Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení 89. rady města z 10.8.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení z 89. zasedání rady města, konaného dne 10. 8. 2006
 
 
K bodu 2. Žádost o přidělení holobytu č. 8 v Tovární čp. 402
 
U s n e s e n í   č. 917
 
I. n e s o u h l a s í
 
s přidělením přístřeší M. Bernatové.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o nesouhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 3. Žádost o přidělení přístřeší
 
U s n e s e n í   č. 918
 
I. n e s o u h l a s í
 
s přidělením přístřeší A. Kolbekové.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o nesouhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 4. Žádost o přidělení sociálního bytu Husova čp. 752
 
U s n e s e n í   č. 919
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením sociálního bytu v ulici Husova čp. 752, Š. Danajové na dobu určitou do 
31. 12. 2006.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 5. Veřejná zakázka „Provozování a údržba veřejného osvětlení, slavnostního
a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“
 
U s n e s e n í   č. 920
           
I. r o z h o d u j e
 
o přidělení podlimitní veřejné zakázky na služby na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“ společnosti Elektromont Matějka s.r.o.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat se společností Elektromont Matějka s.r.o. smlouvu o dílo na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“.
 
 
K bodu 6. Veřejná zakázka „Svoz komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“
U s n e s e n í   č. 921
 
I. r o z h o d u j e
 
o přidělení veřejné zakázky na „Svoz komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“ společnosti CZ EKOLOGIE - HOLDING, s.r.o.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat se společností CZ EKOLOGIE - HOLDING, s.r.o. smlouvu o dílo na „Svoz komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“.
 
 
K bodu 7. Majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k pozemkům st.p. 719 a k části parc.č. 1753/1 tvořící přístup ke stavbě na st.p. 719
 
U s n e s e n í   č. 922
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení :
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku st.p. 719 o výměře 41 m2 v k.ú. 
Nové Strašecí souhlasným prohlášením, kterým bude uznáno vlastnické právo k pozemku
D. Kýhosové, bytem Nové Strašecí a S. Šebka, Nové Strašecí
 
.
 
II. n e s o u h l a s í
 
s prodejem části pozemku parc. č. 1753/1 o výměře 37 m2 v k.ú. Nové Strašecí dle GP
č. 1772-31/2006.
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat souhlasné prohlášení.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
s pronájmem části pozemku parc.č. 1753/1 o výměře 37 m2 v k.ú Nové Strašecí majitelům stavby na st.parc.č. 719 za účelem umožnění vstupu do této stavby na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok.
 
III. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět uživatele pozemku a vlastníky stavby kolny
   o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
K bodu 8. Pronájem nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 923
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – kanceláře č. 207 o výměře 29 m2 ve 3. NP čp. 1155 M. Humešovi, bytem Nové Strašecí, k provozování cestovní agentury za dohodnutou cenu 800,- Kč/m2/rok + úhradu nákladů za služby spojené s užíváním za podmínek běžných při pronájmu nebytových prostor v čp. 1155. 
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
     a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů 
         od ověření zápisu
     b) zajistit vyhotovení nájemní smlouvy fi BALDEX podle mandátní smlouvy
2) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu 9. Městská knihovna – rozbor činnosti za I. pololetí 2006
 
U s n e s e n í   č. 924
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
a)      předložený rozbor činnosti Městské knihovny Nové Strašecí za I. pololetí 2006
b)      průběžnou informaci o přípravě podkladů k návrhu koncepce městského kulturního centra (NKC) a k variantám přemístění knihovny do nových prostorů
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit rozeslání rozboru činnosti Městské knihovny Nové Strašecí za 
1. pololetí 2006 členům zastupitelstva města.
 
 
K bodu 10. Ukončení užívání pozemku (zahrádka) a jeho další pronájem
 
U s n e s e n í   č. 925
 
I. s o u h l a s í
 
1)       s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. 74/2004/OI o užívání pozemku – zahrádky na části parc.č. 1753/1 s D. Kuthanovou dohodou k 31. 8. 2006
2)       s pronájmem stejného pozemku P. Todorovové, bytem Nové Strašecí za cenu (2,50 Kč/m2/rok) a podmínek shodných s pronájmem pozemků obdobného charakteru
3)        
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatelky o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů   
    od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic zajistit vyhotovení nájemní smlouvy
2) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu 11. Zřízení venkovního posezení (zahrádky) před restaurací Sport – zábor veřejného prostranství
U s n e s e n í   č. 926
 
I. s o u h l a s í
 
se záborem části chodníku a komunikace před čp. 657 (parc.č. 2090) o výměře 20 m2 k umístění venkovního posezení (zahrádky) před restaurací SPORT za cenu podle čl. 16 
odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky města č. 3/2003 „O místních poplatcích“ vždy od 15. 6. do 15. 9. s tím, že s Technickými službami města Nové Strašecí uživatel projedná úpravu parkovacích míst a zajistí bezpečné oddělení posezení od komunikace.
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů    
     od ověření zápisu
    b) zajistit vyhotovení smlouvy o užívání veřejného prostranství
2) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu
 
 
K bodu 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 927
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozu, údržby a oprav podzemního telekomunikačního vedení ve prospěch oprávněného, spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, na částech parc.č. 1104/42 a 1304/18 za podmínek ve smlouvě uvedených.
 
 II. u k l á d á
 
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 
 
K bodu 13. Transformace pečovatelské služby
 
U s n e s e n í   č. 928
 
I. d o p o r u č u j e 
 
z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a, aby záměr založení obecně prospěšné společnosti chválilo a tím zároveň zajistilo bezproblémový přechod poskytování sociálních služeb ze zrušené krajské příspěvkové organizace Středisko sociální služeb v Rakovníku.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ připravit ve spolupráci se starostou města nezbytné náležitosti pro vznik obecně prospěšné společnosti a to ve smyslu ustanovení § 4 a 5, zák. č. 248/1995 o obecně prospěšných společnostech, ve znění platných předpisů a předložit je k projednání nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.
 
 
K bodu 14. Různé
 
a) Žádost o změnu nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 929
 
I. s o u h l a s í
 
s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu
č. 685/2 v Rakovnické ulici, z manželů Jankovcových na L. Jankovcovou.
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do
    2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat dohodu o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy
 
b) Smlouva o pronájmu části nemovitosti
 
U s n e s e n í   č. 930
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem boční strany komínu na budově NKC pro umístění telekomunikační jednotky společnosti MIRACLE NETWORK spol. s r.o., Dubečská 67, Praha 10, IČ 48110817 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 14.400,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
 
 
c) Systemizace zaměstnanců města v městském úřadě a v organizačních složkách
 
U s n e s e n í   č. 931
 
s c h v a l u j e
 
ve smyslu ust. § 102 odts. 2 písm j) zákona o obcích celkový plánovaný počet systemizovaných pracovních míst zaměstnanců města v městském úřadě a v organizačních složkách města, a to 30 úředníků, 15 ostatních a 5 dělníků.
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst    v.r.    
      místostarosta města                           starosta města
 

Vytvořeno: 16. 8. 2006
Poslední aktualizace: 16. 8. 2006 00:00
Autor: