Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení 62. zasedání rady města, konané dne 14.4.2005

Typ: ostatní
s ukončením užívání pozemků PK 272/1 a části PK 269/1 Z. Huliciusem dohodou

k 31. 10. 2005.
Usnesení z 62. zasedání rady města, konané dne 14.4.2005
 
 
K bodu 3. Ukončení užívání pozemků
 
U s n e s e n í   č. 630
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením užívání pozemků PK 272/1 a části PK 269/1 Z. Huliciusem dohodou
k 31. 10. 2005.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      ve spolupráci s odborem investic připravit návrh na případné další využití pozemků a zařízení na nich vybudovaných
 
 
K bodu 4. Nabídka na odkoupení pozemku
 
U s n e s e n í   č. 631
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s ta   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
s odkoupením pozemku parc.č. 190/7 v k.ú. Nové Strašecí do majetku města.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města vyvinout maximální možné úsilí, aby i ta část ulice Na Spravedlnosti, tzn. tvořená pozemky parc.č. 190/10, 190/11 a 190/7, byla řešena obdobným způsobem jako celá ulice. 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět majitele pozemku o stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
K bodu 5. Orientační a informační systém značení města – poptávkové řízení
 
U s n e s e n í   č. 632
 
I. s c h v a l u j e
 
výběrovou komisi na poptávkové řízení Orientačního a informačního systému značení města ve složení: Jakub Kleindienst – předseda, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., Jiří Drvota, Zdeněk Faltýn, Mgr. Jiřina Kinkalová, Václav Pavlík, Petr Dolejšek.
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města ve spolupráci s odborem investic připravit podklady pro jednání výběrové komise na poptávkové řízení
předsedovi komise zajistit průběh poptávkového řízení
tajemníkovi MěÚ sdělit účastníkům poptávkového řízení způsobem určeným vyhlášením
výsledky poptávkového řízení
 
 
K bodu 6. Návrh na odkoupení pozemku
 
U s n e s e n í   č. 633
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
koupi pozemku parc.č. 1347/2 o výměře 168 m2 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města za cenu 178 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví mimo daň z převodu, jejímiž poplatníky jsou ze zákona prodávající.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou kupní smlouvu podepsat.
 
 
                                                          
7. Různé
 
K bodu a) Prodej bytu č. 24 v čp. 1139 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 634
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytové jednotky, a to bytu č. 24 (3+1) v domě čp. 1139, Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 1949 D. Novákovi, trvale bytem Žandov (okres Česká Lípa), za kupní cenu 700.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY, IČO: 68140525 na bytovou jednotku č. 24 v domě čp. 1139 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 700.000,- Kč s 3% provizí
b)      s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí
kupující byt užívat a provést zde stavební úpravy podléhající ohlášení podle § 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
b) tajemníkovi MěÚ připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje a vyrozumět 
kupujícího do 5 pracovních dnů o stanovisku rady města
 
 
K bodu b) Den Země – výzva rady města
 
U s n e s e n í   č. 635
 
I. s c h v a l u j e
 
výzvu rady města k zajištění čistoty ve městě, která je součástí tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ zajistit informaci o obsahu výzvy rady města ve městě obvyklým způsobem
b)      starostovi města prostřednictví MěP zajistit uzavření diagonály na Komenského náměstí dne 22. 4. 2005 od 8.00 do 13.00 hod.
 
 
K bodu c) Žádost o udělení souhlasu s podnájmem
 
U s n e s e n í   č. 636
 
I. s o u h l a s í
 
s možností přenechání jedné místnosti v bytě č. 10 v ulici J. Šotky v Novém Strašecí, který užívá nájemce M. Krym, do podnájmu ve smyslu ust. §719 občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
K bodu d) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í   č. 637
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím městského znaku města Nové Strašecí na plakát k výstavě „70 let hokeje v Novém Strašecí“. Podoba znaku města pro tisk plakátu bude dodána MěÚ. Souhlas se uděluje na dobu určitou, a to pouze k popsanému účelu. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů a zajistit dodání podoby znaku pro tisk plakátu.
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r.                                               Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města                                                                 starosta města                                                                                          
 


Vyvěšeno dne: 20.4. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:26
Autor: