Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení 88. rady města ze 13.7.2006

Typ: ostatní
.
 
Usnesení z 88. zasedání rady města, konaného dne 13. 7. 2006
 
 
K bodu 2. – Kontrola usnesení z 86.–87. zasedání rady města
 
Usnesení č. 899 – trvá
Nájem bytu č. 15
I. n e s o u h l a s í
 
s uhrazením zálohy na nájemné ve výši 150.202,- Kč za podkrovní byt M. Mošnou ve splátkách s tím, že jmenovaný uhradí částku 100.202,-Kč v termínu do 15. 7. 2006 a zbývající část v pravidelných pěti měsíčních splátkách ve výši 10.000,- Kč splatných vždy
k 15. dni měsíce.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 3. – Městská kulturní zařízení – informace o činnosti v 1. pololetí 2006 
 
U s n e s e n í   č. 904
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou informaci o činnosti Městských kulturních zařízení v 1. pololetí 2006 a návrh akcí připravovaných na 2. pololetí 2006.
 
II. u k l á d á
 
1)      starostovi a místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ připravit návrh koncepce Městských kulturních zařízení a Městského kulturního centra do 30. 9. 2006
2)      tajemníkovi MěÚ:
      a) zajistit rozeslání informace o činnosti MKZ členům zastupitelstva města
b) ve spolupráci s MKZ a MSZ zajistit vydávání společného měsíčního programu akcí
    na jednotném plakátu a jeho zveřejňování
 
 
K bodu 4. – Vrácení daru
 
U s n e s e n í č. 905
 
I. s o u h l a s í
 
s navrácením darů po á 500,- Kč jednotlivým dárcům, kteří dar věnovali městu na opravu pískovcové zdi Na Kocourku s právem vytesání iniciál dárců do kamene zdiva v celkové částce 37.000,- Kč.
 
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem MěÚ písemně vyrozumět dárce
a zrealizovat vrácení finančních darů.
 
 
K bodu 5. –Výpověď nájmu bytu
 
U s n e s e n í   č. 906
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
oznámení B. Nečasové ze dne 2. 6. 2006 o tom, že z bytu č. 3, Nové Strašecí, se odstěhovala její dcera A. Nečasová spolu s dítětem a druhem.
 
II. s o u h l a s í
 
se zpětvzetím výpovědi nájmu bytu č. 3 v Novém Strašecí, která byla dána nájemkyni
B. Nečasové za podmínky, že nejpozději do 30. 9. 2006 dojde k odhlášení A.Nečasové
z trvalého bydliště v tomto bytě.
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět B. Nečasovou o stanovisku rady města nejpozději
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 6. – Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 907
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej pozemku parc.č. 2931/4 o výměře 302 m2 v k.ú. Nové Strašecí (odděleného GP
č. 1446-5/2002 z pozemku p.č. 2275) manželům J. a V. Ryssovým, Nové Strašecí, k zahrádkářskému využití za podmínek:
        kupní cena celkem 30.300,- Kč
        kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemku (zejm. vyhotovení kupní smlouvy, geodetické práce, vklad do KN)
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
Dále rada města
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady městy do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 7. – Koupě pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 908
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
koupi pozemku PK 1966 o výměře 2575 m2 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města od jeho spoluvlastníků – ing. V.Brejchy, bytem Praha 6, a MUDr. M. Brejchové, Týn nad Vltavou, po jedné polovině za cenu 10,- Kč/m2.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
Dále rada města
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět ing. V. Brejchu o stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 8. – Zřízení věcného břemene 
 
U s n e s e n í   č. 909
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozu, údržby a oprav podzemního telekomunikačního vedení ve prospěch oprávněného ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na parc.č. 2086/2, 2090, 2099/1, 2103/3, 2103/4, 2104/1, 2104/2, 2164/4 a 2164/5 za podmínek shora uvedených.
II. u k l á d á
 
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 
 
 
K bodu 9. – Pronájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č.   910
 
I. s o u h l a s í
 
1.      s pronájmem nebytového prostor v 2. NP čp. 1155, a to místností č. 101, 102, 103, 104, 105, Mgr. J. Slavíkové, bytem Lány, o výměře celkem 146,6 m2 pro účely podnikání – zřízení klubového fitnescentra za cenu 9.000,- Kč/měsíc a podmínek běžných pro pronájem prostor v čp. 1155
2.      s provedením stavební úpravy – zřízení šatny a sociálního zařízení za předpokladu, že tato úprava bude provedena na náklady uživatele a na základě předem získaného povolení ke stavbě vydaného zdejším stavebním úřadem
 
II. u k l á d á
1. tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů 
    od ověření zápisu
b) připravit nájemní smlouvu
2. starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
K bodu 10. – Smlouva o ubytování
 
U s n e s e n í   č. 911
 
I. s o u h l a s í
 
1)      s ukončením stávající smlouvy o ubytování v ubytovně Haná – Chlum v Rakovníku   
s městem Rakovník dohodou
2)      s možností ubytovávání sociálně nepřizpůsobilých osob v ubytovně Hana – Chlum 
v Rakovníku společnosti Údržba městských komunikací Rakovník za podmínek dle předloženého návrhu
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o ukončení smlouvy o ubytovávání v ubytovně Haná – Chlum v Rakovníku.
 
 
K bodu 11. – Stavební uzávěra
 
U s n e s e n í   č. 912
 
I. v y d á v á 
 
a) nařízení města č. 5/2006 o stavební uzávěře v ulici Jungmannova v katastrálním území 
    Nové Strašecí na pozemcích 2128/1, 184/12 a 190/2 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) 
    zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 33 odst. 3 
    zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších  
    předpisů
 
b) nařízení města č. 6/2006 o stavební uzávěře v ulici Družstevní v katastrálním území Nové 
   Strašecí na pozemcích 178/2 a 174/9 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
    č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 33 odst. 3 zákona
    č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
 
II. s t a n o v í
 
v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích účinnost nařízeních č. 5/2006
a č. 6/2006 z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 14. 7. 2006.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhlášení nařízení a jeho distribuci včetně zaslání nařízení Krajskému úřadu Středočeského kraje a Ministerstvu vnitra ČR.
 
 
K bodu 12. – Různé
 
a) Zpevnění povrchu části cyklostezky č. 0102
 
U s n e s e n í   č. 913
 
I. s o u h l a s í      
 
s přidělením zakázky „Zpevnění povrchu části cyklostezky č. 0102“ společnosti ČNES, dopravní stavby a.s. za cenu 841.610,-Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat se společností ČNES, dopravní stavby a.s. příslušnou smlouvu
o dílo.
 
 
b) Žádost o povolení uspořádání kulturní akce
 
U s n e s e n í   č.  914
 
I. s o u h l a s í
 
s pořádáním rockového koncertu dne 25. 8. 2006 na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí od 18.00 hod. s tím, že veškeré veřejné produkce na území města musí probíhat v souladu s OZV č. 6/2003.
 
 
c) Ceník materiálů a služeb poskytovaných v informačním centru
 
U s n e s e n í   č. 915
 
I. s o u h l a s í
 
s těmito cenami informačních materiálů:
mapa města – celobarevná A3                                       10,- Kč
průvodce – Křivoklátsko (nakl. Soukup a David)      150,- Kč
mapa města – plán města (čísla popisná)                            120,- Kč
 
 
d) Obměna výjezdové hasičské techniky
 
U s n e s e n í   č. 916
 
d o p o r u č u j e 
 
a) realizovat výše uvedený záměr obnovy výjezdní hasičské zásahové techniky
 
b) z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a podpořit daný záměr obnovy a schválit jej v rámci  
     rozpočtových opatření s tím, že bude využito úspor na § 5311 Bezpečnost a pořádek
     tzn., že by při uskutečnění daného záměru nedošlo k navýšení rozpočtu města
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                            starosta města
 

Vytvořeno: 7. 8. 2006
Poslední aktualizace: 7. 8. 2006 00:00
Autor: