36 od paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx a pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx . Město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
 
 
 
 
10) Dokončení ul. Na Spravedlnosti, Nové Strašecí
 
Na základě usnesení RM č. 596/2012 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti. Veřejné zakázky se zúčastnili tři uchazeči:
1.         ČESTAV, s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2.         Froněk, s. r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630
3.         STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, sídlem Lidická 802, 266 01 Beroun 3, IČ: 60838744,
kteří předložili nabídky s těmito hodnocenými kritérii:
 
 
 
-          Nabídková cena:

Poř. č.
Uchazeč
Nabídková cena v Kč
Bez DPH
DPH
Včetně DPH
1.
Froněk, spol. s r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ: 47534630
1.765.631,00
353.126,00
2.118.757,00
2.
STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun
IČ: 60838744
1.794.357,00
358.871,00
2.153.228,00
3.
ČESTAV, s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 475 49 467
1.656.247,00
331.249,00
1.987.497,00

 
-          Dodací lhůta:

Poř. č. nabídky
Uchazeč
Dodací lhůta v kalendářních dnech
1.
Froněk, spol. s r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ: 47534630
92
2.
STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun
IČ: 60838744
60
3.
ČESTAV, s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 475 49 467
61

 
Pořadí uchazečů:

Poř. číslo nabídky
Uchazeč
Nabídková cena:
bodová hodnota
Dodací lhůta: bodová hodnota
Bodová hodnota CELKEM
Dosažené pořadí
1.
Froněk, spol. s r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ: 47534630
75,04
13,04
88,08
3.
2.
STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun
IČ: 60838744
73,84
20
93,84
2.
3.
ČESTAV, s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 475 49 467
80
19,67
99,67
1.

Dle stanovených hodnotících kritérií je tedy nabídka č. 3. uchazeče ČESTAV, s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467, s cenou 1.987.497,00 včetně DPH, a dodací lhůtou 61 kalendářních dnů, ekonomický nejvýhodnější nabídkou.
Rada města projednala dne 11. 9. 2012 zprávu hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce – Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti, a usnesením č. 629 tuto zprávu vzala na vědomí. Rada města současně nerozhodla o výsledku veřejné soutěže, jelikož v tomto případě musí předcházet rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky schválení příslušného rozpočtového opatření k zajištění financování stavby. Rada města proto uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF MěÚ a OI MěÚ připravit k projednání v zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání rozpočtovou změnu na vyčíslený podíl města, tj. na částku 1.395.033,- Kč včetně DPH.
Z pohledu financování by se mělo jednat, na základě dlouhodobě vedených předchozích jednání, o sdruženou investici města a vlastníků pozemku parc. č. 190/7 – vlastníky při jednání zastupuje xxxxxxxxx. Dle nabídky firmy ČESTAV, s. r. o., je podíl pro město (komunikace
na parcele 190/10 a 190/11 + odvodnění komunikace – v komunikaci na těchto pozemcích) 1.162.527,39 Kč bez DPH, včetně daně z přidané hodnoty pak 1.395.032,86 Kč, zaokrouhleno 1.395.033,- Kč. Na straně města nebylo s finančním spolupodílem města v rozpočtu na rok 2012 počítáno, tento by tedy musel být řešen rozpočtovou změnou.
Podíl pro vlastníky pozemku parc. č. 190/7, které při jednání zastupuje xxxxxxxx., je dle nabídky firmy ČESTAV, s. r. o., 468.439,55 Kč bez DPH, včetně daně z přidané hodnoty ve výši 562.127,46 Kč. Jak byl OI MěÚ informován xxxxxxxxx vlastníci pozemku parc. č. 190/7 by s dodavatelskou firmou uzavřeli vlastní smluvní vztah.
Rozdělení nákladů bylo v rozpočtu stavby vyčísleno dle pozemkového umístění.
V případě zajištění financování (schválení potřebné rozpočtové změny) a uzavření příslušných smluvních vztahů jak na straně města, tak na straně vlastníků pozemku parc. č. 190/7, lze uvažovat zahájení stavby cca po 15. 10. 2012. V současné době je souběžně opatřováno
pro stavbu územní rozhodnutí a stavební povolení. Ve smlouvě o dílo je ošetřeno fyzické zahájení stavby až po zajištění potřebných stavebních povolení.
Zadávací podmínky obsahují ustanovení, že zadavatel (město) může zrušit veřejnou zakázku,
bez udání důvodů, do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Návrh smlouvy o dílo, který byl součástí zadávacích podmínek, obsahuje také ustanovení, že pokud se na straně objednatele (město) nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky ve výši zajišťující úplné financování stavby, je toto důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo bez sankčních postihů.
Pokud tedy rozpočtové opatření k zajištění financování stavby nebude schváleno, lze postupovat následujícími způsoby:
(1)       Rada města zruší ve smyslu ustanovení čl. IX. odst. 3) zadávacích podmínek veřejnou soutěž.
(2)       Rada města by rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, následně by došlo k podpisu smlouvy o dílo za vysoutěženou cenu. Vlastní realizace stavby by však mohla být zahájena až po zajištění potřebných stavebních povolení a potřebných finančních prostředků. Tento postup předjímá jednání s dodavatelem.
Pokud by se nepodařilo zajistit potřebná stavební povolení, nebo požadovaný objem finančních prostředků k realizaci stavby, lze následně odstoupit od smlouvy o dílo bez sankčních postihů.
Na základě výše uvedeného tedy rada města předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí schválení rozpočtového opatření na zajištění finančních prostředků ve výši 1.395.033,- Kč včetně DPH(podíl města) na dokončení ul. Na Spravedlnosti.
Dle požadavku vlastníků pozemku parc. č. 190/7 (zastoupených xxxxxxxxx.), by úhrada jejich podílu ve výši 562.127,46 Kč byla řešena samostatným smluvním vztahem s dodavatelem.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í    č. 134
 
s c h v a l u j e
 
rozpočtové opatření spočívající v navýšení § 2212 – silnice, položka 6121 – stavby,  o částku 1.395.033 Kč, tzn. finanční podíl města na realizaci stavby „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“. Rozpočtová změna bude pokryta z běžného účtu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 15 členů zastupitelstva města, 5 členů se zdrželo hlasování
(Pro: Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Naděžda Jurgovská, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Miloslav Pelc, Ing. David Ryss,
Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,
RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka
Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Ing. Karel Kestner, Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Jiří Toužimský)
 
 
 
11) Zadání změny č.4 územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí
 
Usnesením č. 96 z 1. 3. 2012 schválilo zastupitelstvo města návrh paní Dagmar Volfové, bytem Nádražní 549, 271 01 Nové Strašecí na pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Nové strašecí, a to prověření funkčního využití pozemků parc. č. st. 1111, 1320/2 a 1320/3 v katastrálním území Nové Strašecí na čistě obytné území, nízkopodlažní individuální rodinné domy.
MěÚ Nové Strašecí (dále jen „pořizovatel“) zajistil ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracování návrhu zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí (dále jen návrh zadání).
Návrh zadání byl zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí dne 11. 6. 2012. Oznámení
o projednání a zveřejnění návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nové Strašecí od 11. 6. 2012 do 13. 7. 2012 (což naplňuje zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů). V době
od 11. 6. 2012 do 13. 7. 2012 byl návrh zadání zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím zaslal pořizovatel návrh zadání jednotlivě dopisy ze dne 11. 6. 2012.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků a připomínek (viz. VYHODNOCENÍ uplatněných požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí, které je přílohou této důvodové zprávy), dospěl k názoru, že návrh zadání není třeba nijak doplňovat či upravovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, je návrh zadání předkládán zastupitelstvu města ke schválení (§ 47 odst. 5 stavebního zákona).
Zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí projednala rada města na svém 48. zasedání dne 11. 9. 2012, a přijala k němu usnesení č. 630.
 
Do rozpravy se zapojili
Pí Naděžda Jurgovská – bylo by možné do změny územního plánu zahrnout protihlukovou stěnu kolem dálnice?
Ing. Karel Kestner – toto je soukromá akce
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č. 135
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 20 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. David Ryss, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
12) Různé
 
 
a) Žádost o finanční příspěvek Českého kynologického svazu
 
Dne 31. 8. 2012 došla na MěÚ žádost Českého kynologického svazu, základní organizace Nové Strašecí o finanční příspěvek pro tuto organizaci. Protože žádost převýšila částku, kterou může schválit rada města, postoupila tuto žádost rada k rozhodnutí zastupitelstvu. Český kynologický svaz žádá o finanční částku z prostředků rozpočtu města podle novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, určených pro sportovní kluby. Český kynologický svaz žádá o částku 150.000,-Kč. Část těchto prostředků by byla použita na nezbytně nutnou opravu budovy ZKO, která je v havarijním stavu (rekonstrukce vody a odpadů v budově – 40.000,-Kč, rozvod nové elektrické sítě – 15.000,-Kč, oprava komína, podlahy, omítky – 30.000,-Kč). Český kynologický svaz musí dále v současné době odkoupit pozemek pod klubovnou ZKO, který patří státu a Úřad pro zastupování státu s kynologickým svazem ukončil nájemní smlouvu s tím, že pozemek prodává. Dle znaleckého posudku je prodejní částka 161.000,-Kč. Aby mohl kynologický svaz dále fungovat a reprezentovat město v kynologických akcí, žádají tímto
o příspěvek. Ve své žádosti se kynologové též opírají o finanční příspěvek, který získali fotbalisté na minulém zastupitelstvu města a věří, že i jejich žádosti bude vyhověno.
 
Do rozpravy se zapojili:
Ing. Jan Bechyně – rada města postoupila tuto žádost k rozhodnutí zastupitelstvu města
Místostarostka města – tento rok Český kynologický svaz získal pouze finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč
p. Jiří Toužimský – nejsem pejskař, je pravdou, že pejskaři v Pecínově jsou každý den, v létě tam stanují. Je to organizace, která opravdu velice dobře funguje, příspěvek by mohl být schválen.
p. Jiří Drvota – rozdělil bych jejich žádost na dvě částky, na opravu budovy a na nákup pozemku. Částku na opravu budovy bych podpořil.
Pí Morávková – (předsedkyně Českého svazu kynologů, základní organizace Nové Strašecí) jsme na cvičáku opravdu každý den, máme využití pro všechny plemena psů, jsme příspěvková organizace, máme 65 členů a na příspěvcích ročně máme +- 46.000,-Kč. Za mého působení
(20 let na cvičáku) si nepamatuji, že bychom nějakou finanční částku od města dostali. Žádáme o peníze, které přijdou do města z loterijního zákona, nechceme peníze z městské kasy. Ohledně prodeje pozemku, do letošního roku jsme měli tento pozemek v pronájmu za 9.000,-Kč/rok, letos se stát rozhodl pozemek prodat, z celkové částky 150.000,-Kč bychom vyčlenili 65.000,-Kč na prodej pozemku.
Ing. Jiří Zelenka – jsem pejskař, ale v žádné organizaci nejsem. Kupme pozemek a pronajměme ho pejskařům za 1,-Kč. Dávám to na zvážení, nevím, zda je to možné.
Pí Morávková – již máme s Úřadem pro zastupování státu podepsánu kupní smlouvu, nevím, zda by to šlo ještě změnit.
Ing. Jan Bureš – kupní smlouva vznikla, předpokládám, na základě výběrového řízení?
Pí Morávková – předtím jsme měli nájemní smlouvu, na základě toho jsme získali kupní smlouvu.
Ing. Jan Bechyně – požadujete příspěvek 150tis., koupě + rekonstrukce objektu – kalkulace je vyšší, kynologové nějaké peníze mají?
pí Morávková – ano
Ing. Jan Bechyně – přikláním se též k variantě, že pozemek by koupilo město. Vaše žádost se opírá o finanční příspěvek, který jsme schválili fotbalistům, ti si sehnali sponzory, po městě požadovali polovinu nákladů. Tedy podporuji polovinu kupní ceny pozemku.
Ing. Pavel Vaic – podporuji příspěvek pro kynology.
Ing. Jan Bureš – přikláním se k variantě příspěvku pro kynology. Vlastnictví k pozemku je problémové, protože tam stojí budova. Přikláním se k polovině částky.
Dr. Ing. Jan Kleindienst – nemůže město jednat s úřadem pro zastupování státu ohledně bezúplatného převodu?
Tajemník MěÚ – nejsou splněny podmínky pro bezúplatný převod
Ing. Karel Kestner – kynologové mají peníze pro koupi pozemku alokované?
pí Morávková – museli bychom z vlastních řad vybrat částku 160.000,-Kč. Nemůžeme nic jiného dělat, na pozemek jsou další zájemci, přišli bychom o něj.
Ing. Jiří Zelenka – jsou zde 4 řešení, neschválíme příspěvek, koupíme pozemek jako město, schválíme část příspěvku, schválíme celý příspěvek.
Ing. Jan Bureš – navrhuji částku 80.000,-Kč na nákup pozemku
Jiří Toužimský- žádost je na 150.000,-Kč, navrhuji 75.000,-Kč řešit darem a 75.000,-Kč bezúročnou půjčkou
Ing. Jan Bechyně – podporuji koupi pozemku za přispění města polovinou kupní ceny, tedy částkou 80.500,-Kč, rekonstrukci budovy odložme.
Ing. Pavel Vaic – navrhuji 2/3 příspěvku navrhované částky, tedy 100.000,-Kč
 
Poznámka: ve 22:30 hod. vyhlásil starosta města 5 min. přestávku na naformulování návrhů
Poznámka: ve 22:35 hod. odešel Ing. David Ryss (19)
 
p. Miroslav Vachek – schvalte bezúročnou půjčku na dobu 1 roku. Nyní rozhodujete pod tlakem, nemáte dostatek informací.
MUDr. Doležalová – vážím si práce jakéhokoli spolku. Jestliže město dostane větší část peněz, měl by se vymyslet nový grantový systém na přerozdělování těchto peněz. Nyní peníze nejsou přerozdělovány koncepčně.
 
 
Poté bylo hlasováno o návrhu Ing. Pavla Vaice
 
Zastupitelstvo města
I.schvaluje
příspěvek Základní kynologické organizaci Nové Strašecí na nákup pozemku a rekonstrukci
ve výši 100.000,-Kč
II. schvaluje
rozpočtové opatření ve výši 100.000,-Kč.
 
Pro tento návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 11 členů se zdrželo hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Ing. Pavel Vaic,
RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
Proti: Jiří Verner,
Zdrželi se: Ing. Jan Bechyně, Jiří Drvota, Ing. Vladimír Hubáček, Naděžda Jurgovská,
Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský)
Návrh nebyl přijat
 
 
 
Poté bylo hlasováno o dalším návrhu na usnesení, kterým by
 
Zastupitelstvo města
I.schvaluje
Finační příspěvek Základní kynologické organizaci Nové Strašecí na nákup pozemku a rekonstrukci ve výši 80.000,-Kč
II. schvaluje
Rozpočtové opatření ve výši 80.000,-Kč
 
Pro tento návrh hlasovalo 5 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 13 členů se zdrželo hlasování.
(Pro: : Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Miloslav Pelc, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka
Proti: Jiří Verner
Zdrželi se: Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček, Naděžda Jurgovská,
Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, Ing. Věra Matějovičová,
Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard Spiegl, MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský,
Ing. Pavel Vaic)
Návrh nebyl přijat.
 
Poté bylo hlasováno o dalším návrhu na usnesení
 
U s n e s e n í  č. 136
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a)      příspěvek Českému kynologickému svazu, základní organizace č. 122 Nové Strašecí ve výši 75.000,-Kč na zakoupení pozemku parc.č. 934 v k.ú. Nové Strašecí
b)      rozpočtové opatření spočívající v navýšení § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené (granty), položka 5229 – neinvestiční transfer ve výši 75.000,-Kč. Rozpočtová změna bude pokryta z běžného účtu.
 
II. s c h v a l u j e
 
a)      uzavření smlouvy o bezúročné půjčce Českému kynologickému svazu, základní organizace č. 122 Nové Strašecí ve výši 75.000,-Kč splatné do dvou let na nutné opravy budovy organizace v Novém Strašecí
b)      rozpočtovou změnu spočívající v navýšení § 3429 – ostatní zájmová činnost, položka 5629 – neinvestiční půjčka ve výši 75.000,-Kč. Rozpočtová změna bude pokryta z běžného účtu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 1 člen hlasoval proti a 5 členů se zdrželo hlasování.
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Naděžda Jurgovská,
Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka
Proti: Jiří Verner,
Zdrželi se: Ing. Vladimír Hubáček, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst, MUDr. Zdeňka Stehlíková)
 
 
b) Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 63 ze dne 12. 12. 2007 uložilo tajemníkovi MěÚ pravidelně na jednání zastupitelstva informovat o stavu, přípravě a realizaci projektů. Zpráva je rozšířena o informace o dotacích i z jiných fondů.
Dne 29. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt, „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ – technologie vytápění veřejných budov – přiděleno, probíhá realizace.
 
Dále byly podány tyto žádosti o dotace:
29. 2. byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt „Výměna svítidel VO“ –zatím stále bez vyrozumnění.
Žádostem o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ U Lesíka, J. Šotky, Tovární a Zahradní – výměna oken, zateplení. bylo přiděleno akceptační číslo, ale zatím bez dalšího vyjádření.
14. 5. byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie (Místní akční skupina) na projekt „Regenerace parku u kaple sv. Izidora“ – nepřiděleno.
15. 6. byla podána žádost o dotaci z Programu péče o krajinu – podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí na projekt „Likvidace bolševníku velkolepého v korytě Strašeckého potoka – nepřiděleno.
17. 9. byla podána žádost o bezplatné ošetření Jasanu ztepilého v parku u kaple sv. Izidora v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství. Realizace ošetření bude hrazena nadací, město zajistí odvoz a likvidaci dřevní hmoty.
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í    č. 137
Zastupitelstvo města
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů ROP, SFŽP a ostatních fondů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,
Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,
RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
c) Dopis JUDr. Špirka zastupitelům
 
 
Ing. Pavel Vaic- všichni zastupitelé města obdrželi dopis od advokátní kanceláře
JUDr. Špirka. Navrhuji, abychom tento dopis, pokud se nebude projednávat na dnešním zastupitelstvu města, projednali na příštím.
Do rozpravy se zapojili:
Starosta města – kdo tento bod předloží?
Ing. Pavel Vaic – bod předložím na zastupitelstvo města já
 
Poté zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í č. 138
Zastupitelstvo města
 
u k l á d á
 
radě města zařadit bod – dopis od advokátní kanceláře JUDr. Špirka – na program
14. zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 19 členů zastupitelstva města
(Pro: Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Jiří Drvota, Mgr. Karel Filip, Ing. Vladimír Hubáček,
Naděžda Jurgovská, Ing. Karel Kestner, Miloslav Kinkal, Dr. Ing. Jan Kleindienst,
Ing. Věra Matějovičová, Bc. Pavel Novák, Miloslav Pelc, Mgr. Richard Spiegl,
MUDr. Zdeňka Stehlíková, Jiří Toužimský, Ing. Pavel Vaic, Jiří Verner,
RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jiří Zelenka)
 
 
 
13) Diskuse 
 
Do diskuse se z řad zastupitelů zapojili:
 
Ing. Jiří Zelenka- zvažte, zda by bylo možné na webové stránky města umisťovat společně s programem zastupitelstva města důvodové zprávy. Jak zastupitelé, tak občané by si je mohli stáhnout a prostudovat.
p. Vachek – je to o vůli rady města, která se rozhodne svým vlastním usnesením, že to zveřejní.
p. Doležal – tento bod je v zápise z jednání komise pro informovanost a komunikaci ze včerejšího večera, který bude jako doporučení pro radu města.
 
Do diskuse se z řad občanů zapojili:
 
-          Pí Mazancová – děkuje zastupitelstvu za to, že se dohodli na schválení rozpočtové změny pro základní školu. Týkalo se to našich dětí, je dobře, že město stojí za školou, uvědomujeme si, že supluje úlohu státu.
Systém přerozdělování finančních příspěvků je špatně nastavený. Bude se na nějakém příštím zastupitelstvu jednat o systému přerozdělování financí, které město teprve dostane pro různé spolky? Jsem členkou občanského sdružení Přátelé Pecínova, na vlastní náklady máme pronajatý pozemek pro hřiště a já osobně bych byla také ráda, kdyby nám město přispělo a mohli jsme si jako občanské sdružení pozemek koupit.  
 
-          p. Miroslav Vachek – město si zatím včas neumělo stanovit priority. Grantový systém města nyní nestačí na potřeby města a je třeba se z toho poučit. Ať si jasně město vydefinuje, co chce podporovat
 
14) Závěr
 
Starosta města ukončil jednání ve 23:05 hod.
Poděkoval všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jiří Drvota v.r. (2.10.2012)
 
 
 
Jiří Toužimský v.r. (5.10.2012)
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                         Mgr. Karel Filip v.r.
   místostarostka města                            starosta města
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Videmannová, DiS., 26. 9. 2012

5. 10. 2012 Zobrazit méně

Stránka